ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรชนก  กระแสโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณะ  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
5
เด็กชายกล้า  พิมสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
6
เด็กชายกษิดิศ  วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
7
เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์  มุมเือนทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขบรรเทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพร  แข็งกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติภพ  มารมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
14
เด็กชายกีรติเกรียงไกร  หมื่นผาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลรัตน์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลลภัส  ปักโคทานัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
18
เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
19
เด็กชายโกศล  พูลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
20
เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขนิษฐา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงขวัญมุก  หอมมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
26
เด็กชายเขตตะวัน  พันธ์วิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเขมรัตน์  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
28
เด็กชายคงยศ  ลาภจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
29
เด็กชายจตุรภัทร  กิ่งมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สอนคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
31
เด็กชายจักรภพ  ถิ่นถาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจารุวรรณ  มะลิงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิรญาภา  ฐานะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรภิญญา  พิมรินทร์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรัชยา  วารุลังก์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพร  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิราพัชร  สุจินพรัม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญปก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรายุ  แก้วการ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเจตสุภา  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฉัตรกมล  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชญาญิ  สุจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชญานิศ  จันแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชญาภรณ์  เพิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชนกนันท์  ฤทธิรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนิกานต์  ชาชิต
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
47
เด็กชายชยุต  สิทธิหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชวพร  เกลี้ยงพร้อม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
49
เด็กชายชัยนันท์  ไหมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
50
เด็กชายชัยภัทร  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
51
เด็กชายชัยรัตน์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชุติมา  สิงจานุสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
53
เด็กชายไชยณรงค์  พันธ์นิยม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณธิดา  กะการดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐกนิษฐ์  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐกร  โสสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐจิราภา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐฐิตาภา  บุญแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐดนัย  แสงนิล
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฐพล  เบิกบาน
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐภัทร  ฉิมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงดวงฤดี  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
66
เด็กชายเต็มวศิน  วงศ์เมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
67
เด็กชายทยากร  ธนะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
68
เด็กชายทักษ์ดนัย  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเทวิกา  แก้วกวย
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
70
เด็กชายธนกฤต  คารศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนกฤษ  สุระสุข
ป.4
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
72
เด็กชายธนเทพ  อำไพ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
73
เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
74
เด็กชายธนภัทร  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
75
เด็กชายธนรัฐภูมิ  สีทา
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
76
เด็กชายธนวัฒน์  เพิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธนัชพร  สายจีน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
78
เด็กชายธนา  ผายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
79
เด็กชายธเนศพล  ธรรมนาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธมกร  ประมูลจ่าใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธัญชนก  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธัญชนก  หลุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
83
เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ดีมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอ็นดู
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันโอฬาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธิติกานต์  พัดงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธิติญา  ทองคำสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธีมาพร  หร่องบุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
91
เด็กชายธีรเทพ  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
92
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
93
เด็กชายธีรศักดิ์  เหมือนชาติ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
94
เด็กชายนครินทร์  โนนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนภสร  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
96
เด็กชายนภัสกร  โสพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
97
เด็กชายนรวิชญ์  วิจิตรขจี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนรินทิพย์  เรืองโสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนรินรัตน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนริศรา  ทรงรถ
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
101
เด็กชายนักรบ  พลหนองหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนัฐวดี  ยอดจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนันทิชา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
105
เด็กชายนิติภูมิ  บุรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 4 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนิพนธ์  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงเนตรอัปสร  ดีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
108
เด็กชายบัณฑิต  ทองล้วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
109
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วงษ์ผาง
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
110
เด็กชายบูรพา  ยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเบญญาภา  เหม็งทะเหลก
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
114
เด็กชายปภังกร  แก้วขวัญข้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปภาพินท์  กันกำแหง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปราญปวีณ์  สีสลับชัยธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปริชญา  จันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปวรปรัชญ์  แก้วขวัญข้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
119
เด็กชายปัณณทัต  นิตยศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปาริชญา  อินทร์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
121
เด็กหญิงเปรมปวีณ์  สีสลับชัยธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
122
เด็กชายพงศกร  มาลีหวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
123
เด็กชายพงศ์พล  สมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
124
เด็กชายพงศ์สิริ  บุญลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
125
เด็กชายพัชระสินธ์  สำอางค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพัชราภา  นามรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
128
เด็กชายพัฒนพงศ์  ชูลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพัตรพิมล  เกษรจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  เพิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผู้ระย้า
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพิมภกา  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
134
เด็กชายพีรพัฒน์  คำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพุทธิดา  ลักขษร
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพุทธิปภา  กระแสโท
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงเพชรรัศมิ์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
138
เด็กชายภคภัทร  รดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
140
เด็กชายภัทรกร  บุญมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 5 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภัทรกร  วารุลังค์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงภัทรธิดา  สายจีน
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
143
เด็กชายภัทรพล  อุดหนุน
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
144
เด็กชายภัทรษิณ  สำรวมจิตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
146
เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตรแม้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
147
เด็กชายภานุพงศ์  บุญเทิน
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
148
เด็กชายภานุวัฒน์  ยาติกา
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงภาวิณี  นามสว่าง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงภิญญาดา  ห่านคำวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
151
เด็กชายภูธเนศ  แคนสี
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
152
เด็กชายภูริ  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
153
เด็กชายมรุพงศ์  จันทะสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงมัทนา  เนื้อเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
155
เด็กชายยุทธนา  บุญมาแคน
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงยุวดี  บุญรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงยุวรรณดา  ผนึกดี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงรสรินทร์  ยอดดำ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงรสิตา  จ่าพุลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงระตา  สีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
161
เด็กชายรัชกฤต  สุระสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สามพุดซา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
163
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เชยคำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
164
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
165
เด็กหญิงรัตกานต์  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงรุ่งจิราภา  วาสุธี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรุ่งนภา  อินถนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงรุ่งรวี  จิตร์แม้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
169
เด็กชายลาภวัต  ลาภจิตร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
170
เด็กชายวชิรวิทย์  ธุรานุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงวชิราภรณ์  หมื่นสุข
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวรรณภานันท์  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวรรณิกา  ชะเนินรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวรวรรณ์  พราห์มใหญ่
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
175
เด็กชายวรวัฒน์  ช่งหม้อ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 6 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวรัญญา  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวรัญญา  แอ่งสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวราภรณ์  สีทา
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
179
เด็กชายวรายุทธ  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
180
เด็กชายวรายุส  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
181
เด็กชายวัชระพล  พลขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวันทนีย์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวาสนา  นามโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
184
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ลักขษร
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงวิมลสิริ  วงศ์พินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวิลาวัลย์  นิมารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
187
เด็กชายวีรศาสตร์  ลอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่ (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงศรัณย์พร  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงศรินยา  สอนพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงศริประภา  เอ็นสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
191
เด็กหญิงศศิธร  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงศศิธร  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
193
เด็กชายศิรวิทย์  คงนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงศิริพร  สมจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
195
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สามศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
196
เด็กหญิงศิริวรรณ  เพียรเสมอ
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
197
เด็กชายศิวกร  กำจร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
198
เด็กชายศุภกิตติ์  เมาตะยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงศุภนุช  พิมพ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงศุภนุช  สายธนู
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
201
เด็กชายเศรษฐพล  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
202
เด็กชายสกนธ์เดช  เหลื่อมล้ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสกุลยา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
204
เด็กชายสงกรานต์  ขุนจงกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
205
เด็กชายสรวิชญ์  โสสงห์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสาวิตรี  บรรลุสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
207
เด็กชายสิทธิพล  ธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสิรดา  โสกหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสิริภัทร  บุญกอง
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสิริรัตน์  ยุทธโกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 7 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุกฤตา  ลักขษร
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสุจิตรา  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
213
เด็กชายสุจินดา  มาลีหวล
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสุชัญญา  กาสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงสุชาดา  ยุดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสุภัค  ศรีหาตา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสุภาภรณ์  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสุภิตรา  หลินโนนแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสุมิตรา  ทองคำสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
221
เด็กชายสุรพล  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
222
เด็กชายสุรยุทธ  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะ (ท่าตูม๔)
คณิตประถม
223
เด็กชายสุริยา  ทาระมล
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสู่ขวัญ  พรโสภณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
225
เด็กชายเสาวภาคย์  มูลหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงเสาวลัษณ์  คงทน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
227
เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
228
เด็กชายอชิรวิชญ์  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
229
เด็กชายอดิเทพ  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
230
เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอนุชสรา  งามเสมอ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
232
เด็กชายอนุชิต  เด่นทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
233
เด็กชายอนุชิต  เพชรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
234
เด็กชายอภิวุฒิ  ตระกูลรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอภิสรา  ภู่รัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
236
เด็กชายอรรถนนท์  ศรีสวัส
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
237
เด็กชายอรรถพล  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอรอุมา  สายรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอริษา  คณะโท
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
240
เด็กหญิงอริสา  มีพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
241
เด็กชายอานนท์  สามศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
242
เด็กชายอานัส  วิเชียรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
243
เด็กชายอานุชิต  โพธิ์ล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอาภาภัทร  ไกรเสือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอินธิรา  ภูพันนา
ป.4
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 8 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเอกปพน  จันทร์สม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
247
เด็กหญิงเอมวิกา  ลาหนองแคน
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
248
เด็กหญิงไอรดา  อะพรรัมย์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 9 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กชายกิตติศักดิ์  ครองงาม
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนะงาม
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายคชธร  เขียวแท้
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
252
นายณัฐภูมิ  สนใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
ม.3
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายวีรวัฒน์  เพิ่มทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายสรัล  อู่ทรงธรรม
ม.2
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์งาม
ม.3
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวสุภิญญา  จิตรแจ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงหทัยภัทร  สอนคำจันทร์
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงอริศรา  ขำคง
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกนกขวัญ  พรหมเหล่าล้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่อสกุล
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกมลนันท์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกมลศิริ  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกรชนก  คงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกรรณิการ์  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกฤติกา  โมกหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
269
เด็กชายกฤติน  ทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกฤติยา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกฤติยา  วันสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
272
เด็กชายกฤษฎ์  กองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกฤษติยาพร  บุญท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
274
เด็กชายกวี  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
275
เด็กชายกษิดิ์ดิตถ์  วงศ์สอน
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกัญจนพร  เล่ห์กล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกัณภาวตรี  เยินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกันตพิชญ์  เทตะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกาญจนา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
281
เด็กชายกิตติพงศ์  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายกิตติพัฒน์  กอสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกิตติภัทร  สินธุพันธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกุลกัลชญา  จิตรมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงเกศกนก  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
288
เด็กชายโกศัลย์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อรัญมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงขวัญชนก  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงขวัญทิพย์  อรัญมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงขวัญฤดี  คุมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ศรีพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงจฑาธิบดิ  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงจันทนิภา  บุตรวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจันทวรรณ  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
298
เด็กชายจารุพงษ์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงจารุพิชญา  พรมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงจารุวรรณ  ยอดบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงจิรภิญญา  วารุลังค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
302
เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
304
เด็กชายจิราพัชร  แสงบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงจิราภรณ์  ลัทธิวาจา
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงจิราวรรณ  สมานมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงจีรพรรณ  มงคลธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
308
เด็กชายจีรภัทร  เสือทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงจีราภรณ์  ปี่ฆ้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงจุราลักษณ์  สุขล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงเจนจิรา  กระแสโท
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงเจนจิรา  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงฉัตรพร  วังเอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงฉัตรามณี  ทองเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
318
เด็กชายชนะพล  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชนิดาภา  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงชมพูนุช  พลเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงชมพู่  สมสวย
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชยาภรณ์  มาลิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
324
เด็กชายชลธิกร  กะการดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
325
เด็กชายชลันธร  แสงหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชัญญานุช  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
327
เด็กชายชัยณรงค์  มุลภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
328
เด็กชายชัยวัฒน์  มุงคุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
329
เด็กชายชิตติพล  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
331
เด็กชายชินณวัช  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
332
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงซานดร้า  มอริส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงญาณิศา  โสรถาวร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงญาดา  ภูตลาดขาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพลกรัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
337
เด็กชายฐิติพงษ์  พรมเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
338
เด็กชายณภัทร  โสสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณฤดี  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณัชพล  ชุ่มเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัชพล  เตชากาญจนภัทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
343
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทร์ปิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สร้อยดอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยเสริม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณัฏฐากร  ระวังชื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐจิรา  อินทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐชา  ลับพะใส
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณัฐปภัสร์  นิยมวันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สีทา
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
352
เด็กชายณัฐพงศ์  เครือบุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณัฐภัทร  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฐริกา  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐวดี  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐวดี  นิลกร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณัฐวี  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณันทกานต์  ส่งเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงดนยา  อะสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงดาราพร  จันทร์ประทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงตวงทิพย์  สุมทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
363
เด็กชายติณณ์  สารจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
364
เด็กชายทศพล  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 4 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กชายทศภาค  อดทน
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
วิทย์ประถม
366
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงทักษพร  ชาติชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงทิพย์ศิณี  เสาวดาน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงทิพวัลย์  โพธิ์ดำพุด
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงทิภานัน  แนบโนนสูง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธนกร  แก่นแ้ก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธนโชค  ตรีโอฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธนโชติ  คารศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
374
เด็กชายธนโชติ  วันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
375
เด็กชายธนบัตร  สมพร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
376
เด็กชายธนพร  แสงรุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธนภัทร  ทามแก้ว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธนภัทร  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธนภูมิ  คำเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธนวัฒน์  เที่ยงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธนัชชา  เมืองไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธนากร  จลบวกกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายธนากรณ์  อู๋สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
384
เด็กชายธนาธร  กรวยค้างพลู
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธนาพนธ์  เกตุจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงธนิษฐา  โพธิ์ล้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงธมนวรรณ  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธราเทพ  พัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลุนาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธัญนัทธ์ฐา  บุญเลิศภูวงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธัญรัชชา  สาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงธีรกานต์  จันทรคติ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธีรพงษ์  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธีรภัทร  ยี่สุ่นหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธีรศักดิ์  รินอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
398
เด็กชายนนท์ปวิธ  คีตวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
399
เด็กชายนพคุณ  บุญทัพไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 5 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงนภัสสร  อนุศิริ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงนรภัทร  ัจันทร์หยวก
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงนรีกานต์  ดอกบัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงนลินนิภา  พูนสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงนลีมาศ  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
405
เด็กชายนัฐพล  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงนันทิดา  ปาปะสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงนิตา  พรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
409
เด็กชายนิธิกันต์  นามวงศ์ลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงเนตรกิตติยา  ดีดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงเนติมา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
412
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทวีลาภ
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
413
เด็กชายบุญพิพัฒน์  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงบุญสิริ  ปราสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงบุนยาพร  หอมดวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงบุศบาบัน  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเบญญาพร  จันทร์คนา
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงปกเกศ  สุขบท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
421
เด็กชายปกฤษฎา  สุนทรภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
422
เด็กชายปณพัฒน์  จารุธนิตกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงปนัดดา  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงปพิชญา  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงปภาวรินทร์  งอกงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงปภาวีร์  หอมเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
427
เด็กชายปรัชญา  คำภานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงปรียานันท์  ปาปะไพ
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงปวันรัตน์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
430
เด็กชายปองพล  เชื้อหงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปัทมา  บุญปัญญา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงปัทมา  ิอินทร์รักษา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายปายมนัส  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 6 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงปาลิตา  ไกรโสภา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
436
เด็กชายปิติศักดิ์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปิติศักดิ์  สีดางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
439
เด็กชายปุระเชษฐ์  กองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงเปมิกา  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงเปวดี  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงผาติพร  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพงศธร  สุระสังข์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
445
เด็กชายพงศพัศ  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพงศ์สยาม  ทองสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
447
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพนิตพิชชานันท์  เจริญไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพรชิตา  จะชนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพรชิตา  รูปไข่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพรนภัส  กาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพรปวีณ์  ผงทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
454
เด็กชายพรหมประสิทธิ์  ใจกลางดุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
455
เด็กชายพฤธพล  นิราชโศรก
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายพลากร  หงษ์จริยะ
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพอเพียง  พรหมหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายพิชาภพ  อรุณสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพิตติธาร  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
461
เด็กชายพิพัชญะ  ไชยดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพิมชนก  เหล่าสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทำสระคู
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สืบสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพิมพ์อรนิชา  ผลโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพิมพิศา  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
467
เด็กชายพีรพล  บุญล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
468
เด็กชายพีรพัฒน์  แพงภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงพีรยา  ขวบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 7 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงพีระ พรรนิภา  แพงภูงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
471
เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายพีระภาส  บุญใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายพุฒิเมธ  คำโฮง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภัทรพนธ์  เคนโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
475
เด็กชายภัทรพล  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงภัทรวดี  สิงสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงภัทรสิริ  ชิดนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงภัทรีพร  นันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภาณุพงศ์  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภูมิวนัย  ศรีลำเนาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภูริเดช  คุมโสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงภูริตา  นิลนามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
483
เด็กชายภูริพัฒน์  พูนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงมณีรัตนา  เหลาปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอุดทา
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงมัชฌิมา  ทองสรรค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงมัลลิกา  ตันพานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงมาริสา  สุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
489
เด็กชายมิ่งขวัญ  เสาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงมุกลดา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงมุลิญา  สุขทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงยอดขวัญ  สุจินพรัหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงยุพเรศ  ใจปู
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พวงลำภู
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
วิทย์ประถม
495
เด็กชายรชต  เสริมสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดดำ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  หนองน้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
498
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
499
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ค้ำชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงรัตนาวลี  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงรัษติยากร  เอียงเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
503
เด็กชายราชวัตร  เหลาคม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงรินรดา  ทักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 9 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กหญิงรุจิระดา  มุ่งบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
506
เด็กชายวงศพัทธ์  สาพันธ์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตามแบบ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงวชิราภา  ไวยศรีแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
510
เด็กชายวรฤทธิ์  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงวราภรณ์  มาขุมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงวริศรา  พันบุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
513
เด็กชายวัชรพิพัฒน์  บุญปก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงวัทนวิภา  ศรีสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวันนิดา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
516
เด็กชายวิชญะ  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงวิชุดา  เติมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวินิธา  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวิภาวดี  สระอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงวิรัลยุภา  พันธ์ฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงวิลาสินี  แสงพา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวิไลพร  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงวิสุทธิพร  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงศรัญญา  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
526
เด็กชายศรัญญู  อนันตสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงศิภาพัญญ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงศิรินาถ  บุญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงศิวลักษณ์  ใบพลูทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
531
เด็กชายศุภรัตน์  จันทเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
532
เด็กชายศุภวิชญ์  ทุมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงศุภัคชญา  มาลาคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงสกุลนัดดา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงสรรสวย  สีโยธะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงสรัญพร  มีพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงสายน้ำ  สมอนา
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงสิรภัทร  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงสิริโฉม  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 10 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กหญิงสิริยากร  ยาวศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
541
เด็กชายสิริฤทธิ์  มาลีหวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
542
เด็กชายสืบสกุล  โสรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
543
เด็กชายสุขกาย  ปราสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงสุจิรา  สุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสุพรรษา  นาคแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงสุพัตรา  กำจร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงสุภิวรรณ  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสุมินตรา  พิพวนนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสุรพัศ  บุญปก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสุุมาลี  กิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงเสาวรสจณีย์  เสาวรส
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงแสงดาว  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงอชิรญา  พิรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
558
เด็กชายอชิรวิชญ์  บันลือทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
559
เด็กชายอดิเทพ  แก้วปุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
560
เด็กชายอติวิชญ์  สถานสข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงอธิปภา  ธัมมะรังกา
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
562
เด็กชายอนันท์วิจิตร  คุณนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
563
เด็กชายอนุชิต  สิทธิศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงอภิชญา  วิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงอภิชญา  หงอนไก่่่
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
566
เด็กชายอภินัทธ์  สาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงอภิรดี  ทองมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงอรณภา  โสพรมี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงอรพรรณ  สุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
572
เด็กชายอรรถกร  ทาหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงอริยา  ปรากฏรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงอริยาพร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 11 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กหญิงอริสรา  สุขนาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงอรุโณชา  อุดหนุน
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
577
เด็กชายอฮัมหมัดโยธิน  ยอดลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
578
เด็กชายอฮัมหมัดโยธิน  ยอดลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงอักษราภัค  เพิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
580
เด็กชายอัครพล  นันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  บุญพึ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอาทิตยา  ทวีเหลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอาทิตยา  แสงล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วปุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอิมภิมายด์  ยิ่งยงชนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอุษามณี  ยางนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงเอวิตรา  สุขมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงไอลดา  วงษ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
589
เด็กชายไออุ่น  หาญเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑)
วิทย์ประถม