ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 6

ณ อาคาร 1 ชั้นที่ 1 โรงเรียนณัทชวิทย์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤชณัท  หมู่หนอง
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกาญจนา  งอมสันเทีย
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงณัชชา  เติมเต็มบุญ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายธนกฤต  ธนัญชัย
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายธนโชติ  มูลลี
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงธัญชนก  เพิ่มพูลมา
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายธีรภัทร์  บุญมาปะ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายนภนต์  พลนำ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากแก้ว
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายประสพโชค  แซ่ยะ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายปุณยวัฒน์  บัวพิมพ์
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงปุณยาพร  ยุบยำแสง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หล้าพระบาง
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงมาติกา  ศรแก้วดารา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงมิลิน  เมธา
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเรืองสิน  ทองนะ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ธุระนันท์
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงศศินันท์  ภิชัย
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงสิริธรี  ปินตาละ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายสุวิเชียร  กันทะยวง
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงอนัญญา  เอกจีน
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายอลงกรณ์  นันต๊ะภูมิ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายอัครพนธ์  ปาตีคำ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 6

ณ อาคาร 1 ชั้นที่ 1 โรงเรียนณัทชวิทย์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
27
เด็กหญิงเขมิสรา  รักสุข
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจันทนิภา  วงษาฝั้น
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงโซฟีรัตน์  เจนัส
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธีรธาดา  แสนใจ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนราวดี  ทิพย์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนันท์นพิน  อินกวา
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายปิยดนัย  สุวี
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงพรพนิต  จอมแปง
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณคำ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตเวียง
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพยะ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงสุทธาสินี  แก้วเกิดก่อน
ป.5
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงอชิรญา  ดวงธิมา
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงอรภิวรรณ  กันทะคำ
ป.4
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายเอกาพงษ  สมป้อ
ป.6
โรงเรียนณัทชวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์