ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  บุญกิม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรชนก  เลิศแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกรธวรรธ  ดอนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตเมธ  ม่วงคำ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตรัฐ  ระเบียบ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติพงศ์  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติยา  ศิริโชติไชยกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณะ  คุ้มพวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกลวัชร  สายเนตร
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
14
เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
15
เด็กชายกสิวัฒน์  บรรลือ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นาควิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตินันท์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
19
เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
21
เด็กชายกัษณ  ภควานนท์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
22
เด็กชายกานตพงศ์  โตเหี้ยม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติพัฒน์  อิ่มปิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติพันธ์  เชื้อชัยนาท
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
25
เด็กชายกุลชวาล  มะโนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เกตุศรี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
27
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
28
เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงขวัญจิรา  พงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเขมจิรา  ทดเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
31
เด็กชายคณิศวร์พงศ์  พลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
32
เด็กชายคริสเตียน  วัคเทอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงคาร์เรน พรินเซส  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
34
เด็กชายคุณากร  โคเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจตุรภัทร  สุขไสย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
37
เด็กชายจักรตราชัย  หลำภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
38
เด็กชายจันทรัช  โตเมธิน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
39
เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ไกรกิจราษฎร์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
41
เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับเงิน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงโกสุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิรัชญา  นาคพานิช
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรัชยา  ฝ้ายอิ่ม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิราพัชร  เถาว์เจือ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
48
เด็กชายจีรัชญ์  วัชรขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจื่อยี๋  ก๊อ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
50
เด็กชายจุลจักร  โต๊ะทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงเจติตาน์  ส้มซ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฉัตรวรี  พรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชนากานต์  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนากานต์  ุผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
56
เด็กชายชนาธิป  ประดับเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
57
เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
59
เด็กชายชวิน  เขียวริด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
61
เด็กชายชัยภัทร  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชิตาภา  แซ่โซว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
63
เด็กชายชินกฤต  ละจุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชิ๊น  หง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชีวากร  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลากลึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตชะวรงค์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฌาริณี  นุ่มนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
70
เด็กชายฐปนพัทธ์  เลี้ยงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฐิติพร  สารคำ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
72
เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
73
เด็กชายณภัทร  บุญโยน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
74
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำพิทูล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  อ้นนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐกานต์  สัญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐชนน  บัวป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชพึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐนรี  น้อยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐนรี  ใยดี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐพัชร์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐพัชร์  หิรัญโรจน์ปชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชรไทย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐยาวีธ์  สายสุทธิชัย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐรัชต์  เพชรบัวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐวดี  เตชะมณีสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐวุฒิ  มากเตี้ยม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณิชกุล  ปั้นทิม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
97
เด็กชายเดชอนันต์  เลิศลักษณะวงศ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงทญานันท์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
100
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทิพย์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
101
เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
103
เด็กชายทินภัทร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
104
เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
105
เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนกฤต  บุญประถัมภ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
107
เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
108
เด็กชายธนบดี  โตบำรุง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
110
เด็กชายธนภัทร  นุ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
111
เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
112
เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธนัญญาน์  ตันสกุล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
114
เด็กชายธนินทร  ก้อนทองมา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
115
เด็กชายธเนศ  หมีเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
116
เด็กชายธรรณชกร  เอี่ยมเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
117
เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธัญชนก  มังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธัญชนก  สีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
120
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
121
เด็กชายธาวิน  นวลเนียม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
122
เด็กชายธิปไตย  อุทังสังข์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
123
เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
124
เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
125
เด็กชายธีรเนตร  เพ็ชรล้อมทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
126
เด็กชายธีรเมธ  เนียมแสง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
127
เด็กชายธีรวิทย์  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
128
เด็กชายธีรัช  สุขสม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
130
เด็กชายนนทกร  อินดี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
131
เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
132
เด็กชายนภสกร  กาญจนโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนภสร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนภัทร  แจ่มแสง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนรินทิพย์  ยากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
136
เด็กชายนฤดม  ภักดีบริบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนววรรณรัตน์  พรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
139
เด็กชายนัฐสิทธิ์  สุขอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
140
เด็กชายนันทกร  อินดี
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมชาติลือชัย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
142
เด็กชายนันทิพัฒ  พิชยานนท์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
143
เด็กหญิงน่านน้ำ  ช้อนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
145
เด็กชายนิติ  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
146
เด็กชายนิพนธ์  แก้วมี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
147
เด็กชายเนติภัทร  หอมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
148
เด็กหญิงบุญญิสา  จงจำ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
149
เด็กชายบุญปลื้ม  เชยวัดเกาะ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
150
เด็กชายบุญรักษา  วุฒิสารเจริญ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปพิชญา  ทรัพย์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
154
เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
155
เด็กชายประภัสร์  ปักษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงประสิตา  เบ้าทอง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
158
เด็กชายปริธาน  ปานเมือง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปวริศา  รักษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปัญญาพร  เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
163
เด็กชายปัณณทัต  ถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
166
เด็กชายปิยพัทธ์  จันทร์แหยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
167
เด็กชายปิยังกูร  นาครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
168
เด็กชายปิยากร  ปูนอ่อน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
169
เด็กชายปุญญพัฒน์  ชุ่มจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
171
เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
172
เด็กชายปุณณวิช  ผึ้งทรัพย์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
173
เด็กชายเปศล  ครุฑวิเศษ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
174
เด็กชายพงศพัค  โตอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
177
เด็กชายพชรภัทร  กานำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพนิดา  แก้วเนย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพรธนา  พลดวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพรนัชชา  จันเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพรรณพัชร  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพริมลดา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
184
เด็กชายพฤทธิพล  เธียรสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
185
เด็กชายพศวีร์  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
186
เด็กชายพศิน  เดชะอังกูร
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพัชราพร  พรมฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพัทนันท์  รักป้อม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพาณิภัค  กันเณร
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพิชชานันท์  มาช้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟักตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีศิลป์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิรดา  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
200
เด็กชายพีรณัฐ  จูแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
201
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเทียน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
202
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
203
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีผาย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
204
เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่อต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
205
เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีมินิพันธ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
206
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทร์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงภัทรธิดา  มุนทานี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงภัทราพร  บัวเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
210
เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภัสกร  อย่างรัตนโชติ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
212
เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
213
เด็กชายภาณุวิชญ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
214
เด็กชายภานุรุจ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
คณิตประถม
215
เด็กชายภูตะวัน  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
216
เด็กชายภูปกรณ์  ปิ่นเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
217
เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
218
เด็กชายภูริภัทร  เหมราช
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
219
เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
220
เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
221
เด็กหญิงมนต์นภา  เงินนา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
222
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
223
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
225
เด็กชายมิ่งแมน  มาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
226
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
227
เด็กชายยองจุน  ชอน
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
228
เด็กชายยุทธนา  สุขใส
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงโยชินิชตรา  ทรงปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
231
เด็กชายรธิภัทร  ศักดิ์ศรีทิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
232
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองสงค์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
233
เด็กหญิงรวิพัฒน์  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
234
เด็กหญิงรักษิตา  สุ่มเกตุ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
235
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เคียงข้าง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
236
เด็กชายรัชต์ระพี  อิ่มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
237
เด็กชายรัฐชาติ  คำคุณเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
238
เด็กชายรัฐภูมิ  เมืองงาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
239
เด็กชายรัฐภูมิ  อินอยู่
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
240
เด็กชายรัตนโชติ  นุ่มมีศรี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรัตนากร  ชำนาญจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรัตนาวดี  เต็มวัน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
243
เด็กชายฤกษ์ดี  สมสาย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
244
เด็กหญิงลักขณา  บุญหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
245
เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวรรณศิริ  จันทขาว
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวรรณษา  วงค์ษาไชย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวรฤทัย  ไผ่เรือง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวรัทยา  มหาเรือนขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
250
เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
251
เด็กชายวริศ  พรมพิราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
253
เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวัฏพร  ภู่วัง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวัรัมพร  อักโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวาศินี  อ่ำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
257
เด็กหญิงวิชาดา  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวิชุดา  กรรณนุช
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
259
เด็กชายวิธวิทย์  เกตุวงค์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
260
เด็กชายวิโรจน์  งามสิริรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
261
เด็กหญิงศศณัฐ  ครุฑชาติ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
262
เด็กชายศักเพชร  ช้างเผือก
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
263
เด็กชายศิณะ  ม่วงเกตุ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
264
เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
265
เด็กหญิงศิรินทิพย์  กลางวงษ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
266
เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
267
เด็กหญิงศุภกานต์  อาจเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
268
เด็กชายศุภณวิชญ์  เทศสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
269
เด็กชายศุภณัฐ  งามสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
270
เด็กชายศุภมงคล  พระเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
271
เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
273
เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
274
เด็กชายสรวิศ  ม่วงคำ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
277
เด็กหญิงสวรรยา  หวังต่อผล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
278
เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
279
เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสิมลสิริ  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
283
เด็กชายสิริภูมิ  บัวป้อม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
คณิตประถม
284
เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสิวิภา  เต้หล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญปุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
287
เด็กหญิงสุชานันท์  วุ่นพ่วง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
288
เด็กชายสุทธิพงศ์  ศรีอุบลมาศ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
289
เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์ลอ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นอีนัง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
292
เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
293
เด็กชายสุรวิศ  เคียงข้าง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
294
เด็กชายสุวิจักขณ์  มากเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
295
เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอชิรญา  อ๊ะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
297
เด็กชายอชิรวิทย์  คงดวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
298
เด็กหญิงอณัญพร  วิโรจน์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
299
เด็กชายอนาวินทร์  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
300
เด็กชายอนุชิต  ชำนาญเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
301
เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
302
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
303
เด็กหญิงอภิสรา  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
304
เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
305
เด็กหญิงอริสา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
306
เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
307
เด็กหญิงอัคริมา  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
308
เด็กหญิงอัญชิสา  สมีเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
309
เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
310
เด็กชายอัยการ  มาแตง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
311
เด็กชายอิทธิพล  ทิมจ้อย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
312
เด็กชายเอกรัตน์  เพ็ชรมาก
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงไอลดา  ปานนพภา
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กหญิงกชพร  เดชาเขียวบาง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกชมน  แอบยิ้ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกนกพร  หมอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกนกพันธุ์  คล่ำดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกมลชนก  คงเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองกล่ำ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกมลวรรณ  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกรณ์ดนัย  แบนลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
328
เด็กชายกรพงษ์  เกษรบัว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายกรภัทร์  แก้วทุ่ง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
331
เด็กชายกรวิชญ์  นาวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกรวิชญ์  รักษา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
333
เด็กชายกรินทร์  จิตอนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกฤติพงศ์  อ่วมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
335
เด็กชายกฤษกร  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
336
เด็กชายกฤษกร  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกฤษราช  ขวนขวาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกษมา  กุมุทเวคิน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
341
เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
342
เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
343
เด็กชายกอบศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทศทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุดตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมเอม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
349
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทับโทน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
350
เด็กชายกันตพัฒน์  พิชยานนท์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกัลยากร  กิจนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกิตติชัย  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
356
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ภูวพัฒน์รวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
358
เด็กชายกิติศักดิ์  ค้อมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
359
เด็กชายกิติศักดิ์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
360
เด็กชายกุลเชษฐ์  แก้วนัยจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกุลธิดา  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
367
เด็กชายเกริกชัย  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงเกลิน  อินปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
369
เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
370
เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญพล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
371
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลพัฒนะ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
372
เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงขวัญข้าว  หมวกสังข์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคภู่
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเขมินทรา  กรณ์ผึ้ง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
380
เด็กชายคณาธิป  เขื่อนธรรม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงคณาพร  จรวุฒิพันธ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
382
เด็กชายคณิศร  ปวนแก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
383
เด็กชายคิรากร  ศรีไครรันตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
385
เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
387
เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงจารุกัญญ์  สินวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
389
เด็กชายจารุกิตต์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงจารุภา  แป้นโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงจิตสุภา  จันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
392
เด็กชายจิรประวัติ  นาคสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจิรภัค  คุ้มพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายจิรภัทร  กิ่งก้าน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงจิรภิญญา  นาครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
396
เด็กชายจิรวัฒน์  แจ้งแก้ว
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงจิรัชญา  จิ๋วนารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงจิรัชยา  หิรัญธนวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายจิรัฎฐ์ชยุตม์  คงกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
402
เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
403
เด็กชายจิราวุฒิ  บานแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจีระนันท์  ปรีแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
407
เด็กชายเจษฎากร  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
409
เด็กชายฉัตรรัศม์  ยานุกูล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงฉินฟง  ติว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายเฉลิมพล  อินน้อย
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงชญานันท์  โพธิ์สฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์ปัทมกุล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชนมภูมิ  ทิพย์บุญตา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงชนัญธิดา  มาจาด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชนาธิป  ขาวมะลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชัญญานุช  คุณสม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
421
เด็กชายชัยยมินทร์  อยู่สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชาลิสา  นุ่มมีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชาลิสา  บานเช้า
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
426
เด็กชายชินกฤต  ยิ้มช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชินกฤต  ยิ้มละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
428
เด็กชายชินดนัย  ดเชนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
429
เด็กชายชินาธิป  รุจิเรืองอนันต์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชิษพงศ์  พรมมี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
433
เด็กชายชุติพนธ์  ต้นกลั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เซแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
435
เด็กชายโชคชัย  โรจน์บุญถึง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
436
เด็กชายญาณกิตติ์  อนุไชย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงญาณพัทธ์  ทรงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงญาณิศา  งามสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงญาสุมินทร์  หงสา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
440
เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
441
เด็กชายฐาปนพงษ์  มิ่งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงฐิตาพร  ทรัพย์ปั้น
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงฐิติภา  สารคำ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงฐิติวรดา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
447
เด็กชายฐิติวัตร  แก้วบุดสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
448
เด็กชายณชพล  เครือยิหวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
449
เด็กชายณฐนนท์  พลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายณฐพล  พลอยทอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
451
เด็กชายณฐพัชร  พจน์นาถ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณภปภา  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
454
เด็กชายณภัทร  เขียวอินทร์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงณภัทร  นาโตนด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณภัทร  อินทรโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
460
เด็กชายณัชพล  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สมบูรณ์ผล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ้นสาย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฎฐนิช  ทองสงค์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงแกม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลี่ยมเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์กล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
468
เด็กชายณัฐกมล  บุญจวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐกานต์  สงสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฐกิตติ์  อินเจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณัฐชนน  มันพร้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฐชยา  มาจาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฐธญาน์  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงค์สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฐนันท์  ดีจริง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่ป้อม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐพร  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณัฐพล  แห่งสายหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณัฐภัทร์  วงษ์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เคนสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
488
เด็กชายณัฐภาส  ลือเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กหญิงณัฐริภาพร  โฉมเติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมโอน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
494
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขมี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
496
เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณิชกานต์  กุลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณิชา  วทัญญสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
501
เด็กชายดนัย  ไกรกิจราษฎร์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงดาราวรรณ  ขวัญเงิน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
503
เด็กชายเตชภณ  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
504
เด็กชายเตชิต  ศุภสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
505
เด็กชายทักษดนย์  แก้วนัยจิตร์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
506
เด็กชายทัศไนย  ผลพระ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงทิฆัมพร  แพงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
508
เด็กชายแทนคุณ  พัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
509
เด็กชายแทนคุณ  ศิริวรกุล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงแทนรัก  ตุงคนาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธนกร  จิตรท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธนกฤต  คงกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนกฤต  ลานพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนกฤต  วนิชพิสิฐพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนโชติ  จ้อยสุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนดล  เปล่งปลั่ง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธนพร  เทียนดำ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธนพร  เนียมจันทร์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนพล  แก้วผูก
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กชายธนภัทร  คัดธรรมวงค์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธนภัทร  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธนภัทร  เผ่าถาวร
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธนภูมิ  ศรีตนทิพย์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธนวรรณ  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายธนวัฒน์  แปลกมาก
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธนวินท์  สายวงค์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธมน  อินสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธมลวรรณ  พัดพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธรรมธัช  คำยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธัญชนก  ใจอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธัญญทัศน์  พัฒนเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสืบ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงธัญสินี  แก้วสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธันวา  อินทร์ปั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธารธารา  ศรีโย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธิติรัฐ  คำรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธีรภัทร  บุญชู
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธีรภัทร  แลเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
551
เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์แสงนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
552
เด็กชายธีราฤทธิ์  เจตวิเศษไพศาล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธุวชิต  เอี่ยมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
554
เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
555
เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนภัสกร  นาคโต
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กชายนรวิชญ์  ปิ่นโตนด
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายนรวิชญ์  อนุไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนราวดี  พุทธธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนริศรา  จังกินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนฤมล  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญคง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
567
เด็กชายนวรัช  เอื้อคณิต
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงนันทิกานต์  จิตสว่าง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
570
เด็กชายนันทิพัฒน์  มาฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนาตาลี  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนิติมา  ขำมั่น
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนิภาวรรณ  กลิ่นประทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนิษฐกานต์  ชุ่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
578
เด็กชายบรรณวิชญ์  เนื้อไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงบุญยานุช  เทียมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงบุษยมาศ  เกตุเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญจุมพล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
583
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อินทร์สอน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายปฏิพัทธิ์  จันเดช
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
585
เด็กชายปฐวีกานต์  เอียมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปพิชญา  เที่ยงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปภัสสร  หลำภักดี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงปภาวรินท์  โยงญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
589
เด็กชายปภาวิน  โตงิ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
590
เด็กชายปภาวิน  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
591
เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
592
เด็กชายปรัตถกร  เหมะสิขัณฑกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กหญิงปรียาณัฐ  จันทระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
595
เด็กชายปองคุณ  สุหงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงปัญฑริตา  บำรุงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัทมโยธิน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเก้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
600
เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
602
เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
603
เด็กชายปิยวัฒน์  อบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
604
เด็กชายปิยะพล  เหล่ากิจรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
606
เด็กชายปุณณวิทย์  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปุณยณุช  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
610
เด็กชายพงศธร  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
611
เด็กชายพงศ์ปรีชา  เตชะสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
612
เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
613
เด็กชายพงศ์ภัต  เกตุจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพงศ์สุภา  คำสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
615
เด็กชายพชร  พัวงามประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงพบพร  สูตรอุดม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงพรกนก  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงพรรณธิดา  พึ่งเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพรรัมภา  พุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
621
เด็กชายพราธร  จันทร์สงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
622
เด็กชายพลกฤต  กลิ่นสุข
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายพลธรัช  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
624
เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
626
เด็กชายพัชฎะ  สุจริตธรรม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพัชรพร  บุญนิตย์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพัชราภา  แขกใจเย็น
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพัณณิตา  คงกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
631
เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สารถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
633
เด็กชายพาณุพงษ์  ครุธโปร่ง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพิชชาพร  บุญสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพิชญธิดา  หมวกสังข์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพิชญา  พรมมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
640
เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
641
เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
643
เด็กชายพิชิตดาว  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
644
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมนา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ถึงทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
648
เด็กชายพีรพัฒน์  ค้อมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
649
เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาโชติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
650
เด็กชายพุฒิพงศ์  นาทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงเพชรลดา  เข็มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงเพชรลดา  วันขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงแพรวา  เงินทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
654
เด็กชายภคปกรณ์  กิตติประภานันท์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงภครินทร์  ศรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงภัทธิยา  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงภัทรธิดา  คำเครือ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงภัทรมน  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
660
เด็กชายภัทรวิน  ภักดีณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงภัทราวดี  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
663
เด็กชายภาคินนันท์  พูลลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
664
เด็กหญิงภาคินี  เม้ยทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
665
เด็กชายภาณุพัฒน์  ส้มส้า
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
666
เด็กชายภานุวัฒน์  สอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
667
เด็กชายภานุวัฒน์  สารพิษ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
668
เด็กชายภาสกร  เขียวแก้ว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
669
เด็กชายภาสกร  ย้อนใจทัน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
670
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำทอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
671
เด็กชายภูมิภัทร  คำปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
672
เด็กชายภูมิรพี  คุ้มไพเพื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
673
เด็กชายภูริช  นิวัตยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
674
เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงมนฑลี  นาคนาค
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงมนต์ธิดา  เชาว์ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงมนติยาภรณ์  สินประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงมัชฌิมา  บูเทร่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
681
เด็กชายมาภูมิ  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
682
เด็กชายมิเชลล์  เฮมเยอ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงมุกธิดา  งามเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงเมธาพร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
685
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เม้ากำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
687
เด็กชายรณกร  กันเหม็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
688
เด็กชายรณกร  ภู่รา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงรสิตา  ชูยิ้ม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงรสิมา  ธีระนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
692
เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
693
เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์มิตรแท้
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
695
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
696
เด็กชายรัฐพล  พะโยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
697
เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมย้อย
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงรัตนากร  มั่นเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
699
เด็กชายรามศร์  ภู่อรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงรุ่งรดา  ทานะมัย
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงรุจรวี  แก้วถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงรุจิรา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
703
เด็กชายฤทธิศักดิ์  สายฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงลักษมณ  ภิลาศรี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
705
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงวณิชชา  เหลี่ยมการค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
707
เด็กชายวทัญญู  อินทร์ป้อม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงวนัชพร  อ้นป้อม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
709
เด็กชายวรเทพ  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
710
เด็กชายวรปรัชญ์  ทรายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
711
เด็กชายวรปรัชญ์  หนูแย้ม
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
712
เด็กชายวรพล  สีหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงวรรณกร  ภู่รา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงวรวลัญช์  พัชรกิตต์กมล
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
717
เด็กชายวรากรณ์  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงวรางคณา  เพียโคตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงวราธิป  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
720
เด็กชายวรายุส  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงวริศรา  เย็นอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงวริศรารัตน์  รอดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
725
เด็กชายวัชรากร  เสือทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
726
เด็กชายวัชรินทร์  เนียมแสง
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
727
เด็กชายวัศพล  เที่ยงดี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงวารุณี  ครุธนาค
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงวิชญาดา  รักถึง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
732
เด็กชายวิชยา  โสภาธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
733
เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
734
เด็กหญิงวิมลวรรณ  บุญภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงวิมลศิริ  อยู่สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
739
เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
740
เด็กชายวีรวัฒน์  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
741
เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงเวรุตา  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
743
เด็กชายศตพร  แพงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
744
เด็กชายศตายุ  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
746
เด็กชายศรายุธ  ภู่โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงศศิวลัย  สงสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงศศิวิมล  คงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมโอน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายศักดิ์ดา  พ่วงน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
751
เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
752
เด็กชายศักรินทร์  สอนหาจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
753
เด็กชายศิรวิทย์  ดีรัตน์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
754
เด็กชายศุภกฤต  ยุบล
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
755
เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
756
เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
757
เด็กชายศุภณัฐ  เหลี่ยมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายศุภวิชญ์  ดีรัตน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
760
เด็กชายเศรษฐี  วิโรจนพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงสมฤดี  บุญพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
763
เด็กชายสรรพวิชญ์  สอนทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยแจ้ง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
765
เด็กชายสราวุฒิ  ผาติธรรมธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงสโรชา  เปทา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
767
เด็กชายสวิตต์  ฉวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายสหัสนัยน์  กล่อมพิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กหญิงสาธินี  กลิ่นใจ
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
772
เด็กชายสิทธิกร  แสนโกศิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
773
เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
774
เด็กชายสิทธิรัตน์  ฉันทะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
775
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงสิมิลัน  มานาภินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงสิรยากร  ทองหล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
778
เด็กชายสิรวิชญ์  พรพัฒนารักษ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
779
เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
780
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
782
เด็กชายสิริชัย  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงสิเรียม  สิงห์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
786
เด็กชายสุกฤษฎ์  รักถึง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
787
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรมเรือง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงสุชาวดี  อินทร์อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
789
เด็กชายสุทธิพงศ์  ฟักบัว
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
790
เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงสุทธิมนต์  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
792
เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงสุธาสินี  ไชโย
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงสุธิมา  ปัทมโยธิน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงสุนิศา  ชัยสิงห์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงสุนิสา  ประวิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงสุประวีณ์  ทรดิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงสุปรียา  ถิ่นเถิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
801
เด็กชายสุปวีณ์  แจ่มสว่าง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงสุพัตรา  จิ๋วทา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กหญิงสุพิชชา  เอมหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชีวศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอมเสม
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
808
เด็กชายสุภัทรชัย  สุทธมนัสวงษ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงสุภาวิตา  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
813
เด็กชายสุรกฤษฎิ์  วัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
814
เด็กชายสุรพัศ  สอนโต
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
815
เด็กชายสุรยุทธ์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสุวรรณณี  สมคิด
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
818
เด็กชายสุวิจักขณ์  พัฒนพิเชียร
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
819
เด็กชายสุวีร์  แก้วเบญจา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
820
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พัชระเตชากิตติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
824
เด็กชายอชิรวัตร  อินอุตมา
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
825
เด็กชายอชิรวิชญ์  ทัฬหสิริเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
826
เด็กชายอธิป  ช่างเกวียน
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
827
เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงอนันตญา  ทองอิน
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงอนุฐิดา  เครือเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
830
เด็กชายอนุพงศ์  โชติชัย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงอภิชญา  ยองใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงอภิชญาดา  เขียวสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
834
เด็กชายอภินันท์  พรมเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
835
เด็กชายอภินันท์  เมฆตะณี
ป.5
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
836
เด็กชายอภิวิชญ์  แตงหมี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
837
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงอภิษฎา  การาช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่ำอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงอแมนด้า ศิรดา  ลีไวน์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงอริสร  กรสนธิ์
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงอสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
844
เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
845
เด็กชายอัครพงศ์  สุขเรือง
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
846
เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี
ป.6
โรงเรียนสายธรรม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงอันนา  ประโมณะกัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงอารยา  ไชยสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงอินทิรา  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงอุสนา  อับดลเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
854
เด็กชายเอกฉัตร  ชัยนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม