ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนภัส  เสาร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  พันธุ์ไม้
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  วรกาล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติพงศ์  วงศ์ศิลา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฎา  เกิดทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษฎา  บกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกษมา  แต้มเขียน
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
10
เด็กชายกษิดิศ  จรรยาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญ์ดา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญอัญญ์  ชายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกันย์ทิตา  ทองแม้น
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
15
เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
17
เด็กชายกิมฟี่  เจง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกุลนัดดา  ขุนจำนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเกสรา  แผนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
20
เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายจตุพร  เขียวคลี่
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายจตุรเทพ  รัตนวิทย์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจรีภรณ์  ทิศกระโทก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายจักรวัฒน์  แม่นปืน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
25
เด็กชายจารุพัฒน์  ยงยุทธ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายเจษฎาภรณ์  น้อยสงวน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฉันชนก  ชิงนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฉิงเซียง  วอล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายชนฐกานต์  งามเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
32
เด็กชายชนันธร  อำนาจศิลป์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนิดาภา  กันตุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชลดา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยชนะ  อินทร์แกว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
37
เด็กชายชัยพร  บุญจวง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายชางเสีย  จัน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
39
เด็กชายชาญณรงค์  พุ่มเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายชินภัทร  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชุดาธัช  หอมหวาน
ป.5
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาดา  จงเจริญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณภัทร  อดกลั้น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฏฐกร  ลัดลอย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐกมล  โคกสีนอก
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐกิตติ์  ธนภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐดนัย  เกษชม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐบี  วินัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐพล  ท้าวสาลี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐรีย์  ถายะเดช
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐวุฒิ  จิระวัชชะนานนท์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณิชาภัทร  ยอดปรางค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายดรัณภพ  ริ้วเลิศศิริกุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงดวงกมล  ตันเฮง
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
58
เด็กชายตรัยคุณ  หงษ์ดี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายทวีศักดิ์  ลิ้มสอน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายทศพล  เงินกอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
คณิตประถม
62
เด็กชายธณิตศักดิ์  พรพิชากุลโรจน์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกร  เมืองที่รัก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
64
เด็กชายธนกฤต  จันลี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายธนกฤต  เราเจริญพร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายธนประวีร์  ลายโถ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายธนิพัฒน์  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธัญพฤกษ์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธานิท  ลืออำนาจ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กชายธาวีวัฒน์  ดวงสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
73
เด็กชายธีรพงษ์  ประจันคีรี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรพันธุ์  วงศ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กชายธีรภัทร  งามแสง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายธีรภัทร  พลอยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนงนภัส  บุตรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนพเกล้า  ถาวรจิตร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายนพัตธร  มีโภคา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
80
เด็กชายนภัสกร  กาบนันทา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียรัมย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนัฐลดา  ห้อยจันลา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองรวีธนายศ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงน้ำวิเศษ  ผู้นำชัย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนิตา  ติ๊ด
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนุชนารถ  น้อย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงบุษบงก์  ดาราศร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายประกาศิต  ไทยบรรหาญ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กชายประเสริฐ  เสริง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปลายฟ้า  กำลังดี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปานตะวัน  ปันส่วน
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
98
เด็กชายปุณณวิช  ทองภา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงเปมิกา  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเปรมจวรรณ  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายพงศธร  เนินบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพจมาน  คอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพนิตา  สุนทรประเวศ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพรนภา  หูกำปัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำแพทย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายพันธวัช  ยอดหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
108
เด็กชายพัสวัสส์  พิกุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายพาที  เฉียงวงศ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพิชยาพร  บัวสง่า
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายพิพัฒน์  ก้องกังวาลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ยิ่งงามแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมรพัทธ  ศิลาอาสน์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายพีรพงศ์  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
115
เด็กชายพีรพัฒน์  สุขารมณ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กชายพุฒิเมธ  หารชัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ
คณิตประถม
117
เด็กชายพุทธรักษ์  ยาสา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเพชรลดา  ลาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงภคพร  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
121
เด็กชายภัทรพงศ์  มั่นปาน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
122
เด็กชายภาคภูมิ  กิตติสกนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
123
เด็กชายภาคิน  กิจสมัย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภินันญา  สุขโข
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
126
เด็กชายเม้งคิม  วรรณ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กชายแมทริว  บิวสตรอม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายยศพล  ศรีโนย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
130
