ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ไชยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
2
เด็กชายกิตติพงศ์  ทางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกิติยา  มีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกูฟาซีลา  ยาฮี
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกูอิรฟาน  ตานิรู
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
7
เด็กชายกูอิรฟาน  ลอเซง
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเกาซัร  ยูนุ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
9
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พอศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงคอดีญะห์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
11
เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงคอรีอะห์  อาแวแย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
13
เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
14
เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
15
เด็กชายซอลาฮุดดีน  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
16
เด็กชายซอลาฮูดีน  แมเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงซอลีฮา  ดือเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงซอลีฮา  มะแซกูเบ
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงซัซวานี  โต๊ะหน๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
20
เด็กชายซัลมาน  แหเหล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงซัลมี  มะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงซัลวาณี  เจ๊ะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
24
เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงซาเฟีย  เจ๊ะอูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
26
เด็กหญิงซาลียา  สะอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
27
เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงซีตีนออูดา  สะอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
29
เด็กชายซุบฮาน  ดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
คณิตประถม
30
เด็กชายซุฟยุดดิน  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
31
เด็กหญิงซุลฟา  มะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงซูณีรา  เยาะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
33
เด็กหญิงซูนีฟา  คาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
34
เด็กชายซูเปียน  เจ๊ะแล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
35
เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะอารงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
37
เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงซูรีรา  เจ๊ะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงซูรีฮา  เจ๊ะมะยิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงซูวัยบะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
41
เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงซูเอลา  เจ๊ะเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
44
เด็กหญิงซูฮัยดา  เจ๊ะอูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
45
เด็กหญิงซูฮัยตา  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงซูฮาดา  เจ๊ะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงซูฮูรา  ซาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
48
เด็กหญิงโซเฟีย  วาเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
49
เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
50
เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฏิฟลาณี  เจ๊ะดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฐิติกานต์  หะยีอาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัจมีญ์  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงดากานดา  นิแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเด็กหญิงนูรุลนาตาชา  เจ๊ะเงาะ
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงต่วนมัสรียา  รายอคาลี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงตอยยีบะห์  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงตัสนีม  หะยีอาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงทัชชกร  จิวัฒนาชวลิตกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
60
เด็กชายนริศร์  สูละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนรุซูฮาดา  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนรูซาบิลลา  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนัจญมี  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนัสริน  ลอมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
66
เด็กชายนัสรู  แวอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
67
เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนาญะห์  เบ็ญอาหมัดธีรกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนาญาฮ  กาเดร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนาดียา  เจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนาเดียร์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนาบีรา  บากาอาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
74
เด็กชายนิฟาอิซ  เจะสะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
75
เด็กชายนิมูตาฮา  อาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิรุสณา  ดอรอแม
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนุรซาฮีรา  สาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนุรมาลีซา  ตูแวลอนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนุรอิห์ซาน  แวยีงอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนุรไฮฟาร์  สีรอมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนูซีฟะห์  ซีรอมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
82
เด็กชายนูร  มะวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนูรซาฟาริน  เจ๊ะอูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนูรนาซูวาร์  สาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะเเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนูรฟาดา  สือแต
ป.5
โรงเรียนบ้านตือกอ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนูรมา  ดะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนูรวาฮีดา  สูแน
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนูรวีลดาร  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนูรอัซรีน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนูรอัย  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนูรอัยณีย์  มูซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนูรอัยดาร์  ซีเดะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนูรอัยฟา  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนูรอาซีกิม  นิมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนูรอายดา  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนูรอีมาน  บินสาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนูรไอนี  หะยีเจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนูรฮัซซูนา  ระยีเกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนูรฮัยฟะฮ์  สาเมาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนูรีสาบัญดี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนูรูลอัสม๊ะ  หะยีอาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  เจ๊ะเง๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ซาล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ต่วนดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อุสมาน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนูรูอักมาล  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนูรูฮาสานะห์  เจ๊ะหมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
121
เด็กหญิงโนร์ลัยลา  แวยะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงบัดรียะห์  ตอกอ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
123
เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
124
เด็กชายบุณยกร  นิมิตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
125
เด็กชายบูคอรี  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปวีณ์กร  หนูอักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปูตรีรานี  บินอับดุลลาตีฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
129
เด็กหญิงฟัดลีนีย์  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
130
เด็กหญิงฟัยรูซ  แวหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
131
เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
132
เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
134
เด็กชายฟาฮามี  เวาะหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
136
เด็กชายฟิรฮัน  เจะแต
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
137
เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
138
เด็กชายฟุรกอน  ลานง
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
139
เด็กชายมะซาฟิก  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
140
เด็กหญิงมัซรูฟะห์  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านตือกอ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงมัสรินทร์  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
142
เด็กชายมุมิง  มะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
143
เด็กหญิงมุมีนะห์  เจ๊ะเฮ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
144
เด็กชายมุสตากีม  หะมะตีเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
145
เด็กชายมูซ๊อฟฟัร  บินมามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
147
เด็กชายมูดาซิีร์  หะยีมะ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
148
เด็กชายมูบัซซีร  กอเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงมูรณีย์  เต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
150
เด็กชายมูฮัมมัดซากีร  เจ๊ะเย็ง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
151
เด็กชายมูฮัมมัดซุบฮี  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
152
เด็กชายมูฮัมมัดฟาห์มี  ดาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
153
เด็กชายมูฮัมมัดฟิตตรี  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
154
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนาน  ลือบาสูลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
155
เด็กชายมูฮัมหมัดอัลลีฟ  อาแวบือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
156
เด็กชายมูฮัมหมัดอีร์วันสะฮ์  มามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านลาไม
คณิตประถม
157
เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
158
เด็กชายมูฮำมัดฟัยรู  สือรี
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
159
เด็กชายมูฮำหมัดซอและ  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
160
เด็กชายมูฮำหมัดซาฮารู  หะยียูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
161
เด็กชายมูฮำหมัดซูคอยรี  อาบ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
162
เด็กชายมูฮำหมัดซูรฮัน  ดอสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
163
เด็กชายมูฮำหมัดดะฮัน  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
164
เด็กชายมูฮำหมัดตอฮา  อุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
165
เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
166
เด็กชายมูฮำหมัดลุฏฟี  หะยียูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงมูฮิบบะห์  บินดิอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
168
เด็กชายมูไฮมี  ซาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
169
เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงยูไรมี  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงรอฮานา  เเวสะเเลเเม
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
173
เด็กหญิงรัชนีกร  หนูเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
174
เด็กชายริฎวาน  มะดือเระ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
175
เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวันซอบารียะห์  วันอับดุลสามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
คณิตประถม
178
เด็กชายวันวัฟรี  กาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
179
เด็กชายแวอุสมัน  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงแวฮานีซะห์  แมเราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสายธาร  ขุนรายา
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะห์  สีรอมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสีตีมาเรีย  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสีตีโรฮานา  เลาะสุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสีตีอาอีเซาะ  สุหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะห์  สีรอมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุนันญ่า  มะอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
190
เด็กชายสุรยุทธ์  หะยียูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุวัยกาณต์  เปาะเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
192
เด็กชายอธิชนัน  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
193
เด็กชายอยุธยา  แก้วศรีขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอรยา  เเวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
195
เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
197
เด็กหญิงอัซวาณี  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
198
เด็กชายอับดุลการีม  หามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
199
เด็กชายอับดุลบาซิต  ดาราโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลาไม
คณิตประถม
200
เด็กชายอับดุลรอกิบ  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
201
เด็กชายอับดุลรอมัน  มิง
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
202
เด็กชายอับดุลรอฮิม  ยะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
203
เด็กหญิงอัฟซัน  บูละ
ป.5
โรงเรียนบ้านตือกอ
คณิตประถม
204
เด็กชายอัฟนัน  วอลี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
205
เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
206
เด็กชายอัฟวัน  บาโด
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
207
เด็กชายอัมรูน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอัยมัน  กะรือมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
209
เด็กชายอัยมาน  ลอหนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอัรฮัม  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
212
เด็กชายอัลมะฮ์ดีย์  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอาชาชา  สาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
216
เด็กชายอาซิฟ  มูซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอาซีซะห์  ลือแมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะและ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอาดูรา  มากา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
222
เด็กชายอาตือมิน  สอเดาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
223
เด็กชายอานัส  ชายเหตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอานิสรา  บาเย๊าะกาเซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
227
เด็กชายอานูวา  ซอดอ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
228
เด็กชายอาบูสาลามะฮ  ดอแว
ป.5
โรงเรียนบ้านตือกอ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอาฟานีย์  บูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านลาไม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอามาณีย์  ซีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอามานี  แมะแนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอามานีย์  อูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
234
เด็กชายอาริฟ  หะยีอาหะหมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอารีนี  โต๊ะแซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิตประถม
236
เด็กชายอาลี  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
237
เด็กชายอาลีฟ  สาบอเอ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะนุ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงอาวานี  เจ๊ะแล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอาสาน๊ะ  บากา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอาอีซะห์  แมเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
245
เด็กชายอิบรอฮิม  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายอิมรอน  มีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
247
เด็กชายอิมรอน  ลือมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
248
เด็กชายอิรฟาน  ดาเร็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
249
เด็กชายอิรฟาน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอิลมี  มะนอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
251
เด็กชายอิลฮัม  มูซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
252
เด็กชายอีรฟาน  ย๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
253
เด็กหญิงอุมมูรอัยมาน  ยายา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
254
เด็กชายฮัมดี  อุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
255
เด็กชายฮัมมาฎ  ปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
256
เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
257
เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงฮาซานะห์  เปาะจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
259
เด็กหญิงฮาซามี  มามะยูดี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
260
เด็กหญิงฮานีฟ  โซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะอูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
262
เด็กชายฮาฟีซู  เจ๊ะดือราเเม
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
263
เด็กหญิงฮาลีมะห์  สูเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
264
เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
คณิตประถม
265
เด็กหญิงฮุสนา  เจ๊ะปิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
266
เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สะนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กชายฆอยรู  สาแม
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
268
นางสาวชุลีพร  มามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงซอฟียะห์  สุหลง
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
270
นางสาวซาฟีดา  สะอิ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวซาวาณี  สะตาปอ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงซูรายนี  ดอนิแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงซูไรดา  แนแบอูมะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวซูไรนิง  เจ๊ะเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงโซฟียะห์  มะเย็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงญาร์มีละห์  มือเก๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายต่วนฟัตหูล  เจ๊ะอาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
279
นายตูแวรุสฟี  สะแลแม
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนริษสา  ซารีแปเร๊าะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงนรูอัสลีนา  เจ๊ะฮะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงนรูอามาน  ดาโอะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงนรูไอนี  ตูแกบือซี
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนัซมีย์  ตะมิงมะ
ม.3
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงนิซรินทร์  สะบูดิง
ม.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงนิรมล  บาเละ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนุรนาเดีย  ยะโกะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงนูรซาเวีย  ดิง
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนูรซาฮีรา  ดอเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยีเฮ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงนูรอับซะ  ดาโอ๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงนูรอัยนา  มูฮัมหมัดนูร
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงนูรอัสมะ  เจ๊ะแน
ม.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงนูรอาซีกิม  สาแล๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงนูรอาร์  โซะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงนูรอาสือรินต์  เจ๊ะอาแซ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบุงอ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงนูรีกา  มะเซ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงนูรีดา  ตาเย๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงนูรีดา  แวเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม  เจ๊ะเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงโนรอาซีรา  แมเราะ
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงโนรไอนานี  ยูโซ๊ะเปาะจิ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายบัดรี  ระยะหลง
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงบัสกิส  กูโน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวบิสมี  มิง
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
316
นางสาวฟัจรียะห์  เจ๊ะเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงฟาฎีลา  สือแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวฟาตีฮะ  หวังดำ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายฟิกรี  แมเล๊าะ
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายฟุรกอน  สือแม
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงฟูอัสณีย์  อาแว
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายเฟาสัน  โซะซอ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงมายารีนา  มามะ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงมาลีตา  กาเจ
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
327
นายมูนีร  ปาเน๊าะ
ม.3
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายมูฮัมมัดไซฟู  กูโน
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายมูฮัมมัดรอฮมัต  อูเปาะหะยี
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายมูฮัมหมัดฟายรุส  ราแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเลาะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายมูฮัมหมัดสะลาม  ยะกี
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายมูฮำหมัดซอรีฟ  หะยียูโซ๊ะ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
334
นายมูฮำหมัดยุสรี  ลีมิง
ม.3
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
335
นายมูฮำหมัดอีรูวัน  มะตาฮา
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะแว
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงรอดะห์  เจ๊แมะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงรอยฮาน  มะรือเสาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงรุสดา  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงรุสนานิง  มูซอ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายวันฮิฟนีย์  แวมุสตอฟา
ม.3
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงแวซันตรีวาตี  อาแว
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
343
นางสาวแวนูรฮาซีกีม  แวกาเดร์
ม.3
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายแวอิลยัส  แมเราะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายแวฮาซัน  สาและ
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวสีตีปาตีเม๊าะ  กาเซ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงสุกัลญา  เย๊ะมูเร็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงสุไบดะห์  เจ๊ะมูดอ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุริยานี  ปูเตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายสุลัยมาน  เจ๊ะเลาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
351
นายอนัส  นิเลาะ
ม.3
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวอรสา  ศรีกฤษ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงอัซมีนา  หะมิ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงอันดา  สุหลง
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
355
นายอับดุลคอยรี  ดอมิ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
356
นายอับดุลเล๊าะ  ยูโซ๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายอับดุลวาริส  มะสาแม
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายอัลนิส  อาแว
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงอัลอิลดา  สาและ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายอัสฟัดดีน  ตาเฮ
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
361
นายอัสมัน  แฉะ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงอัสวานี  ลาเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายอาคิวาส  ฮะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายอาซูวัน  มะลี
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายอาดิล  สีระโก
ม.1
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอาดีลา  มะเร๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงอานีส  เจ๊ะเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายอามารนีซา  ซาฮารูน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอารีนิง  อาบู
ม.3
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงอารีฟะ  แมเราะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
373
นายอารีฟีน  สาแมสาอุ
ม.2
โรงเรียนดารุสสาลาม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงอาลิษา  ยูโซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายอิดรีส  บากา
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายอิบรอเฮม  อาบูกือลง
ม.2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงอูลฟะฮ  มิงยีนา
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอูลัยฟะห์  มะแก
ม.1
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงฮาซมะ  มะเซ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กหญิงกัดดีฮาน  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
382
เด็กชายกันตภณ  วัฒนภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกัลมาณี  อารงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกุลซ่อฟา  หะยีเจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกูบัฎรู  ต่วนสะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกูฟิรดาวส์  ลอโมง
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงเกษยะห์  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตือกอ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชญานินทร์  คล้ายอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
390
เด็กชายชนวีร์  ตั้งใจ
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงชลธิชา  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
392
เด็กชายชัยมงคล  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชาลามาห์  สุเร็งปาแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงโชติกา  เรืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงซวยบะห์  แยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านตือกอ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะสาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะอาบู
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงซอลีฮะห์  อิสมาแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตือกอ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายซอลีฮีม  ดุลสาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
400
เด็กชายซะฮ์มี  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงซัฟฟ้าฟ  ปาแนแจกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงซัรฟา  ลานง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงซัลซาบิล  วาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงซัลวา  หะยีสือนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
405
เด็กชายซัสวาณ  อาแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายซากี  ตอคอ
ป.6
โรงเรียนบ้านลาไม
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงซานูวา  แยนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงซาฟีการ์  แวยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงซาฟีนี  เจ๊ะและ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายซาฟีอี  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
413
เด็กชายซาอีมี  เจ๊ะเงาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
414
เด็กชายซาฮีดัน  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงซีตีนูรฮาตีกะย์  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะห์  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  มานิ๊
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายซุบฮี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
420
เด็กชายซุฟฮี  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
421
เด็กชายซุลกิฟลี  กาลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
422
เด็กชายซูฟีรอน  ฮะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
423
เด็กชายซูเฟียน  บาเน็ง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงซูไรนี  วาหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงซูลฟา  อารี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงซูอาฎ  มูฮำมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงซูฮัยนี  หะยีเจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
429
เด็กชายโซบิร  เจ๊ะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงโซเฟียร์  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงไซตง  เฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงไซนับ  เปาะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงญัสมี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัฐชา  หวังกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
436
เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณูรอัยมี  ต่วนลือแมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงต่วนนูรฟิตรี  ต่วนกูสีโป
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงตัสนีม  มะตาเฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงตัสนีม  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงตัสนีมย์  สอเดาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
442
เด็กชายตูแวฮาซัง  อาแด
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงธัญชนก  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายนพล  ทับทิมไทย
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
445
เด็กชายนภัส  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
446
เด็กชายนราวุฒิ  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนรุไฮฟะห์  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงนรูซาฟาระห์  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงนรูอารียา  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงนรูอีมาน  จิใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงนรูไอนี  มะวี
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงนรูฮากีมี  ราแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงนรูฮาฟีกีณ  บูโย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงนัจญมี  หะยีสือมาแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงนัจมีย์  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงนัตตีเราะห์  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงนัศฮัณทร์  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงนัสริญดา  แวอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงนัสริน  แต
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงนัสริน  แมหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงนัสรี  อูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
462
เด็กชายนัสรูน  ตาเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงนาซีบะ  เลาะมา
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงนาซีละห์  ยูนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงนาซีลา  ยอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงนาดา  มะดีเยาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
467
เด็กชายนาดีม  บาแย
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงนาดีลา  หะยีกาเล็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงนาเดีย  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงนาฟีละห์  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงนิฆูฎอรี  ขอเด
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนิดาตี  นิสายู
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงนิปาตีนี  นิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายนิฟาห์ฮามี  นิอูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงนิรุสมี  สาและ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงนุรซานีตา  เจะแว
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงนุรดีนี  ดอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงนุรนัสรีนา  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านลาไม
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงนุรมีย์  ปะจู
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงนุรอาซีกีนย์  เจ๊ะดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตือกอ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงนุรอาดีลา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนุรอีมาน  บาโง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงนุรไอลา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กหญิงนุรฮานีฟา  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงนูรนีสรีนณ์  เบ็ญรอฮฺมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงนูรบารียะห์  แมเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงนูรฟาฮูดา  ยูมะโซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงนูรยีฮัน  มะหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงนูรวาตี  เจะบู
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงนูรอัคมา  ดะบู
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงนูรอาดียา  เจ๊ะดอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงนูรอาฟาร์  เปาะเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงนูรอาลียา  ตาบารู
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงนูรอิฮ์ซาน  ซาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงนูรอีฟา  มือเยาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  สาเมาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงนูรฮากีนัน  สีดามิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดอแม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงนูรฮานีฟาร์  ยะกี
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงนูรฮีดายู  เจ๊ะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านลาไม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงนูรีกา  สูดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงนูรีดา  หะยีอาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงนูรีตา  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงนูรีฮัน  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงนูรุลอัสรินย์  แมเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงนูรูตัศณีม  แวสาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงนูรูล  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงโนรีซัน  สาอิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงบัยดูรี  โอ๊ะโด๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงบัรกีห์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงเบญจพร  แซ่ซิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงประกายกาญจน์  พลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพัชรมัย  รัดไว้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพัชรี  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพัสนันต์  มะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงแพรวา  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
531
เด็กชายฟัครูดีน  สาเเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงฟาเดีย  เจ๊ะฮะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สามะเเอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงฟารียา  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายฟิตตรี  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงฟิตรี  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงฟิตเราะห์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงฟีตรีซาอาดะห์  ซีรอมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายฟุรกอน  สือเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
544
เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายเฟาซาน  ตาเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
546
เด็กชายภูวดล  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
547
เด็กชายมะฮาฟิต  สตาปอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงมัสรูล  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงมาลินี  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
550
เด็กชายมาหามะซอแล๊ะ  มะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงมินณา  อีอาซา
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงมุคไอร์ดา  มาแย
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายมุสตากีม  ปาเนาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายมูซากีฟ  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กหญิงมูดีอะห์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงมูรณี  สาและ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายมูฮัมมัดซัมซู  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายมูฮัมมัดไซดี  มูซอดี
ป.5
โรงเรียนบ้านลาไม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
561
เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรี  สาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
562
เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  ยาซามิง
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
563
เด็กชายมูฮัมหมัดเซาฟัรร์  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮิม  แซบากา
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
565
เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรู  บือซา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
566
เด็กชายมูฮัมหมัดอาซาน  มะยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
567
เด็กชายมูฮัมหมัดอาซูวัณ  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
568
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลิฟ  หะรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
569
เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮาม  มีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
570
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
571
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิร  เจะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลาไม
วิทย์ประถม
572
เด็กชายมูฮำหมัดอัฟนัน  ซาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
573
เด็กชายมูฮำหมัดอิลฟาน  บินเจ๊ะมิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
574
เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงยัสมี  ดาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงยุวดี  ผลนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
577
เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงรอซีดา  บินอาเเวหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
579
เด็กชายรอมีซู  เจ๊ะโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
580
เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายริฟอัตร  มะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงรุสณี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงรุสนานี  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงรุสมานี  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงรูซัยนีย์  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงรูซีลา  ยาแรสางะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงโรสมาเรีย  หะยีโอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงโรสลินดา  เวาะงอย
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงลาวียะห์  สารีแปเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายลุคมาน  เจะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงวันซาฟีนีย์  แวนามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
592
เด็กชายวันฮารีซ  แวบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงวัลย์ณีสา  เฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงวิจิตรา  จับจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงวิดาวัลย์  หะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงวิทิตา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
598
เด็กชายวิลดาน  สะอิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายวีรพล  เพชรกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงศัลมียะห์  กาพอ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายสรวิชญ์  คงเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
603
เด็กชายสหัสชัย  เตียวโล่
ป.6
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงสารีเฟาะห์ไมซาระห์  เจะอูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงสินีนาฏ  ศรีเกรียน
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงสีตีฟาซีละห์  มะตาฮา
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงสีตีฮาจาห์  เจ๊ะอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
วิทย์ประถม
609
เด็กชายสุบฮาน  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงสุพรรษา  คำวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสุพัฒทรา  สามุยามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงสุไรนา  เจะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
613
เด็กชายอนันต์  ดอแว
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กชายอนัส  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอวาตีฟ  สาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายอักมัลอลีฟ  สะมะเตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
617
เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงอัซยาน  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายอัซรอน  มะรุดิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
621
เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
622
เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
623
เด็กชายอับดุลเลาะห์  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
624
เด็กชายอับดุลอาซิส  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
625
เด็กชายอับดุลอามีน  นิแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงอัฟนี  มะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
628
เด็กชายอัฟฟันดี  ยะกี
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
629
เด็กชายอัมมาร  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอัรวา  นาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอัลมูนา  มีสู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงอัลวาณีย์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอัลวานี  มะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอัษซูรี  บิญอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอัสก่อลานีย์  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงอัสมะ  ดอเซาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงอัสมะห์  หะยีนาแว
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงอัสมีณีย์  ดอฆอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
640
เด็กชายอัสรี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
641
เด็กชายอัสวัน  บินกูโน
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี
ป.4
โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงอาซีหม๊ะ  เซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงอาซูรา  เปาะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงอาณีฟา  อาบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลาไม
วิทย์ประถม
647
เด็กชายอาดัม  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
648
เด็กชายอาดาบี  อูมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
650
เด็กชายอานัส  วาโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
651
เด็กชายอานัสรัณย์  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงอานิส  ยามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงอาบีดะห์  อูตง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงอาพีนี  ดอซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
658
เด็กชายอาฟันดี  สุหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
659
เด็กชายอาฟาฟ  เงาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงอาฟิรกะห์  ดาตู
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กชายอามัด  สาเเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงอามีนะห์  แยนา
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงอามีเนาะ  สุหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงอามีรา  เปาะนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
665
เด็กชายอามีรู  ซาแมยี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงอามีลา  ชาดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
667
เด็กชายอายาตูเราะห์มัน  วานอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงอารีนี  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
669
เด็กชายอาลาฮุดีน  อาแวกือจิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
671
เด็กชายอาหามัดไอมัน  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงอาอีเซาะฮ์  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงอาอีด๊ะ  ฮูลูดอฆอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงอินอาม  เลาะมาวา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงอิบตีซัน  ดอนิแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตราแดะ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
679
เด็กชายอิมรอน  ฮารีหม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอิลติฟาต  ตีโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
681
เด็กชายอิลฮัม  ซูเล็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงอิสตีฆฟา  แวบือซา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
683
เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะเเว
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
684
เด็กชายอีรฟัน  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
685
เด็กชายอีรฟาน  บูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอีสฟัร  แวมะลง
ป.6
โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงอุษณี  ปาเซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงอุสมานียะห์  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงฮานีซา  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา
ป.4
โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
วิทย์ประถม
692
เด็กชายฮาฟิต  แดมองโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
693
เด็กชายฮาฟีซู  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
วิทย์ประถม
694
เด็กชายึคอยวารี  หะยีดาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
695
เด็กชายูมูฮัมหมัดอัลอามีน  อาบู
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม