ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเขมจิรา  โวหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจตุรพร  ตรงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรพะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  สวัสดิ์นาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
7
เด็กชายชนธวัช  แว่นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชนากานต์  ปะปาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชลธิชา  เพียมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชลธิชา  รักปัญญาสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชลิตวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กชายชัชชัย  พรมดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชารีมาห์  นามเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
14
เด็กชายโชคชัย  รักอู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
15
เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงญาณิศา  หะทัยธาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัฐนันท์  พัชรินทร์วิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงดวงกมล  บุตรชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
19
เด็กชายเดชนภา  คล่องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
20
เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
21
เด็กชายทวิภพ  พันธุวัล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
22
เด็กหญิงทิพานัน  วิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กชายธนกฤต  พันเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
24
เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธนัตพร  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
27
เด็กชายธนากร  พงษากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธฤดี  บัวโฮม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธัญชนก  นุ่มเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงอาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อัมมะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนันทยาภรณ์  โคงัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนิยดา  คำบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
35
เด็กชายปวเรศ  ผดาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปัญจพล  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พลวิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงพรไพลิน  ชัยสมิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพรรวษา  สุภาสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีคำแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนะบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ศรีราชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพิมลณัฐ  มารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงแพรวผกา  มือมิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ก้องเวหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กชายภัทรนรินทร์  ประมวลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  วิณะโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
51
เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงมนัสนันส์  ยงค์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
54
เด็กหญิงรัตติกาล  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
55
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  โคปาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงวศินี  พิทูลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
57
เด็กชายวัชรพล  อินธิกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
58
เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
59
เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
60
เด็กชายศุภทิน  เมธีปฏิภาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริบุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
62
เด็กหญิงสรินญา  ทรงสังขาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กชายสิรศักดิ์  กินนะลีโดน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสุชานันท์  บุบผารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสุภารัตน์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสุภาวิตา  ผดุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
69
เด็กชายอติเทพ  ศักดิ์แสงโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงอริศรา  คชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอัชรา  ศิริสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอินทุอร  อารีรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอิษฎาอร  บุตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
77
เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คำอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ชัยธนยศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
วิทย์ประถม
81
เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
82
เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงขนิษฐา  มาลีหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงเขมิกา  สีหะไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงจติยาพร  แพ่งศรีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงจารุวรรณ  อินพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงจิราพร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงจิราภร  ระเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูผาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงชยามร  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงชลกานต์  ราชาทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงชิดชนก  เชียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
94
เด็กชายชุติเดช  พันธ์ณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงชุติมา  บุตตะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงโชติกาญจน์  หอมแพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
97
เด็กชายฌัชชพล  พรมที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงญัฐธิดา  เนตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงญาณิศา  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงฐิ๖ิรัตน์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงณชาดา  จันทร์อุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
102
เด็กชายณธพล  แสนเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายณัฐพล  นนทะพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
108
เด็กชายต้นตะวัน  ชาติชำนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
109
เด็กชายตรีวิทย์  ผาณิบุศย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงตะวันฉาย  อุทัยเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายเตชินท์  ศิริวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กชายทศวรรษ  ขันคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
113
เด็กชายธนภัทร  โทสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
114
เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
116
เด็กชายธรรมสรณ์  ศิริสำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
117
เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
118
เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงบุณยวีร์  เขตชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
122
เด็กชายปกรณ์  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงประภัสสร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
124
เด็กชายปรัชญา  เตาเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
127
เด็กชายพนิตนันท์  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงพนิตพิชา  สงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงพรหมพร  เอี่ยมสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงพลอยธาร  ไกรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงพาขวัญ  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
134
เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
135
เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงภัทธิยาพร  ปะโปตินัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
139
เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงมอลลี่  เม โรบินสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงยุวดี  นนตานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
142
เด็กชายรัชชานนท์  พลอยหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
143
เด็กชายรัตภูมิ  คนคล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
144
เด็กชายรัธภูมิ  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงลลิตา  รอสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กชายวทัญญู  แก้ววิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
148
เด็กชายวรชิต  ปีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงวรัญยา  คณะวาปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงวริศรา  ศรีพงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงวันวิสา  ฮาดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจียรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงศศิตา  ข่วงทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงศศิปรียา  คตภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
156
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงศิรภัสสร  หิรัญวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพาหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
159
เด็กชายศุภกิจ  ชมภูบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
160
เด็กชายศุภเสก  แพงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงสายชล  สีวงค์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
162
เด็กชายสิงหนาถ  กรงระหัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายสิทธิพงศ์  ลาภมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
165
เด็กชายสิริศักดิ์  วะวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
167
เด็กชายสุทธิพงศ์  พรมสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงสุพธิดา  ดอนหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงหนึ่ง  คำใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
172
เด็กชายอดิศร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
173
เด็กชายอดิศักดิ์  คูณสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงอนุธิดา  ทูลมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
176
เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
177
เด็กชายอัครวินท์  สุขโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงอารยา  วารุกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม