ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  สุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  เจริญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตติกูล  พัชนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญจน์ญาดา  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติพัชญ์  หลวงสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติยา  ละวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์โอสถ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
11
เด็กชายคณพัฒน์  สิงห์วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจันทราทิพย์  เด่นกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิตติภัทรา  กาบปีธนาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
14
เด็กชายจุธาเทพ  ธำรงธนาวรเมธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
15
เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
17
เด็กชายชัยณรงค์  ไชยจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
18
เด็กชายชิษณุพงศ์  สืบเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
19
เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐพล  พิงพาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐภัทร  อุ่นถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐวรา  ตั้งชูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณิชาภา  บุญชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณิชาวีร์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธนภรณ์  แม่นปืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธนัญชนก  ภูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
28
เด็กชายธนากร  โพธิ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
29
เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
30
เด็กชายธีรเดช  รูปสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
31
เด็กชายนนทวัฒน์  คำเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนาตาชา  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
34
เด็กชายนิติโชติ  ทวีสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
35
เด็กหญิงป.นิธีณ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  ปล้องศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
37
เด็กหญิงปวริศา  คุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
38
เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธิรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
39
เด็กชายพชรพล  แสวงมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพัชราสิรี  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพิชชาภา  เชียงดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
43
เด็กชายพิทักษ์  วารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิมพ์พจี  โตสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
45
เด็กชายพีรวิชญ์  ลากุลเพีย
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
46
เด็กชายภัทรวัต  สงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
47
เด็กชายภาคิน  จิตหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
48
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
49
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
50
เด็กชายวรฤทธิ์  นนทะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
51
เด็กหญิงวิชยาพร  โพธิ์นิมิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
52
เด็กชายวิชิญะ  ทัศนชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
53
เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
54
เด็กชายศุภกร  สุระพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
55
เด็กชายศุภพล  วรรณุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
56
เด็กหญิงศุภัชญา  โสภณดิเรกพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กชายสิรภพ  เชียงแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
58
เด็กชายอฏิพงศ์  บูรณะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
59
เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
60
เด็กชายอภิวิชญ์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอริสรา  ผลิตพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
62
เด็กชายอาทิชา  นึกสู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
63
เด็กหญิงกนกอร  เด่นกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
65
เด็กชายกฤตภาส  ขันตรีจิตร์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประคองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกัลยกร  มันปอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ประประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
69
เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงขวัญชนก  สังสิมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงเขมรินทร์  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงจตุพร  เล่สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงจินต์ศุจี  ฉินศิริเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจินตาภาส์  มานยีมุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
76
เด็กชายจีราวิท  สุขโขทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
77
เด็กชายฉลองรัช  ดีจอง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงชนัญชิดา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
79
เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงชลธิชา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงชาลิสา  จิตละมุน
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
82
เด็กชายชินวุฒิ  ศิริโวหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงญาณันธร  ชลาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงญาณิศา  โงนสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
86
เด็กชายณัฏฐชัย  กลมเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
87
เด็กชายณัฐกิตต์  สีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
88
เด็กชายณัฐนันท์  เกือบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
89
เด็กชายณัฐพงษ์  รวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงณัฐพร  วายลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
91
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สีไสไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
94
เด็กชายทนงศักดิ์  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
95
เด็กชายธนกร  สุขสำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธนพร  บุตรยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
97
เด็กชายธนภูมิ  ทุมมาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กหญิงธนัญชนก  คงพินิจ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงธัญพิชชา  หินโทน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวรฏังกนันท์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
101
เด็กชายธีรดนย์  ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
102
เด็กชายธีรวัต  แก้วเทียมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
103
เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงนภัสสร  ติวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงนวพร  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
107
เด็กชายนักรบ  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงนัทธมน  ศิริวัฒนาทร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงนันทกานต์  บินเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงนันท์นภัส  กุสติ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายนิกกี้  พรดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงนิตยา  เจียรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงนุช  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
115
เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
116
เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  แหวนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงปณิสรา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อร่ามศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงปานชีวา  สอรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงปิยพร  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
121
เด็กชายเปรมปิติภัทร  ศรีคล้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
122
นางสาวพรชิตา  เพียขันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงพรลภัส  ดอนผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
124
เด็กชายพัฒนพงษ์  สุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงพัทชรินทร์ทิพย์  สังข์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงพิชชานันท์  บริพัตรโกศล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงพิชญาภา  นามพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงภมรรัตน์  เปียไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
129
เด็กชายภัคพล  คำเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
130
เด็กชายภัชรพล  สามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตยุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงภัทรธิดา  พนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงภัทรา  ตรีหกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงภาวินี  เอิบอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
136
เด็กชายภูเบศวร์  ใสกามล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงมิ่งมาตา  สาอุตม์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงมินตรา  ชมนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ชาน
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะสร้าง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
142
เด็กชายวุฒิชัย  สีดาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
143
เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงศุภิสรา  จ้อยชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
146
เด็กชายสกลวรรธน์  นาสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเหวียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงสโรชา  แม่นปืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
149
เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงสิรินดา  แก้วนิคม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงสุดาทิพย์  เพลียสุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงสุรภา  พนมสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
154
เด็กชายสุรยุทธ  ศรีนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
155
เด็กชายเสกสรรค์  บุญหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
157
เด็กชายหัสดินฐ์  เกตุนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงอนัญพร  พูนเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงอรพรรณ  ล่วงเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงอริสรา  หน่อน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
163
เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
164
เด็กชายอินทรีย์  สุขกะเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
166
เด็กชายุสุริยะ  ศรีนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม