ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/1 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาณจน์  จันทาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  ไชยโท
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  เคนมี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นชารี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  จึงจิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  ตนสุขขา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกมลวิช  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรภัทร์  นารีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤชนก  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤตธีรา  วระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตพัฒน์  ชารีหนองหว้า
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษฏิ์  เข็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษณพงศ์  วงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษณพัฒน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกวินธิดา  อุนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกษิดิส  พรไพศาล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกษิรา  วันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญจนพร  นามบุดดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญจนพร  อินทบุดดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญชพร  จงใจงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกันติชา  แก้วหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกันตินันท์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/2 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกันต์  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกัมปนาท  ทองเช้ือ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตติพร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกิตติพัทศ์  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกิตติพิชญ์  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกิติพล  สานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกีรติกา  เพชรพลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกุณฑ์  มงคลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกุลเชษฐ์  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกุลปรียา  สุขไชย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกุลสตรี  ธิปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงเกตน์นิภา  สีตะมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเกสรา  สีดา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายขจรศักร์  กีกอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงคฑามาศ  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายคณิศร  บัวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายคุณากร  โคระดา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจรณินทร์  จึงจิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจักรพรรณ  วรรณกาล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจักรพันธ์  ศิริรัตนภูมี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจารุพิชญา  สมควร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิตติพัฒน์  แดงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจิตติพัฒน์  ทรงชา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชัยหานิตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/4 ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิตสนา  พิมล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายจิรกิตติ์  จันหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายจิรทีปต์  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยอุป
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจิรภา  บูคะธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจิรภิญญา  กลิ้งโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจิระภิญญา  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจิรัชยา  พิมพบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจิรัฐชฎา  สีหานาม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายจิรันธนิน  จันทร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจิราพัชร  โมลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายจิรายุทธ  สุวะศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจุฬามณี  ฝ่ายสูนย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายเจนณะรงค์  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเจษฎา  มีลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายเจษฎา  สาวะโย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายฉันทพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเฉลิมชัย  มีลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สีดา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชนะพล  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านไทยวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชนิตา  ชุมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชนิษฐา  สีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชยุดา  แก้วกอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงชยุตา  สินสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/5 ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชรินรัตน์  ป้องนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชลธาร  ชิดดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชลพินธุ์  ธรรมสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชลันธร  พรประไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชวกร  ปฏิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชวิศาล  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชัยวัฒน์  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตขะจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนาแพง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายไชยยนต์  ขันติจิตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงญาณภัทร  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงญาณิชา  ไชยะโอชะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายฐาปกรณ์  พรหมกาล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฐิดาพร  จิตรนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายฐิติคุณ  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายฐิติพงษ์  จอมใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงฐิติวรดา  กรุงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณฐกร  ตังวงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณพิชชาญ์  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณภัทรลดา  หาริตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัชชา  ง้าวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฏชนกย์  เคหาวัตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฏฐ์  แก้วสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐจารุวัชร  สุขภาค
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าสรวย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฐพร  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐพร  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐพล  ชำนาญการ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐมน  แนบตู้
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐรัมภา  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณัฐวดี  วันดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณิชมน  วรจารุ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงดารณี  วรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงดาราวดี  สำรวมจิตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงตรีณา  สายโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายถิรวัฒน์  กินาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายเถลิงศักดิ์  พุ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายทนุธรรม  ไสยรส
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/3 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายทวีศักดิ์  บุญสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงทัพพ์จรัส  ไพชยนต์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายทินกฤต  บุญภา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงทิพอาภา  ประภาตะนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนกร  สัตยากูล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนกฤต  ชีมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนโชติ  ขัยน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนทัต  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนธรณ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนธรณ์  สิงหศิริ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนนรินทร์  สายรักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนพล  เกษียร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนพล  พิมพ์เทพ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนภัทร  มารัตน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธนัชพร  สองสี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนากร  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนาคาร  กงใจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธนาคาร  ชาววัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธนาพิพัฒน์  โสภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธนาภา  คูณมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธภัทร  ปาวะรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/4 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธราเทพ  หอมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงธัญพิราช  ด่วนทัพรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธันย์พงศ์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธันวา  มาหา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธิติพงษ์  ภูตะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธีมนิติ์  อิสรีย์กุลภัทร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธีรเดช  ภูถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ษาราช
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธีรเมธ  อัครเหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธีระชัย  หงษ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธีรานนท์  เนาวะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายนพกร  จันหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนพรัตน์  สัตย์ซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันทา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนริตา  จาดคล้าย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนฤพร  พนาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนฤมล  วุฒิพรหม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนฤมล  สว่างวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/5 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยนา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพขร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนัทธมน  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนันท์ธิตา  หงษ์วิไล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนันทิดา  แข็งกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนันธิดาพร  นิ้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายนิติภูมิ  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายนิติภูมิ  พิมพัฒนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายนิพนธ์  ประยุทธ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไชยมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงบัญญวัต  แสนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายบุญยกร  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงบุษบา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงบุษรา  ตั้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงเบญจมาพร  บุตรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปกิตตา  อุทธา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายปฏิพล  โสภา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปพิชญา  บุญปอด
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปภังกร  คลังแสง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปภาพินท์  เข็มสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปรเมศ  ธนูศรี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปริณสิริ  ชัยสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปรินทร์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปริยวิศร์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปรียาภัทร  สู่เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปวริศา  สิงหาสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปวีณ์กร  ลุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปวีณอร  ศีลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปวีร์อธิชา  ศิริวาลย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายปวีร์  ศรีสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปัฐพงษ์  แสงหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปัณณิตา  ลอยเลิส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปัทมา  อ่วมรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปาณัท  ปัญญาคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะเมนชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปาณิสรา  ศุภดล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปานระพี  ภูมิมะนาว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปาลิตา  เสาร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปาลิตานันท์  ปรือทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปิยภรณ์  บรรลุ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายปุรเชษฐ์  แสนคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงไปรยา  ทองปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงผกามาศ  รวมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพงศกร  อื้อจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพงศธร  จันทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพรจิรา  ประกอบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพรนรา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพรนิภา  ิอินบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพรสิณี  ขันชะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพัชรวรรณ  บุญมาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพัชราภา  คะเณฑา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภาโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิรานันท์  คณาเสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพีปกรณ์  นันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายพีรวิชญ์  คณานันท์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพีระศักดิ์  อุปริวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพุฒิเมธ  ชาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพุตชารัตน์  โคตรอาษา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชิตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงฟ้าฝายฝน  วันฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงภรัณยา  ส่งศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภัชณภา  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภัณทิรา  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัทรธิดา  กาเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงภัทรธิดา  พยาธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภัทรเนติ  เสนทา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภัทรพล  กุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภัทราวุธ  เสนสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภาคสิชฌัย  ทานะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภาคิน  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภานุวัฒน์  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภูมิชัย  มีชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายภูริณัฐ  โพธิ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายมงคล  โขมะนาม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายมงคลชนะ  จันทร์อิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงมนรดา  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงมนรดา  โททอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายมรุพงศ์  สิมมา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายมานพ  พูนใจสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงมานิดา  ชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงมาริษา  นิจิตโล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงมาลินี  คำวิลัย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเมตไตร  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายเมธัส  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายเมธิชัย  สุขภาค
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายยจธนา  เพ้านู
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงยศวดี  สีนวล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายยุทธศักดิ์  อังคุระษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงยุพารัตน์  เยาวบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายรพีภัทร  ธุมาสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงรักษิณา  เชื้อนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรัตติมา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เวฬุวะนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงลักษิกา  อรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/4 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงลิลลี่  ฮิลตัน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวงศธร  วงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวงแหวน  วันดอนแดง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายวชิรวิทย์  บุตตะโคตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายวณัฐนันท์  โพธิ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวรพล  พุทธขันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายวรพันธ์  ไชยมา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวรภพ  ยอดสวย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายวรากร  พุทธขิน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวรารัตน์  ยินดีเฉลิมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวริศรา  คะณานันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวริศรา  ดวงสิมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวริศรา  สารทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงวลัยทิพย์  คูณพล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายวัชรพล  คำผาลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวัชรพล  มารัตน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายวัชรพล  สิทธิกำแหง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายวัฒนา  มาพล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายวาทิต  คะเนนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงวิชญาดา  อัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงวิรากานต์  ทองรัง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวีรชน  ฦาหาญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายวีรเดช  บุญหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายวีรภัทร  บุญทะสอน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/5 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวีระเทพ  สมใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศรัญณ์รัชต์  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายศรัณย์  ภูตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศศิวิมล  พละพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายศักรภพ  โสภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายศิรวิทย์  สุขไชย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียติเลิศ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงศิริยากรณ์  ธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองพรม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงศิริสุดา  ลาภมากผล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงศิริอร  ไชยเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายศิวกร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายศิวัฒน์  ชมภูหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายศุกลณัฏฐ์  ถาวรฟัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงศุพิสรา  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายศุภกิจ  หอมเมือง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายศุภวิชญ์  เจียมใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายศุภวิชญ์  โมระเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายศุภสินธุ์  ชนแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงศุภสุตา  บุตตะ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีมาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริอำนาจ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงค์ เวบ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณกูฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสรชา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ โรงอาหาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายสรวิชญ์  พลสีหา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายสหภัคค์  มีลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายสัณพหจน์  ขันติฟอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายสัตตยานนท์  สุขพานิช
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายสิขเรศ  สุวรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายสิทธิโชค  บุญแฝง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายสิรภพ  กันทรกิจโกศล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายสิรวิชญ์  พิศชวนชม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสิรินภา  พิมล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสิรินาฎ  อาจธะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสิริสกุล  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุกัลยา  เดชา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสุชาดา  สาวะการ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงสุธิมา  มูลสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงสุปรียา  สมุทรเวช
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายสุเมธ  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงสุรณี  วงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายสุรวิชญ์  ภาคสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายสุรสิทธิื  มหาคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงเสวลักษณ์  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ โรงอาหาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงหิรัณยา  ทัศนศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายอครพล  จันดี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  กุลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงอนินทิตา  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงอภัสราภา  ปัสสารี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงอภิชญา  ยศบุญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายอภิโชติ  ปาวรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายอภิเดช  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายอภิเดช  แสนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายอภิยุทธ  คำขอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงอภิรมน  บุญมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายอภิรัตน์  บุตตะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอภิสุตา  บุศดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงอมรสิริ  สรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงอมลรดา  กันยวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอรกัญญา  ศักดิ์นู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงอรจิรา  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงอรนิดา  ปุระ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงอริสรา  ศรีมาชัย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายอลงกรณ์  จันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายอัครชัย  โนราษ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงอัจฉรา  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงอัญชลี  สายแวว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์  มูลหลวง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอารยา  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงอิงอร  งิ้วลาย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงอุษมา  สัปดาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงไอลดา  ฤาเดช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/1 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
529
เด็กหญิงกชกร  แก้วพิภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงกชกร  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกชกร  บัวสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกชกร  พสุมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกชพร  จำปาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงกชพร  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกฐิมาพร  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายกณกพล  แก้วกอ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกนกนุช  นนทะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกนกพร  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยยนต์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงกนิษฐา  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงกรกมล  เชื้อพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงกฤตพร  อรศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงกฤตยาณี  วงศ์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายกฤษกร  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายกฤษฎา  จำปาโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายกฤษฎา  สายตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงกฤษณา  กาลิง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายกฤษดา  คำวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงกฤษนัฐ  โสดามุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/2 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กหญิงกวินทิพย์  ยุโยค
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายกวินภพ  วายโสภา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายก้องภพ  บุญมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีจอม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชิงครุ่ย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสนิทัย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงกันตาภา  ช่วยนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายกันติชา  เต้าทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกัลยกร  หงษืคำภา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงกาญจนา  สายคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงกานต์ธ๊รา  ระเมือง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายกานต์  กาฬบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงกิตติกา  ง่ามเข็มกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายกิตติภพ  นนทะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายกิตติภพ  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายกิตติภัทร  นนทพจน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายกิติบดินท์  โภคทรัพย์เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายกิติภูมิ  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายกุลเชษฐ์  นามพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญหนา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงกุลธิดา  โล่ห์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/3 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กหญิงกุลปรียา  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงเกตน์นิภา  น้อยนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ศาสตราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายเกริกชัย  ไกยพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงเกวลี  รื่นรมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายเกษมสุข  ถามะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายเกียรติโชติ  บุบผาชาติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายไกรวิชญ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงขวัญจิรา  แผ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงขวัญชนก  พาหา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายขวัญมนัส  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงขิมทอง  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงเขมิกา  คณาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายคณิศร  โคตรทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายคธาวุทธิ์  สาระดำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายคัมภีรภาพ  จันเทวา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงคิณตานรินทร์  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายคิรากร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงแคทรียา นารี  โฮล์มส
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงจณิสตา  คงทนศิวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายจักรภัทร  สีวันคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายจาตุรนต์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงจารุภา  เดชนอก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีแย้ม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงจิตต์พิชชา  ศรัณย์ธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายจิตติพัฒน์  การกล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายจิตติพัฒน์  สาระบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยหานิตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/4 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
634
เด็กชายจิรพงศ์  พัฒนราช
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงจิรภัทร  อัตไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายจิรภาส  พิมพ์หล่อ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายจิรยุ  อัตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงจิระชาตา  เกษปัญญา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงจิรัชฌา  อุดโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงจิรัชยา  สีรุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายจิรายุทร  บุญธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเจนอักษร  สุขไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายฉัตรชนก  พูลผล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงฉันทนีย์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงฉันท์สินี  พาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงชญากาญน์  สารธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายชนธร  พลอำนวย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายชนวัฒน์  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายชนาธิป  พันธมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงชนิดาภา  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงชนินาถ  คนาจันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงชมพู่  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กชายชยชล  ตระการกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงชลนพัส  สุขไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายชัชวาล  คุณุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายชัยชาญ  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายชัยภัทร  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงชาลิสา  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงชิตาภา  แพงจ่าย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีมูลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายชินวุฒิ  หินทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริอุเทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายชุติพนธ์  วงพิมล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงเชียร์ชา  ดารา รูนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายโชคชัย  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงญาณิศา  แดนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงญาณิศา  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงญารินดา  คมทัศนียกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงฐปาณี  มีทองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายฐิติกร  ธรรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายณัฎฐศรัณย์  บุญลำ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนมี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายณัฏฐพล  ภูชะตัง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายณัฏฐากร  ธิมาไไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายณัฐกรณ์  สระคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายณัฐชัย  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงณัฐชา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงณัฐชานันท์พร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาตะชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีหา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทับงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายณัฐพงษ์  สุขกันต์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายณัฐพล  เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายณัฐพัฒน์  ศักขินาดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายณัฐภูมิ  สิทธิกำแหง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงณัฐยา  พวงสำลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงณัฐริกา  มหาผล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขจัดมลทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายณัฐวรรธน์  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศาสตราชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายณัฐวัศห์  ไชโย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงณัฐิดา  โสดา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงณิชาภา  นันตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงณิรัฐติกานต์  วงษ์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงณีรนุช  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงดุจเดือน  ชนะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายเดชาชัย  บุตรดีคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายติณณภพ  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายไตรสิทธิ์  อนุโชตินันทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายทศพร  เหมือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายทศพล  วรรณพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายเทวา  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายแทนคุณ  สิมาวัน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายธธรรธร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายธนกร  กาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายธนกร  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายธนกฤต  วรรณเสน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายธนกฤต  สุขกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายธนโชติ  ภูมิกาล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/4 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กชายธนโชติ  สุดสงสาร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายธนเทพ  ผิวเงิน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายธนพงษ์  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายธนพนธ์  สมวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายธนพล  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายธนพล  วันดอนแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายธนวัฒน์  จูมดอก
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายธนวัฒน์  ตุละวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายธนวัฒน์  บุญหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายธนวัฒน์  ยศปํญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงธนัชพร  จารุจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธนาธิป  จันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายธนาวัฒน์  ช่อมะลิ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงธฤดี  พรรณวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนดา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงธัญชนก  สว่างวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงธัญชนิต  กุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เฉลยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กชายธันวา  ศรียาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายธันวา  สิงหาวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงธาราธร  กิ่งพุดซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงธิดารัตน์  คณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงธิตยา  คุณมี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายธีรเดช  เจตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงธีรนาถ  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายธีรพัฒน์  ทองคำทิพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายธีรภัทร  แก้ววงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายธีรภัทร์  มูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายธีรศานต์  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายธีระภัค  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายธีรัตม์  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงนฏพร  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายนทีธาร  ผลาอุบัติ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายนนทกร  สาระคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายนพณัช  คติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายนพณัฐ  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายนพรุจ  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายนพีพัฒน์  สมาฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายนภพล  อินทร์กอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงนภสร  จารุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายนราวิชณ์  มูลผล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงนรีกานต์  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายนวพล  นนท์พละ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายนวพล  สระทองล้อม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายนันทยศ  โชติจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงนันทิตา  วงศ์อนุ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงนาราทิพ  ทองโกฏิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์จันทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายนิธิพงศ์  เถาว์โมลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงนิสากร  เรือนบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายบดินทร์เทพ  บุตรยศ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายบรรพชิต  มีชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายบวรทัต  ยิ่งพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงบุณยาพร  ปัญญาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงบูชิตา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ผสมสา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงปฏิภรณ์  แผนมะหิงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงปณิตา  โมระดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงปนิดา  ตรีภพ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายปพน  พลไชยขา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายปพนธีร์  พิมพชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงปพิชญา  ช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงปพิชญา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงปภัสสร  สุขสาย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายปภาวิน  เมืองพิล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงประทับใจ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงประภัสสร  พิตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงปรัศนี  ลุนชิต
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายปราชญ์พล  จันทโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงปริชญา  โคตะการ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายปริญญา  ขันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายปริญญา  สายจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงปริยากร  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงปวริศา  เทียนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายปวรุตม์  เดชเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงปวิชญาดา  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายปองคุณ  ศภพินิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงปัญญาวีฬ์  สาระไทย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายปัญญาวุธ  บุญสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงปัทมา  โครตอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงปาณิศา  สาระ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/4 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงปานระพี  กุลธนโสธร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงปภาดา  โสภากันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงปารจรีย์  เกตุวิฑูรย์วโรดม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงปาลิตา  หล่าบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายปิติวัฒน์  โสภากันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงปิยธิดา  ผาดาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงปิยธิดา  เพร็ชโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายปิยังกกูร  เบ้าหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปิยาพัชร  ลุงสาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงปุญญิศา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงปุณณดา  สุนทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงปุณณภา  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงปุณยาภา  ปุยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายพงศธร  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายพงศภัค  ทองหลอม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายพงศภัศ  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายพงษ์ตระกูล  ขัดสาย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายพงษ์ธณัฐ  แก้วลี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายพชร  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายพชร  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงพชรพร  โยธาทร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายพชรพล  แก้วชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงพนิดา  แดงปะทิว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายพรเทวา  หงษ์หาญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/5 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายพรรษกร  รากทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ศรีกกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายพลากร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงพอเพียง  ถือชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงพัชรพร  แดงนาเพียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายพัชรพล  แสงบุญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพัชริดา  เคหาวัตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายพัฒนะ  ไวยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายพัสกร  กาลพันธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายพาทิศ  ประดาจี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงพิชชาพร  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงพิชชาภา  แพงจ่าย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงพิชญ์หทัย  แมดสถาน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายพิเชษฐไชย  บัวจูม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงพิฐชญาญ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงพิณสุดา  ทับทิมหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กชายพิภัช  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หานาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คณะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงพิริยกร  คงทน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายพิริยากร  ทองวร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายพีรดนย์  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายพีรพล  ธุมาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายพีรพล  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายพีระพล  กานุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายพีระวัฒน์  เคหาวัตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงแพรวา  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงไพรินทร์  กันยะสินธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายภพรัก  ศรีหวาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงภรภัทร  ม่วงมนตรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงภวิษย์พร  กุลสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง อนุบาล2/1 ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กชายภัทรพล  พันเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกสะบา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงภัทราพร  ทานุมา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายภาณุพงศ์  แก่เขียว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายภาณุมาส  บุตรสีทา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทานุมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายภาสกร  บุตรสีทา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายภาสวิชญ์  อาจนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงภิญญดา  นางาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงภิรัญญา  บารมี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายภูชิสศ์  อินทสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายภูธเนศ  เจียรกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายภูมิใจ  เพิกปุ้ย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กุทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงมนัณญา  ใจแน่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายมนัส  มงคลชาติไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงมาริสา  ถนอมนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงมุขดา  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายมุทาชาติ  มุทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงเมธาวี  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฉายไสว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงยลรดี  รัตนพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงเยาวพา  จรูลกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายรชตะ  ขุลัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง com 2 อาคาร 2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายรตน  กาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายรัชพล  จันทร์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายรัฐวิทย์  แม้นชัยภมูิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายรัฐวุฒิ  พิมพบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหลวง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายรัฐศาสตร์  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายริวจิ  อิโตกาวา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายลภัส  สีกาเลียน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายลัทธพล  ฟองไชยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายวงศธร  สมเจตนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยลม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายวชิระ  บุญทน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงวรปภา  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายวรวุฒิ  กัลยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายวรสรณ์  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงวรัทญา  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายวรากร  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงวราพร  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงวรารักษ์  บุตรบุญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษ์ฺ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงวัชรากร  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องศิลปะ อาคาร 2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงวัฒนวดี  โชติการ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายวันเฉลิม  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงวารัตดา  กาญจนา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงวิชญาดา  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชนนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายวิทยา  ศรีหารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายวิทวัส  แหล่งสนาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงวิมาพร  สิมอ้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงวิรามล  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายวิศรุต  บุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายวิสิทธิ์  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายวีรพัฒน์  นิละภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายวีรพัฒน์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงวีริสา  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงศดานันท์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงศนิดา  ดีนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตน์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายศรายุธ  เหมันต์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายศริณ  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายศรุต  ทิพารัฐกฤต
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงศรุตา  ประเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงศรุตา  พิมพาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กหญิงศศิธร  สุขแสน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงศศิธร  สุปะมัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงศศิธร  สุลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงศศิประภา  กำมันตะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงศิรดา  มหาผล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงศิริภัทรสร  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายศิวกร  บรรเทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายศิวนาถ  มีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงศุพัญญา  มาดาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายศุภกร  ไต่ไม้งาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายศุภณัฐ  หานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายศุภวิชญ์  สอาดเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายศุภวิชญ์  สารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงสรัลชนา  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสรัลพร  โกษากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พยัคฆทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายสริตา  แสนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงสโรชา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายสันต์ทัศน์  บุตรมาศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายสันติชัย  จันทบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายสารภู  ชาคำรอด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงสาริศา  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายสิทธิกร  พันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายสิทธิชัย  จาริอุตร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายสิทธิชัย  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายสิรดนัย  ลีโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงสิรภัทร  กาตีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายสิรวัชร์  หนันอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายสิรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงสิริโสภา  สารภาพ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงสุทธิดา  เทียนมล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงสุธาศิณี  สีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงสุธาสินี  หนองเป็ด
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงสุประวีณ์  คอฟมัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงสุประวีณ์  ช้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงสุประวีณ์  อุปาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
เด็กหญิงสุปรียาพร  ศรีบู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายสุพิชชา  ปลดเปลื้อง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงสุภาพร  มีดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงสุภาวินี  อ่อนอัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายสุรณัฐฒ์  คำเกตุ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายสุรบถ  เนืองผล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายสุรยุทธ์  กันหาคุณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายสุริยา  พิมพาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายสุวภัทร  ช่วยสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายเสกสรร  อักษรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงหทัยชนก  บุญจั้ง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สังขฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงเหมันตวดี  โยคริตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมนวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายอดิเทพ  เจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายอธิกรณ์  บุญพุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงอธิชา  วงศ์โสภา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายอธิบดี  อินทรอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายอนพัทย์  อ่อนสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงอนันดา  ธานี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายอนันท์ทวีป  จันทนมัฎฐะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายอนุชิต  แสวงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงอนุธิดา  สายสมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายอนุวงศ์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงอนุวัต  คณาสาร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงอนุสรา  สิทธิรส
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงอภัสรา  ศรีไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงอภิชญา  พรมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงอภิชญา  หวังผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1229
เด็กชายอภิโชติ  เถาว์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอภิญญา  สุขบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายอภิรักษ์  ฆารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายอรรถนนท์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายอริญชย์  อินทรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายอริสมัน  ล็อบเบซ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายอลงกรณ์  ศรีจุดานุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงอักษร  อึ้งพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงอัจฉรา  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอัจฉราพร  วรรณโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอัจศฎาพร  ไชปันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอัญญานุช  ธรรมโรจน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุทาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงอันดา  มาสขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอัยการ  สายสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอานัส  สีม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอาระยา  ขันตีเรือง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงอาริสา  เชียงพา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายอิศวะ  สุวรรณมงคล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอุษณีย์กรณ์  หวังผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์