ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายกตัญญู  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุสาหะ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลวิช  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรกต  เกิดศิริ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  จูงวงษ์สุข
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตธน  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตพจน์  โพธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  ตุริยากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตยาณี  พิมสอน
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติน  ว่องเชิงค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อาทร
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมจิตร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ล้วนสมหวัง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิ่งกานดา  อ่ำจุ้ย
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติพงษ์  จรบุรี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติภพ  คณฑา
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติภพ  หนุนพงษ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายกิติพัฒน์  สุวรรณไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายกีรติ  ว่องวิกย์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกีรัตยา  เชื้อกสิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุลธิดา  ถิราวัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
คณิตประถม
23
เด็กหญิงขวัญข้าว  ใจหงิม
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายคชานนท์  สุระวาศรี
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายจักรพงศ์  ลอยล่อง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายจักรพงษ์  อุ่นกงราช
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรัชยา  สุวาส
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฑามาศ  ถิราวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเจนจิรา  สมบุญณา
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายเจมมี่  ใจการุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
32
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ฟักผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
คณิตประถม
33
เด็กชายชนาธิป  นุ่นงาม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายชยพัทธ์  เรืองรุ่ง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชวิศา  เกล้าวิกรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัชตินนท์  ต้นตลับทอง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายชัชวาล  สุพลจิตร
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายชัยพร  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
39
เด็กชายชานนท์  ปรีดารัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชาลิสา  อาทร
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายชิษณุพงศ์  สามัญเขตรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
42
เด็กชายโชคบุญญา  โอวะกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฐิดาพร  ห่างทุกข์หมด
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายณฐกรณ์  ดิเรกสุข
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายณฐพงศ์  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
46
เด็กชายณพล  ทองทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
47
เด็กชายณภัทร  สนองคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณภัสสรา  อินทโลหิต
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัชชา  นามเสน
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัชชา  เรืองวงษ์งาม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฎฐนิตา  ยิวคิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผึ้งเถื่อน
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐกิตติ์  เพ็ญเขตรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐชา  สินสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐดนัย  สุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐธิชา  หมู่แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญบุตร
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐพนธ์  มีขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงดวงดาว  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงดวงเดือน  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
62
เด็กชายต่อสกุล  กนิษฐจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงตะวัน  คลองน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
คณิตประถม
64
เด็กชายเตชินท์  บัวปลอด
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงทอแสง  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
66
เด็กชายทัชชกร  บุญนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
67
เด็กชายธนกร  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายธนกร  เริ่มพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
69
เด็กชายธนพล  พินธุวงษ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายธนากร  กิจเจริญไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนิตา  อัมรนันท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธมนพรรณ  พรมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
73
เด็กชายธราดล  เพิ่มเขตรกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธฤษวรรณ  มะฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธวัลฉัตร  กังวาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินพีระเสถียร
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธัญพร  จินดา
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธิดาพร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายธีธัช  สมใจไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
80
เด็กชายธีภพ  พุทธาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนฐมณ  ชินพา
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายนพกร  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
83
เด็กชายนพพร  กระนัย
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนภัทร  ลอยล่อง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายนรภัทร  กมลรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
86
เด็กชายนราทิพย์  สาระบัน
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนริสรา  เทียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนฤชา  สีวัตถา
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายนักรบ  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนัสวี  ว่องเชิงค้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนิติรัตน์  ปฏิพัทธาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงบัณฑริกา  รักอู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงบุญญาดา  กลมกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
96
เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกิจกรณ์
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายปกป้อง  อักษร
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปนัดดา  เสือพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
100
เด็กชายปภังกร  ไชยมุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปภัสรา  ประดับญาติ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงประภามาศ  นุ่มโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปริยาภัทร  ยงการนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปริสา  นุ่มงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปรีชญาน์  สอนมาก
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปรียาภา  พันธุ์ยี่
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปลายฝน  สุวรรณไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  จึงสมเจตไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปวีณา  สมรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กุลฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
111
เด็กชายปานณวัฒน์  ธรรมชีวัน
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกษมุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปุณยาพร  เลาหพรรค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงเปรมปรีดา  สุระทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
115
เด็กชายเปรมปิติ  กิ่งวิกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
คณิตประถม
116
เด็กชายพงศกร  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
117
เด็กชายพงศกร  วิมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายพงศธร  ฟักผล
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สูนประหัต
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มุจนานนท์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
122
เด็กชายพรชัย  เก่งสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายพรพล  กันหะ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายพลกฤต  จั่นบำรุง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายพลัฏฐ์  วงษ์ลักษณ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพิชญาพร  ระงับไพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพิชญาภา  ปาจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพิภาภรณ์  ศรีหงอก
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพิริศา  กาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดอฤตวารี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพุทธิชา  เนียมหวาน
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงแพรชมพู  สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายไพฑูรย์  ม่วยเท้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงภทรพร  พูลสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
135
เด็กชายภัทรพล  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายภัทรพล  อุ้ยสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงภัทรมน  มรรยาทอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภัทรมน  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภัทรวดี  โอสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
140
เด็กชายภาม  ศรีสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภิญญดา  ชนะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
142
เด็กชายภูดิษ  จรรยารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
143
เด็กชายภูมินทร์  โพขวาง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรกฤตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
145
เด็กชายภูริช  เจนเขตต์การณ์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
146
เด็กชายมกรธวัช  พัดศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงมตัญญุตา  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายเมธี  ว่องธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
152
เด็กชายยศวริศ  กิจเจริญไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
153
เด็กชายรพีภัทร  รัตนสุต
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายรัชชานนท์  พันธุ์ยี่
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงรัตนศิริ  ตรงกล้า
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์มูล
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดินแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวณิชยา  เยาวพิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดอฤตวารี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวรรณภา  แย้มแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
160
เด็กชายวรรณรักษ์  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวรัญญา  คนดี
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวิภาพร  ฉิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวิภาภรณ์  สายพยุง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวิภาวี  วิเลปะนะ
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  เกตุกะพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
คณิตประถม
166
เด็กชายวีรภัทร  เย็นสุข
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
167
เด็กชายวีรภาพ  เปาจีน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
168
เด็กชายเวชพิสิฐ  ทาสะโก
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
170
เด็กชายศรุต  มหาสมบัติกุล
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงศศิญาภา  ศรีนุธรรม
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
172
เด็กชายศิรศิลป์  คงเขียว
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงศิริรัตน์  ไผ่บง
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายศิวกร  สันติธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
175
เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศุภสิน  คล้ายกมล
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงศุภัสรา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
178
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ติณะมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสโรชินี  วัฒนแพทย์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
180
เด็กชายสิทธิชัย  คันธะทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
181
เด็กชายสิทธิโชค  นิโครช
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสิรินดา  เพ็งแจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสุชาดา  สิงหา
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุญาณี  ทองดี
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสุตาภัทร  แข็งธัญญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
186
เด็กชายสุทธิพัฒน์  นันทจิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุนิษา  โพธิ์สุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุนิสา  สะมะถะธัญกรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสุพรรณนิภา  เพ็ญเขตรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสุพัตชา  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุมาลี  อบเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
193
เด็กชายเสกสรรค์  ศรีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงหทัยชนก  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
195
เด็กหญิงหัทยา  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดอฤตวารี
คณิตประถม
196
เด็กชายอธิปจิรัชญ์  บุญบุตร
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงอภัสรา  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอภิชญา  เต่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
199
เด็กชายอภินันท์  อินลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงอรดา  ทองเปรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
คณิตประถม
201
เด็กหญิงอรทัย  แช่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงอรวรรณ  วชีรสูตร
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายอริยะ  แก้วมีสี
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงอริสรา  อัมรนันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอริสา  อักษร
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอัฬลฎา  ร่มโพธิ์เย็น
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
คณิตประถม
207
เด็กชายอำนาจ  กุศลส่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กชายจักรพันธ์  โรงทอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชินพัฒน์  แก้วผ่อง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายณพรรค  สีเดือน
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เถวนสาริกิจ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายณัฐวุฒิ  น้ำส้ม
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงนัทภรณ์  แกว่นเชิงค้า
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนันทนา  วัตตะ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงนุชรี  รอสุขพูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปาณิสรา  อุษาสุรศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปานไพลิน  สุระทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
218
นายปาราเมศ  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงปิยมาส  พันธ์จบสิงห์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายพงศภัค  พัฒโนทัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงวรรณวิษา  แม้นพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
226
นางสาววรรนิษา  วาติวัต
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงวริศรา  เคนทอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงวริศรา  ชาวบ้านใหม่
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงวันชนก  โง่นใจรักษ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงวิชชุตา  แก้ววิเชียร
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงศิรภัสสร  สมัครการไถ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายศิรายศ  จึงวิลัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายศิวกร  พุ่มเพชรสา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงศุทธินี  แกว่นเขตรวิทย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงสโรชา  เหล่าอินทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงสวิตตา  ชูศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายสิริภพ  รอดทอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์ธัญญการ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงสุภัทรา  อินมั่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงสุรีพร  ดีดสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายอดิเทพ  ขวัญบุรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  คชวงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงอภิชญา  นุ่มโต
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงอัญชิสา  วรรธนะประทีป
ม.2
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงกชพร  อุทัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
247
เด็กชายกนกพล  บุญมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกมลวรรณ์  น่วมเกิด
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายกฤตพล  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
252
เด็กชายกฤตพล  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายกฤตภาส  กัลชาญพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกฤษฎา  จินตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกวินกร  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกัญจน์ณภา  พูลถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกันตภณ  กุศลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกัลยาณี  สมันกสิวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกิจติยา  สุวรรณคุณ
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายกิตติภนต์  ยืนหยัดชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
263
เด็กชายกิตติวัฒน์  กุจนา
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกิติมา  ภูเกิดเจริญผล
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกิิตติยชัย  แก้ววันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกุลณัฐวดี  เยี่ยงศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงเกวลิน  บุญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
268
เด็กชายขวัญชัย  โชติกะคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
269
เด็กชายคณิน  ฟองศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงคนึงนิจ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายคุณานนท์  คณฑา
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายจรัสวรี  ประมูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจันทกานต์  ม้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงจันทร์จิรา  กอบธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจิณณพัต  เหมพิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สุจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจิดาภา  จิตการุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจินดารัตน์  จิตรจุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจิรภิญญา  มีขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงจิรัชญา  ขยันเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิราภรณ์  กลายสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงจืรัสยา  โทตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สกลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจุฑามณี  ทิพย์วรรณ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงฉัตรรวี  หาพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชญากาณ  ประสาทเขตรกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภู่เกตุ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชญานิน  ฟักผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
290
เด็กชายชติกร  เปียทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชนากานต์  หมั่นการนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงชไมพร  ศิริดี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงชลันทร  พาณิชอนุเคราะห์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชานน  พลทะยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชาลิสา  สายเทียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชิดชนก  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายชิติพัทธ์  รอดชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
299
เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภวภูตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงโชติกา  สิงห์โตแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรสาลี
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงญาณิศา  ธุระมาลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงญาตาวี  โพธิ์หล่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงฐาปนีย์  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงฐิติกานต์  มงคล
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงฐิติพร  เครือม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงฑิฆัมพร  หนองนาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณภัทร  พูลการไถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคยา
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีอิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐจิรา  ทีปะลา
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐชญานี  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีมาลักษ์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐนันทพร  สุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฐพัชร  อั๋นดอนกลอย
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณัฐมน  อินสองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐวรีย์  โป้พันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณัฐวัตร  อินทร์เอม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณิชารีย์  พูลเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
325
เด็กชายดนุสรณ์  ชมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
326
เด็กชายดรัณภพ  สมัครการไถ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงดลชนก  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
328
เด็กชายติณณภพ  ทรงสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงทวีติยา  แดงบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงทักษอร  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงทิฆัมพร  นาคยา
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายเทพทัต  อาภัสโรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
333
เด็กชายแทนคุณ  แสงวัฒนรัตน์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธนกร  สุขจิตร
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธนกฤต  ทัพสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธนโชค  คำกุ้ง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธนพร  ไพรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธนพัฒน์  เรืองผึ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนภัทร  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนวัฒน์  เสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงธนัญชนก  ยิ้มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
342
เด็กชายธนาวุฒิ  หนูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงธนิสรา  อ้นหมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธัญชนก  จันทศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
345
เด็กชายธัญชนิต  จุลพรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธัญเทพ  อ่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธัญวิชญ์  เรืองฉาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงธันยภรณ์  ย่งไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
349
เด็กชายธันวา  แก้วสวรรค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กชายธิติพล  ประวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธิติภูมิ  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงธีมาพร  กล่ำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายธีรภัทร  พรมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธีรัช  อัศวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธีวรา  จัดกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงนงนภัส  บุญกมุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
358
เด็กชายนพรัตน์  จันทคนธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงนภัส  วิเลปะนะ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงนภัสกร  บรรทัพ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงนรมน  คุปติเกษม
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายนราเทพ  วิสานนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงนวพรรษ์  เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
365
เด็กชายนวพล  หอมชะเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงนัชชา  ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
371
เด็กชายนันท์นภัส  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนันทนัช  อ่อนยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนันทวรรณ  บุตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนันทิชา  โอชา
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กชายนันทิพัฒน์  พัฒโนทัย
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงนาตาลี  โลธานาธาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงนาวีรภรณ์  สุขสวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนิชานันท์  ป้อมคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์นากนากร
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนิตยา  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
381
เด็กชายนิพัทธ์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงเนตรลดา  ทองไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
383
เด็กชายเนติภัทร  คำหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
384
เด็กชายบรรณวร  บุญเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงบัณฑิตา  กำหลาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
386
เด็กชายปชาบดี  อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
387
เด็กชายปฏิภาณ  ประชาสุข
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปพิชญา  คำพร
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายปภังกร  บัวแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์เกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงประกายทิพย์  จันทร์เดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงประภัสสร  มรรยาทอ่อน
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปราณณิชา  หนูตะเภา
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปัญจรัตน์  แย้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
396
เด็กชายปัฐน์  ทุคหิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
397
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปัทมากาญจน์  แม่นศร
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายปาราเมศ  ชาติสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
400
เด็กชายปิติภัทร  สมัครเขตการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โคกม่วง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กชายปุณณัตถ์  จึงทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทวีการไถ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงเปรมฤทัย  หิมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
406
เด็กชายพงศกร  เชิดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงพงษ์นภา  ต่อพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพชรพรรณ  ติณะมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงพนิตพิชา  ท้วมทองดี
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงพรชนก  เต็งอยู่
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงพรนัชชา  ภู่ระหงษ์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงพรรณพัชร  สีมาจารย์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพรัทพร  ทองทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพัชราพร  นิลเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
415
เด็กชายพัฒนพล  เกียรติภูมิโสภณ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพัทธ์จิรา  นานาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพิชญาภา  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพิณศิริ  ผูกใจเพื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
419
เด็กชายพิตติยุต  สัจจวาทีกุล
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงพิมพกานต์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิษประภัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดีชนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประกอบไวทยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ประกอบไวทยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพิรัลพัชร  สุธนาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพิริษา  วาสี
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพีรณัฐ  สุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
430
เด็กชายพีระภัทร  พันธ์พุ่ม
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายพุฒิสรรค์  นาวิก
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
435
เด็กชายไพสิฐ  ฉลาดธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
436
เด็กชายภัทรกร  จีบประดับศรี
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายภัทรดนัย  พันธุ์ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
438
เด็กชายภัทรธร  พงศ์ภัทรธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายภาคิณ  เรือนทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
440
เด็กชายภาวัช  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงมณีษิตา  อยู่เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงมนพันธ์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงมนัสนันท์  เฮงหิรัญญวงษ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงเมษา  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงรมมณี  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงรวิสรา  โอนอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
447
เด็กชายรักษก  รัตนโชติธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
448
เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
วิทย์ประถม
449
เด็กชายรัฐภูมิ  ทองพิมพา
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงรัตนันท์  มณฑาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงรุจิรดา  อินคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงลักษิกา  ไผ่บง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
453
เด็กชายลัถพร  ทรงรัตน์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายวงกต  เกตุเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กหญิงวนิดา  เหล่าเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กชายวรกร  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงวรวรา  สายจันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงวรัญญา  ตามพระหัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงวรัญธร  ชาญกิจกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงวริศรา  รื่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงวันทนีย์  พูลกสิวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
462
เด็กชายวายุ  บุบผาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงวิชญาพร  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงวิญญวรรณ  คุปหิรัณย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงศรินทร์ประภา  ลี้ภัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
466
เด็กชายศักรินทร์  รอดมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
467
เด็กชายศิรวิชญ์  สวยสะอาด
ป.5
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงศิริกร  แม้นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงศุภสุตา  นิลเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงโศภิษฐา  เพชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสมฤดี  กิตติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
472
เด็กชายสรยุทธ์  มุจนานนท์
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงสโรมา  งามสมชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์มิตรวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสิริวิมล  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสิริษา  สังขวิสุทธิื
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสุชานาถ  รอดสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
478
เด็กชายสุทธิพจน์  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงสุปรียา  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปุยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุภาวรรณ  โอมะคุปต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็ญเขตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
484
เด็กชายอติชาต  วิเลปะนะ
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายอติเทพ  ชมภู่
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายอติวัณณ์  ชมภู่
ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอนันตญา  ประสิทธิเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอพัชชา  พูลเขตรกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอภิชญาฎา  กุลานุวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กหญิงอภิสรา  ต๊กควรเฮง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอภิสรา  มูลจิโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอริยา  อักษร
ป.4
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอริศรา  จันปิ๋ววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วิทย์ประถม
494
เด็กชายอำนาจ  จูงวงศ์สุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอินทิรา  สุดเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงเอกศจี  หอมกระทุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม