ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกลักษณ์  สระไกร
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
3
เด็กชายกมล  ไกรงู
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
4
เด็กชายกรพัฒน์  ทองใบศรี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
5
เด็กชายกริชทอง  สมใจ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติพงศ์  เจตนเสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤษกมล  นิลสุข
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษฎา  เมฆจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤษณาพร  อัตนวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษดากร  สัสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวินธิดา  ใบโพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกวิสรา  สุละวงศ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
14
เด็กชายกษิดิศ  ฉายาชวลิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
15
เด็กชายกษิตินาถ  พิสมัย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่ชาวนา
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาณี  จิรภัทรเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณรงค์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตณัฐ  เลี้ยงเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลญาทิพย์  ศิลาสามสี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวลฉวี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกาญจนธัช  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
24
เด็กชายกานต์  จันทรากาศ
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติพัฒน์  คำตา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุศลิน  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
30
เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
31
เด็กชายเกียรติคุณ  แสงจันทร์วิบูลย์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงโกลัญญา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญชนก  สนใจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเขมจิรา  อักษรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเขมภัส  เหลือกาฬ
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงไข่มุก  อำนวยพรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
38
เด็กชายคณพศ  นิราศวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
39
เด็กชายจตุภัทร  บัวเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
40
เด็กชายจรัญญู  บุญยเลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
41
เด็กชายจักรพงศ์  เจษฎาพงศ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจาริณี  นกลอย
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
44
เด็กชายจารุพัทธ์  โจว
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
45
เด็กชายจิณณะ  มีชัย
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิดาภา  โตจำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์สมุทร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรัชญา  บำรุงวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
51
เด็กชายจีรทีปต์  สุดทอง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเจจืรา  ชินะกุล
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฉัตรชนก  พลช้าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชญาดา  อุุชุปาละนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชดาริกา  ภวังครัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา  ไตรรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
59
เด็กชายชนัตนันท์  รักเพื่อน
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กชายชนาธิป  ขาวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณชนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
62
เด็กชายชมนันท์  ทับทองดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
63
เด็กชายชยุตม์  แสงอร่าม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชลธิชา  ขันธกิจ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชลธิชา  นามละคร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชลธิชา  อาการ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชลิตา  เมืองมนต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
68
เด็กชายชโลม  แซ่คู่
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
69
เด็กชายชวภณ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชัชดาพันธ์  อรรถสิริชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชัญญา  ศิริมังคลากุล
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
73
เด็กชายชัยยะ  คานพรหม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
74
เด็กชายชัยวริศ  ขาวบาง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชาลิสา  ทับยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
76
เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชุติรดา  เศรษฐวงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
78
เด็กชายชูตระกูล  นาคดี
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ที
ป.6
โรงเรียนบ้านบางจาก
คณิตประถม
81
เด็กหญิงญาณิศา  นิตยะ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงญาณิศา  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงญาดา  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐานิตา  เรืองทิพย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิตาภา  รักษาจิต
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
86
เด็กชายฐิติพันธ์  ห้วยอำพัน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
88
เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณกมล  ไทรโยคกมล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
90
เด็กชายณฏฐพล  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณภัณฑ์ภัค  สุขจุ้ย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
92
เด็กชายณภัทร  จาตูม
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณภัทร  ทองเหี่ยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
94
เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัชชา  นาคทิม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เวียรศิลป์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฏฐนันท์  มันนาภินันท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ภูริกุลทอง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฏฐ์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐกมล  ชมกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐกมล  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐชนน  สงืมรัมย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศวิริยะไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  โสตถิพิมลพร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐธีร์  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐนนท์  ไชยกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐนันท์  ซังปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐนิชา  เชยโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฐภัทร  กิจเฉย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐเมศร์  พิมลสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐยมล  เงินชูศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐวรรธน์  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัษฐิณี  วิเศษฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
121
เด็กชายณิชกุล  ศิกษมัต
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณิชา  ไชยอัชนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีรักสัตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
125
เด็กหญิงดวงณภัทร  บุญแสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
126
เด็กชายตะวัน  ดีสา
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสวน
คณิตประถม
127
เด็กชายเตชิต  นิ่มสิริวังโส
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กชายถิโรดม  ภักดีรัตนมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
129
เด็กชายทยากร  ถ้ำโคนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
130
เด็กชายทยากร  สุวานิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงทักษพร  แสงสุริยะ
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
133
เด็กชายทินภัทร  พลอยงาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
134
เด็กชายเทวกฤต  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
135
เด็กชายธนกร  เบนอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
136
เด็กชายธนกร  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กชายธนกร  ยี่เล็บ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
138
เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธนกร  อนันต์ธนโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
140
เด็กชายธนกฤต  ทองลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนกฤต  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
142
เด็กชายธนณัฏฐ์  ธรรมธนสิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
143
เด็กชายธนดล  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
144
เด็กชายธนทัต  กล่ำสกุล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
145
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
146
เด็กชายธนพัต  ทองห่อ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
147
เด็กชายธนภัทร  ประสมสุข
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
148
เด็กชายธนยศ  สาลีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
149
เด็กชายธนวัฒน์  ถิตานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
150
เด็กชายธนวัฒน์  ปลื้มปิยธรรม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
151
เด็กชายธนวัฒน์  พิทยาธรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
152
เด็กชายธนวัฒน์  แสงศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
153
เด็กชายธนวินท์  หิรัณยวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธนสร  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธนัญญา  พรมเกษ
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
156
เด็กชายธนัต  มะลิแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธนาภรณ์  กะตะศิลา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธนารีย์  เลาหเวชวานิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
159
เด็กชายธนาสิริ  แสงอุทัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
160
เด็กชายธนิเทพ  ประนัตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
161
เด็กชายธรรมรัตน์  สำแดงเดช
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
162
เด็กชายธรรมาภิไชย  พนัสโสภณ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
163
เด็กชายธวัต  ตะโนดแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อร่ามศรี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธัญยธรณ์  บุญมาสู่
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธัญวลัย  ชูสังข์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
172
เด็กชายธารากร  แนวพญา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงธิดา  คะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำแสง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแท่ง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธิติพงศ์  ทิพย์มณีจรุณ
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
177
เด็กชายธีธัช  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
178
เด็กชายธีรโชติ  บุญปลีก
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงธีรดา  เหล่ารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
180
เด็กชายธีร์ธนัฐ  วิสารจารุศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงธีรนาฎ  ลอยเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
182
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญธรรม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
183
เด็กชายธีรภัทร  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
184
เด็กชายธีรภัทร  รัตนเรืองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
185
เด็กชายธีรวงศ์  ปวิชพงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
186
เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
187
เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนคพร  ผาอินดี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนฏกร  อุ้ยสั้ว
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
190
เด็กชายนตภณ  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
191
เด็กชายนทีป์  หงษ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
192
เด็กชายนนทกร  ทิพย์สมบัติบุญ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
193
เด็กชายนนทวัฒน์  นนตรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
194
เด็กชายนพคุณ  แสงจันทร์วิบูลย์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
195
เด็กชายนรวิชญ์  พรหมประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
196
เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนฤมณย์  สุขใจวาว
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
199
เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
200
เด็กชายนฤสรณ์  แหยมมิตร
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
201
เด็กชายนันทกร  หรั่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ผาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงเนรัญชรา  อบเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงบุญลักษณ์  พิตรพิบูลลาภเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
206
เด็กหญิงบุญสิตา  กิจโอภาส
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงบุศยรินทร์  พงษ์รุจปรีชา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
208
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปกฐพร  บดีพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
210
เด็กชายปฏิพล  โชติญาณนนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปฏิภาณ  วราเอกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
212
เด็กชายปฐพี  สีนวน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปณิดา  ฮวาแซน ฮอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปทิตตา  สวนมะลิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปนรรฐพร  ชยวัศชุติพงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีบุญขำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
217
เด็กชายปรมะ  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
218
เด็กชายปรัตถกร  วันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปรางค์ปรีญา  ใหญ่โต
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปริชมน  เวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
221
เด็กชายปริญญา  ด่านดอน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปริณดา  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปริยากร  เปรมปรีดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
224
เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
225
เด็กชายปวีณวัชร์  เหลืองอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มสุด
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
227
เด็กชายปองคุณ  คำใจงาม
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
228
เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
229
เด็กชายปัญญวัฒน์  โพธิพานิช
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
231
เด็กชายปัณณธร  อุดมผล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปัณณพร  สิงห์ฉลาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
233
เด็กชายปัณณภัทร  วงศ์อนันต์ชัย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
234
เด็กชายปัณณวัฒน์  ก่อกิจวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
235
เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒศรี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
236
เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงปาณิสรา  แยบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงปาลิดา  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
241
เด็กชายปิยวัฑฒน์  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พัฒนไพศาลสิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปุญญิศา  ม่วงเจริญ
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
245
เด็กชายปุณณวิศว์  อัศวาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปุณยวัจน์  ทามา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
247
เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
248
เด็กชายพงศธร  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
249
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพชรพิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
250
เด็กชายพชร  มีสติ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
251
เด็กชายพชร  สุขศิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพชรอร  สีเสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพรกรัณต์  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพรชนัน  จันทร์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพรธิมา  บ่อุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพรนัชชา  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพรพรรษา  กรศุภอานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพรรณิกา  น้ำพลอย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพรรวินท์  คนึงสัตย์ธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
262
เด็กชายพร้อมพงษ์  ลีรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
263
เด็กชายพลพิพัฒ  ชูเลขา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
264
เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพัชรี  จันทิมพ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพัตนียา  วีระกุล
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
267
เด็กชายพัสกร  อาจลออ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีชาลี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพิชชา  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
270
เด็กชายพิชชากร  จวบชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
271
เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิ่นชีลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
276
เด็กชายพิชญา  ท่าดี
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพิชญา  ประพฤทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
278
เด็กหญิงพิชญา  หัตถะลา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงพิชญาภา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
280
เด็กหญิงพิชาพร  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพิภัช  พรมพา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
282
เด็กหญิงพิมญา  สดุดี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
283
เด็กชายพีรวิชช์  วัชรโกมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
284
เด็กชายพีรศุภ  สังข์เครือ
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
285
เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
286
เด็กหญิงเพชรแพรว  ชาวัล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
287
เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช  เตียงงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
288
เด็กหญิงแพรวพราว  ทรัพย์ศิริอยู่คง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
289
เด็กหญิงแพรวา  หงษ์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงฟ้าทอฝัน  มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
292
เด็กชายฟ้าไท  ขันธศิริ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงฟ้าใส  นิ่มเนียม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
294
เด็กชายภควัต  พิทักษ์มวลชน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
295
เด็กชายภคิน  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
296
เด็กชายภฤศ  อุฬารเสถียร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
297
เด็กชายภัคพล  สนเทียนวัด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
298
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
299
เด็กชายภัทรนนท์  บัวเกิด
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
301
เด็กหญิงภัทรพร  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
302
เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงภัทรวรรณ  บูรโสถิกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงภัทราพร  เติมศิริเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
305
เด็กชายภัทราวุธ  วิทิตโชติปรีดา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
306
เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
307
เด็กชายภาชวิน  เกตุสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงภาพร  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
309
เด็กหญิงภีรดา  โพธ์วาสนา
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
310
เด็กชายภูชญาทร  สว่างพันธุ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
311
เด็กชายภูมิพลัง  อายุศะนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
312
เด็กชายภูริ  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
313
เด็กชายภูริพัฒน์  ถัมภ์บรรฑุ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
314
เด็กชายภูวิภิชญ์  เม็งชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
315
เด็กชายภูวิศ  วงษ์สิม
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภูสุดา  ตันประสงค์รัตน์
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงมณมณีรัตน์  รักขวัญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
318
เด็กหญิงมติมนต์  ยังมาก
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงมนสิการ  บุญเนตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงมนัสชนก  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงมนัสนันท์  กล่อมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
322
เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อุดมสุข
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
325
เด็กชายมิติภูมิ  หมั่นสน
ป.5
โรงเรียนคลองใหม่
คณิตประถม
326
เด็กชายยศพัฒน์  กองมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
327
เด็กชายยุรนันท์  ยันครุ
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
328
เด็กหญิงยุราวัลย์  เมืองขวา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
329
เด็กชายรชชานท์  ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
330
เด็กชายรชต  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
331
เด็กชายรชานนท์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงรภัสสา  ธรากุลกีรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงรวิพร  เสงี่ยมครัว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
334
เด็กชายรัชกฤช  วัฒนบวรยศ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
335
เด็กชายรัชชานนท์  แป้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
336
เด็กชายรัชพล  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
338
เด็กหญิงรัดเกล้า  สุริโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
339
เด็กชายรัตนทัต  งามศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
340
เด็กหญิงราบียา  กาฮ์นี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
341
เด็กหญิงฤทัยวัลย์  สังข์สอน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
342
เด็กชายลัทพล  อาสาเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
344
เด็กชายวชิรวิชญ์  กิตติวัฒนานุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
345
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชื่นปรีชาชาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
346
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ควง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
347
เด็กชายวทัญญู  แย้มพราย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
348
เด็กชายวรกร  ใจเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
349
เด็กหญิงวรนิตภ์ฐา  พงศ์พิรานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
350
เด็กชายวรปรัชญ์  ชูนำชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายวรพงศ์  นุสติ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
352
เด็กชายวรพนธ์  เหลืองวิภาต
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงวรพิชชา  อัครส
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
355
เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
357
เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
358
เด็กชายวริศ  สิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
359
เด็กชายวศิน  เกิดนานา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
360
เด็กชายวสิช  อัตถศาสตร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
361
เด็กชายวสุพล  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
362
เด็กชายวัชรากร  เอกรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
363
เด็กหญิงวันพิศา  ศิริขันธ์แสง
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
364
เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
365
เด็กชายวิทวัส  สมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
366
เด็กหญิงวิลาวัณย์  มะลิขาว
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
367
เด็กชายวีรภัสส์  มงคลชัยวสุ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
368
เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
369
เด็กชายวีรวิทย์  ปัญญธนเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
370
เด็กชายวีระพงษ์  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
371
เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
372
เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
373
เด็กชายศราวิน  วรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงศริวรรณ  จาเลิศ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงศรุดา  อันตะยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
376
เด็กชายศวัสกร  ไชยวิเศษสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
377
เด็กหญิงศศิธร  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
378
เด็กหญิงศศิประภา  ศังกรสิริกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
379
เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
380
เด็กชายศักดิ์ชัยวรมันต์  อุลมาร
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
381
เด็กชายศาตราภิวัฒน์  จันทนจินดา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
382
เด็กชายศิรภัทร  ฤทธิไชย
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
383
เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
384
เด็กหญิงศิริกานดา  ปลื้มจิตร
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
385
เด็กหญิงศิรินาฎ  ศักดิ์ศิลาเพชร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงศิวพร  บุญอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
387
เด็กชายศุภธัช  โชติเวทธำรง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
388
เด็กชายศุภวัฒน์  ทิพยกิตติ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
389
เด็กชายศุภสิน  เพื่อสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงศุภานัน  ปานศรี
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
391
เด็กหญิงศุภาวรรณ  พระชัย
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
392
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จิตจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
393
เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์เสนา
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
394
เด็กหญิงสมิตตานันท์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
395
เด็กชายสยามรัฐ  ดาบเพชร์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
396
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
397
เด็กชายสรวิชญ์  ศักดิ์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
398
เด็กหญิงสรัญญา  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
399
เด็กหญิงสวิตตา  อุ่นอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
400
เด็กหญิงสหพร  อึ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
401
เด็กชายสาริน  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
402
เด็กชายสิทธา  ขันป้อง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
403
เด็กชายสิรภพ  นวลละออง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
404
เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
405
เด็กชายสิรวิชญ์  ขมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
406
เด็กหญิงสิริพชร  เส้งเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
407
เด็กหญิงสุกัลยา  ปัดชากาว
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงสุชััญญา  น้อยศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
409
เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
410
เด็กชายสุทธิพจน์  พีระรัตนนนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
411
เด็กหญิงสุนันทา  สุวรรณพงค์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงสุพรรณษา  ชุ่มคำ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
413
เด็กหญิงสุภนิดา  โตมาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
414
เด็กหญิงสุภัทรชา  ดวงสถิต
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
415
เด็กหญิงสุภานันท์  ทองวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
416
เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
417
เด็กหญิงสุรนันท์  ทองเจียว
ป.6
โรงเรียนคลองบางปิ้ง
คณิตประถม
418
เด็กชายสุรวิช  สามสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
419
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีใจวงศ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
420
เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงหทัยทิพย์  นวลแพ่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
422
เด็กหญิงหาดทราย  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
423
เด็กชายอติกานต์  เดชวิชิต
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
424
เด็กชายอติชา  บุญกุศล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
425
เด็กชายอติวิชญ์  คงกุล
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
426
เด็กชายอธิคม  หลายสิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
427
เด็กหญิงอนัญญา  อนันตภูมิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงอนุธิดา  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งสุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
430
เด็กหญิงอภิชญา  ใบศรี
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
431
เด็กหญิงอภิชญา  เล่าทรัพย์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
433
เด็กชายอภิชาติ  มาตา
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
434
เด็กชายอภิลักษณ์  โพธาภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
435
เด็กหญิงอเมซอน  ถาตะนาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
436
เด็กหญิงอรธิดา  อูปแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
437
เด็กหญิงอรุณากรณ์  เกตุพงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
438
เด็กหญิงอลิสา  สิริธนกุลชัย
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
439
เด็กชายอัครกร  รักษาสุข
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
440
เด็กชายอัคเรศ  รุจิโมระ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
441
เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
442
เด็กหญิงอัสรีนา  โดงกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
443
เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
444
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทร์ผล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
445
เด็กชายอินทร์ฉัตร  จันทร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
446
เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
447
เด็กหญิงอุมาพร  คลังสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
448
เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
449
เด็กชายเอกธาดา  เติมศิริเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพนิตย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงกนิสฐา  ยิ้มตะคุ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงกมลพรรณ  กมลนาวิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
453
นายกรกฤตย์  กำปั่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
454
นายกฤติน  นันทสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงกฤติพร  โชติชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงกฤติมา  แถววงษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
457
นายกฤษฎ์  เจริญธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงกวินทรา  เวสสุกรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
459
นายก่อหลวง  สุนทรกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อทอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายกันดิศ  ขาวมีศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรคุปต์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงกันตา  กิตติทวีสิน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายกันต์  ศรีศุภร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงกัลยากร  แก้วลอดหล้า
ม.2
โรงเรียนคลองใหม่
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงกัลยาณี  มีเย็น
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
468
นายกิตติภพ  เอื้อวงศ์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีกิตติชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงกิรณา  รักประกอบกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายโกเฟอร์  สุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงจอมขวัญ  พรสุขสว่าง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงจัสมิน  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงจิดาภา  ศิลุจัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหาวงค์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงรัศมีธนายศ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยคุณ
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิฏฐกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายเฉลิมพล  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กชายชนินทร  อัชฌาเจริญสถิต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงชนิภา  แสนบุญศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงชรินธร  สร่างโศก
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายชลันธร  ลิ้มสีโล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายชลากร  ดวงพลอย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงชวลักษณ์  แสงวณิช
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
491
นายชวิน  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายชัยณภัทร  อรัณยะปาล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายชิษณุพงศ์  กิตยวัฒนจิต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงญาณิกา  สมุทรวานิช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
495
นางสาวญาณิศา  แสงเจริญสุขเลิศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงณปภา  นราภิรมย์สุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงณัชชา  เอกอภิชัยบุตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายณัฎฐ์ฐิติ  อินทร์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงณัฏฐจิรา  เกษโกมล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองนวน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายณัฐชนน  ยอดดี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิภัคดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายณัฐดนัย  สามพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงณัฐธิดา  สงวนงาม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
508
นายณัฐภัทร  โทนรัตน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายณัฐวุฒิ  หลิน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายดนุเดช  เพชรรักษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงดนุลดา  โกศลวิชญะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายดุลยธิษณ์  ไทยสว่างศรี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายเด่นทักษ์  เชิดสัตยานุกูล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงเตชนา  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงทอไหมทอง  ศรีนพรัตน์วัฒน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงทัชชกร  แต้ชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายทิวากร  พันธ์ุนาค
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
518
นายธนกฤต  ปัญญาสรรเสริญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายธนโชติ  โภชนะวนิชย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
นายธนดน  ตติยพันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายธนโธ  ประจันบาน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายธนยศ  เจริญพรเลิศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายธนาธร  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงธนารีย์  สรเชษฐ์วรากร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายธัญพจน์  ค่ายอุดม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายธาดา  พึ่งฮั้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายธานัท  เศรษฐกุลนันท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงธิดา  เบ้าเศษ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายธิติพัทธ์  สนประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงธีมาพร  ชูแช่ม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายธีรธร  โอฬารรัตนสกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายเธียรวิชญ์  ศิลปีชีวะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายนพ  เชี่ยวนาวิน
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนริศรา  สืบมา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงนัจญวา  รอมาลี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรน้ำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงนิชาภา  นิลพลับ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงเนตรอัปสร  คูนำวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงเบญญาภา  ตั้งมั่นสุวภาพ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงประณาลี  ราชู
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายปวเรศ  โตมณีนิลรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
547
นายปวีณ์กร  ไพบูลย์กิจโกศล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงปัณฑิตา  วงศ์สุวรรณธร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
550
นายปิยพัฒน์  แจ่มแสง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายปุณยวีร์  ทองดีพันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายเปรม  ปัญญาพูนตระกูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
555
เด็กหญิงพศิกา  เหมานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายพสิษฐ์  อุดมพานิช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพัชรพร  วสันตกิจกำจร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพัทธ์ธรา  แม้นพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพัทร์ธีรา  บุญเจียง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุญเจียง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายพันธศิลป์  อดิศรพันธ์กุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงพิชชาภา  ประดิษฐเพชร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพิชญธิดา  สว่างวัฒนศิริ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์ทา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพิชญาวี  ชุมสวัสดิ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพิชนาฏ  ทัดทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพิมระพรรณ  สุนทรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพีรชญา  สถิรสมภพกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายพีรพงศ์  พงษ์พรเจริญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
575
นายพีรพล  เลิศธนานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
576
นายพุฒิสรรค์  ญาณเกียรติพงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงแพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
578
นายไพชยันต์  คลังเปรมจิตต์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายฟ้ากระจ่าง  งามสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญเตี้ย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายภัทรดนัย  ขันทนันต์คำ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงภัสรินทร์  สุธาชีวะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงภัสสรา  วัชระชาญชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวภา  เชื้อชาวนา
ม.3
โรงเรียนวัดคลองสวน
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายภูดิศ  ปิมปาสาร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายภูดิส  น้อยคำ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงภูริชญา  ใหม่กิจเหมา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงภูริชญา  อนรรฆเดช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
590
เด็กชายภูริวัจน์  ฤทธิ์ชัยทิพย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงมณปรียา  บัวสิม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงมณีรัตน์  มณีศรีบุษราคัม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์วงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงมัญชุพร  ทิมศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงมัญชุภา  ทิมศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายเมธวัจน์  ฤทธิ์ชัยทิพย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงรดาธร  ถิรสุทธิ์ภาธร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงรภัสสา  ทองไทย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
600
นายรัชชานนท์  ทิพวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงรัตตนิต  นิตรัตน์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงรัตมณี  กาธรรมณี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
605
นายลภัส  ฉัตรจตุรภัทร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงลลิภัทร  ชนูดหอม
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
607
นายวงศธร  สังศิลปเวช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายวนิช  แซ่ยี่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายวรปรัชญ  ศักดิ์สิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายวรภพ  วรพสิษฐ์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
611
นายวรเศรษฐ์  เรืองวุฒิวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงวรินทร์ธร  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายวิจักษณ์  ขจรฤทธิ์เดชา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงวิชญาดา  เมืองมูล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
615
นายวิโชค  อภิชนสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
616
นายวิธวินท์  ธาปิยานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงศรัณภัสร์  พงศ์วุฒิภรณ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ด่านสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงศรุตยา  อ่อนเอม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงศศิภา  โนนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายศิรกานต์  สู่บัณฑิต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายศุภกร  ธีรไกรศรี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายศุภกร  ประทุมศิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงศุภณิดา  ภักดีธรรม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
625
เด็กหญิงศุภธิดา  ศรีสุนทร
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทิพวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงศุภิศรา  เกษรักษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
628
นายสรวิชญ์  สอนศิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
629
นายสรวิชญ์  สุรเชษฐคมสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
630
นายสรวิศ  จงเทิดทูนสกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายสัณหวัช  ชาติพจน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงสาวิตรี  วิฬาสถิตย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แนบเนียน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
635
นายสุรพัศ  กุลอุดมวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายสุรพัศ  มี้เจริญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายสุรวิช  พัฒนวีรมงคล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยโรจนกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงโสธิดา  สารรักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
640
นายหฤษฏ์  กมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
641
นายหฤษฏ์  ตั้งใจกรุณา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงอชิรญา  โฆสิตวันสกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงอติกานต์  สี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงอนัญญา  พรรณพูนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงอนัญญา  อุจจธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงอรพินทร์  โภตบุญเสริม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงอรุชา  ดำรงนิธิกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายอายุวัต  ชาวชอบ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงเอวรา  ด้วงดำดิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
652
นายเอื้ออาทร  เอื้อวงศ์ตระกูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กหญิงกนกกร  วงค์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงกนกณัฐ  บุญซ้อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงกนกพร  ศรีสง่า
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธ์ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
659
เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
660
เด็กชายกรณ์  รัตนสุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองสิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
662
เด็กชายกฤตกร  นาหลวง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
663
เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงกฤติมาก  เจริญนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
665
เด็กชายกฤษกร  ขันสิงห์
ป.6
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
วิทย์ประถม
666
เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
667
เด็กชายกวี  จันทมาตย์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกษิรา  โพธิ์วาสนา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
669
เด็กชายกองทัพ  อินทิพย์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
670
เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงกัณฑิมา  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสวน
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกันต์กมล  บุญประสงค์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงกัลยกร  ธรรมทินโน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงกัลย์ฉาย  อุดมเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงกัลย์วรินท์  กวินธัญสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
678
เด็กชายกาจก้อง  ลี่ทองอิน
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงกานต์นรี  ศรีสัมมานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สาขะสิงห์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงกายตรี เดวี่  ราชกุมาร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
682
เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
683
เด็กชายกิตตศักดิ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
684
เด็กชายกิตติกวิน  สายสังวร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
685
เด็กชายกิตติคม  ตอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
686
เด็กชายกิตติพัฒน์  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  มหิดุลย์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กหญิงกุณห์จอมกาน  เดโชรัฐธนันท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงกุลนัดดา  จอดพิมาย
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกุลิสรา  ปานยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงเกวลิน  สังข์คง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
692
เด็กชายเกียรติพงศ์  ณ วิเชียร
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงขวัญชนก  มะลิฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงขวัญชนก  ยอแซ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
698
เด็กชายเขมโสภณ  โรจนาบำรุงชัย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงเขมิกา  อานิสงฆ์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
700
เด็กชายคณพศ  กล่อมกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
701
เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงคีตนรี  คำปน
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายจักรกฤษณ์  เฉลิมพงศ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
705
เด็กชายจาฏุพัจน์  หิรัญยะนันท์
ป.4
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงจิดาภา  กิจโอภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายจิตรภณ  นวะพิฒ
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงจินต์จิรา  คงกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
710
เด็กชายจิรภัทร  สุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงจิรภิญญา  บำรุงวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงจิรยุดา  โคตะนนท์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
713
เด็กชายจิรวัฒน์  ศุกรเวทย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงจิรัชญา  สายรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
715
เด็กชายจิรัฎฐ์  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงจิราภรณ์  ธนภูรินาถ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
719
เด็กชายจิรายุ  วงค์เกตุใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
720
เด็กชายจีรเดช  ไกรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงจีรนันท์  จรเจริญ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
722
เด็กชายจีรพัฒน์  สำราญสุข
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กชายจีระพันธุ์  บัณฑิตกุล
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงจีราพร  ดอนยางไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงจุฑามาศ  ละมุด
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  อ่ำสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
727
เด็กชายเจษฎาพร  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
728
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นิสสัยมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงฉัฐวีณ์  รัตนโมลีพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงชนกนันท์  สุนนนาม
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
734
เด็กชายชนาเทพ  สุปินานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงชนิดา  เสนาขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงชนิดาภา  ครุธแก้ว
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
738
เด็กชายชนิตว์นันท์  งามขำ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงชนิสรณ์  น้อยสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงชมพู่  -
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงชไมพร  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงชยาอร  แจ้งกิจ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงชยุตรา  อ่อนระฮุ่ง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงชลธา  ศิริวัธนนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงชลธา  ศิริวัธนนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
747
เด็กชายชัชชัย  สมุทรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
748
เด็กชายชัชติพงษ์  สุขณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
749
เด็กชายชัชติภูมิ  สุขณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
750
เด็กชายชัชวาลย์  เต่าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
751
เด็กชายชัยภณ  หนูอ้น
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงชาคริยา  เปรมเกิด
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
753
เด็กชายชาญวิทย์  ก้อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
754
เด็กชายชาญวิทย์  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงชานิศา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงชิชญา  โอชะกุล
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณมาลี
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
759
เด็กชายโชติชยุตม์  วณิชยธร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงโชษิตา  โฆษิตมิตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงโชษิตา  ทองผล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายซิดชัย  ช่วยเกลิด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงฌาริษา  แช่มปรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงญาณิศา  คณานันท์
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งแปร
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มใจ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงญาณิศา  ปิโยปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงญาดา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงญาดารัตน์  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงญานิดา  จันทร์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
773
เด็กชายฐนวัฒน์  เนียมเพรช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงฐนิชา  แย้มเม่ง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาทิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนบเนียน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
777
เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
778
เด็กชายณฐนนท์  รัตนเรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
779
เด็กชายณภัทร  ในพิมาย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงณภัทร  สร้อยสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
781
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  เที่ยงยุติ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัชชา  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เอี่ยมหร่าย
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีประพัฒน์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
786
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณัฏฐา  บัวบุตร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
788
เด็กชายณัฏฐ์  แก้วสีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณัฐชยา  ภัทรวิจิตรสิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณัฐฎ์กฤตา  สุวรรณรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิจิตรไพบูลย์สุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งสมสุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีไสย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงณัฐวรรณ  มาฆะสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
797
เด็กชายณัฐวุฒิ  เสถียรภานุพงศ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
798
เด็กชายณัภัทร  พิชยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงณิชกมล  มีแท้
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงณิชา  จรูญจิตร
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงณิชาภัทร  พลข้อ
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์อินทรีย์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงณิชาภา  ไชยธนรัฐ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงณีรนุช  ยอดจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงดากานกา  สำราญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงติณณา  เจียมอยู่เพ็ง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงติณณา  สังข์เครือ
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
808
เด็กชายไตรวิชญ์  ฉิมกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงทองทา  ตัมพันธ์สกุล
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
813
เด็กชายทัพพสาร  ดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
814
เด็กชายแทนไท  มหัทธนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
815
เด็กชายธนกร  ปาลี
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
816
เด็กชายธนงศักดิ์  ลาบุตร
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
817
เด็กชายธนโชติ  เลี้ยงเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
818
เด็กชายธนบดี  จิตรจรรยา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงธนพร  แสงทองดี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงธนวรรณ  ทองศรีมะดัน
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
821
เด็กชายธนวรรธน์  ศุกรเวทย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายธนวัฒน์  ตรุณพิณย์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
823
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์สิริ
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายธนวัฒน์  สุพลัง
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายธนวัตน์  มโนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
826
เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงธนัชชา  ทองหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กหญิงธนัญชนก  ชั้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงธนัญญา  กรรมารางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
831
เด็กชายธนากร  สุธากมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
832
เด็กชายธนาวัตน์  นาวาเอกรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสยาม
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงธนิสรา  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
835
เด็กชายธัชชัย  ยังคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธัชพล  ยศยิ่งยืนยง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงธัญชนก  สงตะคุ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิภาพ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาธิเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดำริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
843
เด็กชายธัญเทพ  สุรงค์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงธัญพิชชา  ธรรมวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงธัญรดา  มีลือนาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
846
เด็กชายธาวิน  คงสนทนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายธิติศักดิ์  จิตต์ตรีทศ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายธิวานนท์  อ่อนช้อย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงธีมา  ธีระจรรยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
850
เด็กชายธีรพงษ์  ช่อสกุล
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
851
เด็กชายธีราพัฒน์  ภูสินบุญญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายธีวสุ  สิงห์เมือง
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนนทกร  หิมานนท์
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนนท์ณัฏฐา  อาสาสนา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนนทพร  เผือกบุญรอด
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
856
เด็กชายนพดล  ยิ้มวาย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
857
เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
858
เด็กชายนภัส  มีศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงนภาเกตน์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
861
เด็กชายนราวิชญ์  ชาญอุไร
ป.6
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงนฤมล  บุญลา
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
เด็กหญิงนลพรรณ  ราชสำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดรัมย์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
866
เด็กชายนันทพัทธ์  กิ่งดา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงนามไพลิน  สุลินทาบูรณ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงนารากร  ดวนใหญ่
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุคำภา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
871
เด็กชายนิรัติศัย  วิมลศิริพรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
873
เด็กชายบารมินทร์  บูรพัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงเบญจพร  คงปวน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงเบญญาภา  พวงขจร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยสิงห์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงปฏิญญาพันธ์  รอดคลองตัน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
879
เด็กชายปฏิภาณ  เงินสัจจา
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
880
เด็กชายปฐพี  ชูอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงปณิตา  โฉมแดง
ป.4
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริโชติดำรงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปทิตตา  สำเนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงปนัดดา  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงปพิชญา  ชัยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปรเกด  มีชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปรดา  ล้วนกอเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
888
เด็กชายปรมินท์  จุลโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
889
เด็กชายปรเมตท์  จุลโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปรัญรัชต์  ตรีสีห์ภัคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายปราณ  คงสมุทร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
892
เด็กชายปริณ  ดิศพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงปรีดีชยาภรณ์  ดงงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
894
เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปัณฑิกา  ทุเครือ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปัณฑิตา  เเก้วภูมิแห่
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
897
เด็กชายปัณณทัต  กิ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กชายปัณณทัต  งามใส
ป.6
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
วิทย์ประถม
899
เด็กชายปัณณธร  เอกอภิญญา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
900
เด็กชายปัณยพงศ์  แตงฮ่อ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงปาณกวิน  ขันธวิชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงปาณิตา  พินเสนาะ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงปารณีย์  ชีวะผลาบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส
ป.4
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปิยะพร  ชัยลา
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
907
เด็กชายปุญญพัฒน์  รุ่งกลั่น
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปุญญิศา  ยอดดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปุณญพัฒน์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
910
เด็กชายปุณณกิจ  สนธิคุณ
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
912
เด็กชายพงศภัค  จุ้ยสี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
913
เด็กชายพงศ์วรฐ  สิทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
914
เด็กชายพชร  ไหวพริบ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
915
เด็กชายพชรมงคล  ทองปลิว
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงพชรมน  ทิพย์สมบัติบุญ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายพณิชพล  ขำเดช
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงพรนับพัน  ผึ้งทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงพรปวีณ์  เพิ่มพูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงพรรณัฐษา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงพรรณิภากรณ์  ยุมาคาน
ป.5
โรงเรียนคลองใหม่
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงพรรษชล  เทวินพงษ์เวท
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
923
เด็กชายพลกฤต  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพลอย  อุง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุดทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงพลอยฤดี  สุภะสร
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงพัชชานันท์  พลชัย
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงพัชรภรณ์  แก้วนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงพัชร์สิตา  ศศิวัชรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพัชริดา  คณานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงพัฒน์พิมล  ทรัพย์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กชายพัทรดนย์  แสงทองแดง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
934
เด็กชายพันธ์ธนนันท์  กาญจโนภาส
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
935
เด็กชายพานุ  อ่ำสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงพิชชาภา  เดชน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ปิติอลงกรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพิชญา  โนนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงพิชญาดา  กิมิฬาร์
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงพิชญาภา  สันติวรนนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
941
เด็กชายพิชัยภูษิต  นิมิตสิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงพิฐยาภรณ์  กิตติรัตนอุดม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
943
เด็กชายพิพัฒน์  อุตธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พฤฒิพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
946
เด็กชายพิริยะกร  แคล้วสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
947
เด็กชายพีรดนย์  ลิมตราจิตต์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงพีรดา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
949
เด็กชายพีรธัช  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
950
เด็กชายพีรภัทร  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธิสัตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
953
เด็กชายพุธพิทักษ์  วงษ์สวนน้อย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงเพชรมณี  ภักดีกุล
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจอาสา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
956
เด็กชายเพิ่มเกียรติชนก  สืบกลั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงแพรไหม  พรมวัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงฟ้าใส  -
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงภคพร  เกยแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงภคมน  ประเดิมผล
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
963
เด็กชายภคิน  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงภรณ์พรหม  เลิศพงษ์วรพันธ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เทือกศิริ
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
968
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เพ็ญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงภัทรพร  วาทินชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
970
เด็กชายภัทรพสิษฐ์  ชื่นอารมณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงภัทรศรี  ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงภัสธารีย์  จำรัสเย็นทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ชาววาปี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
975
เด็กชายภาณุพงศ์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
976
เด็กชายภาณุพงศ์  รอมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
977
เด็กชายภาณุวิชญ์  มัทกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
978
เด็กชายภานุพล  ไกรสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
979
เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงภิชญา  ชมภูทิพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงภิสุดา  มงคลกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
982
เด็กชายภูมิ  ศุภนาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
983
เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
984
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเสนอ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
985
เด็กชายภูริณัฐ  เพ็งลาภ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
986
เด็กชายภูริภัทร  โอนอ่อน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
987
เด็กชายภูวดล  จันทร์เปล่ง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
988
เด็กชายภูวเดช  วิชัยดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงมัญชุนันท์  มุ่งถ่ายกลาง
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงมัญชุสา  หงษ์โต
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
993
เด็กชายยศพนธ์  เหมือนจันทร์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงยิ่งทิพย์  พัฒน์ทวีสิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงยิ่งศิกานต์  พัฒน์ทวีสิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงยุวดารา  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงโยษิตา  ยมนา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
999
เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายรติ  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายรพีพงศ์  พงศ์พรเจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงรมิดา  ทองเต็มถุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1003
เด็กหญิงรวีวรรณ  ชื่นอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายรังสิมันต์  วิเชียรสาร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงรัชภร  รัชพงศ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายรัฐกฤษฎิ์  แก้วสะอาด
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายราม  ประสานทอง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงรินรดา  เนตรจรัสแสง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงลภัส  ผลพระรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงลลิตตา  โพธิ์เกษม
ป.5
โรงเรียนวัดคลองสวน
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายลักษณ์  ประสานทอง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงลักษิกา  คงประเสริฐอมร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายลัทธชัย  ไพศาลโรจนรัตน์
ป.5
โรงเรียนศิริวิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงลิเดีย  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงจิต
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายวชิรวิทย์  สุเจตรานนท์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายวทัญญู  วิชัยคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงวนิศวรรณ  กิติวนารัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงวรกมล  แทนขำ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์สาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงวรตาอร  ศศิธนพล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงวรพรรณ  เครือกนก
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายวรภาส  พึ่งยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงวรรณภรณ์  เรืองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ซิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงวรวลัญช์  ธนพงศ์เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายวรวุฒิ  ไหล่ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงวรัญญา  เสพอุดม
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายวรัท  ภู่แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงวรากร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงวราทิพย์  วัชรโชควัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงวรินทร  ปีกกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงวรินธรณ์  ธนพงศ์เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงวริศรา  บวรวัชรกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1038
เด็กหญิงวริศรา  อรรถโกวิทยากุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายวศิน  จารุทัตธำรง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายวสุธัญ  เนตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายวัชรวิศร์  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงวัฏพร  น้อยบุญส่ง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงวาทกาญจน์  ยิ่งดอน
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงวิชญาดา  พัชรานุ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายวิธวินท์  ทิมเจียม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงวิน  ไพศาลโรจนรัตน์
ป.4
โรงเรียนศิริวิทยา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงวิมลรัตน์  อุดมเจษฎา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมารคพันธ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายวิศนุ  วณิชยธนากร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายวิศวกร  วงศ์พิภพมงคล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงเวธณี  สุขสมผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายศรวัสย์  สิทธิโสภาชัยกุล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงศรุตา  มูลสองแคว
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงศลิษา  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงศศิธร  บัวล้อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงศศิประภา  ยินเสียง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงศศิภา  ศรีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงศศิวิมล  เกตุศิริ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงศศิวิมล  ธีรปรีดากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงศศิวิมล  สมดวงศรี
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงศศิวิมล  สมบูรณ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงศศิวิมล  สัตนันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำผาลา
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายศิวกร  ศรีพลการ
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายศิวกานต์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายศุภกร  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายศุภกร  อินทพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายศุภกิจ  ศิลกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1073
เด็กชายศุภกิต  ชาวบ้านกร่าง
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายศุภโชค  อ่อนสิงห์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายศุภณัฐ  มีแดนไผ่
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงสกุลสวรรค์  สารทอง
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายสมหวัง  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายสรณ์กฤษณ์  อรรถาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงสรัญญา  ขาภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงสริญญา  อมรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายสายฟ้า  คำดี
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายสิทธิพงศ์  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายสิรภพ  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายสิรภัทร  พริ้งพร้อม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงสิริประภา  กลัดกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายสิริพงษ์  วรพงศ์พิมชาติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงสิริพัฒน์  นิ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงสิริภา  กลั่นสำอาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงสิริลดา  ศักดิ์ขจรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงสุกฤตา  บุญรัตนธนโชติ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจียงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายสุคตา  ลิ้มน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงสุชัญญา  จ้องจรัสแสง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุนทรพง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มทองคำ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงสุธาสินี  เกตุใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายสุธีกานต์  ทองก้อน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงสุพิชญา  คงคาน้อย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงสุพิชญา  โชชัย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงสุพิชญา  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงสุภาวดี  อินทร์เทียร
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงสุรภา  โชติสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1108
เด็กหญิงสุลักขณา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงสุวรรณวรี  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงสุวรรณี  จันทมนตรี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายเสฏฐพันธ์  เนียลเซ็น
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายเสฏฐภูมิ  ทิพยะ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงแสงปลายฟ้า  กลิ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงโสธรา  แก่นเหล็ก
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายอคิน  ธโนปจัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงอชิรญา  กลัดวงษ์
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายอชิระ  มลินิล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสมุทร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายอนุชา  เนียมมูสิก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายอนุพนธ์  อินกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงอมลรดา  ด้วงทวี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงอรจิรา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงอรจีรา  น้อยแดง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงอรธิดา  เกิดคุ่ย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงอรพินท์  สกุลรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายอรรถพันธ์  พูนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงอริศรา  นิลบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงอรุณญาพร  แนบเนียน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงอลินทิตา  ศรีโฉมงาม
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงอลิษา  สาริการินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงออมสิน  ตั้นภูมี
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายอัครเดช  อินสำเภา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายอัครวัฒน์  พรเมธีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงอัญชลี  คำพูน
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงอัญนิล  นิ่มคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงอันติมา  ปัดถาวะโร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายอัษฎาวุธ  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงอาคิรา  ศีติสาร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1143
เด็กชายอาณกร  อ่องละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายอาณัติ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายอานันท์ทร  ทรงงาม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงอำมรา  พรม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงอินทรานี  ฤทธิยงค์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงเอเซีย  พิชิตชัย
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงเอมิกา  หว่อง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงไอรดา  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1152
เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม