ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัณฐิกา  มงคลมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงเกตน์นิภา  หอมมาก
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
7
เด็กชายเกษมทรัพย์  พุ่มกันเกรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขวัญข้าว  ถึงวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญปวีณ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงครองขวัญ  ปิลกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
13
เด็กชายจักรพงษ์  รัตนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
14
เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิณณพัตส์  วิไลเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิติกานต์  นาคสาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรภัทร์  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
22
เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฉัตรกนก  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
24
เด็กชายชนกันต์  กลิ้งกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนากานต์  โรจน์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
27
เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
29
เด็กชายชยณัฐ  กองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชยาภรณ์  จ่างเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
31
เด็กชายชัชชัย  คุณประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
32
เด็กชายชาญณกรณ์  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
34
เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
35
เด็กชายญาณธร  วงษ์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงญาดาสินี  มีหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
37
เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขาวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
41
เด็กชายณชนน  สุรวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
42
เด็กชายณชพล  พลเสน
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
43
เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
44
เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรัตนชัยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
46
เด็กชายณัชพล  เทพามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานอังกาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฎฐากร  คล้อยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฏฐา  บุญสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐชยา  เสมาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐดนัย  พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐธนน  เพ็งขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐนันท์  ประมูลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฐวุฒิ  สารีสถิตย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
62
เด็กชายดนุพร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
63
เด็กชายดนุพล  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
64
เด็กชายถกลกฤษ   บรรจงวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
65
เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
66
เด็กชายทรงวุฒิ  เกษอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงทิตา  หุ่นกิติเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
68
เด็กชายธนกร  เฉลาพักตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
69
เด็กชายธนพล  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
70
เด็กชายธนวัฒน์  พัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
72
เด็กชายธนากร  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธรรณชนก  หลายแห่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธันย์สิตา  อริยะรุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธิยาภรณ์  ปลอดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
79
เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
80
เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
81
เด็กชายธีรศักดิ์  เสมหล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
82
เด็กชายนครินทร์  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
84
เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
86
เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
88
เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิสาชล  ขอพึ่ง
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสุบรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
92
เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปณัฏฎา  ผดุงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
94
เด็กชายปณิธิ  รุ่งโรจน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปณิธิตา  ยืนต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
97
เด็กชายปธานิน  อนงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
98
เด็กชายปภังกร  ตราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัญโญภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปภาวี  มีพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
101
เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
102
เด็กชายปรัตถกร  งานเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปลายกันยา  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
104
เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปวีณวัชร  เร้าเลิศฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
109
เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปุณฑริกา  สายไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
115
เด็กชายพงศกร  ฮวบเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
116
เด็กชายพงศิณาชัย  ตรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพชรพร  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพรรณปพร  พงษ์ชุบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพรรธนพรร  หยดย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
123
เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพัชรวลัย  จ่างเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชมแพ
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพิชญธิดา  สนเท่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิชญา  แพร่หลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพิชฎา  จ่างเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
133
เด็กชายพิชยพล  อภิจัตวาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพิยดา  กิมิบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
136
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
138
เด็กชายภคภพ  อินทร์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงภัทรศยา  จำนงศ์บุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
143
เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
144
เด็กชายภาณุวิชญ์  ยิ่งสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงภาวิณี  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
146
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงมนชนก  อ่อนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
148
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปทุมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงโยษิตา  ไทยสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
150
เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
152
เด็กชายรัฐนันท์  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ทันตเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงรุจิรา  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวนัสนันท์  คงฉวี
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวรกานต์  เขื่อนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
161
เด็กชายวรายุทธ์  สุทัตโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวริศรา  ผลลำใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวริศรา  เสมอใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
164
เด็กชายวิชญ์พล  ผลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวิรัลณัฐ  พลอยกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
167
เด็กชายศตนันทน์  อยู่หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงศรุตยา  คูหาเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงศศิประภา  หาญพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
170
เด็กชายศิวัช  ชุ่มจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
171
เด็กชายศุภกร  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
172
เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
173
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เชื้อกรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
174
เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
175
เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสิริวรรณ  พวงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุพิชชา  ชุติมาทิพากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
180
เด็กชายสุวิวัฒน์  คงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
183
เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
184
เด็กชายอนันต์ยศ  พึ่งทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
คณิตประถม
185
เด็กชายอนัส  ยามัล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอโนมา  คงอ่อน
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอภิชญา  ผิวบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
190
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงอรณิชา  สิงห์แก้วสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอรอนงค์  ควรลับผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
195
เด็กหญิงอุไรวรรณ  นพศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงเอมวิตา  จูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงจุฑาธิป  เจริญสิรกุลชัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
198
นายธงไชย  เนียมสอาด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กชายกณิศ  พุฒซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกนกณัฐ  เทศเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกรกมล  ทาริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกรัณย์พล  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
204
เด็กชายกรัณย์  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
205
เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จัรทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
206
เด็กชายกฤตพรต  กองกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกวีวัธน์  นามจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกัลยกร  คงการุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
215
เด็กชายกัลยากร  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองคำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกิติมา  วิลัยพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกุลชญา  พงษ์สุภษะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เชื้อมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายเกียรติภูมิ  พูลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงแก้วมรกต  มาตย์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
225
เด็กชายไกรวิชญ์  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงเขมจิรา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
228
เด็กชายคงกระพัน  อ่ำตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
231
เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจิตชณัฐ  น้อยยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
233
เด็กชายจิตตพัฒน์  เกษอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงจินดามณี  ปรีเปรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงจินตนา  ดิษฐ์ผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงจิรนันท์  จินดาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
237
เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
238
เด็กชายจิรภัทร  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายจิรายุส  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
241
เด็กชายฉัตรกุล  กอบเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
242
เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
243
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  โพธิ์เที้ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชญาดา  ผดุงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชนากานต์  เกษไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
246
เด็กชายชยพล  ภู่ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
247
เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชิชญาสุ์  อินทร์ไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชีพชนก  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชุติกาญร์  คลังเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
252
เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
253
เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
254
เด็กชายญาณวุฒิ  เชื้อนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์เล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงญาติกา  ยงค์สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
258
เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงฐิตารีย์  ไตรนทีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
260
เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
262
เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณดล  ประจงการ
ป.4
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ลำเลียงพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐชณาภา  สิทธิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายณัฐชนน  พลละเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
270
เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
274
เด็กชายณัฐธนพล  หอมมาก
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณัฐพัชร์  ฤทธิ์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณัฐวัฒน์  เชื้อแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณิชา  ชุ่มอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเณศรา  ฉาบพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงดวงกมล  ผลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
286
เด็กชายตฤณภัทร  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
287
เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายเตวิช  แฟงรัก
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงทิฆัมพร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายทินภัทร  จระเณร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงทิพย์ภกร  เมฆกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธนกานต์  จำนงศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธนเทพ  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงธนพร  ตรีเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนพล  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนพล  ยิ่งยงสมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธนภัทร  อึ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์น้อย
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธนาพร  ไทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธัญพร  อร่ามเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
310
เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
311
เด็กชายธีรเดช  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายธีรศานต์  สุวรรณนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
313
เด็กชายธีราทร  อินสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนครินทร์  ศรีเดือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนนท์ธวัฒน์  สัญญจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
316
เด็กชายนนท์นที  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
317
เด็กชายนรายุศต์  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
318
เด็กชายนล  เมตตาสิทธิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
319
เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงนันทิชา  นาคหัวเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงนิชาภา  แก้วสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
323
เด็กชายนิติรัฐ  อังศุธนมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
324
เด็กชายนิธิศ  รัตนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงบุณยาพร  คำสมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงเบญจพร  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
328
เด็กชายปณิธิ  กุลรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายปรมัตถ์  จามรเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปรมี  หาญพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงประถมาภรณ์  รองรัตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงประภากวิน  โนนทิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปริยาภัทร  การสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปรีชญา  หอมบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิสุทธินันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
338
เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคาร 5 ธันวาประชาร่วมใจ ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
339
เด็กชายปัญญา  เฉลยจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปัณชญา  ตรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปัณฑา  ปฏิมาประกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
344
เด็กชายปิงกมล  สุภาเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงฝนทิพย์  ตันติรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพชร  แม้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพชรวรรณ  ชูจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพรหมธารา  สารีกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพราวพินทุ  เทพจุฬาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
354
เด็กชายพศวัฒน์  ทิพย์เกษร
ป.5
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
355
เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพิชชาภา  จุ้ยแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
359
เด็กชายพิชญพันธ์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพิชญภัค  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์รี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตียรธิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพีรพล  โมฬี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงแพรตะวัน  ทองค่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภคมน  เนียมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
373
เด็กชายภตวัต  บุญสาทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
เด็กหญิงภัคจิรา  สมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
375
เด็กชายภัควัฒน์  โนนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
376
เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงภัทรพร  พิศณาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
379
เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายภูติณัฐ  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
381
เด็กชายภูมินทร์  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภูริวัฒน์  วีระสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
385
เด็กชายมหาสมุทร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงยุวดิษฏ์  น้อยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
390
เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สวนหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
393
เด็กชายราเชน  โตสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
395
เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
396
เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงวรรณธกาภรณ์  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
398
เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงวรัชยา  รักอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงวันวิสาข์  ปั่นพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงวิมลยา  แสงวิภาสนภาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
406
เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
407
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปานโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปาสีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กหญิงศิรประภา  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศิริภัทร  กันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
411
เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
412
เด็กชายศิวกร  บุตรคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
413
เด็กชายศุภกฤต  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
414
เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศุภศิริ  สังข์สอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงศุภิสรา  ุอุบลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายสรวิชญ์  โครพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงสโรชินี  พิทยาบวรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
422
เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงสิริธรณ์  ตรีบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสุชาดา  กระจ่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
427
เด็กชายสุทธิชา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
428
เด็กชายสุธีพัฒน์  สงวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงสุนิษา  พวงมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาทรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงสุพิชญา  กะปินชลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงสุริศา  ทาจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายเสกสรร  จารุเอนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ครายานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
436
เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
437
เด็กชายอณุชล  ภาคสุทธิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
438
เด็กชายอดิศร  จำนงค์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
440
เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
442
เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร
วิทย์ประถม
443
เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อ่างทอง

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
เด็กหญิงอรณิดา  จากปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
445
เด็กชายอรรคเดช  เย็นสนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงอริษา  ศรีนารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
447
เด็กชายอัครวินท์  ธีระยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงอัจฉริฉา  มงคลโภชน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
449
เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงอินทิรา  หาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงอินทิราลักษณ์  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอิษฎา  คำพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วิทย์ประถม