ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 227 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนาฎ  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤติกานต์  จันทรเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทาพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงเกศรินทร์  พัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจณิสตา  โพธิ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิตรกัญญา  จำใบรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชนากานต์  อุดมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงญาดาวดี  ชาวลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปัดถาวะโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายธราเทพ  สโมสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงธัญพิชชา  สีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงนภัสรา  สุทธิวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงนุชวรา  อ่อนห้างหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงบุญญาพร  ประทุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายปริญญา  งามหนัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงปริศนา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงปวริศา  แสนน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายพงศกร  ชาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีลาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงอลิตา  ดิษฐนิลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงอิงรดา  สมสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
24
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนกุดค้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนกุดค้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภาสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงภูริชญา  ขุนสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงมุธิตา  ชานันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงสาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายวัชร  ละศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงวัชรานันท์  มหาโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายวายุ  สีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายวีรภัทร  เบ็ญจจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายวีระชัย  บุญทับแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงศศิกานต์  พาสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุนาครัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงศิริญากรณ์  สุทธิวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายศิวัช  วงษ์คลองเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงสิริพร  สนิทนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงสุธาสินี  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงสุพัตรา  สมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเหมือนธาร  เอี๊ยวซิโป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงอชิรญา  ขันอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงอภิญญา  ภูวเดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงอรไพลิน  ภูมิเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงอรัญญา  ช่อลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
48
เด็กชายณัฐพงค์  ล้อมวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 235 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
49
เด็กหญิงกชพร  สุเวียงถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกฤษณะ  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกวินธิดา  สมสิวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจักรี  โพธิ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนากานต์  อินทร์อำคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชิดชนก  นามมีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงญาณิษา  กานมเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐภัทร  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายดนุพร  หินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนวัฒน์  จรัสจินดาเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนวพรรษ  มลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายนิติพงศ์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงบัณฑิตา  รักษาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปาริชาด  สีดารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพงศกร  รอดขันเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายอนุชิต  อินธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 236 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กชายกฤษฎาพร  ดวงดุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพงศธร  โพธิสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายพชร  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หันทำเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายภคินทร  นิรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงภัทรธิดา  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายภูริภัทร  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายยุทธพงษ์  เพียปาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงรติชลดา  ป่าผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายรังสรรค์  นาคพรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายรัฐนันท์  โคตรหัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงรุจีวรรณ  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงวชิรญาน์  ดีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงวีรดา  ไชยคำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรหึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายศรันย์  งานสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงสิริลัดดา  การะภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงสุชานันท์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์