ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  สุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกนกพล  เจริญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตติกูล  พัชนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญจน์ญาดา  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติพัชญ์  หลวงสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกิตติยา  ละวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์โอสถ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายคณพัฒน์  สิงห์วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจันทราทิพย์  เด่นกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจิตติภัทรา  กาบปีธนาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจุธาเทพ  ธำรงธนาวรเมธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชัยณรงค์  ไชยจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายชิษณุพงศ์  สืบเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐพล  พิงพาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฐภัทร  อุ่นถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายณัฐวรา  ตั้งชูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณิชาภา  บุญชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณิชาวีร์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธนภรณ์  แม่นปืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงธนัญชนก  ภูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนากร  โพธิ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธีรเดช  รูปสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายนนทวัฒน์  คำเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนาตาชา  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายนิติโชติ  ทวีสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงป.นิธีณ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  ปล้องศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปวริศา  คุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธิรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายพชรพล  แสวงมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพัชราสิรี  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพิชชาภา  เชียงดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายพิทักษ์  วารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพิมพ์พจี  โตสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายพีรวิชญ์  ลากุลเพีย
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายภัทรวัต  สงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายภาคิน  จิตหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายวรฤทธิ์  นนทะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงวิชยาพร  โพธิ์นิมิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายวิชิญะ  ทัศนชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายศุภกร  สุระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายศุภพล  วรรณุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงศุภัชญา  โสภณดิเรกพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายสิรภพ  เชียงแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายอฏิพงศ์  บูรณะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายอภิวิชญ์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงอริสรา  ผลิตพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายอาทิชา  นึกสู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
63
เด็กหญิงกนกอร  เด่นกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกฤตภาส  ขันตรีจิตร์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประคองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกัลยกร  มันปอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ประประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงขวัญชนก  สังสิมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงเขมรินทร์  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจตุพร  เล่สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจินต์ศุจี  ฉินศิริเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจินตาภาส์  มานยีมุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจีราวิท  สุขโขทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายฉลองรัช  ดีจอง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชนัญชิดา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชลธิชา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชาลิสา  จิตละมุน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชินวุฒิ  ศิริโวหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงญาณันธร  ชลาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงญาณิศา  โงนสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฏฐชัย  กลมเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐกิตต์  สีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐนันท์  เกือบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐพงษ์  รวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฐพร  วายลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สีไสไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายทนงศักดิ์  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนกร  สุขสำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนพร  บุตรยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนภูมิ  ทุมมาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กหญิงธนัญชนก  คงพินิจ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธัญพิชชา  หินโทน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวรฏังกนันท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธีรดนย์  ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธีรวัต  แก้วเทียมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนภัสสร  ติวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนวพร  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายนักรบ  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนัทธมน  ศิริวัฒนาทร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนันทกานต์  บินเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนันท์นภัส  กุสติ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายนิกกี้  พรดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนิตยา  เจียรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนุช  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  แหวนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปณิสรา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อร่ามศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปานชีวา  สอรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปิยพร  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเปรมปิติภัทร  ศรีคล้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวพรชิตา  เพียขันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพรลภัส  ดอนผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพัฒนพงษ์  สุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพัทชรินทร์ทิพย์  สังข์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพิชชานันท์  บริพัตรโกศล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิชญาภา  นามพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงภมรรัตน์  เปียไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภัคพล  คำเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายภัชรพล  สามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตยุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงภัทรธิดา  พนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงภัทรา  ตรีหกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงภาวินี  เอิบอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายภูเบศวร์  ใสกามล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงมิ่งมาตา  สาอุตม์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงมินตรา  ชมนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ชาน
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะสร้าง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายวุฒิชัย  สีดาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงศุภิสรา  จ้อยชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายสกลวรรธน์  นาสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเหวียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสโรชา  แม่นปืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสิรินดา  แก้วนิคม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสุดาทิพย์  เพลียสุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงสุรภา  พนมสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายสุรยุทธ  ศรีนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเสกสรรค์  บุญหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายหัสดินฐ์  เกตุนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอนัญพร  พูนเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงอรพรรณ  ล่วงเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอริสรา  หน่อน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายอินทรีย์  สุขกะเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายุสุริยะ  ศรีนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์