ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชแขวง
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
2
เด็กชายณราพงษ์  ทองสี
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
3
เด็กชายทัตธน  สมบัติหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
4
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงพิมวาลักษณ์  กุนนาคาน
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงภาวนี  ทองสี
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงศิวพร  ตาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงสุวรรนี  มีใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
9
นายกวินท์  คำบุทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงจิรัตติกาล  พันธุ์ป้อง
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
12
นายเจตนิพันธ์  สิงห์ดา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวเจนสุภา  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงชลิดา  ทะต่อม
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
15
นายชัชนันท์  พันป้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงณภัตตรา  แสนหลวง
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีบาง
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงณัฐรุจา  ดวงสิน
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงณิชากานต์  เหมยหมอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงดวงฤทัย  มีสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
21
นายทนงชัย  บุญมา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายธนาดุล  สีหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวนภัสกร  ชะนะมา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงนรกมล  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายนราวิชญ์  หมื่นหน้า
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
26
นางสาวนวลนารา  สอนสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงนิราภร  มีเรือง
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
28
นายบัญฑิต  อังคะฮาด
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายปรเมษฐ์  ตาแว่น
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายปิยะวัฒน์  ราชแขวง
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
31
นายพงษ์พัฒน์  แซ่เตีย
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายพานทอง  เนตรภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงพิมล  เรืองพิมพา
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายไพรวัน  ออนสี
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันป้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
36
นายภานุวัฒน์  วงษ์พรม
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายภูวนัย  ทิพย์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
38
นายภูวเนตร  ทิพย์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
39
นายยุทธนา  มาแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
40
นางสาววันวิสา  น้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
41
นายศักดินนท์  เพ็งศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงสิโรธร  พิงสำนัก
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวสุภัตตรา  แก้วลอย
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
44
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ไชยโกฏิ
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายอนวัช  จันทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงอนิศรา  พูลคูณ
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
47
นายอรรถภณ  เรืองพิมพา
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายอิสานุวัฒน์  ไชยหาบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
49
เด็กชายกฤษกร  พูลคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
50
เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงเนตรนภา  ดีบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงพิมภิกา  ดีบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
53
เด็กชายยศพนธ์  ฐิติศิริกรภัทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
55
เด็กชายสิทธิกร  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
56
เด็กชายอัศวิน  ทิพย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
57
เด็กหญิงกรมาศ  พิทักษ์ชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
58
เด็กชายจรูญธนวัฒน์  ฟองดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันจี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐพร  นินเป้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐิดา  บุตรวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณิชกานต์  หิตมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงถิรดา  ผากิม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเบญญาภา  พระวงษ์วัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสุรดา  เมืองนาคิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสุริวิภาภรณ์  สร้างนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคารซิว ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กหญิงกมลวรรณ  นันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงกุลนาฎ  วงษ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจริญญาภรณ์  มังศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจริยา  เสนาะสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
71
เด็กหญิงจิฎาภา  สีจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชญาดา  จันทราเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชนิภา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
74
เด็กชายชาญชนก  เทพหมอยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงญาดาวดี  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หงส์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐธิชา  แจงมุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐวุฒิ  โอชารส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงเณรัชฌา  ขันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงดาราวี  เนนสุทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
82
เด็กชายธีรภัทร  เจนชัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนันท์ธิฌา  สุวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงน้ำฝน  เงินน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปุณยวีร์  เรืองฐิติกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพลอยพิชชา  แปงการิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงเพชรรัตน์  แปงการิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
88
เด็กชายภาณุพงษ์  โอชารส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
89
เด็กชายรพีภัทร  ภูง่าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงรุ้งเพชร  กุลมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวราธิป  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศิริขวัญ  กันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
93
เด็กชายศิริโชค  จันทร์นุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
94
เด็กชายสุขุม  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงแสงทิพย์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
96
เด็กชายอภิชาติ  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
97
เด็กชายอภิวัฒน์  สระทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
98
เด็กชายอินทรเทพ  เลิศอมรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคารซิว ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงจิดาภา  พระนิกร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชลธิชา  เตี้ยมจุมพล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงฐานิตา  พริกบุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงธีรกานต์  เสตะสุหัส
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวพลอยไพลิน  หมื่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนภูธรรม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายศิริพงศ์  ปัญญาทรง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
106
นางสาวอรจิรา  ชมภูน้อย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคารซิว ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กชายณัฐพงศ์  โสตินัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
108
เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
109
เด็กชายทักษ์ดนัย  นวนป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
110
เด็กชายพัชรพล  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงภภัสสร  ใจก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงภัทรวดี  ฟันอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงศิรินภา  เงินพรวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1ื ห้อง 1 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กชายอนุชิต  อินธิเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กหญิงขวัญประภา  ศิริพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายชยพล  อินทร์ใจดี
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายชยากร  ทองเขัยว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชวพร  เหลื่อมพล
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงฐิติวรดา  อักษรชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
120
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ครองชีพ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวณัฎฐณิชา  พรมภิราม
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายณัฐกรณ์  อินธิเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณัฐนัย  ศรีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณัฐวัฒน์  นวลหิน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจสละ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทะสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทะสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณิชมน  อินมา
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายธนกร  คำด้วง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธนพนธ์  อินต๊ะรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายธีรพล  บุญแหยม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธีระพงษ์  แหยมบุรี
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายนัธพล  แก้วสน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวบุญธิมา  อุ่นกล่อม
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงบุษกร  ผงสินสุ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
139
นายเบญจพล  หน่อคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวปราณิดา  น้อยจร
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
141
นางสาวเปรมฤดี  เหล่าบัวบาน
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
142
นายพงศธร  สีเหลือง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพงศธร  ห้อยพรมราช
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงพัชรี  ลัดน้ำหิน
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงแพรวพลอย  พุทริ้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายภัทรดนัย  อินทรีย์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญทัน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายวัชระ  นันนวล
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงวาสนา  แปงสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชิมโพธิ์คลัง
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายวุฒิชัย  จอนทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงศิริขวัญ  ช้างมูบ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงศิริพัฒน์  อินทะ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายศิวรักษ์  จิตต์มั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายศุภชัย  ทองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายศุภณัฐ  คำก้อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงสโรชา  อินใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายสหรัฐ  อินทะสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
159
นายสิทธิชัย  สายบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายสิทธิพล  ทองเขียว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายสิรภพ  พุทธอินทรา
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายสุกนต์ธี  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงสุชาวดี  จ๋อยปา
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายสุทน  ท้วมแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงอรณิชา  อุ่นกล่อม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
166
นายอัครพนธ์  ทองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงอัมธิดา  บุญสง่า
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายอัมรินทร์  มั่นอ่วม
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงอาริยา  บุญสง่า
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 2

ณ อาคาร1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กหญิงกมลลักษณ์  กะบองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
171
เด็กชายคุณานนต์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจิรัชญา  ครองชีพ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  อ๊อดกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงฐิติพร  สีสด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
175
เด็กชายณัฐกานต์  เนตรจ๋อย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
176
เด็กชายณัฐภูมิ  ทิตโส
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
177
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพทา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
178
เด็กชายตรัยคุณ  บุญใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
179
เด็กชายธันวา  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
180
เด็กชายนาถวัฒน์  ลือโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงเนตรนภา  คำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
182
เด็กชายบุญฤทธิ์  สีมาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงปาลิตา  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงเปรมฤทัย  เหล่าบัวบาน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
185
เด็กชายพงศกร  แก้วนรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
186
เด็กชายพลพล  กมล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
187
เด็กชายพลากร  ยาท้วม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
188
เด็กชายพีรภัทร  มิ่งท้วม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
189
เด็กชายภัทรพล  พลมีสัก
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
190
เด็กชายภูริวัฒน์  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงมนธการณ์  ลอยปลิว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชร์เสา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
193
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์เป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
194
เด็กชายวรวัช  สายตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงศศิวรรณ  สุ่มคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
196
เด็กชายสรรเสริญ  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงสุนิาา  ขุมเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
198
เด็กชายเสกสรร  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงอรชร  มีทุน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงอรไพริน  คำด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงอารีรัตน์  เถื่อนทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
วิทย์ประถม