ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม โรงเรียนบ้านท่าโสม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตยชน์  อุดชาชน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤติเมธ  แสงจันทร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แปลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัณฑกา  เรียนทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงเกษร  วิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
7
เด็กชายเกียรติกมล  ลูกแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
8
เด็กชายขัตติย  คำภูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจันทิมา  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรายุ  ประการแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชนิภรณ์  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
12
เด็กชายชัยวัฒน์  คำภานัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
13
เด็กชายชาตติพงษ์  ไชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
14
เด็กชายชิราวุฒิ  เนื้อไม้หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชุติมณฑกานต์  กัปโก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงญาณิศา  ถนัดหมอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงญาณิศา  มีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณภาพร  ศิริรัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปลื้องกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐภูมิ  นาสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐภูมิ  ศรสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐวดี  พลพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงดลพร  โสภากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงดวงพร  บุญชีวิต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงดวงพร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธนสรณ์  จันตะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธนันญา  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
29
เด็กชายธนา  จำปาเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บรรเทากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธันวารัตน์  สิงห์วงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธิดา  นามอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธีราพร  ทะวะระ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
35
เด็กชายนัฏฐพล  กองทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม โรงเรียนบ้านท่าโสม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนันท์สินี  แสงวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนิกข์นิภา  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนิพาดา  ขุนปากดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนิลธิดา  ผิววงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปณิดา  สาลีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปนัดดา  โกษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปภาวดี  สร้างนา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปวริศา  ภูมี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปัณฑารีย์  นางัว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปานตะวัน  จันจวง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปาลิตา  นามกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปาลิตา  มาลาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปาลิตา  โยธาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปิยธิดา  ลาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
52
เด็กชายปิยวิทย์  เครือทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปุณวิสา  พานคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
54
เด็กชายพงศกร  กองปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพรนภา  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
56
เด็กชายพรรษา  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพลอยณภัทร  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ฉิมผักแว่น
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพิชญาณ๊  ศรีสองเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
60
เด็กชายพิพัฒน์  นามเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทินช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิมรฎา  รพีถวิลวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทวีลาภ
ป.4
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเพียงพอ  ชัยจันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงภรวิมล  จันทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงภัทราพร  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
67
เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นสี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
68
เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
69
เด็กชายภูรินท์  บงบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงมาริษา  ต้นไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม โรงเรียนบ้านท่าโสม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมุทิตา  โสลำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงเมพิชชา  กองศูนย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
73
เด็กชายรัฐกิต  ช่วยนาเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงรินรดา  มูลโต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
75
เด็กชายวทันยู  จุนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
76
เด็กชายวทันยู  ไร่พริก
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงวรนุช  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
78
เด็กชายวริทธิศักดิ์  เกิดปลั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวัชรีพร  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวิภาลัย  สุขวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
81
เด็กชายวีรภาพ  สิทธิพาที
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
82
เด็กชายวีระศักดิ์  โคพะทา
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศวรรยา  โสดาวิชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศิริวิมล  ประกูลนิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสราสิณี  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุณิตา  ผิวสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุรีรัตน์  สีสองเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
90
เด็กชายเสกสันต์  สาลีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงหทัยชนก  บทมาตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประทุมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงอชิรญา  แก้วเชียงหวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงอทิตตยา  คันทะนาต
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
95
เด็กชายอภินันท์  คันธี
ป.5
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอริศรา  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอริสรา  กันยาประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอริสา  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอาทิตยา  ประทุมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิตประถม
100
เด็กชายเอกชัย  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงแอลลี่ ฟอร์เร็น  เจมส์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม โรงเรียนบ้านท่าโสม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
102
เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยราชา
ม.2
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิต ม.ต้น
103
นายนวพล  แก้วมาตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงน้ำฝน  อันแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวลัดดาพร  โลทัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงวรนุช  มุจรินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีจำนงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านหยวก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม โรงเรียนบ้านท่าโสม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กชายก้องภพ  ทำนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจินดามณี  ผิวสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงชญาดา  เพชรงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงชนาภา  ไชยรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชลธาร  ชมภูน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงฐิตารีย์  วินละคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงดวงกมล  ดีสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงทองไทย  ไตรนิรันดร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
117
เด็กชายธงชัย  สาลีแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
118
เด็กชายธนากร  แก้วเชียงหวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
119
เด็กชายธนาธิป  เทพที
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
120
เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
121
เด็กชายปฏิพัทธิ์  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
122
เด็กชายปิยวัชร์  ต้นพนม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
123
เด็กชายปุญญโชติ  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
124
เด็กชายปุณยาวัฒน์  ยงไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
125
เด็กชายพงศกร  กองสูน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
126
เด็กชายพงศธร  มะโยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
127
เด็กชายพัชร  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงพิมพ์นารา  กุจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สิมมะพาด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
130
เด็กชายพีระชัย  ยาตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
131
เด็กชายภัทรดนัย  พลาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
132
เด็กชายภูธเนศร์  ผาใต้
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
133
เด็กชายรัศมิ์ภูมิ  สินศุภฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
134
เด็กชายวรวิทย์  เดชกุลรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงศุภรักษ์  ฝั่งสระ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
137
เด็กชายสันติ  จันทะดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
138
เด็กชายสุรยุทธ  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงสุวิชญา  นันทะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงกมลชนก  เชี่ยวกสิกรน์
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
141
เด็กหญิงกลมลักษณ์  สามพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
142
เด็กชายคุณากร  หาญไชย
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงเจนจิรา  คะดุลย์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงชนม์นิภา  นันทะโคตร
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงชลธิชา  พุทธกุล
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
148
เด็กชายชิษณุพงศ์  เจ้าเงื่อน
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายชุติมันต์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐพนธ์  แสงสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงทัศนีย์  เกตุเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธนพร  ถูหลงเพีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
154
เด็กชายธนภัทร  สีจันโท
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
155
เด็กชายธนวัฒน์  ผดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
156
เด็กชายธวัฒชัย  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนภัสสร  เขียวทอง
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนภัสสร  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนันทิธาดา  แก้วนอก
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปภัสรา  มิลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปัณฑิตา  วงษ์เพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปีย์ธิดา  ราชโยธา
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายพงศกร  กองทอง
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
164
เด็กชายพงศกร  โฮมวงค์
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพรพรรณ  ถูหลงเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพัชรินทร์  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะณีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ศรีนันท์ดอน
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงภัคจิรา  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
170
เด็กชายภูวนัตถ์  ไขแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงมนพัทธ์  กุลราช
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
172
เด็กชายวรเมธ  สังสีมา
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวรินทรา  จันทรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
174
เด็กชายศักรินทร์  ศรีเพ็งมาตย์
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงศิริประภา  สุทธิชัย
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
176
เด็กชายสันติภาพ  สมเพชร
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสิริกร  ผิวสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุวรรณอภิชน
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อกลางใหญ่
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุตาพร  สุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุนิชา  คาดทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอนัญญา  สามงามยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอังควิภา  พัฒนขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กชายอัศวิน  บัวทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอารียา  คุ้มไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงไอริน  อินทะศรี
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
188
เด็กหญิงกนกรัชต์  ผิวเหลือง
ม.1
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวกนกวรรณ  น้ำเที่ยง
ม.3
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายกฤษฎา  วงษ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงกันธิชา  สายแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายจรัญ  สุทธิแพทย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวจริยา  แพงวงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายจักรกริช  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวจิดาภา  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวชนกชนม์  ผิวคำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชลินรัตน์  นามคุณ
ม.1
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยมูล
ม.2
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายณัฐดนัย  โคตรโสภา
ม.2
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์พรพิริยะ
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
201
นายณัฐวุฒิ  ชัยสุข
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงดารินทร์  นันทะ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สิงห์วงค์
ม.2
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงเทพิตา  ยึดพวก
ม.1
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
คณิต ม.ต้น
205
นายธนภัทร  แก่นหอม
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวธัญลดา  เฉียบแหลม
ม.3
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วภูบาล
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายธีรภัทร  ชาวอุบล
ม.1
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
209
นายนภัทร  ชาวหล่ม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายบัญญพนต์  มณี
ม.2
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงปณิดา  มาลาศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงปภาวี  จันทร์สว่าง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงประภัสสร  แสวงสุข
ม.1
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปานตะวัน  ภูพันนา
ม.1
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงปุญยนุช  ร้อยจันทร์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายพรหมพิริยะ  เทวราช
ม.2
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วตา
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายภาณุพงษ์  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายยศกร  เนาวเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อาชนะชัย
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แพงน้อย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายวรเมธ  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
เด็กหญิงศิรสิทธิ์  ขันอ่อน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวศิริภา  พิมพ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงศิริรัตน์  ใหม่วงษ์
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงสุรมณ  ชาวดร
ม.1
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายโสภณ  เป็งสุภา
ม.3
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงอริสา  โคตรชมภู
ม.1
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงอัจฉรา  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงไอรินทร์  กรณ์ฐิตินันท์
ม.2
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงกรนพรรษ  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกรวรรณ  บุญญานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกวินน์  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายกิตติชัย  พันธ์ชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกิตติทัต  คอนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
วิทย์ประถม
237
เด็กชายจักรพรรดิ  สีปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
วิทย์ประถม
238
เด็กชายจักรวรรดิ  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจันทิดา  สิงหา
ป.5
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจินตนา  ไชยศรีดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจิรา  สีสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชญาภา  บูรณะเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชนิษฐา  บัวชม
ป.5
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชลธิชา  บัวบน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชัญชนา  แดนแก้วมูล
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชาลิสา  อุดมชัย
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายโชคบุญมา  ท้าวบุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงโซเฟีย  เบอร์กี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงญาดา  เหง้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทุมบุญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงณัชชา  ปราบพาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดุลบดี
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงณัฏฐา  ทองเพชร
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามบุญ
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณิชา  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพิศาล
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงทิพวรรณ  โพธิ์ดร
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธนวันต์  ชาวหล่ม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงธนัญญา  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงธัญจิรา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
263
เด็กชายธิติวุฒิ  อุทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงธีรตา  ทองตัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
265
เด็กชายธีรธาวิน  เหล่าม่วง
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงนภสร  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กชายนรภัทร  เทวราช
ป.6
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงเบญญาภา  สีนวล
ป.5
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ชามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงปิลันธน์  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงพรทิพย์  ผิวสว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงพีรยา  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงภัททิยา  วรปฏิ
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายภูวดล  แพงน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงมีนาพร  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงรชยา  ม่วงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงรักษิณา  เสียงใสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงรัชตะวัน  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
281
เด็กชายวชิรวัฒน์  กมล
ป.6
โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงวรัชยา  ลงสิน
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงวรินทร์ดา  ทองกร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเวธนี  รอดไพรี
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงศิริลัมพา  ปัญยาง
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสุจิรา  ไชยศรีดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงสุชาดา  ปัญญาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสุนิษา  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายสุภัทรพงษ์  ผลทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุริษา  เกตแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแดง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอนันญา  จันทนวรานนท์
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายอมรกานต์  ทองยศ
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอรปรียา  ชัยภูมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายอัครวินท์  ภาษาวัจน์
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอัจฉราพร  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายอิทธิศักดิ์  รณเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงฮันน่าห์  แดเนียวจง
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงกษมา  สีหาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
300
เด็กหญิงธนพร  ธรรมวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
301
เด็กหญิงธนพร  ผ่องปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
302
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
303
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุวรรณสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
304
เด็กหญิงสุภัทรตรา  คอกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
305
เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กหญิงกมลวรรณ  คำโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกรวิชญ์  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงฉัตรนภา  ไชยอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัชชา  ภูมิโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐชา  วรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงตวิษา  เอกตาแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนัดฐา  บุญพามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนัทธมนกาญจน์  คอนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงประภัสสร  ทองทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปรียากร  สายสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปานทิพย์  คานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อฝั่งชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปิยธิดา  พลพรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
320
เด็กชายภาณุวิชญ์  จันทเมธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงวิชชุดา  เคนไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
วิทย์ประถม