ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชกร  วิสัชนาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
2
เด็กชายกชพล  มะขามหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  มนัสปิติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  จิตชาญวิชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรชนก  ยมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
9
เด็กชายกรฤทธิ์  ภาวรเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
10
เด็กชายกรินทร์  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤตมุข  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตเมธ  ชะนะขวัญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติปุณย์  ปุริผาย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤติพงศ์  กอบแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกฤษติกานต์  วงศ์จอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษนนท์  ห้องสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
21
เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกวินธิดา  แสวงการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกวิสรา  ชุนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
24
เด็กชายกสิณภณ  สันทาลุนัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยังมี
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุ่มพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
31
เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตพัฒน์  ห้วยอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
33
เด็กชายกันตภณ  ธิติพงศ์กร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกันต์สินี  วงศ์พัฒนานิวาศ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนกรุด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
37
เด็กชายการันต์  ทรงสีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติชัย  จินดามนต์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติชัย  พุ่มพฤกษา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติพัฒน์  อนันต์ศฤงฆาร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
42
เด็กชายกีรดิษ  มีขันทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกุลวดี  หาญวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกุลิสรา  ไทรวงกต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
46
เด็กชายเกัียรตินันท์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
47
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
48
เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงขนม  สังจพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงขวัญลดา  แนวคำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคฑาภรณ์  หมีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
53
เด็กชายคมกฤษณ์  ยะโหนด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
54
เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงครองบุญ  จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
56
เด็กชายคุณากร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
57
เด็กชายคุณากร  สิงหนพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
58
เด็กชายจตุรพร  เทียนเหลือ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
59
เด็กชายจรินธร  ยิ่งวัฒนาพร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจอมขวัญ  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
61
เด็กชายจักรธร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจันทกานต์  เลือดกระโทก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจารุนันท์  อุปัชฌาย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิดาภา  เตชะรุจิรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิดาภา  เสือส่อสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิตตพัฒน์  เลิศศรีนภาพร
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
68
เด็กชายจิธัช  พรรณวิลาสกุล
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
69
เด็กชายจิรณัฐ  คุณเดชะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
70
เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
72
เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
73
เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจิรัชญา  ปานอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
76
เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิราภรณ์  คงนิล
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
78
เด็กชายจิรายุ  ยิ้มทะโชติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
79
เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
80
เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจุฑาทิพ  โค้งรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
82
เด็กชายเจษฎา  แก้วหล้า
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  คำวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
84
เด็กชายชญานนท์  คุ่ยเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตังควณิชย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชญานิน  ทาไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชฎาลิยา  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
89
เด็กชายชนะชัย  เพ็ชรนิล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
91
เด็กชายชนานนท์  ภุมรินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชนารดี  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชนิสากร  กิตติสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชมพู  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญญาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
96
เด็กชายชยานันท์  เรืองเทพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชลิตา  พวงพี่
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
98
เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ
ป.5
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
99
เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
100
เด็กชายชวนากร  พลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
101
เด็กชายชวิน  แฟ้มคลองขอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
103
เด็กชายชัยวัฒน์  ปริโส
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
104
เด็กชายชานล  ภาณุภัคนาคิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชาลิสา  เล้าประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขคำภา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
107
เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
108
เด็กชายฌาณวิทย์  ขุนภักนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงญาณัจฉรา ดอนน่า มารีย์  สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
110
เด็กหญิงญาณิศา  ประไพธนบวร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงญาณิศา  เอกพานิชยกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
112
เด็กชายฐานพัฒน์  สโรชธำรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงฐานวดี  ศรีสมุทรนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
114
เด็กชายฐาปกรณ์  สังข์ขาว
ป.6
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงฐิตาภา  รุจิกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฐิตารีญ์  นาคทัต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
119
เด็กชายฐิติพันธ์  เชาว์ดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
120
เด็กชายฐิติพันธุ์  มานะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
121
เด็กหญิงฐิติภา  แสนสีละ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
122
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พร้อมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
123
เด็กชายฐิติวัฒน์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
124
เด็กชายฐิติศักดิ์  ศรีวงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
125
เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณฐกร  ต้นโต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
127
เด็กชายณฐนนท์  นันจันดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณหทัยพร  พรไพศาลชูสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัชชา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัชชา  พวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
132
เด็กชายณัชพล  ยางหลวง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
134
เด็กชายณัฏฐกร  ทางตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฏฐิยา  ขอดรัมย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐณพร  สุทธินุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหาพรม
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐนพิน  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐนันท์  เดชประสาท
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐพัฒน์  เหลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐภัทร  ฉ่ำบุญรอด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐริกรานต์  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐริกา  ปะติเก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โอ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
157
เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงดุจษะนันทน์  จงพัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงดุษฎี  มณีน้อย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นอบนบ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
161
เด็กชายเตชทัช  ประทุมศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
162
เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
163
เด็กชายทรงภพ  หุ่นทั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
166
เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
167
เด็กชายธณิณธร  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
168
เด็กชายธนกร  สรรพศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
169
เด็กชายธนกฤต  วิงวร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
170
เด็กชายธนกฤต  อภิวัฒนเบญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
171
เด็กชายธนกานต์  อาจสงคราม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
172
เด็กชายธนโชติ  แก้วเก้า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
173
เด็กชายธนดล  คำอิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
174
เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
175
เด็กชายธนพนธ์  ครุฑจ้อน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธนพร  อินผา
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
177
เด็กชายธนพล  ออมใช้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
178
เด็กชายธนพัฒน์  รวมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงธนภรณ์  อภิวัฒน์วัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
180
เด็กชายธนภัทร  ถินแพ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
181
เด็กชายธนวัฒน์  ธนะมั่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
182
เด็กชายธนวัต  ถินแพ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
183
เด็กหญิงธนาภรณ์  พิทักษา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธนิษฐา  จูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
185
เด็กหญิงธมนต์กานต์  ธนัทกุลโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธมนวรรณ  อาภาวุฒิภาคย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
187
เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจุนันท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
190
เด็กชายธัญญรัตน์  สานศาศวัต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
191
เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
192
เด็กหญิงธัญยพร  พัฒนศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
193
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธันยชนก  เมืองรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
196
เด็กชายธาวิต  รัตนเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
197
เด็กชายธีร์ปพน  ก้อนเมฆ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
198
เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
199
เด็กชายธีรภัทร  มาบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
200
เด็กชายธีรศาสนติ์  สีคะสิงห์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
201
เด็กชายธีรเสฏฐ์  สุริยฉัตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
202
เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
203
เด็กชายนนทวัฒน์  วงค์กาฬสินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
204
เด็กชายนพดล  มีบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
205
เด็กชายนพรุจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
206
เด็กชายนภดล  คำกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
207
เด็กชายนภัสกร  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
208
เด็กชายนภัสดล  ดุลย์นุตรแก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
209
เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเปล่ง
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนรมน  แจะรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
212
เด็กชายนราธิป  เพ็ชร์อยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
213
เด็กชายนราธิป  รุ่งทิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
214
เด็กชายนราวิชญ์  สุขสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนวลพร  พักวัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
217
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
218
เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
219
เด็กชายนันทิวัฒน์  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
220
เด็กชายบรรณรต  รถทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
221
เด็กหญิงบุญญาพร  ทิพเส้ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
222
เด็กหญิงบุณยาพร  จตุพล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
223
เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
224
เด็กชายป.กิตติ  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
225
เด็กชายปกป้อง  ทองชิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
226
เด็กชายปฏิภาณ  กำพุฒกลาง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
227
เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปทิตญา  ภูกิจคุณาเดชากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปทิตตา  กรุดอินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปธานพร  แช่มสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปนัสยา  กล่ำประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
233
เด็กชายปภังกร  มณีวงค์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปวะบุตร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
235
เด็กชายปภาวิน  จิวปภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
236
เด็กชายปรวัฒน์  บุญภมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
237
เด็กชายประกิต  ราชวงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
238
เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
241
เด็กชายปวีณ์กร  ไล
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวีสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปัทมา  กมลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
245
เด็กหญิงปาณิศา  ฉายแสงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมกมลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
247
เด็กหญิงปาณิสรา  อารักษ์วาณิช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
248
เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
249
เด็กหญิงปานอุษา  รตะวาณิช
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
250
เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
251
เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์กลับ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
252
เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
253
เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
254
เด็กชายปุรพงศ์  สุคนธ์เขต
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
255
เด็กชายพงศกร  ไม้คง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
256
เด็กชายพงศธร  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
257
เด็กชายพงศธร  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
258
เด็กชายพงศ์พณิชย์  ศิริโพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
259
เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพชวรรณ  เซ็งศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพนิตพร  เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพรกมล  ต้นโต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพรชนก  อ่าวสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริชัยเอกวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
265
เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพรรณษา  สีหะกุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพราวกร  สัปจาตุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพราวนภัส  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพรีมลดา  จันทรรักษา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
270
เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
271
เด็กชายพลวัฒน์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
272
เด็กชายพลิช  พงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพัชชาภรณ์  จันทร์โต
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
275
เด็กชายพัชรพล  พิทยากรศิลป์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
276
เด็กชายพัชระพรชัย  ค้าไป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพัชรา  ปั้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
278
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวงศ์ทรณ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
279
เด็กหญิงพัณณิตา  คงนอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
280
เด็กหญิงพัทธราวลี  พรพิชิตนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพัทรพล  อัมภวัน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
282
เด็กหญิงพันธชา  เส็งเอม
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
283
เด็กชายพัสกร  รัตนรังคะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
284
เด็กหญิงพิชชา  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
285
เด็กหญิงพิชญาภา  สุขผล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
286
เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
287
เด็กหญิงพิชฎา  กุลทรงคุณากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
288
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธิ์พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
289
เด็กหญิงพิมพ์นรี  ตระกูลบางคล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
290
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พงศ์เศรษฐบุตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
293
เด็กหญิงพิมพ์สิริชา  วุฒิปัญญาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
294
เด็กหญิงพิมภิษา  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพีรดา  มูลหา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
297
เด็กชายพีรภัทร  เพชรดีคาย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
298
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
299
เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงจีบ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
300
เด็กชายพุทธิพงศ์  บัวกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
301
เด็กชายเพชรทองแท้  วารีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
302
เด็กหญิงเพชรลดา  ทวีบุญรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
303
เด็กชายเพราพงศ์พล  สหมิตรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
304
เด็กหญิงฟ้าใส  คูณน้อย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
305
เด็กหญิงภคมน  บุญเทพประทาน
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
306
เด็กชายภราดร  ภูจิพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
307
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  อริยรัฐธนาโชค
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
308
เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
309
เด็กชายภัทรพล  พรหมโคตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
310
เด็กหญิงภัทรมน  เจริญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
311
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
312
เด็กหญิงภัทริดา  ทริเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
313
เด็กชายภากร  บุญตานนท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
314
เด็กชายภาคิน  แก้วพลงาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
315
เด็กชายภาณุเดช  สุนทรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภาณุพงศ์  ทองถนอม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
317
เด็กชายภาณุรุจ  ขาวโสภาชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
318
เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
319
เด็กชายภานุวัตน์  สร้อยศรีขำ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
320
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถนอนสิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
321
เด็กหญิงภิรญา  เชื้อนุ่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
322
เด็กชายภีรพล  รอดพิสา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
323
เด็กชายภูกริช  จันทร์ม่วง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
324
เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลตรีลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
325
เด็กชายภูรี  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
326
เด็กชายภูวนาท  บุญภัทรานนท์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
327
เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
328
เด็กชายภูวิศ  เหมือนถนอม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
329
เด็กชายภูษิวัฒน์  ปาแดง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
330
เด็กชายภูสิต  บุญชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
331
เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
332
เด็กหญิงมณีรัตน์  จงพัฒนะสินสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
333
เด็กหญิงมลทิยา  ขวัญตา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
334
เด็กชายมหาสมุทร  สุวรรณชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
335
เด็กหญิงมิ่งกมล  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
336
เด็กหญิงเมธาพร  หมีเงิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
337
เด็กชายยศนันทน์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
338
เด็กชายยศภัทร  ยศศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
339
เด็กหญิงยูมี  ชอน
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
340
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เสือเหลือง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
341
เด็กชายโยธิน  ศรีริปี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
342
เด็กหญิงรตนพร  จงรัก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
343
เด็กหญิงรมิดา  คนโททอง
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
344
เด็กหญิงรักขิตตะ  จันทร์ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
345
เด็กชายรังสิมันต์  กลั่นทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
346
เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
347
เด็กชายรัชธีร์  อมรสุทธิไพศาล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
348
เด็กหญิงรัญชิดา  หงษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
349
เด็กชายรัฐนันท์  สุขคำภา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
350
เด็กหญิงรัตนา  หงษ์คู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
352
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
353
เด็กชายฤทธิไกร  ขวัญจ่า
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
354
เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
355
เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
356
เด็กชายวงศพัทธ์  พิมพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
357
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
358
เด็กชายวชิระพงษ์  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
359
เด็กหญิงวณิชชา  วงษ์เสวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
360
เด็กหญิงวทันยา  แซ่ดู่
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
361
เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
362
เด็กหญิงวรนุช  นิ่มคง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
363
เด็กชายวรพล  วัฒนาพร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
364
เด็กชายวรภพ  เร่งร้อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
365
เด็กชายวรเมธ  ประมงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
366
เด็กชายวรเมศร์  ลีลาวัฒนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
367
เด็กหญิงวรรณธิณี  เมืองถ้ำ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
368
เด็กชายวรัญชิต  ไข่ค้างพลู
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
369
เด็กหญิงวราภรณ์  เกล็บจุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
370
เด็กหญิงวราภรณ์  หลักบึง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
371
เด็กชายวริทธิ์ธร  หุ่นทั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
372
เด็กชายวรินทร  สายน้ำผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
373
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
374
เด็กหญิงวริศรา  นิ่มเนียม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
375
เด็กหญิงวริศรา  โภคสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
376
เด็กหญิงวริศรา  ลบพึ่งชู
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
377
เด็กชายวสุ  อินทร์ยง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
378
เด็กชายวสุธันย์  หลงละลวด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
379
เด็กชายวันชนะ  แก้วแหวน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
380
เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
381
เด็กหญิงวิกาญดา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
382
เด็กหญิงวิจิตรา  บำรุงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
383
เด็กชายวิธาร  สนธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
384
เด็กหญิงวิรัญชณา  วรแสน
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
385
เด็กหญิงวิลาสินี  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ไชยราช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
387
เด็กชายวีรภัทร์  ขอดเตชะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
388
เด็กชายวีรภาพ  ดาราเย็น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
389
เด็กชายวีรภาพ  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
390
เด็กหญิงวีรินทร์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
391
เด็กหญิงวุฒิตา  พันธ์ุกรรม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
392
เด็กหญิงศตพร  กลางสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
คณิตประถม
393
เด็กหญิงศรุตา  ร่าเริง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
394
เด็กหญิงศวิตา  ลิ้มสัจจาพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงศศิภา  เหมมันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
396
เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
397
เด็กหญิงศศิวรรณ  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
398
เด็กหญิงศศิวรรณ  เนตรล้อมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
399
เด็กหญิงศศิวิมล  เฟื่องฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
400
เด็กชายศักดิ์ดา  บุญแสงส่ง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
401
เด็กชายศักยะ  ทองผาสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
คณิตประถม
402
เด็กหญิงศิดาพร  ขำสมุทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
403
เด็กหญิงศิรดา  ตุ้ยดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
404
เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
405
เด็กหญิงศิริกาญจน์  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
406
เด็กหญิงศิริพร  พุทธนารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
407
เด็กหญิงศิริวรรณ  ขาวเจริญ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
408
เด็กชายศิริวุฒิ  ทองวันดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
409
เด็กชายศิลา  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
410
เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
411
เด็กชายศุภกฤต  วิวิธพร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
412
เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
413
เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
414
เด็กหญิงศุภนันท์  รุจโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
415
เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
416
เด็กหญิงศุภักษร  เฟื่องขจร
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
417
เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญพงศ์นรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
418
เด็กชายสรวิชญ์  หวังสิทธิเดช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
419
เด็กชายสรวีย์  จารวีไพบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
420
เด็กชายสราวุฒิ  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายสามชัย  ภู่โต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
422
เด็กหญิงสาวินี  วรดูลย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
423
เด็กชายสิทธิชัย  ไชยยันบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
424
เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสิพิมพ์  ปวงสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
426
เด็กชายสิรดนัย  แก่นแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
427
เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
428
เด็กชายสิรวิชญ์  ปูนชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
429
เด็กหญิงสิวพร  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
430
เด็กหญิงสุกัลยา  แตงสีนวล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
431
เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสุทธิดา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุนทรชื่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
434
เด็กหญิงสุธิดา  เงินสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
435
เด็กหญิงสุธิดา  แซ่เอี้ย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสุนิษา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
437
เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
438
เด็กหญิงสุพรรณษา  หวนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
439
เด็กหญิงสุพรรษา  นวมศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
440
เด็กหญิงสุภัชชา  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
441
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสรรค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
442
เด็กหญิงสุภัสสรา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
443
เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
444
เด็กหญิงสุมลฑิชา  คำฉิม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
445
เด็กหญิงสุมิญตา  เกตุเรือง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
446
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
447
เด็กชายเสฏฐพงศ์  ทวยไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
448
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองสมุทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
449
เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
450
เด็กชายหฤษฎ์  ธาวนพงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
451
เด็กชายหฤษฎ์  นิลวิลาศ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
452
เด็กชายอชิตะ  ไกรวัตนุสสรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
453
เด็กหญิงอชิตา  วิเศษเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
454
เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
455
เด็กชายอโณทัย  กิมเล่งจิว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอธิชา  อรุณชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
457
เด็กชายอธิพล  เปลี่ยนใน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
458
เด็กชายอนพัช  สุวรรณพจน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
459
เด็กหญิงอนัญญา  พันธ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
460
เด็กหญิงอนันตยา  หนูเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
461
เด็กหญิงอนุธิดา  นุ้ยมัย
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
462
เด็กชายอภินันท์  วันยะโต
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
463
เด็กชายอภิวุฒิ  อ่อนเนียม
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
คณิตประถม
464
เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
465
เด็กหญิงอภิสุตา  จันทร์ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
466
เด็กหญิงอรกัญญา  อ่่วมจันทร์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
467
เด็กหญิงอรจิรา  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
468
เด็กหญิงอรปรียา  จิรเลิศเมธี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
469
เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
470
เด็กชายอริญชย์  กุลนิตย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
471
เด็กหญิงอริญชยา  ทบศรี
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
472
เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
473
เด็กหญิงอักษร  ชวลิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
474
เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
475
เด็กชายอัมรัตน์  เง็กทองดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
476
เด็กชายอัมรินทร์  ศักดิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
477
เด็กหญิงอาทิตติยา  สิทธิไกรพงษ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
478
เด็กหญิงอาริยา  มีเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
479
เด็กหญิงอารียา  คะมาปะเต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
480
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
481
เด็กชายอิสระ  เง็กทองดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
482
เด็กชายอิสระ  อำภา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
483
เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีทวี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
นางสาวณัฏฐ์ชุดา  อุครกูล
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายภากร  ฟูดุลยวัจนานนท์
ม.1
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงหรรษมน  ฟูดุลยวัจนานนท์
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กหญิงกชกร  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกชกร  อบทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกชพร  จรรยากรณ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกนกพร  เจริญฐิติกร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงกนกพร  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมทวนลม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกมลชนก  จิ๋วสกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงกรกนก  ทองนวล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกรณพัฒน์  พูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงกรมิษฐ์  งามไว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกรรณิกา  พุ่มพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
502
เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
504
เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
505
เด็กชายกฤตยชญ์  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกฤติญา  กิตติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
508
เด็กชายกฤษกร  ลุ้ยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
510
เด็กชายกษิพัฒ  บรรจง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชวยกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกันกนิษฐ์  ตู้จินดา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงกัลยารัตน์  โรจน์ประสงค์่
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกานต์ทิตา  โพธิ์เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกานต์มณี  กิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
520
เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
521
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองศิริมา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงกิตติยา  พยงค์ศัก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
525
เด็กชายเกศชัย  พรมรุกขชาติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาศรี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงขวัญชนก  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
529
เด็กชายเขตภากร  วิเศษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
530
เด็กชายคณิศร  บุตรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายคณิศร  สุ่มสม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
532
เด็กชายค้นพบ  ใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
533
เด็กชายคุณากร  โถบำรุง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
534
เด็กชายคุณาวุฒิ  ดวงวิญญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงจรรจิรา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
536
เด็กชายจักรกฤษณ์  สิงหฬ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจันทรรัตน์  บัวน้อย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจันทรัศม์  คงสุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจิณัฐตา  นามสมุทร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงจิดาภา  รอดสดใส
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงจิตาภา  มีสติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงจิรัชยา  ลือคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
548
เด็กชายจิรายุ  เขียวคำ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงจีรกานต์  เชยชิต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
550
เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมวนญา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงจุฑามาศ  หมวกสังข์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
554
เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
556
เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กชายเจิมสิทธ์  ศรีคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงชญาดา  ยินดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
559
เด็กชายชญานนท์  หินดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงชญานิศ  นุชสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงชญานุชช์  เพ็ชรเม็ดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
562
เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชอบดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
564
เด็กชายชนัฎฐ์พล  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
565
เด็กชายชนันชัย  จันทร์มล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงชนิดาภา  ตราทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงชนิตา  คูหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงชนินาถ  โคตะมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายชยพล  โค้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุวรรณบุตร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงชลลดา  จันทร์ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
574
เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
575
เด็กชายชวัลชา  ยิ่งดำนุ่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงชัญญานุช  อำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงชัณย์ประภา  วารีผล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
579
เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
580
เด็กชายชาญณรงค์  บุญศรีนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงชาลิสา  จำรัสพันธ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงชาลิสา  น้อยยอดยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงชาลิสา่  สุพรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
585
เด็กชายชินพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
586
เด็กชายชิษณุพงศ์  ตะพัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์อาษา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงญาณภัทร  ดีมี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงญาณภา  ชินภาพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงญาณินท์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงญาณิศา  โชติต้าน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงฐิตารีย์  สิริจำเริญผล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงฐิติพร  สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รถทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
597
เด็กชายฐิรพล  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
598
เด็กชายณฐกร  หุตะโชค
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
599
เด็กชายณฐพัชร์  สุขชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
600
เด็กชายณตะวัน  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงณพิชญา  เพาะชาลี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
602
เด็กชายณภัทร  กฤษณาวารุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงณภัทร  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
604
เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณัชชา  ชาวบ้านแหลม
ป.6
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
609
เด็กชายณัฎฐชัย  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธุระ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
612
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  หินนท์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณัฏฐินี  มอญใต้
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญอรุณรักษา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
615
เด็กชายณัฐกิจ  จ้อยเอม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงณัฐชญา  อัตโยโค
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  อินศรีชื่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงณัฐชา  ธุระตา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
620
เด็กชายณัฐดนัย  บุญอรุณรักษา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโสตร์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรายบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงณัฐธิดา  สืบสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงณัฐนภา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณัฐนารี  เพียรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กชายณัฐพร  เย็นงาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณัฐพัชร์  ว่องอมรนิธิ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ยศเทียม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
632
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงณัธนา  รอดทิม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณิชกมล  หินชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณิศาชล  มานุช
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงดวงเดือน  บุญเตา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
641
เด็กชายดิลกภัทร  วงศ์วรรณ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
642
เด็กชายเด่นเดช  อินธิสาร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
643
เด็กชายเตชิต  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
644
เด็กชายเตชินท์  แช่แต้
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
645
เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงทักษพร  อินทะวงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
648
เด็กชายทินภัทร  บุูญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
649
เด็กชายเทพพิทักษ์  เบิกบาน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธนกร  ตั้งอรุณสันติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธนน  นนทกรเมธิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธนพงศ์  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธนพร  วินโยธิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธนภัทร  ถ้ำเหม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธนภัทร  เสริมผล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
656
เด็กชายธนภูมิ  ไพแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
657
เด็กชายธนโรจน์  หุ่นปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธนวัฒน์  วิลาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายธนวินท์  โพธิ์นฤมิต
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กชายธนากร  ทองใบอ่อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงธนากานต์  กุมมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธนาดล  หอมพะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงธรรศชยพร  ธนผลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธวัลนัตร  ลีเขียน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลีเขียน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
668
เด็กชายธัญกร  ทองแสง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธัญญธร  โสรัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หุยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงธัญญานัฐ  มาพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พันธุพูล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงธัญน์ชนก  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
677
เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงธิติมา  ศุภประภา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
679
เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
681
เด็กชายธีร์ณัฐ  เตชาฐิติเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายธีรพันธ์  ขันคำ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธีรภัทร  ลือนาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธีร์รัฐ  รุ่งเรืองนันทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธีร์วสิษฐ์  ม่วงพรวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธีรวัช  ปานช่อ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
687
เด็กชายธีราทัต  เฮงที
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
688
เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนพรรณพ  เอกวุช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงนพวรรณ  เหลือศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
691
เด็กชายนพวัฒน์  สร้อยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงนภาภัทร  ไตรประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
693
เด็กชายนราธิป  วงศ์วรรณ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
694
เด็กชายนเรศ  จันทรังศรี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนฤมล  สีสันงาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลกรินีธรรม
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนันทนัช  ธัญธาดาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงนันทรัตน์  คงเฉลิม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงนันทิชา  เกิดม่วง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงนาตยา  กล่ำสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงนารา  สายเพชร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงนาราภัทร  หุ่นปั้น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนาวิน  ชมภูพาน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
708
เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงนิติภรณ์  ควชะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
711
เด็กชายบวร  หมอปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
712
เด็กชายบวรศักดิ์  ศิริโชติธิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงบุญฑริกา  ขวัญอ่อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงบุณยาวีร์  บุเงิน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทียนย้อย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงเบญญาภา  คำอ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงเบญญาภา  มั่นคงดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
720
เด็กชายปกาศิต  รินทะไชย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงปกิตตา  บ้านเกาะใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
722
เด็กชายปฐมพัฒน์  โสภณวิมลกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงปณิตา  ไชยดู่
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
724
เด็กชายปณิธาน  จาดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปทุมพร  หุ่นสะดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงปพิชญา  เกรียงยงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปภาณิน  พันธวารี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปนดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
731
เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กหญิงปริชญา  หงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงปริญญดา  พงษ์สีดา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
734
เด็กชายปรินทร  เอกบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงปลายฟ้า  ชรินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงปวันรัตน์  จินดาพวง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงปวิตรา  ฉิมหลวง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายปัจพล  น้อยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงปัญญพร  ณ บางช้าง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
745
เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงปาริชาต  สุขนิล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงปิติพร  ศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
749
เด็กชายปิติภัทร  คงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงปิ่นเนตร  คชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงปิยธิดา  ฆ้องประ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
752
เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
755
เด็กชายปุณณสิน  มีตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงเปมิกา  พรมแพร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงผกามาศ  ช่วงไชยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
761
เด็กชายผดุงวิทย์  โพธิ์อบ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
762
เด็กชายผลิตโชค  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
763
เด็กชายพงศกร  โกศลวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
764
เด็กชายพงศกร  ขวัญเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
765
เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
766
เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
767
เด็กชายพชร  ทิพสุวรรณสูตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพนิดา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพนิตานันท์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงพรนภัส  หนูสิงห์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงพรประภา  วาดเกษม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงพรรณทิพา  ช่อทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
775
เด็กชายพร้อมคุณ  ตันติยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพริรา  ใหญ่กว่าวงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
777
เด็กชายพลกฤต  สุขอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
778
เด็กชายพลพล  เกิดทิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
779
เด็กชายพลศรุต  อาจารสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
781
เด็กชายพลาธิป  โรจน์บุญถึง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
782
เด็กชายพัชรพล  พรมมา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กิจจำเริญสกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงพัทธนันท์  สีเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
786
เด็กชายพัสกร  เทศสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายพาทิศ  คำหริ่ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพิชชา  โภคสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพิชชานันท์  วิลัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงพิชญาพัค  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงพิตราภรณ์  มีสติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพิมชนก  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศักดิ์โสภล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพิมภัสส์  พูลสนาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพิรานันท์  คณะบุตร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพีรณัฐ  สุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงพีรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
799
เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
800
เด็กชายพีรพัฒน์  กลับบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รูปสูง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
802
เด็กชายเพิ่มพูน  โสภณพงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงแพท  ลุงขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
วิทย์ประถม
804
เด็กชายไพริน  พันตาไหล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
805
เด็กชายฟาอีสฐ์  มะยูนุห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
806
เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
807
เด็กชายภคิน  จันสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
809
เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงภัทรดา  กิจกร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองแสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
812
เด็กชายภัทรนันท์  สังขะธร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
813
เด็กชายภัทรพล  ชวลิตานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
814
เด็กชายภัทรพล  เชื้อเมือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
815
เด็กชายภาคภูมิ  บรรณกร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
816
เด็กชายภานุพงศ์  น้ำดอกไม้
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
817
เด็กชายภาวัต  เลิศสมิทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงภิลดา  เกรียงพานิชย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
821
เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
822
เด็กชายภูมิภัทร  เรืองเมือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
823
เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
824
เด็กชายภูวดล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
825
เด็กชายภูวนัตย์  แก้วบุดตา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
826
เด็กชายภูวิศ  แดนดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงภูศิรินทร์  ิวิทยประสพชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงมนทกานต์  อำไพจิต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
829
เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
832
เด็กชายมหิธรณ์  นาคนุช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
833
เด็กชายมัฆวาน  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงมัลลิกา  ทาประโคน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงมานิตา  อิงคะระวะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงมาริสา  ระโส
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
837
เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
838
เด็กชายมีบุญ  หุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
840
เด็กชายเมธวัจน์  มาประชุม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
841
เด็กชายยศพันธ์  นวันธรธนบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
842
เด็กชายยุทธน  เฟื่องฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงรณิดา  ทิพยวรกร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีกันหา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
847
เด็กชายรวินท์  พานธุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
848
เด็กชายระพีพัฒน์  เครืออนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงระวิวรรณ  จิวระประภัทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
851
เด็กชายรัชชานนท์  เกริกก้องเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงรัชดาภา  ศรส่ง
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
853
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงลฎาภา  มโนชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงลลิตา  วงอิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงลักษมิกร  ม่วงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  พวงไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
862
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงวนิดา  หุยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
864
เด็กชายวรกานต์  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงวรญา  โฉมกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
866
เด็กชายวรธันย์  ปราศัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงวรรณวิภา  เดือนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงวรรณางค์  ปั้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
869
เด็กชายวรวัฒน์  สุนทราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงวรัชญา  ยิ่งพุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวรันยา  เรืองสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
872
เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวริทธิ์  แซ่เบ้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงวรินทร  กองลี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงวรินทร  เอ็งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงวรินรำไพ  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
879
เด็กชายวริศศรุตา  ชินพัฒนกิจรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ่มระย้า
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
882
เด็กชายวาระ  หม่องเซ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณภานุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงวิชิตา  พรมดวงดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงวินตา  ปิ่นสุภา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงวิรยา  มากสิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
888
เด็กชายวิรัชกร  อุบลไทร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ยุบลศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศิริเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
891
เด็กชายวิศัลย์ศยา  อาภาวุฒิภาคย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงวีรดา  ธัญญเจริญ
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
893
เด็กชายวีรภาส  วงษ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงวีรวรรณ  ทะสวก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
896
เด็กชายศฎิศศร  เทียนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
897
เด็กชายศรัณยพงศ์  เถาว์ชาลี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
899
เด็กชายศรัณย์วิทย์  ฮะสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงศรัณยา  วรศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงศลิษา  มีเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มวัฒนา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
903
เด็กชายศศิพิมล  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
905
เด็กชายศิรภัทร  สัจจะวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
907
เด็กหญิงศิริประภา  ชื่นประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงศิริพร  น้อยติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงรัก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
911
เด็กชายศุภกร  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
912
เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
913
เด็กชายศุภชัย  ซีเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
914
เด็กชายศุภโชค  แก้วแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
915
เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
916
เด็กชายศุภณัฐ  บุญผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
917
เด็กชายศุภณัฐ  สนคะมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงศุภธวดี  ทิพย์วัลย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงศุภิรตา  เวียงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงศุภิสรา  จุ้ยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
923
เด็กชายเศมณัฐ  อุบล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
924
เด็กชายสรชัช  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
925
เด็กชายสรยุทธ  ไม้สน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงสโรชา  ภูมิรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงสวรส  มูลศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
928
เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
929
เด็กชายสิปปกร  มะณี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
930
เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
931
เด็กชายสิรวิชญ์  ดีชม
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงสิริกร  กุลฐิติชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงสิริทรัพย์  จันทร์แรม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงสิริพร  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงสิริลดา  อุยยาหาญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
938
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริสนธิ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
939
เด็กชายสุขุมธัช  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสุฐิตา  เลิศธนะแสงธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
941
เด็กชายสุทธิพงษ์  คงชาตรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
942
เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
943
เด็กชายสุธันย์  สอนบุตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงสุธาธาร  แสงไทย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนศรีเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงสุพรัชตา  คชดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสุพิชญา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงสุภาวิตา  ภู่เณร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
952
เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
953
เด็กชายสุรโชค  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
954
เด็กชายสุรัลวัจน์  แก้วท่าไม้
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
955
เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงสุวพัชร  บุญตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
957
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หลงเปลี่ยว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงเสาวรักษ์  ศิลปไพรสณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงหทัยชนก  สนกรุด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงอชิรญา  หุณะปุญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
963
เด็กชายอธิพันธ์  เฉียบแหลม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงอนันตญา  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
965
เด็กชายอนันต์  ประโพธิ์ทัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
966
เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
968
เด็กชายอภิชัย  นามมุง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงอภิญญา  แย้มพรายภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
970
เด็กชายอภิธร  ศักดาธรรมนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
971
เด็กชายอภิวุฒิ  ภูต้องใจ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงอภิสรา  เมืองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องแสง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
974
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุ่มสม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารนรสิงห์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
977
เด็กหญิงอรจิรจา  นิพัฒนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
979
เด็กชายอรปรียา  หุ่นปั้น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
980
เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร
ป.5
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกไม้พุ่ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงอรอมล  คงชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงอริศรา  โพธินิล
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงอัญชิสา  นิลโนรี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
987
เด็กชายอัศม์เดช  น่อมนวล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
988
เด็กชายอัศวิน  สุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงอาทิตญาภา  นัยนิตย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงอารียา  ปิ่นสุภา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
992
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนานคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
993
เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
994
เด็กชายเอกรัตน์  พัดเย็น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
995
เด็กชายเอกราช  ไม้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงไอลดา  ศาลากิจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม