ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  ธรรมมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกเทพ  ปังวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  คาระวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิก  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  ตันสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตยา  สินมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติน  สุขเคหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกวินณา  แก้วอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวินธิดา  อมรการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาภัค  เชยสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสุชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติพงษ์  จูขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติมงคล  ฤทธิเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
19
เด็กชายกุลวัฒน์  หาญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
21
เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
22
เด็กชายไกลกังวล  กฤดาญชลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงขนิษฐา  คู่คิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงขวัญข้าว  อยู่เป็นสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
26
เด็กชายข้าวต้น  พืชสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเขมิสศรา  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
28
เด็กชายคณพศ  เกตุชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
29
เด็กชายคเณศวร  ชาวนาฝ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
30
เด็กชายจักรรินทร์  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิตธัมมา  รันดาเว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรพัชร  แซ่ล้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรพิพรรธ  ดวงสุดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรศักดิ์  ภูภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผึ่งแช่ม
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
42
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
43
เด็กชายเจษฎา  พรมสบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
44
เด็กชายเจษฎาพร  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
45
เด็กชายเฉลิมพัทธ์  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชญานุตม์  วงษ์สนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
49
เด็กชายชนะรัตน์  ดีสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายชนาธิป  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
53
เด็กชายชยพล  ดำรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
54
เด็กชายชยพล  ทับบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
55
เด็กชายชยานันท์  รุ่งอรุณสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
56
เด็กชายชลันธร  พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชลิตา  ชูสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชวัลรัตน์  อิ่มอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
60
เด็กชายชัยทัต  ล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
61
เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
62
เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
63
เด็กชายญาณวุฒิ  หอมเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงญาณิษา  อินทมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
65
เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
69
เด็กชายณภัฌ  นิจรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัชชา  สมวัธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐชนน  ศรีอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐภูมิ  อินทร์เอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ปัญญชาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
78
เด็กชายณัทพงศ์  ทรงภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณิชชยา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณิชานันท์  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณิภาพร  คิลาคิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
83
เด็กชายเตวิช  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายเตวิทย์  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงทัศสยา  ม่วงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
86
เด็กชายธนกร  บุญมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
87
เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
89
เด็กชายธนกฤต  ทองวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
90
เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
คณิตประถม
91
เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธนปภัทร  อุทาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
94
เด็กชายธนพัฒ  ชยพลขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
97
เด็กชายธนาวิทย์  จิตร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธนิสรา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
100
เด็กชายธฤต  สมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
101
เด็กชายธฤต  อันทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เรือนหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธัตถวศรย์  ขำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
105
เด็กชายธาวิน  ยอดระยับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธิติพัทธ์  เต็งวงษ์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
107
เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
108
เด็กชายธีร์จุฑา  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
109
เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
111
เด็กชายธีร์ธวัช  โพทูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
112
เด็กชายนนทวิชญ์  ปิติดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
114
เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนรรัตน์  สุจริตจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
116
เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนัฐชา  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เทพสุภรณ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายบารมี  แฉ่งฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
123
เด็กหญิงบุญญิสา  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเบญญาดา  วีระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
125
เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปริชญา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายปริชญ์  ราชสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
128
เด็กชายปวรุตม์  จิ๊ดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
129
เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
131
เด็กชายปัญณวัตร  อินทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  กิจกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
133
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปาณิสรา  จีนเท่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายปาราเมศ  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปิยกานต์  อู่เรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปิยพัชร์  คงคาใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
139
เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปุณณสิน  บัวกลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
142
เด็กชายปุณยวัจน์  เชียงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงฝากขวัญ  สุขสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
145
เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
147
เด็กชายพชร  เทียมเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพชรพร  พงศ์ทองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
149
เด็กชายพนธกร  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพรชนก  จูมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพัธราพร  น่วมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
156
เด็กชายพันธุ์ธัช  สุดสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพิชชาพร  สุรกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
159
เด็กชายพิชญะ  สิงห์มงคลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิบูลย์ศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปรมพงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
162
เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
163
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
164
เด็กชายพีรวิชญ์  ถุงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภคพร  เดชฤดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายภวรัญชน์  สามัญเขตกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
171
เด็กชายภัทรชัย  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงภัทร์ธีรา  หานะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายภัทรพล  ฤทธิ์รักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงภัศรา  อิ่มเชื้ออยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
177
เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงภูธิวรรณ  ภูสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงภูษณาพร  อ่ำจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
181
เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
182
เด็กชายโภคิน  ผงด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงมณิวรา  วิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
185
เด็กชายโมไนย  ศรีประเวศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
186
เด็กชายรตนโชติ  ด้วงทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
188
เด็กชายรพีพัฒน์  สะมะถะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
189
เด็กชายรวินทร์  เนียมโสต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
190
เด็กชายรวิพล  ศรีสาสนรัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
191
เด็กชายระดมพล  นุสไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงรัชนก  ดิสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
193
เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงลักษมี  คงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
197
เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
199
เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงวรรณภัทร  ปั้นขอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
202
เด็กหญิงวรรณวนัช  อ่อนสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
203
เด็กหญิงวรัทยา  ต้นเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงวรัทยา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
206
เด็กชายวัชรวิศร์  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
207
เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวีรปรียา  ศรีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
210
เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศดานันท์  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
212
เด็กชายศดานันท์  โอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงศศิอร  นีละนะวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
216
เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
217
เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
218
เด็กชายศุภกร  สุขเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
220
เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
221
เด็กชายศุภากร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
222
เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งกำจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
224
เด็กชายสิทธิกร  คุ้มวิญญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
225
เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงสิริกานต์  ศรทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงสุทธิกานต์  สารีวัน
ป.4
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรรณรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
232
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงสุวีรา  สุขศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอชิรญา  พรอภิชาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
235
เด็กชายอณวัช  ใจทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
236
เด็กชายอธิกฤต  บุญอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
237
เด็กชายอภิธาร  จรุงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
238
เด็กชายอริญชย์  อาจเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
239
เด็กชายอลงกรณ์  ยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
240
เด็กชายอัครพล  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
241
เด็กชายอัศวิน  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
242
เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอุษามณี  พูนผลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
244
เด็กชายเอกอริญชย์  ประสงค์รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงเอมิกา  คุณแสนใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงกชพร  ภูภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกนกพร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกนกพร  อบรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกรวรรณ  สีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
252
เด็กชายกรินทร์  อานมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกฤติพร  ลิขิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกฤศกร  สำราญดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกฤษณะ  ดีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
256
เด็กชายกฤษติธี  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
257
เด็กชายกษิด์เดช  สุทธิวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลัดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกัญญาภัค  โพทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
260
เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกันติมา  กิจก้าวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
262
เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กชายการันต์  รอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกีรัตยา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกุลธิดา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกุลนัส  ชะนะการี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกุลภรณ์  พานิชพิบูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
268
เด็กชายเก้า  ดูดดื่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงคริมา  นาคมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงคีตภัทร  มั่นรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงจักรีบงกช  แจ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงจารุวรรณ  เสาเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจิดาภา  เขีนวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจิรัชยา  พวงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
279
เด็กชายเจษฎา  สุขวิญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
280
เด็กชายเจษฎากร  เขียวสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กชายชนาธิป  ตระกูลปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
283
เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงชนิกานต์  กล่อมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชนิสรา  เปรมปราศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กชายชยพล  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชลลดา  กาลัญญุตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
288
เด็กชายชวกร  มาลากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชวัลรัตน์  จารุฤทัยกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงชัชนิกา  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
291
เด็กชายชัชวาล  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
292
เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงชาลินี  ขจัดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชาลิสา  ปานนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชินกฤต  คุ้มญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
296
เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงญาณธิชา  พงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงญาณภัทร  ชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงฐานิกา  ติยะจามร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุระภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กชายณกุน  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณฐกร  วงษ์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณปภัช  ศริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณภัทร  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฏชนน  รอดโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฏฐนรี  นุตระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควบคุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณัฐธีรา  จันมัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์  เกษสลวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กชายณัฐนันท์  จับเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
318
เด็กชายณัฐนันท์  มากมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อ่วมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณิชากร  สิงหฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณิชาภา  พุทธาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณีชคุณ  คูตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
324
เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
326
เด็กชายต้นกล้า  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงตรีญารัตน์  เนกขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงตะวันฉาย  ยงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
329
เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงทอฝน  ยุธานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กชายทัยสิทธิ์  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
332
เด็กชายทินกร  สีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงทิพวัลย์  สุกสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธนกฤต  บวรธิติพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธนพร  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธนพร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนภูมิ  เกตุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธนันธร  ศรีพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศุกกระบิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงธวัลหทัย  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงธัญสินี  เขมะจาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธีรภัทร  มาตสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
352
เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
353
เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงนภัสสร  อนุสิฎฐกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
355
เด็กชายนราธร  เหมือนเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
356
เด็กชายนราธิป  ทนช่างยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
357
เด็กชายนฤภพ  นวะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไตรทิพย์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงนันทิญา  ยาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กชายนาคินทร์  หอมเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กชายนิติภูมิ  ชอบประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
364
เด็กชายนิติภูมิ  โตบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
365
เด็กชายนิพิฐพนธ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงบุญญรัตน์  ผลทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงบุญญาภา  วงษ์สนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
370
เด็กชายปณวัฒน์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงปทิตตา  สงเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กชายปรวัฒน์  ถินสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
375
เด็กชายปราณนที  สีนุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
376
เด็กชายปวีร์  อินวกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
377
เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
379
เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
380
เด็กชายปัณณวิชญ์  แพ่งเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
382
เด็กชายปิติภูมิ  ศริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ศรีธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปีย์รดา  คุ้มเขตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
388
เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปูริดา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กชายเปรมกมล  ปานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงเปรมปภัสสร  ทองพลู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงเปรมมิกา  เทพพัตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายพงศกร  คงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงพชรพร  เพ็ชร์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กชายพรหมสยาม  โพธิ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงพลอยนภัส  เพ็ชรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงพัชรพร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ชื้อตระกูลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงพัชร์พิชา  ภู่แส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงพิชชาพร  ท้วมเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กชายพิชญะ  เหล็กอ่อนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กชายพิชญะ  เอกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายพิภพพัฒน์  ราชขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  จารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพิมพ์ชนกพร  สืบชนะกิจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพูนทรัพย์  ศรีสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงภรณ์ลฎา  พันธ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
418
เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงภัทรพร  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จูเจี่ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือครุฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงภีร์ลดา  วัชรานานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงภูชริตา  รอดโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
427
เด็กชายภูภัท  โกมลวาทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
428
เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
431
เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
432
เด็กชายภูริณัฐ  สิงห์มงคลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงมณรวี  จันรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กชายรชต  กระจ่างยุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กชายรชต  เทียบเทียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงรดา  อินยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
438
เด็กชายรพีพัฒน์  เหล่หวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงรมิตา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงรวิภัทร  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงรัตนาวลี  อ่อนสาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงลักษิกา  แย้มสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงลักษิณา  เฉยประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
448
เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
449
เด็กชายวรภัทร  สว่างเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงวรรณดี  สุขอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
454
เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
455
เด็กชายวีชพนธ์  ผลเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงศริสา  ร่มลำดวน
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงศรุตยา  ยิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงศลิษา  เรืองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงศศิวิมล  ฟ้ากระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงศิรดา  ลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
465
เด็กชายศิวาพัชร์  อินบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กชายศุภกร  โภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
467
เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กชายศุภณัฐ  กลัดสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงศุภธิดา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ร่มโพธิ์ตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายศุภวิชญ์  นาคสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  วงศ์สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
475
เด็กชายสถาพร  วัชระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
477
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงสราลี  สังขยิ้มพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
480
เด็กชายสิรวุฒ  ไม้งิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
481
เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุชานาถ  ปอใหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงสุชาวดี  กลัดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กชายสุธินันท์  อุดมโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กชายสุไมตรี  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงสุรภา  เกิดเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สิงห์บุรี

ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอชิรญา  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
493
เด็กชายอติราช  เพ็งเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กชายอติรุจ  สิงห์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กชายอภินันท์  วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงอรรัมภา  พันธุตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ต้าวเต็บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอันนา  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอาทิมา  เกิดสลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอาภัสรา  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอิษฎาอร  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วิทย์ประถม