ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกตัญญุตา  สืบวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกชัย  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  รวมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลพร  เหมมัน
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อหมอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรววรรณ  นิยมเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิธ  พรสุทธินันท์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภัค  ณ บางช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤตยา  พรามบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
14
เด็กชายกลวัชร  ประยูรหงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
15
เด็กชายกลางปกรณ์  ลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกวินทรา  แม่นงาม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
17
เด็กชายกวีรัช  อึ้งทรัพย์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องภพ  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
19
เด็กชายกัญจน์  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกันติชา  ภู่ขาว
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกานต์รุจา  สุนทรวัชร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
23
เด็กชายกิจจา  สวัสดิ์ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตกวิน  พัฒนประเทศ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภณ  ชิวสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกิตติวรา  โสระโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกิตติวรี  โสระโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตภูสิทธิ์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
31
เด็กชายคงคม  เกียงวรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงคูลณิชา  มูลสิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจงกิตศุภณัฐ  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์ผลิ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  แหวนเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจันทิมา  แผ้วสอาด
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
37
เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มภักดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
41
เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนานันท์  สังเรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนิดาภา  เสือขำ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
45
เด็กชายชนินทร์  หุ่นจีน
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนิภรณ์  สุนิวีชรานุพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
47
เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
48
เด็กชายชลนิธิ  ลำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
49
เด็กชายชลัท  นาคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชวัลกร  พระวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชวัลภร  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
52
เด็กชายชัยพร  วงศ์เงินยวง
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
53
เด็กชายชาคริต  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์สุภาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชุติมา  เสริมชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
57
เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงฐิติวรดา  ติณณ์ตรัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฑิฑัมพร  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
62
เด็กชายณฐรัช  บูรณโอสถ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
63
เด็กชายณตะวัน  เทียมสมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
64
เด็กชายณัชพล  มนูญโย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
65
เด็กชายณัชภพ  สุวรรณเสวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
66
เด็กชายณัชภวัติ  ไทรย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พันแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทับเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยมะสมิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภมร
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุกร
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐพัชร์  ภวภูวดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองพัดภู่
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐวุฒิ  การไชยศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐสิริ  รวมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
81
เด็กชายดนัยณัฐ  ปัญจกุลนาวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมอยู่
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงดวงธิดา  กล่อมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
84
เด็กชายทชภณ  จันทร์กรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
85
เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงทัศพร  รักษ์จีราภัทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงทิพานัน  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
88
เด็กชายธน  ตนานุประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
89
เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธนพร  เรืองสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญพจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
92
เด็กชายธนาพิพัฒน์  เศรษฐการวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
93
เด็กชายธเนศพล  ศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธัญญ์ชนก  แก้วชัยเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เจริญสกุลชัยพร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญยัง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
98
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไวยบริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
101
เด็กชายธีรเดช  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนภาภัทร  หนูวาส
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนลัทพร  สุพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนวพร  สวนสำราญ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนาจทิพย์  ศรสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
109
เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนิชาภา  ปล้องทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนิชาภา  สีเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนิมิตรา  เกตุสาย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนิศากร  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนิสากร  พิลึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
115
เด็กชายบุลากร  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
116
เด็กชายปฐพี  แย้มเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
117
เด็กชายปณิธาน  พึ่งสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
118
เด็กชายปธรรธรณ์  สินน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปภพพร  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
120
เด็กชายปภัสชล  ดีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงประกายกานต์  ดำรงสัจจา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
122
เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
123
เด็กชายประเสริฐศิล  บูรณโอสถ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปรัชญา  ไชยชาติ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
125
เด็กชายปริชญ์  โหงวสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปริตา  ดังแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปรียาพร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
128
เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
129
เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปวริศา  อุดมโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
131
เด็กชายปวีณ  สวนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
132
เด็กชายปาติโมกข์  งามโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
134
เด็กชายปารมี  โตเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
136
เด็กหญิงเปมิกา  ปุญสิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
137
เด็กชายพงศธร  อั้งเจ๋า
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
138
เด็กชายพงษ์ดนัย  น้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพชรอาภา  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพรชนก  กิจบริบูรณ์เลิศ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพรณภัทร  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
142
เด็กชายพลภัทร  โพธิ์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
143
เด็กชายพลสถิลย์  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพลิมา  จันทร์นาค
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
145
เด็กชายพศวีร์  งามพร้อม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภัทรธรรมณ์กูล
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
147
เด็กชายพัชรดลย์  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพัชรา  หงษ์รัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
149
เด็กชายพัฒนพงศ์  พึ่งพรหม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
150
เด็กชายพัทธดนย์  น้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
151
เด็กชายพันเลิศ  กุญแจทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
152
เด็กชายพัสกร  แดงหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพิชชาพร  พรมวัง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
154
เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมอนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิทยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงแพรวา  สุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงแพรไหม  ปรียานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
159
เด็กชายภพตะวัน  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
160
เด็กชายภัทรกร  กิจสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
161
เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
162
เด็กชายภัทรพล  ปานเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
163
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
164
เด็กหญิงภัทรสุดา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองนวม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ปานมณี
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
168
เด็กชายภาณุพงศ์  แผนคู้
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
169
เด็กชายภาณุศักดิ์  แดงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
170
เด็กชายภานุเดช  วงษ์วรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงภาวิณี  ตู้จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
172
เด็กชายภูดิศ  ยวียส
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
173
เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
174
เด็กชายภูผา  โชคโภคาทรัพย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
175
เด็กชายภูมิภัทร  หนูวาส
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภูมิรพี  สายสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงภูริชา  อรุณวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงภูษณิศา  แก้วกันจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงมัลลิกา  เเย่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงมาริษา  สินธุรส
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
181
เด็กชายยศกร  เครือเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
182
เด็กชายรณกร  แสนพล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
183
เด็กชายรณภูมิ  พรามอนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
184
เด็กชายรติ  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
185
เด็กชายรพีพงศ์  ภควัตโฆษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
186
เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
187
เด็กชายรัฐภาคย์  กิตติธนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
188
เด็กชายรัฐศรัณย์  ฤกษ์วีระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
189
เด็กชายราเมศ  นาคนาเกร็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
190
เด็กชายริกิ  ธรรมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
191
เด็กชายไรวินท์  มิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
192
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตรตรีกิตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
193
เด็กชายวชิรวิทย์  อันทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวรดา  หิรัญจารุวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
195
เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
196
เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
197
เด็กชายวัชรพล  บุญเฉลิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
198
เด็กชายวิธวินท์  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
199
เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
200
เด็กชายวีรภัทร  บำรุงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
201
เด็กชายวีรวัฒน์  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
202
เด็กชายวีระวุธ  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศรัญญา  อ้อมนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
204
เด็กชายศาศนันทน์  รชตะนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
205
เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
206
เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
207
เด็กชายศุภณัฐ  พุทธสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
208
เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
209
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสมฤดี  วงษ์กำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสาริศา  ศักดิ์หิรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
213
เด็กชายสิปปกร  อุษาสิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีมณีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
215
เด็กชายสิรภัทร  หร่ายมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
216
เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสุกฤตา  ทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสุธิมนต์  นุจตุรัส
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสุธีรา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงสุพิชชา  กรุดกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสุพิชญา  ปุ๊กน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
224
เด็กชายสุวพิชญ์  บุตรดีคง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุวพิชญา  ชมละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุวรินทร์  คุ้มครองเลิศสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
227
เด็กชายหฤษฎ์  จินดาทิพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงอชิรญา  หมอสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอโณมา  งามแม้น
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงอธิศา  ศรีเครือ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
231
เด็กชายอนุภัทร  ภู่เงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอภัสนันท์  ปลื้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงออมขวัญ  สว่างแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
234
เด็กชายอัครวินท์  ขำสะอาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
235
เด็กชายเอกนรา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงกนกพร  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกมลนัทธ์  พยัฆเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
239
เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
241
เด็กชายกฤติพงศ์  ปลื้มบำเรอ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกวิตา  หาญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกัญชพร  เหลือบชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกัลยา  สุราวุธ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกาญจนา  รักษาวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
248
เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
249
เด็กชายคชพล  เพ็ชร์นุ้ย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
250
เด็กชายคณาธิป  กรสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
251
เด็กชายคณิศร  สว่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
252
เด็กชายคุณากร  พูนผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
253
เด็กชายคุณากร  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงจันทนิภา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจันทรัสม์  รัตนพงศ์ธระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงจิตชญา  อินต๊ะสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงจินดารัตน์  ประทุมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
258
เด็กชายจิรทีปต์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
260
เด็กชายเจษฎาภรณ์  มิ่งมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชนัญชิตา  คชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชนาภา  วงศาโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชนิสรา  สกุลลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
267
เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
268
เด็กชายชวัลชา  ทองคำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงชาลิสา  สุนทรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงโชติกา  ฟูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงฌานนรีย์  สารีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงญาณิดา  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงญาตาวี  เลี่ยมทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงฎรินรัตน์  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
275
เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณภัทรภณ  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรสุขบุญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฐชา  กลั่นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐวดี  พิณราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
286
เด็กชายณัฐวุฒิ  มีมูลผล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงดลญา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงดารินทร์  เปี่ยมอุดมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
289
เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงธญา  นวพรชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธนบดี  อยู่ร่วม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงธนวันต์  ขำครุฑ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงธัญสุดา  ผันเผาะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธันวาราช  อัยราน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธีรเดช  พลแกล้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำใจดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนภสร  อยู่เมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนริศรา  แก้วชมภู
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
309
เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดลสัหริตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนันท์นิชา  ตะกรุดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนันทัชภัคข์  สีศิริไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนำชัย  คลองน้อย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนิธินันท์  บุญเก็บทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนิรุชล  พิทักษ์สาลี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงบุญญาพร  จตุรนต์รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
319
เด็กชายปราเมศ  มากเลาะเลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
320
เด็กชายปริตต์  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
321
เด็กชายปวริศ  ทองยวง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงปวริศา  พรหมธีระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรีทาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปาณิศา  จันทะวิทย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปาณิสรา  ปรองดอง
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปุณยวีร์  ตู้จินดา
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงพนิตสุภา  สุทธนะไตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงพรพนิต  ทำบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงพรภัสรา  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
333
เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพลอยนภัส  อบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
335
เด็กชายพลัฏฐ์  สุขพรั่งพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมุทรชูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพิชชาภา  อุษาสิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพิชญาภา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กชายพีรดนย์  พงพัศสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
342
เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
343
เด็กชายภัฏ  ศักดิ์ศิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงภัณทิวา  วงษ์ไร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายภัทรกร  รวยสกุลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
347
เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงภัทรวลัญช์  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
349
เด็กชายภัทรวุฒิ  รอดพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงภีมญ์พิศุทธิ์  นิโครธานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
351
เด็กชายภูมิภัคร  ทิชากรเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงมณีรัตน์  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงเมรดา  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
354
เด็กชายยศภัทร  กลัดนาคะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
355
เด็กชายรชฏ  ฟักพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงรดา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
357
เด็กชายรวิโรจน์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงรัชชประภา  โพธิ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงรัตน์สุวรรณ  ทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
363
เด็กชายวรชัย  อารีวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
364
เด็กชายวรศักดิ์  เลิศพิจิตรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
365
เด็กชายวรัญญู  ลิ้มชื่น
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวริศรา  คึ้มสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
368
เด็กชายวสุรัตน์  ปรางค์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
369
เด็กชายวิธวินท์  ทัพคง
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงวิภาวี  สุวรรณเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ระงับพิศม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงวิลาสิณี  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายวิวัฒน์  อินทรสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงวีนัส  ภู่ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
375
เด็กชายศิรวิทย์  ภู่พิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 60 ปี (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กชายศิลายุ  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
377
เด็กชายศุภกร  น้อยถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
378
เด็กชายศุภกร  ศรีเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
380
เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
382
เด็กชายสวัสดิ์พงศ์  สุขประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
383
เด็กชายสิทธินนท์  หุ่นดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
384
เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
385
เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
386
เด็กชายศุภวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสุกฤตา  มาลัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
388
เด็กชายสุกฤษฦิ์  รุ่งฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุพัตธิดา  ขาวนวล
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
390
เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
391
เด็กชายสุริยาทิตย์  อินทรกล่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุริวิภา  วงศ์จินดาบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงสุวมิชชา  เหลืองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงหงษ์นภา  แสนเจริญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงหยาดเพชร  เมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงอธิชา  สมพามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
400
เด็กชายอนุพงศ์  วรวงศ์รณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอภิชญา  กิจสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสง่าสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอักษราภัค  จิตต์ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม