ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/1 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  นรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกศักดิ์  พงษ์อารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐา  สิงห์โตทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  เรืองฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  อนุทูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
7
เด็กชายกรกฤต  เกษมพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตพัฒน์  สวัสดิภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  ประไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติกา  ต่างประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวิสรา  มุละดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลยกร  หาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกาญจนา  สมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมปอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิติมา  ผงาตุนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
16
เด็กชายเกษมศักดิ์  อยู่ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญข้าว  อังสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
18
เด็กชายคมกฤต  ศรีเครือดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
19
เด็กชายจารุกิตต์  อ่อนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดีพาชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิรประภา  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเจนจิรา  ลำดับจุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฉัตรยา  ฉุนเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชญานี  ป้องคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชณัญชิดา  อึ้งศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนม์ชิตา  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชาลิษา  เจนรอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
29
เด็กชายชินณภัทร  ศรีเครือดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คิดดีจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายเชิดศักดิ์  เหิมฮึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
32
เด็กชายฐปกรณ์  เรือนสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
33
เด็กชายฐิติพงค์  บุตรเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
34
เด็กชายฑีฆายุ  พันธุ์ยางน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
35
เด็กชายณพเกียรติ  ยิ่งเชิดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
36
เด็กชายณรงค์เดช  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
37
เด็กชายณัชพัชร์  สมัครสมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฎชยา  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฎฐพล  ภิรมย์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐกิตติ  สดสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐชพล  ไล้เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐฐิราภรณ์  กมณีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิชุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิราศภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณีรนุช  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงต้นข้าว  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
48
เด็กชายเตชิต  เสาวะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
49
เด็กชายทักษ์ดนัย  ควรอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
50
เด็กชายทัตเทพ  อาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงทัตพิชา  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
52
เด็กชายธนกร  มะลิหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
53
เด็กชายธนกร  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
54
เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
55
เด็กชายธนกฤต  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
56
เด็กชายธนกฤต  แหวนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธนพร  ชีวสิทธิโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธนพร  ราษีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนพร  สุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธนภรณ์  ใบพลูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายธนภัทร  ลิ้มประไพพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
62
เด็กชายธนศิลป์  ศรันยูญาติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนัญญา  ไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนัญญา  เมินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
65
เด็กชายธนาภรณ์  สมานสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญชนก  จองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธัญทิพย์  พลวงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
68
เด็กชายธัดเกล้า  สกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณูปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธันวา  ดอนเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
71
เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธิติพร  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
73
เด็กชายธีรภัทร์  ปลายแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรเมธ  แรงจบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
75
เด็กชายนพัตถ์ธร  ขอจงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนภสร  ลอยเลือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
77
เด็กชายนฤบดินทร  ศรีทองย้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
78
เด็กชายนวปฎล  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนัชชา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
80
เด็กชายนัทธพงศ์  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
81
เด็กชายนันทวัฒน์  มีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนันทิกานต์  นามโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
83
เด็กชายนันทิการนต์  นามโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
84
เด็กชายน่านฟ้า  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนิชานันท์  คุณทะเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
86
เด็กชายนิพวัฒน์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนิศากร  จันเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนีนนารา  แก้วรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเนตรนที  ทองหาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
90
เด็กชายบริราช  เมินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายบุญญศักดิ์  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงบุณณฎา  สิงห์ด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงบุษยมาศ  เหล่าศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเบญจวรรณ์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปภาวดี  โกฎหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บรรเทิงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงประภัสสร  เชื้อสายดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปวีณา  โกสีนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
101
เด็กชายปัญญาพัฒน์  เสาใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปาลวรัญจ์  คำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปินปินัทธ์  สุขทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปิยฉัตร  นาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
106
เด็กหญิงปิยธิดา  สุขพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงผลัฏฐา  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
108
เด็กชายพงศธร  ทรงวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
109
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  บุญงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพนิดา  สิงห์เรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพฤกษา  ลัดดาไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
112
เด็กชายพสุธร  แถบเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชริดา  พูลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
114
เด็กชายพิชญากร  วารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิชามญช์  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
116
เด็กชายพิเชฐ  วงศอำมาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จารุธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์พัตรา  กุลโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิริดา  ดงภูยาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/5 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายพีรพล  บูรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
122
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
123
เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
124
เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
125
เด็กหญิงฟ้าจุติ  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
126
เด็กชายฟาลลอน  แจ๊คสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
127
เด็กชายภรภัทร  ควรกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภวิภา  จายวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภัคนันท์  สมคะเณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะขุ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
131
เด็กชายภัทรพล  นกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงภัทราพร  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
133
เด็กชายภาคภูมิ  สมนิยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
134
เด็กชายภานุกร  ปิยไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
135
เด็กชายภูมิภัทร  ทะขุ่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
136
เด็กชายภูรินทร์  สุขเจริญเวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
138
เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
139
เด็กหญิงมีสุข  ตั้งใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
140
เด็กชายยศธร  จุดาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
141
เด็กชายยุทธศาสตร์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงโยษิตา  กองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
143
เด็กชายรชต  สัตย์ชือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
144
เด็กชายรชตศุภกร  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
145
เด็กชายรังสิมันต์  สัตยาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
146
เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
147
เด็กชายรัตติกรณ์  แก้วรากมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
148
เด็กชายริชาร์ด  ลินฟอร์ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
149
เด็กหญิงรินรดา  สุขแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
150
เด็กหญิงลฎาภา  อินทยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงลลิดา  ทองกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
152
เด็กหญิงลลิตวดี  ปิยะไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
153
เด็กชายวงศกร  เชนุยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวชิรภา  วิไลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวนิตษา  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวรกานต์  ศรีบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวรศิริ  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวรางคณา  สำราญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
159
เด็กชายวราเมธ  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
160
เด็กชายวรินทร  เสาร์ทอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวริศรา  พรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวริสา  พันธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวาธินี  สุดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวิลาสินี  เติมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
167
เด็กชายศตพร  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
168
เด็กชายศรายุทธ  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
169
เด็กหญิงศศิธร  เมืองไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
170
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
171
เด็กหญิงศิริกุล  นิลดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงศิริประภา  ประนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
173
เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
174
เด็กชายศุภกฤต  ทรงวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
175
เด็กชายศุภฤกษ์  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
176
เด็กหญิงศุภากร  สัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
177
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสตางค์  คำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
179
เด็กชายสนธิ  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
180
เด็กชายสรยุทธ  ยอดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
181
เด็กชายอิทธิพล  ลายปูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/7 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงสิตาวีร์  ภูริวัฒนกุลพัทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
183
เด็กชายสิทธิศักดิ์  กรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสิรินธร  ใจพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสิริวิมล  เฉลียวไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสุกัญญา  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ธนะรุ่งรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุชัญญา  ผกาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
189
เด็กชายสุทิวัส  คู่กระสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
190
เด็กชายสุเทพ  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุมินตรา  ปลายด่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
193
เด็กชายสุรยุทร  โตทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
194
เด็กชายสุรเสกข์  สายแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสุรางคณา  พุสาโรนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
196
เด็กชายสุวัจน์  บึงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
197
เด็กหญิงโสรยา  บุตรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
198
เด็กชายอนุพงศ์  อุปเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
199
เด็กหญิงอรณิชา  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
200
เด็กชายอรรถวุฒิ  จุดาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
201
เด็กหญิงอรวรรยา  ทรงวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
202
เด็กชายอริญ  เช่นชาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
203
เด็กหญิงอริสา  คิดงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
204
เด็กชายอัครพนธ์  ใยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอัจจิมา  โลหะทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอารยา  เขียวเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอาริตา  เสาร์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอาริยา  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอาริษา  ทศวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอิงครัต  ชินวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
211
เด็กชายอิทธิพล  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
212
เด็กชายแอ็บสลอน  เจนเซ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/1 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงกชกร  แก้วหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกชพร  สุนินทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกนกพร  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกรรณิกา  ทองอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
217
เด็กชายกฤตเมธ  ปิยะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกฤติวรดา  อย่านอนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศิริกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกัลยา  งามแยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกัลยาเกศแก้ว  ฉุนเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  บุตรเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ผลจันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกิตติพงศ์  สงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
225
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงเกสรา  ขอสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
227
เด็กชายโกเมนทร์  ดิษฐบรรพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงขวัญจรา  ไกรเภท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
229
เด็กชายคเณศวร  นาคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงครองขวัญ  ม่วงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจัณภัก  จันภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
232
เด็กชายจาวุวัฒน์  ส่องาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิดาภา  ไกรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงจิรัชยา  สายเสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงจิราพชร  ดิษฐเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสมนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
239
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชิดนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงเจไพลิน  โฉลกดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงฉมาพร  แนบทางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
242
เด็กชายชนะพงษ์  รักษาแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
243
เด็กชายอนุภัทร  แก้วกระมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
244
เด็กชายอนุวัต  แจ้งสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
245
เด็กชายอนุวัศน์  วรธาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชนิตา  กล้าแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชนินาถ  นาวาเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชลิต  ไกรประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กีต้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชุติกาญจ์น  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
252
เด็กชายโชคชัย  ค้าหมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงซันตร้า  พูนสระยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงฐิตาภา  สุขอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
255
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณัชชา  สมรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณัชชาภัทร  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แก้วศิริวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงณัฐชยา  ผายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัฐชยา  สังสมานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฐชา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อากรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเด่นฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัฐธิดา  นามสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงดลฤดี  เหมือนถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
266
เด็กชายต้นตระการณ์  กระจายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
267
เด็กชายตรีภพ  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
268
เด็กชายติณห์ธนโชติ  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงทยิดา  สมรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
270
เด็กชายทวีศักดิ์  แพงพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
271
เด็กชายทินภัทร  พรหนองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงทิพยากร  ศิริสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายเทพเสร็จ  ขบวนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงเทวิกา  พรมมานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
275
เด็กชายธนกร  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอภิชญา  เสยกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอรปรียา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอรปรียา  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
เด็กชายธนกฤต  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
280
เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
281
เด็กชายธนกฤต  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
282
เด็กชายธนกฤต  สายชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธนโชติ  เฉลียวไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
284
เด็กชายธนพล  มุมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงธนวรรณ  แจ้งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธนวินท์  จงมีเสร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
287
เด็กชายธรรมนูญ  โสนาพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธาดากร  กล่อมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงธิดาวัลย์  ห้อยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธิติพงศ์  เสาร์ทอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
292
เด็กชายนนทชัย  หมายสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงนภิษา  เชื่อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
294
เด็กชายนัฐดนัย  คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงนันทรัตน์  เห็นถูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงนิชา  อุดมวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงนิพาดา  ทองสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนิรัตติศัย  หงอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงปฐมพร  ปิยะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งเชิดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงปพิชญา  บุญเรืองรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายปรมี  วิเวกดัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
303
เด็กชายปรัชญา  เชื้อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงปาริฉัตร  ผกาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงปุญญิศา  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงพนิวัติดา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงพรณภัทร  ศิลาอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
308
เด็กชายพฤกษ์  อาศิรสิริวาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอรปรียา  สุขรัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงอริสรา  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงพลอยแพรวา  สุขรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงพิชญาภา  หามทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายพิสิษฐ์  เดชกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
316
เด็กชายพีระณัฐ  ศรันยูญาติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
317
เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมุลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
318
เด็กชายพุฒิพงศ์  รำจวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงเพียงขวัญ  หนูประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
320
เด็กชายภัทธดนย์  เสาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงภัทรนันท์  สุวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงภัสสร  พระใหม่งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
323
เด็กชายภูบดินทร์  สารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
324
เด็กชายภูมิดนัย  พิมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงภูรีลนา  เดชกุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
326
เด็กชายภูวนาถ  ภาคพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
327
เด็กชายแมทธิว  บิดเดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงรติบดี  จะมัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงรวิสรา  สุพาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
330
เด็กชายรัฐศาสตร์  กระจ่างจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
331
เด็กชายรุจิกร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงฤทัยกานต์  ม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงลดาวัลย์  แท่นกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายวชิรญาณ  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวณิชนันท์  นิสัยกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวรดา  ติราวรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
337
เด็กชายวัชระ  อินทร์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
338
เด็กชายวิทยา  สุขแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงวิมลสิริ  แสวงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงวีรินทรา  มาตรเมืองคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงอาลิสา  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงอาศิรา  เหง่าพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/5 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กชายวุฒิชัย  ยิ่งเชิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงศกลรัตน์  เฉลียวไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พระใหม่งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
347
เด็กชายศรัณยู  ปลายแก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงศศิวิมล  แทนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงศิรดา  มะลิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
350
เด็กชายศิวกร  พริงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงศุภกร  เลี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
352
เด็กชายศุภชัย  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเคลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงโศภิษฐา  ส่องาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงสไบแพร  ยิ่งเจนจบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
356
เด็กชายสมภพ  เจตนาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
357
เด็กชายสรรเพชร  บานบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงสรันยา  ก๋าจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายสัณหณัฐ  อิมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
360
เด็กชายสิรภพ  โสนาพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
361
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงสุขนิกา  ยอดผะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
363
เด็กชายสุขยอด  โคกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงสุชัญญา  หงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงสุภัชชา  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุนาโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงสุภาวิตา  หมั่นเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
368
เด็กชายสุรกานต์  ดิษฐบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงโสภิตา  สีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปิยะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงอติกานต์  นวลกิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงอนัญพร  ประจันทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงอนันตญา  ราษีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงอุมาพร  ผิวละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
375
เด็กชายืกิตติกานต์  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารจามจุรี ห้อง 2/1 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
377
เด็กชายเกียรติศักดิ์  หฤทัยถาวร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
378
เด็กชายโกมิน  ฉลาดสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
379
เด็กชายไกวัลย์  ดีชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
380
เด็กชายจิรพัฒน์  โพฺธิสาร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
381
เด็กหญิงจิรวดี  ลักศร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
382
เด็กชายฉัตรเงิน  เอี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
383
เด็กหญิงฉันท์สินี  สมดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
384
เด็กชายชัชนันท์  ลอยเลืื่อน
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
385
เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
386
เด็กหญิงณัฐธิดา  จงเกิดดี
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
387
เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษร ซูโอมากิ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
388
เด็กชายธนัท  มีมาก
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
389
เด็กชายธันทิวากร  ปุนเรศน์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
390
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีจุดานุ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
391
เด็กหญิงใบพลู  ตะลาโส
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
392
เด็กหญิงพรพิมล  มีชัย
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
393
เด็กชายพรภวิษย์  ทองละมุล
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
394
เด็กหญิงพรรษา  เมียดเตียบ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
395
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีจันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
396
เด็กชายพิพัฒน์  มั่นพรม
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
397
เด็กชายพีรัชชัย  สุระถาวร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
398
เด็กหญิงรินรดา  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
399
เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
400
เด็กชายศุภวิชญ์  ปลายแก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
401
เด็กหญิงสิริณภา  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
402
เด็กชายสุพศิน  สำหรับชื่อ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
403
เด็กชายสุรเกียรติ  ทรงวาจา
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
404
เด็กชายเส้นชัย  อุตมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
405
เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
406
เด็กชายอนุพงษ์  นิราศภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารจามจุรี ห้อง 2/2 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงกนกพร  ใจพินิจ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกนกพรรณ  แสนหล้า
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกรวีร์  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อุบลโพธิ์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำลังเลิศ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกันต์ดนัย  ทาเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกิตติชัย  ดุนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกุมภา  คงเก่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฉลาดเอื้อ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
418
เด็กชายไกรศักดิ์  หล่อขุมทอง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
419
เด็กชายจันทกร  พันธ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประชุมฉลาด
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงจารวี  ปิยะไพร
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงจิรัชธิดา  บานชื่่น
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงจิรานันท์  ฝ่ายกลาง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชดาษา  หมั่นเที่ยง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชนาพร  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
426
เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชาญชัย  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงชุติมน  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
430
เด็กชายไชยวัฒน์  วรภาพ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงฐิติกา  สุวรรณโฮม
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารจามจุรี ห้อง 3/1 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายตรีภพ  ปิยะไพร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
435
เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
436
เด็กชายเทพทัด  ใยแดง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
437
เด็กชายเทวินทร์  จุดาบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
438
เด็กชายธนวัฒน์  มีบุตรดี
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธนวัต  วงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธนวัตน์  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงธนาภา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงธนิตตา  ลำดับจุด
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
443
เด็กชายธนินทร์การ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงธัญกมล  หมั่นเที่ยง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงธิดารักษ์  เจริญแสนสวย
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงธีรดา  นามเวช
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
447
เด็กชายนครินทร์  จันทร์อำพร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
448
เด็กชายนพดล  ทรงสมมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงนารีกานต์  บุญชาติ
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงนาลิน  ยี
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
451
เด็กชายนาวาธร  หาญนอก
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงบุญรักษา  ฉลาดเอื้อ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปวรรัตน์  เกื้อทาน
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปวีณา  พริ้งเพราะ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
458
เด็กชายปัญญพัฒน์  หิมโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารจามจุรี ห้อง 3/2 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กชายพรรณกิจ  พลีดี
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
460
เด็กชายพัชรพล  เข็มมา
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
461
เด็กชายพัชรพล  สำราญจริง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวิรัช
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงเพชรฤดี  ปิยะไพร
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงแพรวา  การเพียร
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงภคพร  ทนงใจ
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงภวิกา  กริตยวงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงภัทรมน  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงภัทรวดี  พันธสา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงภัทราวดี  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
470
เด็กชายมงคล  สุขสะอาด
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานชม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงมนฤดี  อาจหาญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
474
เด็กชายรัตนากร  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์จันทา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงลดามาส  โลมะบัน
ป.6
โรงเรียนบ้านละลมระไซ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงลักษิกา  เกษมสินธุ์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงวรกานต์  ศรีเครือดำ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงวรรณพร  ลวงศรี
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
480
เด็กชายวสุพล  ใยแดง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงวาเศรษฐี  คีรี
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงวิลาสินี  ยิ่งมีดี
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
484
เด็กชายศุภกร  ประไวย์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารจามจุรี ห้อง 3/3 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณัฐกานต์  กตัญญู
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฐดี  มาริค
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
489
เด็กชายปิยวัฒน์  ขอจงดี
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงเปมิกา  กองพิธี
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
491
เด็กชายพงศทร  จุดาบุตร
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  ภาชีรัตน์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
493
เด็กชายสหรัตน์  องค์โชติยกุล
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ดวงราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงสุทธิกานต์  สำราญใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงสุริย์รัตน์  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงสุวิชาดา  คิดดีจริง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงโสภิดา  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงหทัยชนก  จิตรเอก
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
502
เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองแจ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
503
เด็กชายอนุรักษ์  จามิกรณ์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอรสา  ศรีเครือดำ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงอัจฉรา  ใจพินิจ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
506
เด็กชายเอกราช  คลังประโคน
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
508
เด็กชายิกิตติพัฒน์  ลายสนธิ์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนบ้านบุอันโนง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงกชกร  งามแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
510
เด็กชายกนก  ฟีสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
511
เด็กหญิงจันจิรา  จามิกรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
512
เด็กชายชัชวาลย์  สามลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
513
เด็กชายญาณธร  พันเลียว
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
514
เด็กชายญาโณทัย  พันเลียว
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
515
เด็กหญิงณัฐนพิน  อาจเทเวศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
516
เด็กชายธนทัต  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
517
เด็กชายธนวัฒน์  เสาะสนธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
518
เด็กชายธนาทรัพย์  นิราศภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
519
เด็กชายนนทวัฒน์  เฉลียวศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
520
เด็กชายพนัชกร  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
521
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  พรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
522
เด็กหญิงภวิกา  อินทะกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
523
เด็กชายมงคลธรรม  อาบรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
524
เด็กหญิงไมย่า  มอร์โรว์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
525
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
526
เด็กหญิงรัญชิดา  ลายสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
527
เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ประประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
528
เด็กหญิงสุพรรษา  พันเลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
529
เด็กหญิงสุพิญา  แสงโสด
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
530
เด็กหญิงสุภัสสร  พันเลียว
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
531
เด็กหญิงอาทิตยา  นิราศภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
532
เด็กชายเอกภพ  แสงตะวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/2 โรงเรียนบ้านบุอันโนง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายจักกริด  สาคเรศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
534
เด็กชายจิรสิน  กำจัดภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงชาลิสา  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงดาวนุวรรณ  จุลบท
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงทอฝัน  หมั่นดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงทักษยา  ดำรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
539
เด็กชายเทวา  ปัญญายาว
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธนพัฒน์  ด้วงศักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธนากร  เสาะสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธวัชชัย  นิลหุต
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
543
เด็กชายนนทกร  ตินานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงนันท์นภัส  เสียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงบัณฑิตา  แจ้งรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงบุปผา  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงเบญญาภา  กายดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
548
เด็กชายประเสริฐ  เพราะพืช
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงปาลิตา  หมายสม
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
550
เด็กชายภูวนัตถ์  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงมานิตา  โสนาพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
552
เด็กชายวรณัน  จามิกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
554
เด็กชายศักดิธัช  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
555
เด็กชายสิทธิชัย  นกแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
556
เด็กชายสุภัทร์  นิราศภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงอรวรรยา  ตินานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงอินทิรา  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงแคว้น
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
560
เด็กหญิงกรวีร์  มีเหมาะ
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
561
เด็กหญิงกวินตรา  จันทร์ศาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
562
เด็กหญิงจิดาภา  ลายปูน
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
563
เด็กชายจิตรเทพ  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
564
เด็กหญิงจิรัชญา  เรืองฉาย
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
565
เด็กหญิงชลดา  ลายปูม
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
566
เด็กหญิงชลธิชา  ลายปูม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
567
เด็กหญิงชโลธร  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
568
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสวงหา
ป.4
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
569
เด็กชายธนกฤต  ศรีแย้ม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
570
เด็กหญิงธนาภา  จันทร์เนียม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
571
เด็กหญิงน้ำเพชร  แรงจบ
ป.4
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
572
เด็กหญิงนิดธิดา  สุรศร
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
573
เด็กหญิงพรพิมล  ฉายยิ่งเชี่ยว
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
574
เด็กชายพัชรภูมิ  สุรศร
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
575
เด็กหญิงพาขวัญ  มณฑาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
576
เด็กชายวาทิตย์  ทองประดับ
ป.4
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
577
เด็กชายวิศวกร  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
578
เด็กหญิงศศิโรชา  ตุละพิภาค
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
579
เด็กชายศักดิ์รินทร์  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
580
เด็กหญิงศิวิมล  บุตรเทศน์
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
581
เด็กชายสหรัฐ  แก้วเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
582
เด็กชายอภิสร  ดีแก่
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
583
เด็กหญิงอรวรรณ  ลำดับมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
584
เด็กหญิงอรุชา  อรุณรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
585
เด็กหญิงอลิษา  งามระหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/2 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กหญิงกัญญาภัค  หาสุนทรีย์
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
587
เด็กชายกิตตินันท์  แปลงดี
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงขวัญจิรา  ยวงทอง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงจุฑามณี  บุละคร
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงเจนจิรา  ก่อทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงโชติกา  ทองประดับ
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณัฐพร  อยู่ดน
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
594
เด็กชายดนัยณัฐ  กิมาวะหา
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงธัญชนก  ตระการดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงธัญญาเรศ  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงธิตาพร  ลำดับจุด
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
599
เด็กชายนพดล  เรืองเกษม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงบุษบา  เสือเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงเบญญาภา  ภุมลี
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงประภัสสร  สุรศร
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปวิณ์ธิญา  คำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปัทมา  จิตงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
606
เด็กชายพงศกร  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพรไพลิน  นิลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงแพรวา  อุ่นอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงโยษิตา  ลำดับมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงวรรณธนา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
611
เด็กชายวิทยา  จรัสใส
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงวีรยา  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงสิริขวัญ  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงสุนิตา  ทองกระจาย
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงสุปรีดา  พวงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
616
เด็กชายอดิศักดิ์  ชะเอมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนมหาราช4
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กชายกฤตเมธ  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
618
เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
619
เด็กหญิงกันยากร  สังเกตกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
620
เด็กหญิงเกศินี  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
621
เด็กหญิงขนิษฐา  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
622
เด็กหญิงขิมขันกาญจนา  ศูนย์กลาง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
623
เด็กหญิงจันทิมา  โสภา
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
624
เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิตประถม
625
เด็กหญิงจิตราภรณ์  วันดี
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
626
เด็กหญิงจิรานุช  อุตส่าห์ดี
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
627
เด็กชายจิราวัฒน์  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
628
เด็กชายฉัตรชัย  วรรณมานะ
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
629
เด็กชายชนวีร์  พุทธานุ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
630
เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิตประถม
631
เด็กชายชัยราชัน  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
632
เด็กชายชานน  สุขยา
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
633
เด็กชายโชติภณ  สังเกตกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
634
เด็กหญิงฐิติมา  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
635
เด็กหญิงณัฐฐา  สังเกตกิจ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
636
เด็กชายณัฐวัตร  รอบรู้
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
637
เด็กหญิงดารากร  มาอยู่
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
638
เด็กชายดุลยวัต  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
639
เด็กชายทตพงศ์  สุขประโคน
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
640
เด็กชายธนศักดิ์  ใจพินิจ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
641
เด็กชายธวัชชัย  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
642
เด็กชายธวัชชัย  สำราญใจ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
643
เด็กหญิงธัญรวี  แสวงสุข
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
644
เด็กหญิงธันยพร  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
645
เด็กหญิงนนท์ธิดา  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
646
เด็กหญิงนภสร  สังเกตกิจ
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/2 โรงเรียนมหาราช4
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กหญิงนลินี  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
648
เด็กชายนิธิกร  สังข์โกมล
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
649
เด็กชายบารมี  ศรีโพธิ์ลา
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
650
เด็กชายปฐมพร  ดีโพธิ์รัมย์
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
651
เด็กหญิงปาลิตา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
652
เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
653
เด็กหญิงพนิดา  ตองอ่อน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
654
เด็กหญิงพรประภา  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
655
เด็กชายพรภวิษย์  มีสานุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
656
เด็กหญิงพรรัฎฎา  พิมพ์เก่า
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
657
เด็กชายพัชรพล  สติภา
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
658
เด็กชายพิพัฒน์  แย้มรัมย์
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
659
เด็กชายภาณุพงศ์  หวนประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
660
เด็กหญิงมณีวรรณ  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิตประถม
661
เด็กชายมังกร  นาคพรม
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
662
เด็กชายยุทธนา  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
663
เด็กหญิงระวิวรรณ  สังเกตกิจ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
664
เด็กชายรัชชานนท์  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
665
เด็กหญิงลักษม์สินาภรณ์  ทิพสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
666
เด็กชายวงศกร  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
667
เด็กหญิงวรนุช  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
668
เด็กหญิงวรรณิกา  คุชิตา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
669
เด็กชายวุฒิชัย  ไกรเสือ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
670
เด็กชายศรชัย  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
671
เด็กชายศิโรดมษ์  คันชั่งทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
672
เด็กชายศิลา  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
673
เด็กชายศิวกร  รองพล
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
674
เด็กหญิงศุทธิ  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
675
เด็กชายสิทธิพล  วะเศษสร้อย
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
676
เด็กหญิงสิรามล  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/3 โรงเรียนมหาราช4
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กชายสิริพงค์  วรรณมานะ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
678
เด็กหญิงสิริวรรณ  สังเกตกิจ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
679
เด็กหญิงสุกัญญา  จันทเสน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
680
เด็กชายสุทธินัย  หาสุข
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
681
เด็กชายสุทธิพงศ์  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
682
เด็กชายสุพจิตร  ชินรัมย์
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
683
เด็กหญิงสุภัสสรา  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิตประถม
684
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันประโคน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
685
เด็กหญิงอรัญญา  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
686
เด็กหญิงอริษา  หงษ์เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
687
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
688
เด็กหญิงอารยา  ภูวาดสาย
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
689
เด็กหญิงอาวารี  สารเนตร
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/4 โรงเรียนมหาราช4
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
นายณัฐวุฒิ  อินสำราญ
ม.3
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงนันทกา  ศรีพรหม
ม.3
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิต ม.ต้น
692
นายปฏิการณ์  กาดกลางดอน
ม.2
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงแสงมณี  ไชยพร
ม.2
โรงเรียนบ้านมะเมียง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1/1 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กหญิงกรพินลักษณ์  วิโรจน์รัตน์
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
695
เด็กหญิงกานดา  แรงจบ
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
696
เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุกูล
ป.6
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
697
เด็กหญิงกุลนัดดา  สีเดียว
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
698
เด็กหญิงชนานันท์  จันทบรม
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
699
เด็กหญิงชนาภา  นุชโต
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
700
เด็กหญิงทิวาพร  วิโรจรัตน์
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
701
เด็กชายธราเทพ  ดุจพันธ์
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
702
เด็กหญิงปณิดา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
703
เด็กชายปวิณรัช  ศรีพรรณ
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
704
เด็กชายพฤติพงศ์  สืบสันต์
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
705
เด็กหญิงพิยะดา  จุไร
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
706
เด็กชายภานุวัตน์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
707
เด็กหญิงสุภาพร  มัดทุรี
ป.6
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
708
เด็กชายอิทธิกร  ไม่น้อย
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1/2 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กหญิงกฤษณา  สมเหมาะ
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
711
เด็กชายชนาธิป  ภูนาเพชร
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงฐิติกาฐจน์  ศรีน้อย
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณัฐกานต์  มิลยะมาตร
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงทยิดา  มัดทุรี
ป.6
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงธัญสินี  ทวีจันทร์
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงนัฏฐชา  แจ่มฟ้า
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงพรกนก  ติมุลา
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ดีชอบ
ป.6
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงภูษณิสา  ภาคตอน
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ส่องาม
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ทิ้งสุข
ป.5
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
723
เด็กชายสิทธิศักดิ์  คุ้มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนบ้านนาครอง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
724
เด็กหญิงกนกพร  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
725
เด็กหญิงกศิณา  ฉลองวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
726
เด็กชายคทายุทธ์  คลองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
727
เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
728
เด็กหญิงเชิญขวัญ  มะโนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
729
เด็กหญิงณัฐวุฒิ  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
730
เด็กชายถนอมศักดิ์  มะโนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
731
เด็กหญิงทักษพร  สุขยา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
732
เด็กชายธนพล  ยิ่งเรงเริง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
733
เด็กชายธามนิธิต  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
734
เด็กชายธีรภัทร  ศรีเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
735
เด็กชายธีรยุทธ  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
736
เด็กหญิงนฤมล  อินธิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
737
เด็กหญิงนันฑิกานต์  ครองชื่น
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
738
เด็กหญิงเปรมิกา  สมนิยาม
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
739
เด็กชายวุฒิภัทร  บูรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
740
เด็กหญิงศรสวรรค์  ระบือนาม
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
741
เด็กหญิงศรุดา  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
742
เด็กชายศิลา  สุขสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
743
เด็กชายอธิษฐ์  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
744
เด็กหญิงอัจฉรา  บุญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาครอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/2 โรงเรียนบ้านนาครอง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
745
เด็กหญิงกรสุข  สาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกวินตรา  ศรีราม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
747
เด็กชายจิรภัทร  ใยยอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์โท
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  อินธิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
750
เด็กชายธรรมภณ  พลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
751
เด็กชายธัญวรัตน์  ไชยสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
752
เด็กชายธีรพัฒน์  คุยพร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงนรีเนตร  ดาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงนาถนรี  แสงอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีหาวัด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปราณปริยา  สุกลมไสย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
758
เด็กชายพงศกร  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
759
เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงสลาวดี  ขบวนงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
761
เด็กชายสัญชัย  แก้วประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาครอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนบ้านสีโค
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กหญิงกรกนก  ฮ่องสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
763
เด็กชายกฤษฎา  ธนะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
764
เด็กหญิงกุลนิดา  ชาติสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
765
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรเทศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
766
เด็กหญิงดนุชา  สมนิยาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
767
เด็กชายธนโชติ  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
768
เด็กชายธนวัฒน์  สุระศร
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
769
เด็กหญิงธนิษฐา  นิยมเหมาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
770
เด็กหญิงนิตติญา   บุญเผย
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
771
เด็กหญิงปนิตา  สมนิยาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
772
เด็กชายพรเทพ  เหิมฮึก
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
773
เด็กชายพรรษา  คำจวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
774
เด็กหญิงพรหมพร  ผลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
775
เด็กหญิงพัชรี  ราษีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
776
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คนหมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
777
เด็กชายพีรณัฐ  ล้ำเหลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
778
เด็กชายเมฆา  ทองเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
779
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เสาะสืบงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
780
เด็กชายวิกรม  วิเชียรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
781
เด็กหญิงศิภาดา  ปิยะไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
782
เด็กหญิงสุภนิดา  บุระคร
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
783
เด็กหญิงเสกสันต์  ศรีสุพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
784
เด็กชายอภินันท์  นิลสาริกา
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนบ้านอำปึลกง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กหญิงกรวรรณ  เพลินพร้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
786
เด็กหญิงจุฑามณี  สุขนางรอง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
787
เด็กชายชานนท์  คำพานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
788
เด็กหญิงนราวดี  ชาวดร
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
789
เด็กหญิงนฤมล  พนารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
790
เด็กหญิงพัชรินทร์  ราษีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
791
เด็กชายพิชิตชัย  อุทธิโก
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
792
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
793
เด็กชายพีรวิชณ์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
794
เด็กหญิงมณีทิพย์  ประไว
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/2 โรงเรียนบ้านอำปึลกง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กชายก้องภพ  คันธชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงกัญญาพร  ฝอยทองสำโรง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฝอยทองสำโรง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงชมพูนุช  รัตน์เมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
799
เด็กชายชานน  นับถือสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
800
เด็กชายณัฐพล  เกิดสบาย
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
801
เด็กชายธนภัทร  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
802
เด็กชายธนากร  ศรีเครือดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงธัญญธร  โกมารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงธิดารัตน์  สังเกตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงนันท์สินี  ลอยเลื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงนารี  กลีบแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงนิตยา  จารุณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
808
เด็กชายปัญญากร  โตเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงปัทมา  พรหมนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงปิยพร  ยิ่งเจนจบ
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพัสกร  ยืนยาว
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงเพ็ญสมร  ประไวย์
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงภัทรมล  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงมณฑิตา  ทุนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงวรรณพร  ที่อุปมา
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงวศินี  ลอยเลื่่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงวศินี  สำราญดี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
818
เด็กชายศุภชัย  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
819
เด็กชายส่งเสริม  มันจะกาเภท
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
820
เด็กชายสุรยุทธ์  สุดตะลาวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
821
เด็กชายอชิชา  สืบสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
822
เด็กชายอชิระณัฐ  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
823
เด็กชายอภิวัฒน์  สำราญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงอรกัญญา  สมปอง
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงอารียา  พรหมนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
826
เด็กชายเอกวิทย์  เรืองสุขสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
827
เด็กหญิงกชกร  เหมาะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงกุลนัดดา  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงเขมจิรัศมิ์  ม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงญาดา  หอมตอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
832
เด็กชายณชพล  ภิญโญภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
833
เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงณภัทร  ตรงสูญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขมะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงณัฐวดี  พรศักดา
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนกร  สุขยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธนธรณ์  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงปณิตา  ปักกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงปวันรัตน์  ปลุกใจหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
842
เด็กชายภูวนัย  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงมนัญชญา  ม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงวรัชยา  บุตรสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
846
เด็กชายวีรพล  เดชภูงา
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
847
เด็กชายสรางค์กูล  ดีขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายสุธาวี  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงอรวรรณ  พลวงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงอริสา  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1/1 โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 2
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กหญิงจันทรัช  แก้ววันทา
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
852
เด็กชายฉัตรดนัย  ตั้งอยู่
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
853
เด็กชายฐิติวุฒิ  อนุทูล
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
854
เด็กชายณัฐพล  ตั้งอยู่
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงณัฐริกา  ทรงวาจา
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
856
เด็กชายธนากร  ก่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนราทิพย์  สมใจหวัง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนิภาพร  สุวาสนะ
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงบุญยนุช  หมายทวี
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
860
เด็กชายบุณยวีร์  จารุณะ
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
861
เด็กชายบูรวิชญ์  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
864
เด็กชายมนตรี  สติภา
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  ห้าวหาญ
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงวิรดา  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงศุทธินี  พัดทอง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
868
เด็กชายศุภกร  สระทองพิมพ์
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
869
เด็กชายศุภกิตต์  พริ้งเพราะ
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุจิตรา  ชาญเชี่ยว
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสุภานิชา  พรมเสนสอน
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุภาวิดา  เข้มแข็ง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงอุ้มบุญ  วิมุล
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1/1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
874
เด็กหญิงกชกร  เจริญุสุข
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
875
เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
876
เด็กชายกตติกวิน  ภูจ่าพล
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
877
เด็กหญิงกนิษฐา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
878
เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมโรจน์
ป.5
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
คณิตประถม
879
เด็กหญิงกรกนก  เหง่างาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
880
เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
881
เด็กหญิงกฤติญดา  ศรีชมพู
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
882
เด็กชายกฤติเดช  จิวจิรกิติ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
883
เด็กหญิงกฤษณา  ประภาสัย
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
884
เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
885
เด็กชายกวินทร์  จุงเลียก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
886
เด็กหญิงกัญชลิกา  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
887
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
888
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
889
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาเเสง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
890
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
891
เด็กหญิงกิตติวรา  มงคลการ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
892
เด็กหญิงกุลฑิฌา  คชรินทร์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
893
เด็กหญิงกุลธีดา  ทัพพศักดา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
894
เด็กหญิงเกศยศวดี  ศรีมาก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
895
เด็กหญิงเกศรินทร์  ชื่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
896
เด็กชายเกียรติกวิน  จันวัตโณทัย
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
897
เด็กหญิงแก้วกัลยา  มุมทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
898
เด็กหญิงขวัญมุก  หลิมสกุล
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
899
เด็กชายเขมมนัส  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
900
เด็กชายจักรกฤษ  ภูศิริ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
901
เด็กชายจักรพันธ์  จันทยุง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
902
เด็กชายจักรินทร์  นราวงษ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
903
เด็กหญิงจารียา  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1/2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
904
เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาดี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
905
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยิ่งคง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
906
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสรรงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิตประถม
907
เด็กชายจิรวัฒน์  หงษ์ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
908
เด็กหญิงจิราพร  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
909
เด็กชายจิรายุ  สุโพธิ์แสน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
910
เด็กหญิงจีรนันท์  อนงชัย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
911
เด็กหญิงจีรัชยา  เงิดกระโทก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
912
เด็กหญิงจุฑามาศ  กล้าเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
913
เด็กชายเจษฏา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
914
เด็กหญิงโจรีแอนนา  โฟสเซแบร์ก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
915
เด็กชายฉลองรัตน์  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
916
เด็กหญิงชญาดา  สิงห์ยาม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
917
เด็กชายชนัญชิดา  ธวัชชัยวงศกร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
918
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองวิไล
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
919
เด็กหญิงชรินรัตน์  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
920
เด็กหญิงชลดา  ตำทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
921
เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
922
เด็กชายชัยมงคล  ดำเนิน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
923
เด็กหญิงชาริณีย์  มะณีย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
924
เด็กหญิงชาลิสา  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
925
เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
926
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรสมาน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
927
เด็กหญิงชุตินันท์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
928
เด็กหญิงชุติมา  วุฒิยา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
929
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
930
เด็กหญิงญาตาวี  สามารถ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
931
เด็กชายณฐกร  ลักขษร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
932
เด็กชายณพัฒษกร  หฤทัยถวร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
933
เด็กหญิงณัฏฐกมล  นมัสจวรรธน์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
934
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมัญญา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
935
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
936
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะลิหวล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
937
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
938
เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมพุมา
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
939
เด็กหญิงณัฐนันท์  มูลดับ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
940
เด็กชายณัฐพงษ์  กองไกสง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
941
เด็กชายณัฐวัฒน์  ดวงสิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
942
เด็กชายณัฐวัตร  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
943
เด็กหญิงณัตญาภรณ์  จงใงงาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
944
เด็กหญิงณีรนุช  แก้วพลงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
945
เด็กหญิงดวงฤทัย  สำราญใจ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
946
เด็กชายดิษฐพงศ์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
947
เด็กชายทวีศักดิ์  อยู่นาน
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
948
เด็กชายทักษ์ดนัย  คำทา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
949
เด็กชายธนชาติ  บูรณ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
950
เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ชู
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
951
เด็กหญิงธนัชชา  ดาทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
952
เด็กหญิงธนัชพร  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
953
เด็กชายธนาธิป  คำงาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
954
เด็กหญิงธนิกาภัค  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
955
เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
956
เด็กชายธรรมสินธ์  สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
957
เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
958
เด็กหญิงธัญลักณ์  ครองยุติ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
959
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
960
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีบุญ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
961
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแต้ม
ป.5
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
คณิตประถม
962
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
963
เด็กหญิงธิติญา  สว่างเต็ม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1/4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
964
เด็กชายธินกร  ขุนศรีมณี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
965
เด็กหญิงธีรดา  ชะนุรัมย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
966
เด็กหญิงธีรดา  บุญกล้า
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
967
เด็กชายธีรธร  สุขดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
968
เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
969
เด็กชายนถนต์  สามใจ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
970
เด็กชายนพกร  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
971
เด็กหญิงนภัทร  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
972
เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
973
เด็กหญิงนวรัตน์  จุันทริงวษ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
974
เด็กหญิงนัฏฐชา  นมัสจวรรธน์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
975
เด็กชายนัฐธร  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านจังเอิล
คณิตประถม
976
เด็กชายนันทชัย  อัมลา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
977
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
978
เด็กหญิงนันทิกา  ทุสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
979
เด็กหญิงนันทิกานต์  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
980
เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
981
เด็กหญิงนิภาพร  อัมลา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
982
เด็กชายเนติภูมิ  ปะยงค์หอม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
983
เด็กหญิงบัวชมพู  สามิตร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
984
เด็กหญิงบุญฑริกา  พูลเพียร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
985
เด็กชายบุญยศักดิ์  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
986
เด็กหญิงบุษกร  สูงยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
987
เด็กหญิงบุษบา  สายะภา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
988
เด็กหญิงปนัดดา  ลือไทย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
989
เด็กชายปภังกร  พวงเพชร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
990
เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
991
เด็กหญิงปภัทศร  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
992
เด็กชายปภินวิทย์  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
993
เด็กชายประกาศิต  สารคิต
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1/5 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
994
เด็กหญิงประติญา  แสงสันต์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
995
เด็กหญิงประภัสสร  สายสินจน์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
996
เด็กหญิงปริยาภัทร  วิมล
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
997
เด็กชายปรีชา  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
998
เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ส่งกลิ่น
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
999
เด็กหญิงปวรลักษณ์  อวบสำอางค์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1000
เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1001
เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1002
เด็กชายปัณณทัต  ผลแม่น
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1003
เด็กชายปัณณธร  หล้าธรรม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1004
เด็กหญิงปานกมล  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1006
เด็กหญิงปาริชาติ  ยวนจิตร
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
คณิตประถม
1007
เด็กหญิงปาริตตา  เนื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1008
เด็กชายปิยฉัตร  นาทันรีบ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1009
เด็กหญิงปิยธิดา  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1010
เด็กชายปิยพัฒน์  จิตรสะอาด
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1011
เด็กหญิงปิยะดา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1012
เด็กหญิงปิยะศิริ  ปุ่มแม่น
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
คณิตประถม
1013
เด็กหญิงเปมิกา  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1014
เด็กชายพงศกร  จำนงรักษ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1015
เด็กชายพงศกร  เห็มวัง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1016
เด็กชายพงศธร  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1017
เด็กหญิงพนิชญา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1018
เด็กหญิงพรธิดา  ทองอ้ม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1019
เด็กหญิงพรธิตา  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
คณิตประถม
1020
เด็กชายพรภวิษย์  จงพิทักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1021
เด็กหญิงพรรณรมณ  สิทธิกุลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
คณิตประถม
1022
เด็กชายพรหมิริยะ  แต้มทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1023
เด็กชายพลณพรรค  มุมทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2/1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงพสุนธรา  รวยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1025
เด็กหญิงพัชรดา  น้อยบล
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1026
เด็กหญิงพัทธีรา  สังโกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
1027
เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา  ประยงค์หอม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1028
เด็กหญิงพิมมาดา  สังโกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
1029
เด็กหญิงพิมลวรรณ  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1030
เด็กหญิงพิยดา  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิตประถม
1031
เด็กหญิงพุทธิดา  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1032
เด็กหญิงเพชรนภา  ทองอ้ม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1033
เด็กชายเพชรอมร  ทดดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิตประถม
1034
เด็กหญิงฟ้าใหม่  อิ่มสำราญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1035
เด็กชายภควัฒน์  มีสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1036
เด็กชายภัชปภณ  รักดี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1037
เด็กหญิงภัฐทราวดี  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญวิทวัส
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1039
เด็กชายภาณุพงศ์  ทองทา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1040
เด็กชายภาดาดร  สูญชัย
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1041
เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1042
เด็กชายภูริพัฒน์  แก้ววันนา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1043
เด็กชายเมธาพร  ยกกลิ่น
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1044
เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1045
เด็กชายรชต  พันธ์เกียร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1046
เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
1047
เด็กหญิงระพีพร  พุ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1048
เด็กหญิงรักษิณา  นพพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1049
เด็กชายรัชชานนท์  โตพันธุ์ตา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1050
เด็กหญิงรัชฏา  สืบเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1051
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1052
เด็กชายราเชนฐ์  วงศ์รุจิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1053
เด็กชายราเมศวร์  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2/2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สามารถ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1055
เด็กหญิงลลิตา  จำนงค์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
1056
เด็กหญิงลักษิกา  พูนประโคน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1057
เด็กหญิงวรกานต์  สาระเดช
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1058
เด็กชายวรชัย  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1059
เด็กหญิงวรรณิศา  บุณด้วง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1060
เด็กหญิงวรัชยา  แสงกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1061
เด็กหญิงวรัญญา  วีระขันคำ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1062
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดอก
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1063
เด็กหญิงวริศรา  หาดคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
1064
เด็กหญิงวริษา  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1065
เด็กชายวัชรพล  มังษะชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
1066
เด็กชายวัชรวรงศ์  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1067
เด็กหญิงวารุณี  ตุ่มนาค
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงวิกานดา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านจังเอิล
คณิตประถม
1069
เด็กหญิงวิยะดา  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1070
เด็กหญิงวิรดา  พิมพ์เพราะ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1071
เด็กหญิงวิไรวรรณ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1072
เด็กชายวุฒิภัทร  ถมปัทม์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1073
เด็กหญิงศศิกานต์  ประคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
1074
เด็กหญิงศศินิภา  อาสาคะติ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
1075
เด็กหญิงศศืกานต์  สำเร็จดี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1076
เด็กชายศานตวัน  จาดคำ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1077
เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมือนมี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีธาวุธ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงศุภรักษ์  คุ้มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1080
เด็กหญิงศุภลักษณ์  อนงชัย
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1081
เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1082
เด็กชายเศรษฐพงศ์  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1083
เด็กหญิงสกกุลศิริ  ศรีสันงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1084
เด็กชายสมโชค  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1085
เด็กชายสรสิช  สุขมั่น
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1086
เด็กชายสรัลธร  ฤทธิวงค์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1087
เด็กหญิงสริดา  พัตรสิงหื
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1088
เด็กหญิงสวนันท์  สุขดี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1089
เด็กชายสหรัฐ  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1090
เด็กชายสิริโชค  พงษ์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1091
เด็กหญิงสิรินาฏ  การกล้า
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1092
เด็กหญิงสุกฤตา  จิวจิรกิตติ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1093
เด็กหญิงสุดาทิพย์  ขุนศรีมณี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1094
เด็กหญิงสุทธิดา  สิริไสย
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1095
เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1096
เด็กหญิงสุธาดา  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1097
เด็กชายสุธิมนต์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1098
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทจร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1099
เด็กหญิงสุพัทรา  สุขมณีใส
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1100
เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1101
เด็กชายสุภากรณ์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1102
เด็กหญิงสุภานิช  ยามพูน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1103
เด็กหญิงสุภาวดี  แสงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
1104
เด็กหญิงสุภาวะดี  หนันกระโทก
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1105
เด็กหญิงสุวนิสา  สมตรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
1106
เด็กชายเหรียญชัย  เทพนิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิตประถม
1107
เด็กชายองศา  เทียมลม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1108
เด็กชายอชิตะ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
1109
เด็กชายอณัฐชา  ยอดจันดา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1110
เด็กชายอดิเทพ  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1111
เด็กชายอติโรจน์  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1112
เด็กชายอธิบดี  ประเหน่งเพรช
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1113
เด็กชายอภิชาติ  สุขอุ้ม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2/4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1114
เด็กหญิงอภิญญา  สีดอน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1115
เด็กชายอภิเดช  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1116
เด็กหญิงอภิสรา  ปักษี
ป.6
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
คณิตประถม
1117
เด็กชายอภิสิทธิ์  สหุนันท์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1118
เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วสมุทร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1119
เด็กหญิงอมิตา  วันทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1120
เด็กหญิงอรจิรา  สถิร
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1121
เด็กหญิงอรพิมพ์  สังขาว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1122
เด็กชายอรรคเดช  บุญด้วง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1123
เด็กหญิงอรรพิมพ์  ริมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1124
เด็กชายอริญชย์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1125
เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไมช์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1126
เด็กชายอัครเดช  มูลาเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1127
เด็กชายอัครเดช  เสริมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1128
เด็กหญิงอังคนา  ประเหน่งเพรช
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1129
เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์วัน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1130
เด็กหญิงอัมพวรรณ  สมบูรณ์การณ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1131
เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์สีชา
ป.4
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
1132
เด็กหญิงอุมากร  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
1133
เด็กหญิงอุมากร  แสงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
1134
เด็กหญิงเอกกมล  ขาวงาม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
1135
เด็กชายเอกริน  ทาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิตประถม
1136
เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2/5 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
นายกิตติกานต์  คำสี
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายกิตติพงศ์  เดชฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงกุลยา  มอญไธสง
ม.1
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงเขมิกา  นันสะอาด
ม.1
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1141
นางสาวจิราพร  อักษร
ม.3
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมู่ทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์เขียว
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีนาน
ม.1
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงณัฐธิดา  เป่ารัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงณัฐวิกา  นิยมสวน
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงทิตยา  มีพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายธนกฤต  พรหมชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1150
นางสาวธนรัตน์  ตลับทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงธนาภรณ์  สีจันทร์อ่อน
ม.1
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1152
นายธรรทนะ  บุญทะรา
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายธารเทพ  ไชยหาญ
ม.1
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงธิดารัตน์  ร่วมพัฒนา
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายธีรภัทร  มูลลาภ
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงธีราพร  ศิริศิลป์
ม.1
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงนตยา  กลพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายนพคุณ  สิทธิกุลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายนัฐภูมิ  สำรวย
ม.1
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปุ่มแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมี
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงเบญจมาศ  นาคนวล
ม.1
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงประดับพร  โคตวิสัย
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1164
นางสาวปิยนุช  โถทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมพิลา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงพรรณนิภา  ดวงเดือน
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายสหเทพ  ประคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น