ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1

ณ 711 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  แสงพันธ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีนาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฎิ์ธนทัต  อุดามาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกษิตินาถ  เตียวศิริชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัณญภัทร  เฟรเดอริกเซน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
8
เด็กชายเกริกดนัย  จิตตมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
9
เด็กชายเกริกดนัย  จิตมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเกษไพริน  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
11
เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงงามจันทร์  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจรรยพร  แก้วรอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจอมขวัญ  วินัยโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิณณ์วรา  พิทักเขต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจินตนา  อาจชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิรชยา  ลิ้มมณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรวิทย์  แสนพาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญานุตน์  องคนุสสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
21
เด็กชายชนาธิป  นันทะมีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
22
เด็กชายชยากร  กตารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
23
เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญศรีมณีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
25
เด็กชายณฐกร  บริบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัชชา  สิทธิผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฏฐกร  คุรุศาสตรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฏฐพล  ทองโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณิชกานต์  นิลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงดวงกมล  คำซาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงดาราวรรณ์  เงินไหลนอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงติชิลา  เรืองกิจพิสัยกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
34
เด็กชายถิรวัสส์  ณ สุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
35
เด็กชายทัตเทพ  ปุณลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1

ณ 712 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนพนธ์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
37
เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
38
เด็กชายธนภัทร์  ศรีวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
40
เด็กชายธรณ์ธันย์  ดวงจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงธัณญาพร  ถาดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
43
เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
44
เด็กชายนพปฎล  ผ่านไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนฤภัทร  อุสสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
46
เด็กชายนิติ  ตรีดำรง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
47
เด็กชายนิธิภาคย์  สว่างสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
48
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปฑิตา  ชาวขายโขง
ป.6
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
51
เด็กชายประเสริฐ  ศศิวิลาศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรมเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปวีณา  ศรีกุลวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปัณฑิตา  เลบ้านแท่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปาณิศา  พิมพ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
56
เด็กชายปิติ  นภาสกุลคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพริบพันดาว  พะมณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพัชราพร  พงธนากาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
62
เด็กชายพาทิศ  ชวนชูใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
63
เด็กชายพิชญะ  จันทิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิยดา  มาธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
66
เด็กชายพิรชัช  สังคมกำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
67
เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
68
เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
69
เด็กชายภณกฤศ  ตริยาวธัญญู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
70
เด็กชายภัคพล  สีหมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1

ณ 713 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภัทธวัต  พลประจักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
72
เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงภัทรวดี  จุลปาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
74
เด็กชายภูริเบศ  รูปขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงภูวศา  เกษมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรมิดา  ประพจน์จีรกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
77
เด็กชายรวิศ  ชุ่มวงศา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงรัญญาพร  แก้วฝ่าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
80
เด็กชายลัทธพล  เปรมประสพโชค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
81
เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวรินทรา  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวิปัสสนา  สุทธิเมธากุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงศิริพร  บุญจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
85
เด็กชายสรวิชญ์  เทพมนต์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายสิริวัฒก์  สินสืบวงศ์ธาดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสุภากมล  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสุภิญญา  เดวีระพานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
92
เด็กชายสุรวีร์  ราชกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
93
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีหอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
95
เด็กชายอภิลักษณ์  นวลสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอริศา  ช่องท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงอารดา  มหาพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หนองคาย เขต 1

ณ 714 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กชายกฤษกร  เปลือยศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัชชา  ไชยทุม
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณัฐรินีย์  สระทองมี
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงทักษพร  นพคุณ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายปาราเมศ  ศรีสุระ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงภัทรธิกานต์  กองกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงอภัทราภรณ์  มิตรศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 721 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกวินสุดา  เสวตร์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
108
เด็กชายก้องเกียรติ  ชัยสาร
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
109
เด็กชายก้องภพ  บรอคโคลี
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำสุนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
112
เด็กชายกิตติชัย  สุระถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกุลณัฎฐา  กาญจนศิริโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงเกณิกา  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
116
เด็กชายโขงเข้ม  กิ่งละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงจิณห์นิภา  วิทยาภัทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ไม่รู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงจิตราภรณ์  รอดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงจิรัชยา  นิละกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงจิราพร  นามไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
123
เด็กชายเจษฎากร  ภูกระบิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
125
เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงชนัญพร  แก้วฝ่าย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงชนากานต์  ดวงขันเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงชนิกานต์  กิติพิพัฒน์มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงชนิสรสา  ไกยฝ่าย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงชนิสรา  คำภา
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
133
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงชุติมา  กูลาสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
135
เด็กชายฐนกร  ศศิประภาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงณภัทรา  พนาลิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณมีสุข  ภาษษเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณัชชา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้างช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 722 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะแพงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมธาสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีเตชะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณํชชา  สุทธิสิืนธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ปัตถามัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงทองประภา  พรรณะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธนโชติ  โชติสนธ์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธนพณ  วรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธนพนธ์  สีหานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
151
เด็กชายธนวัฒน์  ทบบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงธนัชชา  ทิพย์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงธมน  เทพรังสฤษฎิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงธัญญภรณ์  มณีสิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงธัญญะรัตน์  ลาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงฟ้าม่วง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธัญพิชชา  หาริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
160
เด็กชายธันวา  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กชายธัมมะรักษา  รักษาพิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงธิดา  โชติพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงธิรดา  ตรีดำรง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
164
เด็กชายธีทัต  ลิมปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
165
เด็กชายธีร์ธวัช  จันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
166
เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
168
เด็กชายนพรุจ  รัตนาคณหุตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนภภัสสร  หนูมา
ป.6
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงนภสร  ต้นฝาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงนภัสสร  เข็มอุทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงนริศรา  หัตถารัตน์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงนันท์นภัส  วรุณดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 723 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนันทะพล  ทำมะวงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงนิศาชล  สุระถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงบัณฑิตา  ท้าวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
180
เด็กชายบุญยกร  ถาละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
181
เด็กชายปฐพี  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปพิชญา  พหรมสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงปพิชญา  สิงหาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงประกายดาว  อินเสมียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงปรัญภัทร  กามาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
187
เด็กชายปริพล  พูลเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงปาณิสรา  นุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงพรกนก  ทำก้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงพรชนก  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพรนภัส  อัถประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพรไพลิน  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
193
เด็กชายพรรณวัฏ  เทพแพงตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
194
เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์โมลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
197
เด็กชายพัชรพล  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
200
เด็กชายพุทธรักษา  รักษาพิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพุทธะวดี  วงศ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงแพรววิรี  ธาตุวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
203
เด็กชายภวินท์  เรืองจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
204
เด็กชายภัทรดนัย  ศักดิ์ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงภัทรธิดา  พะคะนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงภัทรนันท์  อ่อนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายภัทราวุฒิ  อนันตสินมหัต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
208
เด็กชายภาคภูมิ  เกิดพงษ์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายภาณุวัฒน์  พรมสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
210
เด็กชายภานุ  อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 724 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงภารดี  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
212
เด็กชายภีรพัทธ์  พลประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
213
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
214
เด็กชายภูรินทรา  พาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
215
เด็กชายภูริภัทร  เหลี่ยมสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงเมธินี  บรรพตจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
217
เด็กชายยุทธนา  ทาหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายรณกร  สรีสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
219
เด็กชายรวิภาส  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กชายรัตนเดชา  เถกิงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงรัตน์ตวรรณ  น้อยคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คณาศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายวรพจน์  พรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงวาริสา  ศิริแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงศลิษา  คำภูมี
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายศิรวิท  ใจดี
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงศิริพร  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายศิวกร  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
232
เด็กชายศุภกร  อุทสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
233
เด็กชายศุภลักษณ์  ชัยชมภู
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กชายศุภวิชญ์  โคตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
235
เด็กชายสนิทชัย  มหาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
236
เด็กชายสมตระกูล  อิสิ
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงสวรรยา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสวรินทร์  นันทบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
239
เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสิริพรรณ  อนุสรณ์คำนึง
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
242
เด็กชายสุทธิชัย  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายสุธี  เขียวเซ็น
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงสุปรียานันท์  อำภวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 1

ณ 731 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสุพีรยา  ไช่เพชร
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายสุวิจักษ์  ธีรกุลชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เยือกเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
250
เด็กชายอนุชิต  เสียวสุข
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายอภิรักษ์  ถวิลรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงอรุณวไล  ดวงพัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงอลิตตา  ขาวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
254
เด็กชายอองรีย์  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  วงศ์ภัทรนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงอาลิฌา  ผาชัยภููมิ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ผาณิบุศย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
260
เด็กชายอินทรานนท์  แสงสี
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงอุฬาริกา  สังกระสินสู่
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงไอรดา  ดีมี
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม