ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตมุข ฤทธิแสง  แสงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณชัย  มาพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวินธิดา  โพธิ์ญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวินธิดา  ลินติดต่อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกษิดิศ  ดีเทศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติเดช  เพ็งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติวัฒน์  เล็กวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกีรกฤตตา  กำแพงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลกัณญา  แก้วประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูพันนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
19
เด็กชายจักษ์ณรงค์  ธีระแนว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
20
เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
22
เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
23
เด็กชายจินตปัญญา  เรืองเสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรวุฒิ  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
26
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ชันยาสูบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
27
เด็กชายฉัตรชัย  ปานเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
28
เด็กชายชญานนท์  คงนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนิดาภา  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนิศา  ขาวนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
32
เด็กชายชวกร  ไชยอิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
33
เด็กชายชวกร  อ้นภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
35
เด็กชายชัชชัย  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
37
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทั่งรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
38
เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
39
เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฌณภัทร  โสภาคดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
41
เด็กชายฐิติกร  เกื้อเม่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
42
เด็กชายณชพล  นำแจ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
43
เด็กชายณชพล  เลิศคลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
44
เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
45
เด็กชายณฐภน  ราชลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณภัทร  คำหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
47
เด็กชายณวรรฒ  สิทธิวิรัชธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิตรไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หรรษไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐกมล  เกตุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐชยาพร  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  สุขวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐนนท์  อุเทศนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปลิวศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐพงษ์  สอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐพัชร์  อ่วมเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐวรา  สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาก่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
69
เด็กชายทรงวุฒิ  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
70
เด็กชายทักษกรณ์  แก้วคต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงทักษพร  ทะนะขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
72
เด็กชายทีฆทัศน์  ฤดีราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
73
เด็กชายเทียนป้อ  สังขารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
74
เด็กชายธนกร  ใสสีสูข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
75
เด็กชายธนกร  อ่ำเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
76
เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
77
เด็กชายธนพล  ศรีเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
78
เด็กชายธนพัต  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนภรณ์  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
81
เด็กชายธนันท์รัฐ  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
82
เด็กชายธนา  โลกเลื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
83
เด็กชายธัชพล  หรั่งชะเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์สูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธารนที  เลี้ยงบำรุง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธารารัตน์  กาญจน์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
90
เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
91
เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
92
เด็กชายธีภพ  สุขจีรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
93
เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
94
เด็กชายธีรภัทร์  เพ็งวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
95
เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
96
เด็กชายธีรวัฒน์  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
97
เด็กชายนพกร  คลังคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
98
เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
100
เด็กชายนราธิป  สารวัดถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนฤภร  เลิศวรวิทย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
105
เด็กชายนิติพัทธ์  คำฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายบวรรัตน์  ทับเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทะนะขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงบุญญิศา  สาดสี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงบุญยนุช  ห่วงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
110
เด็กชายบุณยกร  สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเบญญาภา  มันทากาศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
113
เด็กชายปฐพี  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
114
เด็กชายปฐพี  อินจ่าย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
115
เด็กชายปภังกร  รักนิยม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปภัสสร  มีสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
118
เด็กชายปรมินทร์  ศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
119
เด็กชายปรเมศวร์  ปานเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
120
เด็กชายประพัฒน์  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงประพิมพรรณ  ผงคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
122
เด็กชายปรัชญา  สุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
123
เด็กชายปริยวัต  สอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปวริศา  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
125
เด็กชายปวีณ์กร  ปันปวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปวีณ์ณัฎฐ์  ตันหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปวีนมัย  ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อปู่คง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
130
เด็กชายปุญญพัฒน์  เปรมกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงเปมิกา  ป้อมสาหร่าย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
132
เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
133
เด็กชายพงศพัศ  เชื้อเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
134
เด็กชายพงษกรรณิ์  เขื่อนแปด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
135
เด็กชายพจชนัน  เรืองวิทยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพรชนก  ปาสาจัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพรณพัส  มั่นสวาทะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพรฤดี  ไทยแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับผดุง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพาขวัญ  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  หาญวัฒนาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
146
เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
148
เด็กชายพิเชษฐชัย  เคน้ำอ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
149
เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
153
เด็กชายพุฒิพงศ์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงภทรพร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงภัณฑิลา  ยากองโค
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงภัทรกันย์  แพร่น่าน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
159
เด็กชายภัทรพล  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงภัทรภร  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภัทรภร  พลังช้างสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงภัทรศยา  วิริยอมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
164
เด็กชายภาคิน  ชวธนาธิคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
165
เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
166
เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
167
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
168
เด็กชายภูมิภา  พรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
169
เด็กชายภูริณัฐ  มั่นจีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
170
เด็กชายภูริณัฐ  เมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
171
เด็กชายภูริพัฒน์  คล้ายเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงมนัสวี  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงมีนา  ก้อนทับทิม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงเมธาวีย์  พัทดิพันธ์ปรีดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงยอดกมล  อรุณเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
177
เด็กชายรพีภัทร  มีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงรมิตา  นะบาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงรสิตา  คงทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงรักษ์รวี  เบี้ยวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
182
เด็กชายรัฐนันท์  บานบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
183
เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
184
เด็กชายรุจิภาส  หนองคาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงลลนา  ชินวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
187
เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงวรดาภา  โกฎแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
190
เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
191
เด็กชายวสิษฐ์พล  ศิริเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
192
เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
193
เด็กชายวินทกร  ชุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
194
เด็กชายวีรภัทร  เกตุวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
195
เด็กชายวุฒิภัทร  เสือน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
196
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงศุภกานต์  ปานโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
198
เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
199
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
200
เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงศุภานัน  คุ้มแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
203
เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
205
เด็กชายสิทธิกานต์  แปงการิยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
206
เด็กชายสิรภพ  ฝั้นเต็ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสิริวรรณ  เพ็ชรไกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุทธญาณ์  คุ้มอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุธิธารัศ  เนตรกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุพนิตา  ไตรสีกาจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุพิชญา  ฝึกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสุภัทธราภรณ์  รุ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
213
เด็กชายสุภาชัย  พิพิธทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อิสสระ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอนัญญา  จิรภัทรเถษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอนันตญา  ก้อนสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
217
เด็กชายอภิคุณ  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
218
เด็กชายอภิภู  ศรีสมอ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอรรถยา  สนสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
220
เด็กชายอรรถวิทย์  พลูใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอัจฉรา  โอฬาริกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
224
เด็กชายอารักขา  เชื่อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินทร์เลื่อมใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
226
เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายกิตติกร  เกษประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสุวรรณษา  กวางเต้น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กหญิงกชกร  พ่วงบางโพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกชนันท์  เล่าชีวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกชพร  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกนกพร  แป้นสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ้งโม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์หล้้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกนกสินา  กาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกนกอร  จิตจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกมนนัทธ์  สุขอร่าม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายกมัยธร  หอมบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
242
เด็กชายกรกฎ  จันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายกรวิชญ์  ทรัพย์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
245
เด็กชายกฤตณัฐ  ลอยเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกฤตานน  วังวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกฤษณา  พันธุ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกวินธิดา  อินทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
249
เด็กชายก้องภพ  จุลรังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วะชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกัญญาวีย์  พิริยะอนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกันตภูมิ  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกาญจนาสุดา  สังขจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  คุ้มอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกานต์ชุดา  บรูตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกานต์รวี  ปัญญาธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกิฐติยาณี  โปร่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกิตติธร  พ่วงทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายกิตติธัช  ป้อมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายกิตติวินท์  เพ็ชรจอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงกุลนันทน์  วิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายเกริกพล  แจ่มฤกษ์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงเกวลิน  พันธ์ุพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายเกษมพันธุ์  ไชยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายไกรศรี  ฟั่นบ้านไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายไกรสิทธิ  ภู่เจริญยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงขวัญกมล  เชื้อบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงขวัญนภัทร  สาวงษ์นาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
273
เด็กชายคชาฐา  อ้นทุ่งยั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายคเชนทร์  หมื่นยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
275
เด็กชายคณาธิป  ปินตากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงครองขวัญ  ทับทิมแสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายคีตพล  แซ่ไล้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงคุณัญญา  สุภานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
279
เด็กชายจักรภัทร  จำรัสฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจันทัปปภา  แต้มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงจิรชยา  ทรงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจิรเดช  คงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
284
เด็กชายจิรภัทร  เจียมจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจิรัชญา  อ่วมสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจิราพัชร  มาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงจุฑามณี  ประกายจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงเจนจิรา  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เชื้อชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชญาดา  โพธิกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงชญาดา  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชนม์ษกิตต์  ธนเดชสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชนันต์กานต์  เขียวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพลากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงชนิฉัตร  สีระสา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงชนิญญา  เต็งติชวลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
301
เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายชโยดม  ยศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชรินทร์ทิพ  จันรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
305
เด็กชายชวนากร  แบบวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชูแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชัชชญา  วิจิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายชัยวัฒน์  สอนกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายชาคริต  แฟงอ๊อด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงชาญณรงค์  แก่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายชาญณรงค์  ย้ายตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชื่นนภา  สีลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชุกฤติมา  มีศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายชุติพนธ์  อินฮุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงโชติมณี  มีชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
319
เด็กชายแซมมี่  คาชัวร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายญาณิน  พัดพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
324
เด็กชายฐปนรรฆ์  ถนอมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงฐาปนี  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามสุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงฐิติกานต์  เสวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงฐิติมา  เชื้อโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
331
เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณธิดา  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กหญิงณภัทร  ทะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
335
เด็กชายณภัทร  สาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายณัฏฐ์ชนาธิป  วุฒิชัยอภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพย์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชียงส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จารุจรัสพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายณัฐนนท์  น้อยทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
344
เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่ำเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
347
เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
348
เด็กชายณัฐพล  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายณัฐพันธุ์  ปัญญาคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณัฐภัทร  คำอรรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายณัฐภัทร  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณัฐภูมิ  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัฐรินีย์  สวนนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายณัฐรุทธิ์  โกศลดิลกกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐวดี  กันศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐวดี  แหยมบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฐวรา  ณ หนองคาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณิชา  บุตรดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณิชากุล  มั่นเจ๊ก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองด่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายดิศานุวัฒน์  มีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงดุสฎี  อินสัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายตรัยคุณ  ทรัพย์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
366
เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงทานตะวัน  ภู่พัฒน์วิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงทิพยฉัตร,  มาทำามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายทีปทัศน์  บุคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธนกฤต  โกสาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธนดล  ใจทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงธนนันท์  กันทาจ๋อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
375
เด็กชายธนภัทร  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงธนวรรณ  แสงม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธนวิชญ์  มีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงธนัชชา  ศรีริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายธนัทเดช  พรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธนากร  ขานไข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงธนารีย์  เกิดเรณู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายธรรศ  ขาวสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงธวชินี  คำด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญอินเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธวัลหทัย  น้อยคำนุช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ยวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงธัญญากร  ทองเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงธันยมัย  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงธันวา  เย็นจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงธารวิมล  วรปัสสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธินภัทร  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงธีร์จุฑา  หงษ์ห้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธีรพันธ์  ภาคสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
400
เด็กชายธีรวัฒน์  แสนเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายนครศักดิ์  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายนธร  หาญสุจริตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายนนท์จักร์กรณ์  บุญศักดิ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กหญิงนนทพร  จอนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายนนทพัทธ์  ชมขวัญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงนนธนกร  วานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายนพกร  คุ้มพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงนภัสภรณ์  ติยะพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงนรีรัตน์  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงนฤกมล  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงนวพรรณ  การุณประชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายนัทฐวัฒน์  เปล่งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงนันท์นลิน  โตเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงนันทัชพร  หาญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงน่านนัทธีร์  อ่อนชมจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายน้ำหนึ่ง  รัตนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายนิติศาสตร์  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนิภาสิริ  บุญสุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนิภาสิริ  เสือโฮก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนิรชร  ทรัพย์เมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนุชนภัส  หนูสันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงเนตรดาว  สวนม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายบรรวัชร  ยงไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายบุลากร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปณาลี  สังขจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปพน  เมฆทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กหญิงประวีรัตน์  ศรีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงปราณปริยา  มาบวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื้อต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปฤณวดี  เนาว์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปวรา  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายปัณณวัฒน์  ถาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
448
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองกระสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเนินยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปาณิสรา  ผู้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายปารณัท  เพ็งสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายปิยฤทธิ์  ปิ่นปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
456
เด็กชายปีมงคล  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปุญญิศา  กิตติขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายพชร  สระทองหย่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายพชรดนัย  ใจหลวง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพชิรารัชต์  ศิวะตระกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงพนิตพิชชา  จันรูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพรนภัส  ถิ่นจอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายพศวัต  เพ็ชรเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพศวัต  ศุภโชคภคปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายพศวีร์  พามา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายพัชรนนท์  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพัชรพร  แตงคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพัชรพิสุทธิ์  อินมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายพัฒนากฤษณ์  อ่อนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายพัสกร  เหม็นหวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายพานเพชร  ฉัตรสุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายพิชญางกูร  เป็งอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายพิชัยยุทธ  สุกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพิชามญชุ์  หอมวัฒนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันยากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธำรงโสตถิสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาระถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  บุญโสภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายพีรวิทย์  มั่นเจ๊ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายพีรากร  คำมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเพชรลดา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงเพชรลัดดา  เหง้าฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงเพ็ญรดี  หงษ์สีธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงแพรวา  พรมอาลักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงภคพร  เพิ่มพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงภัคจิรา  กาวีละ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงภัคจิรา  แว่นสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงภัคจิรา  ศุขวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายภัชปวีณ์  ธนารัชต์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายภัชปวีณ์  ธนารัชต์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภัททโชติ  อินทนนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงภัทรดา  พยาวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงภัทรวดี  คำพึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาญการีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขัดสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายภาคภูมิ  ดีอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายภาคภูมิ  รังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายภานุพงศ์  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงภาวิณี  สังขมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงภิญญา  ปิ่นเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายภูตะวัน  ศรีผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายภูบดินทร์  สุรินวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายภูริคุณ  แสงนวกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ญนาดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายภูวศิษย์  เทพยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายภูวิศ  เทวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายมงคล  วอนเจียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายมงคลทรัพย์  เอี่ยมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงมัญชุพร  มีเครือรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงมัณฑนา  โคกมะปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงมาติกา  ก้อนเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงมินตยา  บุญมาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงมีนา  ลำอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงยมลพร  เรียนแพง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายรชต  กล่ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงรติมา  บุญมากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงรมิตา  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงรมิตา  เพิ่มพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงรัชนก  ตันหิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงรัฐธีย์  คิดสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
543
เด็กชายรัฐศาสตร์  วิระปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
544
เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงรุ่งนภา  จินดาประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงลภัสญา  ดวงตาน้อย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงลักษิกา  เรือนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายลิปปกร  ัจันน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายวชิรวิชญ์  ฉายชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายวชิรวิชญ์  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายวชิรวิทย์  เอกา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายวชิระ  เจือจาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายวรภพ  ย้ายตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงวรรธนภร  กาทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวรัญญา  มาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายวรานนท์  เพียรพัฒนรัฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวราภรณ์  เทศเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงวริทธินันท์  วันทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายวริทธิ์  ศรีขำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงวรีย์พิตรา  กิจพรแห่งถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายวัชรวิบูลย์  มันหนองแวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงวิภาวดี  ศักดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงวีรินทร์  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายวุฒิชัย  เขียวใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงศศิกานต์  บุตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กหญิงศศินันท์  หอมเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เพ็ชรล้อมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงศิรประภา  หันถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงศิริกานต์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงศิริพร  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายศิวนาถ  อุ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
586
เด็กชายศุภณัฐ  คำมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
587
เด็กชายศุภวีร์  พันธ์แตงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงศุภิสรา  มังคละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงสมิตรานัน  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงสรัลสิริ  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงสริตา  แตงก่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงสิรภพ  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายสิรวิชญ  พันพัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสิริยากร  ทองศรีอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสุขพชรภรณ์  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงสุชัญญานุช  ขัตติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุดที่รัก  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เจ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายสุรดิษ  สระทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายสุรภูริ  พลจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงหทยา  นิลน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงอธิชา  โฆษชุณหนันท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงอภิชญา  ธีระวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ อาคาร อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
614
เด็กชายอภิรักษ์  อินทรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอภิสรา  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงอภิสรา  เกิดสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายอภิสิทธิ์  น้อยนามบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอรจิรา  ลมุดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอรองค์  จามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอรัชพร  สายกองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายอริญชัย  คงสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงอริสา  แย้มอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายออมสิน  ม่วงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายอัครพนธ์  กล่อมแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอัครมณี  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอังกูร  ทองตีฆา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงแปลง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอาทิตยา  โกศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอาทิมา  นันตะเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอาลิตา  ใจยาเปียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงเอื้ออารีย์  น้อยสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.6/4 อาคาร อุเบกขา ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กหญิงชนัญญา  ชนะจน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
637
เด็กหญิงทรรศน์พร  ทรงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
638
เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
639
เด็กชายพนา  ขันปิงปุ๊ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
640
เด็กชายอาชวิน  ปัญญานันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุตรดิตถ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.6/5 อาคาร อุเบกขา ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงชนัญชนก  หมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงญานิน  พัดพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายเป็นเอก  พลเมืองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายวิทวิทย์  พันแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
คณิตประถม
646
เด็กชายวิธวิทย์  พันแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงหทยา  นวลมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
วิทย์ประถม