ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/1 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาณจน์  จันทาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  ไชยโท
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพล  เคนมี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นชารี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  จึงจิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  ตนสุขขา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
10
เด็กชายกมลวิช  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรภัทร์  นารีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤชนก  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤตธีรา  วระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตพัฒน์  ชารีหนองหว้า
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษฏิ์  เข็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษณพงศ์  วงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษณพัฒน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกวินธิดา  อุนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
26
เด็กชายกษิดิส  พรไพศาล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกษิรา  วันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญจนพร  นามบุดดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญจนพร  อินทบุดดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญชพร  จงใจงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกันติชา  แก้วหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
35
เด็กชายกันตินันท์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/2 ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกันต์  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
37
เด็กชายกัมปนาท  ทองเช้ือ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติพร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติพัทศ์  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติพิชญ์  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
44
เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
45
เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
46
เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายกิติพล  สานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกีรติกา  เพชรพลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
49
เด็กชายกุณฑ์  มงคลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
50
เด็กชายกุลเชษฐ์  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกุลปรียา  สุขไชย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกุลสตรี  ธิปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเกตน์นิภา  สีตะมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเกสรา  สีดา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
56
เด็กชายขจรศักร์  กีกอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงคฑามาศ  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
59
เด็กชายคณิศร  บัวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
60
เด็กชายคุณากร  โคระดา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
61
เด็กชายจรณินทร์  จึงจิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
62
เด็กชายจักรพรรณ  วรรณกาล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
63
เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
64
เด็กชายจักรพันธ์  ศิริรัตนภูมี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจารุพิชญา  สมควร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายจิตติพัฒน์  แดงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
69
เด็กชายจิตติพัฒน์  ทรงชา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชัยหานิตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/4 ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิตสนา  พิมล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
72
เด็กชายจิรกิตติ์  จันหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
74
เด็กชายจิรทีปต์  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
75
เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยอุป
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
76
เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิรภา  บูคะธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจิรภิญญา  กลิ้งโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจิระภิญญา  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจิรัชยา  พิมพบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจิรัฐชฎา  สีหานาม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
85
เด็กชายจิรันธนิน  จันทร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจิราพัชร  โมลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
88
เด็กชายจิรายุทธ  สุวะศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจุฬามณี  ฝ่ายสูนย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
91
เด็กชายเจนณะรงค์  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
92
เด็กชายเจษฎา  มีลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
93
เด็กชายเจษฎา  สาวะโย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
94
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
95
เด็กชายฉันทพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายเฉลิมชัย  มีลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สีดา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
99
เด็กชายชนะพล  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านไทยวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชนิตา  ชุมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชนิษฐา  สีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชยุดา  แก้วกอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชยุตา  สินสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.1/5 ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชรินรัตน์  ป้องนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
108
เด็กชายชลธาร  ชิดดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชลพินธุ์  ธรรมสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
111
เด็กชายชลันธร  พรประไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
112
เด็กชายชวกร  ปฏิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
113
เด็กชายชวิศาล  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
114
เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
115
เด็กชายชัยวัฒน์  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตขะจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
117
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนาแพง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
122
เด็กชายไชยยนต์  ขันติจิตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงญาณภัทร  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงญาณิชา  ไชยะโอชะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
126
เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
127
เด็กชายฐาปกรณ์  พรหมกาล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงฐิดาพร  จิตรนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
130
เด็กชายฐิติคุณ  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายฐิติพงษ์  จอมใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงฐิติวรดา  กรุงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณฐกร  ตังวงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
136
เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณพิชชาญ์  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
138
เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณภัทรลดา  หาริตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัชชา  ง้าวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฏชนกย์  เคหาวัตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฏฐ์  แก้วสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
146
เด็กชายณัฐจารุวัชร  สุขภาค
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าสรวย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐพร  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐพร  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
