ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชสร  บุตรทองดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพล  จวนอ่อน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  คชวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมูล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรกนก  ขอสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติกานต์  มงคลทิพย์วาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
9
เด็กชายกล้าทวี  พัฒนะพีระพงศ์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
10
เด็กชายกันต์รพี  ปัญญาภู
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกันยากร  งามขำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กชายกานตชนก  สุวรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติ  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกีรติกา  ทนุการ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลจิรา  มานะวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญณรี  ปรักมะวงศ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญวารินทร์  บุญแช่มชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงข้าวขวัญ  พุ่มมะปราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงคริษฐา  ชยิสรางกูร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นสุกแสง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรภัทร  จีนขจร
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรัสย์  แก้วแสง
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรึกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเจ้านาง  พงศ์ทวีไชย
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
29
เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชญานิศ  บุญพรหม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนิดาภา  ชาวเขื่อนขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนิสรา  ศุภรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
34
เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชยาภรณ์  นาคยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
36
เด็กชายชยุต  เชิดชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชลทิชา  กิจพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นวรรณธรรม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชิรญา  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
40
เด็กชายชิษณุพงษ์  มาปู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเชิญนิชา  ขำทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงโชติรส  แดงดำรงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กชายฐิตเศรษฐ์  แพงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
46
เด็กชายฐิตินันต์  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
47
เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายณพล  วชิรบ้านกลาง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
49
เด็กชายณภัทร  เป้าดอน
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กชายณภัทร  ศิลป์ไพบูลย์พานิช
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณรัชต์หทัย  เกษมภิญโญสิน
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัชชา  สาภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฏฐ์ธนกร  รุ่งโรจน์ธีระ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  ปรีชาบริสุทธิ์กุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐญา  แสงคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐธันยา  นุ่นเซ่ง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐพร  คงแดงดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐพล  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐวรา  พลมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐศิษฏ์  ฉิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณิชา  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงดลพร  จิรวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
70
เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
71
เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
72
เด็กชายธนกร  อึ้งเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
73
เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
74
เด็กชายธนพล  กำมเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
76
เด็กชายธนภัทร  ภัทรพรมธรรม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
77
เด็กชายธนวัฒน์  ทิพโสต
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
78
เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
79
เด็กชายธนเสฏฐ์  แสนเสนากุลโชติ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีท้าว
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนัชภร  ชุ่มอ่วม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
82
เด็กชายธนากร  หุ่นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
83
เด็กชายธัชนนท์  พรหมใจรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
84
เด็กชายธัชนนท์  ยิ้มช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญรดา  ข้องเกี่ยวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทับพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธีธัชชา  ภาวิไล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กชายธีรวัจน์  ก่ำบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
89
เด็กชายเธียรรัช  ปัทมนิรันดร์กุล
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
90
เด็กชายนพดล  ศรีอนันต์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
91
เด็กชายนภดล  อินทร์ผลเล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายนราวิชญ์  แก้วปานกัน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กชายนฤดม  อินทร์ผลเล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนัทธมน  แปลงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
96
เด็กชายนิติธร  สุระตโก
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนิวสา  สาลีพัฒนผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสไพศาล
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
99
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ศรีฟ้า
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเบญจพร  โสตถิกพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกตาลยงค์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
102
เด็กชายปฏิพล  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปนิตา  ปานทองคำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปภังกร  สันติตรานนท์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
106
เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปุณยนุช  กวดขันธ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปุณยาภา  รักหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพรปวีณ์  เฮงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพรภัทรา  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงพรรณณิตา  เสือนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพรรณทิพา  พันธุ์ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพรรณปพร  คันธรส
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพรรษา  หมอยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายพลวรรธน์  อุ่นยศ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
117
เด็กชายพศวีร์  เฑียรทอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพอเพียง  ศรีมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพัชรพร  ใจเบิกบาน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
120
เด็กชายพัชรพล  อ๊อกศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพาทินธิดา  คนทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
124
เด็กชายพิเชษฐ  มาลัยทอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
125
เด็กชายพิทยา  บัวเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายพีรศักดิ์  ดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  เฮงธนาพัทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงแพรวอัมพรรณ  เพ็ชรตะกั่ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงภคธีมา  ทองบุญเหลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
133
เด็กชายภพธร  เทียนประทีป
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงภัชภิชา  ร้ายใจดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงภัทรจิรา  พวงดอกไม้
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กชายภัทรพล  แสงภู่
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กชายภูดิศ  ภูมิโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
139
เด็กชายภูวน  ถวัลย์อรรณพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
140
เด็กหญิงมนสิชา  เพาะปลูก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
141
เด็กหญิงมัชฌิกา  แบนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงมุนินทสินี  รุจจนเวท
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
143
เด็กชายเมธี  อุ่นศรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
144
เด็กชายยศธร  ชาวห้วยหมาก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
145
เด็กชายยศพนธ์  เกตูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงร่มฉัตร  บุญแช่มชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
147
เด็กชายรวิภัทร  เคหสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
148
เด็กชายรัตนโชติ  อ่ำสกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กหญิงรุจาภา  วิเศษสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงลลิตา  สว่างแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงลักขณาพร  เงินเรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวชิรญา  เติมรัชตพงศา
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวรกานต์  อินทะวังโส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
154
เด็กชายวรทัต  แดงรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
155
เด็กชายวรเมธ  ยืนบุญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวรรนิษา  วงษ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวริษฐา  ผิวแดง
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อุ่นทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
159
เด็กชายวิศวรุจ  ฤกษ์สง่า
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
160
เด็กชายวิศว์รุตม์  คุณวโรตม์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายไวภพ  กวีดำรงพัฒนา
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
162
เด็กชายศรัณย์  พุ่มเปรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศรินญาพักตร์  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงศรุดา  คำนึง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
165
เด็กชายศิลา  อนุกูลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
166
เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงศุภากาญจน์  วรัตถ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสกุณธิดา  สารยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
170
เด็กชายสตางค์  ทรัพย์สงค์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
171
เด็กชายสมศักดิ์  หุ้มจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
172
เด็กชายสัณหวัช  สืบสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเดช
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
174
เด็กชายสิรวุฒิ  พิทักษ์ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสิรินธา  สาริกา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
176
เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
177
เด็กชายสุทธิพจน์  ชีวะประภาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุธาสินี  กิมฮวด
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุพิชญ์นี  เกษแก้วสถาพร
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
181
เด็กชายอนุพงศ์  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีวงษ์อยู่
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอรปรียา  อากรชี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอรวรรยา  กางกั้น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงอลินสิตา  นิธิศนวพัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
187
เด็กชายอัฐพงศ์  อภินันท์ธนากร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
188
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอาณัฐนันท์  ประสาทเขตท์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอาทิตยาพัณณ์  ฉายพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงอารยา  จันทรรัสมี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงกนกพร  กันคำ
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงกนกรัตน์  หมู่เย็น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตวรรณการ
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แพงศรีรักษา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายเฉลิมชัย  ตั้งตรงเจต
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายชนะชัย  ทองดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชนิกานต์  สรรสม
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวชุติกาญจน์  รักซ้อน
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายณัฐพงศ์  นาเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธิดารัตน์  ช้อยสามนาค
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายนพดล  ปิ่นทะศิริ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายภาสวีร์  เพิ่มพูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายยศสรัล  จาดทองคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงวรัญญา  พุทธัสสะ
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงวลัยกร  สุขนันทฬส
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เจี่ย
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงวิริยา  ผิวแดง
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงวีรดา  ผิวแดง
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายศิรวิชญ์  ต๊ะปินตา
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงอวัศยา  ฉัตรเงิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายอาทิตย์  ศรีอนันต์
ม.2
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายเอกราช  สิงห์ดวง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กชายกนกกานต์  ปีเงิน
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกนกชล  โพธิ์มี
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกมลชนก  วีระสกุล
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกมลชนก  อัปมะเย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกมลพร  ตระการผล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกรกมล  ทองวิเศษสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกรรณิกา  กระจ่างพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกรศิรินทร์  พาเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายกฤษฐิ์  อัศวัฒน์วิไกร
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายกฤษณพร  พันธ์สาย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
227
เด็กชายกฤษดา  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกวิตา  ม่วงอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรดำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกานดาวดี อะนุค  กูสสันส์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกานต์กมล  ทองพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธัญญาวินิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกิตติเดช  เพิ่มวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกิตติวรา  พระศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกิรติ  โพธิแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกุลจิรา  โชคสุขนิรันดร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงเกล้าขวัญ  คงขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงเกษรา  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์ชัย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงเขมิสรา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
242
เด็กชายคฑาวุธ  แก้วสระแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
243
เด็กชายคเณศ  นามรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
245
เด็กชายจักริน  นระมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงจิดาภา  หล่อทองคำ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงจิตร์ตราพัตร  น้อยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ร่มพนารักษ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
249
เด็กชายจิรวัฒน์  ทำดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงจิระภัสสร  ภักดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ธัญญการ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
252
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจิรัสยา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กหญิงจิราภัทร  กลิ่นธูป
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจุฑามณี  จิตรีพรต
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงจุฑามณี  ทาพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
257
เด็กชายชญาพงศ์  อู่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชนกนาถ  จอมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
259
เด็กชายชนกันต์  ชุ่มอภัย
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
260
เด็กชายชนม์ณฉัตร  นิยมทอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
261
เด็กชายชนสรณ์  ชมพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
262
เด็กชายชนาธิป  ตังอาพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชนาภรณ์  ชาวห้วยหมาก
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชนิสรา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายชโยดม  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชลกานต์  ปรีชล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัณฑ์ประภาพกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
268
เด็กชายโชติกุล  พาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
269
เด็กชายโชติวัฒน์  ศรีดาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กชายฐปกร  แสงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กชายณฐพร  หนูทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณฐวัฒน์  ภาษามาก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณภัทร  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณมีนา  กอแก้ว
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณสิริ  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัชชา  บุญโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายณัชพล  วังวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  เฉลยอาจ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฏฐยา  โรจสันติชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฏฐวี  อุทุมพร
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งแข
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัฐณิชา  อึ้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กชายณัฐนันท์  สมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัฐพงค์  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณัฐพล  เชาว์พร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงตะวันวาด  มาลัยเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
293
เด็กชายทศพร  แตงระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงทิตยา  ชาววังเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธนกร  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธนกร  ศรีบุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธนชัย  จันโท
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนดล  สุดจะหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนเดช  พวงผกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธนพล  ชัยวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธนภร  วงษ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธนภรณ์  ตีรวัฒนประภา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธวัลหทัย  ปานเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธัญพิชชา  สมสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธันย์ณิชา  ธนพัฒน์สถิตคุณ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
308
เด็กชายธิติพัทธ์  จิ๋วเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธิติวัจน์  คูณพงษ์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กชายธีรเดช  ดอกยี่สุ่น
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
311
เด็กชายธีรนันท์  ยิ้มรูปเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
312
เด็กชายธีรภัทร  คงมีชนม์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
313
เด็กชายนภนต์  ทองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนภสร  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนริศรา  จอบุญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนฤภร  นักระนาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนวพร  พิทักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนวรัตน์  กมลทิพย์สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประดับมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สิงห์อุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงนิรชา  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงบุษยมาส  มีราศรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงเบญจพร  ฉัตรมงคลพาณิช
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยพันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กชายปกรณ์  ด้วงนคร
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายปฏิพัทธร์  คงปรีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงปภาดา  อนันรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงประภัสรา  สุขประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงประภัสสร  นิลกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปราชญา  มลิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปริยากร  เปรมทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีนักฆ้อง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปาริฉัตร  พู่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปฐมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปุญญวา  พันธุ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
340
เด็กชายปุณณรัตน์  เสือน้อย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
341
เด็กชายปุณณวิช  เกิดนุช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
342
เด็กชายปุณยวีร์  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงเปมิกา  วรรณฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
344
เด็กชายพงศภัค  วงษ์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
345
เด็กชายพงศ์ศิริ  มาศิริ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
346
เด็กชายพชรดนัย  โปเล็ม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพนัชกร  วลีเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพรชนก  หอมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพรรณปพร  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพรรษกร  ว่องสหตกุลชัย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฉลิมเตชวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
352
เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพัชรพร  จะบัง
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
355
เด็กชายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพัสตร์รดา  ทองชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพัสวี  ดวงดาว
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพิชชาพร  ราชนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพิชญา  อุ่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพิชญาภา  พลายสาสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพิชญุตม์  พชวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายพิตติกานต์  มงคลทิพย์วาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพิตตินันท์  ไกรโชค
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันติเสถียรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงพิมพ์ปุริม  แสนธนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพีญาภัทร  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเพชรณัฏฐ์ดา  คุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงเพิ่มบุญ  คำลือ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
369
เด็กชายภคธัช  รอดยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงภัณฑิรา  เปลื้องทุกข์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
372
เด็กชายภัทรธร  ประสาทเขตท์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงภัทรพร  ชมเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
374
เด็กชายภัทรพล  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
375
เด็กชายภัทรพัทธ์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงภัทรมน  ศรีพินิจ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปรางเทศ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
378
เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
380
เด็กชายภูวนัตถ์  ล่อซุ่นนี้
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงภูษิตา  เล็กวงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงมนรดา  งามอภิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงมานิตา  ศรีเพียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงมิรินธิรา  ขัตินนท์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงรสกร  สาระญาณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
386
เด็กชายรัชชานนท์  ชีพนุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กชายรัฐศรัณย์  ทรัพย์อบรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
388
เด็กชายฤชายุ  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงวนัสนันทื  อินทร์ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กชายวรปรัชญ์  แดงมุตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงวรัทยา  บุญโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายวรากร  นาคไชยะ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายวรายุส  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงวริศรา  คิ้วเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงวริศราพร  ปาละดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงวริศา  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กชายวสุ  นิยมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงวสุกิจจา  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กชายวัชร  โตริด
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กชายวัทธิกร  เอี่ยมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงวาสิตา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงวิพัสวี  อนันตทิพยเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงวิรัญชนา  จุติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กชายวิริทธิ์พล  วัฒนภูษิตสกุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กชายศรัณย์  คงเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงศศิธร  แย้มมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงศศิวิมล  จำเริญสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศาศวัตรา  ศรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงศิรภัสสร  จรณวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ลีสุภางค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
414
เด็กชายศุภวิชญ์  รื่นภาครส
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศุภิศรา  เปี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงศุภิสรา  เมธีวรกิจ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงโศภิษฐา  วุฒินันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงสกุลรัก  ล้อมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงสโรธร  กลั่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสายธารทอง  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงสาริศา  คล้ายสุบรรณ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงสิริกร  ฉายสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงสิริยากร  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงสุกฤษณ์ภรณ์  ช่างเรือนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสุกานดา  มาลากรอง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายสุธินันท์  เขียนศรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุคนธ์วารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงสุวิชญาน์  ทองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กชายสุุกฤษฎิ์  ตั้งมหัทธนานันท์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเสาวดี  อิ่มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กชายอติคุณ  นิธิศนวพัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กชายอติรุจ  ธาราสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กชายอนุศิษฐ์  สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงอภิญญา  เรือนใจมั่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงอรปรียา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายอรรถบูลย์  วงษ์เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงอริสา  โตมา
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายอัครวัฒน์  กุลทองสุวโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงอัญชุลี  ทองสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
445
เด็กชายอาทิตย์  เทพมังกร
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงอาริษา  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายอิทธิกร  ศิลา
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุขเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงอุรัสยา  พลภักดี
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ลาภปัญญา
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงไอรัก  คชาชัย
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม