ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชแขวง
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายณราพงษ์  ทองสี
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายทัตธน  สมบัติหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงพิมวาลักษณ์  กุนนาคาน
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงภาวนี  ทองสี
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงศิวพร  ตาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงสุวรรนี  มีใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
9
นายกวินท์  คำบุทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงจิรัตติกาล  พันธุ์ป้อง
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นายเจตนิพันธ์  สิงห์ดา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
นางสาวเจนสุภา  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชลิดา  ทะต่อม
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
นายชัชนันท์  พันป้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณภัตตรา  แสนหลวง
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีบาง
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฐรุจา  ดวงสิน
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณิชากานต์  เหมยหมอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงดวงฤทัย  มีสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นายทนงชัย  บุญมา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนาดุล  สีหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
นางสาวนภัสกร  ชะนะมา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนรกมล  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายนราวิชญ์  หมื่นหน้า
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
นางสาวนวลนารา  สอนสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนิราภร  มีเรือง
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
นายบัญฑิต  อังคะฮาด
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายปรเมษฐ์  ตาแว่น
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายปิยะวัฒน์  ราชแขวง
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
นายพงษ์พัฒน์  แซ่เตีย
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายพานทอง  เนตรภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพิมล  เรืองพิมพา
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายไพรวัน  ออนสี
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันป้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
นายภานุวัฒน์  วงษ์พรม
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายภูวนัย  ทิพย์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
นายภูวเนตร  ทิพย์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
นายยุทธนา  มาแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
นางสาววันวิสา  น้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
นายศักดินนท์  เพ็งศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงสิโรธร  พิงสำนัก
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
นางสาวสุภัตตรา  แก้วลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
44
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ไชยโกฏิ
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายอนวัช  จันทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงอนิศรา  พูลคูณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
นายอรรถภณ  เรืองพิมพา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายอิสานุวัฒน์  ไชยหาบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
49
เด็กชายกฤษกร  พูลคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเนตรนภา  ดีบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพิมภิกา  ดีบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายยศพนธ์  ฐิติศิริกรภัทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายสิทธิกร  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายอัศวิน  ทิพย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
57
เด็กหญิงกรมาศ  พิทักษ์ชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจรูญธนวัฒน์  ฟองดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันจี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฐพร  นินเป้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐิดา  บุตรวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณิชกานต์  หิตมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงถิรดา  ผากิม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงเบญญาภา  พระวงษ์วัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงสุรดา  เมืองนาคิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงสุริวิภาภรณ์  สร้างนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคารซิว ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กหญิงกมลวรรณ  นันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกุลนาฎ  วงษ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจริญญาภรณ์  มังศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจริยา  เสนาะสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงจิฎาภา  สีจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชญาดา  จันทราเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชนิภา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชาญชนก  เทพหมอยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงญาดาวดี  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หงส์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐธิชา  แจงมุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐวุฒิ  โอชารส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงเณรัชฌา  ขันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงดาราวี  เนนสุทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธีรภัทร  เจนชัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนันท์ธิฌา  สุวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงน้ำฝน  เงินน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปุณยวีร์  เรืองฐิติกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงพลอยพิชชา  แปงการิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงเพชรรัตน์  แปงการิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายภาณุพงษ์  โอชารส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายรพีภัทร  ภูง่าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงรุ้งเพชร  กุลมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงวราธิป  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงศิริขวัญ  กันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายศิริโชค  จันทร์นุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายสุขุม  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงแสงทิพย์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายอภิชาติ  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายอภิวัฒน์  สระทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายอินทรเทพ  เลิศอมรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคารซิว ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงจิดาภา  พระนิกร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชลธิชา  เตี้ยมจุมพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงฐานิตา  พริกบุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธีรกานต์  เสตะสุหัส
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นางสาวพลอยไพลิน  หมื่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนภูธรรม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายศิริพงศ์  ปัญญาทรง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
นางสาวอรจิรา  ชมภูน้อย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคารซิว ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กชายณัฐพงศ์  โสตินัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายทักษ์ดนัย  นวนป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพัชรพล  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงภภัสสร  ใจก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงภัทรวดี  ฟันอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงศิรินภา  เงินพรวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1ื ห้อง 1 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กชายอนุชิต  อินธิเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กหญิงขวัญประภา  ศิริพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชยพล  อินทร์ใจดี
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชยากร  ทองเขัยว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชวพร  เหลื่อมพล
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฐิติวรดา  อักษรชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ครองชีพ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวณัฎฐณิชา  พรมภิราม
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐกรณ์  อินธิเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฐนัย  ศรีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐวัฒน์  นวลหิน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจสละ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทะสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทะสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณิชมน  อินมา
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนกร  คำด้วง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนพนธ์  อินต๊ะรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธีรพล  บุญแหยม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธีระพงษ์  แหยมบุรี
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายนัธพล  แก้วสน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นางสาวบุญธิมา  อุ่นกล่อม
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงบุษกร  ผงสินสุ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นายเบญจพล  หน่อคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นางสาวปราณิดา  น้อยจร
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
นางสาวเปรมฤดี  เหล่าบัวบาน
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
นายพงศธร  สีเหลือง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพงศธร  ห้อยพรมราช
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพัชรี  ลัดน้ำหิน
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงแพรวพลอย  พุทริ้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภัทรดนัย  อินทรีย์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญทัน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวัชระ  นันนวล
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงวาสนา  แปงสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชิมโพธิ์คลัง
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายวุฒิชัย  จอนทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงศิริขวัญ  ช้างมูบ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงศิริพัฒน์  อินทะ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายศิวรักษ์  จิตต์มั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายศุภชัย  ทองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายศุภณัฐ  คำก้อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงสโรชา  อินใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายสหรัฐ  อินทะสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายสิทธิชัย  สายบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายสิทธิพล  ทองเขียว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายสิรภพ  พุทธอินทรา
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายสุกนต์ธี  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงสุชาวดี  จ๋อยปา
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายสุทน  ท้วมแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอรณิชา  อุ่นกล่อม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายอัครพนธ์  ทองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงอัมธิดา  บุญสง่า
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายอัมรินทร์  มั่นอ่วม
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงอาริยา  บุญสง่า
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กหญิงกมลลักษณ์  กะบองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายคุณานนต์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงจิรัชญา  ครองชีพ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  อ๊อดกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฐิติพร  สีสด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณัฐกานต์  เนตรจ๋อย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายณัฐภูมิ  ทิตโส
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพทา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายตรัยคุณ  บุญใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธันวา  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายนาถวัฒน์  ลือโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงเนตรนภา  คำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายบุญฤทธิ์  สีมาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปาลิตา  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเปรมฤทัย  เหล่าบัวบาน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพงศกร  แก้วนรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพลพล  กมล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายพลากร  ยาท้วม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายพีรภัทร  มิ่งท้วม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายภัทรพล  พลมีสัก
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายภูริวัฒน์  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงมนธการณ์  ลอยปลิว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชร์เสา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์เป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวรวัช  สายตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศศิวรรณ  สุ่มคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายสรรเสริญ  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสุนิาา  ขุมเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายเสกสรร  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอรชร  มีทุน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงอรไพริน  คำด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอารีรัตน์  เถื่อนทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์