ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมล  ศรีจันบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรกฤช  เทียนกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรชนก  พลพหล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรณ์จิรัสย์  สองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรธวัช  สุคันธี
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรวรรณ  ตันติทิพย์วรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรวิภา  เนียมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรวิภา  สิงหา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตพจน์  พิไลยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตภาส  ครองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤตากานต์  ดวงอัคฆะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤติธี  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤติน  โฉมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤติยา  ประสพวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤษฏิ์  สะเริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกวิน  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกวินทร์  แสงบุญไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกวินภพ  ภาวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกวี  ศรีจันบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกษิดิ์เดช  คำจีน
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกษิดิ์เดช  จินาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกสิณ  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายก้องภพ  ตระกูลไชยวิโรฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายก้องภพ  โทสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกัญจน์ณณัฎฐ์  ดาวเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญ์ธนา  พรหมติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลโยธา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาภัค  กีบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกัญธิสาน  กุลชาเกตุคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกันตภณ  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกันตินันท์  กล้วยน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกันยรัตน์  กัณฑสาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัลยกร  ถาวรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัลย์  ชื่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกานต์สินี  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงการดี  เศรษฐภัทรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกิ่งอักษร  อิ่มนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกิตติธาดา  ประดิษฐ์แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกิตติพศ  พันธ์มุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกิตติภพ  มองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกิตติวินท์  ผูกพันธ์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตะโม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกิติภพ  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกุลนาถ  ปิ่นประดับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายเกรียงไกร  พุฒพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงเกศศิรินทร์  อ่องสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายเกษมสุข  เพ็ชรหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายเกื้อกูล  จันทชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายไกรวุฒิ  กระโห้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงขณิฐล์กานต์  เทพธาราทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเขมจิรา  จูมจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายคณพศ  กุสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายคณพศ  เมยขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายคณิน  ชื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายคุ้งนธี  อนุกูลสุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายคุณกร  หลาวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายคุณากร  ดูรูปรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายคุปต์  เกียรติภราดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจิดาภา  ยอดวิชา
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจิตดาภา  ทองชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจิตรดา  ภู่ประสาท
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจินห์จุฑา  อรรถชัยพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายจิรภัทร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจิรัชญา  ตังตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจิราพร  กุหลาบ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจิราพร  จีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจิราภาส  เอื้อบุณยะนันท์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายจีรภา  แก้วโนน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายจีรศักดิ์  อิ่มเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเจ  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายเจด็จศึก  มาลัยทอง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เชื้ออ่อน
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิเศษวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงเจตสุดา  เสวตสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายฉันทัช  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเฉลิมลาภ  ด่านผาสุกกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชญานนท์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชญานิศ  จึงพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ล้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชนกันต์  ทองมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชนกันย์  ตะเอ้กา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชนมน  จันทะนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชนัญญา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชนาธิป  พันเถื่อน
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชนิตา  สีดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายชโยธร  เมฆสวัสดิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชรินธร  กิ่งสุวรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชรินรัตน์  มีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชลากร  ไวยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชวิศา  บุญสืบวงษ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชาญวิทย์  พินไธสง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชาติชัยพร  มีอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชิตชนก  สร้อยขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายชิตพงษ์  คุ้มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายชิติพัทธ์  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายชินกฤต  จีระพิษณุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายชินโชติ  เหลืองศิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชินดนัย  อินทรสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายชุติเดช  มีศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชุติมา  ไตรลพอาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงญาณภัทร  ปิ่นน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายญาณวีร์  กลิ่นขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงญาธิป  ยั่งยุบล
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงฐานิตา  โชติกากิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงฑิคัมภรณ์  แสนศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณฐภัทร์  พวงกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณฐมน  อมริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณภัทร  กระแสร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณภัทร  เครือมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณภัทร  มีแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณภัทร  วงษ์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณภัทร  สดสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณภัทร  อุไรลักษมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณักญ์คนา  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฏฐชัย  รัตน์ต่อวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฏฐพล  พุ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฏฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฏฐากร  ฮึมพล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่คะเชน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐชนน  ยิ่งใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐชา  ทองพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐณิชา  เฉลยโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมสว่าง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฐนันท์  โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายณัฐพร  ช่วยนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณัฐพัชร  สมรัก
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัฐรินีย์  คลิกคลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนสุขวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนาม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฐเวท  งามประเสริฐสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณิชชา  ภมรติมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณิชา  ตันติธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณิชา  ตุ้มพิมาย
ป.5
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายตรีเพชร  เรืองบุญญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายติวากาณจน์  แผนจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเตชนิธิ  วงษ์ทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายเตชินท์  เพราะไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงถวิลรดา  เอกสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงทักษพร  กรอบจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายทัตเทพ  บุญมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงทิพย์แพรวา  ภภาชลทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงทิพรดา  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายทีปกร  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายเทพพิทักษ์  สุขตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายเทพรักษ์  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธงชัย  มังคะดานะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนกร  เขียวกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนกร  หอมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนกฤต  สุธีราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนเดช  เสมเถื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนพล  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนภูมิ  พันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนรัชต์  แก้วโมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนัฐกรณ์  ปุลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธนัท  สว่างจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนากร  วรรณ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธนากร  ศิริอวยชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธนาดร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธนาพัฒน์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธนินทร  สามสี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงธรธนนันท์  อรายะพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธราเทพ  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธัชกร  ประดับทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธัชชัย  ติณณนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธัชฌานนท์  ไชยเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธัชพันธุ์  ปภาวันโชติสิริ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธัญณิชา  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธัญเทพ  โพธิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธัญพิมล  เนียมหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดีนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ส่งเสริมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธันฐกรณ์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธารณ์ณัฏฐา  โพธิ์เขียว
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธาวิน  ศรีพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธีรกวิน  สิทธิประชาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธีรเชษฐ์  ดามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธีรดนัย  ฉายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธีรนัย  บุตรตุ้ม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธีรัตน์  มูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงธีริศรา  อัมพรวิโรจน์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายนนธกร  พุ่มจำปา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายนพพร  ภู่ระยับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนพวิชญ์  ดีจริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายนฤดล  เฟื่องวงษ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนฤสรณ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนวพร  ภาคนาคา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนวพล  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายนวมินทร์  สมิงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนวลสิริ  มะไฟหวาน
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนวสร  พึ่งคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายนัทธพงศ์  พุกสาย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนันทปรีชา  สายดิ่ง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนันทิชา  ช้อยวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนันทิษา  มากเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงน้ำเพชร  กองสุดตา
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายนิติธร  มาลากรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายนิติพล  บุญสืบวงษ์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สมร่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายบดีศร  ทองทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายบรรณสรณ์  ซุ่นกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงบุญญาพร  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงบุษบง  ภูหมื่น
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายเบญจมินทร์  ไทยอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งแก้วก้านทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ตุ่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปกรณ์  คงชนบท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายปกาศิต  เสตะพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปณิธิ  สุดสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปทิตตา  ถาวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปทิตตา  โทษาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปนัดดา  ละอองแก้ว
ป.5
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปพัชญา  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปพิชญา  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปภังกร  ควรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปภังกร  วัฒธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปภาวิน  โมราขาว
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปรเมษฐ์  นารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายปรัชญา  ป่านแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปริชญา  อยู่ยืนยง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปริณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงปรีญาพร  เกวียนนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปวริศา  โมกขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปวริศา  หมื่นมี
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปวเรศ  มีแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปวิช  ธนรัชพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปัณณธร  เสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายปัณณวัฒน์  กิตติชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิ์นาฝาย
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปาณิสรา  คูสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปาณิสรา  มีผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปาณิสรา  สนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปารณัท  คชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปาริชาต  กองสุดตา
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายปิยังกูร  ปิลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปุญญิสา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปุณิกา  ดีอินทร์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชมรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปูชิดา  รางแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงเปรมปรีดา  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงผกามาศ  ผลบุตร
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชตฤหาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายพจรินทร์  สีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายพชรดนัย  โฉมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายพชรพล  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพชรพล  เลิศงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพบพร  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพรทิพย์  อินปิ่นปัก
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพรนภา  แจ่มจรัส
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพลวัฒน์  อินโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสะอาด
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพศวีร์  โสมาเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพสิษฐ์  เฮงสัมฤทธิ์ผล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพัชรนันท์  มาลา
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพัฐิฌา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพัสกร  กองสกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิชชา  ธรรมรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองอุ่น
ป.5
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพิชญ์คุนน์  จันทรุสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพิชญะ  วีระวัธนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพิชญา  เติมสุทธา
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพิชญา  พลอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพิชญา  เยาว์เฉื้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพิชญาภา  เปรมปราชญ์ชยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพิชามญช์  มณีไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ระไหวนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายพิเชฐ  โศภณเพชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กำลังเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพิภพ  รัตนวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สายศิลปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  กองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพีรณัฐ  เจริญสีรุ้ง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพีรนันท์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายพีรพัฒน์  เมินไธสง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายพีรศุ  รุจิณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงเพชรแพรวพราว  กองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงเพชรวิใล  แอ๊ดปั้น
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงเพ็ญปภัส  วิมนมาลา
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวเลิศ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงเพ็ญสิณี  อ่อนฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงแพรตะวัน  สุขภักดีธนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงแพรวฟ้า  มุ่งผลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงแพรวา  ชะเอมเทศ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงไพรินทร์  ธาราเกษม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายภัคธรา  อุดมสันติ์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงภัคปริม  วัชรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายภัคพสุตม์  แจ้งแสง
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายภัทรดนัย  สุทธสนธิ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายภัทรนันท์  ควรชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายภาคิน  วสันตดิลก
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงภาณิชา  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงภาณิสา  เสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภาณุพงศ์  ทวันเวทย์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายภาณุพงศ์  บัวละออ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายภาธร  วสันตดิลก
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายภีรดล  อินกริ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายภูดิศธาร  เจริญจิรธาดา
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงภูริชา  จันทร์วิทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายภูริทัต  เรืองวุฒิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงมณีรัตน์  แตงจวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายมนชัย  ร่วมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงมนัสวรรณ  โล่ห์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายมานัส  ชะทุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงมารีอา  พุ่มพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงเมธาวินี  อุบลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายเมรโค  เชินเนอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงยลดา  มานะพิชิตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายยุทธภัณฑ์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงโยษิตา  เปรมปราชญ์ชยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงโยษิตา  รัตนประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายรชต  เทียนลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายรชานนท์  วันหลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสมโภชน์ฯ ชั้น 2 ห้อง ป1/1 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายรณกร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายรณพีร์  กูดชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายรภัสสิทธิ์  อินทร์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงระพีพรรณ  กัณหะกาญจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายรัชพล  โชฎก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงรัตกัญญา  อนุโชติ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายราเชน  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงเรวดี  สารคำ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายฦๅสิทธ์  รัตนาชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กุลกิติพันธ์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายวชิรวิชญ์  พันธุ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงวนัชพร  พลจ่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายวรเมธ  ชาญพิพัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองลายลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงวรัญญา  คงเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายวริทธิ์ธร  ตระกูลทวีคูณ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายวรินทร  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายวรินทร  ปิยะอักษรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงวริศรา  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายวสวัตติ์  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายวัชรพงษ์  กล้วยป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวันเฉลิม  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงวันวิสา  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายวิชญ์ภาส  อัมราใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงวิชญาพร  ฟ้าแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงวิลาสินี  อินตาพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสมโภชฯ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายวิศรุต  สุวรรณเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายวิศรุต  เสนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงวีรนุช  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายวีรภัทร  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายวีรภัทร  ป้านภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายวีรยศ  ไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงศรธกรฉัตร  ปิยะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายศรัณยพงศ์  นิยะสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายศรัณย์ภัทร  สร้อยขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงศรุตา  กาบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงศศิชา  พรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงศศิประภา  พรมด้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงศศิวิมล  ปารมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อนิ่มถาวร
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายศิริพงษ์  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายศิวกร  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายศิวกร  ปุยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงศิศิรา  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายศุภกร  พันศรีภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายศุภกร  สุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายศุภกร  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื่น
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายศุภวิชญ์  นาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายศุภวิชญ์  ประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงศุภัชญา  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายสรวิศ  ยอดโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทับสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงสวรส  พงค์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสมโภชฯ ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงสาธกา  ไพศาลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายสิทธิกร  อยู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญญะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายสิริ  เลาแก้วหนู
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายสิริดนัย  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงสิริภัทร  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายสิริราช  คล่องธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงสุชญา  วงศานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงสุนิสา  สุขเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงสุพรรณา  ไชยเยศ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายสุพศิน  เหล็กดี
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายสุพะสิน  พูเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสุพัณษา  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสุพิชชา  กรทรวง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงสุภัสสรา  เฉลิมนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์ศรีคูณ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงสุมาลีวรรณย์  แจ้งใจมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงสุรภา  นิลชาติ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสุวพิชชา  น้อยแสง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายสุวิจักขณ์  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงสุวิตา  กองใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายสุวินทวงศ์  ราชวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงษ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงหทัยชนก  สอาดชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสมโภชฯ ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายอติชาติ  แซ่อื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายอติวิชญ์  รุ่งเพ็ชรารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายอติวิชญ์  เอี่ยมประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายอนันดา  เรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายอนุพงษ์  ประทีป ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอภิชญา  ทะแกล้วทหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายอภิวิชญ์  เรือนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงอรจิรา  โสรีกุล
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงอรณัฎฐ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงอรพิมพ์  กิตติพงษ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายอรรถพร  ส่งสุขวัฒนา
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอรรัมภา  ลำเทียน
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงอรวรรณษา  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงอริสรา  ชัยวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายอักราภัค  ตนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายอัศวิน  รอตภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายอาจพล  แสนฤชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายอาณาจักร  เทพช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอารยา  สิงห์รวยผล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอิสรีย์  เลอเกียรติธำรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอุชุกร  ไชยอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอุรัสยา  สงนางรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงเอกปรียา  ไชยมั่น
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงเอกอนงค์  ลาภหลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงฮานซาฮ์  พงษ์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มรัศมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงกัลยาณี  แสงประทีปจันทร์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายจิรัฏฐ์  อาจวิเชียร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงจิราวรรณ  ท้ายรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงชนากานต์  โสไกร
ม.3
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรประโคน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายชาคริต  ภูวนัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
นายไชยพัฒน์  จำนงค์สุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงฐิติมา  เชียงคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณิชากร  เภาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายดิษย์วิวัฒน์  วงศ์จอม
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายเดชาวัต  เนติชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
นางสาวทัศชนก  สินคำคูณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายเทพทัต  แสงอาจหาญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธนกฤต  มะหะหมัด
ม.3
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายธนโรจน์  กันโต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายนัฐนนท์  เสือหิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายปกป้อง  เวียงคำ
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายพงศกร  เคหะจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
นายพงษ์พิพัฒน์  ก้อนจันทร์เทศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงพัชญดา  เรืองผล
ม.3
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายพิชญุตม์  อังสนั่น
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงภูริชญา  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงรวงข้าว  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงรัชนี  ศิริราญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงวชิตา  ทศพร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงวริศรา  พากเพียร
ม.3
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงศิริอร  ช้างจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายศุภนัย  ยอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงสุภาณี  มงคลชัย
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงอักษราภัทร์  อักษรดี
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาวชั้น ห้อง ป5/7 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กหญิงอัสมา  ลูกรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
590
เด็กหญิงกชพร  กัณหะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงกริญา  อัมรามร
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงกนกขวัญ  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงกนกณัฐ  เถื่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงกนกวรรณ  เลาหบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงกมลชนก  จันบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงกรกชก  สงวนสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายกรกต  เกตุสีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายกรกมล  จันสารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงกรกมล  โสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงกรรณภัส  ฉายาวาส
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายกรวิชญ์  วิสัยจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายกฤชวรกุล  แก้วณิชาบูลกุล
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายกฤตนัย  จีนมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายกฤตเมธ  น้ำทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายกฤษณพล  ครุฑวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายกฤษณะ  เงินสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงกฤษณา  หีบจันตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกวิสรา  อายุวงศ์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกัญญาภัค  วิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงกัญพัสวี  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายกัณฐพันธ์  เยี่ยมอมร
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงกัณฐิกา  มีทุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
625
เด็กหญิงกัณณ์ญาณี  หงษ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายกันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายกันต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงกัลตญานิษฐ  นิลเพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศุภมงคลถิรธนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงกานต์ธิรา  เบญจารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงกานต์รวี  นาคกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงการะเกด  สีท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายกิตติ  วงค์เจษฎาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายกิตติเดช  แจ่มฟ้า
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายกิตติวินท์  ทรัพย์มีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงกิติยากรณ์  คุ้มดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงกิติยาภา  ตุงคะเสรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายกีรติ  สุทธิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายกุลธวัช  ยุววิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงกุลธิดา  แตงจวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงกุลิสรา  ดีประหลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงเกตุทิพย์  เกินวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายเกรียงไกร  ผะงาตุนัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงเกวลิน  ศักดิ์คะทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงแก้วปรียา  สิงห์คำป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงขวัญเรือน  อุดรทักษ์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายขันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงเขมิสรา  สุขสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงคณัสนันท์  เผ่าสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายคณิน  ชุมศิริ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายคณิศร  อินกลิ่นพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงครองสิริ  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายจตุรานนท์  จูวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
660
เด็กหญิงจัณณิภาพร  มีชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงจันทรินท์  เกิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงจันทัปปภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงจันทัปปภา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพย์สูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายจิรกร  รุณธนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงจิรชยา  ยังจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายจิรทีปต์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงจิรภัทร์  พงษ์ปรีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงจิรวรรณ  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงจิรวรรณ  หนูเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายจิรวิชญ์  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงจิรัชญา  เบ้าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงจิรัชญา  เสมาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงจิรัชยา  แก่นสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงจิรัฐชยา  คำหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายจิราธิป  จันเทศ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายจิรายุ  โชติกาญจนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงจิรารัตน์  ทาโพนทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายจีรยุทธ  วงษ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายจีระศักดิ์  สุริยะฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงจุฑาพร  มีเวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงเจนจิรา  หุ่นทองกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายเจษฎากร  ชาละมณีพร
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงเจิมขวัญ  โฉมชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เรืองเดชสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงชญาณทิพย์  ไชยตะมาตย์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงชญาณิณ  ทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงชญาดา  คุ้มอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงชญาภัค  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
695
เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายชนพัฒน์  เดชชาย
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงชนัญชิดา  รุจิจิตร
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวอุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายชนาธิป  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายชนาธิป  ฟูปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงชนิกา  วัฒนนภาเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายชเนนทร์  เมทนีกรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายชยพล  ขุนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายชยพล  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงชยารัตน์  ตวันนา
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงชลธิชา  ดุราศวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงชลิตา  เสนขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงชลิสา  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายชวนันท์  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายชัยวัฒน์  ทูลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายชาคริต  จันทร์ภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงชิดชนก  ธรรมวิจินต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายโชคอนันต์  ล้วนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงญาณภัทร  จินดารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงญาณิศา  คัมภิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงญาณิศา  ตระมาโรย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงญาณิศา  ผูววิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงญาณิศา  สอนสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
730
เด็กหญิงญาดา  จันทมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงญารินดา  โนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายฐปนวัฒน์  บำรุงญาติ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงฐานดี  มั่นศรี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงฐานิตา  เคียนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงฐิติกานต์  มะลิวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงฐิติภัทร  คำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายณชนก  อธิปัญญาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายณฐภัทร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงณภัทร  กุลวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงณภารัตน์  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงณัชชา  เฟื่องเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายณัชพล  เพียรชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายณัฎฐนันท์  งามมา
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายณัฎฐนันท์  เทพวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงณัฏจิณา  จุนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สัปคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายณัฏฐ์ธวัช  โนนคล้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แถมยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสือคนอง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงณัฐชญา  ประกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายณัฐชนนท์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงณัฐชยากร  ศรีหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงณัฐฐ์นรินทร์  สารแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงณัฐฐนิชชา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยะสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
765
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมจารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายณัฐดนัย  เลเธอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายณัฐดนัย  อิทธิเหตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใยสิงห์สอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายณัฐนนท์  พรหมวราทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงณัฐนันท์  กึ่งวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองเกิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายณัฐนันท์  ศิริมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงณัฐปภัสธ์  ศรีเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนส่ว่างรัตต์พิฉายศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เสตะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายณัฐพล  ศรีเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายณัฐภัทร  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงณัฐวดี  คำรัตน์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงณัฐวดี  พรพงษ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผือกผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายณัฐวรรธน์  ฉวีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูดวงจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆสวัสดิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงณิชชา  สมอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงณิชา  หริ่มรักษาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงณิชาภา  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงณิปากร  มุสิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายดิถดนัย  แสงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายติณณภพ  พันธัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายติวากาญจน์  แผนจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงเตชินี  วิรัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายเตโชโชติ  ฉางกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงเต็มศิริ  บุญญาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายทินโชติ  สาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
800
เด็กหญิงทิพยรัตน์  กิจไพบูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงทิพย์วิมล  ภภาชลทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายธงยสินทร  จิตต์กระจายแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายธชธร  ผาดไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายธนกร  สังฆะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายธนดล  ศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธนเดช  คงศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายธนเทพ  ขุนจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงธนพร  งามสอาด
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงธนพร  มณีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายธนพล  จุมภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายธนพล  มานะงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงธนภร  ลาภภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายธนภัทร  พรมจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายธนภัทร  รัตเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายธนวัจน์  จันทรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายธนวิชญ์  บุญญะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายธนวิทย์  ศิริภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงธนัญชญา  เสนะวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงธนัญชนก  กิติไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายธนัทภัทร  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายธนาธิป  ทับอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงธนาภรณ์  โชติกุลนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงธนาวดี  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายธนาวุฒิ  บึ้งสลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายธนิก  กิตติพรเพชรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงธมกร  วนจันทร์โม
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงธมลภัทร  สายม่วง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงธมลวรรณ  ควรชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงธมลวรรณ  ผาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงธัญชนก  ชูปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงธัญสุดา  สุขโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กหญิงธันวารตี  มณีนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายธาวิน  วีระสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงธิดาเนตร  อาสาคติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงธิดาภรณ์  สิงห์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงธิติมา  กุสดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงธีญาพร  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายธีทัต  กฤษณะการะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงธีรดา  พันธ์ุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายธีรนัย  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงธีรนุช  ปิยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายธีรภัทร  ไทยฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงธีร์วรา  กุลชนะทวีคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายธีรวัฒน์  กิมพิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายนนทกร  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายนนทพัฒน์  สุวรรณก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายนพณัฐ  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงนพนภัส  สมุยน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายนพรัตน์  ศาสตร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายนพรุจ  ฉายเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงนภษร  กลับอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงนภัทรลดา  ชุมภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงนภัสนันท์  อินทรอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงนภัสสร  บรรลือทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายนรภัทร  เพ็ชรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงนรมน  ปานมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงนฤกันยา  รักขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
870
เด็กหญิงนลิน  โพนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงนลินลดา  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงนวพร  แก้วนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายนวพล  ศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายนัทธพงศ์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงนันทกานต์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิสูตรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงนันทนัช  ไววุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายนันทวัฒน์  มีเล่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงนันทิชา  ออดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงนันทิพร  แก่นเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายนาวี  ดีมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงน้ำฝน  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงนิชคุณ  สิงห์วี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายนิชคุณ  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงนิชา  คำนูเอนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายนิติภูมิ  เจริญวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายนิธิพัฒน์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายบรรณวิชญ์  ทรัพย์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายบวร  อ่อนละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงบัณฑิตา  ช้างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงบัณฑิตา  อธิคมสัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายบารมี  ชีตารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงบีนีช  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงบุณยาพร  ชัยมงคลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายบุลากร  ชาติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรืองศรีโชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
905
เด็กหญิงเบญญาภา  ชูเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงเบญญาภา  หล่าบรรเทา
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายปฎิมากร  นครจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายปฏิญยาภรณ์  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงปณิตา  ไชยสุมัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงปณิตา  หนูห่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงปพัชญา  แก้วแหยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงปพิชญา  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงปภาดา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงปภาวี  สมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงปรวีร์  เจ้าสม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงปราณนรินทร์  กองปัญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายปริญญา  จั่นโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายปรินทร  ทับแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ร้อยดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายปัณฑ์ธร  ช่วยรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงปัณฑิตา  อายุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายปัณณพัฒน์  โกเมนรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายปัณณวิชณ์  แก้วบังวัน
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงปัณรส  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงปาณิสรา  นวมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายปานศิริ  นิยะทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายปิติภัทร  นันทเขต
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงปิยธิดา  สนม
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
940
เด็กหญิงปิยภัทร  คงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงปิยะพร  สังข์กาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงปีย์รดา  อนุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงปิย์วรา  เจนจบเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายปุณณัต  เจริญทวีคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงปุณณิศา  รัตนปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงปุณยาภา  ทวิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงเปรมมิกา  ชีพนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายพงศ์ปณต  ละม้ายศรี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายพงศ์ภูดิส  วรนันท์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีธัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงพชรธิดา  มารำพึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายพฒณวง  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงพรทิพย์  จำนงค์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายพรเทวา  จันทรมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงพรพิชชา  แสงภักดี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงพรภัส  บุญมหามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงพรรษชล  จงผ่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายพรรษปัณฑ์เขม  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายพสธร  พรมมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายพอ  พิพัฒเสถียรภาส
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพัชรพร  โฉลกพันธ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงพัชราภา  ปลื้มธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงพัชราวดี  สีดาพารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพัชริญญ์  มีสำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงพัชรี  กระโห้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงพัฒชลิตา  เขื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายพัทธดนย์  โสดานิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายพัทธ์  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
เด็กชายพัลลภ  เรืองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงพาสุข  ครึ้มกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงพิชชาภา  นิยะพัตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงพิชญา  กันชาติ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงพิชญาภา  อันธพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายพิเชฐ  หาญเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายพิเชษฐพงศ์  รักษาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายพิพัฒน์  ชื่นกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงพิมพ์กมล  ก่อกิจสุนทรสาร
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งภูษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วุฒิสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แนวจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ  เรียงวิไลกุล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  น้อยประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญพึ่ง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงพิมพิกา  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายพิสิฏฐ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสนิท
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงพุทธรักษา  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวนนางแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงเพ็ญเพชร  คำสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงแพรวรรณ  สังฆะมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1010
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กิ่งทวยหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายภครัช  ศรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายภควัต  ใบศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงภวรัญชน์  แก้วผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงภัคจิรา  ผาสุขดี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงภัครวี  ภูมิพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงภัทธิรา  เจนวิพากษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายภัทรดนัย  อัคราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายภัทรพล  ปาลิวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงภัทรวดี  ภานะจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายภาคิน  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายภาคิน  แสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายภานุวัฒน์  อิ่มจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายภาม  คงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงภารดี  นิยมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายภีศเดช  ร่างวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรวงอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายภูมิพัฒน์  บางบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายภูมิภัทร  เศษสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายภูริ  งาดีสงวนนาม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายภูริณัฐ  นิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงภูริดา  มีชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายมงคล  คำจุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงมนต์นภา  พรชุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงมนธิดา  พงษ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงมนัสชนก  โอวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงมินตร์ตรา  มนทองหลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงมินตรา  โสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1045
เด็กหญิงมินทร์ตรา  อิฐาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงมีนา  หนูคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงมุฑิตา  แสวงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายเมธานันท์  ตันนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงเมธาพร  แสงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงเมธาพร  เอมโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายเมธาวี  นิลเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายเมธาสิทธิ  คำเอก
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงเมษา  ไชยสอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงยุวดี  สินคง
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายรชต  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายรชต  อ่วมสำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายรณกร  เผ่าเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงรัชติยากรณ์  เจริญรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายรัฐนันท์  ชิตตันสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายรัฐศาสตร์  เอี่ยมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงรัตติกาล  ภูใจตรอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์คูณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงรุจิราพร  ชูทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงรุริญา  โภควัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงลภัสรดา  วันทา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงลักขิกา  มังสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงลัยลา  การีซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายเลิศชาย  ด้วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายวงศกร  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายวงศกร  อ่อนคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายวงศธร  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1080
เด็กหญิงวรกมล  บัวไชยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายวรปรัชย์  อุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงวรรณนิษา  เพ็งหมู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงวรรณวิสา  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงวรวลักญช์  ชาลีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงวรัชญา  อาสาคติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  หล่อทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงวรัทยา  กล้วยน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงวรินทร  โมราบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงวรินรำไพ  อุ่นธงชัยอนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงวันวิสา  อินกันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงวัลนภัส  แตงทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงวาสนา  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงวิชญดา  พูลกสิการณ์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงวิชญาพร  จุณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายวิธิสรรค์  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงวิภาดา  ฉัตรปวงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายวิภาวัส  กิจบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายวิรวัฒน์  ธนภณไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงวิรัญญภรณ์  นาเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายวิรุจน์  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงวิลาวัลย์  เผ่าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงวิลาศิณี  ตระกูลพิบูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงวิลาสินี  มาธุพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายวิศรุต  วสันต์สิริสกุล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายวิศวภัทร  บานแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายวุฒิชัย  เฉยสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงศรสวรรค์  วรามิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1115
เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงศรัญย์รัชติ์  ลักษณะละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายศราวุฒิ  การาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงศศิตา  พงษ์สามภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงศศิธร  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงศศิธร  พงศ์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายศิรวิชญ์  สุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงศิรัญญา  เฮียงโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงศิริขวัญ  อรรคนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงศิริมณฑน์  อุ่นสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายศิริวัฒน์  บุสสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายศิวชกร  หมีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายศุภกร  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายศุภกร  นิยมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายศุภกร  ส่งพุลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  สมบรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายศุภโชค  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงศุภัชญา  สังข์กลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงศุภานิช  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงศุภิสรา  กองจำปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายสนธยา  จันทร์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงสปัน  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายสพลดนัย  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายสมิทธ์  เตชะกัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายสรวิชญ์  อินทสนธิ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายสรายุทธ  พิศอ่อน
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงสโลศินี  อินถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายสหมิตร  มุ่งจ่าง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1150
เด็กหญิงสิรภัทร  วุฒิวงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายสิรวิชญ์  รักษา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงสิริกร  ตาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ปกีรณัม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงสิริวรรณ  สุคันธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสุนันทา  อยู่คะเชน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงสุนิษา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงสุพิชญา  พรมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เจริญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทมนตรี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายสุริยะ  ศิริโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงสุวพิชญ์  วนจันทร์โม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงสุวิณีย์  จันทร์ทาธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินตาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1185
เด็กหญิงหรรษมน  มณีไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงหฤทัยชนก  แสงดวงดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงอคิรญาณ์  วัฒนาเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงอจิรวดี  ภูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงอชิตา  จามรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงอฏิมา  พุฒพันธ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายอณุวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงอนงค์นาฏ  จันต๊ะนาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายอนุภัทร  ชูปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายอภิชัย  แก้วมหิงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงอภิญญา  สำเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายอภิรักษ์  กุศลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายอภิวัชร์  สุขะเต
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงอภิสรา  ตันยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงอมิตา  กลิ่นสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงอรชพร  ร่วมชาติสกุล
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงอรรณัฎฐนันท์  อยู่สนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงอรวรา  แรกขึ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายอักษราภัค  ตนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงอัจฉรา  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงอัจฉราพร  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายอันดา  พงษ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายอัษฎาวุธ  ตะเอ้กา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงอาจรีย์  รักษา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงอาทิตยา  ลิมปเมธี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงอารียา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสระุบุรี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1220
เด็กชายเอกดนัย  ระงับพิษ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายเอกอมร  รุจิระอัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์