ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลเนตร  คำใส
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมุทรเพชร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายคุณากร  จันทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายจิรภัทร  จุดาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจีน่า  โมะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
10
เด็กชายเจษฎา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงซาฟีดา  ซาเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงซารีฟะอ์  มะเกะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงซาวียะห์  ดาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฌานิสา  ปริพันธ์ยศ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงาเรือง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กชายณัฏฐนนทิ์  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
20
เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐวัฒน์  คงศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงตอยยีบะฮ์  อาดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
23
เด็กชายธนกร  บุญสนิท
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กชายธนกฤต  เวียงทอง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
25
เด็กชายธนบดี  ลูดิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
26
เด็กชายธนพันธ์  ประเสริฐคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
27
เด็กชายธนภัทร  อาสาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
28
เด็กชายธนาวุธ  ซาเลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยมั่น
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธันยากานต์  วัฒนศิริภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กชายธีรโชติ  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธีวรา  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนภัสสร  อุทิศานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
35
เด็กชายนัชมี  ประเสริฐดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนัฐญา  จงวิไลเกษม
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนาซูฮา  ยาพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนาตาลี  โต๊ะยง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  รอเซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนูรีดา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กชายปภาวิน  ศิริสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กชายปรมินทร์  แซ่ยับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
45
เด็กชายปรินทร  ศรีนุ่นวิเชียร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปิยพร  แซตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
47
เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  เยาวภากร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กชายพงศกร  แซ่ฮ่อ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพัชรียา  ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพาขวัญ  แซ่โง้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
52
เด็กชายพิพัฒน์  บัวแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
53
เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
54
เด็กชายไพศอล  ยะมะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
55
เด็กชายฟาฎิล  สะอุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงภัทริกา  แซ่กำ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงภาสินี  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
59
เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
61
เด็กชายมัรวาน  สาลามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
62
เด็กชายมุสตากีม  เลาะแมหามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
63
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
64
เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
65
เด็กชายมูฮัมหมัดอากีล  ลีเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
66
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
67
เด็กชายมูฮัมหมัตเดนิส  บาฮา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
68
เด็กชายรฐนนท์  จุงศิริ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
69
เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่มก
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายรัตพงษ์  พยัฆพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
72
เด็กชายรัยยาน  ดอสอลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงโรสรินดา  ชัยแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
74
เด็กชายลัญจกร  ทองขวัญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เศษแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
76
เด็กชายวรพล  เหล่าวิวัฒน์เกษม
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กชายวรภพ  อมรสรเดช
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวิญาดา  ดาอิตำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
80
เด็กชายศัลมาน  อาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศิริภัสสร  สุนทรวิไลกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
82
เด็กชายศิวกร  เพ็งผลา
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศิศิรา  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กชายศุบิณฑ์  ชูไพร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อรวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
87
เด็กชายสุกนต์ธี  วงศ์นนทวัชร์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุขกมล  แซ่จุง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
89
เด็กชายสุขสันต์  แซ่จุง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสุธิมา  มงคลรัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสุภัสสร  ฟุ้งสิริภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสุภัสสรา  ฟ้าอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
93
เด็กชายสุเมธ  เพชรเจ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
94
เด็กชายเสาวฤทธิ์  ศรีหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
95
เด็กชายแสงสว่าง  ปิจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
96
เด็กชายอนุกูล  ซียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
98
เด็กชายอัซมี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
99
เด็กชายอัศวัตถ์  สืบสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงอามีรา  มามะแตหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอุชุกร  เลื่องภัทรภา
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอูมัยรอฮ  กูวะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงฮัชมาอ์  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
104
เด็กชายฮานีฟ  การือมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงกนกวรรณ  โฮมภิรมย์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญวีระวงศ์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกัสมี  มะดอเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจิรา  มูเซอ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวชนินาถ  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงโซเฟีย  มาหามะสะ
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงฌาลิศา  ประสิทธิ์เมธาวงศ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายณภัทร  ฉันทถาวรกุล
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงณัฐกานต์  วาฑิตศุภผ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายณัสรี  เจะเด๊ะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเดียนา  กอตอ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงตอฮีเราะห์  แปแนะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงตีน่า  ลาแซ
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวเทพสดุดี  ไชยพล
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายธรรมธร  แซ่ว่อง
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายธัชชัย  ลิ่มพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาดา
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวธัญวฤณ  ว่องบุลากร
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวธิดารัตน์  ดำสนวน
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เจะมิง
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงนาสรีน  หาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงนิวาริน  คงสม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะมิง
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนูรฮูดา  รือซะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงบารมีนา  เจนกุลประสูตร
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐคงแก้ว
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวปิยวรรณ  มะโดง
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กชายพชร  ลิ้มศิริรัศมี
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงพนิดา  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงพรไพลิน  นุกูลวุฒิโอภาส
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพลกฤต  กสิกรรมไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวพลอย  เด่นดวงดี
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงฟิรดาว  กอตอ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายฟิรฮาน  โต๊ะเฮง
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายรพีภัทร  ศิริโชคโสภากุล
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงร่อฟาร์  ตอกอ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายรอฟิลอุล  สาหะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงรอฮายู  มะเย๊ะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงรัตมณี  บุรีศรี
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
154
นางสาววริษา  เฉลิมชัย
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงสินินทรา  แซ่วื้อ
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวสุดธิดา  ฟ้าอรุณ
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่จัน
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายอารีฟ  มะมิง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายอาลาวี  มะเระ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายอาลียะ  บาฮา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
164
นายฮาริส  ดือมาลี
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกฤติยาณี  ชำนาญจิตร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือแมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญผลา
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
173
เด็กชายจักรภัทร  สันตานนท์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงจัณห์วรา  แสงเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายจิ่งเซียง  แซ่เจิน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
176
เด็กชายชยานันต์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงซัยตูน  เกิดพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
178
เด็กชายซูเปียน  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงซูเฟร์ราห์  เดชสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงซูไฟรอ  คาเด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงซูมัยยะห์  ตาเซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงญาณิศา  เปล่งงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายฐานพัทธ์  ฐาปนาฐาน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
186
เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณภัทร์  สาแม็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  แสงชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมรรถพลรมย์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงณัฐมน  ดิลกกาญจนมาลย์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายณูรฮัสลี  ลำมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงเดียนา  สาลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงต่วนนาเดีย  กูนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
196
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงทิพนาถ  รัตนญาติ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธนพนร์  ท่องไพศาล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิรภัทร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงธารหทัย  ธ​ารีลาภรักษา
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธีรภัทร  แป้นถนอม
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงนัซนีน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงนัสรินทร์  มะมิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงนูรนาร์ยูวา  ลอเด็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนูรอัยนี่  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนูรอัสลีนา  สะอิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนูรฮาญาตี  บินตีมัดอีซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนูรีฮัน  รือซะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนูรุนอีน  บาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ยะยือริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงโนฟิตเราะห์  สอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงบุชรอ  สะรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงบุณยกร  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลี้ยงพันธุ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเบญญาภา  ลีม๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปาริชาต  แซ่ชิว
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปุณญานันท์  เนตร์นิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพรนัชชา  โรจน์ตินนท์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพรรณวิภา  กลิ่นพวง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายพิชิตชัย  เรียบสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สานคล่อง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงฟาฏินัส  ตอกอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงฟาติน  การี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงฟาริน  กะลูแป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
233
เด็กชายฟารุค  หมันละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงฟิรฮานาน  ดรอแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฎา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
236
เด็กชายภัทรนันท์  เขตเทพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงภาวิดา  วาบา
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงมาญีอาร์  ตอกอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงมิรันตี  จงประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงมูลานน่า  ดาราโอะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
242
เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  โยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
243
เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  หะยีสือแม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงยัสมีร์  บือนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
246
เด็กชายรุจิภาส  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงรุวัยดา  บาฮา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวรัญญา  ก้าวกิจสกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายวิทวัส  ซียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงศิรริษา  สหะวงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศิลาลี  ศิลาชาน
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายศิวกร  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสริตา  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงสายวรีย์  ชาญวิรวงศ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
258
เด็กชายสิงหา  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสิทธิสินี  เวชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสิรินันต์  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็งธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
263
เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
264
เด็กชายสุไลมาน  ดามะอู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงหรรษา  ถมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายออมทรัพย์  พลับพลืงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายอัครวินท์  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
268
เด็กชายอับดุลเร๊ะห์มาน  คาเด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
269
เด็กชายอาติฟ  อาวากาจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงอามานี  เจ๊ะมิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงอารดา  มะสาลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงอิสมาฮั้น  ปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงแอน  ศรีประไพพร
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงฮัซวานี  ยามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงฮัซวานี  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายฮัยกัณต์  แวเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงฮัยฟาอ์  แวเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม