ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายMin Yu  Kim
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงShih yu  Hsu
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชนิกา  ลี้ครองสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชพร  หินตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกชพรรณ  สุดดี
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกชภมณ  รวิธนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกรดา  สมุทรศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภู่แจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันพุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
12
เด็กชายกรกฎ  แซ่เจี่ย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรรณิกา  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรวิภา  ถาวรสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติกร  วงศ์อุดมอารี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษกร  พฤทธพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษฎา  หมอเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษณะ  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษณะพงษ์  สีมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
22
เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาขาว
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วราพรม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
27
เด็กชายกันติทัต  ศรีสมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
28
เด็กชายกัมปนาท  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกาญจนา  ป้อชำนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
30
เด็กชายกานต์ชนก  สุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
32
เด็กชายกานต์  วิดประโคน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
33
เด็กชายกานต์  สุขทวี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติชัย  เหมือนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตตินันท์  บุปผาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติภณ  กองสีผิว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
39
เด็กชายกิติภูมิ  ภัสสรรัชนีกร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกุลชาดา  สื่อมโนธรรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตรงต่อกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเกศชณก  บุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงขวัญข้าว  ชุมทศนัข
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงขวัญชน  โกสุมสวัส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์โพคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะอิสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
50
เด็กชายคชิน  ดีแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
51
เด็กชายคณินท์  โยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคณิศร  โนนพะยอม
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
53
เด็กชายคณิศร  พูลผล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
54
เด็กชายคำแหง  รัตน์พาณิชย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
55
เด็กชายคุณาสิน  ฝันอินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงคุ้มขวัญ  ฝางคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
57
เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
58
เด็กชายจอมพงศ์  เสกตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
59
เด็กชายจักรพันธ์  การนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
60
เด็กชายจักรภัทร  คำมุกชิก
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กชายจักราเทพ  เทพเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
62
เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจันทิมา  ยามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิดาภา  เขตสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิดาภา  อัมพรทีป
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจิรประภา  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
72
เด็กชายจิรพัส  เกตุสุขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับทิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
75
เด็กชายจิรวัชร  เงินโม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
76
เด็กชายจิระพงศ์  บูรณะอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
78
เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
คณิตประถม
81
เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงเจียผิง  หลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฉัตรฌกร  ภิรมย์โพธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชญมน  เจริญพจน์วจนะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชญาดา  บุญเขียว
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
90
เด็กชายชนกันต์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
92
เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม
ป.4
โรงเรียนวัดหนามแดง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชนันท์ณภัทร  สิทธิโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
97
เด็กชายชนาธิป  อัมพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชนาภา  กำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
99
เด็กชายชนินทร  พิมพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
101
เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
102
เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กชายชยพล  มาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
104
เด็กชายชยางกรู  ภักตร์ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
105
เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชลธาร  ศรีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
108
เด็กชายชวกร  อ่อนโฉม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
109
เด็กชายชัชนันท์  คงวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชัญญาภัค  โทนหงสา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
111
เด็กชายชันฮี  จอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
112
เด็กชายชาญวิทย์  นนทะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชาลินี  นาโคกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชาลิสา  อยู่สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
115
เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีโชค
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
116
เด็กชายชีระวิทย์  ขยันวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชีวาพร  รัตนภูธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
118
เด็กชายชุติเทพ  แสงเดือน
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
119
เด็กชายชุติพนธ์  ศรีรจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
120
เด็กชายชุติพนธ์  แสงภัคดี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชุติภา  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงโชติกา  ตรัสรู้
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
124
เด็กชายโชติชัยพงศ์  นิรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
125
เด็กชายโชติวัฒน์  สิรินิติโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
127
เด็กชายญาณวรรธน์  ปราบ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
128
เด็กหญิงญารินดา  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
129
เด็กชายฐาณุศักดิ์  แสงวิเศษสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงฐิดาภา  ยอดปรีชา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
131
เด็กหญิงฐิดายุ  ยอดปรีชา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
132
เด็กหญิงฐิตาพร  วรนาม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  นามมุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
135
เด็กชายณฐกร  ทับทิมแดง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณฐกรณ์  บัวกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
137
เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
139
เด็กชายณรัญญู  มาลี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณวริชา  นาคสืบเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  บุญพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
143
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สถิตสิริพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฏฐรวิ  โพธิ์สร้อยกนก
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
148
เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมทับ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฐจภรณ์  วิจิตรพลเกณฑ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐณิชา  มารุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฐณิชา  มูฮำหมัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐดนัย  มากเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าวิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐพิมล  พิพัฒน์จิรกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐภัทร  กิมสอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
162
เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐภัทรวดี  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
164
เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฐวดี  เจริญช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
167
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฐิดา  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณิชา  งามลำยอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงณิชารีย์  เย็นสุดใจ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณิศรา  จินดาสิริอนันต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
172
เด็กชายดนุเดช  อภิวรรณ์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
173
เด็กชายดนุพร  ศิลาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
174
เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
175
เด็กชายตนุภัทร  ส้มฉุน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงตริษา  บวรศรีมุกดา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
177
เด็กชายตฤณ  เหล่าเทพาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
178
เด็กหญิงตัสนีม  กาพลอย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
179
เด็กชายถิรภณ  ญาณกรหิรัญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
181
เด็กชายทักษ์ดนัย  พัฒนวรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
182
เด็กชายทักษิณ  โยธานัก
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
183
เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
184
เด็กชายทินกฤต  ชื่นสมถ้อย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กชายทินภัทร  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงทิพย์วารี  สุนทรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
188
เด็กชายทีปกร  ใสยราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
189
เด็กชายธนกร  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
190
เด็กชายธนกร  หงษ์ตะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
191
เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
192
เด็กชายธนกิต  สมกาวิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงธนชนก  วงษ์สุทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
194
เด็กชายธนธรณ์  เนือมขุนทด
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธนพร  เกตุกุล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธนพร  แรงกล้า
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธนพร  หาญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงธนพรรณ  พ่วงพูล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
199
เด็กชายธนพล  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
200
เด็กชายธนภัทร  เย็นสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
201
เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
202
เด็กชายธนภูมิ  พรหมภักดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
203
เด็กชายธนยศ  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
204
เด็กชายธนวัฒน์  ภาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
205
เด็กชายธนวันต์  พิมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
206
เด็กชายธนวิชญ์  แสงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
207
เด็กชายธนวิทย์  พาราครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
208
เด็กชายธนเศรษฐา  พิลาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
210
เด็กชายธนัฐอรรจน์  เกิดด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนัท  จันทะมารถ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
212
เด็กชายธนัท  ถาวรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
213
เด็กชายธนัทดิษย์  จิระวิชชเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
214
เด็กชายธนากร  ทาปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
215
เด็กชายธนากรณ์  ดีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
216
เด็กชายธนาธิป  เพียรล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
217
เด็กชายธรณ์  ธราธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
219
เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
220
เด็กชายธรรมนิตย์  วรรณภิญโญชีพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
221
เด็กชายธัชพงศ์  โกศัยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
222
เด็กหญิงธัญจิรา  นิดไธสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงธัญชนก  ทองหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝ่ายพุฒ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงธัญญา  ภาคอรรถ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
226
เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงธัญญารัศมิ  หรีกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงธัญพิญชา  ดำมงคล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
231
เด็กหญิงธัญมน  คำทา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะสูนย์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
234
เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงธันวา  ไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
236
เด็กชายธารฎาวัฒน์  คงเจริญถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงธารพระพร  ศึกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
238
เด็กหญิงธาราพร  สุขสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
239
เด็กชายธาวิน  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงธิญาดา  พรมปากดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
241
เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ย้า
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
244
เด็กชายธีรณัฎฐ์  ศรีสูงเด่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
245
เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงธีรนาฎ  กองสีผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
248
เด็กชายธีรพนธ์  สุนทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
249
เด็กชายธีรพล  ลีลา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
250
เด็กชายธีรภัทร  ขนานสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
251
เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
252
เด็กชายธีระเดช  นามโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
253
เด็กชายธุวพัส  ชาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
254
เด็กชายนที  วงค์ครุฑ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
255
เด็กชายนนทนพงศ์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
256
เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กชายนพรัตน์  เกาะราค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
258
เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์ตา
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนภัสสร  ทุมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
262
เด็กชายนรบดี  คงชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
263
เด็กชายนราวิทย์  ยาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงนลพรรณ  เสมอเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงนัจวา  ปุยเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
267
เด็กชายนัฐภูมิ  อ่อนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
268
เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
269
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้าสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
272
เด็กชายนันทวัฒน์  จวบสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
273
เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนารีรัตน์  น้อยบุ้งค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
275
เด็กชายนาวา  ตระกูลมหชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนิจวิภา  เนตรจักรวาล
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงนิชาภัทร  สุตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
278
เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กชายนิติกร  ภิญโญตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
280
เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ประทุม
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
283
เด็กชายเนติภัทร  พุ่มดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
284
เด็กชายบัลลังก์  หงษ์ตะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
285
เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
286
เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
287
เด็กหญิงบุษกร  ประเสริฐอาภา
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
288
เด็กชายบูรพา  แย้มทับ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
289
เด็กหญิงเบญจพร  รัตนวิชาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
290
เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงปกเกศ  แก้วขยัน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
292
เด็กชายปกรณ์  หวังเอก
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
293
เด็กชายปฏิวัติ  ธุวธาดา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
294
เด็กชายปณัยกร  ปัญวงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา  นิลสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
296
เด็กหญิงปทิตตา  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
297
เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
298
เด็กชายปพนพันธ์  เมธาศวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
299
เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กชายปภังกร  ดวงเพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
301
เด็กชายปรมี  เกษโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสงค์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
303
เด็กชายประชาธิปไตย  ทาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
304
เด็กหญิงประภัสสร  ถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงประภัสสร  ปทุมวัน
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
306
เด็กหญิงประภากรณ์  ค่อมสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
307
เด็กหญิงประภาพร  ชำนาญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
308
เด็กชายประเสริฐ  ปฏิเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
309
เด็กหญิงปราณปรีญา  ชัยคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
310
เด็กชายปราณปรียา  สังขวิเชียร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กชายปริญา  จันทะคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปริณดา  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปริตา  กิจวรโยธิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
314
เด็กชายปริยวิศว์  เกื้อทิพย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
315
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ประสิทธิ์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกูล
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงปรียดา  เนตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
318
เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงปวิชญา  ชัยพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
320
เด็กชายปัญญาวัฒน์  ไพศาสสิงห์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
321
เด็กหญิงปัญญิศา  อมรพิทักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปัณฑาลีน  วิสนานุศิษย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิทยาจิรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
325
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
326
เด็กหญิงปาณิศา  คณะเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปานเนตร  อินทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงปารวัน  เชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปาริฉัตต์  แสนวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
332
เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
333
เด็กหญิงปิยธิดา  ตันศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปิยพัชร  นารีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
335
เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
336
เด็กชายปิยะวัฒน์  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
337
เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กชายปุณฑกานต์  จันทร์โคตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
341
เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงปุณณมาส  อมรพิทักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กชายพงศกร  นครราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
345
เด็กชายพงศวัชร์  วงศ์วิริยาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
346
เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
347
เด็กชายพงษ์ศิริ  จำวัน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
348
เด็กหญิงพจน์พิชชา  ลือโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
349
เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
350
เด็กหญิงพชรมนต์  จิระสุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพรกนก  คำทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
352
เด็กหญิงพรกนก  ทุดปอ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
353
เด็กหญิงพรกมล  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงพรชนก  แก่นจักร
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงพรชนก  วุฒิสนิท
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กชายพรชัย  สาระวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
357
เด็กหญิงพรณิชา  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
358
เด็กหญิงพรนภัส  จิตรณรงค์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพรประภา  ชูโชควสุกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
361
เด็กหญิงพรพรรณ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
363
เด็กหญิงพรวิชา  โกยสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพร้อมพร  กิตติกรูธินานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพราวพิมล  รอดอุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพลอยพรรณ  สุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิธิสาธิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
368
เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพัชรกันย์  ฟิทักษ์ณรงค์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
372
เด็กชายพัชรพงษ์  ครูกุล
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพัชรมาศ  จินตวิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดมไพรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
376
เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
377
เด็กชายพันธุ์ธัช  ลีลาศรีบรรจง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงพัศญา  คณาจันทร์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
379
เด็กชายพัสกร  กล้าเขตวิทย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
380
เด็กหญิงพิชชา  อิ่มเอก
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพิชชานันทร์  เชยชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพิชชาภา  ไขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
384
เด็กชายพิชญะ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
385
เด็กหญิงพิชญาพา  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิชฎา  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
388
เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
389
เด็กหญิงพิมพกานต์  จงทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
390
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
392
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
393
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใสรังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
394
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
395
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาร์วงค์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
396
เด็กหญิงพิมพิศา  แจ้งจรรยา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
397
เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงพิสิฎฐา  วิยาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
399
เด็กชายพีรณัฐ  พละวุฑิโฒทัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
400
เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
401
เด็กชายพีรพัฒน์  มนต์ก้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
402
เด็กชายพีรพัฒน์  เหง่าสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
403
เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงสิงห์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อารามพงษ์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
406
เด็กหญิงแพรพรรณ  สีดาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
407
เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
408
เด็กหญิงภคมน  อนันตวรสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
409
เด็กชายภควัต  กุยยาวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
410
เด็กชายภวัต  อุดมคณารักษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
411
เด็กหญิงภัครมัย  จีนโน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
413
เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
414
เด็กชายภัทรกร  นิธิศชะยานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
415
เด็กชายภัทรกร  เพชรท่าช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
416
เด็กชายภัทรดนัย  ป้องเศร้า
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
417
เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
418
เด็กชายภัทรดนัย  เลียงมงคลการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
419
เด็กชายภัทรดนัย  วัฒนกิจศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
420
เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัทรธิดา  ขมพุทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
422
เด็กชายภัทรพล  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
423
เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
424
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูวนันท์สุวสิน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
425
เด็กชายภาคิน  วิสัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
426
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
427
เด็กชายภานนท์  ทองบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
428
เด็กหญิงภารดี  สุขแสนไกรศร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
429
เด็กชายภาสกร  ทองแก้วโบราณ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
430
เด็กชายภูนรินทร์  ภานุโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
431
เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
432
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
433
เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
434
เด็กชายภูมิรพี  สังเกตใจ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
435
เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
436
เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
437
เด็กชายภูวณัฎฐ์  บัวดอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
438
เด็กชายภูวดล  ยามจีน
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
439
เด็กหญิงมณิสร  มุสิกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
440
เด็กหญิงมนสิชา  รัตนเรืองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
441
เด็กหญิงมนัสนันท์  พจนปัญญารุจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
442
เด็กหญิงมนัสวี  ยาดอว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
443
เด็กหญิงมัณฑิตา  จิ๊เมฆ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
444
เด็กหญิงมาณิสา  เรียนแจ้ง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
445
เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
446
เด็กหญิงมาริชสา  ชื่นเผือก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
447
เด็กชายมิตรภาพ  มีชัย
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
448
เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
449
เด็กหญิงมุทิตา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
451
เด็กหญิงเมทารัตณ์  แผ้วปราบเสี้ยน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
452
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีคัดเค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
453
เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
454
เด็กชายยศกร  เวหาประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
455
เด็กหญิงยศธิดา  เขียวพยับ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงยุพาพร  นิมปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
457
เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
458
เด็กหญิงรพินทร์อร  นภาปักษาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
459
เด็กหญิงรมิดา  สังฆะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
460
เด็กชายรังสิโรจน์  กาญจนโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
461
เด็กชายรัชชานนท์  ทันสมัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
462
เด็กชายรัชพล  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
463
เด็กชายรัชพล  ไศรบาท
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
464
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดำรงค์หวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
465
เด็กชายรัฐภูมิ  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
466
เด็กหญิงรัตนากร  เฉื่อยฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
467
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพียรใจดี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
468
เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
469
เด็กชายราชพฤกษ์  พัลวัล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
470
เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
471
เด็กชายราชัน  โนะคุณ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
472
เด็กชายรามิล  วิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
473
เด็กหญิงรินรดา  บุญนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
474
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โยศรีธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
475
เด็กชายเรืองวิทย์  พินงรัมย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
476
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  นาระต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
477
เด็กหญิงลักษิกา  แสงลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
478
เด็กหญิงวกุลทิพย์  เทศพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
479
เด็กชายวงศ์หิรัญ  ไชยศิริภากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
480
เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
481
เด็กชายวชิรญา  วงค์บุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
482
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญหมั่น
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
483
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สร้อยจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
484
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
485
เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
486
เด็กหญิงวนัชพร  โตเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
487
เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
488
เด็กชายวรท  เหมอังกูร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
489
เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
490
เด็กหญิงวรพิชชา  สุตุ่ยฟองดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงวรรณภา  ผมน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
492
เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
493
เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
494
เด็กชายวรัญญู  วงษ์จีน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
495
เด็กหญิงวรารัตน์  ปินตามูล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
496
เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  เอี่ยมอ่อน
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
497
เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
498
เด็กหญิงวริศรา  สาทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
499
เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
500
เด็กหญิงวรุณทิพย์  วันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
501
เด็กชายวศิน  สนั่นทุ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
502
เด็กหญิงวสุกัญญา  มาพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
503
เด็กหญิงวัลธิตา  มานัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
504
เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
505
เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
506
เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
507
เด็กหญิงวิชญาดา  ยงหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
508
เด็กหญิงวิภาวี  ยึนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
509
เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
510
เด็กชายวิริทธิ์พล  ส้มดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
511
เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทันเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
512
เด็กชายวิวัฒน์  สุวรรณทอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
513
เด็กชายวิศวะวิทย์  ยอดรัก
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
514
เด็กหญิงวีรดา  แซ่จิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
515
เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
516
เด็กหญิงศกุนต์สิณี  วงศ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
517
เด็กหญิงศจีภรณ์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
518
เด็กชายศตนันท์  จิระคูยุทธชัย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
519
เด็กหญิงศยามล  ชุนนะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
520
เด็กชายศรัณย์  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
521
เด็กชายศรันภัทร  รวดเร็ว
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
522
เด็กหญิงศรีประภา  สุทธิสาย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
523
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
524
เด็กชายศิร  รามชนะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
525
เด็กหญิงศิรดา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศิรธดา  ศิริเจริญพร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
527
เด็กหญิงศิรประภา  อิทธิประเวศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
528
เด็กหญิงศิริกานต์  พัดศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
529
เด็กชายศิริโชค  นิยมพล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
530
เด็กหญิงศิริรัตน์  ผิวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
531
เด็กหญิงศิริสกุล  คล้ายประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
532
เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
533
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
534
เด็กชายศุภกร  แถมเงิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
535
เด็กชายศุภชัย  แก้วพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
536
เด็กชายศุภชัย  ด้วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
537
เด็กชายศุภโชค  คำใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
538
เด็กชายศุภณัฐ  จีบเรียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
539
เด็กชายศุภวิชญ์  มกรเสน
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
540
เด็กชายศุภวิชญ์  สว่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
541
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
542
เด็กชายศุภวิทญ์  ถนอมไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
543
เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
544
เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
545
เด็กชายศุภากร  ฟ้าศิริพิมล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
546
เด็กหญิงศุภิสรา  มณีจุรัส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
547
เด็กชายศุลกลวัฒน์  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
548
เด็กชายเศรษฐศรณ์  บุญยะผลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
549
เด็กหญิงสมัชญา  เคยเห็น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
550
เด็กชายสรรเพชร์  รุจิระวนิช
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
551
เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
552
เด็กชายสหชัย  จันทรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
553
เด็กชายสหรัฐ  แก้วจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
554
เด็กหญิงสาริศา  รักแม่
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
555
เด็กชายสิงหา  แก้งคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
556
เด็กชายสิทธิกร  แย้มพลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
557
เด็กชายสิทธิเจตน์  บุญยะพงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
558
เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
559
เด็กชายสิรภพ  คำตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
560
เด็กชายสิรภพ  บุญมาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายสิรยุทธ์  ปัญญาอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
562
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  เดชพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
563
เด็กหญิงสิรินทรา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
564
เด็กหญิงสิรินทิพย์  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
565
เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
566
เด็กหญิงสิริปรียา  นวนสาย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
567
เด็กหญิงสิริภัทร์  นิภัทร์วรกานต์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
568
เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
569
เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
570
เด็กหญิงสิริอร  อินสกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
571
เด็กชายสุกฤษฏิ์  บำรุงวัด
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
572
เด็กชายสุขธัช  ขูขุนทด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
573
เด็กชายสุจินต์  หวัง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
574
เด็กหญิงสุชาดา  คล่องวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
575
เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
576
เด็กหญิงสุชาดา  ทองเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
577
เด็กหญิงสุชาวดี  บานเย็น
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
578
เด็กหญิงสุชิชา  กรโกษา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
579
เด็กหญิงสุชิตา  ลิง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
580
เด็กหญิงสุนทรีวรรณ  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
581
เด็กหญิงสุปรียา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
582
เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
583
เด็กหญิงสุพรรณษา  ศิลไชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
584
เด็กหญิงสุพรรณิตา  ลิ้มโอภาส
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
585
เด็กหญิงสุภัชญา  หาญฐาปนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
586
เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
587
เด็กชายสุรดิษ  ศรีวิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
588
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  แสงธนา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
589
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
590
เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
591
เด็กหญิงสุวดี  โรจน์บุญถึง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
592
เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
593
เด็กหญิงสุวิชญา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
594
เด็กหญิงสุวิดา  ชัยแหม่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
595
เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงอชิรญา  อรรถวรากรณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
597
เด็กหญิงอชิรญาณ์  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
598
เด็กหญิงอธิชา  ปอเงิน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
599
เด็กหญิงอธิตยา  พุทธาพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
600
เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
601
เด็กชายอธิป  สายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
602
เด็กชายอธิปัตย์  อริยขจร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
603
เด็กชายอธิพันธุ์  อริยขจร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
604
เด็กชายอนันตเชษฐ์  ตรีพิศาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
605
เด็กชายอนาวิล  แซ่ลิ้ว
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
606
เด็กชายอบอุ่น  พงศ์ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
607
เด็กชายอภิชัย  อุทัยคราม
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
608
เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
609
เด็กหญิงอรณิชา  ชัยสา
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
610
เด็กหญิงอรวรา  ภู่ประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
611
เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์พุ่ม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
612
เด็กหญิงอรอรีย์  จันทร์จรุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
613
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไชยตะมาตย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
614
เด็กชายอเล็กซ์  ชัว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
615
เด็กหญิงอังสุมาลิน  มนูรัตนศิลป์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
616
เด็กหญิงอัญชิษา  จินดากระบวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
617
เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
618
เด็กหญิงอัญษิกา  ศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
619
เด็กชายอัณณพ  หารเขมร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
620
เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
621
เด็กหญิงอันนา  ม่วงไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
622
เด็กชายอัมรินทร์  อำขำ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
623
เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
624
เด็กชายอาติยศักดิ์  เลิศสำโรง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
625
เด็กหญิงอาทิตยา  แพงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
626
เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
627
เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
628
เด็กหญิงอาเล็ก  ตุยตุย
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
629
เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
630
เด็กหญิงอินฑิราภรณ์  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายอินทนนท์  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
632
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเจริญธนานุกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
633
เด็กหญิงอุรัสยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
634
เด็กชายเอกพจน์  สีหาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
635
เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
636
เด็กหญิงเอมมิกา  วงษ์แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
637
เด็กชายแฮร์รี่  ฟูลเลอร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กหญิงกนกพิชญ์  พุฒพันธ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
639
นายกรวิชญ์  แซ่ฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายกฤติน  เขียวชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายกษิดิศ  วรรณภิญโญชีพ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอบนิมิตร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายกันต์ธนวิท  ทองกร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงกัลยกร  อาวรณ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายกิตติ์มนัส  สุขะปารมี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายกิติพัฒน์  ธนเศรษฐ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายคณาธิป  นิลขลัง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมสุภาเจริญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
649
นายจักรภัทร  มณีจร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายจาณุกฤษฎิ์  อธิพัฒน์โอฬาร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงเจนจิรา  ประพันธมิตร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงเจนนิศา  เชา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงชญาณัฐ  ฉลองนันทชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายชนาธิป  จริตรัมย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงชนาภา  หมวดไธสง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายชยุต  เนริกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายชวัล  แซ่ย่าง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงชัชชญา  ฉลองนันทชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงชัญญานุช  พินไชย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายชัยกฤษณ์  เสกตระกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายชาคริต  อุ่นเจริญพรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงชาลิสา  พลีเกตุ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายชิษณุพงศ์  คำนึง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงซิโดนี่ ลินดา  เอด้า แฮ็คกิ้ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงญาณิสา  นันทา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายฐิตพัฒน์  ไพศาลเตชานนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงฐิตา  เมธาวัสรภาคย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายฐิติ  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายณพกร  พิทยาประสาร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญอัศวสุข
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชไพบูลย์ยศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิชัยลำพรรณ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงณัฐริสา  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงณิชชา  สุวรรณสุโข
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงณิชนันทน์  ทรัพย์พิบูลย์ผล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรอยู่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงดวงหทัย  สุวรรณภูมิ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงดาริน  บุตรสุข
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงดารินทร์  ธงสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายเดชาวัต  เนตรวงษ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายเดโชชัย  ศรพรหม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงเตชินิ  ตัน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายทิพพนิธิศ  ฉิมพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงแทมมี  คูเปอร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายธนกฤต  มหัทธนานนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายธนกฤต  สุขน้อย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงธนพร  กวินยศ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายธนพร  แก้วมูลเนียม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงธนพร  ม่วงศรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายธนพล  แก้วมูลเนียม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
697
นายธนภูมิ  อุปริกชาติพงษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
698
นายธนเมธ  บำรุงโลก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงธนวรรณ ยูโกะ  โอกาว่า
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายธนเสฏฐ์  คณิศรมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายธนัช  แสงทวีป
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงธนัญญา  เงาสว่างจิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายธนากร  นาคง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงธมลวรรณ  เกิดดี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายธัญภัค  ภาคอรรถ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายธันวา  นิลโต
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายธีธัช  ศรมณี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายธีรภัทร  สังวิบุตร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงนภัสนันท์  องค์มีเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงนรภร  มุตติศานต์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายนรภัทร  กุนอก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงนาตาชา  นิธิโรจน์ธารากุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายบุตรน้ำเพชร  แหวนเพชร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายปฏิพัทธิ์  ฉ่ำชื่น
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงปพิชญา  ทองเกต
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายปภังกร  ทองสร้อย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงปภัสรา  ประสงค์สืบ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายปราการ  ธัญญารักษ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงปราณปรียา  ม่วงอิ่ม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงปริญญนันท์  จันชูมี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายปริญญา  สาบ้านบัว
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงปาลิดา  โรจน์วัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงปาลิตา  ไหตะคุ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงปิ่นฑิวา  ปานมณี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงปิยดา  บุญท้วม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงปุณยวีร์  โชติสวัสดิ์พร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงพรณิชา  รัตนบริรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงพรทิพา  ติดยงค์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงพรรณวดี  จันกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายพรรณวัฏ  สุภาพาส
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายพฤฒินันท์  ยิ้มทะโชติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายพสิษฐ์  ธาดาชวสกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงพัชร์สิตา  บวรจิรายุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายพันธกานต์  สุขภักตร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กหญิงพิชชานันท์  โกศลสถิตพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงพิชญ์นรี  แก้วบุญมา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงพีรกานต์  แจ่มฤกษ์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายพุฒินันทน์  อำนวยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงแพรดา  เตียวรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงแพรวา  บัวเนี่ยว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงฟาติม่า  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงฟ้าใส  สิริโชคชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงภครสศร์  สุภาษิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงภัทรจาริน  สันเพิก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายภัทรดร  เนื่องจำนงค์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายภัทรพล  ครุฑสิงห์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายภาคิน  วิมลพันธ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อรอด
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายภาพันธ์  วิศาลพงศ์ภัค
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงภารดี  พิมลเอกอักษร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายภีมพล  คุระทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายภูริ  งามลำยอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงมนสิชา  สุริยวงษ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงมรกต  งามทิพานนท์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงมลดา  นามสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงมัณฑิรา  ทาลี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงมาช่า  โยฮันเซ่น
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงเมลดา  เขียวแก้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงริญญาภัทร์  ภูรีเลิศรัตนสุข
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงรุจาภา  สันติวสุธา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงรุธิรา  ล่ำดี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายลงกรณ์  เพ็งศรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงวนิดา  ฟาลิซี่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายวรเมธ  รังษีสุวกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงวรรณมณี  เจริญพจน์วจนะ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงวรัทยา  รัชทรงศิริ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงวราณภัจฐ์  เตชธรรมเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงวราลี  นุกูลวุฒิโอภาส
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
781
นายวสิษฐ์พล  ผลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายวัชระ  บุญแก้วปอม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงวารุณี  ราชชมภู
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงวิลาสินี  แป้นสกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายวิศลย์  ทินกรศรีสุภาพ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายวีรภัทร  เล้าปราณี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายวีรภัทร  สกุลยืนยง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงศรารักษ์  สงวนชัยโรจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงศรุตา  อาวศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์รัศมีธรรม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ลี่
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงศิครินทร์  อ๋องมณี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงศิริขวัญ  โหมดสำราญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายศิวัช  เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงศุธิภรณ์  ช่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายศุภวิชญ์  กุลอารีย์รัตน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงสาริศา  วิจิตรานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายสิรภัทร  พิภัทรวราภรณ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายสิริวิชญ์  จั่นเผือก
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายสืบสมบัติ  เกิดสะอาด
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีกิจ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
803
นายสุทิวัส  โลหะนันทชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงสุนิสา  นาวาอนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงสุพรรณษา  ภาระไฟ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงสุพิชชา  มะโนธรรม
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงสุภมาศ  เหลาคม
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงหทัยภัสสร  มั่งมี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงอชิตา  วงศ์อุดมอารี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
810
นายอธิบดี  กลิ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงอภิรดี  เรืองกิจจานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงอมลรุจี  ศิริพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงอรวรรณ  แถมพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงอริสสรา  ฮกทา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงอัญรินทร์  ตันติพิริยะพร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงอัยยาวีร์  อินทนา
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายอัศวิน  ลำทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงอารีสยา  มันตะวัตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงอิงรดา  บัวเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายเอกรินทร์  มีมาก
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงเอวิตรา  จันดาวงค์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงไอย์นา  คิโนชิตะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กชายMin Seong  Kim
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงกชพรรณ  แมกกี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงกนกพรรณ  ใหม่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงกรกมล  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงกรผกา  ธนาลาภกาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงกรภัทร์  ปัดทุม
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงกรวรรณ  ถิ่นวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงกฤชญา  จินดาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
838
เด็กชายกฤชวิน  พูลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงกฤตยา  กฤตยานำสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
840
เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีป ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
841
เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
842
เด็กชายกล้าณรงค์  สว่างวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงกวิสรา  สถาปนิกานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายก้องเกียรติ  สว่างวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
845
เด็กชายกัญจน์นิมิต  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงกัญญชัญญ์  วงศ์สอนธรรม
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงกัญญาภัค  เฌอรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงกัณฑิรา  จารีย์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงกัณณ์ณิศรา  สงวนทองวงศา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
854
เด็กชายกันตินันทร์  พัฒธร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
855
เด็กชายกันทรากร  พงษ์ลือ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงกันธิชา  สมอคำ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงกัลยกร  เที่ยงอ่อน
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงกัลยกร  ฤาไชยราม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวสายออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงกานดา  ไชยพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงกานต์ชิตา  แก้วสกุลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงกานติมน  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
865
เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงกีรัตยา  พุทธวัฒนวานิช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงกุลปรียา  คำต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงเกวรินทร์  แสวงเงิน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
871
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุ่นช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงขนิษฐา  ละออ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงขวัญสิรดา  ขยันทำ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงเขมจิรา  เมลืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงเขมิกา  อิทธิพัทธานนท์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
877
เด็กชายคณิศร  นวลปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
879
เด็กชายคุณภัทร  เงินหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงจรรยารักษ์  แสนยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
881
เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  น้อยหลุบเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงจันทร์พิรา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงจันทัปปภา  เพ็งโหมด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงจิดาภา  ชิวปรีชา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงจิดาภา  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงจิตสุภา  กุลอารีย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงจินัฐตา  ร่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
892
เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงจิรประภา  พลคัดซ้าย
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงจิรพัฒน์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
896
เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
897
เด็กชายจิรสิน  ชูเกตุ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
898
เด็กชายจิรสิน  ลาภานันต์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงจิรัชญา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงจิรัญญา  พรไธสง
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
902
เด็กชายจิรัฎฐ์  สิทธิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
903
เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงจิราพัชร  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงจิราพัชร  พินิจการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงจิราภรณ์  นึกหาการ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงจีรณา  กรึงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีล้อม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงเจนจิรา  จรเจริญ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายเจษฎา  บุญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงฉัตรชนก  สดศรี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงชญาดา  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
915
เด็กชายชญานนท์  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณมงคล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงชญานันณ์  แตงอำไพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
919
เด็กชายชนะพล  แก่นท้าว
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงชนัญชิตา  กิ่งไทรงาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงชนากานต์  ยอดฉัตร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
922
เด็กชายชนาธิป  หล้าวิไลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
924
เด็กชายชยพล  ชมใจเลิศ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
925
เด็กชายชยพล  ไฝทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
926
เด็กชายชยุต  เจนบรรจง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
928
เด็กชายชลชัย  อ้างอิง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงชลิตา  จันธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
930
เด็กชายชวกร  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
931
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
932
เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
933
เด็กชายชัชวาล  นาคอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นนุช
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
935
เด็กชายชัยนรินท์  ผาติดำรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
936
เด็กชายชัยสิทธิ์  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
937
เด็กชายชานล  จิรากุลวัต
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
938
เด็กชายชิติพัทธ์  พัฒนสุธาพงศ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
939
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เทพ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงชุดา  แก้วบางพลี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงชุติมันต์  น้อยทองแกม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงโชติกา  เขื่อนเก้า
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงโชติกา  มุสิกบุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
944
เด็กชายไชยวัฒน์  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงญดาพร  เทศรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงญัณฑิตา  จันนามอม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงญาณินฑ์  นวมกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงญาณิศา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงญาณิศา  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงญาดาวริน  ฉลอง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงญาณิสา  เอี่ยมดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงญูนี  กฤชมลายู
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
954
เด็กชายฐนกร  พวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงฐานันตฐ์  ดำรงศักดิ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อยู่บุญ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
958
เด็กชายฐิติพงษ์  พวงมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
959
เด็กชายฐิติวัฒน์  พ่อค้าช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงฑิมพิกา  ปักกะสัง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
961
เด็กชายณชพล  ปานเทศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
964
เด็กชายณฐรัตน์  บุตรเกตุ
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงณปภัสร์  สันตติวงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
966
เด็กชายณพล  พงษ์สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงณภัทร  เตชวริศกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
969
เด็กชายณรงค์เดช  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงณฤดี  เอกเจริญเวสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงณวรา  พันธุ์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณัจรีย์  เหมาะทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงณัชชา  คงเสือ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงณัชชา  ทิพวัลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงณัฎฐชา  ภูมิไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เดชภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงณัฏฐชา  เขียวมนต์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยกมล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงณัฏฐนิช  พิมพะวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ศรีกอก
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงณัฏฐิกา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปรวีโรทัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
986
เด็กชายณัฐชนน  ทองวรณ์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงณัฐชยา  ทับโนนทอว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงณัฐชา  พรหมศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุฒจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
992
เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงณัฐทิตา  โพธิ์ภู
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิลาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
998
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถนอมศักดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
999
เด็กชายณัฐพล  เชื้อไผ่
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กชายณัฐพิพัฒน์  รุ่งเรืองประมง
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงณัฐรินีย์  โพธิ์มล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงณัฐวรา  กลัดบุบผา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงณัฐวลัย  ปัจจักขะภัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เกิดศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงณิชกานต์  วังอินทร์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงณิชา  เตมิยานนท์
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงณิชา  พิพัฒนสารากุล
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงณิชาภา  สุภาษิต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงณิชารัศม์  พีระศักดิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงณิรชา  ช่วยเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  กรุสะอาด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายติณต์  พิพัฒนะมงคล
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายทนุธรรม  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายทวีเกียรติ  นุ่มศรีนวล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงทิชากร  สุระขันตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายทินภัทร  กาญจนเสริม
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงทิพธัญญา  นุพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงทิพย์วรา  บุญทวีศรีกัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายทิวา  เพียงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายแทนคุณ  อุทธตรี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายธนกร  หลีน้อย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายธนกฤต  มูลพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายธนชัย  กุลภิรนันท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายธนดล  เพ็ชรบุญมี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนวัดหนามแดง
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงธนพร  จงใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมีป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงธนภรณ์  สีพลเงิน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขอำไพจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1036
เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่นุช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายธนภัทร  ม่วงนาค
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายธนวัฒน์  กังวานวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายธนวัฒน์  กันยารัตน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายธนวัฒน์  เกตุศิละ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายธนวัต  ยอดปัน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงธนัชพร  วิลาศรี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิรอนุกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงธรพร  แฟงวัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายธราเทพ  บัวตูม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนันชัยนิรัชพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทานาลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงธัญทิพย์  นาคนิคาม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายธารทอง  เหมือนสาด
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายธาวิน  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดกิ่ง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายธิติวุฒิ  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายธีรโชติ  กิมสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายธีรพงษ์  แสนจินดา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายธีรภัทร  โตประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายธีรวัฒน์  ภาสพงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายธีรังกูร  บุตรดีเคน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงนงธณฐ  วราไกรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงนงนภัส  ธะนะชัย
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงนทิตา  เปล่งผิว
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายนนทชัย  คำเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1071
เด็กชายนนท์ธวัช  ศักดินนธยาน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีประทุม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายนนทะพัทธ์  ม่วงสุข
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายนภทีป์  ธงชัย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายนภัสกร  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงนภัสสร  สมพร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงนภาพร  บุญเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงนัชรีพร  สุนทรประเวศ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายนัฏฐชัย  ปัญญาสรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงนัฐยาภรณ์  พานิล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงนัทธ์นัน  ทองเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายนัทธพงศ์  ภูทองแน่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มย่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงนันท์มนัส  เพชรมีค่า
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงนันทมาศ  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงนันทิชา  นาระหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงนารีรัตน์  ช้างแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายนาวิน  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายนิติพัฒน์  บางแดง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ใจตึก
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงนิภรดา  ฉ่ำโสฬส
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายนิรภัฏ  นามสีอุ่น
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1106
เด็กหญิงนิศารัตน์  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายบวรภัทร์  วรรณยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภุมมาลา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายบุญญานนท์  ยันอินทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงบุญยานุช  แจวทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงบุญสิตา  อารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทำ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงเบญญาภา  เลียงวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายปกเกศ  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิลัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายปกาศิต  สิงห์เหลือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงปณิตา  พรสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายปภังกร  คำตอง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงปภัชญา  เขื่อนแปด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายปรเมธ  ยินดีผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายประวัฒน์  ธวัฒน์สุริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายปราณรภัทร  สุพร
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงปริยาภัทร  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงปรีชญา  จาริยพานิช
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงปรียาภัค  คุนากร
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายปวริศร  หินผา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงปวริศา  น้อยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงปวีณสมร  หลงใหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงปัญญกร  ฟักเงิน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงปัญญดา  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1141
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปึ้งผลพูล
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายปัณณวัฒน์  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายปัณณวิชญ์  มีมา
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงปาริฉัตร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงปาริชาติ  ไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงปาลิกา  มีกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงปิยธิดา  นะถา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงปิยะพัชร  แก้วใหญ่
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันตา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โรจน์วิจิตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงปุณญาภร  แสนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายปุณยธร  หอมขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงปุณยนุช  ปล้องพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๊ง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงเปมิกา  เวยสาร
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายพงษ์  ภู่จินดาตระกูล
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายพชรพล  เผดียงครุบุรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงพนิดา  สีทำมา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงพรชนก  มีแทน
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงพรชิตา  คร้ามพิมพ์