ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ตันติจรูญโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลทิพย์  บุตรน้ำเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลภพ  ยงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวรรณ  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตานนท์  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกษิรา  ปิ่นอำนาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
9
เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกาญแก้ว  แก้ววัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกิ่งผกา  เดชมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลนันทน์  ขุนณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดกกเต็น
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุลนิดา  ทีปะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกศรา  ไพลสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกศินี  เจริญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทองโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
17
เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอียดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์วานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรพัฒน์  อินวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรภาส  ขาวจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรัฏฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรัฐิกร  อรรถาสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนกนาถ  ตนะทิพย์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนกานต์  พุกเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
27
เด็กชายชนาธิป  ศรีพวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนิตา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
29
เด็กชายชวกร  น้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
31
เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
32
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฐิตาภร  พรมเพียงช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิติกานต์  จุ้ยแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
37
เด็กชายณภัทร  เมธาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐกร  ทองไพรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวิลัย
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐมน  คงโต
ป.5
โรงเรียนวัดกกเต็น
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณิชาภา  กังวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
43
เด็กชายทนุธรรม  สาลี
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
44
เด็กชายเทพพิทักษ์  อภิมงคลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
45
เด็กชายแทนคุณ  รัตนพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธณพร  ชาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไพรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
48
เด็กชายธนภัทร  บุญภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
49
เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนิตา  ทิมทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
51
เด็กชายธัชวิศว์  เลิศพัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธัญชนก  น้ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญชนก  อภัยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
56
เด็กชายธานินทร์  ศิริคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
57
เด็กชายธีรเมธ  เร่งพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
58
เด็กชายนนทกร  ขาวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนภัสกร  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
60
เด็กชายนวิน  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนารีรัตน์  เทพบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
62
เด็กชายนิธิกร  เณรแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
63
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ขันทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพ็งสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
65
เด็กชายปฏิญญา  ธัญญะเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
66
เด็กชายปรเมศวร์  เสือเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
67
เด็กชายปรวัฒน์  หมู่โยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงประภัสสร  วิเศษโวหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
69
เด็กชายปริญ  เอกธีรธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปัญญพร  บำรุงพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปัญญพัฒน์  อินสว่าง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปัณจภรณ์  ธัญญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปัณชญา  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
74
เด็กชายปัณณธร  เพ็ญธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
76
เด็กชายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
77
เด็กชายปุณณวัฒน์  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
78
เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพรรณปพร  สิทธิน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพัชชา  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
82
เด็กชายพัฒนพงษ์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพัณณ์จุฑา  เต็มวิริยะนุกูล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
84
เด็กชายพัสกร  ปริวัตรชกุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  เวทยานนท์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพิชญา  คุณดิลกคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพิชญาภา  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
88
เด็กชายพีระศิลป์  ผลิวานนท์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
89
เด็กชายภมรพิพัฒน์  แช่มโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
90
เด็กชายภัทรภณ  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
91
เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
93
เด็กชายภูริวัจน์  ชุติพันธุ์พิบูล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเมตญา  ขาวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงยลรดา  นาเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
96
เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
97
เด็กชายยุทธพล  ไกรเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
98
เด็กชายรณกฤต  เมืองสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
99
เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงลดามณี  จันทร์นุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
101
เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
103
เด็กชายวรกันต์  เสือรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวรรณวนัช  วงษ์ศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวรวลัญซ์  เกษมไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวัลยา  หลิวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวิลาสินี  สวนดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
108
เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศศิตา  ชุ่มชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
110
เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
คณิตประถม
111
เด็กชายศุภณัฐ  สร้อยระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
112
เด็กชายศุภิสรา  อุปรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงษิตาพร  สารพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสมิตานันท์  สุขทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงสายสุดา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสุประวีณ์  ติดยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุวิชาดา  กลิ่นสะโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
119
เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงอนันญพร  พวงระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอริสา  ทวีสุฃ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงกุลยา  จันทะคาม
ม.1
โรงเรียนวัดกกเต็น
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงนลปรียา  ขุนณรงค์
ม.1
โรงเรียนวัดกกเต็น
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงพิมวดี  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดกกเต็น
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงกชกร  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกนกวรรณ  ช้างจั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกมลวรรณ  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกรนันท์  คชพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
131
เด็กชายกฤตนัย  สิงห์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
133
เด็กชายกวิน  โถแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
134
เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกัญญาภัค  กนกหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
137
เด็กชายกันต์กวี  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายกันตินันต์  จำปาเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกันตินันท์  อ้นนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกันยกร  จันทีเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดกกเต็น
วิทย์ประถม
142
เด็กชายกิตติ์กวิน  คูณทวีเดช
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกิติมา  ภูฆัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงเกวรินทร์  วงษ์สุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ทวีสุวรรณไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเขมจิรา  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
147
เด็กชายคชา  เสาวรส
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงคุณัญญา  วิทยาจิตรเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจันทิมา  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจิตสุภา  ยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจิรภัทร  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายจิรวัฒน์  สุขอินทร์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิรัชดาวรรณ  สุวรรณบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
156
เด็กชายเจษฎา  การภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงชญาดา  ชิรปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
158
เด็กชายชนะชน  น้ำทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชนันภัค  อ่อนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงชนิตา  โชติภัทร์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
162
เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
163
เด็กชายชินพัฒน์  ไข่กลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายชิษณุพงษ์  รัตนวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงโชติรัตน์  สดคมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงญาณิศา  สรหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงฐิตารีย์  คล้ายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
170
เด็กชายฐิติกร  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงฐิติมา  ดีเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คล้ายนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
174
เด็กชายณฐกร  พงษ์พัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายณภัทร  ขาวเนย์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณภัสชญา  ชัยศิริธนจินดา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
177
เด็กชายณรงค์กร  เม้ามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทพสถิตย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณัฏฐนัทธ์  จันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรปานกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณัฐฐาน์  วราทรัพย์​ธนิน​
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายณัฐนันท์  อินทพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายณัฐภัทร  ดีเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณัฐวดี  ชีวเรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
188
เด็กชายณัฐวุติ  ชนะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายณิปุณ  ไทรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
190
เด็กชายดิษยพันธุ์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายเดชภพ  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายเดชาธร  ผลวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงทอฝัน  โพธิ์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธนกฤต  เอมกริช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กชายธนพล  พลอยสุกใส
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงธนภรณ์  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงธนัชชา  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงธนัชพร  วิชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธนากร  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงธัญญารัตน์  กัณรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงธัญยพร  ฤกษ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงธันยพร  กอบธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธันวา  กลั่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
205
เด็กชายธิติ  น้อยเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
206
เด็กชายธิติคุณ  แดงไธสงค์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
208
เด็กชายธีรเดช  สุวีรายุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธีรตา  พุ่มสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
210
เด็กชายธีระเทพ  ราชวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนฎา  จำเนียรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนภสร  กุญชรกิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนภิสา  โตยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนับทอง  บุณยเกียรติ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงน้ำมนต์  เวทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
216
เด็กชายนิพพิชฌน์  วิทยาจิตรเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนิภาพร  ชาวป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
219
เด็กชายปฎิวัติ  วรอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงปภาพินท์  พงษ์สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงประภาวรินทร์  โชติกเดชาณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปราณปรียา  อาระหัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปรียาภา  ปั้นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ไล้สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  หอมรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัดโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพชรอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปาริชาติ  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงปิยธิดา  อภิลักษณ์กมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กชายปิยวิศว์  ไพระออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
234
เด็กชายพงศกร  กินิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
235
เด็กชายพชร  สร้อยพวงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพรไพลิน  ทองนิล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายพฤฒ  อ่อนสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
238
เด็กชายพัทธดนย์  ชาวสภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอ็นดู
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายพัสกร  ฟุ้งดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพิชญาพร  ปานอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพิชญาภา  สุขันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพีรดา  หงษ์เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงแพรวา  งามเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงภคพร  รักมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายภัทรดนัย  จังวิบูลย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงภัทราภา  เล็กฉลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายภานุกร  นรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงภิญญดา  บัญชานิธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
252
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองคำใส
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
253
เด็กชายมกรชัย  หมีปาน
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงมนัสวี  วรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงมินนี่  โหล่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายเมธัญกร  คงสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
258
เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายรณกร  พรมเพียงช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
260
เด็กชายรัชชานนท์  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
261
เด็กชายรัชภูมิ  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงลักษิกา  อินทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
263
เด็กชายลัทธพล  ชายสีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
264
เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงวรกานต์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายวรเมธ  จันทร์วิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายวรานนท์  สงวนทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชธนาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงวันวิสาข์  เมณเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงวิภวานี  ท่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงวิริยา  กลั่นเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเปล่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงศศิประภา  วิเศษภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงศศิร์ธา  ภูผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงศิรดา  เกิดโพธิ์ชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงศิรินทร์ยา  วงษ์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
281
เด็กชายศุภกฤต  พิพิธ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
282
เด็กชายศุภวิชญ์  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
283
เด็กชายสลากพัฒน์  ทวีโกวิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายสหัชการ  นพศรี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสาธิตา  เจริญเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสายธาร  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสิริกร  สำนองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
289
เด็กชายสุขสันต์  นันโตสกุลณีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสุตาภัทร  ยิ่งศักดาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุธาสินี  สมคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงสุนิษา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงสุประวีณ์  วัดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงสุประวีณ์  สมานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ดาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงสุภานิชา  กุญชรกิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงหิรัญญิกา  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอธิชา  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอรชิรา  ทองไพรวรรณ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคารท่าช้าง 6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงอรณิชา  บำรุงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
302
เด็กชายอัฐกฤต  บุตรศรีด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
304
เด็กชายอิทธิกร  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงอุษามณี  พิกุลงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงเองเจล่า  ยาค็อบบิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงใอริศา  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนวัดกกเต็น
วิทย์ประถม