ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก่นลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
2
เด็กชายกมลภพ  ประดับวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
3
เด็กชายกรณวุฒิ  บุญต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรพรรณณ  ขันทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรณิกากรณ์  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิการ์  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยา  สินเทาว์
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สีแป้
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติภูมิ  สุขอ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรไชยญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกษร  ผ่องศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกษวรางค์  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
18
เด็กชายเกียรติบดินทร์  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
19
เด็กชายคฑาเทพ  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
21
เด็กชายฆณัฐศักดิ์  ปัญญาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจรรยพร  สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกบ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญต่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
25
เด็กชายจีรศักดิ์  ใจทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
26
เด็กชายจีระศักดิ์  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีพารา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
29
เด็กชายชนธัญ  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชรินธรณ์  โสภาบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชลณิชา  อนุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชลธาร  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชลธิชา  มะโนชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์สว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
35
เด็กชายชลธิศ  กุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชลลดา  คุริโน
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชัญญานุช  ชัฏขันธกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
38
เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
39
เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
40
เด็กชายชานนท์  วงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
42
เด็กชายชิตพล  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
43
เด็กชายชินโชติ  ตนสุขขาธนโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
44
เด็กชายฐาปกรณ์  อนุลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐิติมา  รัชวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณฏฐกฤศมน  พลพัชระเสฏฐ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
48
เด็กชายณภัทร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฏฐา  วราห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐกฤต  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐชานันท์  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐธี  ขวัญนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐรัตน์  พรมด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณิชาวีร์  พานิชวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงดวงฤทัย  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
60
เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
61
เด็กชายตะวัน  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทิพนิภา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
63
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุษบิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
64
เด็กชายธนโชติ  สีดาจิตร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
65
เด็กชายธนพงศ์  ทัดเทียม
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนพร  ใยสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
67
เด็กชายธนพล  อนุลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
68
เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
69
เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์พุทธะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
70
เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เลขตราสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธิชากร  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
78
เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
80
เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
81
เด็กชายนนทวัฒน์  สมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
82
เด็กชายนพพล  โสรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
83
เด็กชายนภัส  นิยม
ป.5
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
85
เด็กชายนเรศ  เอกรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
86
เด็กชายนฤสรณ์  รจนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนลิตตา  กลยนี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนัชนัน  ซาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนัฐลดา  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนัทราวดี  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
91
เด็กชายนันทกร  โงนเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
92
เด็กชายนันทยศ  รักษายศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
93
เด็กชายนิลทกร  แก่นมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
95
เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
96
เด็กชายบารมี  ศรีโกศล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
97
เด็กหญิงบุณยาพร  อติชาติสัตตบุษย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเบญญาพร  วิสาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
99
เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
102
เด็กชายปรภัค  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงประดุจเดือน  เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
104
เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
105
เด็กหญิงประภาวดี  ริวงศ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายประวิทย์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปราญชลี  บาลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปรารถนา  จรมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปริญญานุช  อังคุระศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปรียาภรณ์  หวังดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปาณิตา  พามาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปาลิชาติ  ผ่อนตาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปาลิตา  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอชะ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีวินันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปิยนันท์  สิงห์แสน
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปิยนุช  บาลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปิยาภัทร  ปุยฝ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปิยาอร  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
122
เด็กชายปุณยวีร์  สวิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
123
เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
124
เด็กชายพงศธร  กอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
125
เด็กชายพงศภัก  ศาลาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
126
เด็กชายพชร  ไตรเมธาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพรรณิภา  บุญใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
130
เด็กชายพัทธดนย์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิณฤดี  เสนาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
134
เด็กชายพีระเดช  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
135
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
136
เด็กหญิงภคพร  วงษ์ตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงภัทรวดี  เรือนทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
139
เด็กชายภาคิน  หมั่นจิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
140
เด็กชายภาคินัย  จันทร์ประไพ
ป.6
โรงเรียนพิชัยศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยทองศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
142
เด็กชายมงคลชัย  สิงหาโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงมนันชยา  คงคำลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
144
เด็กชายมนัสชัย  ปัตถาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
145
เด็กหญิงมโนชา  สุมา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
146
เด็กหญิงมัญฑิตา  ปานกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
149
เด็กหญิงรัชนีกร  พลรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
152
เด็กหญิงรุจิรา  ถิ่นขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
154
เด็กหญิงลัดดา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวชิราภรณ์  รูปเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวณิชา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวรรณิศา  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวราภรณ์  โยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวาชินี  ตีระภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
162
เด็กชายวิทย์สุวัฒน์  สุระเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
163
เด็กชายวิทวัส  ลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวิภา  ลาถพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวิภาพร  สิงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวิลาพร  เบ้านอก
ป.4
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
168
เด็กหญิงวีรยา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
169
เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวิทัต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
170
เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
171
เด็กชายวุฒิภัทร  สาคำภีร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
172
เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
173
เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
174
เด็กชายศิวกร  ชายผา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
175
เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
177
เด็กชายสรวิชญ์  ประดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสาริกา  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสาริกา  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
181
เด็กชายสิทธิพล  พรเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสิริกร  โคตพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสิริยากร  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
184
เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสุฐิตา  สังกะเพศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุทธิดา  กะเศียร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
188
เด็กชายสุทิวัส  เป็นมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
190
เด็กชายสุพล  ต้นวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุภัทรจิรา  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุภัสสร  สาลีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุมาลี  เจริญสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
194
เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
195
เด็กชายอนวัฒน์  พรมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
196
เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
197
เด็กชายอนุชา  โจมพลสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอนุธิดา  อาทิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
199
เด็กชายอนุศักดิ์  ไชยจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
200
เด็กชายอนุสรณ์  ต้นเทียน
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
201
เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
202
เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
203
เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
204
เด็กชายอภิวัฒน์  อาธิโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอรพรรณ  แสงพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
206
เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอรุณรัตน์  เชียงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
210
เด็กชายอัศวิน  มงคลการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
212
เด็กหญิงอารียา  เข็มราฐ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
213
เด็กชายอิทธิชัย  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
214
เด็กชายเอทิปกรณ์  กุลวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
215
เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
นางสาวกนกนิภา  สาธุวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพันธ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงกลิ่นจันทร์  บุญยืด
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  พักวัน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวเกศรินทร์  ยศศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงจันจิราพรรณ  ราชมาลา
ม.3
โรงเรียนเมืองเดช
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวจันทนา  เต็งเรียะ
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงจันทร์จิรา   เจนจบ
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงจันทร์นภา  มนึกคา
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงจันทิมา  แสงอินตา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงจารรี    สายทอง
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจารวี  สนธิภักดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงจิดาภา  สนธิภักดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงชุติมา  เสนาคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงฐิตินันท์    รักหาญ
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายณรงค์เดช  คำอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณัฏฐพล  ห่วงทิม
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงเนตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัฐชา  อินทร
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายณัฐพล  จันทสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณันธิชา  หอมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวณิษา  สามิโส
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวทิชากร  วรรณการ
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายธนวิชญ์  คำอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงธัญสุดา  คำพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวธิดาญา  ตังนู
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายธีรวัฒน์  ผ่องแผ้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กชายนทิเดช  บุญถม
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวนฤทร  สุพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงนฤภร  เชาว์คล่อง
ม.2
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนฤภร  ศรีภักดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายนัฐพงศ์  วงษ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวนาตาลี  ลังกา
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงน้ำค้าง  เยือกเย็น
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายนิธิกร  กลยนีย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงบุฐศิตา  ขันคำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวเบญจพร  สีผา
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรือนนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปวิชญา  พรมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวปิยะณัฐ  คำใส
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายพงศภัค  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายพบบุญ  อรรคบุตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงพรชิตา  ดับพันพิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงพรนภา  ผลแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพรไพลิน  ภูทองเงิน
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพรสินี  เสนาคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ตาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงพัทท์ธีรา  หงษ์ลอย
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพิมชนก    อนิกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายพุฒิพงค์  แซ่โก
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวเพ็ญนภา  คำใส
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงมณีภรณ์  บุญครอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงมณีรัตน์  มนึกคา
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
281
นางสาวมัณฑณา  ปริหา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงมัทนา  การะกาม
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงยลดา  ศิริบุตร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงรัชฎาพร  โคตถา
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายรัฐภูมิ   ธรรมละเอียด
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แผ่นทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงวนิดา  สีสำ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
288
นางสาววรรณภา  วิชาหาญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงวิจิตรา  นิยมชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จารุแพทย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงวิลาสิณี  ขันทา
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงวิลาสินี  ทันเต
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายวุฒิพงษ์  สายเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงศรินญา  หัวคำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงศศิธร  ศุภสร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงศิรินภา  ชุมนุม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงสราวลี  พงษ์สวรรค์
ม.3
โรงเรียนเมืองเดช
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มูลสถาผล
ม.2
โรงเรียนเมืองเดช
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงสิริวิมล  บุญทา
ม.3
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงสุฐิตา  อุวิทัศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงสุทัตตา  ภาณะรมย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงสุธิตา  สว่างแก้ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงสุนันทา  แสงสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงสุนิตา  งามศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงสุนิตา  จันทะเรียง
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงสุปรีดา  ชาภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงสุพรรณี  ลาธุลี
ม.2
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงสุวนันท์  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงอธิติยา  เกทู
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงอนัญพร  วรรณศรี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงอนุตรีย์  จำนงค์ใจ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงอรพิน  สินเทาว์
ม.2
โรงเรียนเมืองเดช
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงอริสา  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงอรุโณทัย  วรรณบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงอัครณี  พุดพัน
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงอัญชลิกา  สำเภา
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงอาภาพร  สายทอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงอารยาพร  ล้านคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านบก
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรียา
ม.1
โรงเรียนเมืองเดช
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กหญิงกชกร  พะทำโล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ปะวะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สถิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกนกอร  ประพันธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกมลนัทธ์  วิจิตรเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันดารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกมลวรรณ  โนนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกฤษณะพงศ์  รัตนตรัยวงษ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกวินธิดา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกอบัว  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะเกษ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกัลยากร  คะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกาญวดี  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกานติยา  สมวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
351
เด็กชายกิตติ  บรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกิตติกร  อ่อนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
353
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงกีรติกา  กุลการี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงกุลธรา  หิรัญคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงกุลธิดา  ปัตติโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงกุลธิดา  โสสะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงเกวลิน  เงินกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงเกวลิน  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงเกวลิน  อิ้มคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงขัตติยาพร  ปริหา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
365
เด็กชายคณาธิป  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจรรยา  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
367
เด็กชายจรรยาภรณ์  สายคูณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงจรัญพร  วรรณโสภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
369
เด็กชายจักริน  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันปลิว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงจารุวรรณ  รูปแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงจิดาภา  สีแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงจิตติมนต์  โสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจิตรานุช  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
376
เด็กชายจิรภัทร  สาระขันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเฉลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงจิราพร  พรไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงจิราวรรณ  ตั้งจิตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงจิราวรรณ  ประทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจีรภา  จุฬานัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุษบิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สุโพภาค
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
386
เด็กชายจุรินทร์  วิเศษรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
389
เด็กชายเจตนิพัทธ์  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงเจนจิรา  คูณทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
391
เด็กชายเจษฎา  ประทุมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
392
เด็กชายเจษฎา  พงษ์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชญานันท์  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชญานิศ  ราชชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชนรดา  สังขะทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
400
เด็กชายชนาธิป  สุมา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงชนิพร  พงษ์โภชน์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีล้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชมภูนุช  มามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชลดา  สรจักร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
405
เด็กชายชลธาร  ลีลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
407
เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชาลินี  สาโล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชุติมา  คุณพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
411
เด็กชายญาณวุมิ  นฤนาทโกศลพิชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงญาณัฐฉรา  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงฐปนนันท์  ประสานดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงฐิติพร  พลวิภาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงณภัทร  อุธิโท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงณัฐชา  พิริยโนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนสายแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายณัฐธวัฒน์  สุริยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงณัฐนพิน  นามขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
422
เด็กชายณัฐพล  ผลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
423
เด็กชายณัฐพันธุ์  จิระออน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
424
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
425
เด็กชายณัฐภูมินทร์  หวังสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
426
เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภามา
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงดวงฤทัย  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
428
เด็กชายดวงเลิศ  ยำยวน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.3 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กหญิงดาณิมา  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
431
เด็กชายเตวิช  จำปานาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
432
เด็กชายทนงศักดิ์  สุตะโท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
433
เด็กชายทรัพโยดม  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงทานตะวัน  โคสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกบ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงทิตฐิตาพร  มิ่งมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงทิพย์ประภา  สายันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
439
เด็กชายเทพทัต  ดำงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงธนาภา  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงธัญจิรา  อาธิโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงธัญยพร  กลัดมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงธัญสุดา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงธันวรัตน์  มิ่งพร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธิดาพร  สุขมามอญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงธิติกานต์  ศรีมลฑาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธีรภัทร  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงนภาวีร์  ปัญญสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงนริศรา  ปัสสาสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงนฤมล  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงนฤมล  พลแสน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงนันท์สินี  บรรโล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
461
เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
462
เด็กชายนาคิน  โครตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กหญิงนิชกุล  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายนิติภูมิ  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงนิติยาภรณ์  พุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงนิภาดา  สีจุนลา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงนิรชา  บรรพจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงเนตราราวตรี  คุณมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
470
เด็กชายบดินทร์  ปราณี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
471
เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงบุญโชค  ปัญญาวัล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
475
เด็กชายบุรัสกร  บุดดีเสาร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงเบญญาภา  มหานิล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงเบญวลี  ศรีหงษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
479
เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์เวียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงปทิตตา  คำเครือ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงปนัดดา  ทิพรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงปนิตา  พรมเย็น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
486
เด็กชายปพนธนัย  พลรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
487
เด็กชายปภังกร  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่อน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงประทานพร  นะโส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงประภาพร  โพธิ์สนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
491
เด็กชายปรีชา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงปลายฝน  ขุนใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปวิตรา  เวียงสีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปวีณญารัตน์  รูปไสย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปวีณา  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงปวีณา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กหญิงปวีณา  สอนพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปวีรา  โสภะบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ตรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงปิญาพรรณ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปิญาวรรณ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปิ่นมนัส  อายุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
508
เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปุณยนุช  บุตรให้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
511
เด็กชายพงศกร  พรมสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
512
เด็กชายพงศภัค  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพรฑิตา  บุญถม
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพรไพลิน  พรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพรไพลิน  เลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพัชรพร  มหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพัชรศรี  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพัชราภา  กองพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงพิชญา  ลาเฟีย
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพิชญากร  สาธุจรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพิชญาภา  ฝักแต้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายพิชัยฤกษ์  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลิ้มสงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
530
เด็กชายพิพัฒน์  คูณค่ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พรมเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
535
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
536
เด็กชายพีระพล  วันดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
537
เด็กชายพูลศักดิ์  คำสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงเพชรลดา  ขจรกลิ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
543
เด็กชายภัทรพงษ์  จันทนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
544
เด็กชายภัทรพล  สงวนศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงภัทรวดี  ชุลีกร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
547
เด็กชายภานุวัฒน์  หัวคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงภาวิตา  บัวลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
549
เด็กชายภูลิพัฒน์  กอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
550
เด็กชายมนตรี  กัญญามา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงมนภัทร  สีส่วน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงมนัสนันท์  คงคำลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงมนัสวี  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงมัณธิชา  สามศร๊
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงมาติกา  จันดารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงมาลินี  วิสาท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
560
เด็กชายโยธากุล  อุปจักร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
561
เด็กชายรชต  รำไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
562
เด็กชายรชานนท์  คำมรรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
563
เด็กชายรพีภัทร  โนนจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
564
เด็กชายรพีภัทร  บำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงรมิตา  คำเฮือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงรสิกานต์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
568
เด็กชายรัชชานนท์  กาบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงรัชนีภรณ์  พันธ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
571
เด็กชายรัฐพงษ์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
572
เด็กชายรัฐภูมิ  ทุนมาตร
ป.6
โรงเรียนพิชัยศึกษา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงรัตนวิภา  หยาดทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงรัศมีโชติ  แสงเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
575
เด็กชายรุ่งเรือง  ภาลัง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงรุ่งฤดี  หาวิรส
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
578
เด็กชายรุจิภัทร์  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงรุจิรดา  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงไรวินทร์  ศรีสุวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
581
เด็กชายฤทธิเดช  ศรีหงษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงลักษิกา  สุตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงวชินญาณ์  วัฒโนภาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงวณากร  โคระชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
วิทย์ประถม
585
เด็กชายวรภัทร  ผิวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงวรรรณศา  เสตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
587
เด็กชายวรันธร  วิมุล
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงวรากร  โขมะนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงวันธนา  เกษี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงวิจจิตรา  พรรคลม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวิจิตรา  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงวิฌฌญาฎา  วรรณโกวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงวิปัสสนา  ผลานันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงวิภาวนี  โพธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
598
เด็กชายวิศรุุท  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
599
เด็กชายวีระพล  วงศ์อาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงศรัณย์พร  คงคาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงศรีประภาพร  เก็บตะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงศศิธร  ศิริณู
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงศศิธร  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
606
เด็กชายศัตวรรษ  สามิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงศิริกานดา  โทพิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
610
เด็กชายศิริชัย  สายทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงศิรินภา  สารุณา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงศิริวิมล  คุ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
614
เด็กชายศุภชัย  ภาพสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
615
เด็กชายศุภโชค  เดชะคำภู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
616
เด็กชายศุภณัฐ  แก้วศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงสร้อยระย้า  ใกล้ชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
618
เด็กชายสหรัฐ  ก้อนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
619
เด็กชายสิรดนัย  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
620
เด็กชายสิรภพ  สินเทาว์
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงสิรินภา  วันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงสิริวากร  อนุลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงสิริวิมล  เพี้ยก่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงสุกัญญา  สร้างนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงสุจิตรา  เต็งเรียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงสุชาวดี  ประวิง
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงสุชาวดี  สามิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงสุนิสา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิจิตรเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงสุภาพร  แจงสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ป.4 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
639
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูผาหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสุมิตรา  เหลื่อมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
641
เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
642
เด็กชายสุรสิทธิ์  ตาดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงสุลิตา  นามรักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
644
เด็กชายสุวรรณชาติ  คำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงอชิรญา  พรมจารีย์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
649
เด็กชายอธิบดินทร์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
650
เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
651
เด็กชายอนุพงค์  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงอนุสรา  ประพาล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงอภิชญา  คำมาโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
654
เด็กชายอภิชาติ  พลสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกันหา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงอภิญญา  จุลวิถี
ป.5
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
658
เด็กชายอภิศักดิ์  ถิ่นขาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
659
เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงอริศรา  หาญเชิงชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงอัจฉยาพร  ทองรอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงอัจฉริยา  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงอาทิติยา  สีพลไกร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงอาเธนนา  ฟองโดนดึงเกน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงอาภัสรา  บุญถม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงอาภัสรา  รัตนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
669
เด็กชายอินทัช  พูลจวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงอุบลศิริ  สีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงอุษณิษา  จูมมณีย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงแองเจล์ลินา  จันทะเกษ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
674
เด็กชายิพิชัยยุทธ  อารีย์
ป.6
โรงเรียนพิชัยศึกษา
วิทย์ประถม