เด็กชายรชตะ  สุดจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงรติกร  แสงวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงรติยา  งามนิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงทิพย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายรามิน  คุ้มไพรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
135
เด็กชายวชิรวิทย์  แปลงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวรัญญา  อ้ายปัน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีวิรุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
138
เด็กชายวรายุส  อินอุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
139
เด็กชายวิชชากร  หอมประไพ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
140
เด็กชายวินซอง  ตี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงศิรญาณ์  เข็มวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงศิริวิภา  จำปาทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
143
เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายศุภณัฐ  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายศุภฤกษ์  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศุภสุตา  เกษรนวลสุกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศุภิสรา  ชนะศุภกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสมสุดา  เดชผิว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสายน้ำ  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสาริศา  เกษมโสตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสาวิตรี  สุระ
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
153
เด็กชายสิทธิกร  ทรงกิจชัยสิริ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุชญา  สมชื่อ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กชายสุธิโรจน์  จิตวิขาม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายสุธีกานต์  ธีระจารุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุนิสา  เสียดขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
159
เด็กชายสุเมธี  ยิ้มมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
160
เด็กชายสุรสิทธิ์  ทิมมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
162
เด็กชายเสกสรรค์  สิงห์สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอื๊อบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
164
เด็กหญิงโสภาวดี  ลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
165
เด็กชายอัครชัย  ศักดิ์ธนากูล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กชายอัครพล  เกิดทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอังคนา  แย้มชม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
168
เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
169
เด็กชายอาจติยะ  เชื่อมกลาง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กชายอาทิตย์  ดวงตะขบ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอานันตยา  นาคสกุล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอารยา  ปาประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอินทรา  ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงเอมมิสา  รักงาม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคารทองคำ (อาคารหลังสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงกมลชนก  นพพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวกมลชนก  อยู่ถาวร
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงกรกมล  ดาทา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายกฤชเชษฐา  เชิงพนม
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายกฤษณพล  เชียรสระน้อย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวกัลยพร  ฤทธิ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูลผล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงกัลยาพร  ชุ่มพรมราช
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงกุลธิดา  นรสิงห์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจิรัชยา  กันพงษ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงจิรัชยา  พันธ์ชมภู
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สมร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงจีรนันท์  ขันขึง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงจุฑามาศ  สื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายแจ๊ค  ยงยุทธ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชนิภา  โสดา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงชนิสรา  สมกุล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชบา  เสือขำ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชรินพัชร  เพ็ชรจิตร์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญอ่ำ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชลธิชา  สงวนนาม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชวกร  สันประเทียบ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายชัยพร  อยู่จงดี
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชาลิษา  วัณทยา
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรจิตร
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงโชติรส  มงคลสถิตคุณ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงญาณิศา  ถายะเดช
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงอารียา  โยธาโครต
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคารทองคำ (อาคารหลังสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงญาณิศา  บุพลับ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีษะเกษ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวญาดาฤดี  เงินชื่น
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงฐานวีร์  วิชัยรัมย์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงฐานิสา  แซ่เลี่ยว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงฐิติมา  ทองพร้าว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นเลิศ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณภัทรกมล  ช่างต่อ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวณัชชา  มะลิแย้ม
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายณัชพิสิษฐ์  เขียนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายณัฐกมล  กมลอมรบุตร
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐชยา  เชื้อคำสี
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินกอง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฐนิชา  เด่นดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณิชา  โชติกันตะ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุขพงษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงดวงกมล  ดวงคุณ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงดวงทิพย์  เอี่ยมสะอาด
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงดาววิจิตร  โพธิจักร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายเตชินท์  ชมพูบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายถิรวัฒน์  เวชไธสง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายทรรศกร  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงทัชชภร  สุทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงเทวี  สุระพันธ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธนพร  เผ่ากัณหา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
241
นายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธนวัฒน์  กันหา
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธรรมธัช  วงศ์พนม
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงธรรมิกา  สำราญกิจ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงธิดา  วิทูรย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงอักษาภัค  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
248
นายอังคาร  เทียบแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคารทองคำ (อาคารหลังสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายธีรศักดิ์  ชอบรส
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายนภสินธ์  สว่างกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคทองดี
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวนภัสสร  จาง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนภัสสร  ปราบภัย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนภาพร  สิทธิพล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนริศรา  ยิ้มใฝ่
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายน้อมนำ  เกิดในหล้า
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนัฏฐิชา  ชัยสิงห์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายนัฐวุฒิ  กันหนองฮะ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชสุภา
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงนันทิตา  วิเศษวิศัย
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนันธิชา  ยิ่งถาวร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนิธิวดี  บัวผัน
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงเนยะนัยต์  แซ่เหลา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงเบญจพร  หยิบกาง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายปฏิภัทร  ประภาสวัต
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายปฐวี  ยงใจยุธ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงปภัศรา  ลิ้มอังกูร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงปภัสสร  แสงสีสม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงประภาสิริ  มลกุล
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปราณปรียา  เหมพรหม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงปรียธิญา  งามบุษย์ศรี
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงปลายลดา  แก้วสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวปวรวรรณ  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายป๋อฮก  ไฮ้
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงปิยวรรณ  นาคจั่น
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
283
นายปุญญานุภาพ  บรรณทอง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงอัฉริยา  วงศ์ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคารทองคำ (อาคารหลังสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงปุณณิศา  ฤกษ์มงคล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
นายเปศล  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพงศ์เทพ  คูณสวัสดิ์ธงชัย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงพรชิตา  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวพรรณกาญจน์  ไม้จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายพลภัทร  สุวรรณโคตร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงพลอยชมพู  พูพิลึก
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายพอลภัทร์  เกษมรัตนพงศ์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงพัชรพร  กูลกิจ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพัชร่ภรณ์  กลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงพิมชนก  อนงค์เทพ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงพิมนภา  มานะกิจ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงพุทธธิดา  พรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
นางสาวเพชรา  อุดมศิลป์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายเพือกพู้  มาย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงภัคธีรา  พึ่งเกษม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงภัคนันท์  ญาติกระโทก
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงภัทรนันท์  กันดิษฐ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์ุแตง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงภัสรีญา  แย้มขจร
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายภัสวัฒน์  สิงห์สิทธุ์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงมนัสวี  ฉุนกระโทก
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงมนัสวี  ชูจันทร์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายมีนดึก  เหงี่ยน
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงมุฑิตา  มูลจัด
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวเมธาพร  นะธิศรี
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เรนทร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 4 อาคารทองคำ (อาคารหลังสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงยุพเรศ  เพ็งรอด
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงยุวดี  ศรีชมภู
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงเยาวพา  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงรดาดาว  ปิยภัทร์กิติ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
327
นายรพีภัทร  งามทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงรมิดา  สำลี
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ผอง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงลักษมา  จิตพริ้ง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงวชิรประภา  เยือง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงวรกานต์  ดำมาตย์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายวรรณชนะ  สร้อยจิตร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงวรวรรณ  บุญงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายวรายุธ  ศรีทองสุข
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เมืองหงส์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงวริศรา  เดชสนอง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
342
นางสาววัลลิภา  สุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงวารินท์  สุทธิรณ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
นางสาววาสนา  สมบูรณ์รัมย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงวิรนันท์  ทัดศรี
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวิไลวรรณ  บรรจง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงศรีสมพร  นิลประกาศ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงศศิกานต์  พูลมงคล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงศศิธร  นรากร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงศศินภา  ไผ่พงษ์ขำ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงศศิวิมล  สีหะราช
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงศิรประภา  กันอบ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงศิราพร  ของนา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอาริษา  แสนวันนาม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 4 อาคารทองคำ (อาคารหลังสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กหญิงศิริรัตน์  ระวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศิลาอ่อน
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงศิวราพร  พรมศิริเดช
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
361
นายศุภาวุฒิ  ไขดอน
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายเศรษฐภักค์  อัครเรียงหล่อ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงสัณห์สิรี  พันธ์กว้าง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงสาวิตรี  พลหนองหลวง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
368
นายสิปปภาส  พิมอ่อน
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวสิริกร  มีกง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสิรินภา  สุคนที
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงสิริรดา  ครเกษม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงสุชาดา  แดงโชติ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงสุดารัตน์  โลภตะคุ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงสุดารัตน์  อัสสานนท์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงสุภัคษา  กงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายสุรี  เจีย
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงสุรีรัตน์  นางาม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายสุวพิชญ์  วิเศษกุลพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงสุวรรณา  ถาวรกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายโสภน  เขียวมั่ง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
383
นายองอาจ  น้อยลา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงอชิรญา  เทียกันที
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงอทิตยา  แป้งผง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงอนัญญา  กุผาลัง
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงค์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายอภิเชษฐ  นวงษ์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงอรยา  วรคำ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงอรฤทัย  จินดาโชติอมร
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงอริษา  ตัวกะลัน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
393
นางสาวเเก้วตา  เงินล้วน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิง;รกัญญาวีน์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายกนก  กานดา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกนกนิภา  ไกรจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกมลชนก  โสดจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกมลรัตน์  ฟักแฟง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกมลวรรณ  พันสี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
400
เด็กชายกรกช  ยังสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกรชนก  วงษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกรชุรี  ศรีระษา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกรวรรณ  การหนองใหญ่
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายกฤติรัฐ  คำหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
406
เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกฤษฎากรณ์  กองเทพ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
408
เด็กชายกฤษฏา  กุลวิมล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกฤษฏิภัชน์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกวินนาฏ  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ศรีผดุง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกัญญรัตน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลีอุดม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกันตพล  ศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกันติทัต  จำปาวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกัลยาณพรรวดีย์  คำพา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกิตตินันท์  ห้องแซง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกุลธวัช  วงพรมบุตร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกุลธิดา  มีน้อย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงเกวลี  พลดร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ชาญยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงคณพร  วังหนอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
424
เด็กชายคนาธิป  ภูมิชัยโชติ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายครองศักดิ์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
427
เด็กชายคุณานนต์  อำแพง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายจตุรวิชญ์  เดชพร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์ถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กหญิงจนิตตา  ปันส่วน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงจรัสรัตน์  สกุณี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
433
เด็กชายจักกฤตย์  มุ้งบัง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายจักรกริช  มหาลา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กชายจักรินทร์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  นิลมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
437
เด็กชายจารุวัฒน์  สาโสภา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงจิดาภา  พลโยธา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีพนมธนากร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจินตนา  ลดกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจินลดา  เขียววิจิตร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กชายจิรกฤต  นาควิลัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กชายจิรพัฒน์  มาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงจิรพิณญา  ดุลยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงจิรวดี  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงจิรัชญา  มาจังหรีด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีอรัญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พาสันต์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่งท่อ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเชิด
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
452
เด็กชายเจษฏา  วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายฉัตรชัย  จ่าพิชม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  สุริญาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชญานี  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงชนิกานต์  โมคกุล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงชมพูนุช  มากดี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชรินพัชร  ถนอมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชลดา  ปัตชา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชลดา  ปัตซา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
463
เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชิษณุ  เทียมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุ้ยหงิม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงอรุณี  ชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
467
เด็กชายอลงกรณ์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
468
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลจันทร์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
469
เด็กชายชุติเทพ  อยู่เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงญาโณทัย  แช้มครบุรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายฐิตเศรษฐ์  เขมะโกศลสันติ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงฐิติพร  ผายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงฐิติมา  เพชรจำรัตน์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
475
เด็กชายฐิติศักดิ์  เตมี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณฐวัฒน์  กุลยดุลย์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปะอันทัง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พุดทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  เขมะโกศลสันติ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัฐกุล  กรเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐชา  กอนแสง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชอบทำกิจ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงณัฐณิชา  คมยิ่งรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
487
เด็กชายณัฐดนัย  เผ่าเฮ็ง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐธันยา  แสวงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายณัฐพล  ขุนสนิท
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงดรีม  หนองสังข์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายดัสกร  คงทน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงดาราวดี  สุวรรณเสสังข์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันทีท้าว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
495
เด็กชายเตชสิทธิ์  ใจประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
496
เด็กชายเตชสิทธิ์  นอแก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
497
เด็กชายเตชากร  ศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงทนิดา  ณรงค์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
499
เด็กชายทวีสิน  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
500
เด็กชายทันซาน  เล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเทพพิทักษ์  สายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
502
เด็กชายธงชัย  แกมพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
503
เด็กชายออชิตพงศ์  สุขปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอาทิตยา  มิ่งมาลี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายธนกร  ปะอันทัง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธนกฤต  เถื่อนทับ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนนชัย  หารพรม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงธนภรณ์  วัตมะณี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธนภัทีร  พรศฺลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธนภูมิ  จำปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนวัฒน์  ปานพลอย
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนะชาติ  สอนหล้า
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงธนัชพร  เขียวไธสง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงธนัชพร  วะรังศรี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงธนัญชนก  ถมปัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธนัญชนก  ระบกเวีย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธนัท  ลืออำนาจ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธนากร  อาษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนานันต์  รอดงาม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธรรมชยากรณ์  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธวัชชัย  วิชพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรชะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สายเครือบุญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธันยมัย  ชัยแสงศรีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธารวิมล  ดีผึ้ง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธาริศรา  สุวรรณเครือ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธาวิน  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธินัลดา  เครืออนันต์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธีธัช  บุญมาเครือ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธีร์จุธาศ์  พูลศิลป์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธีรทร  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธีร์ธวัช  เงินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธีรพงษ์  โตสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธีรภัทร  ดีวงค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงอาทิติยา  จรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายนชต  เสือขำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงนนทกร  บุตรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายนพกร  แสงสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงนพเก้า  ลุนละลาด
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายนพคุณ  ขุนเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
546
เด็กชายนพรัตน์  วรรณพัฒ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
547
เด็กชายนภสินธุ์  หว้งคงพินิจ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงนภัสร  ดาวเรรัมย์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงนภัสสร  เชื่อมกลาง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนมัสยา  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
551
เด็กชายนราวิชญ์  คุณมาศ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงนรินทิพย์  ปัตซา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนันละยา  บุญเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนารีรัตน์  พนมสิงห์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ทิพประมวล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนิชานันท์  ศิริมิรินทร์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนิภาธร  กันเกตุทิม
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนิภาธร  ผอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายนิรวิทธิ์  อินทร์นาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
561
เด็กชายบริพัตน์  นพทัน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
562
เด็กชายบอย  คูณ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคสุนทร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงค์ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงเบญจรัตน์  กรองมะเริง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงปนัสยา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงปภาวรินท์  เครืออนันต์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายปรเมศร์  สมยาเย็น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายปรเมศวร์  บุญโย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงประภัสสร  วนิชชากร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงปราณปริยา  เกษร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายปริญญา  อิ่มอ้วน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายอานนท์  อิสโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงปรียาวดี  ขีดสำโรง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงปวรัตน  คงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงปัทมา  ขลากระโทก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงปาณิศา  สารกุล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายปาราเมศ  ขำดี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงปาริฉัตร  นาถ้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปาริฉัตร  มีสุข
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปาริชาติ  ประยงค์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปาริศา  วอทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปิณฑิรา  ผ่องอำไพ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปิ่นพลอย  แสงสี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
592
เด็กชายปิยะ  เพ็งกาล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปุณยรัตนะ  ปะตินัง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริผล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงเปมิกา  จิตรพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงเปมิกา  นิกรบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงเปมิกา  นีสกุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงเปรมจิรา  น้ำมะลิ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
599
เด็กชายพงศ์พล  ปิ่นผักแว่น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายพชรพล  วันวงษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงพชรภรณ์  อภัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงพนิดา  ผลผาเลิศ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงพลอยขวัญ  สามพิมพ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สโมสร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อามาตย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายพลาธิป  รังสินธุ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวกดี
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงพัชริดา  อ่องยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงพัณณิน  บัวบุญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพัสวีภัค  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพิจิตรา  สินเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงอาริสา  พร้อมเพรียง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงพิชญา  ต่อกำลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพิชญา  ทองมี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงพิชญาภัค  องค์โฆษิตพร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายพิตตินันท์  แตงนาค
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพิพัฒน์  นิลประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทียนชัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
620
เด็กชายพีรณัฐ  กานดา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
621
เด็กชายพีรพัฒน์  คำแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็งปฐม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงเพชรกระรัต  ธนะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก่นจันทร์ใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงเพ็ญนภา  จิตรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศรลือชัย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงฟาติมะห์  มัธยูนุช
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงภคพร  กันดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงภคพร  โตด้วง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายภควัติ  ศิริโชคิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงภัทรพี  อาศัยกลาง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงภัทรภร  ยะหัตตะ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงภัทรภา  ยะหัตตะ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงภัทรวดี  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อังไชยบุญศรีสุข
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายภาคิน  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงภาธินี  สีทองเกตุ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
641
เด็กชายภานุ  สิงห์ศิลา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงภีรดา  จิตรวงษ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
643
เด็กชายภูธารักษ์ณ์  วงศ์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
644
เด็กชายภูบดี  บุตรคง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
645
เด็กชายภูมิใจ  เบิกประโคน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายภูริวัจน์  มาตุกุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
647
เด็กชายภูวดล  โนนยาง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงอาริสา  โสดาราม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กชายภูวนัณฐ  มุ่งจงรักษ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงมณีจันทร์  สิทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงมรกต  ปัจฉิม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงมาริส่า  อาร้อน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายมิ่งมงคล  ศรีตาลแก่
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงมินตรา  แผ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงมีเดีย  ซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงเมธาวี  ดิษแพ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงยุพารัตน์  สลุงอยู่
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงรติมา  สุมิ่งสาลี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงรพีพร  อาศัยกลาง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงรมิดา  กัลปพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงรวิสรา  วังหนอง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
663
เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
664
เด็กชายรัฐพล  นาใจคง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงรัตนวดี  อิทรสม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงรุ่งนภา  แววหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงรุริญา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงลภัส  โชคสิริจินดารัตน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงลลิตา  แสงเงินรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงลินดา  เชือน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แดงโชติ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงวณิชญาณ์  กวางเฉลียว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงวณิชยา  คำพิชิต
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงวนัสนันท์  สงทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงวรกานต์  ปานสุข
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงวรพิชชา  นิลฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กชายวรเมข  ดอนตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงวรรณภา  สอนวิชา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กชายวรฤทธิ์  วงค์หนูพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงวรัชญาการณ์​  บุญพามา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงวรัญญา  สวัสดิผล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายอิทธิพล  อินทรสูต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กหญิงวรัทยา  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงวริศรา  มาจังหรีด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงวารุณี  แก้วเคน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงวิจิตรา  กลี้ยงตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงวิจิตรา  เกลี้ยงตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีวงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงวิชุดา  หลวงศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงวิภาพักตร์  สว่างอัตถากอน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
695
เด็กชายวิรัลพัชร์  ยุทธนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงวิริฒิภา  งามบุญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงวีรนันท์  อุตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
698
เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงศศลักษณ์  ปานอุดม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์โฉม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงศศิญาภัทร  ศรีโวหะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงศศิมากรณ์  ดีพา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงศศิวรรณ  ไกรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงศิริพร  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงศิริวรินทร  มงคลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงศุพิชญ์สรา  พรประพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
707
เด็กชายศุภกร  จิตรน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
708
เด็กชายศุภกร  จิตรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
709
เด็กชายศุภกร  เวียงฆ้อง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กชายศุภณัฐ  จตุรงค์พานิชย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงศุภักษร  คำจันทราช
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงศุภานัน  สินาคมมาศ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
713
เด็กชายสนชัย  พลเภา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงสมิตา  เสาวรี
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
715
เด็กชายสรวิศ  ภูมิเรศสุนทร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงสวิชญา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
717
เด็กชายสหรัถ  ลีสีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
718
เด็กชายสังหะ  ยู
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายสันติพัฒน์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายอิ่มแมน  เชื้อวงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 4 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายสิรวิชญ์  แจงกระโทก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงสิริยากร  สองนิลภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสุกัญญา  กันภัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสุชานันท์  สอนแสง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
727
เด็กชายสุทธิเกียรติ  รติพรเลิศ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
728
เด็กชายสุทธิพงศ์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสุทธิภัทร์  ไวนุขันธ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงสุธาสินี  โกนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงสุนันทา  เกษรเนียม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงสุปรีียา  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงสุพรรษา  โพสาวัง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงสุพัตรวดี  ชอบรัก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงสุพิชา  คะรานรัมย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงสุภัชชญา  ปาหมี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงสุภัทรา  เทียนมณี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญข้าว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงสุภา  โส
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงสุมิตรา  ระงับภัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงหนึ่งเพชร  แสงสี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาโล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายอดิศร  สมใจ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายอดิศร  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงอติพร  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงอนันตญา  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
749
เด็กชายอนุพงษ์  สังข์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงอนุศรา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายอภิเดช  เทพา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายอภิมุข  หิรัญภัทรสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
754
เด็กชายอภิวิชญ์  บุปผา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงอรณิชา  เค้ายา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงเอมิกา  พร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 502
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูรัตน์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงปาณิสรา  กุมรัมย์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น