ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายMin Yu  Kim
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงShih yu  Hsu
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชนิกา  ลี้ครองสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชพร  หินตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชพรรณ  สุดดี
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกชภมณ  รวิธนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกรดา  สมุทรศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภู่แจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันพุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรกฎ  แซ่เจี่ย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรรณิกา  ยงยืน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรวิภา  ถาวรสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤติกร  วงศ์อุดมอารี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษกร  พฤทธพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษฎา  หมอเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษณะ  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษณะพงษ์  สีมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาขาว
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วราพรม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกันติทัต  ศรีสมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกัมปนาท  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกาญจนา  ป้อชำนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกานต์ชนก  สุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกานต์  วิดประโคน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกานต์  สุขทวี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติชัย  เหมือนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตตินันท์  บุปผาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตติภณ  กองสีผิว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิติภูมิ  ภัสสรรัชนีกร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกุลชาดา  สื่อมโนธรรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตรงต่อกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงเกศชณก  บุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงขวัญข้าว  ชุมทศนัข
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงขวัญชน  โกสุมสวัส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์โพคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะอิสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคชิน  ดีแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคณินท์  โยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงคณิศร  โนนพะยอม
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายคณิศร  พูลผล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคำแหง  รัตน์พาณิชย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายคุณาสิน  ฝันอินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงคุ้มขวัญ  ฝางคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจอมพงศ์  เสกตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจักรพันธ์  การนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจักรภัทร  คำมุกชิก
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจักราเทพ  เทพเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจันทิมา  ยามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิดาภา  เขตสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิดาภา  อัมพรทีป
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจิรประภา  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายจิรพัส  เกตุสุขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับทิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจิรวัชร  เงินโม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจิระพงศ์  บูรณะอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเจียผิง  หลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงฉัตรฌกร  ภิรมย์โพธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชญมน  เจริญพจน์วจนะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชญาดา  บุญเขียว
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชนกันต์  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม
ป.4
โรงเรียนวัดหนามแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชนันท์ณภัทร  สิทธิโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชนาธิป  อัมพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชนาภา  กำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชนินทร  พิมพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายชยพล  มาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายชยางกรู  ภักตร์ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชลธาร  ศรีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชวกร  อ่อนโฉม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชัชนันท์  คงวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชัญญาภัค  โทนหงสา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชันฮี  จอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชาญวิทย์  นนทะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชาลินี  นาโคกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชาลิสา  อยู่สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีโชค
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชีระวิทย์  ขยันวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชีวาพร  รัตนภูธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายชุติเทพ  แสงเดือน
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายชุติพนธ์  ศรีรจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายชุติพนธ์  แสงภัคดี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชุติภา  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงโชติกา  ตรัสรู้
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายโชติชัยพงศ์  นิรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายโชติวัฒน์  สิรินิติโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายญาณวรรธน์  ปราบ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงญารินดา  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายฐาณุศักดิ์  แสงวิเศษสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงฐิดาภา  ยอดปรีชา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงฐิดายุ  ยอดปรีชา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงฐิตาพร  วรนาม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  นามมุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณฐกร  ทับทิมแดง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณฐกรณ์  บัวกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณรัญญู  มาลี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณวริชา  นาคสืบเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  บุญพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สถิตสิริพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฏฐรวิ  โพธิ์สร้อยกนก
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมทับ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐจภรณ์  วิจิตรพลเกณฑ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐณิชา  มารุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐณิชา  มูฮำหมัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐดนัย  มากเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าวิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐพิมล  พิพัฒน์จิรกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐภัทร  กิมสอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐภัทรวดี  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัฐวดี  เจริญช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฐิดา  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณิชา  งามลำยอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณิชารีย์  เย็นสุดใจ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณิศรา  จินดาสิริอนันต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายดนุเดช  อภิวรรณ์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายดนุพร  ศิลาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายตนุภัทร  ส้มฉุน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงตริษา  บวรศรีมุกดา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายตฤณ  เหล่าเทพาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงตัสนีม  กาพลอย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายถิรภณ  ญาณกรหิรัญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายทักษ์ดนัย  พัฒนวรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายทักษิณ  โยธานัก
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายทินกฤต  ชื่นสมถ้อย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายทินภัทร  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงทิพย์วารี  สุนทรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายทีปกร  ใสยราษฎร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนกร  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนกร  หงษ์ตะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนกิต  สมกาวิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธนชนก  วงษ์สุทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนธรณ์  เนือมขุนทด
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธนพร  เกตุกุล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธนพร  แรงกล้า
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธนพร  หาญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธนพรรณ  พ่วงพูล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนพล  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนภัทร  เย็นสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนภูมิ  พรหมภักดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนยศ  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธนวัฒน์  ภาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธนวันต์  พิมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธนวิชญ์  แสงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธนวิทย์  พาราครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธนเศรษฐา  พิลาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธนัฐอรรจน์  เกิดด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนัท  จันทะมารถ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธนัท  ถาวรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธนัทดิษย์  จิระวิชชเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนากร  ทาปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธนากรณ์  ดีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนาธิป  เพียรล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธรณ์  ธราธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธรรมนิตย์  วรรณภิญโญชีพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธัชพงศ์  โกศัยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธัญจิรา  นิดไธสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธัญชนก  ทองหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝ่ายพุฒ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธัญญา  ภาคอรรถ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธัญญารัศมิ  หรีกประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงธัญพิญชา  ดำมงคล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงธัญมน  คำทา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะสูนย์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงธันวา  ไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธารฎาวัฒน์  คงเจริญถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงธารพระพร  ศึกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงธาราพร  สุขสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธาวิน  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงธิญาดา  พรมปากดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ย้า
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธีรณัฎฐ์  ศรีสูงเด่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงธีรนาฎ  กองสีผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธีรพนธ์  สุนทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธีรพล  ลีลา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธีรภัทร  ขนานสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธีระเดช  นามโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธุวพัส  ชาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายนที  วงค์ครุฑ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายนนทนพงศ์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนพรัตน์  เกาะราค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์ตา
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนภัสสร  ทุมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายนรบดี  คงชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายนราวิทย์  ยาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนลพรรณ  เสมอเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนัจวา  ปุยเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนัฐภูมิ  อ่อนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้าสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายนันทวัฒน์  จวบสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนารีรัตน์  น้อยบุ้งค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายนาวา  ตระกูลมหชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนิจวิภา  เนตรจักรวาล
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนิชาภัทร  สุตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนิติกร  ภิญโญตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ประทุม
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายเนติภัทร  พุ่มดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายบัลลังก์  หงษ์ตะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงบุษกร  ประเสริฐอาภา
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายบูรพา  แย้มทับ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงเบญจพร  รัตนวิชาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปกเกศ  แก้วขยัน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายปกรณ์  หวังเอก
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปฏิวัติ  ธุวธาดา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปณัยกร  ปัญวงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา  นิลสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปทิตตา  ประมวลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายปพนพันธ์  เมธาศวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายปภังกร  ดวงเพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายปรมี  เกษโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสงค์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายประชาธิปไตย  ทาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงประภัสสร  ถาวรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงประภัสสร  ปทุมวัน
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงประภากรณ์  ค่อมสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงประภาพร  ชำนาญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายประเสริฐ  ปฏิเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปราณปรีญา  ชัยคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปราณปรียา  สังขวิเชียร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปริญา  จันทะคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปริณดา  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปริตา  กิจวรโยธิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายปริยวิศว์  เกื้อทิพย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ประสิทธิ์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกูล
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปรียดา  เนตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปวิชญา  ชัยพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายปัญญาวัฒน์  ไพศาสสิงห์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปัญญิศา  อมรพิทักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปัณฑาลีน  วิสนานุศิษย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิทยาจิรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปาณิศา  คณะเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปานเนตร  อินทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงปารวัน  เชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงปาริฉัตต์  แสนวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปิยธิดา  ตันศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปิยพัชร  นารีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายปิยะวัฒน์  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายปุณฑกานต์  จันทร์โคตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปุณณมาส  อมรพิทักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพงศกร  นครราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายพงศวัชร์  วงศ์วิริยาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายพงษ์ศิริ  จำวัน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพจน์พิชชา  ลือโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพชรมนต์  จิระสุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพรกนก  คำทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพรกนก  ทุดปอ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพรกมล  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพรชนก  แก่นจักร
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพรชนก  วุฒิสนิท
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพรชัย  สาระวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพรณิชา  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพรนภัส  จิตรณรงค์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพรประภา  ชูโชควสุกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพรพรรณ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพรวิชา  โกยสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพร้อมพร  กิตติกรูธินานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพราวพิมล  รอดอุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพลอยพรรณ  สุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิธิสาธิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพัชรกันย์  ฟิทักษ์ณรงค์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายพัชรพงษ์  ครูกุล
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพัชรมาศ  จินตวิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดมไพรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายพันธุ์ธัช  ลีลาศรีบรรจง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพัศญา  คณาจันทร์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายพัสกร  กล้าเขตวิทย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพิชชา  อิ่มเอก
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพิชชานันทร์  เชยชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพิชชาภา  ไขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายพิชญะ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิชญาพา  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิชฎา  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงพิมพกานต์  จงทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใสรังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาร์วงค์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพิมพิศา  แจ้งจรรยา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพิสิฎฐา  วิยาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพีรณัฐ  พละวุฑิโฒทัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายพีรพัฒน์  มนต์ก้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายพีรพัฒน์  เหง่าสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงสิงห์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อารามพงษ์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงแพรพรรณ  สีดาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงภคมน  อนันตวรสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายภควัต  กุยยาวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายภวัต  อุดมคณารักษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงภัครมัย  จีนโน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายภัทรกร  นิธิศชะยานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายภัทรกร  เพชรท่าช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายภัทรดนัย  ป้องเศร้า
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายภัทรดนัย  เลียงมงคลการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายภัทรดนัย  วัฒนกิจศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัทรธิดา  ขมพุทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายภัทรพล  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูวนันท์สุวสิน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายภาคิน  วิสัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายภานนท์  ทองบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงภารดี  สุขแสนไกรศร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายภาสกร  ทองแก้วโบราณ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายภูนรินทร์  ภานุโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายภูมิรพี  สังเกตใจ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายภูวณัฎฐ์  บัวดอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายภูวดล  ยามจีน
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงมณิสร  มุสิกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงมนสิชา  รัตนเรืองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงมนัสนันท์  พจนปัญญารุจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงมนัสวี  ยาดอว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงมัณฑิตา  จิ๊เมฆ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงมาณิสา  เรียนแจ้ง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงมาริชสา  ชื่นเผือก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายมิตรภาพ  มีชัย
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงมุทิตา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงเมทารัตณ์  แผ้วปราบเสี้ยน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีคัดเค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายยศกร  เวหาประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงยศธิดา  เขียวพยับ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงยุพาพร  นิมปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงรพินทร์อร  นภาปักษาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงรมิดา  สังฆะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายรังสิโรจน์  กาญจนโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายรัชชานนท์  ทันสมัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายรัชพล  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายรัชพล  ไศรบาท
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดำรงค์หวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายรัฐภูมิ  ตองอ่อน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงรัตนากร  เฉื่อยฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพียรใจดี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายราชพฤกษ์  พัลวัล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายราชัน  โนะคุณ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายรามิล  วิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงรินรดา  บุญนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โยศรีธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายเรืองวิทย์  พินงรัมย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  นาระต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงลักษิกา  แสงลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงวกุลทิพย์  เทศพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายวงศ์หิรัญ  ไชยศิริภากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายวชิรญา  วงค์บุตรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญหมั่น
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สร้อยจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวนัชพร  โตเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายวรท  เหมอังกูร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวรพิชชา  สุตุ่ยฟองดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงวรรณภา  ผมน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายวรัญญู  วงษ์จีน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวรารัตน์  ปินตามูล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  เอี่ยมอ่อน
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงวริศรา  สาทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงวรุณทิพย์  วันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวศิน  สนั่นทุ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงวสุกัญญา  มาพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงวัลธิตา  มานัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวิชญาดา  ยงหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงวิภาวี  ยึนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายวิริทธิ์พล  ส้มดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทันเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายวิวัฒน์  สุวรรณทอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายวิศวะวิทย์  ยอดรัก
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวีรดา  แซ่จิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงศกุนต์สิณี  วงศ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงศจีภรณ์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายศตนันท์  จิระคูยุทธชัย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงศยามล  ชุนนะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายศรัณย์  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายศรันภัทร  รวดเร็ว
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงศรีประภา  สุทธิสาย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายศิร  รามชนะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงศิรดา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศิรธดา  ศิริเจริญพร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงศิรประภา  อิทธิประเวศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศิริกานต์  พัดศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายศิริโชค  นิยมพล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศิริรัตน์  ผิวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงศิริสกุล  คล้ายประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายศุภกร  แถมเงิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายศุภชัย  แก้วพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายศุภชัย  ด้วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายศุภโชค  คำใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายศุภณัฐ  จีบเรียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายศุภวิชญ์  มกรเสน
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายศุภวิชญ์  สว่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายศุภวิทญ์  ถนอมไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายศุภากร  ฟ้าศิริพิมล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงศุภิสรา  มณีจุรัส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายศุลกลวัฒน์  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายเศรษฐศรณ์  บุญยะผลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสมัชญา  เคยเห็น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายสรรเพชร์  รุจิระวนิช
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายสหชัย  จันทรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายสหรัฐ  แก้วจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสาริศา  รักแม่
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายสิงหา  แก้งคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายสิทธิกร  แย้มพลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายสิทธิเจตน์  บุญยะพงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายสิรภพ  คำตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายสิรภพ  บุญมาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายสิรยุทธ์  ปัญญาอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  เดชพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสิรินทรา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงสิรินทิพย์  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสิริปรียา  นวนสาย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสิริภัทร์  นิภัทร์วรกานต์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงสิริอร  อินสกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายสุกฤษฏิ์  บำรุงวัด
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายสุขธัช  ขูขุนทด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายสุจินต์  หวัง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงสุชาดา  คล่องวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงสุชาดา  ทองเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงสุชาวดี  บานเย็น
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสุชิชา  กรโกษา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงสุชิตา  ลิง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงสุนทรีวรรณ  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงสุปรียา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงสุพรรณษา  ศิลไชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสุพรรณิตา  ลิ้มโอภาส
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงสุภัชญา  หาญฐาปนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายสุรดิษ  ศรีวิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  แสงธนา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงสุวดี  โรจน์บุญถึง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงสุวิชญา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสุวิดา  ชัยแหม่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงอชิรญา  อรรถวรากรณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอชิรญาณ์  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงอธิชา  ปอเงิน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอธิตยา  พุทธาพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายอธิป  สายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายอธิปัตย์  อริยขจร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายอธิพันธุ์  อริยขจร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายอนันตเชษฐ์  ตรีพิศาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายอนาวิล  แซ่ลิ้ว
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายอบอุ่น  พงศ์ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายอภิชัย  อุทัยคราม
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอรณิชา  ชัยสา
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอรวรา  ภู่ประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์พุ่ม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงอรอรีย์  จันทร์จรุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไชยตะมาตย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายอเล็กซ์  ชัว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอังสุมาลิน  มนูรัตนศิลป์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอัญชิษา  จินดากระบวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงอัญษิกา  ศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายอัณณพ  หารเขมร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงอันนา  ม่วงไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายอัมรินทร์  อำขำ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายอาติยศักดิ์  เลิศสำโรง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงอาทิตยา  แพงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงอาเล็ก  ตุยตุย
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงอินฑิราภรณ์  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายอินทนนท์  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเจริญธนานุกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงอุรัสยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายเอกพจน์  สีหาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงเอมมิกา  วงษ์แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายแฮร์รี่  ฟูลเลอร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กหญิงกนกพิชญ์  พุฒพันธ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
นายกรวิชญ์  แซ่ฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายกฤติน  เขียวชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายกษิดิศ  วรรณภิญโญชีพ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอบนิมิตร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายกันต์ธนวิท  ทองกร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงกัลยกร  อาวรณ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายกิตติ์มนัส  สุขะปารมี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายกิติพัฒน์  ธนเศรษฐ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายคณาธิป  นิลขลัง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมสุภาเจริญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
นายจักรภัทร  มณีจร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายจาณุกฤษฎิ์  อธิพัฒน์โอฬาร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงเจนจิรา  ประพันธมิตร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงเจนนิศา  เชา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงชญาณัฐ  ฉลองนันทชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายชนาธิป  จริตรัมย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงชนาภา  หมวดไธสง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายชยุต  เนริกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายชวัล  แซ่ย่าง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงชัชชญา  ฉลองนันทชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงชัญญานุช  พินไชย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายชัยกฤษณ์  เสกตระกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายชาคริต  อุ่นเจริญพรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงชาลิสา  พลีเกตุ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายชิษณุพงศ์  คำนึง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงซิโดนี่ ลินดา  เอด้า แฮ็คกิ้ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงญาณิสา  นันทา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายฐิตพัฒน์  ไพศาลเตชานนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงฐิตา  เมธาวัสรภาคย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายฐิติ  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายณพกร  พิทยาประสาร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญอัศวสุข
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชไพบูลย์ยศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิชัยลำพรรณ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงณัฐริสา  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงณิชชา  สุวรรณสุโข
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงณิชนันทน์  ทรัพย์พิบูลย์ผล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรอยู่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงดวงหทัย  สุวรรณภูมิ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงดาริน  บุตรสุข
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงดารินทร์  ธงสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายเดชาวัต  เนตรวงษ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายเดโชชัย  ศรพรหม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงเตชินิ  ตัน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายทิพพนิธิศ  ฉิมพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงแทมมี  คูเปอร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายธนกฤต  มหัทธนานนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายธนกฤต  สุขน้อย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงธนพร  กวินยศ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธนพร  แก้วมูลเนียม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงธนพร  ม่วงศรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายธนพล  แก้วมูลเนียม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
นายธนภูมิ  อุปริกชาติพงษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
นายธนเมธ  บำรุงโลก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงธนวรรณ ยูโกะ  โอกาว่า
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธนเสฏฐ์  คณิศรมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายธนัช  แสงทวีป
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงธนัญญา  เงาสว่างจิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายธนากร  นาคง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงธมลวรรณ  เกิดดี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายธัญภัค  ภาคอรรถ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายธันวา  นิลโต
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายธีธัช  ศรมณี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายธีรภัทร  สังวิบุตร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนภัสนันท์  องค์มีเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงนรภร  มุตติศานต์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายนรภัทร  กุนอก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงนาตาชา  นิธิโรจน์ธารากุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายบุตรน้ำเพชร  แหวนเพชร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายปฏิพัทธิ์  ฉ่ำชื่น
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงปพิชญา  ทองเกต
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายปภังกร  ทองสร้อย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงปภัสรา  ประสงค์สืบ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายปราการ  ธัญญารักษ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงปราณปรียา  ม่วงอิ่ม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงปริญญนันท์  จันชูมี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายปริญญา  สาบ้านบัว
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงปาลิดา  โรจน์วัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงปาลิตา  ไหตะคุ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงปิ่นฑิวา  ปานมณี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงปิยดา  บุญท้วม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงปุณยวีร์  โชติสวัสดิ์พร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพรณิชา  รัตนบริรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงพรทิพา  ติดยงค์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพรรณวดี  จันกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายพรรณวัฏ  สุภาพาส
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายพฤฒินันท์  ยิ้มทะโชติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายพสิษฐ์  ธาดาชวสกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพัชร์สิตา  บวรจิรายุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายพันธกานต์  สุขภักตร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กหญิงพิชชานันท์  โกศลสถิตพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพิชญ์นรี  แก้วบุญมา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงพีรกานต์  แจ่มฤกษ์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายพุฒินันทน์  อำนวยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงแพรดา  เตียวรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงแพรวา  บัวเนี่ยว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงฟาติม่า  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงฟ้าใส  สิริโชคชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงภครสศร์  สุภาษิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงภัทรจาริน  สันเพิก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายภัทรดร  เนื่องจำนงค์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายภัทรพล  ครุฑสิงห์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายภาคิน  วิมลพันธ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อรอด
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายภาพันธ์  วิศาลพงศ์ภัค
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงภารดี  พิมลเอกอักษร
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายภีมพล  คุระทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายภูริ  งามลำยอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงมนสิชา  สุริยวงษ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงมรกต  งามทิพานนท์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงมลดา  นามสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงมัณฑิรา  ทาลี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงมาช่า  โยฮันเซ่น
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงเมลดา  เขียวแก้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงริญญาภัทร์  ภูรีเลิศรัตนสุข
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงรุจาภา  สันติวสุธา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงรุธิรา  ล่ำดี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายลงกรณ์  เพ็งศรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงวนิดา  ฟาลิซี่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายวรเมธ  รังษีสุวกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงวรรณมณี  เจริญพจน์วจนะ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงวรัทยา  รัชทรงศิริ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงวราณภัจฐ์  เตชธรรมเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงวราลี  นุกูลวุฒิโอภาส
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
นายวสิษฐ์พล  ผลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายวัชระ  บุญแก้วปอม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงวารุณี  ราชชมภู
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวิลาสินี  แป้นสกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายวิศลย์  ทินกรศรีสุภาพ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายวีรภัทร  เล้าปราณี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายวีรภัทร  สกุลยืนยง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงศรารักษ์  สงวนชัยโรจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงศรุตา  อาวศิริมงคล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์รัศมีธรรม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ลี่
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงศิครินทร์  อ๋องมณี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงศิริขวัญ  โหมดสำราญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายศิวัช  เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงศุธิภรณ์  ช่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายศุภวิชญ์  กุลอารีย์รัตน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงสาริศา  วิจิตรานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายสิรภัทร  พิภัทรวราภรณ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายสิริวิชญ์  จั่นเผือก
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายสืบสมบัติ  เกิดสะอาด
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีกิจ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
นายสุทิวัส  โลหะนันทชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงสุนิสา  นาวาอนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงสุพรรณษา  ภาระไฟ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงสุพิชชา  มะโนธรรม
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงสุภมาศ  เหลาคม
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงหทัยภัสสร  มั่งมี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอชิตา  วงศ์อุดมอารี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
นายอธิบดี  กลิ่นเจริญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงอภิรดี  เรืองกิจจานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กหญิงอมลรุจี  ศิริพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอรวรรณ  แถมพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอริสสรา  ฮกทา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงอัญรินทร์  ตันติพิริยะพร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงอัยยาวีร์  อินทนา
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายอัศวิน  ลำทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอารีสยา  มันตะวัตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอิงรดา  บัวเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายเอกรินทร์  มีมาก
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงเอวิตรา  จันดาวงค์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงไอย์นา  คิโนชิตะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กชายMin Seong  Kim
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงกชพรรณ  แมกกี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงกนกพรรณ  ใหม่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงกรกมล  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงกรผกา  ธนาลาภกาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงกรภัทร์  ปัดทุม
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงกรวรรณ  ถิ่นวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงกฤชญา  จินดาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายกฤชวิน  พูลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงกฤตยา  กฤตยานำสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีป ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายกล้าณรงค์  สว่างวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงกวิสรา  สถาปนิกานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายก้องเกียรติ  สว่างวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายกัญจน์นิมิต  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงกัญญชัญญ์  วงศ์สอนธรรม
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงกัญญาภัค  เฌอรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงกัณฑิรา  จารีย์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงกัณณ์ณิศรา  สงวนทองวงศา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายกันตินันทร์  พัฒธร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายกันทรากร  พงษ์ลือ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงกันธิชา  สมอคำ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงกัลยกร  เที่ยงอ่อน
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงกัลยกร  ฤาไชยราม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวสายออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงกานดา  ไชยพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงกานต์ชิตา  แก้วสกุลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงกานติมน  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงกีรัตยา  พุทธวัฒนวานิช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงกุลปรียา  คำต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงเกวรินทร์  แสวงเงิน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุ่นช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงขนิษฐา  ละออ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงขวัญสิรดา  ขยันทำ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงเขมจิรา  เมลืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงเขมิกา  อิทธิพัทธานนท์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายคณิศร  นวลปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายคุณภัทร  เงินหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงจรรยารักษ์  แสนยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  น้อยหลุบเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงจันทร์พิรา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงจันทัปปภา  เพ็งโหมด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงจิดาภา  ชิวปรีชา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงจิดาภา  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงจิตสุภา  กุลอารีย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงจินัฐตา  ร่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงจิรประภา  พลคัดซ้าย
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงจิรพัฒน์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
896
เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายจิรสิน  ชูเกตุ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายจิรสิน  ลาภานันต์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงจิรัชญา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงจิรัญญา  พรไธสง
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายจิรัฎฐ์  สิทธิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงจิราพัชร  ปัญญาใส
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงจิราพัชร  พินิจการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงจิราภรณ์  นึกหาการ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงจีรณา  กรึงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีล้อม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงเจนจิรา  จรเจริญ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายเจษฎา  บุญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงฉัตรชนก  สดศรี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงชญาดา  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายชญานนท์  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณมงคล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงชญานันณ์  แตงอำไพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายชนะพล  แก่นท้าว
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงชนัญชิตา  กิ่งไทรงาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงชนากานต์  ยอดฉัตร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายชนาธิป  หล้าวิไลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายชยพล  ชมใจเลิศ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายชยพล  ไฝทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายชยุต  เจนบรรจง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายชลชัย  อ้างอิง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงชลิตา  จันธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายชวกร  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
931
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายชัชวาล  นาคอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นนุช
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายชัยนรินท์  ผาติดำรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายชัยสิทธิ์  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายชานล  จิรากุลวัต
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายชิติพัทธ์  พัฒนสุธาพงศ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เทพ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงชุดา  แก้วบางพลี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงชุติมันต์  น้อยทองแกม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงโชติกา  เขื่อนเก้า
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงโชติกา  มุสิกบุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายไชยวัฒน์  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงญดาพร  เทศรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงญัณฑิตา  จันนามอม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงญาณินฑ์  นวมกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงญาณิศา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงญาณิศา  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงญาดาวริน  ฉลอง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงญาณิสา  เอี่ยมดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงญูนี  กฤชมลายู
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายฐนกร  พวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงฐานันตฐ์  ดำรงศักดิ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อยู่บุญ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายฐิติพงษ์  พวงมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายฐิติวัฒน์  พ่อค้าช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงฑิมพิกา  ปักกะสัง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายณชพล  ปานเทศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายณฐรัตน์  บุตรเกตุ
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงณปภัสร์  สันตติวงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
966
เด็กชายณพล  พงษ์สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงณภัทร  เตชวริศกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายณรงค์เดช  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงณฤดี  เอกเจริญเวสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงณวรา  พันธุ์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงณัจรีย์  เหมาะทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงณัชชา  คงเสือ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงณัชชา  ทิพวัลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงณัฎฐชา  ภูมิไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เดชภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงณัฏฐชา  เขียวมนต์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยกมล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงณัฏฐนิช  พิมพะวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ศรีกอก
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงณัฏฐิกา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปรวีโรทัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายณัฐชนน  ทองวรณ์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงณัฐชยา  ทับโนนทอว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงณัฐชา  พรหมศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุฒจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงณัฐทิตา  โพธิ์ภู
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิลาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถนอมศักดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายณัฐพล  เชื้อไผ่
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กชายณัฐพิพัฒน์  รุ่งเรืองประมง
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงณัฐรินีย์  โพธิ์มล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงณัฐวรา  กลัดบุบผา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงณัฐวลัย  ปัจจักขะภัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เกิดศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงณิชกานต์  วังอินทร์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงณิชา  เตมิยานนท์
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงณิชา  พิพัฒนสารากุล
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงณิชาภา  สุภาษิต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงณิชารัศม์  พีระศักดิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงณิรชา  ช่วยเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  กรุสะอาด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายติณต์  พิพัฒนะมงคล
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายทนุธรรม  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายทวีเกียรติ  นุ่มศรีนวล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงทิชากร  สุระขันตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายทินภัทร  กาญจนเสริม
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงทิพธัญญา  นุพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงทิพย์วรา  บุญทวีศรีกัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายทิวา  เพียงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายแทนคุณ  อุทธตรี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายธนกร  หลีน้อย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายธนกฤต  มูลพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายธนชัย  กุลภิรนันท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายธนดล  เพ็ชรบุญมี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนวัดหนามแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงธนพร  จงใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมีป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงธนภรณ์  สีพลเงิน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขอำไพจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1036
เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่นุช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายธนภัทร  ม่วงนาค
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายธนวัฒน์  กังวานวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายธนวัฒน์  กันยารัตน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายธนวัฒน์  เกตุศิละ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายธนวัต  ยอดปัน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงธนัชพร  วิลาศรี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิรอนุกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงธรพร  แฟงวัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายธราเทพ  บัวตูม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนันชัยนิรัชพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทานาลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงธัญทิพย์  นาคนิคาม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายธารทอง  เหมือนสาด
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายธาวิน  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดกิ่ง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายธิติวุฒิ  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายธีรโชติ  กิมสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายธีรพงษ์  แสนจินดา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายธีรภัทร  โตประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายธีรวัฒน์  ภาสพงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายธีรังกูร  บุตรดีเคน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงนงธณฐ  วราไกรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงนงนภัส  ธะนะชัย
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงนทิตา  เปล่งผิว
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายนนทชัย  คำเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1071
เด็กชายนนท์ธวัช  ศักดินนธยาน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีประทุม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายนนทะพัทธ์  ม่วงสุข
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายนภทีป์  ธงชัย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายนภัสกร  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงนภัสสร  สมพร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงนภาพร  บุญเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงนัชรีพร  สุนทรประเวศ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายนัฏฐชัย  ปัญญาสรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงนัฐยาภรณ์  พานิล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงนัทธ์นัน  ทองเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายนัทธพงศ์  ภูทองแน่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มย่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงนันท์มนัส  เพชรมีค่า
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงนันทมาศ  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงนันทิชา  นาระหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงนารีรัตน์  ช้างแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายนาวิน  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายนิติพัฒน์  บางแดง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ใจตึก
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงนิภรดา  ฉ่ำโสฬส
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายนิรภัฏ  นามสีอุ่น
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1106
เด็กหญิงนิศารัตน์  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายบวรภัทร์  วรรณยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภุมมาลา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายบุญญานนท์  ยันอินทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงบุญยานุช  แจวทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงบุญสิตา  อารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทำ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงเบญญาภา  เลียงวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายปกเกศ  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิลัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายปกาศิต  สิงห์เหลือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงปณิตา  พรสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายปภังกร  คำตอง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงปภัชญา  เขื่อนแปด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายปรเมธ  ยินดีผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายประวัฒน์  ธวัฒน์สุริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายปราณรภัทร  สุพร
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงปริยาภัทร  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงปรีชญา  จาริยพานิช
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงปรียาภัค  คุนากร
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายปวริศร  หินผา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงปวริศา  น้อยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงปวีณสมร  หลงใหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงปัญญกร  ฟักเงิน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงปัญญดา  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1141
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปึ้งผลพูล
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายปัณณวัฒน์  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายปัณณวิชญ์  มีมา
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงปาริฉัตร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงปาริชาติ  ไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงปาลิกา  มีกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงปิยธิดา  นะถา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงปิยะพัชร  แก้วใหญ่
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันตา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โรจน์วิจิตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงปุณญาภร  แสนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายปุณยธร  หอมขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงปุณยนุช  ปล้องพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๊ง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงเปมิกา  เวยสาร
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายพงษ์  ภู่จินดาตระกูล
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายพชรพล  เผดียงครุบุรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงพนิดา  สีทำมา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงพรชนก  มีแทน
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงพรชิตา  คร้ามพิมพ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงพรนภา  ทองเปลว
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงพรพรรณ  มีชัยโย
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงพรพักตร์  ลักษณ์ไกรศร
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงพรพิชา  สังข์ถ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีบุตรดี
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงพรรณภัค  กลางพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงพริมา  อริยะเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายพฤศา  สังฆโร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1176
เด็กชายพลกฤต  กันใจสอน
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงพลอยปภัส  ธีรกุลธัญโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงพลอยพิชชา  พงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายพศิน  วรรณสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายพัชภณ  กมลพุด
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงพัชรพร  เภาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายพัชรพล  กลิ่นพวง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายพัชรพล  โชคสกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์บรบือ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงพัชราภา  ชัยนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายพัฒนพล  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงพัณณิตา  ฉลาดแย้ม
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายพัทนพงษ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายพันธวัฒน์  จวบสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีบุตรดี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีจงใจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงพิชญธิดา  ประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงพิชญนันท์  พรสิทธิ์ธนิกกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงพิชญา  ชัยนุภาพ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงพิชญา  นิลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงพิชญา  ศรีไล้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองสืบแสง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ศรีรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายพิชาภพ  รอดย้อย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงพิณนภา  ดีมั่น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงพินรดา  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายพิพัฒน์พล  สิริโฆธิกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงพิภัทรา  วงศ์คำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงพิมชนก  เหมือนสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1211
เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  ขูขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสพันโต
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์มงคลทิพ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงพิมพิ์มาดา  สีสีงวาลย์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงพิมพิสา  สังข์เย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงพิศลยา  พลอยสารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงพีรญา  เกิดประภพ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มเณร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายพีระพงษ์  เปลี่ยนบางช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายพุฒิธร  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอกพุฒ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงพุทธิดา  ขูรูรักษ์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ตรีวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงเพียงขวัญ  อิ่มศรี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงแพร่พิไล  ลิม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงภคมน  ธรรมสาธิต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงภณิดา  นาคคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงภัคมาต์  พิมพ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงภัชรพร  รามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจศิริเจริญ
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงภัทร์นฤน  ราตรี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงภารดี  เชื้อจ๋าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงภาวินี  เอี่ยมมีศรี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1246
เด็กชายภูดิศ  แก้วสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายภูธน  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายภูมิสมุทร  ูเอกอาณากรกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายภูรินท์  ลือประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายภูรี  ปัดชาศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายภูวัฒน์  คงอนันต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงภูศิญาลักษณ์  วงกอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพย์คำ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงมนต์นภา  วงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงมนตรา  พรบัญชาตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงมัณฑิรา  ใจหลัก
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงมีนา  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายเมทนี  สีเสน่หา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงเมธาพร  สุขขัง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงเมธิศา  ทีปาอดิศัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายแมกซิมิเลียน  ฮ่อพเพ่อะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายยสินทร  บำรุงวงศ์
ป.6