156
เด็กชายณัฐพล  ชำนาญการ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
157
เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐมน  แนบตู้
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณัฐรัมภา  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัฐวดี  วันดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณิชมน  วรจารุ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
167
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงดารณี  วรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงดาราวดี  สำรวมจิตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
170
เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
171
เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงตรีณา  สายโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
173
เด็กชายถิรวัฒน์  กินาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายเถลิงศักดิ์  พุ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายทนุธรรม  ไสยรส
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/3 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายทวีศักดิ์  บุญสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงทัพพ์จรัส  ไพชยนต์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
180
เด็กชายทินกฤต  บุญภา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงทิพอาภา  ประภาตะนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
183
เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
184
เด็กชายธนกร  สัตยากูล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
185
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กชายธนกฤต  ชีมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
187
เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
188
เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
189
เด็กชายธนโชติ  ขัยน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
190
เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายธนทัต  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
192
เด็กชายธนธรณ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
193
เด็กชายธนธรณ์  สิงหศิริ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
194
เด็กชายธนนรินทร์  สายรักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
195
เด็กชายธนพล  เกษียร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
196
เด็กชายธนพล  พิมพ์เทพ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
197
เด็กชายธนภัทร  มารัตน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
198
เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
199
เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธนัชพร  สองสี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
202
เด็กชายธนากร  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
203
เด็กชายธนาคาร  กงใจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายธนาคาร  ชาววัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
205
เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
206
เด็กชายธนาพิพัฒน์  โสภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธนาภา  คูณมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
209
เด็กชายธภัทร  ปาวะรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/4 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธราเทพ  หอมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
213
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงธัญพิราช  ด่วนทัพรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
215
เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
217
เด็กชายธันย์พงศ์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
219
เด็กชายธันวา  มาหา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กชายธิติพงษ์  ภูตะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
221
เด็กชายธีมนิติ์  อิสรีย์กุลภัทร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
222
เด็กชายธีรเดช  ภูถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
223
เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ษาราช
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
225
เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
226
เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
227
เด็กชายธีรเมธ  อัครเหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
228
เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
229
เด็กชายธีระชัย  หงษ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กชายธีรานนท์  เนาวะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
233
เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
234
เด็กชายนพกร  จันหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนพรัตน์  สัตย์ซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันทา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงนริตา  จาดคล้าย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
240
เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงนฤพร  พนาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงนฤมล  วุฒิพรหม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงนฤมล  สว่างวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.2/5 ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยนา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพขร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนัทธมน  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
249
เด็กหญิงนันท์ธิตา  หงษ์วิไล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงนันทิดา  แข็งกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงนันธิดาพร  นิ้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
254
เด็กชายนิติภูมิ  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
255
เด็กชายนิติภูมิ  พิมพัฒนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
256
เด็กชายนิพนธ์  ประยุทธ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
257
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไชยมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
258
เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงบัญญวัต  แสนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
260
เด็กชายบุญยกร  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
261
เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงบุษบา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงบุษรา  ตั้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงเบญจมาพร  บุตรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงปกิตตา  อุทธา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กชายปฏิพล  โสภา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงปพิชญา  บุญปอด
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
268
เด็กชายปภังกร  คลังแสง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปภาพินท์  เข็มสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
270
เด็กชายปรเมศ  ธนูศรี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
271
เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปริณสิริ  ชัยสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปรินทร์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
274
เด็กชายปริยวิศร์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปรียาภัทร  สู่เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปวริศา  สิงหาสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปวีณ์กร  ลุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปวีณอร  ศีลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปวีร์อธิชา  ศิริวาลย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายปวีร์  ศรีสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
282
เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
283
เด็กชายปัฐพงษ์  แสงหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
284
เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
285
เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
286
เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงปัณณิตา  ลอยเลิส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงปัทมา  อ่วมรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
289
เด็กชายปาณัท  ปัญญาคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะเมนชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงปาณิสรา  ศุภดล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงปานระพี  ภูมิมะนาว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปาลิตา  เสาร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
294
เด็กหญิงปาลิตานันท์  ปรือทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
295
เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงปิยภรณ์  บรรลุ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
301
เด็กชายปุรเชษฐ์  แสนคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงไปรยา  ทองปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
303
เด็กหญิงผกามาศ  รวมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
304
เด็กชายพงศกร  อื้อจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
305
เด็กชายพงศธร  จันทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
306
เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
307
เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพรจิรา  ประกอบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงพรนรา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพรนิภา  ิอินบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพรสิณี  ขันชะลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพัชรวรรณ  บุญมาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพัชราภา  คะเณฑา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภาโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
323
เด็กหญิงพิรานันท์  คณาเสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
324
เด็กชายพีปกรณ์  นันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
325
เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
326
เด็กชายพีรวิชญ์  คณานันท์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
327
เด็กชายพีระศักดิ์  อุปริวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
328
เด็กชายพุฒิเมธ  ชาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
329
เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงพุตชารัตน์  โคตรอาษา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
331
เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
332
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชิตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงฟ้าฝายฝน  วันฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
335
เด็กหญิงภรัณยา  ส่งศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
336
เด็กหญิงภัชณภา  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงภัณทิรา  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
338
เด็กหญิงภัทรธิดา  กาเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงภัทรธิดา  พยาธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
340
เด็กชายภัทรเนติ  เสนทา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
341
เด็กชายภัทรพล  กุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
343
เด็กชายภัทราวุธ  เสนสาร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
344
เด็กชายภาคสิชฌัย  ทานะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
345
เด็กชายภาคิน  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
346
เด็กชายภานุวัฒน์  คณาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
347
เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
348
เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
349
เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
350
เด็กชายภูมิชัย  มีชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
352
เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
353
เด็กชายภูริณัฐ  โพธิ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
354
เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
355
เด็กชายมงคล  โขมะนาม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
356
เด็กชายมงคลชนะ  จันทร์อิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
357
เด็กหญิงมนรดา  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
358
เด็กหญิงมนรดา  โททอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
360
เด็กชายมรุพงศ์  สิมมา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
362
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
363
เด็กชายมานพ  พูนใจสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงมานิดา  ชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงมาริษา  นิจิตโล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงมาลินี  คำวิลัย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
367
เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
368
เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
369
เด็กชายเมตไตร  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
370
เด็กชายเมธัส  แสงนวล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
371
เด็กชายเมธิชัย  สุขภาค
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
372
เด็กชายยจธนา  เพ้านู
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงยศวดี  สีนวล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
374
เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
375
เด็กชายยุทธศักดิ์  อังคุระษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
376
เด็กหญิงยุพารัตน์  เยาวบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
377
เด็กชายรพีภัทร  ธุมาสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงรักษิณา  เชื้อนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
380
เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
381
เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงรัตติมา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เวฬุวะนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
385
เด็กหญิงลักษิกา  อรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/4 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงลิลลี่  ฮิลตัน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
387
เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
388
เด็กชายวงศธร  วงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
389
เด็กหญิงวงแหวน  วันดอนแดง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
390
เด็กชายวชิรวิทย์  บุตตะโคตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
391
เด็กชายวณัฐนันท์  โพธิ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
392
เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
393
เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
394
เด็กชายวรพล  พุทธขันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
395
เด็กชายวรพันธ์  ไชยมา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
396
เด็กชายวรภพ  ยอดสวย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
400
เด็กชายวรากร  พุทธขิน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
401
เด็กหญิงวรารัตน์  ยินดีเฉลิมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
402
เด็กหญิงวริศรา  คะณานันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงวริศรา  ดวงสิมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
405
เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงวริศรา  สารทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงวลัยทิพย์  คูณพล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
408
เด็กชายวัชรพล  คำผาลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
409
เด็กชายวัชรพล  มารัตน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
410
เด็กชายวัชรพล  สิทธิกำแหง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
411
เด็กชายวัฒนา  มาพล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
412
เด็กชายวาทิต  คะเนนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
413
เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
414
เด็กหญิงวิชญาดา  อัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
415
เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
416
เด็กหญิงวิรากานต์  ทองรัง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
417
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
418
เด็กชายวีรชน  ฦาหาญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
419
เด็กชายวีรเดช  บุญหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
420
เด็กชายวีรภัทร  บุญทะสอน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.5/5 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายวีระเทพ  สมใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
422
เด็กชายศรัญณ์รัชต์  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
423
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
424
เด็กชายศรัณย์  ภูตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงศศิวิมล  พละพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
426
เด็กชายศักรภพ  โสภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
427
เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
428
เด็กชายศิรวิทย์  สุขไชย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียติเลิศ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
430
เด็กหญิงศิริยากรณ์  ธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
431
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
433
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
434
เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองพรม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
435
เด็กหญิงศิริสุดา  ลาภมากผล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงศิริอร  ไชยเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
437
เด็กชายศิวกร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
438
เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
439
เด็กชายศิวัฒน์  ชมภูหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
440
เด็กชายศุกลณัฏฐ์  ถาวรฟัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
441
เด็กหญิงศุพิสรา  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
442
เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
443
เด็กชายศุภกิจ  หอมเมือง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
444
เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
445
เด็กชายศุภวิชญ์  เจียมใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
446
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
447
เด็กชายศุภวิชญ์  โมระเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
448
เด็กชายศุภสินธุ์  ชนแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
449
เด็กหญิงศุภสุตา  บุตตะ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีมาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
451
เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริอำนาจ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
452
เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
453
เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงค์ เวบ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
454
เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณกูฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
455
เด็กหญิงสรชา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ โรงอาหาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายสรวิชญ์  พลสีหา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
457
เด็กชายสหภัคค์  มีลา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
458
เด็กชายสัณพหจน์  ขันติฟอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
459
เด็กชายสัตตยานนท์  สุขพานิช
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
460
เด็กชายสิขเรศ  สุวรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
461
เด็กชายสิทธิโชค  บุญแฝง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
462
เด็กชายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
463
เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
464
เด็กชายสิรภพ  กันทรกิจโกศล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
465
เด็กชายสิรวิชญ์  พิศชวนชม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
466
เด็กหญิงสิรินภา  พิมล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
467
เด็กหญิงสิรินาฎ  อาจธะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
468
เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
469
เด็กหญิงสิริสกุล  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
470
เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสุกัลยา  เดชา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
472
เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
473
เด็กหญิงสุชาดา  สาวะการ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
474
เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสุธิมา  มูลสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
476
เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
477
เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
478
เด็กหญิงสุปรียา  สมุทรเวช
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
479
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
480
เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
481
เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
482
เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
483
เด็กชายสุเมธ  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
484
เด็กหญิงสุรณี  วงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
485
เด็กชายสุรวิชญ์  ภาคสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
486
เด็กชายสุรสิทธิื  มหาคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
487
เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
488
เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
489
เด็กหญิงเสวลักษณ์  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
490
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ โรงอาหาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงหิรัณยา  ทัศนศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
492
เด็กชายอครพล  จันดี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
493
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  กุลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอนินทิตา  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
495
เด็กหญิงอภัสราภา  ปัสสารี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
496
เด็กหญิงอภิชญา  ยศบุญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
497
เด็กชายอภิโชติ  ปาวรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
498
เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
499
เด็กชายอภิเดช  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
500
เด็กชายอภิเดช  แสนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
501
เด็กชายอภิยุทธ  คำขอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
502
เด็กหญิงอภิรมน  บุญมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
503
เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
504
เด็กชายอภิรัตน์  บุตตะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
505
เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
506
เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
507
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
508
เด็กหญิงอภิสุตา  บุศดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงอมรสิริ  สรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
510
เด็กหญิงอมลรดา  กันยวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
511
เด็กหญิงอรกัญญา  ศักดิ์นู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
512
เด็กหญิงอรจิรา  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
513
เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
514
เด็กหญิงอรนิดา  ปุระ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
515
เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
516
เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
517
เด็กหญิงอริสรา  ศรีมาชัย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
518
เด็กชายอลงกรณ์  จันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
519
เด็กชายอัครชัย  โนราษ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
520
เด็กหญิงอัจฉรา  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
521
เด็กหญิงอัญชลี  สายแวว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
522
เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์  มูลหลวง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
523
เด็กหญิงอารยา  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
524
เด็กหญิงอิงอร  งิ้วลาย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
525
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
526
เด็กหญิงอุษมา  สัปดาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
527
เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
528
เด็กหญิงไอลดา  ฤาเดช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/1 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
529
เด็กหญิงกชกร  แก้วพิภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงกชกร  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงกชกร  บัวสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงกชกร  พสุมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงกชพร  จำปาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกชพร  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงกฐิมาพร  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายกณกพล  แก้วกอ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกนกนุช  นนทะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงกนกพร  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยยนต์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงกนิษฐา  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงกรกมล  เชื้อพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกฤตพร  อรศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
552
เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
553
เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงกฤตยาณี  วงศ์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
555
เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายกฤษกร  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
557
เด็กชายกฤษฎา  จำปาโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
558
เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายกฤษฎา  สายตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงกฤษณา  กาลิง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
561
เด็กชายกฤษดา  คำวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงกฤษนัฐ  โสดามุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/2 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กหญิงกวินทิพย์  ยุโยค
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
565
เด็กชายกวินภพ  วายโสภา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
568
เด็กชายก้องภพ  บุญมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีจอม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชิงครุ่ย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสนิทัย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงกันตาภา  ช่วยนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
582
เด็กชายกันติชา  เต้าทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงกัลยกร  หงษืคำภา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงกาญจนา  สายคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงกานต์ธ๊รา  ระเมือง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายกานต์  กาฬบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงกิตติกา  ง่ามเข็มกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
590
เด็กชายกิตติภพ  นนทะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายกิตติภพ  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
592
เด็กชายกิตติภัทร  นนทพจน์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
594
เด็กชายกิติบดินท์  โภคทรัพย์เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กชายกิติภูมิ  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายกุลเชษฐ์  นามพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญหนา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงกุลธิดา  โล่ห์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/3 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กหญิงกุลปรียา  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงเกตน์นิภา  น้อยนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ศาสตราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายเกริกชัย  ไกยพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงเกวลี  รื่นรมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายเกษมสุข  ถามะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
605
เด็กชายเกียรติโชติ  บุบผาชาติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายไกรวิชญ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงขวัญจิรา  แผ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงขวัญชนก  พาหา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายขวัญมนัส  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงขิมทอง  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงเขมิกา  คณาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
612
เด็กชายคณิศร  โคตรทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายคธาวุทธิ์  สาระดำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายคัมภีรภาพ  จันเทวา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงคิณตานรินทร์  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
616
เด็กชายคิรากร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงแคทรียา นารี  โฮล์มส
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงจณิสตา  คงทนศิวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
620
เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
621
เด็กชายจักรภัทร  สีวันคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายจาตุรนต์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงจารุภา  เดชนอก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีแย้ม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงจิตต์พิชชา  ศรัณย์ธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายจิตติพัฒน์  การกล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
630
เด็กชายจิตติพัฒน์  สาระบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยหานิตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.3/4 ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
634
เด็กชายจิรพงศ์  พัฒนราช
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงจิรภัทร  อัตไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
636
เด็กชายจิรภาส  พิมพ์หล่อ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
638
เด็กชายจิรยุ  อัตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
639
เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
640
เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงจิระชาตา  เกษปัญญา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงจิรัชฌา  อุดโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงจิรัชยา  สีรุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
648
เด็กชายจิรายุทร  บุญธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
649
เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงเจนอักษร  สุขไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
651
เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายฉัตรชนก  พูลผล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงฉันทนีย์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงฉันท์สินี  พาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงชญากาญน์  สารธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
660
เด็กชายชนธร  พลอำนวย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กชายชนวัฒน์  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายชนาธิป  พันธมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงชนิดาภา  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
664
เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงชนินาถ  คนาจันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงชมพู่  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กชายชยชล  ตระการกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงชลนพัส  สุขไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กชายชัชวาล  คุณุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
675
เด็กชายชัยชาญ  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
676
เด็กชายชัยภัทร  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงชาลิสา  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงชิตาภา  แพงจ่าย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
680
เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีมูลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
681
เด็กชายชินวุฒิ  หินทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริอุเทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายชุติพนธ์  วงพิมล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงเชียร์ชา  ดารา รูนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
687
เด็กชายโชคชัย  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงญาณิศา  แดนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงญาณิศา  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงญารินดา  คมทัศนียกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงฐปาณี  มีทองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
697
เด็กชายฐิติกร  ธรรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
699
เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
700
เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
701
เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายณัฎฐศรัณย์  บุญลำ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนมี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
707
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
708
เด็กชายณัฏฐพล  ภูชะตัง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
709
เด็กชายณัฏฐากร  ธิมาไไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
710
เด็กชายณัฐกรณ์  สระคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
711
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
712
เด็กชายณัฐชัย  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงณัฐชา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณัฐชานันท์พร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาตะชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีหา
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
718
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทับงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
719
เด็กชายณัฐพงษ์  สุขกันต์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
722
เด็กชายณัฐพล  เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
723
เด็กชายณัฐพัฒน์  ศักขินาดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กชายณัฐภูมิ  สิทธิกำแหง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
726
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณัฐยา  พวงสำลี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
729
เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงณัฐริกา  มหาผล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขจัดมลทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
733
เด็กชายณัฐวรรธน์  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
735
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศาสตราชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กชายณัฐวัศห์  ไชโย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
737
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงณัฐิดา  โสดา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงณิชาภา  นันตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงณิรัฐติกานต์  วงษ์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงณีรนุช  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงดุจเดือน  ชนะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
746
เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายเดชาชัย  บุตรดีคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
748
เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายติณณภพ  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
752
เด็กชายไตรสิทธิ์  อนุโชตินันทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
753
เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
754
เด็กชายทศพร  เหมือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
755
เด็กชายทศพล  วรรณพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
757
เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
763
เด็กชายเทวา  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
764
เด็กชายแทนคุณ  สิมาวัน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
767
เด็กชายธธรรธร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
768
เด็กชายธนกร  กาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
769
เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
770
เด็กชายธนกร  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
771
เด็กชายธนกฤต  วรรณเสน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
772
เด็กชายธนกฤต  สุขกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธนโชติ  ภูมิกาล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.4/4 ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
774
เด็กชายธนโชติ  สุดสงสาร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธนเทพ  ผิวเงิน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
776
เด็กชายธนพงษ์  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
777
เด็กชายธนพนธ์  สมวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธนพล  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กชายธนพล  วันดอนแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
780
เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
783
เด็กชายธนวัฒน์  จูมดอก
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
784
เด็กชายธนวัฒน์  ตุละวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
785
เด็กชายธนวัฒน์  บุญหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
786
เด็กชายธนวัฒน์  ยศปํญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงธนัชพร  จารุจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายธนาธิป  จันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
794
เด็กชายธนาวัฒน์  ช่อมะลิ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
796
เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
797
เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงธฤดี  พรรณวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนดา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงธัญชนก  สว่างวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงธัญชนิต  กุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เฉลยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
809
เด็กชายธันวา  ศรียาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
810
เด็กชายธันวา  สิงหาวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงธาราธร  กิ่งพุดซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงธิดารัตน์  คณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงธิตยา  คุณมี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
815
เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
816
เด็กชายธีรเดช  เจตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงธีรนาถ  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
818
เด็กชายธีรพัฒน์  ทองคำทิพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายธีรภัทร  แก้ววงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
820
เด็กชายธีรภัทร์  มูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
821
เด็กชายธีรศานต์  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
822
เด็กชายธีระภัค  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
823
เด็กชายธีรัตม์  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงนฏพร  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
825
เด็กชายนทีธาร  ผลาอุบัติ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
826
เด็กชายนนทกร  สาระคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
827
เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
828
เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
829
เด็กชายนพณัช  คติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
830
เด็กชายนพณัฐ  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กชายนพรุจ  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายนพีพัฒน์  สมาฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
833
เด็กชายนภพล  อินทร์กอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงนภสร  จารุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายนราวิชณ์  มูลผล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงนรีกานต์  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
839
เด็กชายนวพล  นนท์พละ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายนวพล  สระทองล้อม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายนันทยศ  โชติจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงนันทิตา  วงศ์อนุ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
847
เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนาราทิพ  ทองโกฏิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์จันทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
853
เด็กชายนิธิพงศ์  เถาว์โมลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงนิสากร  เรือนบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
860
เด็กชายบดินทร์เทพ  บุตรยศ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
861
เด็กชายบรรพชิต  มีชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
862
เด็กชายบวรทัต  ยิ่งพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงบุณยาพร  ปัญญาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงบูชิตา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
867
เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
869
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ผสมสา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงปฏิภรณ์  แผนมะหิงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงปณิตา  โมระดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงปนิดา  ตรีภพ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
875
เด็กชายปพน  พลไชยขา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
876
เด็กชายปพนธีร์  พิมพชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงปพิชญา  ช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงปพิชญา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
880
เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงปภัสสร  สุขสาย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
884
เด็กชายปภาวิน  เมืองพิล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงประทับใจ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงประภัสสร  พิตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปรัศนี  ลุนชิต
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
888
เด็กชายปราชญ์พล  จันทโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปริชญา  โคตะการ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
892
เด็กชายปริญญา  ขันทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
893
เด็กชายปริญญา  สายจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปริยากร  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
898
เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงปวริศา  เทียนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
902
เด็กชายปวรุตม์  เดชเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปวิชญาดา  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
905
เด็กชายปองคุณ  ศภพินิ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปัญญาวีฬ์  สาระไทย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
907
เด็กชายปัญญาวุธ  บุญสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปัทมา  โครตอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปาณิศา  สาระ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/4 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
914
เด็กหญิงปานระพี  กุลธนโสธร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงปภาดา  โสภากันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปารจรีย์  เกตุวิฑูรย์วโรดม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงปาลิตา  หล่าบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
919
เด็กชายปิติวัฒน์  โสภากันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงปิยธิดา  ผาดาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงปิยธิดา  เพร็ชโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
923
เด็กชายปิยังกกูร  เบ้าหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงปิยาพัชร  ลุงสาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
926
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงปุญญิศา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงปุณณดา  สุนทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงปุณณภา  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
930
เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงปุณยาภา  ปุยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
933
เด็กชายพงศธร  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
934
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
935
เด็กชายพงศภัค  ทองหลอม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
936
เด็กชายพงศภัศ  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
937
เด็กชายพงษ์ตระกูล  ขัดสาย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
938
เด็กชายพงษ์ธณัฐ  แก้วลี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
939
เด็กชายพชร  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
940
เด็กชายพชร  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงพชรพร  โยธาทร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
942
เด็กชายพชรพล  แก้วชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงพนิดา  แดงปะทิว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
944
เด็กชายพรเทวา  หงษ์หาญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ป.6/5 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
950
เด็กชายพรรษกร  รากทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ศรีกกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
953
เด็กชายพลากร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
954
เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพอเพียง  ถือชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงพัชรพร  แดงนาเพียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
958
เด็กชายพัชรพล  แสงบุญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพัชริดา  เคหาวัตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
963
เด็กชายพัฒนะ  ไวยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
965
เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
970
เด็กชายพัสกร  กาลพันธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
971
เด็กชายพาทิศ  ประดาจี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงพิชชาพร  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงพิชชาภา  แพงจ่าย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงพิชญ์หทัย  แมดสถาน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
980
เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
981
เด็กชายพิเชษฐไชย  บัวจูม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงพิฐชญาญ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงพิณสุดา  ทับทิมหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กชายพิภัช  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หานาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คณะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงพิริยกร  คงทน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
992
เด็กชายพิริยากร  ทองวร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
993
เด็กชายพีรดนย์  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
994
เด็กชายพีรพล  ธุมาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
995
เด็กชายพีรพล  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
996
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
997
เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
998
เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
999
เด็กชายพีระพล  กานุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายพีระวัฒน์  เคหาวัตร
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงแพรวา  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงไพรินทร์  กันยะสินธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายภพรัก  ศรีหวาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงภรภัทร  ม่วงมนตรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงภวิษย์พร  กุลสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง อนุบาล2/1 ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กชายภัทรพล  พันเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกสะบา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงภัทราพร  ทานุมา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายภาณุพงศ์  แก่เขียว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายภาณุมาส  บุตรสีทา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทานุมา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายภาสกร  บุตรสีทา
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายภาสวิชญ์  อาจนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงภิญญดา  นางาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงภิรัญญา  บารมี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายภูชิสศ์  อินทสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายภูธเนศ  เจียรกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายภูมิใจ  เพิกปุ้ย
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กุทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงมนัณญา  ใจแน่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายมนัส  มงคลชาติไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงมาริสา  ถนอมนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงมุขดา  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายมุทาชาติ  มุทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงเมธาวี  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฉายไสว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงยลรดี  รัตนพิทักษ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงเยาวพา  จรูลกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายรชตะ  ขุลัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง com 2 อาคาร 2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายรตน  กาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายรัชพล  จันทร์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายรัฐวิทย์  แม้นชัยภมูิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายรัฐวุฒิ  พิมพบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหลวง
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายรัฐศาสตร์  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายริวจิ  อิโตกาวา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายลภัส  สีกาเลียน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายลัทธพล  ฟองไชยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายวงศธร  สมเจตนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยลม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายวชิระ  บุญทน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงวรปภา  ศรีกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายวรวุฒิ  กัลยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายวรสรณ์  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงวรัทญา  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายวรากร  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงวราพร  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงวรารักษ์  บุตรบุญ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษ์ฺ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงวัชรากร  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องศิลปะ อาคาร 2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กหญิงวัฒนวดี  โชติการ
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายวันเฉลิม  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงวารัตดา  กาญจนา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงวิชญาดา  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชนนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายวิทยา  ศรีหารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายวิทวัส  แหล่งสนาม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงวิมาพร  สิมอ้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงวิรามล  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายวิศรุต  บุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายวิสิทธิ์  จารุจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายวีรพัฒน์  นิละภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายวีรพัฒน์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงวีริสา  ฤทธิทิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงศดานันท์  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงศนิดา  ดีนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตน์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายศรายุธ  เหมันต์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายศริณ  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายศรุต  ทิพารัฐกฤต
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงศรุตา  ประเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงศรุตา  พิมพาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กหญิงศศิธร  สุขแสน
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงศศิธร  สุปะมัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงศศิธร  สุลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงศศิประภา  กำมันตะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงศิรดา  มหาผล
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงศิริภัทรสร  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายศิวกร  บรรเทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายศิวนาถ  มีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงศุพัญญา  มาดาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายศุภกร  ไต่ไม้งาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายศุภณัฐ  หานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายศุภวิชญ์  สอาดเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายศุภวิชญ์  สารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้อง ประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงสรัลชนา  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงสรัลพร  โกษากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พยัคฆทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายสริตา  แสนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงสโรชา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายสันต์ทัศน์  บุตรมาศ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายสันติชัย  จันทบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายสารภู  ชาคำรอด
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงสาริศา  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายสิทธิกร  พันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายสิทธิชัย  จาริอุตร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายสิทธิชัย  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายสิรดนัย  ลีโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงสิรภัทร  กาตีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายสิรวัชร์  หนันอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายสิรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงสิริโสภา  สารภาพ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงสุทธิดา  เทียนมล
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงสุธาศิณี  สีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงสุธาสินี  หนองเป็ด
ป.4
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงสุประวีณ์  คอ