ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  สุดจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  โอชุม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์กรด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
5
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกกร  ชุติจิระกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
7
เด็กชายกนกพล  เมืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
9
เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนกอร  พัฒราช
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนิฏพัฒน์  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ศรีขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
13
เด็กชายกรณ์  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรวรรณ  วิริยะพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
16
เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
17
เด็กชายกรวิชญ์  เจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตธรรม  มีบำรุง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกฤตพร  ทินสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤตภัส  ริดสีมา
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤตภาส  เสวตร์เวช
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤตยชญ์  พงษ์ลือเลิศ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤษฎิ์  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกวินธิดา  สอนศิลป์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญจน์ปภิณ  รักษ์รอด
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัญชพร  ทองยวน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยฉิม
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัญญาวีย์  สัตยาคม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
35
เด็กชายกันต์ธีร์  ธรรมนิยม
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกันต์พสิษฐ์  จินตรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
37
เด็กชายกันตพัฒน์  ชูนาค
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
38
เด็กชายกันตภณ  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
40
เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
41
เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชุลีธรรม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
44
เด็กชายกานตพงศ์  คชรักษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขาวบ้านนา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ณ วาโย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกานติมา  ไชยกาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
48
เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
49
เด็กชายกิตติกวิน  เรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
50
เด็กชายกิตติธัช  เหมะ
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
51
เด็กชายกิตตินันท์  ลอยใหม่
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
52
เด็กชายกิตติภณ  แสวงกาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
53
เด็กชายกิตติภพ  เสาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
54
เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
55
เด็กหญิงกุลรัตน์  สุทธิเนียม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงแก้วปภัสร์  สำลี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงขนิษฐา  มาศเมฆ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงขวัญปภัสร์  แสงสงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
60
เด็กชายเขมทัต  คงวิจิตร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเขมิสรา  ช่วงชุ่ม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
63
เด็กชายเขษมศักดิ์  ทองมี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
64
เด็กชายคณพศ  จันทร์ดำ
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
65
เด็กชายคริษฐ์  เหมือนสังข์
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
66
เด็กชายคัมภีร์  ทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
67
เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
68
เด็กชายคุณากร  ประมวลชัยกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
69
เด็กชายคุณานนต์  จงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
70
เด็กชายจตุรภัทร  อริวสะโร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจรรย์ฑัปปภา  สุวงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
72
เด็กชายจักรินทร์  สุขหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
74
เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
76
เด็กชายจิรเดช  ศิวายพรหมณ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ดวน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
78
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนะปรีชาพงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจิรัฏฐญา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  สืบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจุฑามณี  วิเชียร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
85
เด็กชายเจตพล  ผลิวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
86
เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
87
เด็กชายเจษฏากร  คิรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
88
เด็กชายฉัตรนรินทร์  เอกทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
89
เด็กชายฉัตรมงคล  นนทพันธ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
90
เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
91
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
92
เด็กชายชญชญ  นุ้ยเพชร
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชญานิศ  คำแผ้ว
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
94
เด็กชายชนม์นันทณัฐ  อภินันทพร
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชนสรณ์  ทับแทน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชนากานต์  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชนากานต์  เพชรทอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชนากานต์  สุดคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชนิกานต์  เวชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุขหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชมพูพลอย  ปานเนื่อง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
102
เด็กชายชยกร  แก้วบำรุง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชยธร  รักษาวงษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
104
เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
105
เด็กชายชยพล  ศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
107
เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
108
เด็กชายชวภณ  สาครพานิช
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เนตังวาศ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
113
เด็กชายชานนวรรธน์  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชาลิสา  ค้าเจริญ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชาลิสา  เชนรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
118
เด็กชายชิษณุพงศ์  กิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชิสา  เพชรหนู
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงโชติกา  วิโสจสงคราม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงโชติรส  เพชรมีศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
124
เด็กชายไชยุทม์  ภิรมย์นก
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
125
เด็กชายญาณพัฒน์  คฤหเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงญาณิศา  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
128
เด็กชายฐนกร  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงฐานนัน  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงฐานิตา  ประดิษฐ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงฐิตารีย์  หวั่งประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงฐิตินันท์  บรรเทิงใจ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงฐิรญาภรณ์  สมบัติตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณชนก  เทพจิตต์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
136
เด็กชายณฐกร  คงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
137
เด็กชายณฐกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
138
เด็กชายณฐนนท์  นิลสาย
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณฐมณฑ์  ศีลประชาวงศ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
140
เด็กชายณฐยศชพล  คำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณฐิตา  เหล่าทองกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
142
เด็กชายณปิยวุฒิ  บุญปิยะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณภัทร  ชุ่มเผือก
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
145
เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณภัทร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
147
เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
149
เด็กชายณัชนพ  พงศ์จันทรเสถียร
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฏฐพล  เพชรราช
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐกานต์  ชื่นหวงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฐชนน  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลื่อนนาวา
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขอุ่น
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักแก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
162
เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐธิดา  พินิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฐธิตา  ไม้แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณัฐนริน  สรวงศิริ
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฐพงศ์  วิริยะกิจ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
171
เด็กชายณัฐพนธ์  สนธิจิต
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
172
เด็กชายณัฐพล  เครือแต้
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
173
เด็กชายณัฐภธัญห์  ภัทรประดับวิทูร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
174
เด็กชายณัฐภัทร  กองสุข
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
175
เด็กชายณัฐภัทร  ทัดปอย
ป.6
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐภัทร  เปรุณาวิน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
177
เด็กชายณัฐภาคย์  แซ่อั้ง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงณัฐมน  คงคำ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณัฐรดี  ทองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
181
เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
182
เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
183
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณิชกานต์  พันชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณน้อย
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณิชนันท์  ช่วยสงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณิชากร  แซ่แจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณิชารีย์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
191
เด็กชายเดโชชัย  ศรีกาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
192
เด็กชายตรัย  จันทรังสิกุล
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
194
เด็กชายตุลธร  เสนเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
195
เด็กชายเตชทัต  อมรติยางกูร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
196
เด็กชายเตชินท์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
197
เด็กชายทินภัทร  สิทธิสุราษฎร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
198
เด็กชายเทวินทร์  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
คณิตประถม
199
เด็กชายแทนคุณ  วรชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงแทนฟ้า  ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
201
เด็กชายธนกร  ศรียาภัย
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
202
เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
203
เด็กชายธนกฤต  โต๊ะแอ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
204
เด็กชายธนนท์  มีทับ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
205
เด็กชายธนพล  ขากลาง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
206
เด็กชายธนพล  ผิวเหมาะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์นวล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
208
เด็กชายธนภัทร  ขันฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
209
เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
210
เด็กชายธนภัทร  วงษ์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนวินท์  ชูพรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
212
เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
213
เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
214
เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
215
เด็กชายธนสันต์  ธรรมณรงค์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเกตุ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงธนัสมล  จุนหวิทยะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
220
เด็กชายธรรมธรรศ  ชูแดง
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
221
เด็กชายธรรศ  เจริญวงศ์ระยับ
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
222
เด็กชายธราเทพ  ขนอม
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
223
เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
224
เด็กชายธฤตวัต  หิรัญรัตนธรรม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงธัญญาภัทธ์  เรืองเกิด
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
226
เด็กชายธัญเทพ  ช่วยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศ์ชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
230
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
231
เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
232
เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงธารีรัตน์  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
234
เด็กชายธาวิญ  พลายสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงธิดารัตน์  วารี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
236
เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
237
เด็กชายธีณภัทร  อนุจันทร์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
238
เด็กชายธีธัช  บรรณาลังค์
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
239
เด็กชายธีรชัย  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
240
เด็กชายธีรภัทร  ทองรัตน์
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
241
เด็กชายธีรภัทร  นาคทองกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
242
เด็กชายธีรเมธ  จิตจง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กชายธีรวีร์  ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
244
เด็กชายธีรัช  มาศกสิน
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
245
เด็กชายธุวพัส  แก้วนาเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
247
เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนงนภัส  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
249
เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
250
เด็กชายนนทวัฒน์  จักสาน
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
251
เด็กชายนพชิษณ์  วงศ์จินะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
252
เด็กชายนพรุจ  กิตธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงนภษร  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
254
เด็กชายนภสินธุ์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
255
เด็กหญิงนภิชสรา  อาภรณ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
256
เด็กชายนรภัทร  ใจเสมอ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
257
เด็กชายนรภัทร  พุฒิกุลบวร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงนรมน  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
259
เด็กชายนฤชาบดี  แก้วอำไพ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงนลินญา  สังข์สำราญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนวพร  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิตประถม
262
เด็กชายนวพรรษ  เอกประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
263
เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
264
เด็กชายนัชชนันท์  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
265
เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
266
เด็กชายนัทธนัน  ชาริโท
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงนันท์ชพร  ลักษณะชู
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
269
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงนันท์นลิน  ขาวเรือง
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
272
เด็กชายนันทภพ  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
274
เด็กชายนันทิพัฒน์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
275
เด็กชายนานนท์  สวนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
276
เด็กชายน่านน้ำ  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงนิกข์นิภา  สุวรรณประภา
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงนิชชนันท์  กล่อมเจริญ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
279
เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
280
เด็กชายนิธิศ  ชูอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายบวรพจน์  ตันติจิรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงบุญญวรรณ  อรุณรุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงบุษยาภรณ์  จักสาน
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
288
เด็กชายเบญจรงค์  อามิตร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงเบญญาภัทร  ปราบสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงปกรนันท์  ฝึกกิจการ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
291
เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
292
เด็กชายปภังกร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปภาดา  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
295
เด็กหญิงปรตา  วิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงปรมี  แก้วจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงประภาภัทร  สำเภาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
298
เด็กชายปรานต์  ธนาโรจน์
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
299
เด็กชายปรินทร  แฝงกาย
ป.6
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
คณิตประถม
300
เด็กชายปริพัฒน์  ลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
301
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธัญพิทักษ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
302
เด็กชายปวริศร์  เลี่ยนศิริ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงปวริศา  เกิดมุสิก
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงปวริศา  นาคเลี้ยว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงปวริศา  บุญสร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
307
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
308
เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
309
เด็กหญิงปัญญนิตย์  สุวรรณทิพย์
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
310
เด็กหญิงปัญลพาณ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ขวัญเฉื่อย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปัณฑิกา  ชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
313
เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
314
เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
315
เด็กหญิงปัณณรัตน์  เถาลอย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 2/แม่กิมผ่อง ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปาณัสม์สรณ์  สินอุดม
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
317
เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยปิตินานนท์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
321
เด็กหญิงปาลิตา  มโนสาร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
322
เด็กชายปิติณัช  คงแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปิ่นดาหลา  แจ้งอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
324
เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
325
เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
326
เด็กหญิงปิยะภรณื  มือเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
327
เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูพาสุข
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปุณฑริกา  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
330
เด็กชายปุณยวัจน์  พูลสิน
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปุณยวีณ์  รัตนฉวี
ป.6
โรงเรียนวัดประเดิม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
333
เด็กหญิงปุณยวีร์  อรุณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยทอง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
336
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภพทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
337
เด็กหญิงผกาทิพย์  ทวยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
338
เด็กชายพงศ์ดนัย  โสมปาน
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
339
เด็กชายพงศ์พัทธ์  สว่างแสง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
340
เด็กชายพงศภัค  เชื้อกูลชาติ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
341
เด็กชายพงศภัค  หีตแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
342
เด็กชายพงศ์วริศ  แซ่หม่ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
343
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แดงสุภา
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
344
เด็กชายพนธกร  สุนทรปิยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
345
เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยชวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
346
เด็กชายพรเทพ  ถมเมืองปักษ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงพรธิบุญญา  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
348
เด็กหญิงพรนภัส  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
349
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
350
เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
352
เด็กหญิงพรรณธิภา  ประสิทธิมาตา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
353
เด็กชายพรรษกร  สมเกื้อ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
354
เด็กชายพฤทธิ์  ขุนปลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
355
เด็กชายพลกฤต  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
356
เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
357
เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
358
เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
359
เด็กชายพสิษฐ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
360
เด็กชายพสิษฐ์  หมานมา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
361
เด็กชายพสุเทพ  ศิลมะโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
362
เด็กชายพัทธดนย์  ไกรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
363
เด็กชายพัทธดนย์  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
368
เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อำไพจิตร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
372
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแผ้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคบุตร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญสิน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุดมวิทยาไกร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
380
เด็กหญิงพิชามลชุ์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
381
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  หอมพนา
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพิมพกานต์  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพิมพิมาย  ทองเรือง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงพิมพิศา  อินทรภิรมย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิยะธิดา  ช่วยสงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพิสิษฐ์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
388
เด็กชายพีรวิชญ์  จริยาพจน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
389
เด็กชายพุฒดิศ  เหล่าบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
390
เด็กชายพุฒิเมธ  คุรุพงศ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
392
เด็กชายพุทธิพงศ์  อุดมวิทยาไกร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
393
เด็กชายเพชรดนัย  แก้วกระจก
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
394
เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
395
เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
396
เด็กชายเพทาย  พัฒนเดช
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงแพรชมพู  ภูมิไชยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิตประถม
398
เด็กชายโพชฌงค์  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
399
เด็กชายภควุฒิ  ปิตุทิพย์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยสงค์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงภวัสดา  สุริยาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงภวิษย์พร  คำนึงคุณากร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
403
เด็กหญิงภัทรดา  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
404
เด็กชายภัทรธร  ก่อบุญขวัญ
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
405
เด็กหญิงภัทรธิดา  การดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
406
เด็กหญิงภัทร์นฤน  วงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
407
เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์นอก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
409
เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
410
เด็กชายภานุวัชร์  สมบัติมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
411
เด็กหญิงภาภิมล  ยังวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
412
เด็กหญิงภาสินี  ชำนาญศรี
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
413
เด็กหญิงภิญลภัส  พรรณรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
414
เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
415
เด็กหญิงภิรดา  ชวะพงษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
416
เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
417
เด็กชายภูมิณภัทร  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
418
เด็กชายภูมิพัฒน์  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
419
เด็กชายภูมิพัฒน์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
420
เด็กชายภูมิพัฒน์  หล่อพันธ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
422
เด็กชายภูริพงษ์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
423
เด็กชายภูริภัทร  น่วมนวล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
424
เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
425
เด็กชายภูริวิชญ์  จุลานุพันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
426
เด็กชายภูรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
427
เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
428
เด็กหญิงมณฑิรา  โอโลรัมย์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
429
เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
430
เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
431
เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงมุกตะวัน  โกละกะ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
433
เด็กชายเมธัส  รัสธรรม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
434
เด็กชายเมธัส  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงเมธาพร  ชัยยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
436
เด็กชายเมธาวิน  รัสธรรม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
437
เด็กหญิงเมย์รญาฎ์  สถาพรจิตรกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
438
เด็กชายยงยุทธ  ทิพย์ประชาบาล
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
439
เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
440
เด็กชายรตน  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
441
เด็กหญิงรมิตา  พันทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
442
เด็กหญิงรักษณาลี  ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
443
เด็กชายรัชกฤช  มุ่งไพศาล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
444
เด็กชายรัชชานนท์  เจริญภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
445
เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ท่าฉาง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
446
เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
447
เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
448
เด็กชายราชพฤกษ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
449
เด็กชายโรม  นาคเทวัญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงลลิตรภัทร  พรประเสริฐสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
451
เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
452
เด็กชายวชิระ  เมฆมีเดช
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
453
เด็กหญิงวณิชยา  นวลเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิตประถม
454
เด็กหญิงวรธิดา  จงควินิต
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
455
เด็กชายวรพล  แก้วบุญญานุภาพ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายวรเมธ  ทองปลูก
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
457
เด็กชายวรรณศิลป์  แก้วบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
458
เด็กหญิงวรรณิดา  สวนพลอย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
459
เด็กหญิงวรัชยา  รองรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
460
เด็กชายวรัญญ์  ทองตำลึง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
461
เด็กหญิงวรัทยา  สุรวุฒิสกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
462
เด็กหญิงวรินทร  โรจนรักษ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
463
เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
464
เด็กชายวสวัตติ์  คงหวัง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
465
เด็กชายวสุธร  วิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
466
เด็กชายวัชรนัชญ์  อังกูรรัตน์อุยสุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
467
เด็กชายวัชรพงศ์  ห่อจันทร์
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
468
เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
469
เด็กชายวัทธิกร  วัจนเทพินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
470
เด็กชายวันปีใหม่  ขนอม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
471
เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์  เอกบวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
472
เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
473
เด็กหญิงวิภาวี  โสมขันเงิน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
474
เด็กหญิงวิรมณ  หทัยวสีวงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
475
เด็กชายวิษณุ  เฉลิมชัย
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
476
เด็กชายวีรยุทธ  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
477
เด็กชายวีรวิชญ์  พันธุนาถวิริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
478
เด็กชายวุฒิพร  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
479
เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
480
เด็กชายไวทย์  ตั่นเผ่าพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
481
เด็กชายศตวรรษ  คารมดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
482
เด็กชายศรัณยพงศ์  หิรัญจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
483
เด็กหญิงศรุตา  สวนพลอย
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
484
เด็กหญิงศวิตา  หมื่นศรี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
485
เด็กหญิงศศิภัสสร  โชคคณาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
486
เด็กหญิงศศิรดา  รัชตะปภานันท์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
487
เด็กหญิงศศิศมา  กาแก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
488
เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
489
เด็กชายศิรสิทธิ์  ศุภสาร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
490
เด็กหญิงศิริภัทร  เพชรสงค์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายศิวกร  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
492
เด็กชายศิวัช  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
493
เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
494
เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
495
เด็กชายศุภณัฏฐ์  เฉวียงหงษ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
496
เด็กชายศุภณัฐ  ไชยสกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
497
เด็กชายศุภณัฐ  ทองคลอด
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
498
เด็กชายศุภณัฐ  ทองยวน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
499
เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
500
เด็กชายศุภณัฐ  นาคะพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
501
เด็กชายศุภณัฐ  นามโภชน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิตประถม
502
เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
503
เด็กชายศุภณัฐ  แสงจันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
504
เด็กหญิงศุภพิชญ์  คำอุปละ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
505
เด็กหญิงศุภิสรา  จินดำ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
506
เด็กหญิงโศภิษฐา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
507
เด็กชายสงกรานต์  ระหัสดี
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
508
เด็กหญิงสมฤดี  ธรรมณรงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
509
เด็กหญิงสรณ์สิริ  แสงสง่า
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
510
เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
511
เด็กชายสรัล  สิงห์ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
512
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องนิราศ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
513
เด็กหญิงสสิประภา  ต้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
514
เด็กชายสหรัฐ  จงจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
515
เด็กหญิงสาลิณี  เนตรกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
516
เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
517
เด็กชายสิทธา  สรวงศิริ
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
518
เด็กชายสิทธิชัย  วุฒิจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
519
เด็กหญิงสิร์นรี  สุทิพากร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
520
เด็กชายสิรวิชญ์  เด็กหลี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
521
เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
522
เด็กชายสิรวิชญ์  โม่สี
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
523
เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ด้วง
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
524
เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณเลิศวณิชชา
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
525
เด็กหญิงสิรามล  อรัญไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงสิริกร  เดชรัตนวิไชย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
527
เด็กชายสิริวิทย์  รัชสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
528
เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
529
เด็กชายสืบสุข  กลางรักษ์
ป.6
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
คณิตประถม
530
เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
531
เด็กหญิงสุทัตตา  ชำนาญนา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
532
เด็กชายสุนทร  พงสกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
533
เด็กหญิงสุนทรี  งามนาท
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
534
เด็กหญิงสุปภาดา  รักสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
535
เด็กหญิงสุพนิตา  บินตำมะหงง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
536
เด็กชายสุภเวช  อดิเทพสถิต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
537
เด็กหญิงสุภัคชา  จอมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
538
เด็กหญิงสุภาพร  ทองมีขวัญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
539
เด็กหญิงสุมนธิญา  จีระพงศ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
540
เด็กหญิงสุวภัทร  หัวเมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
541
เด็กชายสุวรรณภูมิ  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
542
เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
543
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วพิชัย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
544
เด็กหญิงหทัยชนก  ยกย่อง
ป.6
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
คณิตประถม
545
เด็กชายหรรษกร  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
546
เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทิพยรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
547
เด็กหญิงเหมือนฝัน  แย้มแสง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
548
เด็กหญิงอชิรญาณ์  มณีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
549
เด็กชายอชิระ  ก่อเกียรติสกุล
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
550
เด็กชายอดุลวิทย์  ทองเอียด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
551
เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
552
เด็กหญิงอธิตญา  เธียรโชติ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
553
เด็กชายอธิป  โพธิ์บุรี
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
554
เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
555
เด็กชายอนันตพัชร์  พันธุ์วิชาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
556
เด็กหญิงอนุชนา  ศึกศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
557
เด็กชายอนุศิษฎ์  กตัญญู
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
558
เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
559
เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมลี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
560
เด็กหญิงอมลวรรณ  ขนอม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงอรณิช  กมลจิตรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
562
เด็กหญิงอรพิมล  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
563
เด็กหญิงอรษยา  รอดนัคเรศน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
564
เด็กหญิงอรัชพร  ไทยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
565
เด็กชายอริย์ธัช  ตั้งพงศ์ศิรประภา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
566
เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
567
เด็กหญิงอริศรา  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
568
เด็กหญิงอโรชา  เมืองมี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
569
เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
570
เด็กหญิงอ้อมกร  ศรีเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
คณิตประถม
571
เด็กชายอัคคนิติ  เรืองวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
572
เด็กชายอัครพล  อัศนียวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
573
เด็กชายอัครวินท์  ฉิมทับ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
574
เด็กหญิงอังควิภา  ธรรมพลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
575
เด็กหญิงอัญธิญา  จูจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
576
เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
577
เด็กชายอัษฏา  พรหมพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
578
เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
579
เด็กหญิงอารีรัตน์  ด้วงจั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
580
เด็กชายอิสยาห์  อริยประกาย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
581
เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
คณิตประถม
582
เด็กหญิงอุษมา  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
583
เด็กชายโอบ  มหาธนินวงศ์
ป.5
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
คณิตประถม
584
เด็กหญิงโอฬาริศา  คงบาล
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
585
เด็กหญิงไอยวริณ  เรืองทอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
586
เด็กหญิงักันตพิชญ์  แป้นขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กชายกชกรณ์  แท่นมณี
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงกนกกร  ใจซื่อ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำนัล
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
590
นางสาวกนิษฐา  มีเดช
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายกรณ์พงค์  ภัทรพงศ์ธนะชัย
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายกฤติพัช  รามแป้น
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงกฤษณา  กิมเกถนอม
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงกวิสรา  หอมรักษ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงกัญญาภัค  มาศเฮ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
597
นายกัณฑ์อเนก  สวรรค์บรรพต
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
598
นายกู้เกียรติ  พรพลประชาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงเก็จมณี  ตรียุทธ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงจณิชญ์ตา  สุขราช
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงจณิสดา  มีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงจณิสตา  ครุฑคาบแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
603
นางสาวเจด้า  แสวงผล
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงชญานิศ  ทองสม
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงชนาพร  สมบุญ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงชวิศา  ศรีเกษ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงชัชพิมุข  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายชาคริต  เกษศรัทธา
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงโซเฟีย  เจะเด็ง
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงญาตาวี  ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีเทพ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงฐิตารีย์  พัดลม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายณภัทร  แซ่จิว
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
616
นายณภัทร  รัตนบุรี
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
617
นายณัฐกฤต  สร้อยสนธ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงณัฐชพร  แซ่จิว
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
619
นางสาวณัฐณิชา  จันทร์มาก
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงณัฐนันท์  เฉลิมวงศ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงณิชารีย์  ไทยราช
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
622
นายดนุพร  สีสินธุ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายดลธรรม  คงประชุม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
624
นายดุลยวัต  วิชัยดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงเดนิก้า  พิล
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายทักษ์ดนัย  สำเภา
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายทำเงิน  สุปันตี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
628
นายธณิวัช  พลรีทอง
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายธนเกียรติ  ทองมีเพชร
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงธนัชพร  ดรุณศรี
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายธรรศพล  พุทธกาล
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายธัชพล  จงขจรพงษ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
633
นางสาวธัญญาลักษณ์  ธรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงนฏกร  เกื้อด้วง
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายนภสินธุ์  นิลอนันต์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงนรพร  ขวัญซ้าย
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปฏิบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงเบญญาดา  ประคองบุศย์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายปกเผ่า  พิมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
640
นายปณิธาน  คงรินทร์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงประภัสสร  จูศิริพงษ์กุล
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงปริณดา  หมายดี
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงปวริศา  พรหมชิต
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประทุมสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวปาลิตา  พรมเมศ
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงปุญญิศา  ล้อมลิ้ม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงเปมิกา  อดิเทพสถิต
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวพรชนัน  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงพลอยประดับ  ศรีโสภากรณ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายพันธกร  เลาหพรชัยพันธ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
653
นายพันธกิจ  แซ่ลึ้ง
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์รุ่ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
655
นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วห้วย
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 3/เพ็ชรไพศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
657
นางสาวพิยะดา  พุ้ยทา
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายพีรดนย์  โรจนภาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพุฒินาถ  มาสังข์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงแพรชมพู  ฉวาง
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงภรกัญ  ตรีสิริเกษม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
662
นางสาวภัทรา  ไชยสาลี
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
663
นายภูธเนศ  สุทธสน
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงมุทิตา  คงร่อง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายรชฏ  เพ็ชรดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงรติมา  หริรักษ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายฤทธิสร  บุญเอิบ
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงลลิตภัทร  ไพจิตรวิจารณ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงลิขิตตา  เมืองใหม่
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายวงศ์วริศ  โรจนสารัมภกิจ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายวนัสบดี  สุขแจ่ม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวรญา  หมื่นไธสง
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงวรดา  ชนะกุล
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายวรัญชิต  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงวิรัญชนา  รัตน์นราทร
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สังข์อ่ำ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศิศิรา  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงสราสินี  ปิยะรัตน์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงสโรชา  กาญจนานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
681
นายสัจจพงศ์  พรพลประชาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
682
นายเสฏฐวุฒิ  แซ่เลี่ยง
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
683
นางสาวเสาวรัตน์  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงอริสรา  พรหมนุช
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายอัครพงศ์  วงศ์สุบรรณ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิต ม.ต้น
687
นางสาวอารดา  ปาลวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงอารยา  สมานทรัพย์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายอิทธิพล  ขุนชำนาญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนพรรณราย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงกชภัส  นุกูลเตชะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา  ณะเสน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงกนกนารถ  แก้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงกนกพร  อินทรกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกนกพรรณ  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
699
เด็กชายกนกพล  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงกนกวรรณ  คิดละเอียด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงกนกวรรณ  เผือกเหล็ก
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
702
เด็กชายกมนณพ  งามผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกมลชนก  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกมลภัทร  ดำมุณี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
706
เด็กชายกมลศักดิ์  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายกรกฤต  ลิ่มจารุถาวร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกรรวี  กอวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกรวรรณ  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกรวรรณ  หนูดำ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายกรวิชญ์  ทองยวน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
715
เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
717
เด็กชายกฤตเมธ  ธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายกฤติธี  แช่มชื่น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
719
เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
720
เด็กชายกฤติพงศ์  โชคชัยปัถมาพร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
721
เด็กชายกฤติพงษ์  ชาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงกวินธิดา  กองประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงกวินธิดา  เเก้วกาศ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กหญิงกวิสรา  จิวารัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงกวิสรา  มุสิกวงษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงกวิสรา  ไสยแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
728
เด็กชายก้องศักดิ์  กลับวิหค
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงกัญจน์ริษา  นิคมประศาสน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงกัญชลิกา  นวกิจไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงกัญญ์นนัฐ  ยุทธวรวิทย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉวบพรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉิมภักดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พูนช่วย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มาสง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยะกะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยศรีมาลย์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เมืองพร้อม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ด้วงช่วย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เมืองพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
746
เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายกันตภณ  โสตรโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูใย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรศุภราช
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงรินยอง
ป.6
โรงเรียนวัดประเดิม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองชนะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกายวิญญ์  สังข์ชุม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกิตติกา  ชัยเดช
ป.5
โรงเรียนวัดประเดิม
วิทย์ประถม
756
เด็กชายกิตติคุณ  สุขคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
757
เด็กชายกิตติธร  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
758
เด็กชายกิตติธัช  ดิษราชา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
759
เด็กชายกิตตินันท์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กชายกิตติพงศ์  เสนามิตร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
761
เด็กชายกิตติพงศ์  เสือคำ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายกิตติพร  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
763
เด็กชายกิตติพศ  พุทธวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงกิตติวรา  ทองแช่ม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิมปะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงกุญช์ชญา  สุริยาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงกุฎากัลย์  นาคทอง
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
768
เด็กชายกุลเชษฐ์  สมบัติยานุชิต
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงกุลพัชร  คุ้มตัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงกุสุมา  ทีคะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายเก่งกาจ  จินตนา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงเกวลิน  เพชรศร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงเกวลี  รอดไทย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงเกศสินี  ไทรจำเนียร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงเกศสุดา  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
779
เด็กชายไกร  สุขุมทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
780
เด็กชายไกรภูมิ  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงขนิษฐา  บุญอมร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขาวมะลิ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงขวัญชนก  ชุมพร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทิมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงขวัญภิตา  เหลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
787
เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
788
เด็กชายเขมากร  เผือกสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงเขมินทรา  อักษรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิลปพรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
791
เด็กชายคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงคณาธัญญธิป  ดำสอน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
793
เด็กชายคณาธิป  จิ้วไม้แดง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
794
เด็กชายคมกฤษ  สมบัติแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กหญิงครองขวัญ  ดอนวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
796
เด็กชายครองภพ  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
797
เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงคีตวรรณ  หนูคง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
799
เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
800
เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
801
เด็กชายจตุพันธ์  นาคสม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประเดิม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงจรรยาณี  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงจริยาวดี  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
805
เด็กชายจอมพล  พรนราดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
806
เด็กชายจักรกฤษ  มณีน้อย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
807
เด็กชายจักรพณธ์  ประภาส
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายจักรเพชร  ลิเหล็ก
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
809
เด็กชายจักรรินทร์  ฤทธิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
810
เด็กชายจักริน  สุวรรณวิหค
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงจันทกานติ์  แมนเมือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงจันทราภา  พาหะมาก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงจารุลักษณ์  รังสิโยกฤษฏ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงจิณณพัต  น้อยเกษม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
816
เด็กชายจิณณพัส  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงจิดาภา  โสภานิตย์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงจิดาภา  อิรัสคาน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงจินทิวา  เซ่งบุญตั๋น
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
821
เด็กชายจิรกิตติ์  คงสนอง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงจิรัชญา  ถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงจิรัชยา  โวดทวี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
827
เด็กชายจิรัฏฐ์  นิ่มนวลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
828
เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงจิราพัชร  จันวนา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกื้อด้วง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสิน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
833
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายเจตนิพัทธ์  นวลคล้าย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายเจษฎากร  จรูญรักษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
836
เด็กชายชคชน  ปัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงชญาดา  สุทน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  จันทร์เชาว์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
839
เด็กชายชญานน  จรูญรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
840
เด็กชายชญานน  ภูริปัญญานนท์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงชญานิศ  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงชญานิศ  สะโรจน์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงชญานิศ  สะอาด
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงชญานี  แก้วทองด้วง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
845
เด็กชายชนบท  ผสม
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงชนม์ชนก  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายชนวีร์  ทิมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายชนะเทพ  ลักษณะชู
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงชนัญชิตา  โฮ้เต้กิ้ม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงชนัญชิตา  เเพนาค
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมช่วย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงชนัดดา  วิรินทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงชนันชิดา  ตันติสัจจานุกูล
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงชนากานต์  ประภาษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงชนากานต์  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงชนิกา  บูรณะพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงชนิดาภา  จิตราภิรมย์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงชนิภรณ์  จะเงาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงชยิศา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 627 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายชยุต  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงชลฑิชา  สรรพาวุธ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงชลธิชา  เทพธัญญ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงชวัลญา  จันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
872
เด็กชายชวิน  ธนสารสกลภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
873
เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงช่อแก้ว  กลิ่นคล้าย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงชัญญานุช  พฤกษวานิช
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
877
เด็กชายชัยธรณ์  หลำจำนงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
878
เด็กชายชัยฟิตา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
879
เด็กชายชาญพัฒน์  สุขเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงชาลิสา  ตรีเล็ก
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงชาลิสา  ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงชาลิสา  วชิรานันตวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงชาลิสา  ห้วยนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงชิดชนก  คงชาตรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงชิดชนก  แสงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงชิตากานต์  ศรีนวลขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
888
เด็กชายชิษณุชา  พรหมเมืองขวา
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
889
เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองอภิชาติ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงชุติรัตน์  เทพแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายโชตินันท์  พัฒน์ชนะ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงญพิภา  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงญาณิศา  เกิดไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเฉงอะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงญาดา  จอมสุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงญาดากานต์  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงญานภัทร  ซัวต๋อ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
902
เด็กชายฐกฤต  ตรีสิริเกษม
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
903
เด็กชายฐปณวัฒน์  เพ็ชรแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
904
เด็กชายฐปนนท์  จุ้ยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
905
เด็กชายฐปนนท์  เด็ดรักษ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงฐานิกา  เทียนขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงฐานิตา  สุปันตี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงฐิตาฉัตร์  พัฒนสุวรนันท์
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงฐิตามร  รัตนฐากูร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปลัดรักษา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงฐิติชญา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงฐิติญาธรณ์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงณกมล  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงณฐพร  บุญเลิศกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายณฐพล  บุรินทร์กุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงณฐมน  สวัสดิ์ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงณฐรดี  ร่มโพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
921
เด็กชายณฐวรรธน์  แหวนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
922
เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
923
เด็กชายณนน  ช่วยเกิด
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
927
เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
928
เด็กชายณภัทร  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงณภัทร  เลิศรังสิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายณวัฐปกรณ์  วิทยากิตติพงษ์
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงณัจฉรียา  สุขขี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงณัชธิชา  เพชรชำนาญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กชายณัชนยนนท์  หัตถวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
936
เด็กชายณัชพล  จันทร์ดำ
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
939
เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  จิตรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
944
เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงณัฐกมล  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงณัฐกมล  คงมินทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะภาส
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
948
เด็กชายณัฐกฤษ  เลี่ยนกัตวา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงณัฐกุล  แผ่เต็ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
950
เด็กชายณัฐชนน  ตันติศรียานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายณัฐชนน  ไตรศร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองตำลึง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงณัฐณิชา  เชาว์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีปรีชา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินแพง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงณัฐทิชา  คงคาช่วย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงณัฐธิชา  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษบุรี
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
962
เด็กชายณัฐนนท์  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงณัฐนรี  จำนงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงณัฐนรี  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรแป้น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
967
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผุดมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
968
เด็กชายณัฐพงศ์  มงคลเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
969
เด็กชายณัฐพนธ์  นิ่มเนียม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กชายณัฐพนธ์  เนียนเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณัฐพร  ด้วงเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
972
เด็กชายณัฐพล  ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
973
เด็กชายณัฐพล  พรหมหิตาธร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณัฐรุจา  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
977
เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
978
เด็กชายณัฐวัศ  ศักดิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
979
เด็กชายณัฐวีร์  ดิษณะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงณัฐษิตา  เด็กหลี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยหงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงณิชชา  เซ่งเเก่น
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงณิชชานันท์  เย็นใส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงณิชา  โตวิชัยธำรง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงณิชากร  เดี่ยวกี่
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงณิชากร  พัฒน์ไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงณิสมน  เวฬุการ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงดลพร  ครุครรชิต
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงดวงหฤทัย  อุบล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
994
เด็กชายต้นน้ำ  ผสม
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
995
เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงติณณ์อธิชา  พวงประทุม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
997
เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
998
เด็กชายเตชธรรม  อมรติยางกูร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
999
เด็กชายเตชินท์  คงดำ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายทยากร  แก้วรุ่งฟ้า
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายทยาวีร์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายทรงเดช  พันธ์ยอด
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1005
เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายทินภัทร  คงจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายทีปกร  หีตหมื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายทีปกรณ์  ไกรหา
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายธนกร  ผิวเหมาะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายธนกร  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายธนกฤต  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายธนกฤต  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายธนกฤต  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายธนกฤต  เอียดปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายธนดล  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายธนเทพ  สุนทรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงธนพร  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงธนพร  ธนะภาชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายธนพล  นุราช
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายธนภัทร  จวบความสุข
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายธนภัทร  รักษำรุง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายธนภูมิ  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงธนมน  พิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายธนวัฒน์  สังข์เมฆ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายธนวินท์  ตรียวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายธนัตถ์  วรสันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายธนากร  ถิ่นขนอน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงธนานัน  สอนขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงธนิชญา  ศรีเพชรพูล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายธนิสร  สิกขวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 6/เชิดวัฒนา ชั้น 3 ห้อง 637 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1040
เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงธมนชนก  จันทรโชตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงธรรตวัณย์  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายธรรศ  พงศ์พิพัฒนา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายธราธร  ศรีทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายธฤต  ทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายธัชชัย  พินิจอักษร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงธัญชนก  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงธัญชนก  ทองล่อง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงธัญชนก  บุษบรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงธัญชนก  อำไพเพชร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิริยะวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงธัญญามาศ  นวลฤกษ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงธัญทิพย์  อินทรสาร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงธัญพร  ปักษธรสันติ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีโชติ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองแท่น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองสลัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธัญสร  ศรีสุชาติ
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงธันชนก  ปานแดง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงธันญพร  ขนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงธันยกานต์  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายธันยธรณ์  ช่วยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายธันยธรณ์  สงละเอียด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 7/กัลปพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 721 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1075
เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงธันย์สุดา  วิริยะวารี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงธารติกาล  ส่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนวัดประเดิม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงธาริสา  ปานจินดา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงธิดาพร  แก่นสาร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรวงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนเรือง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายธิติศักดิ์  เพ็งสกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงธิษณา  ผอมหนู
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายธีรดนย์  โกละกะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายธีร์ตรัยภูมิ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงธีรนุช  บัวบางกรูด
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายธีรพัฒน์  ยิ้มละไม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายธีรภัทร  สอนประสม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายธีรภัทร  หนูบุญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายธีรภัทร์  ด่านรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายธีรเมธ  บุญเสถียร
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายธีรวีร์  แก้วคงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายธีรัตม์  สุนทรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงธีริศรา  ดำรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงนงนภัส  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงนนทพร  ศรีทองกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายนนทพัทธ์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายนพกร  สุทธิศิลป์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายนพมณฑล  อินทชัย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายนพรุจ  พรหมนุช
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายนภดล  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงนภสร  จันทพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 7/กัลปพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1110
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงนภัสสร  ไอศวรรย์วงศ์
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ธีระดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายนรชัย  นนทชิต
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงนรพร  ทองเผือก
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายนรวิชญ์  หัสโสะ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายนรากรณ์  สงขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงนฤภร  อินทร์โสม
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงนฤภร  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายนวพรรษ  ทองปานดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายนวพล  ทองฉาย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงนวรัตน์  กอบวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายนวัช  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายนักรบ  นิยมไทย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงนัฐกานต์  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงนัทธิญา  อรัญไสว
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายนัธทวัฒน์  มาศรี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงนันชมน  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงนันท์ชพร  นัสฐาน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกียรติภัทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงอนันต์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงนันทนัท  เวียงธรรม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงนันทรัตน์  นนทชิต
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงนันทลักษณ์  แย้มมยาสุจริต
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงนันทัชพร  ทองยวน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศิริ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงนาถนภา  สังข์ทองจีน
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงนำ้เพชร  อัครปฐมกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายนิติธร  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 7/กัลปพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1145
เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงนุชษรา  ศักมาศ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายเนกษ์  ทองสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงเนตรนัดดา  ศรีนวลขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงเนตรศิริ  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายเนติภูมิ  ชัยสงคราม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมเกิด
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆแดง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีเกษ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายบุญฤทธิ์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงเบญจมาศ  กว้างปาละ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงเบญญาดา  ทองชื่น
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงเบญญาภา  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงใบเฟริน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายปกป้อง  โอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงปกายธาร  แก้วกุฏิ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงปกิตตา  การกรณ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายปฏิวัติ  หยูตุ้ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงปฐมาวดี  ใหม่แก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายปณวรรธ  ชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์  เทพเลื่อน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุญโณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงปภัสสร  จงจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงปภาวดี  เหมะธุลิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายปภิณวิช  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงปรมัย  แสงรังสี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายประชา  ธรรมภัทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงประภาดา  อุ่นแท่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงปราลิชาติ  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ อาคาร 7/กัลปพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1180
เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์เสี้ยวรัศมี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงปริยากร  อู่ฉาย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงปริยาภรณ์  เครือเพชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงปรีชญา  โต๊ะดี
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงปวริศา  คนเพียร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงปวริศา  นิลรอด
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงปวริศา  บุญพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงปวริศา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายปัญญวิท  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงปัญญาดา  วณิชชานนท์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงปัญฑิตา  มาสัง