ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  พรมอุไร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  มากลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
8
เด็กชายกรพล  พุมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
9
เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรรญฎา  ถิ่นกาแบง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤชกร  ภานุวัฒน์ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤชอร  เดเช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศิลป์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กชายกษิดิศ  ชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
18
เด็กชายก๊อฟฟาร์  มานะกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงมณีย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงมณีย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานะกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติธัช  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตตินันท์  มุขดาร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติภูมิ  รักแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติศักดิ์  ยี่มี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุรัยชา  เบ็ญหมีน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
34
เด็กชายกูชานนท์  ไทรบุรี
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
35
เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
40
เด็กชายขวัญเมือง  หล๊ะเลย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสมัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเขมจิรา  เฉิดฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเขมจิรา  ติ้นสั้น
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเขมมิตา  โคตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเขมริน  วิสณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กชายคณาธิป  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กชายคณิศร  นิยมเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
51
เด็กชายคเณศชนมน  มงคลศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคอดีย๊ะ  อารีฟีน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กชายคุณากร  กิจตระการกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
55
เด็กชายคุณานนต์  โมกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
56
เด็กชายคุณานนท์  ปลอดฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
57
เด็กชายฅฑา  ฮะปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
58
เด็กชายฅฤฮภิวัฒ  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
59
เด็กชายฆรบดินทร์  จำเริญ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
60
เด็กชายฆฤณ  จันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจณิสตา  ณ สง่า
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจนัญญา  หมาดมานัง
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กชายจักรกฤษ์  ยกรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหีด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจัฟนี่ย์  ต้นหน
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจัฟนี่ย์  หมาดเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจัสมิน  นางา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
69
เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เก้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิดาภา  ตุกังหัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจิตสุภาภรณ์  ลีลานุต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจินตาภา  เอียดรา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
75
เด็กชายจิรพล  หาดเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
76
เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
77
เด็กชายจิรวัฒน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจิราภรณ์  หลังจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
80
เด็กชายจิรายุ  จินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
81
เด็กชายจีระพันธ์  คงสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
83
เด็กชายจีฮาน  เพอโหด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
85
เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มหิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์บิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
90
เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
91
เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชัญญา  เหล่าทอง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
93
เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
94
เด็กชายชากิดร์  มณีหยัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชาคริยา  รัตนเนนย์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กชายชาฟิก  แดวากม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
97
เด็กชายชามิล  สุปราณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงช่าร่ามันดานา  เงดหมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชาริสา  กาญจนสุภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชารีฟะห์  มะอะหมีน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วหนูนวล
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
103
เด็กชายชิติพัทธ์  นิยมยาตรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
104
เด็กชายชินกฤต  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
105
เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
107
เด็กชายชุติวัฒน์  รอดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  โสะอุเส็น
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงซอลีห๊ะ  หีมชาตรี
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กชายซันมาล  เปรมใจ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
112
เด็กชายซัลซาบีล  นพกะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
113
เด็กชายซัลฟาน  ปิอาตู
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงซารีน่า  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
115
เด็กหญิงซีมิยา  มนูญดาหวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
116
เด็กหญิงโซเฟีย  กาสาและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
118
เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
119
เด็กชายฌัชชพล  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงญัยดานา  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
123
เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงฐนิชา  หนูเกื้อ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
125
เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงฐิติพร  ชายเกตุ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
128
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยะระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
129
เด็กชายณชรต  ไชยวานิช
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
131
เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณภัสภรณ์  มาลัยสนั่น
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
133
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัชชา  ชุมเสน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัชญาภรณ์  บัวนวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
136
เด็กชายณัชดิศรณ์  ทิคามี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หยูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐกานต์  สมพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันนุ้ย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มบ้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฐณิชา  ราโอบ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หม่องเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฐธิดา  หมันสัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐธิตา  แสงภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐพงศ์  เพริดพร้อม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐพล  สมากัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐภัทร  หลีดินซุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
153
เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐริตา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐวดี  เส็นกอหนำ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลอยลิบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
157
เด็กชายณัฐวรรธน์  วิลาสินี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐวศา  หนูเสือ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
159
เด็กชายณัฐวุฒิ  โอมณี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐสิษฐ์  หลีอาซิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณิชนันทน์  ตำติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณิชนันท์  แสงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณิชาภัทร  ก่อเกียรติศิริกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
165
เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยูโส้
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
166
เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
167
เด็กหญิงดามิยาฮ์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
168
เด็กชายเดชรุษ  ตัณฑสวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
169
เด็กชายตระกูล  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
170
เด็กชายตฤษนันท์  อุมายี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงตัสนีม  เส็นทุ่ย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
172
เด็กชายเตชิษฐ์  สง่าบ้านโคก
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
174
