ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤติรัฐ  ห่วงรัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษณะ  เหมือนแม้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยกร  ชลคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ต่อน้อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกาญจนา  ท้าวเขตร์
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติธัช  มลาตรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงแก้วมณี  กบิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชัยแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญธิวา  อินทะนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญสุดา  วีระพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
13
เด็กชายคิมหันต์  สมเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
14
เด็กชายคุณาสิน  คุ้มหมู่ม่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
16
เด็กชายจักรพรรดิ  นาสินสร้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
17
เด็กชายจิราพรรณ  สุรัตน์โรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิราภา  เกษร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิราภา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กชายฉัตรชัย  จอห่อกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชณานันท์  เป็นไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
23
เด็กชายชนาธิป  เกตุประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนิภรณ์  วงษ์ขอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลดา  ปิ่นขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรพลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
27
เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชัญญานุช  งามขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  อำภาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงญาณิศา  หลงชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐิตานันท์  จินดาเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐิตาภา  โม้พา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิชาธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐธกรณ์  อนันต์ธวัฒณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐธิตา  โมงขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.4/3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐพล  ทำทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐพัชร์  มาเมตตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐภูมิ  ชูศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐวดี  โกติรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญว้ัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริเทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณิชาพัชร์  จุ้ยม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงดารุณี  ชะฎาจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กชายตันติกร  ปั้นคุ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
46
เด็กชายเตวิช  ศรีอ่วมบู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
47
เด็กชายถิรวิทย์  คำภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เพชรหาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงทิพรดา  ขำเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
51
เด็กชายธงชัย  เอี่ยมชุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
52
เด็กชายธนกร  เอื้อหิรัญญานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
53
เด็กชายธนกฤต  เจ้งวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธนกฤตา  คงสระบัวสด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
55
เด็กชายธนฤทธิ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธนวรรณ  แพงแสงสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
57
เด็กชายธนัติพงศ์  คงถิ่นฐาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
58
เด็กชายธรรมรักษ์  มากท้วม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญชนก  คัมภิรานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขจรมา
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
61
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วิจิตรแสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนกลั่นวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองเฉลิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธิดารัตน์  สมยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธิตยา  พงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรเดช  คงเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรภัทร  ช่วงเปีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
68
เด็กชายธีรภัทร  เชื้อทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
69
เด็กชายธีระติพงษ์  วงษ์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนัซนีน  ปัตตาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนัทธรัตน์  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนันทพร  ยิ้มขลิบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กชายนันทวุฒิธิ์  แย้มเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
75
เด็กชายน้ำเพ็ชร  ปัญญามี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
76
เด็กชายนิธิกร  ม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงบุณยาพร  ศิลปี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงบุหลัน  อินยอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
80
เด็กชายปฏิภาน  ยุระเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กชายปณิธาน  สิรภพภัคธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผงผัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
83
เด็กชายปภาวิชญ์  สายดิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
84
เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปารณีย์  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
88
เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
89
เด็กชายปิยวัฒน์  นกเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงเปรมยุดา  บุตรราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
91
เด็กชายพงศกร  นามละคร
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
92
เด็กชายพงศธร  พิมพา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
93
เด็กชายพงศ์พีระ  มาลากอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
94
เด็กชายพงศ์ภูมิพันธ์  ภาคาเพียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพรนิภา  คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
96
เด็กชายพรสวรรค์  สุขคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
97
เด็กชายพลกฤต  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพัชรินทร์  มณีการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพัณณิตา  แสนคำมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
101
เด็กชายพายุ  แซ่หยาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
103
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุตรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
104
เด็กชายพิพัฒน์  ด่านลัมจาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพิมมาดา  อัชรพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สารี
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงภัทรวดี  พินงา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
108
เด็กชายภาณุพัฒน์  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
109
เด็กชายภานุพงศ์  ประมูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงภาวิรินทร์  สมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
111
เด็กชายภูบดี  รักการธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
112
เด็กชายภูมิรพี  อยู่แตง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
113
เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงมยุรา  คงไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงมิณฑิลา  วิชาธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
116
เด็กชายเมธาวิน  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
117
เด็กชายรชต  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
118
เด็กชายรชต  วงศ์คำชาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
119
เด็กชายรณกร  ธนะสีลังกูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
120
เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
121
เด็กชายรัชชานนท์  มานะการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
122
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีจันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทีทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
124
เด็กหญิงรุริยา  เขียวเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
125
เด็กชายฤทธิยะ  เอี่ยมเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
127
เด็กชายวทัญญู  น้อยเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
128
เด็กชายวรเทพ  วิมาโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
129
เด็กชายวรวิทย์  จินตชิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวรัทยา  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงวรางคณา  น้อยรัศมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงวริยา  มีเจตนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวริษฐา  เทียมเกาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
135
เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวันวิสา  ชัยโส
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวาสนา  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
138
เด็กชายวิชยุตม์  ตะโกนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวิญาดา  จันพางาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
143
เด็กชายวีรภัทร  แพรศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
144
เด็กชายวีรภาพ  สีหนาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
145
เด็กชายวุฒิชัย  โสอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
146
เด็กชายศราวุธ  รวมภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงศิริกัลยา  เขื่อนจันทึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศิริพร  เทียนเรียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
149
เด็กชายศิริมงคล  สุขพิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กชายศิวกานต์  อ่อนสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
151
เด็กชายศุกลวัฒน์  คำสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
152
เด็กชายศุภกิตติ์  สอนกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
153
เด็กชายศุภชัย  ยุตกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศุภนุช  ยาวศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
155
เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมะลิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
156
เด็กชายสนธิ  บุญลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
157
เด็กชายสมยศ  สาทำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
158
เด็กชายสรณ์สิริ  ไชยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสาริศา  ภูอาจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสิชล  เอื้อหิรัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสิตานัน  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
163
เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
164
เด็กชายสิรภพ  ศรีนคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
165
เด็กชายสิรภัทร  ภูน้ำต้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสิริมา  อารดารา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสุกัญญา  พุฒซ้อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสุจิณณา  โพธิ์สีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนวันศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุนิษา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริปี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุภัสสรา  สถานทุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
174
เด็กชายโสภณัฐ  สาครไพศาล
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอชิรกานต์  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.6/1 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายอนันทวีป  ฉิมกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอภิชญา  แสนคำอ้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
179
เด็กชายอภิชา  จุพราหมณี
ป.4
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
180
เด็กชายอมเรศ  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอรนันท์  คงสมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
182
เด็กชายอรรณพ  มุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
183
เด็กชายอรรติพล  ระหาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงอริศรา  สีสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
185
เด็กชายอรุชา  ผลสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอัญธิชา  พรมมะลิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
188
เด็กชายอัมรินทร์  พารัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
189
เด็กชายอาณาจักร  โสชาลี
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอาทิตยา  ฐีติปริวัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงอาทิติญา  อุทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอารยา  เกิดรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอารยา  ไก่แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอารยา  คุ้นวานิช
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
195
เด็กชายเอนกพงษ์  อินเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงเอมฤดี  เพ็งพลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.6/2 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงกุลธิรา  ม่วงมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงเก็จมณี  ฝั่งสระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงเกษกนก  พรมวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายคมกริช  ฤทธิ์แผลง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงจันทร์แก้ว  พวนดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายจารุวัฒน์  ม่วงอิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงจิตตรา  แก้วคชสาร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงจินตนา  พรมที
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงชญาณิษฐ์  เกณฑ์สระคู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงชนกานต์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายชนากร  จันดิษฐ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชนาธิป  ลักษณะวิเชียร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายชานน  งามขำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายฐิติพันธ์  เสมอใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีทาพักตร์
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วสามัคคี
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงธัญสุดา  ตรู่จันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงนลวรรณ  พรมที
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงเบญญาภา  ท้าวบุตรดา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายปกรณ์  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงประภาพร  โพธิทัด
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงพกาวรรณ  สมศรี
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายพชรพล  ลองจำนงค์
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 3 ห้อง ป.6/3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายพรพิพัฒ์  บุญค้ำ
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงพรรณิตา  พรมมา
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงพลอย  พลพิลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพัชชา  โสภา
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ้ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพัชรินทร์  รักญาติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชัยเนตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายพีรภัทร  ห้วยหงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงภัทรวดี  ถามูลแสน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงภัทราพร  เกวขุนทด
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายภาณุพงศ์  ทิกามล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายภูริพัฒน์  การจุลศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงมารีอา  อุปลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงวนิดา  วิริยะศิริวงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายวรยุทธ  จันดาสุข
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายวรันทร  ชอบทวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายวัชรพล  พนุอินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงวันวิสา  แวงวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายวิธวินท์  สนิทไชย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงศิริวรรณ  พึ่งอุดม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงศิริวรรณ  สร้อยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงสร้อยทอง  รักดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงสุกัญญา  สายยศ
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงสุชานันท์  พิมพ์งาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายสุดยอด  โคตรหงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพลกรัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์สิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายอภิรักษ์  โรจน์จันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2 ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นกุหลาบ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงอมลธิรา  อมรชัย
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงอรอุมา  โพธิทัด
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2 ห้อง ป.2/2 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงกชกร  จูมอญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกนกพร  ตาจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกนกวรรณ  มุลิกาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกมลพร  มั่นกตัญญู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกมลวรรณ  โสดาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกรปรียา  ดวงขัน
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกรอบชัย  แกคำภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายกฤตาณัฐ  วิชาธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกฤติยาณี  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกวิสรา  อนิวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกัญญ์วรา  น้อยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  อัญชุลี
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกัญญาภัค  พามะณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกาญจนา  รางแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกุลธิดา  เริ่มพานิชย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกุลปรียา  งามขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงขวัญวรินทร์  มาธิสัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงจันจิรา  นิตย์สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงจิดาภา  บัวโรย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายจิรกิตติ์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงจิรัชญา  ป่วนกระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงจิรัชญา  สุดจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงจุฑาพร  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายเจษฎา  อินทจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงชฎาพร  ไชยนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงชนม์นิษา  เกตุเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงชนาพร  มณีการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพม่อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชยาภรณ์  คูนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุขา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงชัชฎาพร  วงษ์ทน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2 ห้อง ป.2/3 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุงจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงญพรรณพร  วงวิหก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงญาดา  มหาพันธน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงญาราภรณ์  แปงการิยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงฐานิกา  สุทธิใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงฐานิดารัตน์  วงศ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงฐิติกานต์  นวลภักตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงฐิติพร  คุณีย์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงศ์กาฬสินธ์ุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายณัฏฐากร  ป้องจิตใส
ป.6
โรงเรียนบ้านซับกระดาน
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฐกมล  ภู่ผกา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐชยา  พรมจีน
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วบุดดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายณิชากร  ฤทธิเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณิชากานต์  ภาคสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณิชาภัทร  สะตะจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงดาติกา  ภัคก์เดชานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายเดวิด  เตรม
ป.4
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายทัศนพงษ์  แดงสุมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงเทพธิดา  คล้ายแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธนเดช  มุสิธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธนพร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงธนวัลย์  ศรีสุภะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธนัชชา  กี่สง่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธรรมวิทย์  ศิริกาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธัญญาธร  ทองธวัช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธันยมนย์  วิชาผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธาราทิพย์  สุขชัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธิชาดา  ลือกำลัง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธีรดนัย  พรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธีรศักดิ์  สมุททัย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับกระดาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2 ห้อง ป.3/1 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กชายธีรศานติ์  มะค่าทอง
ป.4
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายนพดล  โคกวาริตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนฤมล  ภู่พราหมณ์
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนฤมิตร  วงษ์พา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
345
เด็กชายนิติพน  จันทร์ประสพโชค
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนิศารัตน์  รื่นเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนิษฐา  วงษ์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
348
เด็กชายนุตประวีณ์  อัยครรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายบูรพา  จุฬา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญจวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงปณิฏฐา  ตั้งธนสิริกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงปนัดดา  จันนามอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายปภัสสร  พนมพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปริยวดี  มีแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงปัญพัช  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่างง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงไปรยา  วิโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพงศ์ษกร  จิตตเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพรรณญารัตน์  สุวรรณเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพรรณนิภา  หัสกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพรรษกร  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
367
เด็กชายพสิษฐ์โชค  พงษ์สัมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
368
เด็กชายพัชรพล  พลธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
371
เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
373
เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2 ห้อง ป.3/2 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพีระพัฒน์  ผายบึงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วสีหมอก
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงภณิดา  คงคาสุริยฉาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงภัครดา  สายชม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
381
เด็กชายภูมิสิริวรัญ  สินณรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
382
เด็กชายภูวิศ  ดวงจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับกระดาน
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงรพีพรรณ  สวนะปรีดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงรุจิรา  มิ่งจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงวนันญา  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายวรพล  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
389
เด็กชายวรัญญู  แก้วกล่ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
390
เด็กชายวรากร  จำวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายวันชนะ  กะทุ่งกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงวันเพ็ญ  หร่ำรัศมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
393
เด็กชายวาลิตต้า  ทะเลลึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงวิชิดา  แก้วกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงวิภาวดี  วังทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
397
เด็กชายวีรภาพ  ชะโนกรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายวุฒิกรณ์  ปัทนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงศธิชา  สิงห์โตแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงศศิวิมล  ชิดชม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศศิวิมล  ยงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงศิริโสภา  เกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
406
เด็กชายศุภโชค  ไผ่ผันโฉม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
407
เด็กชายศุภโชค  อ้วนไพศาลวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วกวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ 2 ห้อง ป.3/3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กชายสยุมภู  ยศพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุวรรณเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสุชาวดี  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงสุธีธิดา  ปิ่นสวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงสุนิสา  จันทะน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แปหวิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงสุภัชชา  พรมศรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สุก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสุภาพร  พันทะทัน
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
421
เด็กชายสุรยุทธ์  อินทวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงอณิมา  ชาญจำลอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงอนัญญา  ฟักอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
424
เด็กชายอนุพันธ์  วรมงคลพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
426
เด็กชายอภิวัฒน์  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงอรอุมา  สุวรรณเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงอริศรา  คูใจ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายอลงกต  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
430
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  ธนูศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
431
เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
432
เด็กชายอานนท์  รังชะอำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงอารยา  ภู่บุปผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายเอกสิทธฺ์  หมอยาดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม