ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  ใจเก่งกาจ
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกมลพล  จงรัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกวิสรา  ดอกลำใย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจิดาภา  อาจศรี
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิรชยา  ขาววงค์
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
6
เด็กชายชนะพล  กีเรียง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
7
เด็กชายชลภัทร  มโนนิติธรรม
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชลันธร  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณรรธสรณ์  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัชชารีย์  สืบศักดิ์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แพกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฐนิชา  สวยดี
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
14
เด็กชายณัฐปวินท์  ผลสัตย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัฐภรณ์  นิตพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
16
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณิชากมล  เดชเขมวันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณิศากร  สถาปิตานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
19
เด็กชายเตชภณ  ใจโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงทรรศวรรณ  มีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
21
เด็กชายธนนันท์  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
22
เด็กชายธนพล  อ่ำประชา
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงธนัญธร  หร่ายมณี
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
24
เด็กชายธวัชชัย  จันทร์โอ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
25
เด็กชายธวัชชัย  บุญเรืองรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธัญญ์ภัสร์  สกุลสินเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมฆสำลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนคปภา  ทรงศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนภสร  ยิ้มละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนิภารัตน์  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนิศาชล  โสมโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงบุญญิการ์  บุณเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมอิน
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น2 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปฏิภรณ์  เกิดมั่งมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
37
เด็กชายปพนธีร์  สืบศักดิ์
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปภาดา  ผลาเผือก
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
39
เด็กชายปัณณวิชญ์  โค้วถาวร
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
40
เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
41
เด็กชายพงศพร  เรืองขจร
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
42
เด็กชายพชรวรรษ  ศรีกัลยา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพรนภัส  บินไธสง
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
44
เด็กชายพลวรรธน์  อ่อนละออ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
45
เด็กชายพศวีร์  ดาบธรรม
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพุทธิชา  พูลผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงภัทรมน  มณฑาศวิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
48
เด็กชายภาคิน  พรมใจรัก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงภาพิมล  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกิดโภคา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
51
เด็กชายมาวิน  โชติผล
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงรมิดา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
54
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบัวดี
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงลักษณ์ษิรินทร์  จารุวรรณบำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงวรวรรณ  แลโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
57
เด็กชายวราวุธ  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
คณิตประถม
58
เด็กชายวิชชุกร  อาภาวศิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสุพัตตรา  จืองี้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีเกษร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงอรัญณิการ์  อั๋นใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น2 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
63
เด็กหญิงกนกพิชญ์  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกมลวรรณ  จุ้ยพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกรวรรณ  พูลกำลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
66
เด็กชายกฤษกร  ขวัญใจสกุล
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกวิสรา  อธิกเจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
68
เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนทบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงกัลปนา  ไตรทองอยู่
ป.5
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงขนิษฐา  ภาษิต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
74
เด็กชายจรัสพงษ์  บูรณ์คณัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  วิทวงษ์นุรักษ์
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงจิรัชยา  เสวกจินดา
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงชนัญภัส  โพธิ์ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงชวาลณี  เชาวโนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงชันญานุช  จันดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
81
เด็กชายโชติพัฒน์  ปิ่นทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงฐิติตา  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทราโอฬาร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณัฐชา  มีนิล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมทวนลม
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฐริณีย์  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงดากานดา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงดาวสวรรค์  จันทร์ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
89
เด็กชายต้องธรรม  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงธนพร  ผิวดำดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
91
เด็กชายธนพัฒน์  สาดา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงธนัชชา  นวลฉวี
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
93
เด็กชายธนากร  ทับทิมเทศ
ป.6
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
94
เด็กชายธนากฤต  ทับทิมเทศ
ป.6
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงธนิสรา  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธัญรดา  พยุงธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
97
เด็กชายธีรภัทร์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น2 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
99
เด็กชายนพดล  กุลธนสิริ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
100
เด็กชายนรภัทร  นิมมานนรวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
101
เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์โอ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงน้ำเพชร  มากระจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
103
เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายปฏิพัทธ์  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
105
เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปวีณา  ปู่สา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงปุณยนุช  มหาไชย
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
109
เด็กชายพงศธร  ปรางศร
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
110
เด็กชายพงศ์ศิริ  หลงสมบุญ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงพชรมนต์  พชรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพรนภัส  นันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพลอยชมภู  เกิดสมนึก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษ์โต
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงภัทราพร  ประพาสมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
116
เด็กชายภีรพัทร  ชินวงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงภูริชญา  ผิวขำทองดี
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงภูริตา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงมณีรัตน์  ฆ้องบ้านโข้ง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงมธุรส  เพ็ชรด่านเหนือ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
121
เด็กชายยศวีร์  จันทวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงยุพิน  แยกผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
123
เด็กชายรัฐภูมิ  ุบุตรา
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงรัตธิญา  สังวาลย์ไพร
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงวรรณนิษา  ดอกลำเจียก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวรรณพร  พลายละหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเพียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงวริศรา  จ้อยสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงวิมลพรรณ  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงวิรดา  พันธ์ุแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงวีรดา  อ่ำพริ้ง
ป.5
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น2 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กชายศตวรรษ  ศรีสังข์งาม
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
134
เด็กชายศิวัฒน์  รุณคุณยง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสรัลพร  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงสุชาดา  อ่ำชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงสุพิชา  อินสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเสาวภา  นาคพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อัวคนซื่อ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงอดา  โมหะเหม็ด
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอรณัส  เสือสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วชมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงอลิชา  ชัยเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงอัณธิกาญจน์  จิตรฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น2 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
นายกิตธิชัย  สวัสดิ์ชาติ
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวจุฑามาศ  ยาดี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
149
นางสาวชฎาทิพย์  สิงห์ชัย
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชลประธาร  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
151
นายณพวิทย์  แร่ใจดี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงปภาอร  นวลดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวมณีวรรณ  แสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวศุภวรรณ  สวยดูดี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
157
นายสัณหวัช  แก้วบัวดี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวสิริยากร  โชติหิรัญสิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวสุจิตรา  ภาษิต
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงอริศรา  มารูปหมอก
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
161
นายอาณา  ซ้อนเสียงดัง
ม.3
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
คณิต ม.ต้น