ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  กระแสกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตธัพงศ์  ลาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตภณ  ทิณโนรส
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติ  ทองผาย
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะหิน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
13
เด็กชายจักริน  กุลจินดา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
14
เด็กชายจิรภัทร  เจียรนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
15
เด็กชายจิรศักดิ์  พรหมคุณ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชาลินี  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชุติมนต์  อ่อนตาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฐิติพร  อุ่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
24
เด็กชายณทชัย  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัชชา  แสนหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
26
เด็กชายณัฐพล  สุดหา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐิดา  ล้วนคัด
ป.4
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
28
เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
29
เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
30
เด็กชายทรงเกียรติ  หอมนวล
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 2 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายธนภัทร  ลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
32
เด็กชายธนวัฒน์  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธนิดา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธมลวรรณ  ถายะพิงค์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุตรโท
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
36
เด็กหญิงธัญวรัตน์  หิมะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธิราพร  คืนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
38
เด็กชายธีรพนธ์  ลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนรมน  จงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนวพร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาบุดดา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนิศากานต์  สุดศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
43
เด็กหญิงบัณฑิตา  คนล่ำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
45
เด็กชายปนวัฒน์  คำสุนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
47
เด็กชายปรินทร  วรสาร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปวริสา  แดนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
51
เด็กชายปัณณวัฒน์  เชี่ยวสงคราม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
52
เด็กชายปาณชัย  ปาริด
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปาณิสรา  มุทาวัน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปานไพริน  โกมลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปาลิตา  บรรพตาธิ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปิยากร  แสงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปุณณิศา  เจือบุญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปุณิกา  ยุตะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
59
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  บุญอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
60
เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 3 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงพัชรพร  วรรณวัตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
62
เด็กชายพัชรพล  จารุตัน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพัสวี  ปัสสาคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชญา  บริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
65
เด็กชายพิทยุตย์  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
67
เด็กชายพีระภัสร์  จุลมุนตรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงภัณฑิรา  แดนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
69
เด็กชายภานุวัฒน์  ชูชม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
70
เด็กชายภูเพชร  ทองผาย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
71
เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงมะลิรัก  พลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
73
เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
75
เด็กชายยศภัทร  เยาวะศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเรณุกา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
77
เด็กชายโรจนินท์  คุณยา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวรณัฎฐ์  กึ่งประชา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์จำปา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวสุมา  วงศ์วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บู่คำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวิชยากาล  ทองศรีสืบสกุล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
84
เด็กชายวิทวัส  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวิรากร  โชคนัติ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวิสาระดี  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
87
เด็กชายศรณรงค์  สลักทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
88
เด็กชายศักดีเดช  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
89
เด็กหญิงศิริดาว  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงศิริประภา  สาระภา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 4 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
92
เด็กชายสิทธิพล  เพ็งสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสิรินญารัตน์  มั่นยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
94
เด็กชายสุธินันท์  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุธีมนต์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
97
เด็กชายสุธีมนต์  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
100
เด็กชายอภิรักษ์  ฮอบสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
101
เด็กชายอภิวิชญ์  กองทองนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
103
เด็กชายอัจฉริยกวิน  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอาทิตินันท์  ค่ำคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงอชิรญา  สาสีมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
107
เด็กชายอดิเทพ  วันทาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
108
เด็กชายอนันตญ  โสดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายอนุวัฒน์  พืชคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
110
เด็กชายอภิสร  สรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงอรณิชา  กาสีชา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงอริสรา  จรลี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงอัญมณี  สีเข้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงอาทิตยา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงอาทิวราห์  โมทะจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงอารยา  พึ่งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงอารียานีณ์  นามบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำพาย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงอิสรารัก  ดาผา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
122
เด็กชายเอกพัฒพงษ์  โคตวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 5 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงกมลทิพย์  ลอยมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
125
เด็กชายกรวิทย์  เปี่ยมท่าน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงกฤติยา  ทองเสื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
127
เด็กชายกล้ากวี  กองพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกัญจนพร  สุวรรณกูฏ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกัญชนก  วิเศษชลธาร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะวารี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกันตา  กาญจนพรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายกันติทัต  ภิสสาสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เทพพินิจ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
137
เด็กชายกิตติทัต  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
138
เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกิติธัช  คำศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงขวัญจิรา  สายวรณ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
142
เด็กชายขันติชัย  ธานี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
143
เด็กชายเขื่อนศักดิ์  สายสั้น
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงคมพร  ลานนท์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงจิดาภา  แพงจ่าย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
146
เด็กชายจิตรภาณุ  สีหาพงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงจิรัชยา  ผักกูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจิรานันท์  กัณหาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจิราภา  บัวโรย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงเจนจิรา  ประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 6 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
153
เด็กหญิงฉัตรมณี  นวลพงษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงชญาณิสา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงชนิสร  พันธิมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงชริณทิพย์  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงชโรชา  สาระไทย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชุติมา  บุตรราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงญาณินี  โมทะจิตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงฐิตามนทร์  ยงกุลวณิชนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายณภัทร  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณัชชา  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สารีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐชญา  มำขุนทด
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระสาร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์คาย
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
174
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
178
เด็กชายณัฐวัฒน์  กองพล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงณัฐวิภา  พันโบ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวัตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงปิยธิดา   พวงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงทิพารมย์  อินทร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 7 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กชายธนกฤต  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธนพร  มหาคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธนพร  วังวงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงคงดวงดี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธนากร  ยิ่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธนิสร  ชินพงศธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงธมนวรรณ  ปอแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธรรมนูญ  หินนาก
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธีรศรา  สารีเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
193
เด็กชายนนทภัทร  ศรีพรม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงนันทนา  เทียมทัด
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนิชฌาวัลย์  พลศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
197
เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนิราวรรณ  ล้ำหิน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเนตรชนก  หลอดทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงบุญญากานต์  สุราโพธิ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปนัดดา  มัตผา
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สู่ขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
205
เด็กชายปรมี  โยลัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปรายญารัตน์  ล้วนคัด
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงปวริศา  แดนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปารมี  แก่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
209
เด็กชายปาราเมศ  สีลับสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายปิติภัทร  รัตนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายปิยราช  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ้ยโพนทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 8 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงปุญญิสา  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปุณนภัส  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงผกามาส  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
216
เด็กชายพชร  ภิสสาสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพรยมล  ดีระม้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพรวรินทร์  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพสิษฐ์  ปทุมวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันโคตร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพิชญา  กัณหาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
225
เด็กชายพิสิษฐ์  ฬานันท์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
226
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
227
เด็กชายพีรวิชญ์  สมสมิง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงฟ้าใส  เหลากลม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภคพรรดิ์  เอกพงษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงภควรรณ  ใจภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงภิพาดา  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงรดากานต์  แก้วกัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
234
เด็กชายรัชชานน  เหลาเคน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
235
เด็กชายราเชนทร์  ชะนะพา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงรินรดา  ผ่าผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงรินลณี  รินทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใหญ่สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาลี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงลลิตภัทร  จำปาขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงลักษณพร  หาระสาร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 9 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายวรโชติ  จัตุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวรรณ์รตา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวริศรา  รูปคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
246
เด็กชายวสุพล  บุญจำเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวัชราภา  วราพุฒ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
248
เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายวิษณุ  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
250
เด็กชายวีรภัทร  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงศรัญญา  กรินรักษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศศิรา  ประสาร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงศิวัชญา  ผูกรักษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศุภนัฏฐ์  พัฒนะดำรงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศุภิสรา  บุษบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสกวัน  คำสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
257
เด็กชายสมัตถ์  สมน้อย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
258
เด็กชายสรรพสิทธิ์  คุณธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสราวัลย์  พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ท่าหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
261
เด็กชายสันต์จเร  หนองหาญ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสิริลักษณ์  นิสดล
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
265
เด็กชายสุคลวัฒน์  ปัญญามาตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงสุชาวดี  ป้องปก
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
267
เด็กชายสุธีมนต์  ชนะพาห์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  แก้วกนก
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสุภัสสร  เสาแก่น
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุภาวดี  ยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม