ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลเนตร  คำใส
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมุทรเพชร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายคุณากร  จันทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายจิรภัทร  จุดาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจีน่า  โมะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายเจษฎา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงซาฟีดา  ซาเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงซารีฟะอ์  มะเกะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงซาวียะห์  ดาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงฌานิสา  ปริพันธ์ยศ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงาเรือง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณัฏฐนนทิ์  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐวัฒน์  คงศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงตอยยีบะฮ์  อาดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธนกร  บุญสนิท
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธนกฤต  เวียงทอง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธนบดี  ลูดิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายธนพันธ์  ประเสริฐคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายธนภัทร  อาสาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนาวุธ  ซาเลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยมั่น
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงธันยากานต์  วัฒนศิริภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธีรโชติ  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธีวรา  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนภัสสร  อุทิศานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนัชมี  ประเสริฐดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนัฐญา  จงวิไลเกษม
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนาซูฮา  ยาพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนาตาลี  โต๊ะยง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  รอเซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนูรีดา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายปภาวิน  ศิริสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายปรมินทร์  แซ่ยับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปรินทร  ศรีนุ่นวิเชียร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงปิยพร  แซตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  เยาวภากร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายพงศกร  แซ่ฮ่อ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพัชรียา  ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพาขวัญ  แซ่โง้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายพิพัฒน์  บัวแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายไพศอล  ยะมะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายฟาฎิล  สะอุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงภัทริกา  แซ่กำ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงภาสินี  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายมัรวาน  สาลามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายมุสตากีม  เลาะแมหามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายมูฮัมหมัดอากีล  ลีเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายมูฮัมหมัตเดนิส  บาฮา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายรฐนนท์  จุงศิริ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่มก
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายรัตพงษ์  พยัฆพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายรัยยาน  ดอสอลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงโรสรินดา  ชัยแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายลัญจกร  ทองขวัญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เศษแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายวรพล  เหล่าวิวัฒน์เกษม
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายวรภพ  อมรสรเดช
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงวิญาดา  ดาอิตำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายศัลมาน  อาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงศิริภัสสร  สุนทรวิไลกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายศิวกร  เพ็งผลา
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงศิศิรา  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายศุบิณฑ์  ชูไพร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อรวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายสุกนต์ธี  วงศ์นนทวัชร์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสุขกมล  แซ่จุง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายสุขสันต์  แซ่จุง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุธิมา  มงคลรัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสุภัสสร  ฟุ้งสิริภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสุภัสสรา  ฟ้าอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสุเมธ  เพชรเจ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายเสาวฤทธิ์  ศรีหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายแสงสว่าง  ปิจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายอนุกูล  ซียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอัซมี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายอัศวัตถ์  สืบสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงอามีรา  มามะแตหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอุชุกร  เลื่องภัทรภา
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอูมัยรอฮ  กูวะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฮัชมาอ์  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายฮานีฟ  การือมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงกนกวรรณ  โฮมภิรมย์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญวีระวงศ์
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงกัสมี  มะดอเล๊าะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจิรา  มูเซอ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
นางสาวชนินาถ  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงโซเฟีย  มาหามะสะ
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฌาลิศา  ประสิทธิ์เมธาวงศ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณภัทร  ฉันทถาวรกุล
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐกานต์  วาฑิตศุภผ
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัสรี  เจะเด๊ะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเดียนา  กอตอ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงตอฮีเราะห์  แปแนะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงตีน่า  ลาแซ
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นางสาวเทพสดุดี  ไชยพล
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธรรมธร  แซ่ว่อง
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธัชชัย  ลิ่มพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาดา
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
นางสาวธัญวฤณ  ว่องบุลากร
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นางสาวธิดารัตน์  ดำสนวน
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เจะมิง
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนาสรีน  หาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนิวาริน  คงสม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะมิง
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนูรฮูดา  รือซะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงบารมีนา  เจนกุลประสูตร
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐคงแก้ว
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นางสาวปิยวรรณ  มะโดง
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กชายพชร  ลิ้มศิริรัศมี
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงพนิดา  แก้วทอง
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพรไพลิน  นุกูลวุฒิโอภาส
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพลกฤต  กสิกรรมไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นางสาวพลอย  เด่นดวงดี
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นางสาวฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงฟิรดาว  กอตอ
ม.2
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายฟิรฮาน  โต๊ะเฮง
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายรพีภัทร  ศิริโชคโสภากุล
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงร่อฟาร์  ตอกอ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายรอฟิลอุล  สาหะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงรอฮายู  มะเย๊ะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงรัตมณี  บุรีศรี
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
นางสาววริษา  เฉลิมชัย
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงสินินทรา  แซ่วื้อ
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นางสาวสุดธิดา  ฟ้าอรุณ
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่จัน
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายอารีฟ  มะมิง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายอาลาวี  มะเระ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายอาลียะ  บาฮา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
นายฮาริส  ดือมาลี
ม.3
โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกฤติยาณี  ชำนาญจิตร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือแมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญผลา
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายจักรภัทร  สันตานนท์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงจัณห์วรา  แสงเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายจิ่งเซียง  แซ่เจิน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายชยานันต์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงซัยตูน  เกิดพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายซูเปียน  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงซูเฟร์ราห์  เดชสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงซูไฟรอ  คาเด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงซูมัยยะห์  ตาเซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงญาณิศา  เปล่งงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายฐานพัทธ์  ฐาปนาฐาน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณภัทร์  สาแม็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  แสงชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมรรถพลรมย์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัฐมน  ดิลกกาญจนมาลย์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายณูรฮัสลี  ลำมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงเดียนา  สาลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงต่วนนาเดีย  กูนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงทิพนาถ  รัตนญาติ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนพนร์  ท่องไพศาล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิรภัทร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธารหทัย  ธ​ารีลาภรักษา
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธีรภัทร  แป้นถนอม
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนัซนีน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนัสรินทร์  มะมิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนูรนาร์ยูวา  ลอเด็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนูรอัยนี่  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงนูรอัสลีนา  สะอิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนูรฮาญาตี  บินตีมัดอีซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนูรีฮัน  รือซะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนูรุนอีน  บาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ยะยือริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงโนฟิตเราะห์  สอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงบุชรอ  สะรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงบุณยกร  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลี้ยงพันธุ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงเบญญาภา  ลีม๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปาริชาต  แซ่ชิว
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปุณญานันท์  เนตร์นิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพรนัชชา  โรจน์ตินนท์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพรรณวิภา  กลิ่นพวง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพิชิตชัย  เรียบสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สานคล่อง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงฟาฏินัส  ตอกอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงฟาติน  การี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงฟาริน  กะลูแป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายฟารุค  หมันละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงฟิรฮานาน  ดรอแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฎา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายภัทรนันท์  เขตเทพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงภาวิดา  วาบา
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงมาญีอาร์  ตอกอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงมิรันตี  จงประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงมูลานน่า  ดาราโอะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  โยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  หะยีสือแม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงยัสมีร์  บือนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายรุจิภาส  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงรุวัยดา  บาฮา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวรัญญา  ก้าวกิจสกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายวิทวัส  ซียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงศิรริษา  สหะวงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงศิลาลี  ศิลาชาน
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายศิวกร  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงสริตา  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงสายวรีย์  ชาญวิรวงศ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสิงหา  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงสิทธิสินี  เวชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสิรินันต์  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็งธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายสุไลมาน  ดามะอู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงหรรษา  ถมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายออมทรัพย์  พลับพลืงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายอัครวินท์  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายอับดุลเร๊ะห์มาน  คาเด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายอาติฟ  อาวากาจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงอามานี  เจ๊ะมิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงอารดา  มะสาลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงอิสมาฮั้น  ปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงแอน  ศรีประไพพร
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงฮัซวานี  ยามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงฮัซวานี  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายฮัยกัณต์  แวเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงฮัยฟาอ์  แวเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์