ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  สายราช
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
2
เด็กชายกรภัทร์  ภิบาลวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษกร  วรรณธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณ  แก้วเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษดา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัณทรวิชา  จูมสิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติกร  นิตยารส
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติคุณ  จันทป
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติคุณ  โถตะบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศิลาเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
13
เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านห่องขอน
คณิตประถม
15
เด็กชายเขมชาติ  แสนสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเขมนิจ  จันโท
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
17
เด็กชายคัมภีร์  ไชยรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
18
เด็กชายจตุเทพ  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรพัชร  ลายประจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรัชญา  เสาร์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห่องขอน
คณิตประถม
22
เด็กชายเจตน์  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนม์นิภา  พิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
24
เด็กชายชนเมธ  เพชรปานกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
25
เด็กชายชโนทัย  ใจบุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
26
เด็กชายชยานันต์  สุวะไกร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
27
เด็กชายชิษณพัทธ์  คำด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชุติกานต์  บังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
31
เด็กชายญาณวรรธน์  อดิศัยเดชรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณิศา  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณภัท  ปัสสามั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
34
เด็กชายณภัทร  จตุรภุชเกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยี่เทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พิจารณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ผอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐชนน  โทนุสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐภัทร  สมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐวัฒิ  ลาธุลี
ป.6
โรงเรียนบ้านผำ
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐวิธาน  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณันท์นภัส  จิตรมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณิชาภา  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงดรัลรัตน์  โสภาบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
45
เด็กชายทวีรวิชญ์  เครือมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
46
เด็กชายทศพล  ไชยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
47
เด็กชายทัศน์พล  สาลีพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
48
เด็กชายทีปกร  ถาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
49
เด็กชายธนกฤต  คนหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
50
เด็กชายธนพล  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
51
เด็กชายธนภัทร  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
52
เด็กชายธนาวิน  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
53
เด็กชายธนินวัฒน์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญชนก  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีษร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
56
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
57
เด็กชายธันยพงศ์  เชื้อพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
58
เด็กชายธิเบศ  เคนประคอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
59
เด็กชายธีรภัทร  ทิพยย์อักษร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
60
เด็กชายธีรภัทร  พ่วงพัชรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนัทธมน  กลิ่นบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนันทิชา  รัตนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนาราภัทร  วงษ์อุทา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี
ป.6
สถานศึกษาตามอัธยาศัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนิศารัตน์  คงนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงบรรณพร  สายสิม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
67
เด็กชายบัณฑูรศักดิ์  แก่นโส
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
68
เด็กชายปภังกร  ริมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปภาวารินทร์  วงศ์พินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปริชญา  พาประจง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปวริศา  บุญอุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปัญญาพร  ดาลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
73
เด็กชายปิยสิทธ  เตียตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
74
เด็กชายปิยะวัฒน์  บุราเลข
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปุณญาภา  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพรปวีณ์  ดอกพุฒธนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพรรณวร  จันทะสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านผำ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพรรณวรท  โคตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
79
เด็กชายพลอธิป  ยูปานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
80
เด็กชายพสิษฐ์  อินต๊ะปวง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
81
เด็กชายพัทธดนย์  โสมา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิชชาภา  อินทนา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
83
เด็กชายพิชญ์ศรุฒน์  ปัดสาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
84
เด็กชายพิพัฒน์  คำวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิมทวี  พวงศร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพิสุทธิ์สินี  ท้าวด่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
87
เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
88
เด็กชายพุฒิกร  อุดหนุน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
89
เด็กชายเพชญเกล้า  จำปารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พานิชกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
93
เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์คาน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
94
เด็กชายภูมิพิทักษ์  แก่นโส
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
95
เด็กชายมังกร  บุดสีนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงมัลลิกา  บุบผาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
97
เด็กชายรัชตะ  จันทร์หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
98
เด็กชายรัชพล  บุตรงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
99
เด็กชายราชนาวี  สุโภภาค
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
100
เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
101
เด็กชายวรเชษฐ์  เกตุวัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
102
เด็กชายวรโชติ  คำหลอม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงวรดา  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
104
เด็กชายวินัย  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวิมลสิริ  จันมาทูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศิระ  แก้ววงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
108
เด็กชายศุภกร  กันหาสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศุภจิรา  คำโกน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทัดเทียม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
111
เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสิชานุช  ชมชื่นชู
ป.4
โรงเรียนบ้านห่องขอน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านผำ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสุกัญญา  เลิศศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงสุชานันท์  สาธรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุพิญญา  ธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
117
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภามาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
118
เด็กชายอภิชาติ  ชินเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอภิญญา  วงค์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
120
เด็กชายอภิวัฒน์  สีลาพา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
121
เด็กชายอมร  สิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชาด
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอรอินทุ์  เจนอรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงอริศรา  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอริสา  เหมันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
125
เด็กชายอัครวัฒน์  เหลากลม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงปารจรีย์  อึ้งอุดรภักดี
ม.3
สถานศึกษาตามอัธยาศัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงกชกร  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกรวุธ  ยอดจะยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
133
เด็กชายกฤติธี  โชติญาณทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อดิศัยเดชรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
136
เด็กชายกันต์กวี  ทองคู่
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วังษาลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เลขะสันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกิตตินันท์  เลขสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกุลธิดา  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
141
เด็กชายเกริกชัย  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุคะจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงขวัญฑิตถิยา  จันทร์จิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงครองขวัญ  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
145
เด็กชายคุณภัทร  แดเนีบล เวส
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเคทเลน  สแมนต้า เลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจตุรทิพย์  สุภาษี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
148
เด็กชายจักกาย  สิริศฤาคาร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายจักรพรรดิ์  ล้อธนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  คเณศร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจินต์จุทา  สุขโท
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
153
เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
154
เด็กชายจิรเมธ  แสนสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจิราพัชร  เนตตาสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
156
เด็กชายจิรายุ  พวงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจุฑามาศ  วรพิมพ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญครอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชลธิชา  ทองไสล
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
160
เด็กชายชลธิศ  นาคเเนวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชลิญญา  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
162
เด็กชายชานนท์  นาคแนวดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
163
เด็กชายชุติพนธ์  ชิณโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงญดา  กันยามา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงญาณิศา  มั่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
168
เด็กชายฐนพงษ์พล  เขียวสด
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
169
เด็กชายฐิติโชติ  วงศ์มณี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
170
เด็กชายณัฎฐชัย  มีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฎฐาพิชญา  ทองสิงหา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฐชา  ทาสีเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณัฐณิชา  สินทร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านผำ
วิทย์ประถม
178
เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณัฐภัทร  ปุญญศิลาจารย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ดำรงสกุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
181
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณิชชาพัชร์  กิจมงคลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณิชานันทน์  ครุทธมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงดวงกมล  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายเตชิต  สุตันตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงทัตชญพร  เสียงหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
188
เด็กชายเทพฤทธิ์  วันทาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
189
เด็กชายแทนคุณ  พูลจิตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธนโชติ  ศรีชุมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธนดล  ป้องคำสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธนบดี  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธนพร  ดุจดา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
194
เด็กชายธนวัฒน์  สุดตา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธัชนนท์  ชาญชิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงธัญชนก  ประหา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงธัญสุดา  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ท่อนเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กชายธีรยุทธ  จันทร์อ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายนนตการณ์  ส่งศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนรีนันท์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงนวพร  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
203
เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
204
เด็กชายนาวี  สุชาติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
205
เด็กชายบดินทร์  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงบรรณรต  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
207
เด็กชายบรรณวิชญ์  แสนมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
208
เด็กชายบารมี  สุขะสมิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงบุญญิศา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปณัฏฎา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
211
เด็กชายปภินวิช  คำคม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงประกายแก้ว  หงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปรัชดา  วันแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปรียา  กันหารินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปัญญดา  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
217
เด็กชายปัณณทัต  สมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายปัณณวัฒน์  นางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
219
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
220
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงปานวาด  ภาระหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
222
เด็กชายปุญญพัฒน์  สมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปุญญรัศมิ์  ศรีมันตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
224
เด็กชายพงพิพัฒน์  พุทธาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
225
เด็กชายพงศธร  ดุจดา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
226
เด็กชายพงศ์วิศิษฏ์  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพชรพรหมพร  ลาธุลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงพนิตธิดา  โยธิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงพรนภา  พรมมาโฮม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
230
เด็กชายพฤกษ์  แสงใย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
231
เด็กชายพฤฒิพงศ์  พวงจันทึก
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
232
เด็กชายพัชรพล  ศรีอนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขันทะวัตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 9 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กชายพันเนตร  เย็นรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายพิชชากร  ทองกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพิชญาภา  นาเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
239
เด็กชายพิชเญศ  คำเคนบ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
242
เด็กชายพิศุทธิฺ์  ผลวาด
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
243
เด็กชายพีรภาส  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
244
เด็กชายพีรวิชญ์  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงภัทธิรา  บรรพตะธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
246
เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์สาร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อัจฉฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
250
เด็กชายภาคิน  บรรพตะธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
251
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิมพ์บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงภูริดา  อิ่มชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
253
เด็กชายภูริพัฒน์  ลบบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงมนัสนันท์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงมุกรวี  คงนุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงเมธาวี  จตุรพานิชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
257
เด็กชายยศวรรธน์  สุขะสมิต
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงยุวธิดา  ผกากูล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงรุจรดา  พิลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวงศ์พลอย  รังษีกาญจน์ส่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวณิชชา  เพิ่มศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงวรรณวิสา  วีสี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวรรณิดา  สุวรรณกูฏ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงวรัญญา  จันทรมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงวรัณต์พัช  ภัทรศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงวริศรา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงวไรภรณ์  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงวิชญาดา  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 10 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายวีรภัทร  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  แก้วประกอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
271
เด็กชายวีรินทร์  แก้วประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายวุฒิพันธ์  โทตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงเวมาติกา  ศรีโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงศรีวิภา  รุ่งเกียรติกุลชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงศิรประภา  น้อยวรรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
276
เด็กชายศิริโชค  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงศิริวิภา  รุ่งเกียรติกุลชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงศิวกานต์  นุ่มฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
279
เด็กชายศุภกร  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงศุภนุช  ถนอมวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงศุภากร  ดวงชัยเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสมัญญา  พรหมสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
285
เด็กชายสรวิศ  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสรัญญา  ปัสสาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสโรชา  สีทากูล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
288
เด็กชายสหพร  ก้อนคำบา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
289
เด็กชายสิทธิศักดิ์  พาเหวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสิทธิสินี  เทียวประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสิเนห์อานิญช์  โชติวัฒนาเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
292
เด็กชายสิปปะ  แสนบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงสิริยากร  เรือนชิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห่องขอน
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงสุขศิริ  เหลืองงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงสุชานันท์  นิยมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงสุชาวดี  ท้าวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงสุภัคต์ชฎา  ปวะภูโต
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงสุภาวดี  สีคำคง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงสุภาวิตา  วิลามาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงสุภาวีร์  ชอบเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
301
เด็กชายสุรยุทธ  บรรเทิงใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
303
เด็กชายเหมสุธา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 11 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงอภิชญา  ชาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
305
เด็กชายอภิมุข  ป้อมอาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชมชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายอัครนันท์  วราพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายอัครภณ  แผนภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
309
เด็กชายอัครวัฒน์  เนาว์ขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
311
เด็กชายอานนท์  ไชยมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงอาริยา  แก้วอนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชาด
วิทย์ประถม
313
เด็กชายอินทัชพร  บุระสี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพ็ชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม