ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  กระแสกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตธัพงศ์  ลาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกันตภณ  ทิณโนรส
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติ  ทองผาย
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะหิน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจักริน  กุลจินดา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจิรภัทร  เจียรนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิรศักดิ์  พรหมคุณ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชาลินี  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชุติมนต์  อ่อนตาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงฐิติพร  อุ่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายณทชัย  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัชชา  แสนหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณัฐพล  สุดหา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัฐิดา  ล้วนคัด
ป.4
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายทรงเกียรติ  หอมนวล
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 2 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายธนภัทร  ลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนวัฒน์  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธนิดา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงธมลวรรณ  ถายะพิงค์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุตรโท
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงธัญวรัตน์  หิมะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงธิราพร  คืนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธีรพนธ์  ลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนรมน  จงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนวพร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาบุดดา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนิศากานต์  สุดศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงบัณฑิตา  คนล่ำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปนวัฒน์  คำสุนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปรินทร  วรสาร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปวริสา  แดนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายปัณณวัฒน์  เชี่ยวสงคราม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายปาณชัย  ปาริด
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงปาณิสรา  มุทาวัน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปานไพริน  โกมลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงปาลิตา  บรรพตาธิ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปิยากร  แสงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปุณณิศา  เจือบุญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปุณิกา  ยุตะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  บุญอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 3 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงพัชรพร  วรรณวัตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพัชรพล  จารุตัน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพัสวี  ปัสสาคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงพิชญา  บริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพิทยุตย์  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายพีระภัสร์  จุลมุนตรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงภัณฑิรา  แดนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายภานุวัฒน์  ชูชม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายภูเพชร  ทองผาย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงมะลิรัก  พลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายยศภัทร  เยาวะศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเรณุกา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายโรจนินท์  คุณยา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงวรณัฎฐ์  กึ่งประชา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์จำปา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวสุมา  วงศ์วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บู่คำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงวิชยากาล  ทองศรีสืบสกุล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายวิทวัส  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงวิรากร  โชคนัติ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงวิสาระดี  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายศรณรงค์  สลักทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายศักดีเดช  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงศิริดาว  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงศิริประภา  สาระภา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 4 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายสิทธิพล  เพ็งสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงสิรินญารัตน์  มั่นยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายสุธินันท์  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสุธีมนต์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายสุธีมนต์  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายอภิรักษ์  ฮอบสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายอภิวิชญ์  กองทองนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายอัจฉริยกวิน  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงอาทิตินันท์  ค่ำคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงอชิรญา  สาสีมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายอดิเทพ  วันทาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอนันตญ  โสดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอนุวัฒน์  พืชคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายอภิสร  สรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงอรณิชา  กาสีชา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอริสรา  จรลี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอัญมณี  สีเข้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงอาทิตยา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงอาทิวราห์  โมทะจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอารยา  พึ่งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงอารียานีณ์  นามบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำพาย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอิสรารัก  ดาผา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายเอกพัฒพงษ์  โคตวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 5 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงกมลทิพย์  ลอยมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายกรวิทย์  เปี่ยมท่าน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงกฤติยา  ทองเสื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายกล้ากวี  กองพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกัญจนพร  สุวรรณกูฏ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกัญชนก  วิเศษชลธาร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะวารี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกันตา  กาญจนพรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายกันติทัต  ภิสสาสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เทพพินิจ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายกิตติทัต  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายกิติธัช  คำศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงขวัญจิรา  สายวรณ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายขันติชัย  ธานี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเขื่อนศักดิ์  สายสั้น
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงคมพร  ลานนท์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจิดาภา  แพงจ่าย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายจิตรภาณุ  สีหาพงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงจิรัชยา  ผักกูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงจิรานันท์  กัณหาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงจิราภา  บัวโรย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเจนจิรา  ประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 6 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
153
เด็กหญิงฉัตรมณี  นวลพงษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชญาณิสา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชนิสร  พันธิมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชริณทิพย์  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชโรชา  สาระไทย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชุติมา  บุตรราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงญาณินี  โมทะจิตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงฐิตามนทร์  ยงกุลวณิชนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณภัทร  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัชชา  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สารีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฐชญา  มำขุนทด
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระสาร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์คาย
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณัฐวัฒน์  กองพล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัฐวิภา  พันโบ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวัตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปิยธิดา   พวงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงทิพารมย์  อินทร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 7 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กชายธนกฤต  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนพร  มหาคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธนพร  วังวงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงคงดวงดี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนากร  ยิ่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนิสร  ชินพงศธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธมนวรรณ  ปอแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธรรมนูญ  หินนาก
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธีรศรา  สารีเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายนนทภัทร  ศรีพรม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนันทนา  เทียมทัด
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนิชฌาวัลย์  พลศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนิราวรรณ  ล้ำหิน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเนตรชนก  หลอดทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงบุญญากานต์  สุราโพธิ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปนัดดา  มัตผา
ป.6
โรงเรียนบ้านโหมน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สู่ขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายปรมี  โยลัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปรายญารัตน์  ล้วนคัด
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปวริศา  แดนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปารมี  แก่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายปาราเมศ  สีลับสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายปิติภัทร  รัตนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายปิยราช  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ้ยโพนทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 8 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงปุญญิสา  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปุณนภัส  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงผกามาส  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพชร  ภิสสาสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพรยมล  ดีระม้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพรวรินทร์  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพสิษฐ์  ปทุมวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันโคตร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพิชญา  กัณหาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพิสิษฐ์  ฬานันท์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพีรวิชญ์  สมสมิง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงฟ้าใส  เหลากลม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายภคพรรดิ์  เอกพงษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงภควรรณ  ใจภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงภิพาดา  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรดากานต์  แก้วกัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายรัชชานน  เหลาเคน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายราเชนทร์  ชะนะพา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงรินรดา  ผ่าผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงรินลณี  รินทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใหญ่สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาลี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงลลิตภัทร  จำปาขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงลักษณพร  หาระสาร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ 9 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายวรโชติ  จัตุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวรรณ์รตา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวริศรา  รูปคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายวสุพล  บุญจำเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงวัชราภา  วราพุฒ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายวิษณุ  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายวีรภัทร  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงศรัญญา  กรินรักษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงศศิรา  ประสาร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงศิวัชญา  ผูกรักษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงศุภนัฏฐ์  พัฒนะดำรงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงศุภิสรา  บุษบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงสกวัน  คำสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายสมัตถ์  สมน้อย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายสรรพสิทธิ์  คุณธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงสราวัลย์  พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ท่าหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายสันต์จเร  หนองหาญ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงสิริลักษณ์  นิสดล
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายสุคลวัฒน์  ปัญญามาตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงสุชาวดี  ป้องปก
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายสุธีมนต์  ชนะพาห์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  แก้วกนก
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุภัสสร  เสาแก่น
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุภาวดี  ยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์