ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3/9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  หวานใจ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  ยุทธวี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสงงาม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกรัตน์  สุ่นศรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพร  จุลกนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ค้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรธีรา  ธุศรีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรวรรณ  ทาระธรรม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเอนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิชญ์  เกตุพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตชัย  ตั้งยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤตชัย  ปัตเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤตณัฏฐา  สุตะพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤตภัค  พรมลี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตยชณ์  นามมนตรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤษกวีปกรณ์  จันสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤษฎา  ปาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤษฎิพงศ์  ปราบชมพู
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
27
เด็กชายกวี  เฮ็งเจริญวุฒิวงศ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกษมา  เทพขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
29
เด็กชายกษิดิ์เดช  พลเทียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญญพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตต์ภัทร์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นสาร์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สงวนจิราพัชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พรหมพิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3/10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาเรือง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
38
เด็กชายกันต์กวี  พินธุโท
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
40
เด็กชายกันตพัฒน์  กรุงศรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
41
เด็กชายกันตพัฒน์  ทวีญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
42
เด็กชายกันตภณ  อวยพร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัลยกร  มีป้อม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกัลยา  รุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกัลยา  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เถาว์โท
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกัลริยา  กิจพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกานต์กนก  คุ้มจิตร
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้ววิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกานตรัตน์  ขันชะลี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกานต์สินี  สวัสดิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
53
เด็กชายกาลอยด์  ไอยูลักย์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
54
เด็กชายกิตกรณ์  สีคราม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
55
เด็กชายกิตติ  ศรไชย
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
56
เด็กชายกิตติธร  ขันทะวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
57
เด็กชายกิตติธัช  นิลาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
58
เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยกุล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
59
เด็กชายกิตติพงษ์  เลี้ยงหิรัญถาวร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
60
เด็กชายกิตติวรากร  ทองยืน
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงกิติยา  จิตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกุลปริยา  เทพพันธา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงกุสุมา  คุณมะนะ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเก็จเพชร  ขุนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
66
เด็กชายเกริกชัย  อารมสวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
68
เด็กชายเกียรศิริภูมิ  ดอกอินทร์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
69
เด็กชายแก้วขวัญ  ขุขันธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
70
เด็กชายไกรเดช  เพ็งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4/9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงขวัญข้าว  มานะโส
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงขวัญศิริ  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
77
เด็กชายคณพศ  ภูธาคุณานนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
78
เด็กชายคณาธิป  เคน้ำอ่าง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
79
เด็กชายคณินนัทธ  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
80
เด็กชายคณิศร  จันทร์นาค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
81
เด็กชายคณิศร  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
82
เด็กชายคนาธิป  วายทุกข์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
83
เด็กชายครรชิต  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
84
เด็กชายคัทรพล  อิ่มใจ
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
85
เด็กชายคุณณ์  สุจิระพันธ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
86
เด็กชายฆฤต  สาธุจรัญ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
87
เด็กชายจตุพล  คุณาคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
88
เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
90
เด็กชายจักภัทร  พากเพียรตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
91
เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
92
เด็กชายจักรพันธ์  ดอกจันรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
93
เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงจารุจันทร์  ทองเหลา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
95
เด็กชายจิณณวัตร  พบลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงจิณห์นิภา  อาจเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงจิตตมาส  สายมาตย์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
98
เด็กชายจิตติพัฒน์  ภิญญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงจิตรสุดา  โชติกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจินตกัญญา  สมพร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงจินตพร  สุขมา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
102
เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
103
เด็กชายจิรภัทร  ชะนะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงจิรัชญา  ชารีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
105
เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4/10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายจิรัฐติ  สิงสอน
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
108
เด็กชายจิราเจต  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
109
เด็กชายจิราธิวัฒ์  จารุวงศ์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
110
เด็กชายจิรายุ  บุญใส
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติวงศ์วิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เเก้วทองนาค
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงจุลินทิพย์  มุทะระพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
117
เด็กชายเจตวัฒน์  กวีนัฏธยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
119
เด็กชายเจริญชัย  ลุกลาม
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
120
เด็กหญิงเจียระไน  จันทโกสิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายฉลองรัฐ  มีราช
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
122
เด็กชายฉลาด  กสิภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
123
เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
124
เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุปผาสังข์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
125
เด็กชายเฉลิมชัย  ไหว้ครู
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
126
เด็กชายเฉลิมเดช  บุดดาวงค์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
127
เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชญานิศ  วงศ์เพียรกิจ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชฏาณิส  เลิศอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
133
เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
134
เด็กชายชนะเกียรติ  นาคำมูล
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
135
เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
136
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงชนัญชิดา  แห่งธรรม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงชนัญญา  ประสานสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงชนัญธิชา  มนัส
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงชนันทกานต์  วงศ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชนันธร  ทองชุม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
142
เด็กหญิงชนากานต์  สอนอาจ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงชนากานต์  สายเมฆ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงชนิกานต์  ดานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงชนิกานต์  พวงธรรม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงชนิตตา  นิยมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
149
เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงชนิษฐา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
151
เด็กชายชยกร  คล้ายใยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
152
เด็กชายชยพล  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
153
เด็กชายชยานันท์  ชนะมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
154
เด็กชายชยานันท์  วรรณโน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
155
เด็กหญิงชยุดา  ตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
156
เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
157
เด็กชายชรัญ  ศิริสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
158
เด็กชายชลชาติ  บรเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
คณิตประถม
159
เด็กหญิงชลดา  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
160
เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บังสี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
163
เด็กหญิงชัญญานุช  เขาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
164
เด็กชายชัยภัทร  จิตทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
165
เด็กชายชัยภัทร  ปลูกเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
166
เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
167
เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ้ยจำเริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
168
เด็กชายชาคริต  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
169
เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงชาคริยา  โพธิสาราช
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
171
เด็กชายชาญยุทธ  พิณโท
ป.4
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
172
เด็กชายชาตบุศย์  นิลนาม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
173
เด็กชายชานน  แก้วกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงชาลิสา  ศิริแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
คณิตประถม
175
เด็กชายชาวฤธ  จันดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
177
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินญาพงษ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทรง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงชุติมา  จันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
180
เด็กชายเชษฐ  สมสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
181
เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
182
เด็กชายไชยปิระเดช  บุญไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
183
เด็กชายฌาฤทธิ์  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
184
เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
185
เด็กชายญาณพล  อนุอัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงญาณภัทร  พรมสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงญาณัช  ทองกลม
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงญาณิศา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
191
เด็กชายฐนกมลกรณ์  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
192
เด็กชายฐานวัฒน์  เสมอภาค
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
194
เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
195
เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงฐิติยาพร  ทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดอกดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
198
เด็กชายฐิติวัชร์  รฐาสินธัญญโชติ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
199
เด็กชายฐิติวัฒน์  กองคำ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
200
เด็กชายฑาลธีร์  สิงห์ยอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แสงใส
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงณกัญญา  ตังคโณบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
203
เด็กชายณชนก  ดาโรจน์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
204
เด็กชายณฐนนท์  ศรีล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงณฐนันท์  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณฐมน  เป็นวัน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
207
เด็กชายณถพงษ  ศรีหาคุณ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณธิดา  สายเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
คณิตประถม
209
เด็กชายณภัทร  จันทร์สระน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงณภัทร  อุทรามนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
212
เด็กชายณัช  จูมพระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณัชชา  ศาลาทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
215
เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
216
เด็กชายณัชพล  คูณมี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
217
เด็กชายณัชย์ธรรม์  วิไลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
218
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จันทร์ไทย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นันตะก้านตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  คำดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงณัฎวดี  สังกะเพศ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
222
เด็กชายณัฏฐชัย  เหล่าสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
223
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
224
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์หาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
226
เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงณัฏฐิมา  วงศ์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
229
เด็กชายณัฏตวัณ  จันทะมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
231
เด็กชายณัฐชนน  พุฒพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
232
เด็กชายณัฐชนน  วรุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
234
เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
235
เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงณัฐฑาพร  พรรณขาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
คณิตประถม
237
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
239
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
244
เด็กชายณัฐธนพล  วงศ์ก่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
247
เด็กหญิงณัฐธิดา  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
248
เด็กหญิงณัฐธิรา  สำเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงณัฐนรี  ไทยกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
250
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
251
เด็กหญิงณัฐปวีณ์  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
252
เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีธัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
253
เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมสัตย์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
254
เด็กหญิงณัฐพร  พื้นผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
255
เด็กชายณัฐพล  พุทธรัตน์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
256
เด็กชายณัฐพัฒน์  พุฒพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
257
เด็กชายณัฐพันธ์  ยาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
258
เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสุกดี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
260
เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
261
เด็กหญิงณัฐรดา  คุณค้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
262
เด็กหญิงณัฐริกา  เวียนวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
263
เด็กชายณัฐวัฒน์  เสพสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
264
เด็กหญิงณัฐวิภา  ภูกานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
265
เด็กชายณัฐวีร์  สารกอง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
266
เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
267
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
268
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สายคูณ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
269
เด็กชายณัฐสุต  ชมบาล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงณิชชา  โชติทิฆัมพร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
271
เด็กหญิงณิชาภา  โลหะสาร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
272
เด็กหญิงณิชาลฎา  แสงนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
273
เด็กหญิงณิรัชชา  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
274
เด็กชายดรัณ  พวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
275
เด็กชายดิศพงษ์  วงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
276
เด็กชายดิายธร  แสงดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
277
เด็กชายดุลยวัต  ศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
278
เด็กชายเดชา  กรรณยิ่ง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
279
เด็กชายเดชาวัฒน์  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
280
เด็กชายเดโช  เชื้อหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
282
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์คุณาภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
283
เด็กชายต่อภูมิ  บุญญโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
284
เด็กชายตันติกร  ศรีโท
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
285
เด็กชายติณณภพ  มีลาภสม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
286
เด็กชายเตชินท์  ลินลิโก
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
287
เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธเนษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
288
เด็กชายทชากร  สุวรรณโกฎ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
289
เด็กชายทยากร  จิตรมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
290
เด็กหญิงทวาราวดี  กิติพิเชฐสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
291
เด็กชายทวีชัย  ส่องเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
292
เด็กชายทศพล  เสถียรกิจการชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
293
เด็กชายทักษพงศ์  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
294
เด็กหญิงทักษพร  สุทธิเสวก
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
295
เด็กชายทัศน์พล  บุ่งทวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
296
เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
297
เด็กชายทินกร  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
298
เด็กชายทินสิริ  สีใส
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
299
เด็กหญิงทิพชนก  หมื่นพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงทิพยการณ์  สันพนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
301
เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุทธิโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
302
เด็กชายทิวัตถ์  เชียงแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
303
เด็กชายทิวัตถ์  ทองโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
304
เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
305
เด็กชายทีปกรณ์  ศรีหาจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
306
เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเทวธิดา  มณีเขียว
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
308
เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
309
เด็กชายธนกร  พันธ์คำ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
310
เด็กชายธนกร  โพธิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
311
เด็กชายธนกร  อุตะนะตะ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
312
เด็กชายธนกฤต  ชูหา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
313
เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
314
เด็กชายธนกฤต  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
315
เด็กชายธนกฤต  เอกภิญโญสกุล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงธนพร  สามนชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
318
เด็กชายธนพล  ใจอารี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
319
เด็กชายธนพัฒน์  เกษเงิน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
320
เด็กชายธนพันธ์พัทธ์  โกมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
321
เด็กชายธนภัทร  เชื้อชาญ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
322
เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
323
เด็กชายธนภัทร  ย่ำยวน
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
324
เด็กชายธนภัทร  วราธนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
325
เด็กชายธนภัทร  หิรัญกิตติ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
326
เด็กชายธนวัฒน์  บุญสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
327
เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
328
เด็กชายธนวัตน์  กาขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
329
เด็กชายธนัช  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
330
เด็กหญิงธนัชญา  ฉลวยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
331
เด็กหญิงธนัชญา  ชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
332
เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
333
เด็กหญิงธนัญชกร  สำเภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
334
เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
335
เด็กหญิงธนัญญา  โสภามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
336
เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
337
เด็กชายธนากร  บู๋ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
338
เด็กชายธนาธาร  วงษ์กลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
339
เด็กชายธนิตเชษฐ์  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
340
เด็กหญิงธนินท์ธร  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
341
เด็กชายธนิศร  สนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
342
เด็กชายธนิสร  พงศ์ญาติ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
344
เด็กชายธราเทพ  ลอยฟ้า
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
345
เด็กชายธราเทพ  อุดร
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
346
เด็กชายธฤษวรรธน์  เจริญบุญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
347
เด็กหญิงธัญชนก  คำเหลือง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
348
เด็กหญิงธัญชนก  นวลดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
349
เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
350
เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หอมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
352
เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  จันทร์อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
353
เด็กหญิงธัญญาภัทร  จักรวาลอาชาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
355
เด็กหญิงธัญธิตา  ศิริภัทราชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
356
เด็กหญิงธัญพิชฌา  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
357
เด็กหญิงธัญพิมล  นารักษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
358
เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีสนาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
359
เด็กชายธัตรชัย  เสนาะวาที
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงธันยวลัญญ์  จันทร์อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
361
เด็กหญิงธันยา  แซ่หว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
362
เด็กหญิงธัยพัฒน์  โหมขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
363
เด็กหญิงธารารัตน์  วงกันย์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
364
เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
365
เด็กหญิงธิดาทิพย์  อร่ามศรี
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
366
เด็กหญิงธิติมา  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
367
เด็กชายธิติวุฒิ  จันทรถ
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
368
เด็กชายธิรนันท์  ดุจดำเกิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
369
เด็กชายธีรดนย์  สาระดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
370
เด็กชายธีรดล  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
371
เด็กชายธีรนพ  หนูสิน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
372
เด็กชายธีรภัทร  กลางถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
373
เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
374
เด็กชายธีรเมธ  เจตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
375
เด็กชายธีรวิทย์  นวลอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
376
เด็กชายธีรัตม์  สีห์พิทักษ์เกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
377
เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
378
เด็กชายเธียรธรรม์  เชียรภูริเดช
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
379
เด็กชายเธียรวิชญ์  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
380
เด็กชายนกสินธุ์  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
381
เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงนงลักษณ์  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
383
เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
384
เด็กหญิงนปภา  ปาสีโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
385
เด็กชายนพพล  กาญจนเสน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงนภสร  เกษาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
387
เด็กหญิงนภัสรา  นันทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
388
เด็กหญิงนภาดา  สายพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
389
เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
390
เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
391
เด็กชายนราวิชญ์  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
392
เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
393
เด็กชายนฤชา  สันถวะสกุล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
394
เด็กหญิงนลิญา  ถิตย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
395
เด็กหญิงนลินญา  บุญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
396
เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
397
เด็กหญิงนลินี  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
398
เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
399
เด็กหญิงนัชนันท์  ภูมลี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
400
เด็กหญิงนัฐณิชา  ภูพวก
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
401
เด็กหญิงนัฐธิชาดา  ทาระขจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
402
เด็กหญิงนันต์ทิยากร  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
403
เด็กหญิงนันท์ฐิตา  ศักดาวัฒนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
404
เด็กหญิงนันท์ณภัส  มีชัย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
405
เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
406
เด็กชายนันทพงศ์  ติดตารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
407
เด็กชายนันทยศ  ผลาผล
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
408
เด็กหญิงนันทิชา  ภิญโญภาค
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
409
เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
410
เด็กหญิงนันทิยา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
411
เด็กชายนาตะ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
412
เด็กหญิงนาราชา  ทีปวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
413
เด็กชายนำโชค  พุทธคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
414
เด็กชายนิคม  เข็มคำ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
415
เด็กหญิงนิชากานต์  ทองเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
416
เด็กหญิงนิตยา  พิมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
417
เด็กหญิงนิตยา  มุธุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
418
เด็กชายนิติกร  รัสสะตะ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
419
เด็กชายนิติพงศ์  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
420
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
422
เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
423
เด็กหญิงนิรัชพร  พลราช
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
424
เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์สามารถ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
425
เด็กหญิงนิลุบล  บุญยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
426
เด็กหญิงนิศาชล  จิตนาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
427
เด็กหญิงนุชวรา  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
428
เด็กหญิงบงกช  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
429
เด็กหญิงบงกชธร  ขันชะลี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
430
เด็กหญิงบงกชรัตน์  เศิกศิริ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
431
เด็กชายบารเมษฐ์  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
432
เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
433
เด็กหญิงบุญญพร  ไชยสัจ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
434
เด็กหญิงบุญยวีร์  แก้วแสง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
435
เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญเย็น
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
436
เด็กชายบุณพจน์  เพ็ชรบุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
437
เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
438
เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
439
เด็กชายบูรพา  สองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
440
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจธรรม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
441
เด็กหญิงเบญญาภา  จารุตันติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
442
เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
443
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจแน่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
444
เด็กชายปกรณ์  ปัตวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
445
เด็กชายปฎิภาณ  พลสมัคร
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
446
เด็กชายปฎิภาณ  สรพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
447
เด็กชายปณชัย  ศิริวัฒน์วิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
448
เด็กชายปณวัชณ์  บังศรี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
449
เด็กหญิงปณิชา  บรรเรืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
450
เด็กหญิงปณิตา  ปินใจ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
451
เด็กหญิงปณิสรา  ปินใจ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
452
เด็กหญิงปนัดดา  กุตัน
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
453
เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์อ้าย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
454
เด็กหญิงปพิชญา  บริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
455
เด็กหญิงปพิชญา  บุญสิงห์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายปภพ  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
457
เด็กชายปภังกร  จินตะเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
458
เด็กชายปภังกร  พงคพนาไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
459
เด็กชายปภังกร  เวชมนัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
460
เด็กชายปภังกร  หัตถาภรณ์สกุล
ป.4
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
461
เด็กหญิงปภัสสร  ขันชะลี
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
462
เด็กหญิงปภัสสร  มายูร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
463
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
464
เด็กชายปภาวิน  จันทร์ทรง
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
465
เด็กชายปภาวินท์  บัวบาล
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
466
เด็กหญิงปรมาภรณ์  พงษ์สถิตย์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
467
เด็กชายปรเมศร์  ยวนยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
468
เด็กชายประพันธ์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
469
เด็กหญิงประภัสสร  สายสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
470
เด็กหญิงประภาพิศ  กุลชิล
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
471
เด็กหญิงประภาวิณี  ชาลี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
472
เด็กหญิงประวีณา  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
473
เด็กชายปรัชชา  พรมสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
474
เด็กชายปรัตถกร  จรรยาเลิศอดุลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
475
เด็กชายปรัตถกร  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
476
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
477
เด็กชายปราชญ์  โจทกราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
478
เด็กหญิงปริชญา  จรรยาเลิศอดุลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
479
เด็กชายปริพัฒน์  จันพิรักษ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
480
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ยะโสธรศรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
481
เด็กหญิงปรีติยากร  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
482
เด็กชายปวริศ  โกมลวิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
483
เด็กชายปวริศ  วงศ์หาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
484
เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
485
เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
486
เด็กชายปวเรศ  บัวแสน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
487
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลวันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
488
เด็กชายปวีณ  จิตรักสวนะ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
489
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โปธา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
490
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทรพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
492
เด็กชายปวีณพล  อำพันทอง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
493
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เสลาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
494
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บรรทอน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
495
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วกาฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
496
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาสมใจ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
497
เด็กชายปัณณวัฒน์  นิปัจการสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
498
เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์สามารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
499
เด็กหญิงปัทมา  อาจภักดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
500
เด็กหญิงปาณิศา  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
คณิตประถม
501
เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
502
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
503
เด็กหญิงปานวาด  เหล่าสายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
504
เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
505
เด็กหญิงปาลิตา  อินทรุขา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
506
เด็กชายปิยดนัย  ดาผา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
507
เด็กชายปิยภูมิ  มูลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
508
เด็กชายปิยะกรณ์  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
509
เด็กชายปิยะพงษ์  ทันสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
510
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
511
เด็กชายปีย์วรา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
512
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฐานะ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
513
เด็กชายปุญญพัฒน์  ผดุงเกียรติโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
514
เด็กหญิงปุญญิสา  หนูห่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
515
เด็กชายปุณกานต์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
516
เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
517
เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
518
เด็กชายปุระชัย  อินทะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
519
เด็กชายเป็นหนึ่ง  สิมเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
520
เด็กชายเปรม  ฉวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
521
เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
522
เด็กหญิงเปรมมิกา  ก๋าแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
523
เด็กชายผืนน้ำ  จันทร์เต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
524
เด็กชายพงศธร  สายพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
525
เด็กชายพงษภัทร  โมลานิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพชร  สิงห์ตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
527
เด็กหญิงพชรวดี  จันทร์ร่องคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
528
เด็กหญิงพนัชกร  จันทะเสน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
529
เด็กชายพนัส  เชื้อแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
530
เด็กหญิงพรณรัตน์  พีระเศรษฐวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
531
เด็กหญิงพรนพัฒน์  จันทร์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
532
เด็กหญิงพรนัชชา  โฉมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
533
เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาผ่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
534
เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
535
เด็กหญิงพรพิรุณ  แสนนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
536
เด็กหญิงพรมพิริยะดา  เชิดโกทา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
537
เด็กหญิงพรรณนารา  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
538
เด็กหญิงพรรณพัชรา  คำแก่นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
539
เด็กหญิงพรรณภัทร  เชื้อชัย
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
540
เด็กหญิงพรรณวิษา  สิมตูม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
541
เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
542
เด็กชายพร้อมเพชร  มายาดี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
543
เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
544
เด็กหญิงพริมรดา  นามสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
545
เด็กชายพลกฤต  ขวานทอง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
546
เด็กหญิงพลอยนภัส  ธรรมชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
547
เด็กหญิงพลัญญา  ใหญ่ปราม
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
548
เด็กหญิงพลิน  โสภะถา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
549
เด็กชายพศวัต  สายสมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
550
เด็กชายพสิน  ยอดกันหา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
551
เด็กชายพสิษฐ์  ลาภยิ่ง
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
552
เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
553
เด็กหญิงพอ  สังฆะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
554
เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
555
เด็กชายพัชรพงษ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
556
เด็กชายพัชรพงษ์  มิ่งไชยอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
557
เด็กหญิงพัชราพร  สุขวัน
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
558
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
559
เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสนธิ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
560
เด็กชายพัฒนพงศ์  วาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายพัฒนศักดิ์  บุญหาญ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
562
เด็กหญิงพัณณิตา  สิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
563
เด็กหญิงพัณณิตา  อินทะขันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
564
เด็กหญิงพัณณิภา  สารบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
565
เด็กชายพัทธดนย์  นันทบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
566
เด็กชายพัทธดนย์  พรรักษมณีรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
567
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
568
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
569
เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
570
เด็กชายพัสกร  ทรงวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
571
เด็กชายพัสกร  ผดุงพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
572
เด็กชายพาทิศ  ศรีอาราม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
573
เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์สุข
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
574
เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
575
เด็กชายพิชชานนท์  วรพิมพ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
576
เด็กหญิงพิชชาภา  ต้นสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
577
เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
578
เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
579
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พงศ์เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
580
เด็กชายพิชญะ  พานทองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
581
เด็กหญิงพิชญาภัค  ฉ้งทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
582
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะมิตร
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
583
เด็กหญิงพิชญาภา  นามศิริ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
584
เด็กชายพิชญุตม์  โฮมแพน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
585
เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
586
เด็กชายพิทวัส  โตวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
587
เด็กหญิงพินธุอร  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
588
เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
589
เด็กหญิงพิมพกานต์  ประชุมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
590
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
591
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชนะพา
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
592
เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
593
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
594
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โลกภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
595
เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
597
เด็กชายพีรณัฐ  สุทธกานต์กุล
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
598
เด็กหญิงพีรดา  พันธ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
599
เด็กชายพีรพัฒน์  กาหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
600
เด็กชายพีรวัฒน์  ลอยจันทร์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
601
เด็กชายพุฒิพงษ์  สุภศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
602
เด็กชายพุทธรักษา  ปราสาทศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
603
เด็กหญิงพุทธิตา  เย็นศิริ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
604
เด็กชายพุทธินันท์  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
605
เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
606
เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
607
เด็กหญิงเพรียงขวัญ  จันทร์จิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
608
เด็กหญิงแพรวา  ทาลา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
609
เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
610
เด็กหญิงแพรวา  ศรีเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
611
เด็กชายไพวรินทร์  วรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
612
เด็กหญิงเฟื่องลดา  ผลาเลิศ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
613
เด็กหญิงภคพร  ปั้นปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
614
เด็กหญิงภคพร  ออมไธสง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
615
เด็กชายภรภัทร  สอนอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
616
เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
617
เด็กชายภักดี  โกศัลวิตร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
618
เด็กหญิงภัครธิมา  นามศรี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
619
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนา
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
620
เด็กหญิงภัณฑิลา  โภคกุลกานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
621
เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
622
เด็กหญิงภัทรธารดา  องค์สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
623
เด็กหญิงภัทรธิดา  เดือนขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
624
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศุภสร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
625
เด็กหญิงภัทรปภา  สุทธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
626
เด็กชายภัทรพงศ์  ทรัพย์พร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
627
เด็กชายภัทรพงศ์  ธนะวิทวิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
628
เด็กชายภัทรพล  จำปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
629
เด็กชายภัทรพล  มงคลดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
630
เด็กชายภัทรภพ  ศันสนะพิทยากร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
632
เด็กหญิงภัทรวดี  เดชผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
633
เด็กหญิงภัทรวรรณ  บาเดช
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
634
นายภัทรศิยา  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
635
เด็กหญิงภัทริฎา  ติ่งทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง
คณิตประถม
636
เด็กชายภาณุ  เอกวิทยาเวชนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
637
เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
638
เด็กชายภาดิศบดี  กัลป์ศิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
639
เด็กชายภานุพงษ์  บุญกระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
คณิตประถม
640
เด็กชายภานุวัฒน์  พุฒา
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
641
เด็กชายภานุวิชญ์  จตุภัทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
642
เด็กหญิงภาวิกา  องอาจณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
643
เด็กหญิงภาวิณี  จงจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
644
เด็กหญิงภาวิตรา  ฉลวยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
645
เด็กหญิงภาสินี  วงศ์ที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
646
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เถาว์โท
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง
คณิตประถม
647
เด็กชายภูตะวัน  แต้มศรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
648
เด็กชายภูบดินทร์  ภิญญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
649
เด็กชายภูมิทรัพย์  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
650
เด็กชายภูมินทร์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
651
เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
652
เด็กชายภูมิพัฒน์  จินารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
653
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองอุ่น
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
654
เด็กชายภูมิพันลภ  อบเชย
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
655
เด็กชายภูมิพัลลภ  อบเชย
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
656
เด็กชายภูมิรพี  เหมลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
657
เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
658
เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
659
เด็กชายภูรินทร์  บุญโสภา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
660
เด็กชายภูรินท์  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
661
เด็กชายภูวดล  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
662
เด็กชายภูวดล  สังข์ศรี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
663
เด็กชายภูวเดช  เกษมวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
664
เด็กชายภูวนัย  พรสุด
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
665
เด็กชายภูวัช  ศุภโชคโชติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายภูวิศ  รวยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
667
เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
668
เด็กหญิงมงคลรัตน์  เกาะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
669
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ลอวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
670
เด็กหญิงมณิสรา  ธเนศราภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
671
เด็กชายมนัส  ประหยัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
672
เด็กหญิงมนัสนันท์  หรุ่นนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
673
เด็กชายมหัธธภัทธ์  อนัญมลาพนท์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
674
เด็กหญิงมะลิวรรณ  เเสนหลวงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
675
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
676
เด็กหญิงมัญชุพร  น่วมปฐม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
677
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้วดวงงาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
678
เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
679
เด็กชายมีเกียรติ  แดงศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
680
เด็กชายเมธัส  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
681
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เค้ามูล
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
682
เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
683
เด็กหญิงเมษณี  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
684
เด็กชายยศสรัล  ถิระบุตร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
685
เด็กชายยุทธภพ  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
686
เด็กชายยุทธภูมิ  สายแวว
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
687
เด็กชายรชณัฐ  หาระสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
688
เด็กชายรชต  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
689
เด็กชายรณชัย  ปลูกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
690
เด็กหญิงรติยา  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
691
เด็กหญิงรมิดา  เกษสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
692
เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
693
เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
694
เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
695
เด็กชายระพีพัฒน์  คุละพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
696
เด็กหญิงรักษ์ตา  จัมปะโสม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
697
เด็กหญิงรังสิมาภรณ์  พบลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
698
เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
699
เด็กชายรัชชานนท์  นาจาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
700
เด็กชายรัชชานนท์  สารกอง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงรัชฎาพร  บู่เเก้ว
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
702
เด็กหญิงรัชนีกร  กิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
703
เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
704
เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
705
เด็กชายรัชพงศ์  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
706
เด็กชายรัชพล  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
707
เด็กชายรัญชน์  มากมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
708
เด็กชายรัฐกิจ  วิเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
คณิตประถม
709
เด็กชายรัฐพล  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
710
เด็กชายรัฐภูมิ  กำทอง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
711
เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลอาสา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
712
เด็กชายรัฐศาสนันท์  บุญคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
713
เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
714
เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ประวิง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
715
เด็กหญิงรัตนภรณ์  จันทร์เติม
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
716
เด็กชายรัตนวัฒน์  วงษาพรหม
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
717
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีทองธรรม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
718
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
719
เด็กหญิงรินชิกรณ์  แสงใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
720
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจผ่อง
ป.4
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
721
เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
722
เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
723
เด็กชายรุจิภาส  อุทธสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
724
เด็กหญิงรุจิษยา  คุณาคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
725
เด็กหญิงลดามณี  ระวาดชิด
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
726
เด็กหญิงลภัสรดา  มีคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
727
เด็กหญิงลักษมน  อินเติม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
728
เด็กหญิงลีลาวดี  ผันก้อน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
729
เด็กชายวงศกร  ชัยสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
730
เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
731
เด็กชายวชิรวิทย์  ชายทวีป
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
732
เด็กชายวชิรวิทย์  พรมด้าว
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
733
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
734
เด็กชายวชิรวิทย์  สายวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
735
เด็กหญิงวนการนต์  จันทานี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงวรกาญจน์  ดำริห์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
737
เด็กหญิงวรภรณ์  พนมพิทูร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
738
เด็กหญิงวรรณนิภา  ผลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
739
เด็กหญิงวรรณภร  รุ่งวิลัย
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
740
เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
741
เด็กชายวรัญชัย  สายแวว
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
742
เด็กหญิงวรัญญา  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
743
เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
744
เด็กหญิงวรัทยา  อินจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
745
เด็กหญิงวรันธร  ไชยสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
746
เด็กชายวรากร  กองสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
747
เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
748
เด็กหญิงวรางคณา  โชคศิริวรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
749
เด็กหญิงวราณิธ  พรรณพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
750
เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์ทรง
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
751
เด็กชายวริศ  อิ่มอาเทศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
752
เด็กหญิงวริศรา  ชาญจิตร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
753
เด็กชายวัชรพงศ์  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
754
เด็กชายวัชรรัฐต์  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
755
เด็กชายวิกรม  คุณทา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
756
เด็กหญิงวิคตอร์เรีย ลี  ฮิวส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
757
เด็กชายวิชชากร  อนุพันธางกูร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
758
เด็กหญิงวิชญาพร  คุณศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
759
เด็กชายวิชยุตม์  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
760
เด็กชายวิเชษฐ์  คุณพรหม
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
761
เด็กหญิงวิภวานี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
762
เด็กหญิงวิมลศิริ  ดอกคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
763
เด็กหญิงวิมลสิริ  มาศขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
764
เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
765
เด็กหญิงวิลาสินี  สายสุข
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
766
เด็กชายวิวัฒน์  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
767
เด็กชายวิศนุ  กุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
คณิตประถม
768
เด็กชายวิศรุต  เครือลุน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
769
เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
770
เด็กชายวีรภัทร  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
772
เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
773
เด็กหญิงวีรันดา  โสดากุล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
774
เด็กชายวุฒิชัย  สมควร
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
คณิตประถม
775
เด็กชายวุฒิพงษ์  สาริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
776
เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
777
เด็กหญิงศตพร  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
778
เด็กชายศรัญย์  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
779
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
780
เด็กชายศรัทธา  ต่อพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
781
เด็กชายศริตวรรธน์  เซียวสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
782
เด็กหญิงศรุตา  พรานประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
783
เด็กหญิงศศิกานต์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
784
เด็กหญิงศศิธร  ไญยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
785
เด็กหญิงศศิประภา  กอบเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
786
เด็กชายศักดิ์ดนัย  ยืดยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
787
เด็กชายศิรวัชร์  ภัสสรรัตติกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
788
เด็กหญิงศิริกัลยา  บุรัสการ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
789
เด็กหญิงศิริญญา  เกณทวี
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
790
เด็กหญิงศิรินทร์ญาพร  ม่วงเเนม
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
791
เด็กหญิงศิริภุณญิกา  พลูพนธ์
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
792
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูยศ
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
793
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทุมมัย
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
794
เด็กหญิงศิลารัตน์  ก้อนศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
795
เด็กชายศิวกร  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
796
เด็กชายศิวกร  ภาสตโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
797
เด็กชายศิวพงษ์  ชินรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
คณิตประถม
798
เด็กหญิงศิวพร  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
799
เด็กชายศิวัช  จันพวง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
800
เด็กชายศุกลเศรษฐา  บวรธรรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
801
เด็กชายศุภกร  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
802
เด็กชายศุภกร  ยุคลธร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
803
เด็กชายศุภกร  สายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
804
เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
805
เด็กชายศุภกิจ  ศรีสง่า
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายศุภชัย  จอมใจทิปิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
807
เด็กชายศุภณัฐ  ชัยมัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
808
เด็กชายศุภณัฐ  เบ้าหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
809
เด็กชายศุภณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
810
เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
811
เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
812
เด็กชายศุภณัฐ์  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
813
เด็กหญิงศุภธิดา  กาเกษ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
814
เด็กชายศุภธีรนันท์  สวยรูป
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
815
เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
816
เด็กหญิงศุภวรา  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
817
เด็กชายศุภวิชญ์  จูมลี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
818
เด็กชายศุภวิชญ์  บัวกฎ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
819
เด็กชายศุภวิชญ์  สายพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
820
เด็กชายศุภเศรษฐ์  อยู่เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
821
เด็กชายศุภสิน  บุญรังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
822
เด็กหญิงศุภสุดา  ทวีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
823
เด็กหญิงศุภานิช  สิมาขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
824
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ตาบุตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
825
เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
826
เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
827
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงวงค์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
828
เด็กชายสถาพร  นิยมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
829
เด็กชายสมชาย  โควสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
830
เด็กชายสมศักดิ์  คำอ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
831
เด็กชายสรวิชญ์  โกยทอง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
832
เด็กชายสรวิชญ์  คันธจันทร์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
833
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
834
เด็กชายสรวิชญ์  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
835
เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
836
เด็กชายสรวิชญ์  ผังคี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
837
เด็กชายสรวิชญ์  รักตะวัตร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
838
เด็กชายสรวิทย์  อาจเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
839
เด็กชายสรวีย์  ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
840
เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
842
เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์ภิญโญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
843
เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
844
เด็กชายสหัสภพ  พรหมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
845
เด็กชายสันติรัฐ  บุดดีสิงห์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
846
เด็กหญิงสาธิดา  ศรีดาวเดือน
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
847
เด็กหญิงสาริน  แก้วกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
848
เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
849
เด็กชายสิทธินนท์  โกศล
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
850
เด็กชายสิทธิภาคย์  ศิลาสุวรณณวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
851
เด็กชายสิรดนัย  อุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
852
เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
853
เด็กชายสิรภพ  พันธ์ผูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
854
เด็กชายสิรภพ  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
855
เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
856
เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
857
เด็กหญิงสิริกัญญา  ยอมพาพันธ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
858
เด็กชายสิริชัย  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
คณิตประถม
859
เด็กหญิงสิริณญา  วงศ์ชวนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
860
เด็กหญิงสิรินดา  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
861
เด็กหญิงสิรินดา  สิงคเสลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
862
เด็กหญิงสิรินทรา  อินงาม
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
863
เด็กหญิงสิริพร  สำราญเริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
864
เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
865
เด็กหญิงสิริวิภา  ภัควันต์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
866
เด็กหญิงสิริวิมล  กาญจนพิมาย
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
867
เด็กชายสิโรดม  ศรีอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
868
เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
869
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทบประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
870
เด็กหญิงสุกานดา  ศิลปรายะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
871
เด็กชายสุขสันต์  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
872
เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
873
เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
874
เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
875
เด็กหญิงสุตาภัทร  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธคู
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
877
เด็กชายสุทธิพร  สุทธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
878
เด็กชายสุทัศน์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
879
เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
880
เด็กชายสุทิวัส  มูลตรี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
881
เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
882
เด็กหญิงสุธาสินี  คนกล้า
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
883
เด็กหญิงสุธินันท์  สมสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
884
เด็กหญิงสุธีวรางค์  โคตรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
885
เด็กหญิงสุนันท์ษา  มะยม
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
886
เด็กหญิงสุนิตา  มิ่งชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
887
เด็กหญิงสุนิษา  อินทรสงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
888
เด็กหญิงสุนิสา  บรรเทิงสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
คณิตประถม
889
เด็กหญิงสุพรรษา  ทัศกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
คณิตประถม
890
เด็กหญิงสุพัตตรา  วีระนันทาเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
891
เด็กหญิงสุพิชชา  เพชรไกร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
892
เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
893
เด็กหญิงสุภัทรวดี  รัศมี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
894
เด็กหญิงสุภัสสร  สิงห์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
คณิตประถม
895
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุนตาแสง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
896
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัตถาทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
897
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุดเต้
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
898
เด็กหญิงสุมิตรา  บรรผลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
คณิตประถม
899
เด็กชายสุเมธ  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
900
เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
901
เด็กชายสุรพล  บุญไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
902
เด็กชายสุริยพงศ์  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
903
เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วดอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
คณิตประถม
904
เด็กชายสุวพัชร  คงแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
905
เด็กหญิงสุวพัชร  คูณทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
906
เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
907
เด็กชายเสฏฐพงศ์  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
908
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีแสง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
909
เด็กชายแสนยากร  เทพารักษ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
910
เด็กหญิงหนึ่งปรียา  ทองแสง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กชายหฤษฎ์  โสภากันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
912
เด็กชายอชิตพล  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
913
เด็กหญิงอชิรญา  พื้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
914
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภูมิภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
915
เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
916
เด็กชายอดิศร  ดรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
917
เด็กชายอติคุณ  สุริยะรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
918
เด็กหญิงอติมา  ศรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
919
เด็กหญิงอนัญชนา  ไครศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
920
เด็กชายอนันดา  แม้นพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
921
เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
922
เด็กชายอนาคิน  จำนงการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
923
เด็กชายอนุภัทร  บุดดีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
คณิตประถม
924
เด็กหญิงอโนชา  จักรสาร
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
925
เด็กหญิงอภสร  ชอบจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
คณิตประถม
926
เด็กชายอภิชญะ  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
927
เด็กหญิงอภิชญา  วิลามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
928
เด็กหญิงอภิชญา  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
929
เด็กชายอภินันท์  โสภาพ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
930
เด็กชายอภิภู  ภูดิฐธนพัฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
931
เด็กหญิงอภิสรา  จันละคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
932
เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแดง
คณิตประถม
933
เด็กหญิงอมรรัตน์  พึ่มกุล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
934
เด็กหญิงอรกนิษฐ์  ญาติเจริญ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
935
เด็กหญิงอรจิรา  มณีศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
936
เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
937
เด็กหญิงอรปรียา  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
938
เด็กหญิงอรปรียา  วรงค์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
939
เด็กหญิงอรวรา  กันยาบัตร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
940
เด็กหญิงอรัชพร  วราธนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
941
เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
942
เด็กชายอริยะทรัพย์  แสงศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
943
เด็กหญิงอริศรา  คำป้อง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
คณิตประถม
944
เด็กหญิงอริสรา  ธีระเสถียรโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
945
เด็กหญิงอโรชา  ไกลวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงอักกิชา  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
947
เด็กหญิงอักษราภัค  ทองคำบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
948
เด็กชายอัคคพล  ศรีพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
949
เด็กชายอัครภณ  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
950
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  อามาตย์มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
951
เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
952
เด็กชายอัตฐกร  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
953
เด็กชายอัษฎายุธ  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
คณิตประถม
954
เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
955
เด็กหญิงอาภากร  นวภาณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
956
เด็กหญิงอิงธาร  น้อยพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
957
เด็กหญิงอิงลดา  กาญจนอำไพพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
958
เด็กชายอิทธิกร  ทองทั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
959
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
960
เด็กชายอินทร์  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
คณิตประถม
961
เด็กชายอินทัช  ภิบาล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
962
เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
963
เด็กหญิงอินทีวร  จันทรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
964
เด็กหญิงอิษฏ์อาณิก  พันธุ์พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณิตประถม
965
เด็กหญิงอิสริยา  ภาคพาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
966
เด็กหญิงอุมาพร  ยุววาสน์
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
คณิตประถม
967
เด็กชายเอกวัชร์  ศิริพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
968
เด็กหญิงเอมมิลี  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
969
เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
970
เด็กหญิงไอริสา  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
คณิตประถม
971
เด็กหญิงไอศริน  ชาคำ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
972
เด็กหญิงกชกร  พรมไทย
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงกชกร  พิมพา
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงกชนันท์  สิงหะตา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงกชพร  วิชาพูล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงกชพร  วิลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงกชพรรณ  โพอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงกชมน  ตระการจันทร์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงกนกนภัส  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงกนกพร  นรดี
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธนูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงกนกภัทร  อินอร่าม
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงกนกรัตน์  พลราช
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงกนกวรรณ  สมมาลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงกมลชนก  จันทป
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงกมลชนก  สว่างคำ
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงกมลตา  เวดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
996
เด็กชายกมลเทพ  กุนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงกมลพร  พิมพ์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทะรุณรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงกมลพิชญ์  เมืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงกมลวรรณ  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงกรกนก  กองไชย
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงกรกริณ  เจตินัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  เขตอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายกรวิชญ์  โกยกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายกรวิชญ์  ถนอมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กชายกฤชณัท  พันธ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายกฤชณัท  ศิริรังสรรค์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายกฤดา  วงษานนท์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายกฤดากร  เสนา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายกฤตนน  สุตะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงกฤตพร  ปัญญานุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายกฤตภาส  กาญจนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายกฤติน  องค์สถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายกฤติพัฒน์  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายกฤษกร  อิสาร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายกฤษฎานุวัฒน์  สกุลจาป
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายกฤษณะ  โอฬารบัณฑิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายกฤษณ์  สูนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  รักงาม
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงกวินทรา  เดชขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายกวินภพ  บุราไกร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายกวี  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายกษิดิ  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายกษิดิศ  แสงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายก้องภพ  วิบูลย์เวชวาณีชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายกัญจนะ  เครือรัง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงกัญชพร  กันษา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงกัญญวีร์  ทองสำแดง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนรักษ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประดิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงกัญญาณี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1042
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์โชติ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงกัญยานี  เดชมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงกัณยาวรรณ  อนันต์เรือง
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายกันต์ระพี  ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายกันตินันท์  นาโท
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายกันตินันท์  เรืองรุ่งเจริญโชค
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืออาจ
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงกัลยา  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาครวงศ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงกัสมา  กาฬเนตร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสพสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายกายสิทธิ์  จินดากุล
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายกำพล  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทป
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายกิตติชนม์  สิริยะเดชพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายกิตติธัช  กิจเพิ่มเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายกิตติพงษ์  โสภาภาค
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงกิตติพิชญา  พิมพ์สะอาด
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายกิตติภพ  โชคธีรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายกิตติศักดิ์  รากวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงกิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1077
เด็กหญิงกิรติยาภรณ์  นนทบุตร
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงกุลจิรา  ลาวันนา
ป.5
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายกุลธวัช  วาทีโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงกุลพิพิทย์  กุลสถถถิรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงกุลยา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงกุลยา  พิมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีจันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงเกตุจนีย์  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายเกริกเกียรติ  ทองตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงเกศกนก  ชิณภา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายเกษมศักดิ์  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายเกียรตินรินทร์  สิงห์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศรีพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายแก้วเพชร  สายไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงไกรดา  ทัดเทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายขฑาหิรัณย์  จรัสดำรงนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงขนิษฐา  อินทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงขวัญข้าว  โสมณวัตร์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงขวัญจิรา  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงขวัญชนก  บัวสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงขวัญปราชญา  โสภิตชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงเขมมิกา  ปัญญาธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายคชภัทร  ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายคณพศ  ธุระอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายคณพศ  เนวลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายคณิศร  วุฒิพรม
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายคณุตม์  เทนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1112
เด็กหญิงคัมภีพรรณ  เทพมุสิก
ป.4
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายคุณภาช  นิพขันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายคุณานนท์  แพงเหล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงจรัญญา  ขันธ์เเก้ว
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงจริญญา  บาคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงจริญญา  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายจักรพงศ์  ยะปะเต
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงจักรพงศ์  สีมาเพชร
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายจักรรินทร์  วิชานวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายจักรี  ตรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ทิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงจารุกัลยณ์  ตัณฑะสุวรรณะ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงจิณณพัต  ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงจิดาภ่  นรานันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงจิตบุณย์  ทองทั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายจินณภรณ์  ตัวงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงจินดารรรณ  สดศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงจิรพัชร  ต่อเงิน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงจิรภัทร  สรรศรี
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงจิรภิญญา  โลมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงจิระนันท์  เกษเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านพิณโท
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงจิรัชญา  จริยวรานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์รุจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1147
เด็กหญิงจิรัชดา  พิศชาติ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายจิรัฏฐ์  นิยมพานิชพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงจิราพรรณ  อนันตศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงจิราภรณ์  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายจีรวัฒน์  คำริยา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงจุฑามณี  ศรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงจุฑามาศ  เคยพุดซา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวนิช
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมวัน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารีมูล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายเจตนิพันธ์  สุกรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอุบล
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีลำพัง
ป.6
โรงเรียนบ้านไผ่
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายเจนวิทย์  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายเจษฎาพร  เฉลิมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายเจษฏา  ประชุมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายฉลองชาติ  เชื้อหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายฉัตรชนก  ศุภกุลวิชัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไกรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงฉันทพิชญา  หงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงชญานิศ  เคน้ำอ่าง
ป.4
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงชนกนันท์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงชนกวนันท์  ทะนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายชนกันต์  ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงชนกานต์  ร่วมสุข
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายชนะพนธ์  ชิงชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายชนะพล  เขียวพอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
วิทย์ประถม