ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกสกร  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
2
เด็กชายกอบชัย  คงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญชพร  โฉมฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติธร  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงเกศินี  ชายเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
6
เด็กชายเกษมสันต์  สาสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูนุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณพาหุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชญานิศ  ชนะภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชญานี  ชนะภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนกธิดา  หนูหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชาริสา  สุขเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชิฟาร์  เหตุหาก
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตราชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
19
เด็กชายญาณพัฒน์  สิทธิดำรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
21
เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
22
เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐพงศ์  ถังเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐวัตร  ไฝ่แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณิชนันท์  เซ่งลั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
26
เด็กชายติณณภพ  ศิริภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
27
เด็กชายธนพนธ์  ปราบณารายณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
28
เด็กชายธนากร  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนนทพร  คุณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
30
เด็กชายนันวัฒชัย  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
31
เด็กหญิงบัวพิมล  กลิ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
32
เด็กชายปฏิพล  แก้วชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
33
เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงปพิชญา  คงยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
35
เด็กหญิงปริณดา  บุญจันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปวันรัตน์  โรจนรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงปาริฉัตร  คงเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปาริชาติ  ปฏิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพชรพร  เอียดเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
42
เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
44
เด็กชายพีระวุฒิ  เอียดประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเพชรชมพู  คงช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเพชรลดา  เพ้งหล้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเพชรวารินทร์  วิสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  นิลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฟูอาดี้  หวังขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงภัสรา  สงดวง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
52
เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
53
เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงมนทกานต์  นวลมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
55
เด็กชายเมธาสิทธิ  อินนนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
56
เด็กชายยศกร  โยมเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงรัตนมล  เกื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงราชาวดี  แจ้งหทัยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงรุ้งแก้ว  สุวรรณคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
60
เด็กหญิงรุจิรดา  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
61
เด็กหญิงรุสนาณี  หะมิ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงไรบีนา  ยีหวังกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวรรณษา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
65
เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวิชุดา  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงศรีกมล  ยิ้มเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศิริกุล  สมบัติมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
70
เด็กชายสถาปัตย์  ชุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ ป.6/3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสาวิตรี  ชะนะฮวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
73
เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
คณิตประถม
74
เด็กชายอภิลักษณ์  จินตาคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอรัญญา  เบ็ญละโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก้วคงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
77
เด็กหญิงอาอิฉ๊ะ  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
78
เด็กหญิงไอลดา  สังคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฮุซนา  เบ็ญกอหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พัทลุง เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงเกสรา  คงมี
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวขนิษฐา  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวนัชชา  ขวัญอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายภูวดล  ปานโต
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวมณีรัตน์  แก้วนาง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวมินตรา  มุสิกะพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวเมทินี  เศรษฐรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงรักษ์ธีรา  มรรคคงคา
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
90
นางสาววนิชา  เส้งตุ้ย
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวศรินยา  เขี่ยดยี่
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
92
นายศรีสหัส  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกชกร  อนันต์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์แรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
95
เด็กชายกรกต  กรอดสุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกรวรรณ  ดำชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
97
เด็กชายกรวิชญ์  บุญณจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
98
เด็กชายกฤษณ์ธร  ทองจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
99
เด็กชายก้องภพ  ด้วงช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
102
เด็กชายกัณตินันท์  หมัดอาดัม
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ย้อยช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงกานต์ศิรี  หนูกลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
105
เด็กชายขวัญชัย  จุ้ยเหมือน
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
106
เด็กชายครรชัย  คงเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
107
เด็กชายจักรภัทร  คงประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจันทกานต์  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุริยงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจิรัชญา  คำคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนียมหะ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
112
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชญานิศ  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชญานิศา  สุตตะคาร
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงชนชนก  รักกิ้มหอย
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
117
เด็กชายชินโชติ  สุกแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงซอฟาฮ์  นวลแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
119
เด็กชายซิดดิก  ยาชะรัด
ป.5
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงฑิตยา  คงอาษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วนาง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนู่นุ่น
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  มณีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
125
เด็กชายณัฐพงศ์  สุขศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงณัฐรดา  ชาวเกวียน
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณิชา  ขุนเนียม
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ ป.5/3 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงณิชาภัทร  ย่องซี้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงดารัตน์  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงดิยานา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงทัศนา  ทองเอื่อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
132
เด็กชายธนกฤต  ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
133
เด็กชายธนทัต  ศรีแป้น
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
135
เด็กชายธนากรณ์  ฉิมมี
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
136
เด็กชายธนาธาร  ดวงขุนนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
137
เด็กชายธเนศพล  จิตพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
138
เด็กชายธันวา  ทองกุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
140
เด็กชายธีรธนัชช์  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธีริศรา  คำนวณ
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
142
เด็กชายนครินทร์  เหมือนกู้
ป.5
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
143
เด็กชายนพดล  ลัษณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
144
เด็กชายนวนันท์  มูสิกะเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
145
เด็กชายนวพล  ภูเก้าล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนัจมีย์  หมัดอาดัม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนันทิกานต์  รัตนะประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนัสรา  จันทร์โชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
149
เด็กชายนิติกร  กองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงเนาวัตน์  สวัสดิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปฑิตตา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
153
เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงประกายดาว  คงดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงปวันรัตน์  หีมเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์จิตร
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปาริฉัตร  มูสิกะนิลพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปุญญิสา  สุคนธวดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงพรนัชชา  สาสุธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
161
เด็กชายพรพิภัทร  ซุ้นสั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพรรวศา  ไชยเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงพิชชานันท์  สงให้
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพิมลภัส  พะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
167
เด็กชายภาคิน  เสนพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
168
เด็กชายภูผา  ฉิมคล้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงมนทิรา  เดชาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงมนัสนันท์  สัจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงมัลลิกา  นวนไหม
ป.6
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงเมธาวี  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
173
เด็กชายยศกร  บุญญะตุโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงยุวดี  โชตินะกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
176
นายริสกี  เบ็ญก้อหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
177
เด็กชายรุ่งอรุณ  ดีนายัง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงลลิตภัทร  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงวรรณพร  หมัดอาดัม
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
180
เด็กชายวิสฤต  สังข์ทองจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงศริชา  ทับธนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
182
เด็กชายศักดากร  อรุณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
183
เด็กชายศุภณัฐ  แก้วพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงสมใจ  แก้วประดิษ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงสาวิกา  เบ็ญละโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
186
เด็กชายสิริชัย  ชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายสุทธิภัทร  ชูเก็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพน
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงสุธิดา  กาพัทธพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงสุธีมนต์  ขุนแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรประคอง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงสุพิชญา  หอยสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
194
เด็กชายสุเมธ  ณไพรี
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงสุวิชาดา  พริกเบ็ญจะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงอนัญญา  หะมิสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กชายอภิวัฒน์  บุญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
199
เด็กชายอภิสิทธิ์  ราชกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงอรทัย  หนูมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
201
เด็กชายอรรถพล  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงอังสิมา  จันทร์สงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนโคกยา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงอาทิติยา  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์
ป.4
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงอินธิราภรณ์  ลักษณเล่ง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงฮายารี  เอียดปู
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
208
เด็กชายเฮกเตอร์  เหตุหาก
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม