ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  รู้จิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  อาจยิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชมน  สอนสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชมนต์  พันตาแสง
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชรัตน์  สูงใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
6
เด็กชายกนกพล  ดาทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วานุนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกมงคล  สุชงไชย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
9
เด็กชายกนทร  หวังมั่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกมลพรรณ  วัดตรง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรกมลวรมัน  ปลื้มกมล
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรวรรณ  ชูศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรวรรณ  เสขะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรวรรณ  อาจยิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรองทอง  สุระโคตร
ป.5
เทศบาล 2
คณิตประถม
16
เด็กชายกรีฑาวุฒิ  สุขพิมาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤชกัมพล  จันทร์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤตพจน์  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตภาส  ประดุจชนม์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตเมธ  อินทยุง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤติพงษ์  อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤติภัทร  น้อมมนัส
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกฤติยา  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกฤติยาพร  คำกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤป  ฤทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤษณนัยน์  เหลี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤษณพงศ์  ประหยัดชื่อ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤษณพล  สืบสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
29
เด็กชายกวิน  ผ่องแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
31
เด็กชายก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ
ป.5
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสสัยงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหิมหัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัญญาภัค  คารศรี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัณฐิกา  ทรงศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
37
เด็กชายกัณฑ์อเนก  มณีไสย์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัณนรีภัทธ์  วิริยะธนาชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกันต์กนิฐ  ทรัพย์สนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกันต์กมล  งามนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
คณิตประถม
41
เด็กชายกันตพงศ์  ทรงพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
42
เด็กชายกันตพัฒน์  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
43
เด็กชายกันตพัฒน์  ชาญประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกันต์รวี  คิดกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
45
เด็กชายกันติพัฒน์  ผ่องศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกันย์สุดา  แก่นเดียว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกันยากร  สิทธิศร
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกัลยกร  แสงตวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกัลยา  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วัฒนสังขโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
53
เด็กชายกำพล  เชิงวิลาศ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
54
เด็กชายกิตติกวิน  รักษาวนิชชา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
55
เด็กชายกิตติชัย  ปัญญาแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กชายกิตติเดช  ภูหนองโอง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงกิตติยาพร  ศิริสุข
ป.5
เทศบาล 2
คณิตประถม
58
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุเมธทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งตน
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
60
เด็กหญิงกุลนัดดา  สุกิมานิน
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเกตุกนก  นะละโต
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเกวลิน  กิ่งเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเกศราภรณื  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเกษญาณี  สารเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
66
เด็กชายเกียรติภูมิ  วรสุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
67
เด็กชายโกสิน  ดำรงสันติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงขนิษฐา  คชพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงขวัญชนก  เหมือนลือ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเขมจิรา  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงเขมนิจ  พระงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
73
เด็กชายเขมภัทร  สายกลิ่น
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเขมิสรา  วิบูลย์อรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงคณภรณ์  ศิริชัยพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงคณิตา  เรียงเงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
77
เด็กชายคณิศร  แจบไธสง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
78
เด็กชายคณิศร  นิลวารีย์
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
79
เด็กชายจรัสพงศ์  เหมือนจิต
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
80
เด็กชายจักริน  นิตยวัน
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจันจิรา  ห่อทอง
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจันทนา  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจารุวรรณ  วิชุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กชายจารุวิทย์  ซื่อสัตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจิรชยา  สุขตน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
88
เด็กชายจิรศักดิ์  สีสด
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจิรสุดา  พระไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจิระวดี  อัครชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงจิรัชญา  มารศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจิราพร  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
93
เด็กชายจิรายุ  ศูรวัตธนา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
94
เด็กชายจิลลาภัทร  ถะเกิงสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
95
เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงฉัฏฐมี  สุวรรณนุช
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  วงศ์แหล้
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
98
เด็กชายฉัตรดนัย  ขวัญกลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงฉัตรประภา  สิทธิมนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงฉันทิษา  สงกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชญาดา  เพชรศรีสม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชญาน์นัทช์  บุญญะสิริสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชฎาพร  เสือแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชนกันต์  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลอมานกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชนากานต์  เชี่ยวรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชนาภา  ต้องถิอดี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชนาภา  พลไธสง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชนิกานต์  ทางดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชนิกานต์  เหมหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชนิดาภา  ซ้อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
115
เด็กชายชยพล  ปลาดลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชยาภัสร์  ชื่นโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชลธิชา  ยศใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทวี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
119
เด็กชายชลสิทธิ์  อภิลาศมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
120
เด็กชายชลิต  โภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชลิตา  วาสุพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่กัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
123
เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงช่อลดา  ทางดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชัญญานุช  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชัญญามาศ  ทองนำ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
128
เด็กชายชัยสิทธิ์  หมายกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
129
เด็กชายชาคริต  ฮมแสน
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
130
เด็กชายชาญชัย  ชูบุตร
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
131
เด็กชายชานันท์  สันทัด
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
132
เด็กชายชินกร  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
133
เด็กชายชินภัทร  สมสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
134
เด็กชายชินวุฒิ  นวลใส
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงชิลี  ว่าถูกใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
136
เด็กชายชิษณุชา  เหล่าแค่
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
137
เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงโชษิตา  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
139
เด็กชายไชยพร  กระแสโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงญาณาธิป  ริ้วแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงญาณิศา  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงญาณิศา  ทะนวนรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงญาณิศา  นิเรศรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงญารนิล  ชัยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
145
เด็กชายฐานัตถ์  สิงหลสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงฐิตวันต์  ชูกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มั่นยืน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหลี่ยมดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญปก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
150
เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงฐิติยา  ทางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
153
เด็กชายฐิติรัตน์  เสนาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
154
เด็กชายฑนวัฒน์  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงฑิตฐิตา  แสบงบาล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
156
เด็กชายณภัทร  ชูโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
158
เด็กชายณภัทร  ราษีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ชัยชนะไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณรภร  ร่วมพัฒนา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
161
เด็กชายณรัณ  ภักดีรัตนางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัชชา  พัดบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัชณิชา  หวังดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฎฐากร  สมวาจา
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฎธัญญา  เพ็ชรนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสาวยงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คันชั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฏฐนันท์  ทางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีตัมภวา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฏฐา  พวิ่งรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
173
เด็กชายณัฏฐ์  พิศโสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ต่ออภิชาตตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธรรมศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐกิตติ์  พึ่งบำรุง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
177
เด็กชายณัฐชนน  สายชุมดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
178
เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  แอกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณัฐชยา  เกลียวทอง
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณัฐชยา  คินขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณัฐชยานันท์  ตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงณัฐชา  สงวนดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณัฐชานนท์  อะทอยรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
186
เด็กชายณัฐฎ์ธนนท์  นามเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณัฐธิดา  ครึ่งมี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิงดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชอบมี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
195
เด็กชายณัฐพงศ์  สัพโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
196
เด็กชายณัฐพงษ์  นุสายรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
197
เด็กชายณัฐพงษ์  มณีไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
198
เด็กชายณัฐพล  จิตติลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
199
เด็กชายณัฐพล  ยองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเปรียง
คณิตประถม
201
เด็กชายณัฐวัฒน์  เกรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
202
เด็กชายณัฐวัศ  ว่าถูกใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงณัฐศศิกาญ  ศิริโชคเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงณิชกานต์  สิงคนิภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
205
เด็กชายณิชพงศ์  สมานโสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณิชาภัทร  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฤทธิ์ไธสง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุตลาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงณิชารีย์  ลีสันติลงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงณิชารีย์  สีตาล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายดนพภัทร  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
212
เด็กชายดนัยณัฎฐ์  กิ่งมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
213
เด็กชายดำรงรัฐ  คำใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
214
เด็กชายต้นบุญ  โสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
215
เด็กชายเตชินท์  ถาวจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
216
เด็กชายถิรวัฒน์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
217
เด็กชายถิรวัสส์  รั่วเฟง
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
218
เด็กชายทรงวุฒิ  โลเชียงสาย
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
219
เด็กชายทศพล  พวงจันทร์
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
220
เด็กชายทัพไอยรา  แอกทอง
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
221
เด็กหญิงทิพย์จาวีย์  สืบนุการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงทิพรัตน  อินเสก
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
223
เด็กชายทิวากร  ทวีเหลือ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
224
เด็กชายแทนคุณ  คมคาย
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
225
เด็กชายแทนคุณ  ตรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
226
เด็กชายแทนคุณ  มานุจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
227
เด็กชายธนกร  ขยันดี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
228
เด็กชายธนกร  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
229
เด็กชายธนกฤต  พัดพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
230
เด็กชายธนโชติ  ไชยวิจิตร
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
231
เด็กชายธนโชติ  ศรีฉายา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
232
เด็กชายธนพนธ์  เจนขนบ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
233
เด็กชายธนพร  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
234
เด็กชายธนพล  มะลิงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
235
เด็กชายธนภัทร  ผาโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
236
เด็กชายธนภัทร  ยวนจิต
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
237
เด็กชายธนภัทร  วริทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
238
เด็กชายธนภัทร  สิงหวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
239
เด็กชายธนภัทร  เสาธงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กชายธนภูมิ  แจ้งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กชายธนวัต  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
242
เด็กชายธนวินท์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
243
เด็กชายธนะวรรธน์  เกียรติไกรสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงธนัชพร  เกษมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
คณิตประถม
245
เด็กหญิงธนัชพร  เค้าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงธนัตดา  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
248
เด็กชายธนัท  ลิ้มถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
249
เด็กชายธนากร  บูรณ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงธนิษฐา  ทางดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
251
เด็กชายธเนศ  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
252
เด็กชายธภัทร  สมชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงธมนวรรณ  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญยาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
255
เด็กชายธรรมรักษ์  สายเสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
256
เด็กชายธรรมรัตน์  เหลืองธนูศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กชายธรรศ  คุณปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงธริศรา  จิตรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงธัญจิรา  โสนาพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มุ่งงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงธันยพร  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงธารขวัญ  ซูดานี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงธาริดา  วรรณธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงธิดาภา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงธิดารัตน์  พูนผล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
268
เด็กชายธิติ  ฌานวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงธีมาภัท  ทะเกิงลาภ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
270
เด็กชายธีร์ธวัช  ดลชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
271
เด็กชายธีรภัทร  ชนะเลิศ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
272
เด็กชายธีรภัทร  เสาวนา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
273
เด็กชายธีรภัทร์  มีศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
274
เด็กชายธีรศาสตร์  ภาสำราญ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
275
เด็กชายธีระ  โภคมณี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
276
เด็กชายธีระพงศ์  ปิติอนันต์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
277
เด็กชายธีรัตม์  เวชยันต์
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
278
เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงนงนภัส  จิตคงคล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงนปภา  ทรงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายนพกร  เจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนพธีรา  ก่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
283
เด็กหญิงนภัสสร  คำทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
284
เด็กชายนรภัทร  อวงประโคน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนราวัลย์  พอกพูน
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
286
เด็กชายนราวิชญ์  เข้าเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงนฤมล  ปะนันทา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงนลินทิพย์  พวงยี่โถ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
289
เด็กชายนวินธร  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อุตทูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตัณฑสุวะ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
292
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
293
เด็กชายนันทภพ  สัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงนันทิชา  จรดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงนันทิรา  มากแสน
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
296
เด็กหญิงนันธิดา  สมในใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
297
เด็กชายนาคิม  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
298
เด็กชายน่านน้ำ  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงนาระดา  มุขมนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนิชาภัทร  สำราญใจ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
301
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุชาติสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงนิภาภัทร  สหยดยอ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงนิมิตศิริ  ศักดิ์เสริมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงนิศารัตน์  เพียรดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฎรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงเนตรนภา  ว่าเร็วดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเนติรัตน์  อุ่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
308
เด็กชายบรรณพล  หวลระลึก
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
309
เด็กชายบรรณสรณ์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
310
เด็กชายบวรลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษสม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงบุญสิตา  สมประสงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงบุษกร  ภูบุญศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงบุษบาทิพย์  ชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงบุษยพรรณ  รักษ์มณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงเบญจวรรณ  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงเบญญาภา  ธุนาสูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงเบญญาภา  มนต์ดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงปกากมล  กล้างาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปคุณา  นพพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
321
เด็กชายปฏิการ  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กชายปฏิวัติ  บุญล้ำ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปณิดา  วงศ์สกุลภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
324
เด็กหญิงปทุมรัตน์  ฉายกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงปนันดา  ประดวงชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงปพิชญา  จาธุนิน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
328
เด็กชายปภังกร  อินทร์หอม
ป.5
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
329
เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์อนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
330
เด็กชายปรัชญ์  ดวงตา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
331
เด็กชายปรัตถกร  เขนขนบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปริยากร  ประวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ต้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปวริศา  โกติรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงปวันรัตน์  สิริรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเปรียง
คณิตประถม
336
เด็กชายปวิตร  แสนเพื่อน
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
337
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
338
เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิ้มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
339
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงปั้นรัก  พลสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงปาณรณัสม์  ประพานศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
342
เด็กชายปาณสาร  จิตตธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
343
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสุทธฺิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงปานพิมพ์  เหลืองประภัสร์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
346
เด็กหญิงปารวี  พึ่งชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงปาริชาติ  สมรูป
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
348
เด็กหญิงปิณิดา  ทิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
350
เด็กหญิงปิยธิดา  พ่อค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
352
เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
353
เด็กชายปิยวัฒน์  กิ่งมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
354
เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงปิยะดา  เพิ่มมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงปิยะพงษ์  ดีสม
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
357
เด็กชายปีรติ  ถาวร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
358
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญสืบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงปุณณดา  ทรงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
360
เด็กชายปุณณวิช  มูลธาร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงปุณยนุช  อินทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงปุสสวิทย์  สมัครสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
363
เด็กชายเป็นต่อ  สมเป็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงเปมิกา  จารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  มุลาลินน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงผกามาศ  ควรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเปรียง
คณิตประถม
367
เด็กชายพงศภัค  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
368
เด็กชายพงศ์ภัค  บุญรับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
369
เด็กชายพชร  พุทธานุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
370
เด็กชายพชรพล  พงษ์นุเคราะห์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพนิตตา  สันติสุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
372
เด็กหญิงพรขวัญ  ทีอุปมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพรชนก  เลิศวิจิตรอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพรณภัส  ขันถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพรธีรา  สอนงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพรนภัส  ชัยยุทธภูมิ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงพรนิชา  สมยาทวี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
378
เด็กหญิงพรนิรชา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
379
เด็กหญิงพรบุณยา  ตรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
380
เด็กหญิงพรปวีณ์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพรพรรษา  พันธ์โพธิ์คา
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพรรณยาพร  เอื้อวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพร้อมขวัญ  เลาวัชรากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพริมรตา  รัตนโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
385
เด็กชายพลกฤต  พิกุลชาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายพลวรรธน์  ปิ่นอำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพลอยชนก  สามาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
388
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ศรีผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
389
เด็กชายพลายนครินทร์  นลินทัศไนย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
390
เด็กหญิงพวงชมพู  ทองเปลว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
391
เด็กชายพสิษฐ์  คำเอก
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
392
เด็กชายพสุธร  วิภาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
393
เด็กหญิงพัชรพร  เกษรบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
394
เด็กชายพัชรพล  ผลเกิด
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
395
เด็กหญิงพัชราภรณ์  งามมาก
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
396
เด็กหญิงพัชราภา  ชูอิฐจีน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
397
เด็กหญิงพัณณกร  นิพนธ์รัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
398
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
399
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์วิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงพัทธนันท์  เลิศยะโส
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
401
เด็กชายพันธกานต์  หาญมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
402
เด็กหญิงพันธิภา  โคศรีสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
403
เด็กหญิงพาขวัญ  เหมือนนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
404
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองศิริไพบูลย์
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพิชชาภา  สังข์โกมล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
406
เด็กชายพิชญ  ประสานสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
407
เด็กหญิงพิชญดา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
408
เด็กชายพิชญะ  ทองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพิชญา  ฉายแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพิชญาพา  มีพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพิชญาภัค  มีพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงพิชัยญา  เกษนาค
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
413
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กมุติรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
414
เด็กชายพิเชษฐ์  เจนขนบ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
415
เด็กชายพิทวัส  เจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
416
เด็กชายพิทวัส  ผนึกทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
417
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เจียมตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
418
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ตรงใจ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
419
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
420
เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
422
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จับไหวดี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
423
เด็กชายพิรชัชย์  พวงสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
424
เด็กหญิงพิรญาณ์  หารไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงพิรานันท์  รังคกูลนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
426
เด็กหญิงพีรญา  ศรกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
427
เด็กชายพีรณัฐ  พรหมชัยนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
428
เด็กชายพีรพงษ์  รัมพณีนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
429
เด็กชายพีรพล  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
430
เด็กชายพีรพัฒน์  สมภพเคหะกิจ
ป.4
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
431
เด็กชายพีรภัทร์  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
432
เด็กชายพีรวิชญ์  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
433
เด็กชายพีระวิชญ์  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
434
เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้มกลัว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
435
เด็กหญิงแพรขวัญ  แพงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
436
เด็กหญิงแพรนิสา  คำพุ่ม
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
437
เด็กหญิงแพรไพลิน  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
438
เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
439
เด็กหญิงฟ้าใส  สนั่นน้ำหนัก
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
440
เด็กหญิงภัททิยา  คงทวี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
441
เด็กชายภัทร  สุขอุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
442
เด็กหญิงภัทรจาริน  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
443
เด็กชายภัทรชัย  วารีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
444
เด็กชายภัทรดนัย  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
445
เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ครู
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
446
เด็กหญิงภัทรวดี  พระแก้ว
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
447
เด็กหญิงภัทรวดี  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
448
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทะเรรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
449
เด็กชายภัทรวัศฐ์  พงษ์ปิยานุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงภัทรศริญญา  เรียมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
451
เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
452
เด็กหญิงภัทราวดี  สุขแก้ว
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
453
เด็กชายภาคภูมิ  กิมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
454
เด็กชายภาณุวิชญ์  อุ่นอ้วน
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
455
เด็กชายภานุวัฒน์  พูนล้น
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายภานุวัฒน์  สมานสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
457
เด็กชายภานุวัตน์  อ่อนละออ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
458
เด็กหญิงภาพตะวัน  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
459
เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
460
เด็กหญิงภาสินี  ชุ่มคุมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
461
เด็กชายภูมิพัฒน์  นลินทัศไนย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
462
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเหมาะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
463
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
464
เด็กชายภูมิภัทร  นนเทศา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
465
เด็กชายภูริช  สิงห์มณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
466
เด็กชายภูริชกานต์  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
คณิตประถม
467
เด็กหญิงภูริชญา  นนธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
468
เด็กหญิงภูษิตา  แสงนิล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
469
เด็กหญิงมณัญชญา  ดูลโซล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
470
เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริตระกูลมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
471
เด็กชายมนัสชนก  สัจจรสังข์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
472
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
473
เด็กหญิงมนัสวีร์  ละมุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
474
เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
475
เด็กหญิงมัณยาภา  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
476
เด็กหญิงมาลินี  รุ่งเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
477
เด็กชายมาวิน  ศรีรินทร์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
478
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุขจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
479
เด็กหญิงมีซาคิ  มาทซูโอะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
480
เด็กหญิงมุทิตา  โอฬารพลูผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
481
เด็กชายโมริยาห์  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
482
เด็กชายยศพล  แสงดำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
483
เด็กชายยศวรรธ์  สายยศ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
484
เด็กชายยันเน  มาชาลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
485
เด็กชายยุทธพล  สุโพธิ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
486
เด็กชายยุระศักดิ์  ธรรมวิรัช
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
487
เด็กหญิงโยษิตา  ศุภนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
488
เด็กชายรชต  วรกิตสิทธิสาธร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
489
เด็กชายรชต  สีอยู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
490
เด็กชายรพี  สัตย์ฌุชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายรพีภัทร  ศักดา
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
492
เด็กหญิงรมิตา  นวลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
493
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
494
เด็กหญิงรสิตา  ศรีโกตะเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
495
เด็กชายรัชชภูมิ  ไชยสีดา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
496
เด็กชายรัชชานนท์  เภาพาส
ป.6
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
คณิตประถม
497
เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
498
เด็กหญิงรัชนีกร  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
499
เด็กหญิงรัญชิดา  แต่งแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
500
เด็กหญิงรัฐกรินทร์  เทียมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
501
เด็กชายรัฐวิชญ์  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
502
เด็กชายรัณนาวัฒน์  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
503
เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดเสาร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
504
เด็กหญิงรุจีรัตน์  รักปลื้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
505
เด็กชายเรืองสิทธิ์  เมธาชัยศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
506
เด็กหญิงเรือนแก้ว  สายกลิ่น
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
507
เด็กชายฤทธิกร  เถกิงผล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
508
เด็กหญิงลภัสรดา  สุตลาวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
509
เด็กหญิงลักษมณ  นพพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
510
เด็กชายลัทธพล  อุตตโน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
511
เด็กหญิงลีลาวดี  ศิลาภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
512
เด็กชายวงศกร  แก้วชนะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
513
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะโสทะกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
514
เด็กชายวชิรวิชญ์  เนตรตระกูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
515
เด็กชายวชิรวิทย์  โรจนะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
516
เด็กชายวชิรวิทย์  วีระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
517
เด็กหญิงวณวี  กันศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
518
เด็กหญิงวณานันท์  ดวงจันทร์โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
519
เด็กหญิงวดี  วิไชยคำมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
520
เด็กหญิงวรกาญจน์  ชนามุยา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
521
เด็กชายวรกิจ  ระย้ายาว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
522
เด็กชายวรพล  จะเชิญรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
523
เด็กหญิงวรพิชชา  อินทร์แป้น
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
524
เด็กหญิงวรรณจีรา  แท่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
525
เด็กหญิงวรรณพร  สกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงวรรณิสา  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
527
เด็กหญิงวรฤทัย  จันทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
528
เด็กชายวรลักษณ์  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
529
เด็กหญิงวรวลัญช์  พาริหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
530
เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
531
เด็กชายวรัญญู  หมายดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
532
เด็กหญิงวราภรณ์  ธุระพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
533
เด็กชายวริศ  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
534
เด็กหญิงวริศรา  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
535
เด็กหญิงวริศรา  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
536
เด็กหญิงวริศรา  อัตวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
537
เด็กหญิงวริศรา  อุดหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
538
เด็กหญิงวริศา  หวังชมกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
539
เด็กหญิงวริสรา  ศรีดามา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
540
เด็กชายวัชรพล  ทองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
541
เด็กหญิงวัลลภา  สมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
542
เด็กหญิงวิจิตรา  ผ่อวใส
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวิชญาดา  พะยังเฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวิชญาดา  วัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
545
เด็กหญิงวิชญาพร  เทียมเลิศ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
546
เด็กชายวิชา  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
547
เด็กหญิงวิชุกร  อามาตย์เสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
548
เด็กหญิงวิภาสินี  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
549
เด็กชายวิรัช  สมัครสมาน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
550
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิยะไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
551
เด็กหญิงวิสสุตา  ผลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
552
เด็กชายวีรภัทร  คงทวี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
553
เด็กชายวีรภัทร  นาฆวัน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
554
เด็กชายวุฒิเดช  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
555
เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
556
เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
557
เด็กหญิงเวทิตา  งามบิว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
558
เด็กชายศรัณยพงศ์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
559
เด็กชายศรัณยพงศ์  เอี่ยมอาจิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
560
เด็กหญิงศรัณย์ศิริ  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าเสมอ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
562
เด็กหญิงศศิตา  สิงห์ยอง
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
563
เด็กชายศักดิ์โชติ  ลักษวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
564
เด็กชายศิรภัส  ชาติไทย
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
565
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
566
เด็กชายศิรศักดิ์  พันธ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
567
เด็กหญิงศิรินญา  อยู่ปูน
ป.6
โรงเรียนบ้านเปรียง
คณิตประถม
568
เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
569
เด็กชายศิวกร  มีโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
570
เด็กชายศุกลวัฒน์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
571
เด็กชายศุภกร  สายวงศ์
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
572
เด็กชายศุภกฤต  ชาตรูปฏิวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
573
เด็กหญิงศุภรดา  อุตตะโปน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
574
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
575
เด็กชายศุภวิชญ์  สีสนิท
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
576
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  กาบยุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
577
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สาสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
578
เด็กหญิงสกุลภรณ์  รินทร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
579
เด็กชายสกุลวัฒน์  ผลอุบล
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
580
เด็กหญิงสมวีรพร  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
581
เด็กหญิงสมิตตา  ไทยตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
582
เด็กชายสรชัช  เยาวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
583
เด็กชายสรธร  สุขสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
584
เด็กหญิงสรวงมน  ประวาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
585
เด็กหญิงสโรธร  บุตรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
586
เด็กหญิงสาริศา  อยู่ครบ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
587
เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
588
เด็กหญิงสิรขวัญ  ดีแก่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
589
เด็กหญิงสิรนันท์  เนติพิพัฒนสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
590
เด็กชายสิรภัทร  ทนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
591
เด็กชายสิรวิชญ์  คงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
592
เด็กหญิงสิริกร  ข่าขันธ์มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
593
เด็กหญิงสิริยากร  พหุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
594
เด็กชายสิริราช  พึ่งชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
595
เด็กหญิงสิริวิมล  กิ่งก้านนาค
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
596
เด็กหญิงอุ้มเพชร  จันทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กหญิงสุกัลยา  ตรงกึ่งตอน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
598
เด็กหญิงสุคนธวา  จันน้อย
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
599
เด็กหญิงสุจิตรา  เสียงสนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเปรียง
คณิตประถม
600
เด็กหญิงสุชาดา  ทันงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
601
เด็กชายสุชานันท์  คงเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
602
เด็กหญิงสุณัญญา  ฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
603
เด็กหญิงสุตาภัทร  ตีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
604
เด็กหญิงสุธีรญา  สามยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
605
เด็กหญิงสุนิสา  ไชยา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
606
เด็กชายสุพชีพ  พริ้งเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
607
เด็กหญิงสุพัตรา  อนุวัยยา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
608
เด็กหญิงสุพิชชา  โด่งดัง
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
609
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
610
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุรัณณุสส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
611
เด็กหญิงสุภัสสรา  มาศิริ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
612
เด็กหญิงสุภิญา  สิริอาทรกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
613
เด็กชายสุรวัศ  สุขดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
614
เด็กชายสุระปัญญา  อุดมดัน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
615
เด็กหญิงสุรัชวดี  ผลอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
616
เด็กหญิงสุรางคนา  จรจรัญ
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
617
เด็กหญิงสุริวิภา  ยงคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
618
เด็กหญิงสุวภา  เมื่อประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
619
เด็กหญิงสุวรรณา  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
620
เด็กชายสุวิจักขณ์  คร่ำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
621
เด็กชายสุวิจักขณ์  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
คณิตประถม
622
เด็กชายสุวิชชา  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
623
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
624
เด็กชายแสนภูมิ  ศรแผลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
625
เด็กหญิงโสภิดา  งามอารมย์
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
626
เด็กหญิงหงษ์ลัดดา  แก้วแบน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
627
เด็กหญิงหทัยชนก  สังสัญชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
628
เด็กหญิงหยกผกา  สุทธิบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
629
เด็กหญิงหฤทัย  มะลิหอม
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
630
เด็กชายหัฏฐกร  แววดี
ป.5
เทศบาล 2
คณิตประถม
631
เด็กหญิงอชิรญา  ทางดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
632
เด็กชายเอกภพ  ดีมั่น
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
633
เด็กชายอธิชา  ปัญญาโรจน์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
634
เด็กชายอธิษฐ์ชริน  ไตรภูมิพิริยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
635
เด็กชายอนวัช  สุมาลุย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
636
เด็กหญิงอนัญญา  กันกา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
637
เด็กหญิงอนัญญา  เสาทอง
ป.6
เทศบาล 2
คณิตประถม
638
เด็กหญิงอนัญญา  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
639
เด็กหญิงอนันตญา  นพพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
640
เด็กหญิงอนันตญา  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
641
เด็กชายอนุพงศ์  อนันต์ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
642
เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์จูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
643
เด็กหญิงอภิชญา  เหมนิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
644
เด็กหญิงอภิชฏา  แสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
645
เด็กชายอภิชาติ  อินทนูจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
646
เด็กหญิงอภิญญา  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิตประถม
647
เด็กชายอภินัทธ์  ธุนาสูนย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
648
เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
649
เด็กชายอภิสร  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
650
เด็กชายอภิสิทธิ์  สกุลคลานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
651
เด็กหญิงอมราพร  ผกากูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
คณิตประถม
652
เด็กหญิงอมิตรา  ปาโท้
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
653
เด็กหญิงอรกัญญา  จงอุตส่าห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
654
เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
655
เด็กหญิงอรวรา  ดมหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอรัชพร  รันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
657
เด็กหญิงอริย์สร  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
658
เด็กหญิงอริษา  พยอมหอม
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
659
เด็กหญิงอลิษา  เกตุหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านเปรียง
คณิตประถม
660
เด็กชายอัครพนธ์  โกศลพุฒิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
661
เด็กหญิงอัญชิสา  กล่อมเลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
662
เด็กหญิงอัญธิญา  ผมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
663
เด็กชายอาธิศักดิ์  เตียวเจริญโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
664
เด็กชายอิศม์เดช  น้อยมิ่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
665
เด็กชายอิสระ  คมคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
666
เด็กชายอิสระเมธี  ตั้งสวัสดิ์เมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
667
เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คณิตประถม
668
เด็กชายโอบนิธิ  แก้วพินึก
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กชายจักกฤษณ์  สุมหิรัญ
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายจักรินทร์  เจียมรัมย์
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงชนิภรณ์  อนุเคราะห์
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายณรงค์ยศ  อึงกล้า
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงณัฐพร  ขะเรรัมย์
ม.3
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายณัฐพล  มาสขาว
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายธนกฤต  รัตนกาญจนาภา
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงธัญพร  โสมสระน้อย
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญกัลป์
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
679
นางสาวนภัสสร  อุไร
ม.3
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงบุญธิชา  โอชินทรยุทธ
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงเบญญา  โมกหอม
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายปฐวี  วงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงปนัดดา  บุญกล้า
ม.2
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายปัญญพนธ์  โสภิณ
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงปานชนก  จุฑาจันทร์
ม.3
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายปิยรัตน์  เกลียวเพียร
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสานสุข
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงพิรสา  เการัมย์
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีห์ยัน
ม.3
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงมินตรา  ขุนศรีมณี
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงวรินรำไพ  ไสวดี
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงวิภาวดี  พอกฉลาด
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์
ม.2
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายศุทธสิน  ศรีสนมาก
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายสุดเขต  วงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายสุรพันธ์  เห็นสุข
ม.2
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายสุริยะ  สาลีทอง
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายโสภณวิชญ์  สลาลัย
ม.2
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงอมลวัทน์  บุญญัติ
ม.1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงกชพรรณ  ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงกชพรรณ  พงษ์ปิยานุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอชัย
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีอุฬารวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกมลพรรณ  จารัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกมลภพ  ตังจิต
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายกมลภพ  ราศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกมลรัตน์  ปันหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรากฎสยาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงกรกมล  ไท้ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายกรชาล  กิตติภูมิเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกรรทิพร  ยาวยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงกรรทิพา  ยาวยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงกรรวี  ควรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงกรรวี  สมานจิต
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายกรวีร์  อรุณปรีดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
719
เด็กชายกฤชพล  อิมจำลอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายกฤตเมธ  ละม่อม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
721
เด็กชายกฤตยชญ์  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงกฤติกา  โชคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
723
เด็กชายกฤติธี  สังข์สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
724
เด็กชายกฤษฎา  ยิ่งรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
725
เด็กชายกฤษณพล  แผ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงกวิตา  นามวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายกวิน  แก้วเพขร
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
728
เด็กชายกวิน  จันทร์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงกวินธิดา  แปลงทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงกวินธิดา  ศิริทัศนเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงกวินปวีณ์  ศิริทัศนเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายกษมา  ท่าระ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกษวรรณ  วิญญูธรรม
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กชายกษิดิ์เดช  ดีล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองนรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายก้องภพ  กางรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายก่อพัฒนพงษ์  เมินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกัญญภัส  สายศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวะอุไร
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชิงปรัส
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกัญญาภัค  ยิ่งคง
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมายกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงกัญฐิกา  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงกัญยา  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกัณยากร  โชคมงคล
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ยวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกันต์หทัย  พระจันทร์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกันตาธรณ์  ลัดดาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงกันย์สุดา  สุขเต็ม
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกันยากร  ทองรส
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ยิ้มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายกานต์ศศิน  อิสรีย์วรทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกานนิศา  สารียัง
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงการต์สิรี  สุขสุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายการต์สุภัค  ตะลาโส
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายก้าวหน้า  โภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงกิ่งกานต์  คำลิว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
759
เด็กชายกิตติกวิน  ทำดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกิตติกา  บางไผ่
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
761
เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายกิติพัฒน์  ไทยอาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกิรญา  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงกิรติกา  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกีรติโชติ  ฉิมมาลี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงกุลฉัตร  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
767
เด็กชายกุลทรรศน์  สว่างสิริทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงกุลภัสส์  อินทมะโน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงกุลสตรี  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กหญิงกุลิสรา  กมุทติรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงเกวลิน  เตยังรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงเกวลิน  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงเกศกวินทิพย์  ธนุนาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงเกศแก้ว  ยิ่งเรงเริง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงเกศินี  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
776
เด็กชายเกียรติชัย  จารัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
777
เด็กชายเกียรติภูมิ  สุขแสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าส่วาง
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงขนิษฐา  ชาติไทย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงขวัญข้าว  แพงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแก
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงขวัญชนก  ถือสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงขวัญชนก  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงขวัญณภัทร  เพลินสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงเขนาธรณ์  สีห์สมยาบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงเขมจิรา  อภินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงเขมิกา  เศรษฐวิพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายคณานนท์  นารีนาถ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงคณิดา  พิทยารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
790
เด็กชายคณิศร  มงคล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
791
เด็กชายคมน์ฑวัต  แสนคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
792
เด็กชายจอมทัพ  ไชยพลบาล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายจักรกฤษณ์  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
794
เด็กชายจักรภูมิ  ช้างสี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงจันทการต์  แสนสุข
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงจันทร์ธนา  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงจันทิมา  ดีพาชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงจันทิรา  สมเป็นชาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงจารุพิชญา  ตั้งชูกุล
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญเสร็จ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงจิดาภา  ภูลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงจิตรกาญน์  บุญเปล่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
803
เด็กชายจิรทิปต์  วันดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
804
เด็กชายจิรพนธ์  โสปัญหริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กชายจิรพิมรรฒ  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
806
เด็กชายจิรภพ  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
807
เด็กชายจิรภัทร  สีหะไชน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองนำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงจิรเมธ  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
810
เด็กชายจิรวัฒน์  ทองอ้ม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
811
เด็กชายจิรสุข  สุวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงจิรัชญา  อรุณกิตติพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
813
เด็กชายจิรัฏฐ์ติกานต์  ครองศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุภา  สุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
815
เด็กชายจิราพัชร  สามาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยประโคน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงจีรนันท์  คมคาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายจุฑาเกียรติ  นับวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
820
เด็กชายจุลจักร  บุญนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงจุฬารัตน์  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุมดินพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายเจตน์  อมรกาญจนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงเจนิเฟอร์  เดห์เลอ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงเจิมขวัญ  จิตสมาน
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงฉัตรชนก  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงฉัตรีย์ณภัทร  หิรัณวรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงฉันชนก  เจริญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงฉันท์ชนา  ใจเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงฉันทพิชญา  โสรธร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
831
เด็กชายเฉลิมชัย  อยู่ยืน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
832
เด็กชายเฉลิมพล  อยู่ยืน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายชคันนาถ  ยิ่งได้ชม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงชญาดา  วชิรภูวดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงชญานิศ  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงชฎาภา  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงชนกนาถ  ปฐมเสรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงชนมณี  ประยูรชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กหญิงชนมน  สายยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงชนัชพร  กนกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงชนัญชิดา  จรจรัญ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชดกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงชนัญชิดา  นรักษ์มาก
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงชนาธินาถ  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายชนาธิป  เอ็นยอด
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงชนาพร  คงเถลิงศิริวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงชนิดา  ไชยรัมย์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงชนิดาภา  พะนิรัมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงชมพูนุท  อินทนพ
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
852
เด็กชายชยณัฐ  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงชยาพร  สังว์โกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงชลธร  หุ่นสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
855
เด็กชายชลธิพัฒน์  เติมงาม
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงชลธิรัตน์  บุญสม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สมัครสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
859
เด็กชายชวิศ  ภาคะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายชัชรินทร์  เห็นสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายชัญญวิทย์  น้อยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายชัยวัฒน์  เกลียวเพียร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
863
เด็กชายชาญชัย  รูปเหมาะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายชาญไชยกรณ์  คานกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อิฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงชาลิสา  เปรียบยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงชิตาภา  พวงประยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
868
เด็กชายชินพัฒน์  ประสานงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงชีวากร  บุญสุยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้องดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุยา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อิทธิอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงชุตินันท์  หมายเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงชุติมา  โมทนา
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
เด็กชายชูเกียรติ  เพิ่มมี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
876
เด็กชายโชติกุล  สกุลดิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
877
เด็กชายโชติพัฒน์  เหลี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงโชติรส  มุลาลินน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
879
เด็กชายไชยภัทร  แสวงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงซูรีน่า  ซูดานี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายญาณดนัย  แผ่นใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงญาณิกา  นิธิวัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงญาธิดา  สวงนศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายญานิก  สุรสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงญานิศา  ต้องถือดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
887
เด็กชายฐาปณพงษ์  ตั้นจัด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศิริหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงฐิติชญา  พระงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงฐิตินันท์  ปัญแสง
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงฐิรญาศ์  ปรางค์ชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงฑิฆัมพร  โคตจันคำ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงณชญาดาภ์  พิรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงณญาดา  อัมพะวะสิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายณฐพงษ์  พางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงณฐิตา  กลิ่นตั้น
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
898
เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
899
เด็กชายณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงณปภา  บรรเทิงใจ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
901
เด็กชายณภัทร  ฌานวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงณภัทร  สอโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
903
เด็กชายณฤศร  ทีอุปมา
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงณัชชา  นามสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงณัชชา  เล้าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงณัชชา  วีนาตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงณัชชา  ศิริพิทยกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงณัชชา  เอียกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กหญิงณัชชาภัทร  มียิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
911
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุญสุยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมาลี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายณัฏฐริส  บุญแสน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงณัฏฐา  ประภาสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงณัฏณิชา  ทวีไทย
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
916
เด็กชายณัฐกิตติ์  ขนวนกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงณัฐชนก  เดชกุลรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ปัญตะยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงณัฐชยา  ดีพาชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงณัฐชยาน์  ชาวสอน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  กันนุฬา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเจียม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
923
เด็กชายณัฐดนัย  แกมกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงณัฐธา  วุฒิศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงณัฐธิดา  มานุจำ
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงณัฐนรี  แสวงมี
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
927
เด็กชายณัฐพงศ์  อิธิพร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
928
เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมพล
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
929
เด็กชายณัฐพนธ์  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
930
เด็กชายณัฐพร  นิยมหาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
931
เด็กชายณัฐพรรณ  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
932
เด็กชายณัฐพล  งามพร้อม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
933
เด็กชายณัฐพล  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วิทย์ประถม
934
เด็กชายณัฐพล  พิมพร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายณัฐพล  อุปราช
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงณัฐพัชร์  บรรจุงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
937
เด็กชายณัฐภัทร  ชมบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงณัฐวดี  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงณัฐวดี  พรมนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงณัฐวรา  กิจขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กรึกรัมย์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
943
เด็กชายณัฐวัศห์  ทองม้วน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงณัฐวิภา  เกิดเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 3 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
945
เด็กหญิงณัฐวิภา  บังคะดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
946
เด็กชายณัฐวุฒิ  โชติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงณัฐสิณี  แม่นธนู
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
948
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุกุมารพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงณิชกุล  ดัชถุยาวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงณิชนันท์  ทะเรรัมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรใสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงณิชาภา  สำอางค์ทรง
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงณิชารีย์  นามพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงดวงกมล  ศิริมาก
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงดวงขวัญ  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงดวงขวัญ  พุฒหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงดากานดา  ลัดดางาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงดุจดวงชวาลา  คงนาค
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงเดชฤทธิ์  เสริมศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
962
เด็กชายเดชาธร  เจริญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
963
เด็กชายเดชาพันธ์  สีห์สมยาบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงตรีทิพย์  มุลาลินน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
965
เด็กชายตฤณณวัฒน์  พยัคมนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงตามารา  บึรเกลมัน
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงถิรพร  มีสติบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
968
เด็กชายถิรวิทย์  รำจาน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
969
เด็กชายถิรสิทธิ์  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงทรรศน์กมล  แซ่เตีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
971
เด็กชายทรัพย์อนันต์  โพธิ์ดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงทักษอร  คิดยาววงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงทิฆัมพร  หรั่งน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
975
เด็กชายทินกร  วงษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงทิพญมาลี  ซ้อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงทิพธัญญพร  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงทิพปภา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  บุญโสภา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 4 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษ์ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงเทียนผกา  จรินันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงแทนฤทัย  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายธงชัย  นากดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
984
เด็กชายธชัชพงศ์  พื้นนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
985
เด็กชายธนกร  วงษ์วรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
986
เด็กชายธนกร  สุขประเดิม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงธนกฤต  เปรียบยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
988
เด็กชายธนกฤต  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
989
เด็กชายธนกฤต  หวังสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
990
เด็กชายธนโชติ  แหวนเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
991
เด็กชายธนเดช  มุตุมาจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
992
เด็กชายธนตะวัน  อินทร์แป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
993
เด็กชายธนธร  หวาเกตุ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
994
เด็กชายธนธรณ์  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
995
เด็กชายธนบุตร  เบ็ญเจิด
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงธนพร  เฉวียงไว
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
997
เด็กชายธนพล  เยาวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
998
เด็กชายธนพัฒน์  สุกิมานิล
ป.5
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายธนภัทร  จุงเลียก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายธนภัทร  เทียนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายธนภัทร์  อึงไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายธนวัฒน์  ผดุงเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายธนวิน  งามปลอด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายธนวินท์  จันทร์ไผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายธนวิศว์  ธนานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายธนัช  สกุลศุภะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงธนัญชนก  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงธนัญญา  สายน้อยยาว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายธนาโชค  วรรณโส
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายธนาธิป  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงธนาภา  เพ็ชรประกอบ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงธนารีย์  มุมทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนิตสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 4 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงธมกร  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์สกุลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายธรรมรักษ์  นิลสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงธรรมสรณ์  นากดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงธวรินทร์  บุตรบุรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายธวัลธร  กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิเลิศรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อารยางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงธัญณิชา  กลิ่นฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงธัญธร  ศรีตัมภวา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงธัญพร  บูรณจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กัญญาศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายธันยธรณ์  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงธันยารัตน์  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงธารารัตน์  งามเลิศ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงธิดาโชติ  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงธิติรัตน์  มีสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายธิติวุฒิ  คัชมา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายธิปปวิทญ์  วรรณตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายธีธัช  บุญเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงธีมาพร  ทองเถาว์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายธีรกานต์  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงธีร์จุฑา  เขียวรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายธีรดนย์  ขอร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงธีรดา  เปล่งปลั่งศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายธีรเดช  เนื้อทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงธีรเนตร  อุส่าห์ดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายธีรพงศ์  ลัดดาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายธีรภัทร  คัชมา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายธีรภัทร  สายศร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายธีรภัทร  อยู่ชู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงธีร์วรา  สุจินพราหมณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 4 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1050
เด็กหญิงธีร์สุดา  พรหมบุตร
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายธีระเทพ  แผ่นงา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงนธวิตา  คงถือมั่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงนนนภัทร  พรมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายนพกร  คงครบ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงนภัสกร  จารัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงนภัสสร  ประยงค์หอม
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงนภาพร  ฉิมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายนรบดินทร์  รัตน์ภูรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงนราธิป  จีนรัมย์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงนริศรา  สุขดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงนรีกานต์  ทัดสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงนฤชล  เรืองจินดาประชา
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายนฤชิต  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายนฤทธ์ธรณ์  สุริย์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงนฤมล  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายนวชล  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุกเส้นผม
ป.4
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงนันทกานต์  เสริมศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงนันท์ธีมา  จักสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติไทย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดวงสอน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีเหลือ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงนันท์นัทธพร  ประยงค์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงนันทนา  ใจงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงนันท์สินี  กองจันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์กล้า
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายนันทิพัฒน์  พระงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงนารดา  นุโยนรัมย์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงนิชาพา  บัญชารัตนกุล
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงนิชาภา  มูลทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายนิติกร  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 4 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1085
เด็กชายนิติกูล  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายนิติรักษ์  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงนิยดา  อมรกาญจนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงนิศรา  เงางาม
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงเนตรชนก  เกตวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายเนติธร  ทับทิมสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายบุญญานนท์  มณฑาทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงบุญธิดา  คงสนิท
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายบุญยวี  สังห์พิทักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงบุญสิตา  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายบุณยวัฒน์  ใต้เฉียง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงบุณยานุช  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงเบญญาภา  มีสัจจ์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจหมายดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายปณิธาน  ยอดอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายปธานิน  ศิรพัชรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายปธิกร  สุดชาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์อ้น
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงปนิตา  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงปพิชญา  กลกิขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงปพิชญา  ทรงสีม่วง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงปพิชญา  หาญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายปภังกร  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายปภังกร  ชูสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายปภังกร  ปุริทาสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงปภานิดา  แสงสีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงปภาวริณท์  ศรพันธุ์
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงปภาวรินท์  ทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิลปสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายปรมะ  ตรึกตราจังหรีด
ป.4
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายปรมินทร์  ปทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายปรเมต  อาจหาญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงประภัทรพร  เยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงปริญานันท์  ตั้งสวัสดิ์เมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ บันเตียยชมาร์ ชั้น 4 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1120
เด็กหญิงปริยากร  ธิติเชษฐ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายปริวรรช  จรัสกุลางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แสนอภัย
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงปรียนันท์  เจริญเหลือ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงปวริศา  โกสีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายปวเรศน์  ไหว้พรยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงปวิชญา  แจ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงปวีณา  รัมพณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงปอขวัญ  ซ่อมทอง
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงปัญญธิดา  ปัญญาเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายปัญญาวิทย์  แสวงชอบ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงปัฐมาวดี  สถิตเวช
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายปัณณทัต  ชมชื่นดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายปัณณทัต  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายปัณณธร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายปัณณวิชญ์  มงคลตันติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงปัณณิตา  พิศเพ็ง
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงปัทมพร  แสวงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายปาณัปนน  จรัสกุลางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลนพสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงปาณิสรา  เสามั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงปานวาด  ตั้งแย้มชูเชิดสกุล
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงปารย์  เหลืองศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงปาริชาต  เกิดเหมาะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายปาลวัฒน์  โสวภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงปาลิดา  วงค์ตาขี
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงปาลิดา  ศรีวิศร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงปาลิตา  เทพรำพึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงปิยะพร  เมธาศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงปุญญิศา  แนวศูนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงปุญญิศา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงปุญยธิดา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายเป็นคุณ  บุญปก
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1155
เด็กชายพงศกร  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายพงศกร  อินทรามะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายพงศ์ปวีร์  พิษณุวงษ์
ป.4
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายพงศ์ระพี  โกศลพุฒิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายพงศ์วริศ  แพลอย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายพชร  นามนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงพนิดา  อัครรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายพบธรรม  ฉัตรธนาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงพรชนก  ลอยทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงพรชิตา  เจ๊ะรัมย์
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงพรญพัฒน์  เครือเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงพรนภัส  ทองนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงพรนภา  คงชนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงพรนัภัส  พึ่งพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่นาน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงพรพัตรา  อัศวรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงพรรณธิภา  สมคะเณย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงพรรณวรีย์  ละม่อม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงพรรณิภา  ขันธเสน
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงพรรษกร  จงอุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงพรรษา  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงพรวิภา  บุญหว่าน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงพรสวรรค์  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงพริมรดา  อินทอง
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงพริสร  พรอมตตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายพลกฤต  สืบสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงพลอยกาญจน์  เนื่องชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชำนาญการ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงพลอยชมภู  กิจบัญญัติอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงพลอยไพลิน  รสปิตุพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าส่วาง
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงพลอยสวย  ทองดี
ป.6
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายพศิน  บุญโทแสง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายพศุตม์  ชำนาญการ
ป.4
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  จึงสุวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงพัชรพร  ชัยพินิจ
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุรินทร์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนหนองโตงฯ"สุรวิทยาคม"
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1190
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีอ้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายพัฒนพงษ์  แก้ววัน
ป.6
เทศบาล 2
วิทย์ประถม
1192
เด็กชายพัฒนพร  สายเสมา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงพัณณิตา  อาชญาเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงพัตรพิมล  หวายสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทย์ประถม
1195
เด็กหญิงพิกุลทอง  ประสพธรรม
ป.6
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
วิทย์ประถม