ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 227 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนาฎ  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤติกานต์  จันทรเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทาพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงเกศรินทร์  พัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจณิสตา  โพธิ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิตรกัญญา  จำใบรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชนากานต์  อุดมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงญาดาวดี  ชาวลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปัดถาวะโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
12
เด็กชายธราเทพ  สโมสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงธัญพิชชา  สีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงนภัสรา  สุทธิวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงนุชวรา  อ่อนห้างหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงบุญญาพร  ประทุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
17
เด็กชายปริญญา  งามหนัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงปริศนา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงปวริศา  แสนน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
20
เด็กชายพงศกร  ชาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีลาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงอลิตา  ดิษฐนิลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงอิงรดา  สมสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
24
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนกุดค้า
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนกุดค้า
คณิตประถม
26
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภาสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
27
เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงภูริชญา  ขุนสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงมุธิตา  ชานันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
30
เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงสาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
31
เด็กชายวัชร  ละศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงวัชรานันท์  มหาโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
33
เด็กชายวายุ  สีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
34
เด็กชายวีรภัทร  เบ็ญจจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
35
เด็กชายวีระชัย  บุญทับแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
36
เด็กหญิงศศิกานต์  พาสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุนาครัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงศิริญากรณ์  สุทธิวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
39
เด็กชายศิวัช  วงษ์คลองเขื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงสิริพร  สนิทนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงสุธาสินี  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงสุพัตรา  สมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเหมือนธาร  เอี๊ยวซิโป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอชิรญา  ขันอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงอภิญญา  ภูวเดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงอรไพลิน  ภูมิเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
47
เด็กหญิงอรัญญา  ช่อลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
48
เด็กชายณัฐพงค์  ล้อมวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 235 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
49
เด็กหญิงกชพร  สุเวียงถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
50
เด็กชายกฤษณะ  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกวินธิดา  สมสิวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
52
เด็กชายจักรี  โพธิ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงชนากานต์  อินทร์อำคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชิดชนก  นามมีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงญาณิษา  กานมเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
58
เด็กชายณัฐภัทร  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
59
เด็กชายดนุพร  หินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
60
เด็กชายธนวัฒน์  จรัสจินดาเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงนวพรรษ  มลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
62
เด็กชายนิติพงศ์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงบัณฑิตา  รักษาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงปาริชาด  สีดารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
65
เด็กชายพงศกร  รอดขันเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
66
เด็กชายอนุชิต  อินธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 สีฟ้า ห้อง 236 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กชายกฤษฎาพร  ดวงดุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
วิทย์ประถม
68
เด็กชายพงศธร  โพธิสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
69
เด็กชายพชร  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หันทำเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
71
เด็กชายภคินทร  นิรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงภัทรธิดา  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
73
เด็กชายภูริภัทร  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
74
เด็กชายยุทธพงษ์  เพียปาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงรติชลดา  ป่าผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
76
เด็กชายรังสรรค์  นาคพรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
77
เด็กชายรัฐนันท์  โคตรหัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงรุจีวรรณ  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงวชิรญาน์  ดีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงวีรดา  ไชยคำหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
81
เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรหึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
82
เด็กชายศรันย์  งานสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงสิริลัดดา  การะภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงสุชานันท์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม