ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เซซัง
ป.5
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  ด่านหน้า
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรวิการ์  เขียมวัชระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน  ช่วงสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤติยานี  โกละกะ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โอชม
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพงศ์  แซ่บ่าง
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ทิมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติธัช  รุ่งรวยศรี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติรัตน์  แซ่อุ้ย
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกวลิน  บัวแพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจุฑามาศ  วัชราภรณ์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจุฬารักษ์  วารีเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
15
เด็กชายเจ้าพระยา  อินทร์แก้ว
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
18
เด็กชายชยกร  โฉมทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
19
เด็กชายชัยวัฒน์  มีด้วง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชาลิสา  จารึกเรียบ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด่านบำรุงตระกูล
ป.5
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฐานิตา  เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐกิตติ  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐฐิรา  บำรุงเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกสโร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอาวุธ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐทิชา  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพทอง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐพงศ์  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐภัทร  จีนไทย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
32
เด็กหญิงทักษอร  กฤตมโนรถ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
33
เด็กชายธนกฤต  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
34
เด็กชายธนกฤต  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธนัญชนก  ผลาสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนาธิป  กายะพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งสมมุติ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธัญทิพย์  แทนม้วน
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทวีชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
40
เด็กชายธิชานันท์  ศักดา
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
41
เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
42
เด็กชายนภัสกร  เทศขำ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนภัสสร  สมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
44
เด็กชายนันทชัย  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพทอง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
48
เด็กชายนิติภูมิ  ศรเกษตรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
49
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
50
เด็กชายปฏิพัทธิ์  อินทรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปวรรษมน  สุนธารักษ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
53
เด็กชายปัณณวัต  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
คณิตประถม
54
เด็กชายปัณณวิชญ์  อนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปาณิสรา  เสือนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยพุน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปุณยาพร  รอดทิม
ป.5
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
คณิตประถม
58
เด็กชายพงษ์สกร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพรนภัส  หวังดี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพรพิมล  บุญฝอง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพรรษกร  ไชยามาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพรรษกร  พูลเพียบพร้อม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
63
เด็กชายพัฒนา  ศรีบุรุษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชญา  อักษรสม
ป.6
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิณธุสร  สุวรรณรักษณ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพินทุสร  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพิมพิศา  พรมแดง
ป.6
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงแพรพรรณ  พร้อมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
69
เด็กชายภพธรรม  รักเอียด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงภัทรนัน  ศรชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรโกษาชาติ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงภัทรา  พันธ์วานิช
ป.6
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงภัทราภา  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยพุน
คณิตประถม
74
เด็กชายภาคภูมิ  เวชพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
75
เด็กชายภาคภูมิ  เหมาะประมาณ
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
76
เด็กชายภานุมาศ  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงภิญญาภัทร  รุ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
78
เด็กชายภูธเรศวร  วาเรศ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
79
เด็กชายภูริณัฐ  เฟื่องฟู
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
80
เด็กชายภูริณัฐ  เสือทับทิม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
81
เด็กชายภูวมินทร์  วิบูลย์พันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
คณิตประถม
82
เด็กชายภูวิศ  สิงห์ศรีดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
83
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
84
เด็กชายรอนติยพัฒน์  แซ่ฮั่น
ป.6
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
85
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
86
เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงละอองดาว  ไทยชำนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงวรนิษฐา  โอชุม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
89
เด็กชายวรพงษ์  ชูพล
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวรรณพร  ธาระมนต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวรัญดา  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
92
เด็กชายวริทธิ์ชพงศ์  ภักดี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงวิชญาดา  เทพทอง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
94
เด็กหญิงวิรามร  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวิริญญา  เปรียบปาน
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศลิษา  รัตนภิรมย์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงศศวรรณ  รอดเจริญ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
99
เด็กหญิงศศิประภา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
100
เด็กหญิงศศิมา  สมการ
ป.6
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
101
เด็กชายศักดิ์รินทร์  สามสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงศิฐิพัฒ  ทิพย์นัย
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงศิรภัสสร  สินภิบาล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงศิริภัทร์  ชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศิริรัตน์  รักษ์บรรจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศิวัฒม์  ทิพย์พิมล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
107
เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
109
เด็กชายสันติภูมิ  เพ็งคง
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์ปาน
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
112
เด็กชายสุชานันท์  ไชยฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสุชานันท์  บานเย็น
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสุมิตา  ชูเชิด
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
115
เด็กชายสุรยุทธ  หลักทอง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุวิชาดา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงอนิตยา  หงษาลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
119
เด็กชายอนุวัช  ภักดีมาก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
120
เด็กชายอรรถสรายุ  ศรีบุรุษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอรวรา  สะอะ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอรัญญา  แปะหลง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
123
เด็กหญิงอัจจิมา  แสนเฉย
ป.4
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 131 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กหญิงกมลชนก  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวกมลชนก  โยธาจุล
ม.3
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายกรษณ  คลองขุด
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายกฤษติกานต์  ทองมุสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงขวัญฤดี  หิ้นยกฮิ้น
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
133
นายชาญณรงค์  วิสาโรจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวชาลิสา  สาริพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายชิษณุพงษ์  สรรพา
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายฐิติเนตย์  ชนะศรี
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวณัฐณิชา  ทุนชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณัฐนรี  บัวพัว
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงณัฐรดี  ตั้งก้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายธนวินท์  กุหลาบ
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธรรมรัชต์  มีเพ็งจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนสมัย
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรอนันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธันยารัตน์  บุญชอบการ
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงธิดาณัฐ  รัตนะพงศา
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
148
นายนัทวุฒิ  สุขรอด
ม.3
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงนันท์นภัส  สังวาลไพร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงนิโลบล  ทรวงสวรรค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงนีรนุช  แพทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยโนนทอง
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวเบญจพร  นวลเต็ม
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ตำแหน่งจีน
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายปุณณวิช  หนูจรเพชร
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงผกามาศ  พุ่มเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 132 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กชายพงศพัศน์  พลไกร
ม.2
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายพชร  ศรีทองคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพัชริศา  เรืองเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพัฒนาพร  นามนาเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพิมพิศา  ดำแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวพิมพิศา  ทองใหญ่
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงฟีด้า  บูล๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงภคพร  ม่วงรักษ์
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงภัทราวดี  กิตติลิขิตกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  หลักชุม
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงเรวดี  จันทร์สุข
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงวงศ์ชนก  เพชรแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
174
นางสาววรสิรี  ศรีสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงศศิกานต์  คงยัง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายศักดิ์ระพี  ภิรมย์ก้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายศุภชัย  นุ่นนา
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงสขิลา  กระชอกชล
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวสใบศรี  บุญกาญต์
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวสาวิตรี  ชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์สุข
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
183
นายสิริฤกษ์  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงสุชาดา  สงแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมถาวร
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเอียด
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงสุพิชชา  สัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงสุหัสชา  พลายด้วง
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร
ม.1
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
192
นายอนันตศักดิ์  เสนดำ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองผึ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงอรษา  วงศ์สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 135 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงอริสรา  จินโนภาส
ม.3
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงอวิกา  ไทรจีน
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงอักษรพลอย  นามวงค์เนาว์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายอิศรา  อยู่สกุล
ม.2
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิต ม.ต้น
199
นางสาวอิสราภรณ์  ชุมพร
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงกชกร  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกชวรรณ  สะโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรหม
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกรกมล  ทับทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกรรณิการ์  คำไหม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
206
เด็กชายกฤตภาส  วิจิตร
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกฤษฎา  ประทุมเพชร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกฤษดา  ชุมพรัด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายก้องกิดากร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาทจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วอำดีี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกัณฐิกา  คงระเรื่อย
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกันตวรรณ  คุ้มเอียด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
217
เด็กชายกิติภูมิ  พัฒนเรณู
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
222
เด็กชายคณาพงษ์  มูสิแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
วิทย์ประถม
223
เด็กชายจักรกฤษณ์  อินแสง
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
224
เด็กชายจักรพรรดิ์  มากคง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจัสมิน  กรีมละ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
227
เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
228
เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจิณณพัด  พัฒวี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
230
เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจิตรรัศมิ์  รำไพ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
234
เด็กชายจิรเมธ  อินนรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กหญิงจิรวรรณ  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
236
เด็กชายจิรายุ  โกลาหล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชนกานต์  นาคใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
238
เด็กชายชนน ฤทธ์  สุดเอี่ยม
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชนมน  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชนัญธิดา  ไมตรีจิตต์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงชนิกานต์  เบ็ญจรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชนิฎา  สิทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชมพูนุท  ปัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแสนสุข
วิทย์ประถม
244
เด็กชายชยพล  ค้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชลธิชา  โรยทองคำ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรศรี
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชาลิสา  ศรัทธาสุข
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชีวานนท์  ครุฑธิราช
ป.5
โรงเรียนบ้านแสนสุข
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชมณี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
252
เด็กชายชุมพล  บางคราม
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงโชติกา  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงโชติมา  แสงทองย้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงญาณิศา  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงญารินดา  พราหมเอม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงฐิติชญา  สุทธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
260
เด็กชายณฐกร  อมรชาติ
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัชฐิชนม์  บัวแดงดี
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฐชนน  นาวาทอง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
266
เด็กชายณัฐชนน  บานเย็น
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐณิชา  วราชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพชรโกษาชาติ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธวาณิช
ป.4
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐธิดา  รักชื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านแสนสุข
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐพงศ์  ชิตเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายณัฐพล  ซุ่ยดา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
274
เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
275
เด็กชายณัฐยศ  สมบัติแก้ว
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐวดี  เครือง้าว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
278
เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณิชนันท์  คงชนะ
ป.5
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
280
เด็กชายติณณภพ  แสงแก้ว
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
281
เด็กชายทัตพงศ์  หมื่นดวง
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงทัศนพร  แสนสุทธวิจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงทิฆัมพร  อักษรทิพย์
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงทิวาวัลย์  งามประดิษฐ์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธนกฤต  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธนกฤต  ศรีเกษ
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายธนภูมิ  รักเหล็ก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงธนาภรณ์  พิริเยศยางกูร
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงธนิดา  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงธัญพิชชา  ช่วยยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธีรภัทร  เทพณรงค์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธีร์อรุณ  ทองสุข
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
298
เด็กชายนครินทร์  แก้วเหล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
300
เด็กชายนนทพัทธ์  แป้นคล้าย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงนนทิพร  ทองคำ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนภพรรณ  สุวรรณนวล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงนภสร  จันทร์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนภสร  เผือกชู
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนภัสพรรณ  เหล่ากูล
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
307
เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
308
เด็กชายนราธิป  ยืยยั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายนราวุธ  แดงกุล
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนริศรา  ศักดิ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนริสรา  พูลเพิ่ม
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนลินทิพย์  วัชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว
ป.5
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนัทธมน  สาระชิต
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนันท์ชพร  คงนุ่น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนันทภัทร  จันทระ
ป.4
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
วิทย์ประถม
317
เด็กชายบดิศร  ศรเกษตริน
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงบุญทิพย์  ชูพรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
320
เด็กชายบุญบดินทร์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงบุญยพร  กุลรัตนมาศ
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุข
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงปณิชา  ปิ่นทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปนัดดา  เขียววิจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปนัดดา  เชียงจันทร์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
327
เด็กชายปรมัตถ์  ไหมทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
328
เด็กชายปวีณ์กร  ขุนนาค
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปัณณพร  เปลี่ยนกลาง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงปัทมาพร  กรทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปาริชาด  ฐานะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปาริสสรา  โสภาพงศ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปาลิดา  นุ้ยพิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปิยพร  ศรีธรราษฎร์
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงไปรยา  ยอดดนตรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
337
เด็กชายพงษกร  กี้ข้อ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพรพชร  พันธุ์สิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงพรไพลิน  รักกะเปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพริฎฐา  สมปรีดา
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพลอยชมภู  โวดทวี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพัชรพร  ชัยธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
345
เด็กชายพากร  เกื้อด้วง
ป.5
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพิชชา  เทพราช
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  จัตตามาศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วนะกรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพิมพิศา  แพ้วม่วง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพิมพิศา  เหมรา
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศุภนิมิตตานนท์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพูริชยา  วิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
355
เด็กชายไพโรจน์  จารุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงฟ้าใส  นุชทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
357
เด็กชายภักษนัย  โอชารส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงภัทรธิดา  หิ้มทอง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
359
เด็กชายภานุพงศ์  เสวกจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
360
เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
361
เด็กชายภูธิป  วิมล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
362
เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
363
เด็กชายภูริวัฒน์  โถบำรุง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงมลฤดี  โชติพพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงมัสริน  นัยสุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยพุน
วิทย์ประถม
367
เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
368
เด็กชายยศพล  บัวเสน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
370
เด็กชายยิ่งศักดิ์  หล่าเร่า
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงเยาวภา  เนาวโคอักษร
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
372
เด็กชายรพีภัทร  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงรังศิณี  น่าน่โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแสนสุข
วิทย์ประถม
374
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีนิล
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงรัชลดา  ฟักทองมาก
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
376
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสุวรรณ
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
377
เด็กชายราเชนทร์  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงวรัชยา  สินเธาว์
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงวริญชลี  สินเธาว์
ป.4
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงวริฐา  บุญศรีนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงวรินทรา  หมวดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงวรินยุพา  หมวดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
383
เด็กชายวริศ  จินดาวงค์
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงวันรัก  อับษร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงวิรากานต์  จารุนันท์ศิริ
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
387
เด็กชายวิศณุ  เหมาะประมาณ
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายวิศรุต  ฮั่นเฉียง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงวิสสุตา  ปราบภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
วิทย์ประถม
390
เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงศรีพัชรี  ศรีชาย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
393
เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
395
เด็กชายศิธิเดช  วังนรา
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงศิรนภา  จีนกิ้ม
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิรินุพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงศิริวรา  ไกรวงศ์
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
400
เด็กชายศิริวัช  อินทร์คง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
401
เด็กชายศิวกร  สังเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เครือพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
403
เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์
ป.5
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงสลิลทิพย์  กู้เมือง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
405
เด็กชายสหรัตน์  อินทรพรหม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
406
เด็กชายสิงหราช  ทองวัชระ
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
407
เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายสิทธิพล  สุรษา
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กชายสิริวัฒน์  นาคดุก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์มนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีลำดวน
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงสุชานันท์  ร่าหมาน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยพุน
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสุตาภัทร  พลขัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงสุทธิดา  สร้อยยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์วิเชียร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงสุรัญชนา  ชูพรหม
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสุวดี  แจ่มบรรจา
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงโสรญา  สุดเส้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงหทัยกานต์  ผลบรรจง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
424
เด็กชายอชิตพล  พุทธเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านบางพระ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอทิตยา  เพชรนวล
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายอนวัช  ชมภูพล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงอรณา  พรมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงอรณิช  พรมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงอรวรรณ  ย่องเส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายอริญชัย  ครุฑซ้อน
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงอริยะ  ถิรเบญญานุกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงอริสรา  นาครอด
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
434
เด็กชายอลงกต  โสภา
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
436
เด็กชายอานัส  นิลทน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง
ป.5
บ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  สุขขี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงอุษามณี  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงไอริสา  พรมมา
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม