ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัณฐิกา  มงคลมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงเกตน์นิภา  หอมมาก
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายเกษมทรัพย์  พุ่มกันเกรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงขวัญข้าว  ถึงวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขวัญปวีณ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงครองขวัญ  ปิลกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจักรพงษ์  รัตนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิณณพัตส์  วิไลเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิติกานต์  นาคสาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิรภัทร์  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงฉัตรกนก  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายชนกันต์  กลิ้งกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนากานต์  โรจน์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชยณัฐ  กองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชยาภรณ์  จ่างเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชัชชัย  คุณประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชาญณกรณ์  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายญาณธร  วงษ์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงญาดาสินี  มีหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขาวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณชนน  สุรวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณชพล  พลเสน
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรัตนชัยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัชพล  เทพามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานอังกาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฎฐากร  คล้อยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฏฐา  บุญสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐชยา  เสมาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐดนัย  พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐธนน  เพ็งขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐนันท์  ประมูลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐวุฒิ  สารีสถิตย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายดนุพร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายดนุพล  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายถกลกฤษ   บรรจงวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายทรงวุฒิ  เกษอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงทิตา  หุ่นกิติเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนกร  เฉลาพักตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนพล  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธนวัฒน์  พัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนากร  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธรรณชนก  หลายแห่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธันย์สิตา  อริยะรุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธิยาภรณ์  ปลอดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธีรศักดิ์  เสมหล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายนครินทร์  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนิสาชล  ขอพึ่ง
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสุบรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงปณัฏฎา  ผดุงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายปณิธิ  รุ่งโรจน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปณิธิตา  ยืนต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปธานิน  อนงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปภังกร  ตราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัญโญภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปภาวี  มีพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปรัตถกร  งานเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปลายกันยา  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปวีณวัชร  เร้าเลิศฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปุณฑริกา  สายไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพงศกร  ฮวบเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพงศิณาชัย  ตรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพชรพร  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพรรณปพร  พงษ์ชุบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพรรธนพรร  หยดย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพัชรวลัย  จ่างเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชมแพ
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิชญธิดา  สนเท่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิชญา  แพร่หลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิชฎา  จ่างเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพิชยพล  อภิจัตวาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพิยดา  กิมิบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายภคภพ  อินทร์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงภัทรศยา  จำนงศ์บุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภาณุวิชญ์  ยิ่งสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภาวิณี  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงมนชนก  อ่อนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปทุมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงโยษิตา  ไทยสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายรัฐนันท์  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ทันตเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงรุจิรา  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวนัสนันท์  คงฉวี
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวรกานต์  เขื่อนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายวรายุทธ์  สุทัตโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวริศรา  ผลลำใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวริศรา  เสมอใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวิชญ์พล  ผลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวิรัลณัฐ  พลอยกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายศตนันทน์  อยู่หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงศรุตยา  คูหาเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงศศิประภา  หาญพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายศิวัช  ชุ่มจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายศุภกร  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เชื้อกรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสิริวรรณ  พวงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุพิชชา  ชุติมาทิพากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสุวิวัฒน์  คงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอนันต์ยศ  พึ่งทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายอนัส  ยามัล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอโนมา  คงอ่อน
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอภิชญา  ผิวบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอรณิชา  สิงห์แก้วสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอรอนงค์  ควรลับผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงอุไรวรรณ  นพศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงเอมวิตา  จูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงจุฑาธิป  เจริญสิรกุลชัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
นายธงไชย  เนียมสอาด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กชายกณิศ  พุฒซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกนกณัฐ  เทศเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกรกมล  ทาริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายกรัณย์พล  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายกรัณย์  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จัรทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายกฤตพรต  กองกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกวีวัธน์  นามจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกัลยกร  คงการุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายกัลยากร  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองคำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกิติมา  วิลัยพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกุลชญา  พงษ์สุภษะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เชื้อมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายเกียรติภูมิ  พูลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงแก้วมรกต  มาตย์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายไกรวิชญ์  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเขมจิรา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายคงกระพัน  อ่ำตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงจิตชณัฐ  น้อยยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายจิตตพัฒน์  เกษอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงจินดามณี  ปรีเปรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจินตนา  ดิษฐ์ผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจิรนันท์  จินดาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายจิรภัทร  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายจิรายุส  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายฉัตรกุล  กอบเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  โพธิ์เที้ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชญาดา  ผดุงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชนากานต์  เกษไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายชยพล  ภู่ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชิชญาสุ์  อินทร์ไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงชีพชนก  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงชุติกาญร์  คลังเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายญาณวุฒิ  เชื้อนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์เล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงญาติกา  ยงค์สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงฐิตารีย์  ไตรนทีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณดล  ประจงการ
ป.4
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ลำเลียงพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณัฐชณาภา  สิทธิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายณัฐชนน  พลละเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายณัฐธนพล  หอมมาก
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐพัชร์  ฤทธิ์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณัฐวัฒน์  เชื้อแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงณิชา  ชุ่มอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงเณศรา  ฉาบพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงดวงกมล  ผลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายตฤณภัทร  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายเตวิช  แฟงรัก
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงทิฆัมพร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายทินภัทร  จระเณร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงทิพย์ภกร  เมฆกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธนกานต์  จำนงศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธนเทพ  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธนพร  ตรีเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนพล  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนพล  ยิ่งยงสมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนภัทร  อึ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์น้อย
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงธนาพร  ไทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธัญพร  อร่ามเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธีรเดช  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธีรศานต์  สุวรรณนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธีราทร  อินสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายนครินทร์  ศรีเดือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายนนท์ธวัฒน์  สัญญจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายนนท์นที  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนรายุศต์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายนล  เมตตาสิทธิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงนันทิชา  นาคหัวเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนิชาภา  แก้วสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายนิติรัฐ  อังศุธนมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายนิธิศ  รัตนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงบุณยาพร  คำสมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงเบญจพร  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายปณิธิ  กุลรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายปรมัตถ์  จามรเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปรมี  หาญพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงประถมาภรณ์  รองรัตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงประภากวิน  โนนทิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปริยาภัทร  การสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปรีชญา  หอมบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิสุทธินันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
339
เด็กชายปัญญา  เฉลยจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปัณชญา  ตรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปัณฑา  ปฏิมาประกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายปิงกมล  สุภาเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงฝนทิพย์  ตันติรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายพชร  แม้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพชรวรรณ  ชูจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพรหมธารา  สารีกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพราวพินทุ  เทพจุฬาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายพศวัฒน์  ทิพย์เกษร
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพิชชาภา  จุ้ยแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายพิชญพันธ์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพิชญภัค  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์รี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตียรธิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายพีรพล  โมฬี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงแพรตะวัน  ทองค่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงภคมน  เนียมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภตวัต  บุญสาทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
เด็กหญิงภัคจิรา  สมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายภัควัฒน์  โนนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงภัทรพร  พิศณาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายภูติณัฐ  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายภูมินทร์  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายภูริวัฒน์  วีระสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายมหาสมุทร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงยุวดิษฏ์  น้อยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สวนหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายราเชน  โตสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวรรณธกาภรณ์  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวรัชยา  รักอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวันวิสาข์  ปั่นพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวิมลยา  แสงวิภาสนภาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปานโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปาสีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กหญิงศิรประภา  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศิริภัทร  กันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศิวกร  บุตรคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศุภกฤต  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศุภศิริ  สังข์สอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศุภิสรา  ุอุบลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสรวิชญ์  โครพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสโรชินี  พิทยาบวรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสิริธรณ์  ตรีบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสุชาดา  กระจ่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสุธีพัฒน์  สงวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสุนิษา  พวงมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสุพิชญา  กะปินชลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสุริศา  ทาจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายเสกสรร  จารุเอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ครายานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายอณุชล  ภาคสุทธิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายอดิศร  จำนงค์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
เด็กหญิงอรณิดา  จากปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายอรรคเดช  เย็นสนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอริษา  ศรีนารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายอัครวินท์  ธีระยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอัจฉริฉา  มงคลโภชน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอินทิรา  หาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอินทิราลักษณ์  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอิษฎา  คำพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์