ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายบัญญวัต  ไชยทองี
ป.6
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2
เด็กหญิงกชกร  โพธิ์ใคร
ป.6
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
3
เด็กชายภูมิพัมน์  ผลประสาท
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงวชิรญา  วิชัยศรี
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม