ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรดา  ตั้งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  ปาตู
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  สวัสดิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลณัฐ  พรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลรัตน์  มั่งคั่งดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกัลย์  แสงทองส่งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรดนัย  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรวิชญ์  โคตรแสนลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกรัย  ไกรครุฑรี
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตธี  ไชยผาสุข
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตภาส  จันทรศรีสุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษฎา  วิเศษหลง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกษิดิศ  สกุลคู
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายก้องสกุล  โภคสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญ์วริณ  ศุภเดช
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตธี  โฮซิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกุล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกันต์พิชชา  นารอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกันยรัตน์  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัลญาณี  หอมเมืองปักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัลยนัทธ์  สิงห์นีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกานธิดา  บัวสีดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติทัต  เกตุทัต
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติภูมิ  กลางโยธี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติภูมิ  เสนสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติสันห์  โพธิ์ศรีดาภร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองสินธุสถาพร
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเกศธิดา  แถลงดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญพรหม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเกียรติคุณ  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเขตตกานต์  ลาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงเขมจิรา  จันดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่มมาตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคณิศร  สีกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายคุณภัทร  มูลหาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจักริน  เกษเสนา
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจักรี  คลังสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิณณวัตร  ภูขาว
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิณัฐตา  ธาตุทำเล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิดาภา  คณิชวนกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศักดิ์อุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิตติพัฒน์  เฮ้ารัง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจิรพัส  สัตถาผล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิง้่่้่่้้จิรภัทร  ชุติรัตนานันท
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิรสิตา  รัตนบุรานนท์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรันธนิน  วงศ์ธีระชวลิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจิรายุ  จันทร์กมล
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจุฑามณ๊  ยอดผา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจุฬารี  ชิยางถบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเจษฏา  มาพร้อมฐิติกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฉัตรโสภณ  ศรีวรกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายฉัตริน  ปานะถึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชญาดา  บริรัตน์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชญานนท์  นินยวี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เลิศสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชญาภา  สิงคลีประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชฏาพร  ชัยทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชนกเดชา  บุญปก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขจรภพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนัญชิดา  เสวตวงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนิสรา  วชิราภากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชรินธร  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชลิต  เกษตรเวทิน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตู้เชียงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชัญญกร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชัญญานุช  สมอนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชาคริต  ตระการกูล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโอฬาร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชินพัฒน์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชินาณา  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาอุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชุติญา  ไทตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายซาน  คิม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายญฐพัฒน์  บุญประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายญาณกวี  กัญญ์วรากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงญาณวิภา  ทิพโยธา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงญาณิศา  จังศิริวัฒนดำรง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณิศา  ภารเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงญาดา  แจ้งจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงญานิศา  พ่วงมี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงฐานนันท์  ภูมิช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฐิตพัฒน์  ษะทิพย์ยูงทอง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฐิตาพร  แพ่งนคร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฐิตาภา  พรมสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วจำลอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงฑิชทภร  รัชฏาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณฐกร  แก้วสีดา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณฐมน  วิทูรสกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณรงค์สิทธิ์  พุทธาผา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณริวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัชชา  อาภาธณานุวัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มัดทะมณฑล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฏนภัค  ตันติพุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐกรณ์  คำอ้น
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ภูเงิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐณิชา  สูงสันเขต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐณิธา  แก้วสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี่ยวชาญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แป้นหยูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐนรี  ทะคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐนันท์  นิมิตรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐพร  กกฝ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐพล  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณาโพชน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐวัศ  โคตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิชัย
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงดิษยา  วงษ์หาจักร
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเดชาพล  แก้วส่อน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายแดเนียล ราฟาเอล  ริวเตอร์ ฟาเยราส
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายตถณ  เสนานิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงตฤณอรอินทุ์  รัตนกร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายติณณกร  วิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายตุลาการ  สกุลศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายเตชิค  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายทรงธรรม  กล่ำเสือ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงทอฝัน  เชี่ยวสงคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงทัตพิชา  พระสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายทินกฤต  พิพัฒน์สุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงทิพธิดา  ุอุดมวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงทิพย์วิภา  ผิวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงเทวิกา  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนกร  เขียวกอ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธนกร  เมืองเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนกร  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนกฤต  ไชยเอีย
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนกฤต  ทองดีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธนพล  ทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนพัฒน์  พาชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนภัทร  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนวิชญ์  พลบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนัชชา  พรมหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธนัชพร  มาลาหอม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธนัญชนก  พรกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนากร  น้อยริน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนายุ  นครสันติภาพ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธนิดา  ลือเลื่อง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธราเทพ  วิบูลย์สิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธัญชนก  ไมตรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธัญญา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธันยธรณ์  มะรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธันยมัย  ภาพูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธันวา  คัมภ์บุญยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธาดาพงษ์  แสนโภชน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธิชา  โคตรมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์อาษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธีรกานต์  ฉ้ตรทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธีรพัฒน์  บุปผาโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธีรภัทร์  แสนบุปผา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนชิตา  พรหมโสภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายนพรัตน์  พันธ์ุบุปผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนพัสร  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนภัสนันท์  เจริญวิทยนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนมิตา  จีระไพบูรณ์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายนรภัทร  รัฐสมุทร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนฤทธา  คุณแสง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนวพร  จี้กระโทก
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สีมะชัย
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนันทกานต์  วิไลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมวงศ์ผล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายนาราธร  วงษ์ศรีวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนิศานาถ  เพิ่มขุนทด
ป.4
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงโนรารัตน์  ตะจันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงบุญญากานต์  ลัทธิรมย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขวัญชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงบุณยานุช  มาลัยกุล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงเบญจพร  วรรณศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงใบตอง  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธนรักษ์นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปฏิพัทธ์  กาละมหา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปฏิภัทร์  หงษ์คำหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายปฏิภาณ  จิรพัฒน์ภากร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปฐมพัฒน์  นิโรธรังสี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปณิตา  มังครุดร
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปธานิน  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปภังกร  เทือกเถาว์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปภัสรา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปรเมธ  ราชหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายประจักษ์  ชาญนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายประภิญญา  สารคุณ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงประวีณ  ชาวไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายปรัชญา  มาลาภูมิ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปรายฟ้า  จรัสศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปริณ  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปริณดา  พงษ์สุพรรณศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงปรียนันท์  สุระขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงปรียาพร  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปรีียาภรณ์  โยธคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปลายฟ้า  เหล่ากิตติชัย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปวริศร์  ปาคุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปวริศรา  พรหมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปวริศา  เชื้อคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปวีณ์รดา  รุดชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปัณณวัฒน์  ขำมี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปัทมนันท์  รามสูรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปาณิสรา  แก่นชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปานชัย  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปารณีย์  จวนแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปารุดา  สุดาเดช
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปาลิตา  ศิริรัตนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปิยพัชร์  ฮาดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปุญญพัฒน์  สาลีอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปุญญิศา  บำรุงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปุณพจน์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปุณภัท  ทะจรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตคุ้ม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริพณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปุณยาพร  อนุสุริยา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลิ้มรัตนพิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพงศกร  เชืองเครือ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  พฤทธิเทพ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพชญา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพรเทวา  มุสิกะบุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพรนภัส  ยศศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์จรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพราวรวี  ฉัตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพหล  โตรตโยธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพัฒนบดินทร์  ล่ำสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพัทธดนย์  ชาวดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิชญ์พร  พินิจมนตรี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิชญา  สกุลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพิพัฒพงษ์  แก่นดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัดโดดดร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพิรญาณ  ละครจันทร์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพีรญา  พรมลี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพีรดา  คำมะณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายพีรพัฒน์  จักมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงเพชรพราว  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงแพรชมพู  ระติเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงแพรวา  พรมเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงแพรไหม  อรุณแสงศิลป์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภคมน  คงท่าค้อ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภรทิพย์  ฤาสายไตรภพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณสาคร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงภัคธีมา  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายภัทรพล  เหล่าชัย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงภัทราวรรณ  ภาสอน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภัสสรา  นรานันทน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภาคิน  เจริญหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภานุพงศ์  อ่อนผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภานุวิชญ์  ไต่เมฆ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภาวินี  ไหมหรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภิญญดา  ลายวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูกิจ  ณ หนองคาย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภูมินทร์  บพิตรพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภูมินทร์  ษมากรวิทิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายภูมินรินทร์  เสวะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภูวดล  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงภูษณิศา  อภิญญาภิชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงมนพร  พยัคฆพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงมัณฑิตา  พรมปิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายมารวย  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงมีนา  ทนุบูลย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายมุอีน  ประพฤติชอบ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายเมธา  ทานุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงเมริษา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายยลภัทร  ทับชัย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงยุวดี  นาคจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงรชาอร  ช้างรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรติมา  ธรรมวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงร่มเกศ  คำวิจิตต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงรสิตา  นิโรธรังสี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายเรนนี่  ซู
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงลลิตา  ศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงลาภินี  ภาพูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายลีโอ ยามี  แมนสัน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายวชิราวุธ  แสงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายวรพล  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวรภาส์  ดอนลาดบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวรัชญ์  สิทธิสงคราม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวริทธิ์ธร  ประสงค์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  พรมราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายวีระชัย  สิงห์ขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศรัณยพงศ์  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยคำแดง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายศรันย์  เชื้ออ่ำ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายศฤงกานต์  สงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศศิธร  กองศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายศาสตราวุธ  ดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศิรินันญา  เอี่ยมสะอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายศิริภูมิ  บำรุงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายศิริศักดิ์  กุญชรน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศิวกร  แคว้นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายศิววัชร์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศุทธวีร์  สุทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายศุภกร  แสนโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศุภกานต์  เกิดพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศุภญานี  จึงวัฒนตระกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายศุภณัฐ  ราชมนตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศุภพร  ตู้เชียงเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศุภรดา  จันทรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศุภวิชช์  พิสุทธิ์เลิศมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศุภากานต์  สุขม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสรดิศ  เสนาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายสรวิทย์  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสริลนุช  ทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ว่องไวรัตน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสายชล  ชุมผาง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายสิรภัทร  แสงเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายสิรวิชญ์  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสิรายุ  มะณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสิริภัทร  อำนวยสุทธิศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสุขธัช  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุชาวดี  ทาปุ๋ย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสุทธิพงษ์  เพชรเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุนันทา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุประวีณ์  พุฒชัยพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุปรียา  เสริมรส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุพรรณดา  แก้วหอมคำ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุพิชญา  พลยะเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุพิชญา  เสรีเดชอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุภัทตรา  ชาดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายสุเมธา  เฉิน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสุเมธา  บุญถูก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสุรเดช  ธุระพระ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายสุวิทยา  ยะสุนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายเสฏฐพันธ์  จังศิริวัฒนธำรง
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงเสาวณีย์  สิงห์นี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมนาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายอดีพลัส  ไตรวงษ์ย้อย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายอติคุณ  มีจันที
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอนุสรา  สุดตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงอภิญญา  บุตตะสอน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอภิญญา  อำไพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอภิญญา  อินทรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์สะคู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอภิษฎา  บุญพา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอรปรียา  เซสาซน
ป.6
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอริสรา  พานเสน่ห์ศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายอักษรา  หนึ่งโชคชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายอัครวินท์  ซ้ายสุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอังครัก  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นรื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายอัฐษฏา  สุขบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายอัศวิน  ภูชูธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายอัษฎา  งามสีทา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอินทิรา  มิยาโมโตะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธารากุลทิพย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายไอดิน  วานบราบันท์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสว่างวงศ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
นางสาวกนกพรรณ  ปณะราช
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุระพระ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงกนิษฐา  เบญจมาศ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายกมล  จันทร์ดำ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
นางสาวกมลเนตร  วงพานิช
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายกฤต  นามอุตวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิมโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายกฤษฎิ์  บุญเอื้อเบญจมาส
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายกฤษฤานัย  พนมเขต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะโนมัย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายกันต์กวี  มองโพธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกัลยา  ดำรงสกุลไทย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พนาวัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงกานตินา  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงกิ่งเพชร  พันอินากุล
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงกิรนัฐ  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
นางสาวกุลกัญญา  สายสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงเกตุวรินทร์  เทพสาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  มงคลดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
นายเกีียรติศักดิ์  อุบลม่วง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายคงณัฐรัฐ์  อัครบรมวิภาค
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายคณิน  ชาติโสม
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงคนิสรา  เคนสีลา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กชายคุณพัฒน์  บุญแสงเจริญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
นายคุปต์ เอ็ดวาร์ด  ไฟเฟอร์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงเคท ฟรานเซสโก้  สโลดาเรส
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายจักรภัทร  วิริยะทรงธรรม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายจารุวัฒน์  ชะนะสะแบง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายจิรภัทร  รัตถา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงจิราภรณ์  ธุระพระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงจิราภรณ์  บึงบุษบา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
นางสาวจีระนันท์  พุชโก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
นางสาวจีระนุช  พุชโก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
นางสาวจุฑาภรณ์  ลิขิตเดชาวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
นางสาวจุฬา  ชัยอมรไพศาล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
นายโจนาธาร เปรม  คลาร์ค
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงชญานุตม์  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงชญาภา  กมลรัชนนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายชนม์ชนก  จูมพลหล้า
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงชนาภา  ชูศรีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงชนิดา  ศรีลาวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงชนิสรา  สายสุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
นางสาวชมพูนุช  ปัดโตธัมธังค์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายชยกร  ประจันตะเสน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายชยพล  สิงห์หลง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กชายชยุตม์  สระศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายชรัส  บุตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงชลธิชา  บุรุษภักดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายชัชวาล  บุดดีพุธ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ตั้งโนนสูง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
นายชาติศิริ  ธรรมวิภัชน์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายชินวัตร  งามศิริสมสกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
นายโชติชยานันต์  เต่าแก้ว
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงญาณกิตติ์  รวิโชติกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
นางสาวญาณ์ฐิตา  โชตะวัน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงญาณิศา  อัยแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงฐิติพร  กิตติช่วงโชติ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
นางสาวฐิติรัตน์  แสนชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายฐิรพงศ์  พละศูนย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
นายณชล  ชมประยูร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายณฐกร  จักรจรัส
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายณรงค์ชัย  ตรีพรวสุ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัชชา  ทองแสน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
นางสาวณัฏฐธิดา  สิงห์คำป้อง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สิทธิจันเสน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
นายณัฐจิตร  เลพล
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
นางสาวณัฐณิชา  ธารทรัพย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันเจือ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอุทัยศิริ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฐพร  พระภิเดช
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
นางสาวณัฐมณฑน์  พิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณัฐรินี  ทับสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายณัฐวัชต์  แสงชาติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
นายณัฐวัฒน์  บุญสินชัยธนกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายณัฐษานนท์  สุวรรณราช
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
นางสาวณัฐหทัย  แชง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงณิชา  เกา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
นางสาวณิชาภัทร  บริรัตน์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายดนัยพัชร  เพ็งกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคูณประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงดารุณี  ล่ำสัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงติชิลา  ศักดิ์สง่าวงษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายตุลธร  ไวทยานุวัตติ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายเตชสิทธิ์  เธียรธรรมฐิตา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายถิรายุส์  จุมพลหล้า
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายทศพร  วงกต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายทองไทย  บุตรเวียงพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
นางสาวทักษพร  กระพี้ทุม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายทัตพงศ์  จามคำ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายทัศนัย  หารินไสล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กชายแท่นทอง  ทองบน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายธนกฤต  จิรพงษ์เมตต์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายธนกฤต  สุไชยชิต
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธนโชติ  โสระมรรค
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธนภัทร  ผดุงกิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธนัตถ์  ชัยพานนท์วิชญ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายธนาดล  พัลลภางกูล
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายธรรมรัฐ  ขัตติยะราช
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงธัญชนก  จังพล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  รัชตะพรทรัพย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คลื่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงธัญญาธร  คำศรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงธัญญานุช  โคตรประทุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงธัญพิชชา  มูลมะนัส
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธัญพิศิษฐ์  จิตพิไล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยุทธอาษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธัญวิชญ์  แสงศรีเรือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธันยพร  วิเชียรลม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงธันยภรณ์  จันทะชุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธาริต  วานิชชัง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
นางสาวธิคัมพร  แก้วชิน
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงธิดารัตน์  พาเทียม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
นางสาวธิติกานต์  อุ่นวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธีรวัจน์  เสียงเลิศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธีระภัทร  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธีรัตเดช  น้อยมนตรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงธีราพร  ชูพันธ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กหญิงธีริศรา  อนุสุริยา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายนพณัฐ  ทองเย็น
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายนภดล  เพ็งลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
นายนภดล  องค์รัมย์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายนภัสดล  วรรณธนะชานนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงนริศรา  กิจรักษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายนรุตม์ชัย  ทรงแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงนวรัตน์  ยอดคีรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
นางสาวนัฐญาพร  ทิศาใต้
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายนัฐพงษ์  หนูราช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายนันทภพ  แก้วลี
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงนันทภัค  เหมุทัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงนาตาชา  วีโอด์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายนำโชค  ดวงบุปผา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงนิธินาถ  แก่นใจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงนีรนุช  นิคมภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
นางสาวเนตรนภา  แสงเนตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายบุณพจน์  ธีรทัศนานนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายเบญจพล  เหมะนิล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
นางสาวเบญจวรรณ  อุทัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงเบญญทิพย์  นครชัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปนัดดา  จาดเจริญ
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปภาวร  บุษราคัม
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
นางสาวปภาวรินทร์  แสนกลาง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายปรกฟ้า  วงขีลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายประจักษ์ศิลป์  ไม่แพ้
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายปราชญ์ปกรณ์  ประโมสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงปวีณา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
นายปาณัสม์  เลิศแสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
นางสาวปาณิสรา  โสดาดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายปารณัฐ  รูปสม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชโกพรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
นางสาวปิ่นมนัส  เนื้อแก่น
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายปิยภัทร  จันทรเสนา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
นายปิยะ  ทิพยาลัย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายปิยะพัฒน์  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วยศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
นางสาวปิยากร  ยามี
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายปุญญพัฒน์  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ
ม.2
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพรปิติ  พรมโสภา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงพรรณวรฑ  โคตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพรรธกาล  แก้วกิตติวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาดร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
นางสาวพรสุรีย์  ตันวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
นายพร้อมพันธ์  คอมแพงจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
นายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายพัฒนะ  พิชญาตระกูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
นางสาวพิชชาพร  พลูชัย
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
นางสาวพิชญ์นาฏ  จันเพชร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
นางสาวพิชญพร  จันทุมมา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพิชพร  เบ้าทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายพิเชษฐ์  แสงอุทัย
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพิณัชนี  พิศาลเศรษฐพงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยขันธ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรพันธ์นุกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพิมพ์นารา นีนา  นาวาโร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รัตวร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
นางสาวพิมพ์พิสิทธิ์  สารสม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายพิริยะ  พรมแก้วมา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายพีรวิชญ์  คำมะณีจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายพีระกร  เบ้าหล่อเพชร
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
นางสาวฟาริดา  สียางนอก
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายภวัต  ศรีสมบูรณ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายภวิศ  อินทรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงภัครมัย  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กชายภัทรพล  กุลเสน
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
นายภัทรพล  สินชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงภัทราธร  ศรีปลั่ง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายภิญญู  กุลวรนภัค
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายภูรินทร์  สันตินันตรักษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายภูริพล  วงศ์แสงงาม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายภูริภัทร  อรุณไพศาล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงมนสิชา  วางัสสุมา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงมลฐปราณ  เดอ ลิโซ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงมาติกา  นาสว่าง
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวริทซ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายมาลคอล์ม ธงชัย  แม็คมอร์ริส
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายยศภัทร  รัตนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายยศวัชร์  มาตย์นอก
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงยศสุดา  เสนาสุ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงยุวดี  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงรวิวรรณ  เทพนวน
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมวงษ์
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
นางสาวรััตติกาล  เทพวงษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุรินทร์วราโชติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตน์ประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงโรส  ฟรันเกิน
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงลลนา  ปรุงนา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงละอองฌาน  อุปรินทร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายวรพจน์  แซ่ฉั่ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
นางสาววรรณิภา  แก่สำโรง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
นายวรรธนัย  วรรัตน์ ณ หนองคาย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงวรศรา  ยันชมภู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์จำปา
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
นางสาววริสรา  เจรจาศิลป
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายวัชรกร  สัตย์ซื่อ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงวัลย์ลาดา  พะดาวัลย์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงวาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวิภาดา  เชียงรัมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายศรัณย์กฤต  โคตรนริทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงศรุตรา  ภู่ภิญโญศิริ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
นางสาวศศิพิมพ์  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงศศิวิมล  ชินโช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงศศิวิมล  สาทน
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงศิรภัสสร  กองคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  ประชุมเหล็ก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงศิริขวัญ  วามะลุน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายศิลศิลป์  นามโส
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายศุภกร  ยั่งยืนนาน
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายศุภกิจ  ศักดิ์กุลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายศุภชัย  ยามี
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จูงพันธ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายสมิทธิ์  วงษ์วิไลวารินทร์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายสรกฤช  กาบบัวลอย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายสรชัช  สีชัยชู
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กชายสรวิศ  สิงหาพรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายสรัล  วันครรชิต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงสรืยา  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายสหชัย  โพธินาม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
นางสาวสัชฌุกร  เมฆะสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายสิทธิชัย  อุตทะบุตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
นายสิปปภาศ  เขียวศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายสิรภพ  จูมพรักษ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายสิรวิชญ์  ลือเลื่อง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายสิรวิชญ์  สายสีสด
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสิริกร  บุดนาชิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
นางสาวสิริทิพย์  รัตนวิชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสิรินญา  จตุรงค์
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
นายสิริภัทร  ชาเขียว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
นางสาวสิลินี  ทิพนัส
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
นางสาวสุกัญญา  อิสสระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสุจิรา  เนียมปาน
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสุจิรา  วิทยากร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงค์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
นางสาวสุดารัตน์  หารินไสล
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงสุทธิมา  ภูผายาง
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายสุทธิศักดิ์  มโนกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
นางสาวสุนันทินี  สมภักดี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงสุนิสาธินี  ศรีแก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
นางสาวสุภาพร  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงสุภาวี  นันแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
นางสาวเสาวลักษณ์  อ่อนละมุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
นายแสนศักดิ์  บุญคุณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายอชิตพล  แต้สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีชา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงอติกานต์  สังสรรค์อนันต์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
นางสาวอธิตยา  ท่องพิมาย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายอธิไตรภพ  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายอนพัทย์  ทศศิลา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายอนุทิศ  งามอุรุเลิศ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายอภิชาติ  ยุตตรมย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายอภิรักษ์  สุภะดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีลาภา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงอภิษฎา  เลิศอุดมโชค
ม.1
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงอรปรียา  กองคำ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงอรพิชญ์  เฉยไสย
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงอรรัมภา  บุตระ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
นางสาวอรอินธุ์  กำแพงคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
นางสาวอรอุมารี  เดชยศดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายอริณ  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายอริย์ธัช  จันซา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงอริสรา  ลุนลลาด
ม.1
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงอริสา  หัดโท
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงอรุชา  ประทุมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายอลงกรณ์  แข็งขัน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงอัจฉรา  เขตคาม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
นางสาวอัญชิษฐา  จิตนาม
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กชายอัศวิน  มั่นวิชาธร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
นางสาวอารีญา  เห็มโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายอำนาจ  อุ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอิทธิพล  ศิริสมบูรณ์พัฒนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงเอมี่ ญานิสา  แบมบริดจ์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบร์ท
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงเอิล์  กัลระโห ซเทริฟ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายเอื้อการย์  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
นางสาวแอนนี่  พาทเตอร์สัน
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
913
เด็กหญิงกชกร  สีคัญทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงกชพร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายกตัญญู  กุศลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายกนกพิชญ์  ดอนสังข์ไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจงสาร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงกนกอร  ภูธรรมะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงกมนพร  ศรีพุทธา
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงกมลชนก  ภาสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงกรณิศ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายกรพจน์  พรหมจารย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงกรภัทร์  คลื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงกรวรรณ  เล็กเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายกรวิชญ์  พรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายกฤติน  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงกฤติมา  ไสโฮ้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงกฤติยา  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มะลิหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายกลวัชร  สถิตโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายกลวัชร  โสภาเนตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงกวินนาฏ  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงกวิสรา  ถาบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงกัญจนพร  หมื่นอาจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงกัญญาณัฐฎ์  ประจุดทะศรี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
948
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์หาจักร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายกัณฑ์คุปต์  เครือเขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงกันติชา  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงกัลย์สุดา  นฤพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงกัลยา  ลำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เลี้ยงอำนวย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงกาญจนา  นวลศรีดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกตุสกุลโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ลือวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายกิตติกวิน  เหล่าศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายกิตติพัฒน์  อิทธิมนต์สกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงกุลจิรา  ผลิปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงกุลธิดา  ช่วยค้ำชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงขวัญกมล  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์สอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงขวัญใจ  พูลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายคฤหาสน์  ป้อมเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายคอนเนอร์ แอนดูรว์  เอลลิส
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายคุณาสิน  สารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายคุนัชญ์  ภูสีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงจรรยาพร  สิทธิสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงจรัญญา  เจริญบุญภากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายจักรพรรดิ  อัครประเสริฐกิจ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงจิณณพัต  รินทา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงจิตรวิมน  สีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
983
เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายจิรติเทพ  นามวิชัย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงจิระภาพรรณ  อรรถประจง
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บริพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงหมี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงจีรนันท์  คำกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงจีรพร  สิงห์คำป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายจีราวัฒน์  เรืองคณาสันต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายจุฑาธิป  ชำนาญจันทร์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงจุรินทร์พร  อ่อนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงเจนจิรา  อินทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายเจ้าพระยา  ป้องพุทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงฉันทิศา  ถนอมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงชฎารัตน์  วานิชชัง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงชนกปรียา  เวียนเตียง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงชนกภัทร์  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายชนพัฒน์  อยู่สำราญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงชนันธรณ์  ทองอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงชนิกานต์  กุลาดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงชนิตปรียา  เตียวศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายชยธร  หนันดูน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายชยพล  เหมือดอดทน
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงชยพัทธ์  ธิติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายชยพัทธ์  สุวัฒนพูนลาภ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ดวงใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงชลภิชา  แสงวุธ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายชลาธิป  จันทรกมลชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1018
เด็กหญิงชวพร  มั่งมูล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่ลี่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายชัญญานุช  ธาตุไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงชาแนล  อ่อนศรี ลอนเนอแกน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงชิชญา  ดาวังปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายชินภัทร  แพ่งศรีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชนชนะชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงชุติมา  ปัจฉิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงชุลีพร  วามะลุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายโชติธัม  อุดมรัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงโซเฟีย  แก้วประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายญาโณทัย เฟรด  สตีเฟ่นสัน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงญาดา  เพ็งชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงฐมาภรณ์  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงฐิติญา  พิมพ์สาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงฐิติภัทร  ศุภมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มัชมนทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงณชญาดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงณชนก  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายณธรรส  นัทธี
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายณธัช  จุลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายณภัทร  พูลภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายณภัทร  สอนจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงณภัทร  สุริยะวิทยะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1053
เด็กชายณรงค์  กรชนกพงศา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายณัชชพัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงณัชชา  เตาะไทสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายณัชธีพงศ์  ตรีวัชรานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงณัชพร  กิตติเดชกุลธร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงณัฏฐชา  ธิิตะปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายณัฐกมล  ตั้งโนนสูง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีทำเลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีวรสาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงณัฐชา  หลวงชำนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล
ป.4
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสำลี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงณัฐณิชา  สัพพะโส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายณัฐดนัย  มาตผาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ประทุม
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงณัฐนรี  โสภา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงณัฐนันต์  ลิ้มชัยเจริญพานิชย์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิลอง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงณัฐพร  บุญนนทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายณัฐวร  พร้อมจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงณัฐวรา  วรรณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มะเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไพสิฐสกุลเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงณิชกมล  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงดวงกมล  คมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงดากานดา  ศรีโยธา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงดากานดา  ศาสตร์บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงดารุณี  เพ็งวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายดุ๊กลาส สุพันธ์  ไอเซิลส์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายดุลวัฒน์  พลน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1088
เด็กหญิงเดนิส เจลิสชา  คัปปุน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายทศทิศ  สิงอุปโป
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงทสมา  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีพันดอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงทัตพิชา  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายทินภัทร  ศิวกรตรัยคุณ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงทิพย์นารี  วันเวช
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงทิพสุดา  พนาวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายธนกฤต  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายธนกฤต  สุทธิโอภาส
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายธนกฤษ  ศรีวิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงธนพร  กาลปักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงธนพร  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายธนพัฒน์  บัวคลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายธนวุฒิ  ทองเผ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายธนเสฎฐ  นิลภูผาทวีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงธนัญชนก  ประวันโน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงธนัญญา  ชาเหลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายธนากร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายธนาทิพ  สิริหล้า
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายธรรมดนย์  ธรรมรงค์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายธราเทพ  บุญทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงธรารัตน์  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายธัชธรรม  แสไพศาล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1123
เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงธัญชิดา  บุตรธนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โอภาสเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงธัญยชนก  ขอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงธัญลักษ์  เพียเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงธันยพร  จิวศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงธันยพัต  ชัยวงศ์นิมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายธาดาพันธ์ุ  มาติกานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงธาราทิพย์  กอพันนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายธาวิน  ปักเคธาติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่ยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงธิติมา  คำอุ่น
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงธิมนฟ้า  ซุยสียา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงธีรกานต์  บัวป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงธีรกานต์  ศิริคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายธีรโชติ  โชว์ จุ้ย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายธฺิราช  โทรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายนพกร  อุ่นจารย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายนรภัทร  แสงขันตรี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายนราวิชญ์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วบุรมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงนรีกาญจน์  งึ้มนันใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1158
เด็กหญิงนวพร  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงนวพรรศ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงนัฐลิกา  มูลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงนันท์นิชา  ไพศาลรุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงนันทิชา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงนาตาชา  คาบู
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายนาวิน  ซุยใจทัด
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตรสีพรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายนิธิศ  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงนิรฌา  กาญบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงนิศารัตน์  ลาสาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงนิษฐกานต์  สังข์สนิท
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายบรัดลิ โรเบิร์ต  คลาร์ค
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงบัญฑิตา  มายอด
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายบุญทัยดลณ์  เต้
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงบุณยาพร  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงเบญญาภา  รามสีดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงปIารถนา  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายปฏิภาณ  เบี้ยวทุ่งน้อย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงปณัดา  อุดมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงปณิตา  เหงียนวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงปพิชญา  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภมาตย์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงปภาวรินท์  อึงสกาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1193
เด็กชายปภาวิน  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายประกายสิทธิ์  มะโนชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงประนิษฐา  ไหวพริบ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงปรัชญา  แสนนาใต้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงปริฉัตร  สมบุญรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงปริณดา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงปริยากร  นนทปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงปริยาภัทร  สกุลคู
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายปรีดิวัฒน์  จันทรจำนง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงปรียนันท์  บุตรทองคำวงษ์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงปลายฟ้า  นาคำ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงปวันรัตน์  จำปี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พูลเขตต์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงปวีณ์พร  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงปวีณาพร  ประจงสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงปสุตา  บุญเวิน
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายปัญณวรรษ  อินลา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงปัญวรรัตน์  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กันบุรมย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมโท
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงปัณณธร  เหง่าสีไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงปาณิศา  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงปานระวี  ภูมิเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงปาริชาติ  ดีพิษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายปิติชัย  อิรทรกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายปิยวัตร  สงวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายปิยวิศท์  งามศิริสมสกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงปิยะนุช  คล่องใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายปิยะภูมิ  พยัคฆ์มะเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงปิยะมล  นาโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1228
เด็กหญิงปิยาพัชรญ์  ศรีลาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงปิยาภา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงปียานุช  เล็กสุมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทน์ต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงปุญญิศา  ก้อนกลมเปรี้ยว
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงปุณยนุช  ชัยภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงปุณยาพร  สีส่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงเปรมมิกา  คนแรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงฝันสิริ  เบ้าแบบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทรกร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายพชร  เชียงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายพชร  ญาติสังกัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายพชรพล  ปานะถึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายพนมกร  ขุนภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงพรชิตา  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงพรธวัล  เลิศชัยวินิจกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายพรประเสริฐ  อินทร์กัลยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงพรปวีณ์  ประเสริฐไทย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายพรพระพรหมณ์  ศรีมูลตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงพรพันธ์  ไพรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงพรรณธร  เพชรชาลี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงพรรณนารา  ชุมคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงพรรณมัย  ปานมงคล
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงพรวิภา  ชาวไทย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายพระนาย  สีดาเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงพลวดี  วงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  แสนเมืองชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงพัชรพร  วิมลวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงพัชราวดี  ภานิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงพัชรีพร  พัฒนาอนุสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงพัชรีย์  มะโนธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงพัณณิตา  พรมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1263
เด็กหญิงพันนภา  ปะริเวทัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงพันวัสสา  อินนอก
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายพิชชากฤษฏิ์  พุ่มมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงพิชชาพร  จักษุจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงพิชญธิดา  บุดดาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายพิชญพงษ์  สายพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงพิชญา  โอนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงพิชญานัน  ซุยเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงพิชญาภา  กรุณานำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสนา
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงพิณรญา  ติบรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทรศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำพิมพ์ปิด
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสร้อยพร้าว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดอนแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  งามสะอาด
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  วงษ์ล้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงพิมภิกา  ไชมาสุก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงพิยดา  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายพิรพัฒน์  ราชสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายพิรพัฒน์  ริมสกุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงพิสชานาฏ  แล่นทม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายพีชญุตม์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายพีรดนย์  พันนาโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายพีรพล  ริมสกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายพีรวิชญ์  ศีรษะโคตร
ป.6