เด็กชายถิโรดม  สอนขำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
175
เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมบุญทอง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายทนุสรณ์  บูสามารถ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
177
เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงทักษพร  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
179
เด็กหญิงทัชมาฮาล  กระจ่างโลก
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
180
เด็กชายทัตเทพ  คงสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
181
เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
182
เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โลหะผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
183
เด็กชายทิวากร  เดียสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
184
เด็กชายเทวัญ  ทองร้อยชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
185
เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
187
เด็กชายธนกร  แขน้ำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
188
เด็กชายธนกฤต  จิตสมุทร์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
190
เด็กชายธนกฤต  ลำโป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
191
เด็กชายธนกฤต  สุจริตธุระการ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
192
เด็กชายธนกฤต  เอียดนุช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
193
เด็กชายธนชัย  รัตนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธนพร  สอนคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
196
เด็กชายธนพัฒน์  หมูดเอียด
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
197
เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
198
เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
199
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
200
เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
201
เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
202
เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
203
เด็กชายธนสร  สุระกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธนัญญา  ปะดุกา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
206
เด็กชายธนันชัย  จำศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
207
เด็กชายธนากร  เต็มดวง
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธมกร  สุขราษฎ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
209
เด็กชายธราเทพ  พลอยเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
210
เด็กหญิงธฤดี  จันทร์ชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธัชกร  ฮกทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
212
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงชู
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงธัญญามาศ  หอยนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
215
เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
216
เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
217
เด็กหญิงธัญรัตน์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
218
เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันติพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
219
เด็กชายธารา  ทิพย์รองพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
220
เด็กชายธารา  อิสอีด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
221
เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
222
เด็กชายธีทัต  โบว์พัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
223
เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
225
เด็กชายธีรภัทร  เสมอภพ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
226
เด็กชายธีรเมธ  เอียดสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
227
เด็กชายธีรวัชร  เทพสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
228
เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
229
เด็กชายธุวานันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
230
เด็กชายนฐกร  จำเดิม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
231
เด็กชายนนทพัทธ์  หมานราโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
232
เด็กชายนนทวัฒิ  โต๊ะดิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
233
เด็กชายนพจรส  บุญคง
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
234
เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนภสร  ชัยโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
237
เด็กชายนภัสดล  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
238
เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
239
เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
240
เด็กหญิงนวรัตน์  ลำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
241
เด็กชายนัควัต  พลลิพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
242
เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
243
เด็กหญิงนัจญมี  หาโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงนัจญมุฮายาตี  ดุมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
247
นายนัจฟียา  ด่านเท่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
248
เด็กหญิงนัซนีน  สูเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
249
เด็กหญิงนัซมีย์  โอมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
250
เด็กชายนัฐนันท์  นาคสง่า
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
251
เด็กชายนัทธวัฒน์  เรืองพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
252
เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
253
เด็กหญิงนันทวัณย์  บุญโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
254
เด็กชายนัศรุลลอฮ์  ลัสมาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงนัสนีน  บุตรา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงนัสนีน  เหมรา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงนัสรีญา  ยังสมัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงนาซินีน  ผลาสิงค์
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนานานาสลี่  นุ่งอาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
262
เด็กหญิงนารีรัตน์  อุสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กชายนาวินทร์  มาลินี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
264
เด็กชายนาศิรุดดีน  ลัดเลีย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
268
เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
269
เด็กหญิงนิศามณี  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนิสรีน  กะหละหมัด
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงนิสรีน  สันจิตร
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงนุรอัยนูน  สือนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
274
เด็กชายนูรดีน  หาสกุล
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนูรีซาน  โดงกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงนูรีดา  ภักดีเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
278
เด็กชายนูรุตดีน  ยังหาด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
279
เด็กชายนูศลาม  ลัสมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
280
เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงโนรีย์  สังข์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
282
เด็กชายบราซิล  หวังกุหลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
283
เด็กหญิงบัณทิตา  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
284
เด็กชายบาซิลีน  หนูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงบีบีนูรีต้า  บาราสัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
286
เด็กชายบุญทวี  เขียวเด็ด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
287
เด็กชายบุญบารมี  บรรเจิดดารากุล
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
289
เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
290
เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
291
เด็กชายบุลิน  สันบู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
292
เด็กหญิงบุษบา  พาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
293
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
294
เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสลำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
295
เด็กหญิงปณิตา  เทพฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
296
เด็กชายปณิธิ  อังสุภานิช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงปนัดดา  พรหมอักษร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
298
เด็กหญิงปพิชญา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
299
เด็กหญิงปภัสรา  เอียดนุช
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงปภาวรินท์  บายศรี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
301
เด็กชายปภาวิชญ์  คงยะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
302
เด็กชายปรมัตถ์  มณีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
303
เด็กชายปรมินทร  แหมถิ่น
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
305
เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
306
เด็กชายปรัชญา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
307
เด็กชายปรัชญา  เจ๊ะลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
308
เด็กหญิงปริชญา  ชุมประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
309
เด็กหญิงปริชมน  ทองอู๋
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
310
เด็กหญิงปริยาภัทร  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปรียาพัฒน์  ลัสมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปวริศา  นาคจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปวริศา  มะโร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
314
เด็กหญิงปัญญาพร  สุขทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงปาณิศรา  อมรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปานไพลิน  เสือนาค
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงปานระพี  มัจฉา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงปารณีย์  ไชยสาลี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
321
เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปุณณาสา  อาดัม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
323
เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
324
เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์สอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
325
เด็กชายเปรมณภัทร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงเปรมวิภา  ทองชะอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
327
เด็กชายพงค์ปณต  เส้งทับ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
328
เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
329
เด็กชายพงศกร  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
330
เด็กชายพงศกร  รักษาทิพย์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
331
เด็กชายพงศ์นรินทร์  หนูรุ่น
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
332
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สิงห์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
333
เด็กชายพงศ์ศิริ  นาคินทร์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
334
เด็กชายพงษ์ภัค  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
335
เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
336
เด็กชายพชร  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
337
เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
338
เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
339
เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
340
เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
342
เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
343
เด็กหญิงพรรณิกา  คงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
344
เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
345
เด็กหญิงพรรษชล  บุญนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
346
เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
347
เด็กหญิงพริมรตา  พีพะระพรรณ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
348
เด็กชายพฤศน  นัครี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
349
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เครือมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
350
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บารา
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพลากร  ทิพวารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
352
เด็กชายพศิน  รัชกิจประการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
353
เด็กชายพอเพียง  ไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
354
เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
355
เด็กหญิงพัชนิดา  ฮะอุรา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
356
เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
357
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บาโง้ย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
358
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพิชญา  ศุกลสกุล
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
360
เด็กชายพิชญางกูร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
361
เด็กชายพิชญุตม์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
362
เด็กชายพิเชษฐไชย  เถื่อนทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
363
เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพิมชนก  แท่นเอียด
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพิมชมพู  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
368
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
369
เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
370
เด็กชายพีรพัฒน์  เฉาเนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
371
เด็กชายพีรภัทร  สูหา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
372
เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
373
เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
374
เด็กชายเพชรชนะ  สุริยาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
376
เด็กหญิงเพ็ญลดา  กิ่งวิชิต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
379
เด็กหญิงฟัตนิน  ตาหมาด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
380
เด็กชายฟัยรุซ  สันนาหู
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
381
เด็กหญิงฟัยรุส  สูนสละ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
382
เด็กชายฟาซีล  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
383
เด็กชายฟาฏิว  กูดาอี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
384
เด็กหญิงฟาฏีนา  มาราสา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
385
เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายฟายัรส์  อุสนุน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
387
เด็กหญิงฟาร์รานิตย์  อิดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
388
เด็กชายฟาริด  โส๊ะหน่าย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงฟารีนา  สะกุลา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงฟ้าใส  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
391
เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
392
เด็กชายฟิรฮาน  หมาดมาสัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
393
เด็กชายฟิสิฎฐ์พล  พันที
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
394
เด็กชายฟุรกร  สาดีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
395
เด็กชายฟุรกอน  เศษระนำ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
396
เด็กชายไฟซอล  พงหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
397
เด็กหญิงภคนันท์  เยนา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
398
เด็กหญิงภคพร  ราชวัฎ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
399
เด็กชายภทรพณ  จันทรพงศ์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
400
เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงภริศรา  เหมือนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
402
เด็กชายภัคนันท์  หวันยาหวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
403
เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
404
เด็กชายภัทรกร  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
405
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งจำรัส
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
406
เด็กหญิงภัทราทิพย์  เฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
407
เด็กชายภาคภูมิ  หลังยาหน่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
408
เด็กชายภาณุพงศ์  แสงแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
409
เด็กชายภานุเดช  ประสีระเตสัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
410
เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
411
เด็กหญิงภิญญาวีร์  พานะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
412
เด็กชายภูตะวัน  หมัดพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
413
เด็กชายภูธเนศ  อาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
414
เด็กชายภูบดินทร์  ประทุมวัลย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
415
เด็กชายภูภิวัฒน์  พัทคง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
416
เด็กชายภูมิเนตร  โลหะผล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
417
เด็กชายภูมิพัฒน์  แออุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
418
เด็กชายภูมิรพี  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
419
เด็กหญิงภูริชญา  โสบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
420
เด็กชายภูวเดช  เชนรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภูวิศ  มัจฉา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
422
เด็กชายมงคล  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
423
เด็กหญิงมัชชิมา  ยาลัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
424
เด็กชายมัชฌิม  นวนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
คณิตประถม
425
เด็กหญิงมัยซูล  สำเร
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
426
เด็กหญิงมาดีนะ  หมานเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
427
เด็กหญิงมาดีนะฮ์  เจ๊ะยาหลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
428
เด็กหญิงมาดีน่า  หัวแท้
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงมาตา  งะสมัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
430
เด็กหญิงมาริษา  ขุนเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
431
เด็กชายมาวี่  จูหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
432
เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
433
เด็กหญิงมินตรา  มะหมีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
434
เด็กชายมิมบัรอาลี  สตอหลง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
435
เด็กชายมุสตาฟา  เร่สัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
436
เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
437
เด็กหญิงมูนีเราะห์  พรหมาด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
438
เด็กชายมูฮัมมัดฮาซิก  สันง๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
439
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฎีล  หวาสกุล
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
440
เด็กชายมูฮำมัดฟารุค  อุมาจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
441
เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
442
เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
443
เด็กหญิงเมลิสษา  โต๊ะยีหล๊ะ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
444
เด็กชายเมวาที  สุวรรณสาลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
445
เด็กชายเมษ  รักสัตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
446
เด็กหญิงไมอาร์มี่  ไมมะหาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
447
เด็กชายยศวรรธ์  สัจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
448
เด็กหญิงยัสมีน  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
449
เด็กชายยุคลเดช  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
450
เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
451
เด็กหญิงยูวีร่า  บือนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
452
เด็กชายรชต  ใจเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
453
เด็กชายรชต  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
454
เด็กชายรณกฤต  มุณีแนม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
455
เด็กหญิงรดา  หมัดหลี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายรพีภัทร  คงเกื้อ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
457
เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
458
เด็กชายรพีภัทร  หมัดหลงจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
459
เด็กชายรอมฎอน  อุดดารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
460
เด็กชายระพีพัฒน์  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
461
เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
462
เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
463
เด็กหญิงรัชนี  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
464
เด็กหญิงรัชนีกร  รัตนเดชกำธร
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
465
เด็กชายรัฐนนท์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
466
เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
467
เด็กชายรัตนพงษ์  การามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
468
เด็กหญิงรัตนวดี  เซ่งเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
469
เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
470
เด็กหญิงรัยฮานา  ติงหวัง
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
471
เด็กหญิงรานีม  รอสูน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
472
เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
473
เด็กชายรุชดี  ง๊ะสมัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
474
เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
475
เด็กหญิงรุสนานี  หลีเยาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
476
เด็กหญิงโรซีต้า  ดลภาวิจิต
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
477
เด็กหญิงโรสนา  มาลินี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
478
เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
479
เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
480
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สารศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
481
เด็กชายวงศธร  แดงแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
482
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปองแท้
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
483
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
484
เด็กชายวชิรวิทย์  ดำมี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
485
เด็กชายวนาวัฒน์  วงศ์วาสนา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
486
เด็กชายวรรณกร  หอมขาว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
487
เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
488
เด็กหญิงวรรณา  อุมาจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
489
เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
490
เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงวริศรา  นวนไหม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
492
เด็กหญิงวริษฐา  สะดน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
493
เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
494
เด็กชายวัชรพงศ์  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
495
เด็กหญิงวัลญา  ปะดูกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
496
เด็กชายวายูภักดิ์  โกวิทพิทยาการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
497
เด็กหญิงวาสนา  รอดมินทร์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
498
เด็กชายวิชชานนท์  หมีทอง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
499
เด็กหญิงวิชญาณี  หวังชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
500
เด็กชายวิชัย  หมันนาเกลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
501
เด็กชายวิทวัส  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
502
เด็กชายวิทวัส  โมกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
503
เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมูดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
504
เด็กหญิงวิลาสิณี  ห้องโสภา
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
505
เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
506
เด็กหญิงวีรภาพ  เบญจกุล
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
507
เด็กชายวุฒิชัย  พานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
508
เด็กชายวุฒิชัย  หมาดหวัง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงเวชนี  ละอองรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
510
เด็กหญิงศกุนตลา  สมศิริชาติ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
511
เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
คณิตประถม
512
เด็กหญิงศตรัศมี  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
513
เด็กหญิงศรสวรรค์  หมันเหตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
514
เด็กหญิงศรัณญา  พรมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
515
เด็กชายศรันย์ภัทร  เลพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
516
เด็กหญิงศรินญา  อาหลัง
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
517
เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
518
เด็กหญิงศรุตา  ชันสาบู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
519
เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
520
เด็กหญิงศศิภัทร  คงนฤนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
521
เด็กชายศักรินทร์  เหมสลาหมาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
522
เด็กหญิงศิรดา  และหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
523
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
524
เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
525
เด็กหญิงศิริกาญจน์  จิเหม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
527
เด็กหญิงศิริรัตน์  จั่วสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
528
เด็กหญิงศิริวรรณญา  ฉาดหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
529
เด็กชายศุภกร  รามภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
530
เด็กชายศุภกร  สารพรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
531
เด็กชายศุภกฤต  ยีกาเซ็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
532
เด็กชายศุภกิจ  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
533
เด็กชายศุภณัฐ  แย้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
534
เด็กชายศุภฤกษ์  เอี้ยวซิโป
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
535
เด็กหญิงศุภัสรา  ทองละมุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
536
เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
537
เด็กหญิงศุภิสรา  มริกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
538
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
539
เด็กหญิงษุรัยนา  นกเกษม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
540
เด็กชายสเตฟาน  ซอและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
541
เด็กชายสรวิชญ์  ลักษมีอาภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
542
เด็กชายสรวิชญ์  หนูเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
543
เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
544
เด็กหญิงสรัสนันท์  แซ่เหรียญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
545
เด็กหญิงสลิลลา  เกปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
546
เด็กชายสันติพงศ์  อัตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
547
เด็กชายสิทธิโชค  นาครอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
548
เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
549
เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
550
เด็กชายสิรภพ  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
551
เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
552
เด็กหญิงสิรภัค  แก้วบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
553
เด็กชายสิรภัทร  กฤตสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
554
เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
555
เด็กหญิงสิรินดา  โกบปุเลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
556
เด็กหญิงสิรินภา  นัทธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
557
เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
558
เด็กหญิงสิริวิภา  หมาดปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
559
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
560
เด็กหญิงสุกัญญา  สารพรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงสุกัลยา  อบทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
562
เด็กหญิงสุขฤทัย  แซ่อ๋อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
563
เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
564
เด็กชายสุชาติ  ขุนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
565
เด็กหญิงสุชานันท์  รักขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
566
เด็กหญิงสุชาวดี  คำไหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
567
เด็กชายสุทธิพจน์  ขอมคง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
568
เด็กชายสุทธิภัทร  หนูคง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
569
เด็กชายสุทธิภัทร์  นัทธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
570
เด็กหญิงสุธิชา  ขำนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
571
เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
572
เด็กชายสุธินันต์  ขวัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
573
เด็กหญิงสุนิชา  ตุกังหัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
574
เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
575
เด็กชายสุนิธิ  จันทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
576
เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
577
เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
578
เด็กหญิงสุภาวดี  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
579
เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
580
เด็กหญิงสุภิดา  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
581
เด็กชายสุรัชชานนท์  หมินเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
582
เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
583
เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
584
เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
585
เด็กหญิงสุวิชดา  งามหนัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
586
เด็กหญิงสุไวดา  รอเกต
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
587
เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
588
เด็กชายหัตถฤทธิ์  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
589
เด็กชายหัสดิน  มูซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
590
เด็กชายอคัรพล  เดวาหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
591
เด็กชายอชิตะ  สารีฝีน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
592
เด็กชายอดิเทพ  อาดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
593
เด็กชายอดิสรณ์  กาเฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
594
เด็กชายอธิพัทธิ์  ขุนศรีหวาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
595
เด็กชายอนพัช  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายอนันตชัย  ครองสวัสดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
597
เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
598
เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
599
เด็กหญิงอนิสา  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
600
เด็กหญิงอนิสา  ลือแมะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
601
เด็กชายอนุชา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
602
เด็กชายอนุพงศ์  รองยาง
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
603
เด็กชายอนุรุทธ์  เอกทัตร
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
604
เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
605
เด็กหญิงอภิชญา  อยู่มั่นธรรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
606
เด็กชายอภินัทธ์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
607
เด็กชายอภิพัฒน์  ไวยหงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
608
เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
609
เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
610
เด็กหญิงอภิวิชญ์ญา  ชูนวล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
611
เด็กชายอภิวิชญ์  ชีนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
612
เด็กชายอภิวิชญ์  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
613
เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
614
เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
615
เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
616
เด็กหญิงอมาริณีย์  บิลังโหลด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
617
เด็กหญิงอรจิรา  แก้วยศกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
คณิตประถม
618
เด็กหญิงอรฟรียา  จารุพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
619
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
620
เด็กหญิงอรสา  เพ็ชรแวว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
621
เด็กหญิงอรสา  สุขขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
622
เด็กหญิงอรอนงค์  คงยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
623
เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
624
เด็กหญิงอริศา  ชนะหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
625
เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
626
เด็กหญิงอริสา  กองบก
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
627
เด็กหญิงอโรชา  อาดำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
628
เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
629
เด็กชายออมสิน  คงจินดามุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
630
เด็กชายอัครพล  คงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงอัจจิตา  สาล่าห์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
632
เด็กหญิงอัจจิมา  จันทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
633
เด็กหญิงอัจญริน  หลีมานัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
634
เด็กชายอัซมาน  ยีบากา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
635
เด็กหญิงอัซวานีย์  หมาดเหยด
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
636
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จู้เท่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
637
เด็กหญิงอัญญาณี  หมัดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
638
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
639
เด็กหญิงอัญยาณี  วีรชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
640
เด็กหญิงอันนา  นาคเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
641
เด็กชายอันวา  เดชะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
642
เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
643
เด็กชายอับดลฟาตะท์  หลังลีงู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
644
เด็กชายอับดุลมูเศาวิร  ยีตูวา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
645
เด็กชายอับดุลรากีม  หลีว๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
646
เด็กชายอับดุลอาซีด  อาหน่าย
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
647
เด็กชายอับรอตร์  นุ้ยโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
648
เด็กชายอับรอร  หนูชูสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
649
เด็กชายอัฟดอล  โสภีชำนาญการ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
650
เด็กชายอัมรินทร์  หมัดตานี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
651
เด็กชายอัยยณัฐ  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
652
เด็กหญิงอัยวรินทร์  เจ๊ะง๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
653
เด็กชายอัรนาธาน  สันโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
654
เด็กหญิงอัสนา  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
655
เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอัสมา  แดงงาม
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
657
เด็กหญิงอัสมา  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
658
เด็กชายอัสลาม  ชะยานัย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
659
เด็กหญิงอาซีญะฮ์  สลาม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
660
เด็กหญิงอาซีญา  หวันจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
661
เด็กหญิงอาทิตย์การณ์  องสารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
662
เด็กชายอานนท์  พูนสิน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
663
เด็กชายอานนท์  ราโอบ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
664
เด็กชายอานัฐ  สุขะปุญญะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
665
เด็กชายอานัส  พลด้วง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอานาวิน  อุสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
667
เด็กหญิงอานิต้า  หลงกอหราบ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
668
เด็กหญิงอานีต้า  อุศมา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
669
เด็กชายอานีส  อานับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
670
เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
671
เด็กหญิงอามันดาร์  สังข์ยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
672
เด็กหญิงอามาลีนา  อุสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
673
เด็กหญิงอามีนา  มาลียัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
674
เด็กชายอาเมศร์  บินอีตำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
675
เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
676
เด็กหญิงอาริษา  เยียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
677
เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
678
เด็กหญิงอารีฟา  เจ๊ะบา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
679
เด็กหญิงอารียา  เนียมไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
680
เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
681
เด็กชายอินทัช  วารีคาม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
682
เด็กหญิงอินทิรา  ปานกลาย
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
683
เด็กหญิงอินธิรา  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
684
เด็กชายอิรฟาน  ฮุสลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
685
เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
686
เด็กชายอีชาอี  หลีหมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
687
เด็กชายอีราฮาน  สือแม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
688
เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
689
เด็กหญิงไอยเรศ  อุทกสินธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
690
เด็กหญิงไอริสา  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
691
เด็กหญิงฮัซซูน่า  เกปัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
692
เด็กหญิงฮัซมีนีย์  หลงสลำ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
693
เด็กหญิงฮันนา  ประพฤติชอบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
694
เด็กหญิงฮันนานน์  หมัดหมัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
695
เด็กชายฮัสมาฮาน  สัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
696
เด็กชายฮัสมี  สันเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
697
เด็กหญิงฮัสวา  สตันน๊อต
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
698
เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
699
เด็กหญิงฮานีน  ประพฤติชอบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
700
เด็กหญิงฮาบีบี  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงฮาฟินดี้  หมินเด็น
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
702
เด็กหญิงฮาวาลิน  เส็นทุ่ย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
703
เด็กหญิงฮุซมี  มณีโสะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ห้องแนะแนว โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กหญิงฆอดีเย๊าะ  ยากะจิ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงซาฮีด๊ะฮ์  เต๊ะปูยู
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงซูนีรา  บินสาและ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
707
นางสาวนดา  แปดเนียม
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวนะดา  มรรคาเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงนัจญมี  หลงอะหลี
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงนัจมี  ดาแลหมัน
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงนาดา  ตุกังหัน
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงนารินดา  ทิ้งปากถ้ำ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงนุจมี  อิหมำหมาด
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงนูรอาซีเก็นต์  มูเล็ม
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
715
นางสาวนูรียา  สลีมีน
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงเนตรดาว  โต๊ะหละ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงบุศริน  ปังหลีเส็น
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงปรินดา  ปังแลมานุม
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงฟิรดาวส์  ใจสมุทร
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
721
นางสาวมาริสา  เดิมคลัง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงไรยา  งะหลี
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงวรรณรญา  เสนสาย
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงวสิตา  หยังยีเส็น
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
725
นางสาวสุปราณี  เงินเจริญ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวสุวรรณี  ยาติกุล
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายหวันลาตีฟ  ปะดุกา
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายอนุวัฒน์  เหะหมัด
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงอริสรา  เทศนอก
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงอานิส  ปุนยัง
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงอารยา  นิล๊ะ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงอารยา  มาลินี
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 111 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกชกร  ดำนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงกชกร  เรืองญา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงกชกร  เส้งตี้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกชชิญา  ภูมิวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงกชพรรณ  โต๊ะมง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกณิการ์  มุสิทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกนกกาญจน์  การคิด
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวาหลำ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงกนกขวัญ  รอดชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกนกรัตน์  ภาณุลาวัณย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกนกวรรณ  พลายด้วง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกนิษฐา  ทับเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
755
เด็กชายกมลภพ  เศรษฐสุข
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงกรณ์วลัญช์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกรรณิการ์  หาดหาย
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกรวรรณ  อุศมา
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายกฤตยชญ์  จินดาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกฤตยชญ์  สุขตาม
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
766
เด็กชายกฤติพงศ์  บัวเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
767
เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 124 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กชายกฤษฏา  ศรีประเสร็จ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
769
เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงกวิสรา  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายกษิดิ์เดช  สิตะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
774
เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
775
เด็กชายกอซิม  หมีนเหม
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
776
เด็กชายกอบฟ้า  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
777
เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวผุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงกัญญานัฐ  กาดเส็น
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงกัญญาพัธร  โสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะซีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายกัญธวีร์  มาราสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงกัณญาณัฐ  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงกัณฐิกา  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
790
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ปักษาสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงกันฒ์กวี  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
792
เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงกัลยกร  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงกัลยากร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงกัสนา  โตีะหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงกาญจนา  กัลยาศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงกานติมา  มรรคาเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
801
เด็กชายกานต์  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 125 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กชายกายสิทธิ์  กาเลี่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
804
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
805
เด็กชายกิตติกวิน  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
806
เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายกิตติธัช  ปรางจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
808
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
809
เด็กชายกิติชัย  วงศ์แสงสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงกิติมา  แก้วสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงกิติยา  ยาประจัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
814
เด็กชายกีรกฤษ  สตอหลง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงกีรติกา  นารีเปน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงกุลณัฐ  กำ่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงกุลณิดา  เกิดบัญดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงกุลธิดา  หลีอาหมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
820
เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงเกศกนก  ชุมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุณีแนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
823
เด็กชายเกียรติคุณ  ปานเล่ห์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายไกรวิชญ์  เพ็งมาก
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
825
เด็กชายขจรศักดิ์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิมบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
830
เด็กชายขอบฟ้า  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
833
เด็กชายคณาธิป  แดงน้อย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายคณิสสร  ทุมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพัง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายคุณากร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
837
เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 131 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
839
เด็กชายจักรพล  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายจักริน  ล่าหมีน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงจันติมา  กูดาอี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพเส้ง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงจันทกานต์  สันเกาะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ปราญจันทร์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงจัฟนีย์  ฮะฮา
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงจานิสตา  หมัดอุเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงจามิล  ปาละสันติ์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงจารวี  ยุจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงจิณณพัต  ชูสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สายน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
851
เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงจิตติมา  ดวงพัตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
855
เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
856
เด็กชายจิรธนัฐ  บัวดี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายจิรพงศ์  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
858
เด็กชายจิรภัทร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายจิรยุ  ตันประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
862
เด็กชายจิรันธนิน  เบญจไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงจิราธิป  รามจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงจิราพัชร  สีแก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
866
เด็กชายจิรายุ  อักษรคง
ป.5
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงจิวารีย์  หมาดลีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงจีราภรณ์  สินธนากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
869
เด็กชายจุลจักร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
870
เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
872
เด็กชายเจตนิพัทธ์  มอฮัมหมาดยูโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 132 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กชายเจตนิพันธ์  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
875
เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
876
เด็กชายฉัตรบรม  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
877
เด็กชายชญานิน  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
880
เด็กชายชนน  นาคเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงชนัญชิดา  โอภิธากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
884
เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงชนิตา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงชนิสา  เริงนันทกร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงชมัยพร  ขุนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
890
เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
892
เด็กชายชยุต  แซ่หวั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงชลฐิดา  เพชรด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงชลธิชา  พ่วงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงชวิศา  สังข์ช่วย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
900
เด็กชายช็อปเปอร์  ภู่สาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงชัชชญา  ถาวรฤทธิพากร
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
903
เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงชัญญา  พลาอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงชัญญานุช  เจือบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 233 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กชายชาคริต  บินอิสมาแอล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
909
เด็กชายชาญจิโรจน์  มโนนุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
910
เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
911
เด็กชายชาญณรงค์  สายหยุด
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
912
เด็กชายชานน  คล้ายสำลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
913
เด็กชายชานนท์  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงชาลิสา  เช่งบุญตั๋น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงชิชญา  รักสนิท
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จุลานุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
921
เด็กชายชูชนะ  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงโชติกานต์  นาคมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
923
เด็กชายไชยพศ  แสงสีดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงซันนี  ราเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
925
เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
926
เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุหมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายซัลมาน  หมันเส็น
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงซัลวา  กาดีโลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงซัลสบีลา  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงซากีร่า  พันกาแด
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  หมาดมานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
935
เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงซีรีน  สันปาน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงซุลรอยนี  หวันสู
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงซูฮาน่า  อาหลี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงญภาวิณี  รัญวาครี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงญัฟนี  ติงหวัง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 234 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กหญิงญัสมิน  แซะอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงญาณกร  หวังดี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
945
เด็กชายญาณวัฒน์  ยอดขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงญุมาดา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
949
เด็กชายฐเดช  มั่นจิตดิษกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
950
เด็กชายฐปนนันท์  อานุภาพมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงฐานัชฌา  หลังนุ้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงฐิตา  ช่วยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงฐิตาภา  อย่างดี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมจิ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
955
เด็กชายฐิติพันธ์  ติระพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงฐิติมา  ยูดี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฐิติกุลรัศมี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงฑิตติมา  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
962
เด็กชายฑีฆายุ  จันทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
963
เด็กชายณฐปณต  อึงรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงณปภัสร์  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
965
เด็กชายณพณัฐ  ชะนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
966
เด็กชายณภัทร  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
967
เด็กชายณภัทร  จันตรีวา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงณภัทร  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
969
เด็กชายณภัทร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณัจญลาอ์  สันง๊ะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงณัชชา  จันทลิกา
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงณัชชา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณัชณิชา  อังสุภานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงณัชราภา  ภู่พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เขียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
977
เด็กชายณัฎวี  ชำนาญเพาะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 235 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ก่ออารี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
979
เด็กชายณัฏฐชัย  แจ่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงจินดามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงณัฐกมล  นวลแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
984
เด็กชายณัฐกิจ  คงหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงณัฐจารีย์  หลีมูสา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
986
เด็กชายณัฐชนน  กลับใจได้
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
987
เด็กชายณัฐชนน  ติ้งถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
988
เด็กชายณัฐชนน  อวนข้อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
990
เด็กชายณัฐชพล  บรรจงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ้มหิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงณัฐฐา  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
995
เด็กชายณัฐฐานพัฒน์  คงอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแสง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑจ้อน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่นประมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอเหลบ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหนูดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิภาพ
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอสัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายณัฐดนัย  ขวัญเต่า
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แพ่งเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกิตติวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 236 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กชายณัฐพงษ์  มะลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายณัฐพล  แสงสายฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญด่อล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงณัฐมน  พึ่งนา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงณัฐรดี  ยะโกบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงณัฐริยา  เรืองดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงณัฐรุจา  หมันนาเกลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยไฉน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงณิชา  จรัสวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงณิชาภัทร  เล่งเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงดวงกมล  ลุนพุฒ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงดานานีร  ละกานัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงดานิช  วาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงดาเนียร์  รอสูน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงดียาณา  มาลินี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายดุษฎีกร  แซ่เอียบ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงเดวินา  ลายู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงตัสนีม  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงตัสนีม  สันหลี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายตุลรัฐ  มูสิกวงศ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงถาวรีย์  ชุมตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงทรรศนีย์  หวังโชคผดุง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 241 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กชายทวีรัฐ  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงทิฆัมพร  สารินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายธชาทัช  จิตธนาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายธนกร  ขุนภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายธนกร  ดิษฐ์สร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายธนกร  สุวรรณเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายธนกร  แสงระวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายธนกฤต  จุดาสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายธนกฤต  โตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายธนกฤต  เพชรสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายธนกฤต  หนูสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายธนเดช  จันทร์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายธนพล  ผลารักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายธนภัทร  คชหึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธนวรรณ  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายธนวรรธ  ดำเดิม
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายธนวินท์  ตันติอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงธนัชชา  ทองหนูเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงธนัชพร  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงธนัญชนก  สระผลิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงธนัญชนก  สอดส่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายธนาคาร  ซ้ายเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายธนาคิม  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายธรากร  ก้องยศภัทร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายธราธิป  คงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 242 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงธัญชนก  หลงจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็ชรณรงค์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิริวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พูนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงธัญมน  นาคะอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงธัญเรศ  ละมัยสอาด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองนุ่น
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงธันชนก  ฤทธิ์บัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงธันย์ชนก  ยุงยัง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายธันยวิชญ์  วิทยาโสภานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายธันวา  แก้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงธัยชนก  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายธาดากร  ดาเระหมีน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงธาราทิพย์  เรืองขนาบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายธาวิน  เดชนครินทร์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายธาวิน  มะอากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลวงศ์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงธิดารัตน์  เมฆลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายธิติวุฒิ  วั่นซ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงธีรกานต์  วังอภิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงธีร์จุฑา  บิลังโหลด
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายธีรฎา  จิตตวาที
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายธีรดนยฺ์  ช่วยเนื่อง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายธีรเทพ  สกุลเจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายธีร์ธวัช  โสระถาวร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายธีรภัทร  ตั้งเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 243 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กชายธีรภัทร  ยัสสระ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายธีรเมธ  จันทร์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายธีระพัฒน์  ผิวจันทร์สด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงนทมน  ข้องจิตร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายนธี  เงดฉูนุ้ย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายนนทภัทธ์  รอดเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายนพเก้า  พวงพลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายนพคุณ  มากขำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงนภสร  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงนภสร  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงนภัทรสร  ทองเส็บ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงนภัสกร  คงนฤนาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงนภัสกร  บุญชูดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายนรวิชญ์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายนราชัย  ทองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงนราภัทร  จันทร์เฉิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงนัจญมี  ยามาอาหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงนัจญมีย์  ชาชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงนัจญวา  ขุนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงนัจมี  ปอหรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงนัจลาอ์  เล่งเจะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงนัชชา  แก้วบุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงนัซนีน  เด็นจิ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงนัฎฐากร  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  จิตประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายนัทธพงศ์  ทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงนัทธมน  จรียานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 244 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายนัธทวัมน์  นาคบรรพต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายนันท์ทิวัส  เหมนะห์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงนัสรีน  สุนทรรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงนัสรียา  สังการี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายนาดิร  แดงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงนาเดีย  เทศอาเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงนาตาชา  สาเล่
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงนาตาชา  อำมาลี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงนาตาลี  ซอและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงนามิด้า  มาราสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงนารีรัตน์  ดุสงัด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงนิลาวัลย์  คงเปีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงนิศารัตน์  หลงสะเตียะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงนิสริน  ลารีนู
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงนิสรีน  ภัทราภินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงนิสรีน  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงนิสรีน  หลีนิ่ง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงนิสรีน  หวันตาหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงนิอัยนา  เสมอภพ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 245 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1188
เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงนุซฮาตีย์  ยาโกบ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงนุรจริยา  ราโอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงนุรรินดา  ปะดุกา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงนุสบา  ขุนเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม