ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3

ณ พระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายก้องกิดากร  กั้งกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
คณิตประถม
2
เด็กชายไกรวิชญ์  โยเหลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
คณิตประถม
3
เด็กชายภูรินทร์  พุทธิเสน
ป.6
โรงเรียนเกียรติขจร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงสุนิชษา  สีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 3

ณ พระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
5
เด็กหญิงกุลธิดา  ธาตุบุรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงคัตตารีน่า  แสนศิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
7
เด็กหญิงจิรภา  นามทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงจิรภิญญา  พรนิคม
ป.6
โรงเรียนเกียรติขจร
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงณัชชา  รัฐถานาวิน
ป.6
โรงเรียนเกียรติขจร
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงนกนภา  ดวงพลจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงนิติยา  บัวละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงนุชวรา  อาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
14
เด็กชายบัญญพนธ์  ศรีนูเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงปิยธิดา  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงปิยธิดา  ดาวกุลน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงปิยพร  สิงห์ขรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงพรพิชญา  ดวงทาวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงพัชราภา  ถาเหลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
20
เด็กชายภคพล  นันนิยงค์
ป.6
โรงเรียนเกียรติขจร
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงมัชฌิมา  เหล่าพานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงมานิตา  มาตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงมุฑิตา  โคตรเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเกียรติขจร
วิทย์ประถม
24
เด็กชายฤทธิเกียรติ  เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงศิรินรินทร์  รัตนทิพย์
ป.5
โรงเรียนเกียรติขจร
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงสุภัสษร  ดรนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
27
เด็กชายอภิวัฒน์  ภวภูตานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงอัญญาณี  แก้วมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงอารยา  สีสาโหล่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
วิทย์ประถม