ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  ตั้งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  ปาตู
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  สวัสดิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลณัฐ  พรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลรัตน์  มั่งคั่งดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกัลย์  แสงทองส่งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
10
เด็กชายกรดนัย  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายกรวิชญ์  โคตรแสนลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกรัย  ไกรครุฑรี
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตธี  ไชยผาสุข
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตภาส  จันทรศรีสุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฎา  วิเศษหลง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
19
เด็กชายกษิดิศ  สกุลคู
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
20
เด็กชายก้องสกุล  โภคสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญ์วริณ  ศุภเดช
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตธี  โฮซิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกุล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกันต์พิชชา  นารอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกันยรัตน์  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัลญาณี  หอมเมืองปักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัลยนัทธ์  สิงห์นีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกานธิดา  บัวสีดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติทัต  เกตุทัต
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติภูมิ  กลางโยธี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติภูมิ  เสนสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติสันห์  โพธิ์ศรีดาภร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองสินธุสถาพร
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
37
เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเกศธิดา  แถลงดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญพรหม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
40
เด็กชายเกียรติคุณ  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
41
เด็กชายเขตตกานต์  ลาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเขมจิรา  จันดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่มมาตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
44
เด็กชายคณิศร  สีกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
45
เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายคุณภัทร  มูลหาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
47
เด็กชายจักริน  เกษเสนา
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
48
เด็กชายจักรี  คลังสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
49
เด็กชายจิณณวัตร  ภูขาว
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิณัฐตา  ธาตุทำเล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิดาภา  คณิชวนกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศักดิ์อุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
54
เด็กชายจิตติพัฒน์  เฮ้ารัง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรพัส  สัตถาผล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิง้่่้่่้้จิรภัทร  ชุติรัตนานันท
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิรสิตา  รัตนบุรานนท์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรันธนิน  วงศ์ธีระชวลิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายจิรายุ  จันทร์กมล
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
62
เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจุฑามณ๊  ยอดผา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจุฬารี  ชิยางถบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
67
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายเจษฏา  มาพร้อมฐิติกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
70
เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฉัตรโสภณ  ศรีวรกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กชายฉัตริน  ปานะถึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชญาดา  บริรัตน์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
76
เด็กชายชญานนท์  นินยวี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เลิศสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชญาภา  สิงคลีประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชฏาพร  ชัยทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
80
เด็กชายชนกเดชา  บุญปก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขจรภพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชนัญชิดา  เสวตวงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชนิสรา  วชิราภากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชรินธร  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
87
เด็กชายชลิต  เกษตรเวทิน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตู้เชียงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
91
เด็กชายชัญญกร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชัญญานุช  สมอนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
93
เด็กชายชาคริต  ตระการกูล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโอฬาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายชินพัฒน์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชินาณา  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาอุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชุติญา  ไทตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กชายซาน  คิม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายญฐพัฒน์  บุญประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
103
เด็กชายญาณกวี  กัญญ์วรากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงญาณวิภา  ทิพโยธา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงญาณิศา  จังศิริวัฒนดำรง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณิศา  ภารเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงญาดา  แจ้งจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
108
เด็กหญิงญานิศา  พ่วงมี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงฐานนันท์  ภูมิช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายฐิตพัฒน์  ษะทิพย์ยูงทอง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงฐิตาพร  แพ่งนคร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฐิตาภา  พรมสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วจำลอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
119
เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฑิชทภร  รัชฏาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
121
เด็กชายณฐกร  แก้วสีดา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณฐมน  วิทูรสกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
123
เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายณรงค์สิทธิ์  พุทธาผา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
126
เด็กชายณริวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัชชา  อาภาธณานุวัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มัดทะมณฑล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฏนภัค  ตันติพุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฐกรณ์  คำอ้น
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ภูเงิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
134
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐณิชา  สูงสันเขต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐณิธา  แก้วสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี่ยวชาญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แป้นหยูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐนรี  ทะคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายณัฐนันท์  นิมิตรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฐพร  กกฝ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
146
เด็กชายณัฐพล  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
148
เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณาโพชน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐวัศ  โคตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิชัย
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงดิษยา  วงษ์หาจักร
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายเดชาพล  แก้วส่อน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายแดเนียล ราฟาเอล  ริวเตอร์ ฟาเยราส
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายตถณ  เสนานิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงตฤณอรอินทุ์  รัตนกร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายติณณกร  วิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
158
เด็กชายตุลาการ  สกุลศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
159
เด็กชายเตชิค  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
160
เด็กชายทรงธรรม  กล่ำเสือ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงทอฝัน  เชี่ยวสงคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
164
เด็กหญิงทัตพิชา  พระสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กชายทินกฤต  พิพัฒน์สุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงทิพธิดา  ุอุดมวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงทิพย์วิภา  ผิวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงเทวิกา  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
170
เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กชายธนกร  เขียวกอ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายธนกร  เมืองเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
174
เด็กชายธนกร  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
175
เด็กชายธนกฤต  ไชยเอีย
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนกฤต  ทองดีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
177
เด็กชายธนพล  ทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
178
เด็กชายธนพัฒน์  พาชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
179
เด็กชายธนภัทร  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
180
เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
181
เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กชายธนวิชญ์  พลบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธนัชชา  พรมหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงธนัชพร  มาลาหอม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธนัญชนก  พรกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายธนากร  น้อยริน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
188
เด็กชายธนายุ  นครสันติภาพ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธนิดา  ลือเลื่อง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
190
เด็กชายธราเทพ  วิบูลย์สิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
192
เด็กหญิงธัญชนก  ไมตรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงธัญญา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธันยธรณ์  มะรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธันยมัย  ภาพูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กชายธันวา  คัมภ์บุญยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
199
เด็กชายธาดาพงษ์  แสนโภชน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธิชา  โคตรมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์อาษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธีรกานต์  ฉ้ตรทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายธีรพัฒน์  บุปผาโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
205
เด็กชายธีรภัทร์  แสนบุปผา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงนชิตา  พรหมโสภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
208
เด็กชายนพรัตน์  พันธ์ุบุปผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
209
เด็กหญิงนพัสร  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนภัสนันท์  เจริญวิทยนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
212
เด็กหญิงนมิตา  จีระไพบูรณ์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
213
เด็กชายนรภัทร  รัฐสมุทร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กชายนฤทธา  คุณแสง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนวพร  จี้กระโทก
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สีมะชัย
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงนันทกานต์  วิไลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
221
เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมวงศ์ผล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
222
เด็กชายนาราธร  วงษ์ศรีวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
223
เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนิศานาถ  เพิ่มขุนทด
ป.4
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงโนรารัตน์  ตะจันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
228
เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงบุญญากานต์  ลัทธิรมย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขวัญชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงบุณยานุช  มาลัยกุล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงเบญจพร  วรรณศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงใบตอง  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
235
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธนรักษ์นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
236
เด็กชายปฏิพัทธ์  กาละมหา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
237
เด็กชายปฏิภัทร์  หงษ์คำหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
238
เด็กชายปฏิภาณ  จิรพัฒน์ภากร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
239
เด็กชายปฐมพัฒน์  นิโรธรังสี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปณิตา  มังครุดร
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
241
เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
242
เด็กชายปธานิน  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กชายปภังกร  เทือกเถาว์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปภัสรา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
245
เด็กชายปรเมธ  ราชหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายประจักษ์  ชาญนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
247
เด็กชายประภิญญา  สารคุณ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงประวีณ  ชาวไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
249
เด็กชายปรัชญา  มาลาภูมิ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงปรายฟ้า  จรัสศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
251
เด็กหญิงปริณ  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงปริณดา  พงษ์สุพรรณศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปรียนันท์  สุระขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปรียาพร  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
255
เด็กหญิงปรีียาภรณ์  โยธคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
256
เด็กหญิงปลายฟ้า  เหล่ากิตติชัย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
257
เด็กชายปวริศร์  ปาคุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปวริศรา  พรหมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปวริศา  เชื้อคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปวีณ์รดา  รุดชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
261
เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
262
เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
263
เด็กชายปัณณวัฒน์  ขำมี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงปัทมนันท์  รามสูรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
265
เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงปาณิสรา  แก่นชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
268
เด็กชายปานชัย  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปารณีย์  จวนแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
270
เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปารุดา  สุดาเดช
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปาลิตา  ศิริรัตนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปิยพัชร์  ฮาดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
274
เด็กชายปุญญพัฒน์  สาลีอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปุญญิศา  บำรุงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
276
เด็กชายปุณพจน์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กชายปุณภัท  ทะจรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตคุ้ม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริพณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปุณยาพร  อนุสุริยา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลิ้มรัตนพิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
282
เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
283
เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กชายพงศกร  เชืองเครือ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
285
เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  พฤทธิเทพ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กหญิงพชญา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
288
เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
289
เด็กชายพรเทวา  มุสิกะบุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงพรนภัส  ยศศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์จรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพราวรวี  ฉัตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
293
เด็กชายพหล  โตรตโยธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
294
เด็กชายพัฒนบดินทร์  ล่ำสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
296
เด็กชายพัทธดนย์  ชาวดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
297
เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงพิชญ์พร  พินิจมนตรี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพิชญา  สกุลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
302
เด็กชายพิพัฒพงษ์  แก่นดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัดโดดดร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
304
เด็กชายพิรญาณ  ละครจันทร์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
305
เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพีรญา  พรมลี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงพีรดา  คำมะณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
308
เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
309
เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
310
เด็กชายพีรพัฒน์  จักมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
311
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
312
เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
315
เด็กหญิงเพชรพราว  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงแพรชมพู  ระติเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงแพรวา  พรมเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
318
เด็กหญิงแพรไหม  อรุณแสงศิลป์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงภคมน  คงท่าค้อ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
320
เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
321
เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
322
เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
323
เด็กหญิงภรทิพย์  ฤาสายไตรภพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
324
เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณสาคร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงภัคธีมา  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
327
เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
328
เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
329
เด็กชายภัทรพล  เหล่าชัย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
330
เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
331
เด็กหญิงภัทราวรรณ  ภาสอน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
332
เด็กหญิงภัสสรา  นรานันทน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
333
เด็กชายภาคิน  เจริญหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
334
เด็กชายภานุพงศ์  อ่อนผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
335
เด็กชายภานุวิชญ์  ไต่เมฆ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
336
เด็กหญิงภาวินี  ไหมหรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
337
เด็กหญิงภิญญดา  ลายวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
338
เด็กชายภูกิจ  ณ หนองคาย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
339
เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
340
เด็กชายภูมินทร์  บพิตรพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
341
เด็กชายภูมินทร์  ษมากรวิทิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
342
เด็กชายภูมินรินทร์  เสวะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
343
เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
344
เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
345
เด็กชายภูวดล  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
346
เด็กหญิงภูษณิศา  อภิญญาภิชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
347
เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงมนพร  พยัคฆพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงมัณฑิตา  พรมปิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
350
เด็กชายมารวย  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงมีนา  ทนุบูลย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
352
เด็กชายมุอีน  ประพฤติชอบ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
353
เด็กชายเมธา  ทานุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงเมริษา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
355
เด็กชายยลภัทร  ทับชัย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
356
เด็กหญิงยุวดี  นาคจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
357
เด็กหญิงรชาอร  ช้างรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
358
เด็กหญิงรติมา  ธรรมวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
359
เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงร่มเกศ  คำวิจิตต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
361
เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
362
เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
363
เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
364
เด็กหญิงรสิตา  นิโรธรังสี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
365
เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
367
เด็กชายเรนนี่  ซู
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
368
เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
370
เด็กหญิงลลิตา  ศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
371
เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
372
เด็กหญิงลาภินี  ภาพูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
373
เด็กชายลีโอ ยามี  แมนสัน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
374
เด็กชายวชิราวุธ  แสงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
375
เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
376
เด็กชายวรพล  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงวรภาส์  ดอนลาดบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
378
เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
379
เด็กชายวรัชญ์  สิทธิสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
380
เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
381
เด็กชายวริทธิ์ธร  ประสงค์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
383
เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
384
เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  พรมราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
387
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
388
เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
389
เด็กชายวีระชัย  สิงห์ขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิตประถม
390
เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
391
เด็กชายศรัณยพงศ์  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
392
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยคำแดง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
393
เด็กชายศรันย์  เชื้ออ่ำ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
394
เด็กชายศฤงกานต์  สงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
395
เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
396
เด็กหญิงศศิธร  กองศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
398
เด็กชายศาสตราวุธ  ดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงศิรินันญา  เอี่ยมสะอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
400
เด็กชายศิริภูมิ  บำรุงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
401
เด็กชายศิริศักดิ์  กุญชรน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
402
เด็กชายศิวกร  แคว้นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
403
เด็กชายศิววัชร์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
404
เด็กชายศุทธวีร์  สุทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
405
เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
406
เด็กชายศุภกร  แสนโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
407
เด็กหญิงศุภกานต์  เกิดพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
408
เด็กหญิงศุภญานี  จึงวัฒนตระกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
409
เด็กชายศุภณัฐ  ราชมนตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงศุภพร  ตู้เชียงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
411
เด็กหญิงศุภรดา  จันทรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
412
เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
413
เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
414
เด็กชายศุภวิชช์  พิสุทธิ์เลิศมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
415
เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
416
เด็กหญิงศุภากานต์  สุขม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
417
เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
418
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
419
เด็กชายสรดิศ  เสนาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
420
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายสรวิทย์  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
422
เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
423
เด็กหญิงสริลนุช  ทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
424
เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
426
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ว่องไวรัตน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
427
เด็กหญิงสายชล  ชุมผาง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
428
เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
429
เด็กชายสิรภัทร  แสงเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
430
เด็กชายสิรวิชญ์  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
431
เด็กชายสิรายุ  มะณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
434
เด็กหญิงสิริภัทร  อำนวยสุทธิศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
435
เด็กชายสุขธัช  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสุชาวดี  ทาปุ๋ย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
437
เด็กชายสุทธิพงษ์  เพชรเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
438
เด็กหญิงสุนันทา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
439
เด็กหญิงสุประวีณ์  พุฒชัยพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
440
เด็กหญิงสุปรียา  เสริมรส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
441
เด็กหญิงสุพรรณดา  แก้วหอมคำ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
442
เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
443
เด็กหญิงสุพิชญา  พลยะเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
444
เด็กหญิงสุพิชญา  เสรีเดชอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
445
เด็กหญิงสุภัทตรา  ชาดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
446
เด็กชายสุเมธา  เฉิน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
447
เด็กชายสุเมธา  บุญถูก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
448
เด็กชายสุรเดช  ธุระพระ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
449
เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
450
เด็กชายสุวิทยา  ยะสุนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
451
เด็กชายเสฏฐพันธ์  จังศิริวัฒนธำรง
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
452
เด็กหญิงเสาวณีย์  สิงห์นี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
453
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมนาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
454
เด็กชายอดีพลัส  ไตรวงษ์ย้อย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
455
เด็กชายอติคุณ  มีจันที
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอนุสรา  สุดตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
457
เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
458
เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
459
เด็กหญิงอภิญญา  บุตตะสอน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
460
เด็กหญิงอภิญญา  อำไพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
461
เด็กหญิงอภิญญา  อินทรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
462
เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์สะคู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
463
เด็กหญิงอภิษฎา  บุญพา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
464
เด็กหญิงอรปรียา  เซสาซน
ป.6
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิตประถม
465
เด็กหญิงอริสรา  พานเสน่ห์ศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
466
เด็กชายอักษรา  หนึ่งโชคชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
467
เด็กชายอัครวินท์  ซ้ายสุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
468
เด็กหญิงอังครัก  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
469
เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นรื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
470
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
471
เด็กชายอัฐษฏา  สุขบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
472
เด็กชายอัศวิน  ภูชูธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
473
เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
474
เด็กชายอัษฎา  งามสีทา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
475
เด็กหญิงอินทิรา  มิยาโมโตะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
476
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธารากุลทิพย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
477
เด็กชายไอดิน  วานบราบันท์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสว่างวงศ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวกนกพรรณ  ปณะราช
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุระพระ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงกนิษฐา  เบญจมาศ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายกมล  จันทร์ดำ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวกมลเนตร  วงพานิช
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายกฤต  นามอุตวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิมโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายกฤษฎิ์  บุญเอื้อเบญจมาส
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายกฤษฤานัย  พนมเขต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะโนมัย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายกันต์กวี  มองโพธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงกัลยา  ดำรงสกุลไทย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พนาวัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงกานตินา  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงกิ่งเพชร  พันอินากุล
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงกิรนัฐ  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวกุลกัญญา  สายสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงเกตุวรินทร์  เทพสาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  มงคลดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
509
นายเกีียรติศักดิ์  อุบลม่วง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายคงณัฐรัฐ์  อัครบรมวิภาค
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายคณิน  ชาติโสม
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงคนิสรา  เคนสีลา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กชายคุณพัฒน์  บุญแสงเจริญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
514
นายคุปต์ เอ็ดวาร์ด  ไฟเฟอร์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงเคท ฟรานเซสโก้  สโลดาเรส
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายจักรภัทร  วิริยะทรงธรรม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายจารุวัฒน์  ชะนะสะแบง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายจิรภัทร  รัตถา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงจิราภรณ์  ธุระพระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงจิราภรณ์  บึงบุษบา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
528
นางสาวจีระนันท์  พุชโก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวจีระนุช  พุชโก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวจุฑาภรณ์  ลิขิตเดชาวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
531
นางสาวจุฬา  ชัยอมรไพศาล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
537
นายโจนาธาร เปรม  คลาร์ค
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงชญานุตม์  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงชญาภา  กมลรัชนนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายชนม์ชนก  จูมพลหล้า
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงชนาภา  ชูศรีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงชนิดา  ศรีลาวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงชนิสรา  สายสุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
545
นางสาวชมพูนุช  ปัดโตธัมธังค์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายชยกร  ประจันตะเสน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายชยพล  สิงห์หลง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กชายชยุตม์  สระศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายชรัส  บุตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงชลธิชา  บุรุษภักดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายชัชวาล  บุดดีพุธ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ตั้งโนนสูง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
554
นายชาติศิริ  ธรรมวิภัชน์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายชินวัตร  งามศิริสมสกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
562
นายโชติชยานันต์  เต่าแก้ว
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงญาณกิตติ์  รวิโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
565
นางสาวญาณ์ฐิตา  โชตะวัน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงญาณิศา  อัยแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงฐิติพร  กิตติช่วงโชติ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวฐิติรัตน์  แสนชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายฐิรพงศ์  พละศูนย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
572
นายณชล  ชมประยูร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายณฐกร  จักรจรัส
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายณรงค์ชัย  ตรีพรวสุ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงณัชชา  ทองแสน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวณัฏฐธิดา  สิงห์คำป้อง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สิทธิจันเสน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
นายณัฐจิตร  เลพล
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวณัฐณิชา  ธารทรัพย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันเจือ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอุทัยศิริ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงณัฐพร  พระภิเดช
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวณัฐมณฑน์  พิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงณัฐรินี  ทับสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายณัฐวัชต์  แสงชาติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
596
นายณัฐวัฒน์  บุญสินชัยธนกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายณัฐษานนท์  สุวรรณราช
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวณัฐหทัย  แชง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงณิชา  เกา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
601
นางสาวณิชาภัทร  บริรัตน์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายดนัยพัชร  เพ็งกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคูณประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงดารุณี  ล่ำสัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงติชิลา  ศักดิ์สง่าวงษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายตุลธร  ไวทยานุวัตติ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายเตชสิทธิ์  เธียรธรรมฐิตา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายถิรายุส์  จุมพลหล้า
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายทศพร  วงกต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายทองไทย  บุตรเวียงพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวทักษพร  กระพี้ทุม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายทัตพงศ์  จามคำ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายทัศนัย  หารินไสล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กชายแท่นทอง  ทองบน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายธนกฤต  จิรพงษ์เมตต์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายธนกฤต  สุไชยชิต
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายธนโชติ  โสระมรรค
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายธนภัทร  ผดุงกิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายธนัตถ์  ชัยพานนท์วิชญ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายธนาดล  พัลลภางกูล
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายธรรมรัฐ  ขัตติยะราช
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงธัญชนก  จังพล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  รัชตะพรทรัพย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คลื่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงธัญญาธร  คำศรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงธัญญานุช  โคตรประทุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงธัญพิชชา  มูลมะนัส
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายธัญพิศิษฐ์  จิตพิไล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยุทธอาษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายธัญวิชญ์  แสงศรีเรือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงธันยพร  วิเชียรลม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงธันยภรณ์  จันทะชุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายธาริต  วานิชชัง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวธิคัมพร  แก้วชิน
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงธิดารัตน์  พาเทียม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวธิติกานต์  อุ่นวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายธีรวัจน์  เสียงเลิศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายธีระภัทร  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายธีรัตเดช  น้อยมนตรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงธีราพร  ชูพันธ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กหญิงธีริศรา  อนุสุริยา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายนพณัฐ  ทองเย็น
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายนภดล  เพ็งลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
657
นายนภดล  องค์รัมย์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายนภัสดล  วรรณธนะชานนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงนริศรา  กิจรักษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายนรุตม์ชัย  ทรงแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงนวรัตน์  ยอดคีรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
667
นางสาวนัฐญาพร  ทิศาใต้
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายนัฐพงษ์  หนูราช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายนันทภพ  แก้วลี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงนันทภัค  เหมุทัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงนาตาชา  วีโอด์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายนำโชค  ดวงบุปผา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงนิธินาถ  แก่นใจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงนีรนุช  นิคมภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
678
นางสาวเนตรนภา  แสงเนตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายบุณพจน์  ธีรทัศนานนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายเบญจพล  เหมะนิล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
682
นางสาวเบญจวรรณ  อุทัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงเบญญทิพย์  นครชัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงปนัดดา  จาดเจริญ
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงปภาวร  บุษราคัม
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
นางสาวปภาวรินทร์  แสนกลาง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายปรกฟ้า  วงขีลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายประจักษ์ศิลป์  ไม่แพ้
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายปราชญ์ปกรณ์  ประโมสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงปวีณา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
696
นายปาณัสม์  เลิศแสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวปาณิสรา  โสดาดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายปารณัฐ  รูปสม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชโกพรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
701
นางสาวปิ่นมนัส  เนื้อแก่น
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายปิยภัทร  จันทรเสนา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
703
นายปิยะ  ทิพยาลัย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายปิยะพัฒน์  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วยศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
709
นางสาวปิยากร  ยามี
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายปุญญพัฒน์  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพรปิติ  พรมโสภา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพรรณวรฑ  โคตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายพรรธกาล  แก้วกิตติวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาดร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
722
นางสาวพรสุรีย์  ตันวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
นายพร้อมพันธ์  คอมแพงจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
727
นายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายพัฒนะ  พิชญาตระกูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
731
นางสาวพิชชาพร  พลูชัย
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
732
นางสาวพิชญ์นาฏ  จันเพชร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวพิชญพร  จันทุมมา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงพิชพร  เบ้าทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายพิเชษฐ์  แสงอุทัย
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงพิณัชนี  พิศาลเศรษฐพงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยขันธ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรพันธ์นุกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงพิมพ์นารา นีนา  นาวาโร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รัตวร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
742
นางสาวพิมพ์พิสิทธิ์  สารสม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายพิริยะ  พรมแก้วมา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายพีรวิชญ์  คำมะณีจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายพีระกร  เบ้าหล่อเพชร
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวฟาริดา  สียางนอก
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายภวัต  ศรีสมบูรณ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายภวิศ  อินทรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงภัครมัย  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กชายภัทรพล  กุลเสน
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
759
นายภัทรพล  สินชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงภัทราธร  ศรีปลั่ง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายภิญญู  กุลวรนภัค
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายภูรินทร์  สันตินันตรักษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายภูริพล  วงศ์แสงงาม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายภูริภัทร  อรุณไพศาล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงมนสิชา  วางัสสุมา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงมลฐปราณ  เดอ ลิโซ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงมาติกา  นาสว่าง
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวริทซ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายมาลคอล์ม ธงชัย  แม็คมอร์ริส
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายยศภัทร  รัตนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายยศวัชร์  มาตย์นอก
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงยศสุดา  เสนาสุ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงยุวดี  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงรวิวรรณ  เทพนวน
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมวงษ์
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
786
นางสาวรััตติกาล  เทพวงษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุรินทร์วราโชติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตน์ประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงโรส  ฟรันเกิน
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงลลนา  ปรุงนา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงละอองฌาน  อุปรินทร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายวรพจน์  แซ่ฉั่ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
795
นางสาววรรณิภา  แก่สำโรง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
796
นายวรรธนัย  วรรัตน์ ณ หนองคาย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงวรศรา  ยันชมภู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์จำปา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
800
นางสาววริสรา  เจรจาศิลป
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายวัชรกร  สัตย์ซื่อ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงวัลย์ลาดา  พะดาวัลย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงวาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงวิภาดา  เชียงรัมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายศรัณย์กฤต  โคตรนริทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงศรุตรา  ภู่ภิญโญศิริ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
809
นางสาวศศิพิมพ์  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงศศิวิมล  ชินโช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงศศิวิมล  สาทน
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงศิรภัสสร  กองคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  ประชุมเหล็ก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงศิริขวัญ  วามะลุน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายศิลศิลป์  นามโส
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายศุภกร  ยั่งยืนนาน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายศุภกิจ  ศักดิ์กุลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายศุภชัย  ยามี
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จูงพันธ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายสมิทธิ์  วงษ์วิไลวารินทร์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายสรกฤช  กาบบัวลอย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายสรชัช  สีชัยชู
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กชายสรวิศ  สิงหาพรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายสรัล  วันครรชิต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงสรืยา  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายสหชัย  โพธินาม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวสัชฌุกร  เมฆะสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายสิทธิชัย  อุตทะบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
837
นายสิปปภาศ  เขียวศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายสิรภพ  จูมพรักษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายสิรวิชญ์  ลือเลื่อง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายสิรวิชญ์  สายสีสด
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงสิริกร  บุดนาชิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
844
นางสาวสิริทิพย์  รัตนวิชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสิรินญา  จตุรงค์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
846
นายสิริภัทร  ชาเขียว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
847
นางสาวสิลินี  ทิพนัส
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
848
นางสาวสุกัญญา  อิสสระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงสุจิรา  เนียมปาน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงสุจิรา  วิทยากร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงค์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
853
นางสาวสุดารัตน์  หารินไสล
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงสุทธิมา  ภูผายาง
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายสุทธิศักดิ์  มโนกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
856
นางสาวสุนันทินี  สมภักดี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงสุนิสาธินี  ศรีแก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวสุภาพร  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงสุภาวี  นันแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
862
นางสาวเสาวลักษณ์  อ่อนละมุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
นายแสนศักดิ์  บุญคุณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายอชิตพล  แต้สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีชา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอติกานต์  สังสรรค์อนันต์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
868
นางสาวอธิตยา  ท่องพิมาย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายอธิไตรภพ  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายอนพัทย์  ทศศิลา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายอนุทิศ  งามอุรุเลิศ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายอภิชาติ  ยุตตรมย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายอภิรักษ์  สุภะดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีลาภา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอภิษฎา  เลิศอุดมโชค
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงอรปรียา  กองคำ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงอรพิชญ์  เฉยไสย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงอรรัมภา  บุตระ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
886
นางสาวอรอินธุ์  กำแพงคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
887
นางสาวอรอุมารี  เดชยศดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายอริณ  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายอริย์ธัช  จันซา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงอริสรา  ลุนลลาด
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงอริสา  หัดโท
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอรุชา  ประทุมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายอลงกรณ์  แข็งขัน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงอัจฉรา  เขตคาม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
895
นางสาวอัญชิษฐา  จิตนาม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กชายอัศวิน  มั่นวิชาธร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
901
นางสาวอารีญา  เห็มโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายอำนาจ  อุ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายอิทธิพล  ศิริสมบูรณ์พัฒนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงเอมี่ ญานิสา  แบมบริดจ์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบร์ท
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงเอิล์  กัลระโห ซเทริฟ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายเอื้อการย์  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
912
นางสาวแอนนี่  พาทเตอร์สัน
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
913
เด็กหญิงกชกร  สีคัญทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงกชพร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
915
เด็กชายกตัญญู  กุศลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
916
เด็กชายกนกพิชญ์  ดอนสังข์ไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจงสาร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงกนกอร  ภูธรรมะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงกมนพร  ศรีพุทธา
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงกมลชนก  ภาสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
924
เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงกรณิศ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
926
เด็กชายกรพจน์  พรหมจารย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงกรภัทร์  คลื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงกรวรรณ  เล็กเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
930
เด็กชายกรวิชญ์  พรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
931
เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
932
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายกฤติน  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงกฤติมา  ไสโฮ้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงกฤติยา  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มะลิหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
939
เด็กชายกลวัชร  สถิตโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทย์ประถม
940
เด็กชายกลวัชร  โสภาเนตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงกวินนาฏ  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงกวิสรา  ถาบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
943
เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงกัญจนพร  หมื่นอาจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงกัญญาณัฐฎ์  ประจุดทะศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
948
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์หาจักร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
951
เด็กชายกัณฑ์คุปต์  เครือเขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
952
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงกันติชา  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
954
เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงกัลย์สุดา  นฤพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงกัลยา  ลำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เลี้ยงอำนวย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงกาญจนา  นวลศรีดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกตุสกุลโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ลือวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
962
เด็กชายกิตติกวิน  เหล่าศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
963
เด็กชายกิตติพัฒน์  อิทธิมนต์สกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
964
เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงกุลจิรา  ผลิปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกุลธิดา  ช่วยค้ำชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
967
เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงขวัญกมล  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์สอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงขวัญใจ  พูลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
971
เด็กชายคฤหาสน์  ป้อมเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
972
เด็กชายคอนเนอร์ แอนดูรว์  เอลลิส
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
973
เด็กชายคุณาสิน  สารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายคุนัชญ์  ภูสีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
976
เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงจรรยาพร  สิทธิสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงจรัญญา  เจริญบุญภากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
979
เด็กชายจักรพรรดิ  อัครประเสริฐกิจ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงจิณณพัต  รินทา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงจิตรวิมน  สีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
983
เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
984
เด็กชายจิรติเทพ  นามวิชัย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
985
เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงจิระภาพรรณ  อรรถประจง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บริพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
988
เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงหมี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงจีรนันท์  คำกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงจีรพร  สิงห์คำป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
992
เด็กชายจีราวัฒน์  เรืองคณาสันต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
993
เด็กชายจุฑาธิป  ชำนาญจันทร์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงจุรินทร์พร  อ่อนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
995
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงเจนจิรา  อินทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
997
เด็กชายเจ้าพระยา  ป้องพุทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงฉันทิศา  ถนอมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงชฎารัตน์  วานิชชัง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงชนกปรียา  เวียนเตียง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงชนกภัทร์  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายชนพัฒน์  อยู่สำราญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงชนันธรณ์  ทองอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงชนิกานต์  กุลาดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงชนิตปรียา  เตียวศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายชยธร  หนันดูน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายชยพล  เหมือดอดทน
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงชยพัทธ์  ธิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายชยพัทธ์  สุวัฒนพูนลาภ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ดวงใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงชลภิชา  แสงวุธ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายชลาธิป  จันทรกมลชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1018
เด็กหญิงชวพร  มั่งมูล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่ลี่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายชัญญานุช  ธาตุไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงชาแนล  อ่อนศรี ลอนเนอแกน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงชิชญา  ดาวังปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายชินภัทร  แพ่งศรีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชนชนะชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงชุติมา  ปัจฉิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงชุลีพร  วามะลุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายโชติธัม  อุดมรัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงโซเฟีย  แก้วประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายญาโณทัย เฟรด  สตีเฟ่นสัน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงญาดา  เพ็งชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงฐมาภรณ์  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงฐิติญา  พิมพ์สาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงฐิติภัทร  ศุภมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มัชมนทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงณชญาดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงณชนก  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายณธรรส  นัทธี
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายณธัช  จุลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายณภัทร  พูลภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายณภัทร  สอนจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงณภัทร  สุริยะวิทยะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1053
เด็กชายณรงค์  กรชนกพงศา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายณัชชพัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงณัชชา  เตาะไทสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายณัชธีพงศ์  ตรีวัชรานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงณัชพร  กิตติเดชกุลธร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงณัฏฐชา  ธิิตะปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายณัฐกมล  ตั้งโนนสูง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีทำเลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีวรสาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงณัฐชา  หลวงชำนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสำลี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงณัฐณิชา  สัพพะโส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายณัฐดนัย  มาตผาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ประทุม
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงณัฐนรี  โสภา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงณัฐนันต์  ลิ้มชัยเจริญพานิชย์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิลอง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงณัฐพร  บุญนนทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายณัฐวร  พร้อมจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงณัฐวรา  วรรณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มะเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไพสิฐสกุลเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงณิชกมล  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงดวงกมล  คมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงดากานดา  ศรีโยธา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงดากานดา  ศาสตร์บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงดารุณี  เพ็งวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายดุ๊กลาส สุพันธ์  ไอเซิลส์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายดุลวัฒน์  พลน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1088
เด็กหญิงเดนิส เจลิสชา  คัปปุน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายทศทิศ  สิงอุปโป
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงทสมา  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีพันดอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงทัตพิชา  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายทินภัทร  ศิวกรตรัยคุณ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงทิพย์นารี  วันเวช
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงทิพสุดา  พนาวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายธนกฤต  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายธนกฤต  สุทธิโอภาส
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายธนกฤษ  ศรีวิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงธนพร  กาลปักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงธนพร  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายธนพัฒน์  บัวคลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายธนวุฒิ  ทองเผ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายธนเสฎฐ  นิลภูผาทวีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงธนัญชนก  ประวันโน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงธนัญญา  ชาเหลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายธนากร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายธนาทิพ  สิริหล้า
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายธรรมดนย์  ธรรมรงค์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายธราเทพ  บุญทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงธรารัตน์  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายธัชธรรม  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1123
เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงธัญชิดา  บุตรธนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โอภาสเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงธัญยชนก  ขอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงธัญลักษ์  เพียเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงธันยพร  จิวศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงธันยพัต  ชัยวงศ์นิมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายธาดาพันธ์ุ  มาติกานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงธาราทิพย์  กอพันนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายธาวิน  ปักเคธาติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่ยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงธิติมา  คำอุ่น
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงธิมนฟ้า  ซุยสียา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงธีรกานต์  บัวป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงธีรกานต์  ศิริคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายธีรโชติ  โชว์ จุ้ย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายธฺิราช  โทรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายนพกร  อุ่นจารย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายนรภัทร  แสงขันตรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายนราวิชญ์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วบุรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงนรีกาญจน์  งึ้มนันใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1158
เด็กหญิงนวพร  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงนวพรรศ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงนัฐลิกา  มูลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงนันท์นิชา  ไพศาลรุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงนันทิชา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงนาตาชา  คาบู
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายนาวิน  ซุยใจทัด
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตรสีพรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายนิธิศ  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงนิรฌา  กาญบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงนิศารัตน์  ลาสาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงนิษฐกานต์  สังข์สนิท
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายบรัดลิ โรเบิร์ต  คลาร์ค
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงบัญฑิตา  มายอด
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายบุญทัยดลณ์  เต้
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงบุณยาพร  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงเบญญาภา  รามสีดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงปIารถนา  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายปฏิภาณ  เบี้ยวทุ่งน้อย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงปณัดา  อุดมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงปณิตา  เหงียนวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงปพิชญา  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภมาตย์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงปภาวรินท์  อึงสกาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม