ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกานต์ธีรา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
2
เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
3
เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงเกษิณี  พรทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
5
เด็กชายเกียรติคุณ  บัวดก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรธิดา  เจริญปพิชญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
8
เด็กหญิงญชิฏา  ใบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงญาสุมินทร์  โยธานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
10
เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงฐิตินันท์  ดุจดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณภัทร  สารบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
14
เด็กชายณัฏพัชร์  พรทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
15
เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
16
เด็กชายทีปกรณ์  แก่นกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
17
เด็กชายธนเดช  หาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงธีมาพร  บับพิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
19
เด็กชายธีระวิทย์  ศรีธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
20
เด็กชายนัฐพฤกษ์  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนิธินันท์  โพธิพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
23
เด็กชายปฐมพร  ไชยบัวรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
24
เด็กชายพงษธร  มาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
25
เด็กชายพงษ์พัฒ  มาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงภัทราวดี  รักพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
28
เด็กชายภาณุภณ  โกศัลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
30
เด็กชายรณกร  อุชุวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงรุ่งนภา  คูณภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
32
เด็กชายฤทธิกร  บุตรวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
33
เด็กชายวงศกร  สัตยากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
34
เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงวรดา  มาตรขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงวรัญญา  ทาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงวิจิตรา  นามวงษ์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงสวิชญา  หาริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงสุพิชญา  ตั้งการกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงสุภัทธิดา  ศรีหาชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
43
เด็กชายอนุสรณ์  ขุ่ยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมเทพ
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวกัญญกาญจน์  ศรีจันดา
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจรัญญา  พูลมาตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชม
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงณัฐวดี  ขุ่ยทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวปาริชาติ  ชาญนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวปิยนันต์  ทนดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สายสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวฤทัย  นนท์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงวรรณภา  ชาวตระการ
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงสวิทตา  บั้งทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายสิทธิพล  กอแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงอรนรินทร์  ประสงค์ดี
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวอัญญาณี  พูลมาตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
59
เด็กหญิงกชกร  พิลาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
60
เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกรรณิกา  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
63
เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉัตรวิไล
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คูณภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  กองสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
69
เด็กชายกิตติพิชญ์  สีหะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงเกล้านภา  แก่นกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงครองขวัญ  หุ่นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงจริยาวดี  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เดชะคำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
74
เด็กชายจารุวิทย์  บั้งทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
76
เด็กชายจิรภัทร  แสนจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงเจตปรียา  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงชนันธร  พอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงชนิกานต์  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
80
เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยามประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงณฐพร  เข็มพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
83
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
84
เด็กชายณฤเทพ  สีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณัฐนรี  ราชาธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
87
เด็กชายณัฐภัทร  ฉายผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
88
เด็กชายทวีรัชฒ์  ชาววุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
89
เด็กชายธนกฤต  ทับทินหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงธนพร  ระวังดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงธนัชพร  จันทะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงธนัญชนก  โหมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธนิดา  บุตรมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กหญิงธิติมา  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงนภาพิงค์  คำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
97
เด็กชายนรินทร  ทองสวัวสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
98
เด็กชายนันทภพ  พูลมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
99
เด็กชายนำโชค  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
100
เด็กชายนิติธร  พลไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงบุษยมาศ  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงปริชญา  ทรายนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปาริตา  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปาลิดา  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงปาลิตา  โสภาสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงปุณณภา  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงปุณยวีร์  โนจากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงปุณยาภา  หาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพนิดา  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพรบุณยา  ศรีหมวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงพอเพียง  วงศ์อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพัฒนวดี  สมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็กสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทีฆกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
118
เด็กชายพีรพัฒน์  จำปาขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
119
เด็กชายภูมิพัฒน์  กิตติณรงค์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
120
เด็กชายภูมิรพี  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงมนัชชนก  อันภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงมารีดา  จันทเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นาคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
124
เด็กชายวชิรวิทย์  โมกข์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงวนิดา  วงษ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวรัญญา  ภูรับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
127
เด็กชายวรัญญู  โกศัลวิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงวิชญาดา  สายรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงศิริรัตน์  สมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
130
เด็กชายสรวิศิษฏ์  แพงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงสุพรรณี  ยืนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงสุมลรัตน์  แซ่หว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงสุวัจนี  สายพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
135
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงอนันญพร  ทิมพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงอภิชญา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงอภิชยา  คชแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสืบพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
140
เด็กชายอภิรุต  ประดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงอศิรวรรณ  อภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
142
เด็กชายอัคคเดช  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงอาฬิษา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม