ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 โพธิ์เงิน ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกลักษณ์  คงทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  เชื้ออุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลมาลย์  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรณิการ์  พิลาโภ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิชา  ชัยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  ระหารสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษฎา  ตูมตั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษณบดินทร์  ฮ้อยปัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ๋ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกันยารัตน์  กัลยาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีสา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  พงษาโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติพงศ์  แสนซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกุลยา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพลลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
22
เด็กชายคฑาวุฒิ  จันทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงคุณากร  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
24
เด็กชายจักรกฤษ  เเจ้งวัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
25
เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิตตานันท์  อังกลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
28
เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยลาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิตรภา  บุญนะชม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
32
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันท์ทับหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
33
เด็กชายเจตนิพิฐ  จันท์ทับหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
34
เด็กชายเจอรี่ แจ้งกำพี้  ลอร์สัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 โพธิ์เงิน ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชญานิศ  จำปาบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชติกาญจน์  อินทะศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลธิชา  ค่ำขื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชลนิภา  สีหะวิมล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
43
เด็กชายชัพวิชญ์  ดีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
44
เด็กชายชัยตะวัน  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายชินภัทร  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐิตาพร  ชาริดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐิติยา  จันททัย
ป.6
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์
คณิตประถม
49
เด็กชายณรงทรัพย์  สุภ่รักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัชณิชา  กว้างขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐพล  แสนสนัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐริกา  อินทะรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณิยดา  โชติญาณพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
60
เด็กชายดลธฤทธิ์  หายโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
61
เด็กชายดัสกร  บุญปอด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชุมแวงวาปี
ป.5
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกร  บุดดีมี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรตี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
65
เด็กชายธรรมรชต  พึ่งตาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สวามิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธัญพิชชา  อาสาชนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธัญสิริ  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธันยา  ภูสีสม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 โพธิ์เงิน ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
72
เด็กชายนพชัย  พันผาง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
74
เด็กชายนราธิป  เดชประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนริศรา  แก้วลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนัจยา  ไชยโส
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนันทณัฐ  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
78
เด็กชายน้ำเพชร  เกษาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนิตติยา  หลาบสุดตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
80
เด็กชายนิติวิชญ์  ระหารสิม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนิรมล  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงบุญยอร  ศาลาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
84
เด็กชายบุรวิชยา  รงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
85
เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
86
เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
87
เด็กชายปรเมศวร์  ขวัญสถิตวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
88
เด็กหญิงประไพวรรณ  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปรัชญา  หาทอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  รักความซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
91
เด็กชายปราชญ์วิถี  ชนะชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
92
เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปวีณา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
95
เด็กชายปัญญาวุธ  ยศทะแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปัทมาพร  โยธะคง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงไปรยา  สังฆสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงผกามาศ  โงนมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
101
เด็กชายพชรพล  สุธรรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
102
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
104
เด็กชายพิทยา  ศรีวังแจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 โพธิ์เงิน ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าจูม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
108
เด็กชายพีรพัฒน์  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตาลอรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
112
เด็กชายภัทรพล  หมุดลิหมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
113
เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
114
เด็กชายภาณุวัฒน์  ใสยะวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
115
เด็กชายภูบดี  พรมเป
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
116
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
117
เด็กชายภูวดล  โพธิกมล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
118
เด็กชายภูวฤทธิ์  ด้วงโต
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
119
เด็กหญิงมาติกา  นามภูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงมุจรินทร์  กบขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงเมธาวี  ไกรอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
122
เด็กชายยุทธชัย  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงรติกานต์  สุวรรณละ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
126
เด็กชายรัชภูมิ  รงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
127
เด็กชายรัฐศาสตร์  แซ่เติน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีเสมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
129
เด็กชายโรจกร  ศรีชัยโย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
130
เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
131
เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
132
เด็กชายวรกิตติ์  เดยะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
134
เด็กชายวรเชษฐ์  ลุนพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวรพัชชา  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวรรณวดี  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวราภรณ์  อันวะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวริศรา  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
139
เด็กชายวัชระ  เพ็งมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวัชราภา  สุทธิปัญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 โพธิ์เงิน ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวาริศธิดา  รักน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวิชิตา  ทายิดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
143
เด็กชายวิทยา  แก้วไข่สอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศศิวิมล  หนองนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
147
เด็กชายศิรวุฒิ  เผ่าหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงศิริมา  ศรีสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
151
เด็กชายศุภณัฐ  ตาลไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสมาพร  จุ้ยอ่างทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน
คณิตประถม
153
เด็กชายสรรพากร  ศรีหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสันนิภา  เสมามิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
155
เด็กชายสามศร  ช่องผม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
156
เด็กชายสิรภพ  พันธ์พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
157
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุจิรา  ยมสีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสุจีรา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุนิสา  ชูประยูร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสุปาณี  ตะเคียนจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุพัตรา  มาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุตรพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
167
เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
168
เด็กชายอดิศร  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
169
เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
170
เด็กชายอนุชา  แสนสละ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
171
เด็กชายอภิเดช  เกตุงอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
172
เด็กชายอภิรักษ์  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
คณิตประถม
173
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอรปรียา  คำคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 โพธิ์เงิน ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอรวรรยา  เอี่ยมภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอรวรา  เอี่ยมภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอรวรินทร์  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
179
เด็กชายอัมรินทร์  สายวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมพู
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอารยา  จันทาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอาริษา  กันตะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอาริสา  ชาญฉลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอินธุอร  เบ้ามี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
185
เด็กชายเเทนคุณ  เเสงทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 3 โพธิ์เงิน ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงกนกวรรณ์  ปานรอด
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมล
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายกรวิชญ์  ประสมพืช
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงคำจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายโชคชัย  เทียบพรหม
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงฑัณฑิกาภรณ์  แก้วกล่ำ
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายณัฐพล  อินงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงดารินทร์  นิลปะกะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายธนพล  ภูถมดี
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนิรชา  สามิตร
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงปัญฐิญา  ทองชมภู
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายปิยะ  โพธิรุกย์
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงพรนภา  โชคเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงพรพิมล  ภูยอดสูง
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงพลอย  ดอนคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองก่ำ
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงพิลาพร  อันทะนัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายพีระพันธ์  สุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายภราดร  พลเสน
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายภูริพัฒน์  กลัดจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงมาลินี  บุตรทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายรัฐภูมิ  คำบุญเมือง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายวรากร  ภูวิชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงวันทิตา  ดวงโนแสน
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงวิกานดา  รัตนนัย
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายอภิชาติ  นรแสน
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงอรวี  สินสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงอลิษา  สองเมือง
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยซ้อน
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 6 โพธิ์ศรี ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงกชกร  อินทรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกตัญญุตา  สว่างกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกนกชาดา  ทับธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกนกพร  พันธ์น้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชลไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
225
เด็กชายกมลเทพ  เสาสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายกรทักษ์  ประสมพืช
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์ลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกรรภิรมย์  เพิ่มชูชี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกฤษกนก  ศรียศจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกฤษริยา  จิว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกัญยานี  กาญจนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกัลยา  เยาวะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกัลยา  สายวิเชียร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกานดา  กลิ่นศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกิ่งดาว  พาภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดวง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกุลนัดดา  ระวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงเกวลิน  พัทสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงเกษแก้ว  วันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พั่วตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
248
เด็กชายจรัญ  สาริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงจริยาพร  อันทชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงจันจิรา  ไชยหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงจันทร์จิราพร  พิมธุเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงจารุพร  พันธมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงจารุวรรณ  มีด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 6 โพธิ์ศรี ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
256
เด็กชายจิตติกร  ศรีสติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงจิรชยา  คำเบ้าเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงจิรติกานต์  จันทอุตสาห์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงจิรพร  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
260
เด็กชายจิรเมธ  คุยบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วลาย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงจิราภรณ์  สีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงจิรารัตน์  จัตุพล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผสมพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  ภูชัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายชลสิทธิ์  สายแวว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายชาตรี  สมตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชาลิสา  เงินกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
272
เด็กชายชีวานนท์  หาระสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงญาดา  เรืองภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงญาสมิน โอลิเวีย  บูห์เลอร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงญีวรณ์ ซินเธีย  บูห์เลอร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงฐิติฐานิดา  แสงนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัชชานันท์  ค้องก่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศรีโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีพันลม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณัฐชนน  หอมแพงไว้
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยดำรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐพร  โครตวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
287
เด็กชายณัฐภิรมย์  จู่พระจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณัฐริกา  สมศรีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 6 โพธิ์ศรี ห้องสอบที่ 10 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงณัฐวรา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัฐวัฒน์  เบ้าธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนน้ำขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
295
เด็กชายต้นกล้า  แพงสาระ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายเทอดเกียรติ  มหาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนปกรณ์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธนากร  ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธีรพงศ์  โฮมแพน
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธีรพงษ์  ทันธิกุน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงนงนุช  พลเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนรารัตน์  พรอภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนริศรา  คำเมรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนฤมล  โพธิตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนันทพร  กิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนันทภัค  สามา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนันทิตา  จันธิยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนัสติยา  ปัญญาพอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนิชานันท์  หอมแพไว้
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนิตยาพร  สาระ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนิรชร  พลูชู
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคํา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเนตรชนก  วรสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศร๊พุทธา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 6 โพธิ์ศรี ห้องสอบที่ 11 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กชายปฏิภาณ  นิลหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปณัฏฎา  อ่อนอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปภาดา  มีมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปรวัฒน์  นิลนามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปราณี  อู่ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปริศนา  วันที
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปรียาภัทร  ประเสริฐถา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
335
เด็กชายปาธาน  ศรีหาทัพ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปาริชาติ  ทัดเทียม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปาริชาติ  แสนบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงปิยรัตน์  สามลา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
340
เด็กชายพงศกร  กิจการ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพงศธร  หอมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
342
เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพรนภา  สีลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพรสุดา  อุดมเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพัชรา  แก้วจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วขันตี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพัชรินทร์  คําภูเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพัธกอ  บุญโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพิชชาภา  ชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพิชฌาภา  ฟักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายพิทยูตม์  วงศ์จวง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพิมชนก  วันที
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กางแม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วสม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 6 โพธิ์ศรี ห้องสอบที่ 12 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แวงภูลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิมพิลา  โพธิ์กระสัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
362
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
365
เด็กชายภคพร  วาโย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงภรภัสสรณ์  โทนุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีโลน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายภัทรพล  คำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
369
เด็กชายภัทรพล  เคนดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
371
เด็กชายภานุพงษ์  คำใบศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายภานุพงษ์  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงภานุมาส  วรรยาท
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงภารวี  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
375
เด็กชายภูมิรพี  พวงชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงมณีรัตน์  ฟักวงคทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงมะลิการ์  บายศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงมาริษา  กาหลิบ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงมิชกุล  ทะวงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงมินรดา  จันทร์แหล้
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงรัชศศิภา  นามมะการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองบูราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
388
เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายลลิตา  ปุริมาตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงลลิตา  มาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นามวงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายวงศธร  พลอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวรพิม  เสียงพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 6 โพธิ์ศรี ห้องสอบที่ 13 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กชายวรเศรษฐ์  ธนชัยมาศภัคผล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงวรัญญา  ดวงคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงวรัญญา  เลพล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงวราภาส์  บุรีมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงวริศตา  เหล่ากาสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงวริศยา  จุปะมะตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายวสันต์  ตุลุโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
404
เด็กชายวสิษฐ์พล  ผิวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายวันเฉลิม  คำอุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงวิชญาดา  บงแก้ว
ป.6
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายวุฒิชัย  สมสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงศดานันท์  ชัยรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศรัญญา  เสวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายศรายุทธ  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงศศิภรณ์  โคตรโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงศิรประภา  โชติการ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมโนนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายศิวกร  พันธ์พรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
418
เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
422
เด็กชายเศรษฐพงษ์  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายสรวิศ  โคตรชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิสูงเล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
427
เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงสิริยากร  ดอกพิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคาร 6 โพธิ์ศรี ห้องสอบที่ 14 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงสุกัญญา  ฝ่าฝน
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงสุจิตตา  โคกม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงสุจิรา  พิมพกันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายสุชานนท์  เบียดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงสุชาวดี  เดชพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายสุทธิศักดิ์  คำสอนทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยโสดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสุนิตา  เขียวไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  คัทะะมานศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงสุพัตรา  ปักกาเวสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงสุพิชชา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงสุภัสสร  หาหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
444
เด็กชายสุเมธ  ฉิมนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสุวิชญา  พันธ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อู่เงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
447
เด็กชายอดิศร  ภูพันไร่
ป.6
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
วิทย์ประถม
448
เด็กชายอนุชา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงอภิชญา  ประสานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายอภิวัฒน์  สระแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงอภิสมัย  สมภิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอภิสรา  บังใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงอมลวรรณ  กองสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงอรปรียา  โฮมแพน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงอรอนงค์  รักษาเขตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงอรอุมา  ขุมลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงอัญชลี  แก้วท่า
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงอาภาพร  ปัญญาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงอินดารัตน์  สุขสันติชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงอินทราณี  อินเรืองสม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคํา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงัปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม