ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรณิศ  นามนวล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรภัทร  วระชินา
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤษฎา  ถ้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษฏิ์  หัตถพลาเมธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษณะ  พรหมรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงอุป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสูตรทอง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  จันทบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกาญจนา  พันธวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายคณิสสร  ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจตุพล  นิลมาศ
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจันทิมา  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจารุพิชญ์  ไพรัชวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจารุวิทย์  ไพรัชวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิตภัสร์  สิทธิการ
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิตลดา  ลักษณา
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิรนัน  เพชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิรพงศ์  เลิศภูวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรายุ  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฉัตรลดา  ตันสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  แก้วสุขสุด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศศิเดโช
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชญานุตม์  พิทักษ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชฎาภรณ์  เกตุชู
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชยทัต  เอียดดำ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชาคริยา  วิชัยชลีชล
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชินโชติ  คุ้มหอยกัน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชุมพล  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณ ตะวัน  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณชย  กลับช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณฐกร  กังวานธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณฐพล  จิ้วสิ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณณัฐ  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านในไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไทยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฏฐกมล  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางรูป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัฏฐากร  ลิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐชา  สุดดวง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางปาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณํฐภัทร  บัวน้อย
ป.4
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเดชาพล  อินทร์ดำ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายต้นตระการ  พิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงตริตาภรณ์  นิลมาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนกรณ์  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนกฤต  แซ่อุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนกิจ  โพธิ์โพ้น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนชัย  อุบลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธนทรัพย์  จันทร์ภูชงค์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนธรณ์  สกุลน้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีธนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธนาพล  จินดา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธีริทธ์  นวลใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนริศรา  หวานเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิลป์พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายปกรณ์  พิธีการณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปฐมพร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปณิดา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายปรเมธ  เพชระ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปองคุณ  สีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปัณณวิชญ์  เจียมทวีบุญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปานไพลิน  ดำฉวาง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายปิยวัฒน์  นุ่นเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปุญฟ้าศิริ  ดิษฐาน
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายปุณยวีร์  พัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปุณยวีร์  เพชรประพันธ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเปรมยุตา  กาญจนดิฐ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกัน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพงศกร  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางรูป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงพรทิพย์  หนูคลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพรธิตา  เพ็ชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพรพนา  จันฉวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพรพิพัฒน์  เปลี่ยนวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพลอยชมพู  จุลละเอียด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพิชชาพร  สอนเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพิชญ์ภูมิ  มูสิกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรรณรา
ป.4
โรงเรียนบ้านบางปาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิชญาภา  พลพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชนาม
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุปการ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขาวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายพีรภัทร  สุทธิศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเพชรชรานนท์  เถาว์เหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงแพรวา  เกษรัตน์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทร์คล้อย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์พิพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยคงมา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายภูธเนศ  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภูริ  ระวิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภูวเดช  แซ่เก้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงมามินตรา  มะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงเมย์ริษา  ขาวชูรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเยาวชน  ติลมัล
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงรัชฎาพร  เพชรภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบางรูป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายรัตติภูมิ  ช่างเรือ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงรุจินันท์  แก้วพล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายวงศกร  ปลอดอักษร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายวงศกร  สาริบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายวรดร  บรรเทาทุกข์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวรสิทธิ์  จิตสวาท
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวราคณา  พลายจันทร์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายวราวุฒิ  เดชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายวริศ  ตั้งต้น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายวัชริศ  กรระพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เกื้อทองสั้น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงเวธนี  ชูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงศศิฉาย  สงวนพงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศศิธร  ศรีธนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายศศิพงศ์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศิรินภา  พิริยะ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศิริบุษภรณ์  พลรบ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายศุภณัฐ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายเศรษฐพงศ์  บรรดาตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสมฤทัย  บัวเผียน
ป.5
โรงเรียนบ้านบางรูป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายสรัลธัช  เลิศไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายสิทธิสาน  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายสิรวิชญ์  สอนไว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายสีหนาท  อริยเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสุกัญญา  จันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสุจิรา  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุชานาฏ  ช่วยดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางรูป
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุชานาถ  วงศ์กิจพาณิช
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุนันทา  นามบุศย์
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุพิชชา  จุลเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุวภัทร  เกิดบ้านคราม
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายเสฏฐนันท์  ลิขิตวิทยาไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงโสพิดา  วงศ์พิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอธิปคณา  หลิวคง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงอนิษา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายอนุภัทร์  แซ่เจีย
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายอมเรศ  เศรษฐนาวา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอรจิรา  พลายด้วง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายอรรถวุฒิ  น้ำตาปี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงอริสา  คงกุลทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงอาทิมา  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงอิษฎาอร  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กชายกฤษดา  นุ่มคง
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกาญจนา  ถิ่นพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายกิตติกรณ์  ปานแดง
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายกิติพัฒน์  ทองถึง
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกีรติ  หนูศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงเกศรินทร์  ไกรนรา
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
นายเกียรติชนก  บุญแก้วศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
นายโกสินทร์  นิลเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายคมกริช  เค้าดำ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงงามศิริ  พิจิตร
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
นางสาวจันทราทิพย์  แซ่ตั้น
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจารีวี  สืบตัน
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายจิตติพัฒน์  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายจิราภิวัฒน์  มาทับ
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ฮ่าน
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุสิกะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายเจริญศักดิ์  ชื่นใจ
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงชมพูนุท  สิทธิรักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชไมพร  รักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายชยานันท์  คงจันทร์
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายชัชวาล  เพ็งจันทร์
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
นายชัยวัฒน์  พิสระ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายชินวัตร  สุขดำ
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชุติมา  ชูโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงญาณศา  โมฬี
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงญาดา  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงฐิติชญา  สิทธิกูล
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณฤเทพ  มณีฉาย
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
นางสาวณัฏฐา  ช่างคิด
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐฐา  ฤดี
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์นวล
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเชียรมานะรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฐพร  เพชรปาน
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายณัฐภัทร  ชนะพงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณัฐภัทร  เพชรเชนท์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐวัศ  ทองอนันต์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  วงษ์กวี
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายดุษฎี  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงตรีรัตน์  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนกฤต  แสงเพชร
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธรรมสิงห์  ประจง
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธันยชนก  มีเสือ
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรปาน
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธารินี  เพชรเชนท์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ขาว
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธินันยา  บัวเผียน
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธีรนาฎ  ทองควนลึก
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธีรภัทร์  หนูทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธีราพร  บัวนุช
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธุวชิต  เชื้อพุทธ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายนภดล  งามขำ
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
นางสาวนฤภร  บุตติพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองรัตน์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนลินนิภา  ทั่วจบ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนวรัตน์  หวานสนิท
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว
ม.1
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายนัทธพงศ์  นุชิตภาพ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนัทธพงศ์  ประพันธ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนันธิดา  บรรหาร
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนิฐาปนี  ฉวีวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์วิเชียร
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายปฎิญญา  สีชู
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปฏิวัติ  จันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายปฐมพงค์  รัชชู
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปภัสรา  จรแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปภาวดี  ปรางทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงประกายดาว  รินรส
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปริชญา  หัสจำนงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายปวริศ  รอดเหล็ก
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายปัญณวัฒน์  ชุมพล
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปัณฑิตา  น้อยบุดดี
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปัทมา  อัคคี
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพณัฐพงศ์  ศรีอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพรภนา  อยู่ขาว
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพรหมพิริยา  บุตรบุญ
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญญัติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์วงค์
ม.1
โรงเรียนมหาราช 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพีระชัย  ชัยกุล
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงเพชราภรณ์  สาริขา
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงฟ้าใส  ดีแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงภรภิมล  วัชรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
นายภรสวัสดิ์  ศฤงคาร
ม.3
โรงเรียนบ้านบางรูป
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงภัทรวดี  จงจิต
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภาณุเดช  แบ่งเบา
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุ่มแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริแก้ว
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภานุพงค์  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายภูธเนศ  คงสกุล
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภูเมศ  ทองนุกุล
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภูริณัฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภูริณัฐ  ราชฎร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงยุวพเรศ  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเยาวเรศ  ทีตะนะสาย
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วศาลา
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล
ม.1
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงลอเรน  โรส คูลาจารา
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงวรรณกร  ตรีศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงวรัญญา  จ่าทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงวรินทร์ธร  เกืื้อกูลบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงวริษา  อารมณ์ชื่น
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงวลัยพร  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวัชรินทร์  หนูสีดำ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวันวิสา  เต็งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวัลวิษา  สุมิพันธ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายวิวัฒน์  อาสาเสนา
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายวีระพล  ทูรย์ภานุประพันธ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายศรายุทธ  ประพันธ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายศราวุฒิ  ถุงทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงศรินทรา  มาตรา
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงศศิญา  ไทยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
นางสาวศศิวิมล  รักษาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงศิริญากรณ์  กิมเสาว์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยบุดดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศุจิกา  ทองนุกุล
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายศุภกร  มังกรรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศุภณัฐ  รัฐนิยม
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสกฤตยา  เล็กชม
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายสรธัญ  วุฒิพงค์
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงสิริมา  จันทรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
นางสาวสุจารี  คีรีทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ช่วยรักษา
ม.2
โรงเรียนบ้านควนนิยม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพันธ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสุทธิพงค์  ไกรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงสุนิสา  ชนะพล
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสุภาวิดา  ดวงตา
ม.1
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสุภีรักษ์  เหล่ามุทิตานนท์
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายสุเมธ  รามแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายสุรศักดิ์  ไทยเอียด
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
นายสุวนนท์  ศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองดำ
ม.2
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายหรินทร์  ขวัญแก้ว
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอชิตพล  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กชายอนันตกร  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายอนิวรรต  บุญคงมาก
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอรวรรณ  โตเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านพรุแชง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอรัญญา  เต็งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอลิสา  แก้วกำยาน
ม.2
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงอัสมาภรณ์  มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงอารดา  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอำนวยศิลป์  ปานมาศ
ม.1
โรงเรียนปัญญาทิพย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงเอมมิกา  อินทกูล
ม.3
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงกจกร  ทองวุ่น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงกชนันท์  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงกนกกร  สุขคีรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เล้าพานิชวัฒนา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงกมลชนก  เกลี้ยงกลม
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวเมือง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงกมลพรรณ  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงกรกนก  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกรกนก  ประชุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกรชนก  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายกรวิทย์  เพ็ชระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกรัณย์ฑรัศม์  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายกฤษฏิ์ภณ  ทองมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  นาเลื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายกฤษณพล  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงกล้วยไม้  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกลัญญภัทร  ทองสิน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกวินทรา  เล้าพานิชวัฒนา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกษัติญา  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์บุรี
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายกษิดิ์เดช  หวามา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงกัญชนิตา  พลกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกัญชพร  อัครคำ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตรสวาท
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทรพันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทินพลกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกัญญาเรศ  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มุสิกะรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกัณยาวีร์  รุ่งอาญา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายกันต์ธีภพ  อุปลา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกันตพงศ์  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกันตพิชญ์  กรดมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ยะโส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ศศิเดโช
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายกันต์พิพัตน์  ราชรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกันติยา  ทองนา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีทองปลอด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกัลยาภัทร  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายกิตติกวิน  กันพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกิตติยา  แซ่วุ่น
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกิตติรัตน์  หนูส้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวคง
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงเกวลิน  สโมสร
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายขจรศักดิ์  ถิ่นเทพา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายขวัญกล้า  ทิพย์ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญกำเนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายเขื่อนเพชร  วัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายคิม  ชัง
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงคีตภัทร  ล่องพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงคุณัญญา  ทองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงคุณัญญา  วงษ์นุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายคุณาธิป  สงค์ช่วย
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงคูณัญญา  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายฆฤต  อินทนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงงามเนตร  ราชจำนงค์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายจตุรพงษ์  สลัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจริยนาฎ  วรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายจักรภัทร  ภารา
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายจักรภัทร  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายจักรี  ทองพิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายจักรี  พุนพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจันทร์วลัย  เถาว์เป็น
ป.5
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายจารุวัฒน์  รัตนกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงจิณณพัต  มาศเสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กหญิงจิรนันท์  สินตุ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายจิรพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุขช่วย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายจิรายุ  แก้ววิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงจีรณัฐ  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงจีรณา  รอถ้า
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงจุฑาทิป  อินไชย
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงจุฑามณี  เสาเกลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันโญศรัณยา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงเจนจิรา  เดชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายฉัตตมน  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงชญาดา  ทองสกุล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงชญานินทร์  ผอมกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงชญานิศ  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชฏาเกษ  คินธร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองพิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชนิกานต์  จิตรธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชนิกานต์  เทพวิสุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชนิกานต์  รักเพชร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายชยุติพงศ์  พุทธาโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงชลกร  นิคมมงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายชลชาติ  เมืองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่วั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กชายชัชชน  โสมจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชัญญานุช  จงอ่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงชาลิสา  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงชาลิสา  อยู่ขาว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายชินาธิป  เจริญรูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายชิษณุพงค์  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายชีวานนท์  ซังทอง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงชุติกา  สีดุก
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงเชษฐธิดา  มัชฌิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงโชติกา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายไชยภัทร  แก้วสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงญาณภัทร  หนักแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงญาณิศา  มิฉา
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงญาณิศา  วรเศรษฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงฐิติพร  พรมด้วง
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงฐิติพร  เพชรช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงฐิติพร  สมบัติแก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายฐิติภูมิ  จันทร์ส่ง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงฐิติมา  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทาบุราญ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้วยแก้ว ชั้น 3 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กหญิงณ ฐาริณีย์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายณฐกร  ชูมณี
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายณฐดนย์  ตั้งสัจจะธรรม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายณฐนนท์  ศรีโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณฐา  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณตวัณ  ไกรณา
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายณภัทร  จันทกานษ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายณภัทร  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณภัทร  รักษาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณัชชา  ฉิมยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณัชฌาวดี  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนาเกษตรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายณัฏฐวี  สร้างทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขอ่อน
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัฐชญา  สุดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฐชปาลิน  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฐญา  บัวเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายณัฐฐพัฒน์  นาคแป้น
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณัฐณิชาดา  สุดจิตร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณัฐณิดา  หีตเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฐธิตา  พัฒสังวาล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 หนองชุมแสง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อุ่ย
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐนิชา  แผ่นศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐรดี  ตรีสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฐวดี  หนูหีต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำผอม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงณิชกร  สุดธานี
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงขาว
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงณิชาภัทร  สลัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงณิชารีย์  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายดนัยพิช  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงดลวีย์  ศรีนวลใย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงตวงพลอย  หนูนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงตาปี  คงเซ็น
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายเตคุณ  เลิศธาดาภัทร
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายเตชินท์  เพชรจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงทรรศกมล  ชูเมือง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงทหัยชนก  อุปลา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายทัชชกร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงทัศณีย์  ชัยอินชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางรูป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงทิพย์นคร  สุขอินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายทีปกร  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงธณัฐชนันท์  คงเพชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธนกร  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 หนองชุมแสง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายธนกร  พูลใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายธนกร  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธนเดช  หนูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธนพนธ์  ชอบทำกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธนพนธ์  พรมไส
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธนพร  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงธนพร  ทองนา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายธนพัฒน์  รอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายธนพัฒน์  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายธนพิพัฒน์  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธนภัจน์  ขนาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธนภัทร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธนภัทร  สุยสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธนภูมิ  พัฒนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธนวินท์  อินทจักร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงธนัชกัญ  วัฒนเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีธนสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนาคิม  กลับ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงธมลวรรณ  ราชอำไพ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงธยานี  จันทองพะเนา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธรภัทร  เลาหพรชัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธรรณชนก  ตรีสงค์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธรรมรัตน์  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธริมา  กิตติพลจักร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธฤษณัช  ชัยธรรม
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไทยกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางรูป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 หนองชุมแสง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กหญิงธัญพิมล  ขวัญพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธันญา  จันทร์ช่วง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธันยกาญจน์  คงเพชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงธันยพร  มากบุญ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธามิศา  คงเซ็น
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายธายุกร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชจำนงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธิติสรณ์  คะเชนทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายธิวานนท์  จันทร์เสาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธีทัต  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายธีรโชติ  สิทธิชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธีรทัศน์  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงธีรนาฎ  โรยร่วง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธีรภัทร  แจ้งเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายธีรภัทร  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายธีรเมธ  น้อยมา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงธีริศรา  ทองปัสโณว์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายธุวานนท์  ก้อนทิพย์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงนงนภัส  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงนงนภัส  ทองแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนปภา  สิงห์พันธ์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายนภดล  ไทยเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 หนองชุมแสง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กหญิงนภวรรณ  รอดอุบล
ป.4
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงนภสร  สุราษฎร์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงนภัทรชญา  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนภัสสร  แข็งมาก
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนลัทพร  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงนลินนิภา  สุขขัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงนัฐณิชา  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงนัฐลดา  จรา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายนัทธชัย  จั่งโล่ง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายนัทธพงษ์  แข็งมาก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายนันทกว้าง  จัตุมิตร
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงนันท์ธิชา  วันชัย
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติษัณสกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคพิน
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายนันทวัฒน์  ทองบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนันทวัน  สังข์เลื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงนันธิดา  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงนัยนันท์  ธนเกียรติวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงนารถวลีย์  มณีนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงนิชนันท์  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงนิตย์นารี  พันธ์ถวิล
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงนิธิวดี  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 2 หนองชุมแสง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กชายนิยดา  พลการ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงนิสิตา  วัฒนพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงนุชวรี  พัฒนศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์สง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงเนตรนภา  รักเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจสมุทร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงบัณฑิตา  พัฒทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางกำยาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงเบญญาภัสร์  ชูใจ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงเบญญาภา  อั้นเต้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงใบบัว  มาลีลอย
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงปกิตตา  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงปฐญาวดี  สมุทรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายปฐมพงค์  ทองเล็ก
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายปณชัย  ภัทรปรัชญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงปณาลี  อุราพร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายปนพัฒน์  ปลอดภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายปพนสรรค์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงปพิชญา  พรายพรรณ
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรายพรรณ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงปภาวิชญ์  เหลืองวารี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงประภัสสร  นุ่นสังข์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงปรัชญาณี  บุญแสนแผน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายปรัตถกร  ยี่เส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงปรียดาพร  พรมลี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงปวริสรา  จุ้ยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายปัญญากร  อรชุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงปัญญาพร  ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายปัณณธร  แคล้วทนง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายปัณณธร  ปานเจริญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงปัทมา  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงปาณฐิพร  นวลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายปารณ  ชุมขำ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงปาลิตา  คงด้วง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปาลิตา  จันทะโฆษ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงปาลิตา  สถิตเสถียร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงปิ่นปินันท์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองร่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปิยะฉัตร  นุ้ยเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญญานุพงศ์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปีย์วรา  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายปุญญพัฒน์  สมบัติแก้ว
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงปุณณภา  รื่นรวย
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงเปมิกา  ยิ่งบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายพงศกร  เต๋กอ๋อต้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายพงศกร  สุขดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายพงษ์ธวัช  มีแสง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงพรทิพย์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงพรนภัส  บุญชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายพรพนม  ดวงมาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงพรพิมล  จั้งโล้ง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงพรไพลิน  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงพรรณพัชร  โสภาวงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายพริษฐ์  บางรัตน์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายพลพล  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายพลพล  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงพัชญ์สินี  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายพัชรพล  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงพัชร์พิชา  สุ่มประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทรชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เตชวิสุทธินันท์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายพัทธนันท์  จรูญพงศ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายพัสกร  มีทองไสย
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงพาทินธิดา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายพิชญ์พิพัฒน์  มุสิกรังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพิชญ์สินี  แมนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพิชญาภา  สุดสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพิชยา  ทานะมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพิมนภัส  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพิมพ์ฤดี  หนูจันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพิมพิศา  ยะโส
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายพีณภัทธ์  ปอยี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายพีรพัฒน์  พลายแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายพีรพัฒน์  ศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายพีรภัทร์  นาคแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสุด
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงแพรธารา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงฟ้าใส  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายภวินท์  ไกรนรา
ป.5
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงภัทรชมน  วงศ์บุรีมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคชวรรณ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายภัทรพล  ชุมขุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กหญิงภัทรศยา  สิงหรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายภานุพงศ์  ปัญญาพจน์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายภาสกร  เรืองจินดา
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุทธางกูร
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  จิรสัตยาวงศ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายภีมพศ  พิมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายภูธฤทธิ์  สุขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายภูมินันท์  ดวงดาวเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เทียนภู่
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายภูมิพัฒน์  ขวยเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายภูมิพัฒน์  วีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุดจิตร
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายภูมิภัทร  คงเกิด
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายภูรินท์  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงภูริพัฒน์  ศุทธางกูร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายภูริวัฒน์  โบศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงภูษณิศา  รักแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงมนต์ลภัส  เพ็ชรานันท์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงมนยกร  กุญชร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงมลฤดี  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงมลสิชา  โภคะ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงมัสริน  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายเมธัส  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายเมธัส  ใจเพียร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายเมธี  ทิวแพ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงยวิฐา  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายยุทธนา  ปราบราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายโยนาธาน  โลติกร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงโยษิตา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงรชภรณ์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายรณชัย  ชัยฤกษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงรวิพร  นวนหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงรวิสรา  แก้วอำไพ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงรักษิณา  ยังชู
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายรัชชานนท์  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายรัฐภูมิ  นุราช
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายราเชน  รักปาน
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงรุ้งรดา  ชนะคช
ป.4
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายรุ่งอรุณ  เอียดรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงลลิตภัทร  ตังรักษา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงลลิตา  แช่มศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงลักษิกา  หยิกซ้าย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายลัทธพล  สุจีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงลีนาลียา  มาฆะสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายวงศกร  สาวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงวรกานต์  เพชรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงวรรณรดา  เวชพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงวรรณรนา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางรูป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงวรรณฤดี  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงวรรณวนิตย์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงวรรษมน  เพชรโกษาชาติ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงวรัญญา  ตู้บรรเทิง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงวริยา  สื่อมโนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายวโรดม  งามทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงวลัยพรรณ  นาคคลิ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงวสุนธรา  โสมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายวัฒนศักดิ์  จรา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายวาทิต  หลงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายวิชญะ  สารพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายวิทยพล  ปานชนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงวิภาพร  รักบำรุง
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวิรันชนก  ทองเอม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงวิรัลพัชร  หนูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายวิริทธิ์พล  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายวิศรุต  ขวัญม่วง
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายวิศรุต  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายวีรชนท์  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายวีรวัฒน์  รักษายศ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงศรัญชิตา  แจ้งเศษ
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงศรัญรัตน์  พัฒน์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายศรัณยู  นามบุศย์
ป.4
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  อินทร์สำอาง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงศราวดี  ศรพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายศราวุฒิ  ราชพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงศศิธร  พรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงศศินิภา  กุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญใย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงศิริประภา  สิบแอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางปาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงศิริลักษณ์  หะนาท
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายศิวกร  รักศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายศุภชัย  เฮนะเกษตร
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายศุภณัฐ  มติธรรม
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงศุภสุตา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒน์มาก
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายสถิรพันธิ์  สถิตย์
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายสรวัชญ์  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายสรวิชญ์  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายสรวิศ  ล่องแป้น
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงสรัลรัตน์  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงสโรชา  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงสโรชินี  บุญแก้วล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงสโรชินี  โยธกุลศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายสันติศักดิ์  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงสาวิกา  มาศแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงสาวินี  นุ่นกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงสิณีนาถ  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายสิทธิกร  อุทัยทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายสิทธินันท์  ปานนุ่นกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายสิรภัทร  สุวรรณรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขคง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงสิรามล  ด้วงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงสิรินญา  พยาบาล
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1005
เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงสิริมาส  ไทยทอง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงสิริสุข  เวียงชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายสิวพร  มุสิกะชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสีตหฤทัย  สีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงสุกัญญา  รักทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงสุกาญดา  ยะโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงสุชัญสา  ลัดดาวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงสุชานันท์  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงสุชานันท์  เลิศหล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านควนนิยม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายสุทเดช  รัศมี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงสุทัตตา  หงษ์พันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายสุทิวัต  ทองโอ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงสุธาสินี  ภูริเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงสุพัตรา  เกลี้ยงเกตุ
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงสุพิชญา  ชูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงสุพิชา  พรหมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงสุภรา  กล่อมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปดิฐพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงสุภานันท์  สถิตเสถียร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงสุภาวดี  พิมพ์ลอย
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายสุระณัฐ  เกิดกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงสุรัตตา  คีรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงสุรินทร์ดา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านบางรูป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็งโตวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายสุวัฒน์  อนุภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงสุวิชาดา  สุดาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1040
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงเหมือนฝัน  วิสาสูง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายอครพล  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงอชิรญา  คงยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงอนัญพร  เกษกล้า
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายอนาคิน  คงสา
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด
ป.4
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายอนุศิษย์  ล่องโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงอภิญญา  พัฒนเวช
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายอภิสิทธิ์  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงอมลธิดา  มีกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงอมิตา  นุตวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงอรนลิน  เกลา
ป.5
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงอรนลิน  แก้วแสน
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงอรปภา  ชูประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายอรรคเดช  มุทาวัน
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายอรรถพล  สำเภา
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงอรวรรณ  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงอรอุมา  สุขอ่อน
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงอริศรา  วีร์บุตร
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงอริสรา  กองทูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงอลิสา  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเมรัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงออรกช  นาวาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายอัครพล  บุญล่อง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายอังค์กูรห์  ทิวแพ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงอังศิณี  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงอัจจิมา  เพชระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงอัญชิษา  ขุนพรหม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 3

ณ อาคาร 3 ไทรทอง ชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1075
เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายอัฑฒกร  ชุมชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายอันดามัน  อ่ำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงอันนา  สุขเกิด
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายอัษฏาวุธ  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรุแชง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายอาชิรวัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายอาชีพ  ยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงอารยา  สีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายอิสรภาพ  หนูปลื้ม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายอิสระ  แก้วจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายอิิทธิเชษฐ์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านส้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงอุไรพร  ชูประคอง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายเอกพสิษฐ์  พลศรีนวล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์