ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี
ป.6
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงขวัญข้าว  กันตจารนิติ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
3
เด็กชายคมกฤช  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
4
เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงเครือมาศ  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจสฎางศ์  แววนำ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
7
เด็กชายจิรภัทร  อรชร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
8
เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชุติพร  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงญากานดา  วิจิตรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงญาณิศา  มณีนิล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณวรา  ชื่นศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
13
เด็กชายณัฐภัทร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบุสูง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฐรินีพ์  สิทธาจารย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
15
เด็กชายทินพัฒ  ศรีร่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายธณกฤต  หริตวร
ป.6
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กชายธีรวัจน์  โพธิ์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี
คณิตประถม
18
เด็กชายนภสินธุ์  เหล่าวีระโยธิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงนมิตา  ลิ้มอุดมพร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายนันทพงษ์  ศรีหัตถผดุงกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงปาณิศรา  เพ้ยจันทึก
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
22
เด็กชายปิยทัศน์  ทิมแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงปุญยาพร  นึกหลีก
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเปรมสุข  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพริมา  จันทร์แขกหล้า
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
26
เด็กหญิงพิชญานัน  จันทะพา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงแพรพัชร  สระทองเนียม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
29
เด็กชายภคพล  อุ่นทะยา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
30
เด็กชายภูวเมศฐ์  อิสระวิศาลชัย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
31
เด็กชายมูซัมมิล  ดาเด๊ะ
ป.6
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กชายวงศกร  ไกรยา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงวรพิชชา  บุญพรานชู
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงวรวลัณช์  เลาหสินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มขจร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
36
เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนปรารมย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
37
เด็กชายอภิวัฒน์  เสนาเพ็ง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงกวิสรา  สีตาล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจหาญ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยเคน
ม.3
โรงเรียนบ้านหินเทิน
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกิตติพศ  หลำบางช้าง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกิรณา  สง่างาม
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  การุญ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวกุลภัสร  ไชยดารา
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกุลิสรา  สภามิตร
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงขวัญดาว  คำไกร
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายคณาธิป  ชนะชัย
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจณิสตา  นุยจันทึก
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวเจตสุภา  ไชยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวเจนจิรา  ทิพย์โทสิงห์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวชุลีพร  บุรานันท์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายญาณภัทร  พันเรือง
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงฐิตาพร  ตังกบดี
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายณปภัช  วีรคุปต์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
55
นายณัชพล  กันชาติ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายณัชพล  จันทร์ดร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรทอง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทเกคุ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงณัฐนิชา  กล่ำแสง
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณัฐวุฒิ  เบลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านบุสูง
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณิชารีย์  รูปพรม
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายธนพล  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายธนภัทร  นิสกนิลกุล
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายธนภัทร  เย็นสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายธนากร  งามเมืองแมน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายธนากร  สรอุบล
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงธนารัตน์  เลาหสินนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวธนิฐา  แสงสุข
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายธพัชศิริ  สุริยเรืองกิจ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงธัญพิชชา  ธงไชย
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กชายธีรดนย์  ฟูบุญมา
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายธีระวุฒิ  กาญจนวงศ์วณิช
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวนนทิยา  วุฒิสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายนพกานต์  สมโภชน์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายนรเศรษฐ์  แสงวิจิตร์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงนฤวรรณ  ปิ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงนิชานันท์  กันศรี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงนิธิพร  บัวจู
ม.2
โรงเรียนบ้านหินเทิน
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงบรรธิชา  ภิรมย์รื่น
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีอรุณ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวปพิชญา  หม่อมวงษ์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงประกายดาว  คงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงปรียามาศ  โคกกระชาย
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงปัทมวรรณ  แป้นคง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงปารวี  เพ็ชรผุดผ่อง
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลืองจันทึก
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงพนัชกร  ศิริเรือง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงพรพิรุณทิพย์  สร้อยฟ้า
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายพรหมพิพัฒน์  ทองทับ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงพิชญา  จริยารังษีโรจน์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
93
นายพิศุทธิ์  เกิดทอง
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงภาพิมล  บุญสม
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายภูเบศร์  บุญประเคน
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายภูมินทร์  กาวัน
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายมงคล  งามขำ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงมณฑิรารัชญ์  มากมี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงรวิสรา  อาศรัยผล
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงรักษณาลี  ช่างแกะ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระจาด
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงรุ่งธิวา  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านหินเทิน
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายลัทธพล  เคนตู้
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายวงศธร  ช่อประดับ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงค์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายวรกานต์  ชัยยะ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายวีรภัทร  สินสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กชายวุติภัทร  อิ่นแก้วมูล
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงศศิชา  ตังบดี
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงศศิปรียา  ร่วมชาติสกุล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวศศิพิมพ์  หงษ์วิไล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงศิรประภา  หัดเคลือบ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
113
นายสดายุ  เดชเดชะสุนันท์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายสรวิชญ์  ชาติไทย
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงสรัลชนา  ตามศรี
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายสิทธวีร์  นิธิวุฒิรัฐสกุล
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ฮ้อ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงสุชญา  พลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงสุภัสสร  จงใจเทศ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงสุวิชญา  บุญลือ
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายอธิคม  จันวะโร
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงอมลวรรณ  แปโค
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงอรวรรยา  ทรัพย์ทวี
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงอัญรฎา  ภัทรปรียากูล
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทานกระโทก
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงอาเรนัส  วงศ์ชูศรี
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายเอกภพ  เงินนา
ม.2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงกชพรรณ  กฤตโตปการ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกวินธิดา  ประดังเสียง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
131
เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกอบกาญ  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกอบฟ้า  สิทธิบรรณ์
ป.6
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
134
เด็กชายกันตพัฒน์  มาลีศรี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกานต์กมล  สีมาพล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกานต์ธีรา  กฤษณีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
137
เด็กชายกิตติกวิน  สกุลดี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกิตติ์ชญาห์  กิตติศักดิ์โภคิน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกิตติธัช  ขัติยะ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกิรติ  จันทาบุตร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงเกวลิน  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงขวัญจิรัชญา  อรุณโภควินท์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
143
เด็กชายเขตตะวัน  ประเสริฐแท่น
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
144
เด็กชายคณพศ  อุบลรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงจิรัชยา  ปลัดร้อย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
146
เด็กชายจิรัฏฐ์  ละลี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
147
เด็กชายจิรายุ  น้อยรักษา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ไกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
150
เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
151
เด็กชายชญานนท์  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงชญาร์รัชต์  พสิษฐ์ชนะสร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงญาณาทิพ  พิเศษพงษา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงญาณิกา  คลังข้อง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงญาดากาน  วิจิตรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไกรญาติ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณชมงคล  เจตศุภสุข
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
158
เด็กชายณฐกร  เมธาโชติพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
159
เด็กชายณฐพล  จุขุนทด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
160
เด็กชายณภัทร  จงใจเทศ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงณภัทร  หาญมงคลศิลป์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัจฉรียา  เอี้ยวเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตต์ชอบใจ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประกาศ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
165
เด็กชายณัฐกรณ์  สุวิทยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฐกัญญา  คมคาย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณิชกานต์  กวางทอง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
168
เด็กชายเตชินท์  ทองเทพ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงทักษพร  คำใส
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงแทนขวัญ  ถี่ถ้วน
ป.6
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
171
เด็กชายธนกร  พลชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธนบดินทร์  เตโช
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธนยศ  เมืองนามา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธนเสฏฐ์  พัฒนพงษ์กวิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงธนัชชา  ไผ่จันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
176
เด็กชายธเนศพล  จำจด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธัญพิชชา  ฮะฮวด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
178
เด็กชายธันวา  หอมเนียม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธีรดา  ปลักกระโทก
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
180
เด็กชายนภัสกร  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านบุสูง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนภิสา  ทองลงยา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
182
เด็กชายนฤบดินทร์  สุวรรณพจน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงนวพรรษ  ชิวกา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงบุษย์น้ำทอง  เชิดชูอำไพ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองทับ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงปณิชา  หันทิพย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงประกายดาว  คุณสารธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงปวีร์ธิตา  เจ๊กสีหา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธำรงค์ประพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงปาณิตา  สุรินทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงปิยะณิชานันท์  กวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปุญยวีร์  ฉิมวัย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
194
เด็กชายพณวรรธน์  วีรวัฒโนดม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพรนภัส  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพรรณภัทร  จิระภคธารา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงพลอยตะวัน  อ่อนพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
198
เด็กชายพสิษฐ์พงศ์  ศรีศร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพัทธนันท์  ธาราทรัพย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพิชชาภา  อินทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วแก่นตา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตสุจริตวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
205
เด็กชายพีรพล  สภามิตร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แน่นพิมาย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภวิตรา  แสวงดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
208
เด็กชายภสุ  ปุณณ์ปภาสิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุกรินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภัทราพร  แซ่ฮ้อ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเนตร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมะ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
213
เด็กชายมหรรณพ  หงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
214
เด็กชายรชภช  พลยมมา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงรภัสกุล  นรีภาพ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงรวินท์วิภา  เคนตู้
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงรัชนีกร  เครื่องลาย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงรัษฎ์นัชกรณ์  พงศ์พันธ์ภราดร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงละอองอินทุ์  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงวริศรา  รักการ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงวัลลภา  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงวิชญาพร  มูลจันทร์ทรา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงวิชญาพร  อุตมางคบวร
ป.6
โรงเรียนสายมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิรัฐิติเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงวิลาสินี  หริตวร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงวีรดา  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
227
เด็กชายศุภฤกษ์  เพ็งสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงศุภิสรา  กิติการอำพล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
229
เด็กชายสรวิชญ์  ธาราทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
230
เด็กชายสรวิชญ์  มูลจินดา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงสรัลรัตน์  แซ่ฮ้อ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงสริดา  แสงเมือง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงสิรยากร  ณ อุบล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ อาคารเซนต์แอนน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงสิริกร  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงสิริกร  มีนิล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงสุกฤตา  กิจเจริญเสรี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสุภนิชา  บุญแย้ม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
239
เด็กชายสุภัคกร  โคมทอง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
240
เด็กชายสุวพัชร  ตรีคันธา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงหริดา  หริตวร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
242
เด็กชายอชิระ  ฉิมพานิช
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
243
เด็กชายอนุกูล  ละมูล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงอภิชญา  มูลจันทร์ทา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุบผา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงอรปรียา  อ้นอารี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
247
เด็กชายอิทธิศักดิ์  คงจักร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม