ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  พรมอุไร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  มากลับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรพล  พุมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรรญฎา  ถิ่นกาแบง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤชกร  ภานุวัฒน์ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤชอร  เดเช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศิลป์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกษิดิศ  ชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายก๊อฟฟาร์  มานะกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงมณีย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงมณีย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานะกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติธัช  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตตินันท์  มุขดาร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติภูมิ  รักแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติศักดิ์  ยี่มี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุรัยชา  เบ็ญหมีน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกูชานนท์  ไทรบุรี
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายขวัญเมือง  หล๊ะเลย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสมัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงเขมจิรา  เฉิดฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงเขมจิรา  ติ้นสั้น
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงเขมมิตา  โคตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงเขมริน  วิสณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายคณาธิป  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคณิศร  นิยมเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคเณศชนมน  มงคลศิริเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงคอดีย๊ะ  อารีฟีน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคุณากร  กิจตระการกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายคุณานนต์  โมกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายคุณานนท์  ปลอดฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายฅฑา  ฮะปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายฅฤฮภิวัฒ  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายฆรบดินทร์  จำเริญ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายฆฤณ  จันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจณิสตา  ณ สง่า
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจนัญญา  หมาดมานัง
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจักรกฤษ์  ยกรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหีด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจัฟนี่ย์  ต้นหน
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจัฟนี่ย์  หมาดเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจัสมิน  นางา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เก้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิดาภา  ตุกังหัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจิตสุภาภรณ์  ลีลานุต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจินตาภา  เอียดรา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจิรพล  หาดเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายจิรวัฒน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจิราภรณ์  หลังจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายจิรายุ  จินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายจีระพันธ์  คงสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายจีฮาน  เพอโหด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มหิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์บิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชัญญา  เหล่าทอง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชากิดร์  มณีหยัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชาคริยา  รัตนเนนย์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชาฟิก  แดวากม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชามิล  สุปราณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงช่าร่ามันดานา  เงดหมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชาริสา  กาญจนสุภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชารีฟะห์  มะอะหมีน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วหนูนวล
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายชิติพัทธ์  นิยมยาตรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายชินกฤต  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายชุติวัฒน์  รอดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  โสะอุเส็น
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงซอลีห๊ะ  หีมชาตรี
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายซันมาล  เปรมใจ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายซัลซาบีล  นพกะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายซัลฟาน  ปิอาตู
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงซารีน่า  แสงนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงซีมิยา  มนูญดาหวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงโซเฟีย  กาสาและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายฌัชชพล  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงญัยดานา  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงฐนิชา  หนูเกื้อ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงฐิติพร  ชายเกตุ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยะระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณชรต  ไชยวานิช
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณภัสภรณ์  มาลัยสนั่น
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัชชา  ชุมเสน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัชญาภรณ์  บัวนวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัชดิศรณ์  ทิคามี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หยูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐกานต์  สมพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันนุ้ย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มบ้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐณิชา  ราโอบ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หม่องเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐธิดา  หมันสัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัฐธิตา  แสงภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐพงศ์  เพริดพร้อม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐพล  สมากัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฐภัทร  หลีดินซุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐริตา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐวดี  เส็นกอหนำ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลอยลิบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐวรรธน์  วิลาสินี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐวศา  หนูเสือ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณัฐวุฒิ  โอมณี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐสิษฐ์  หลีอาซิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณิชนันทน์  ตำติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณิชนันท์  แสงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณิชาภัทร  ก่อเกียรติศิริกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยูโส้
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงดามิยาฮ์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเดชรุษ  ตัณฑสวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายตระกูล  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายตฤษนันท์  อุมายี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงตัสนีม  เส็นทุ่ย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายเตชิษฐ์  สง่าบ้านโคก
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายถิโรดม  สอนขำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมบุญทอง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายทนุสรณ์  บูสามารถ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงทักษพร  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงทัชมาฮาล  กระจ่างโลก
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายทัตเทพ  คงสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โลหะผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายทิวากร  เดียสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายเทวัญ  ทองร้อยชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนกร  แขน้ำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนกฤต  จิตสมุทร์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนกฤต  ลำโป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนกฤต  สุจริตธุระการ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนกฤต  เอียดนุช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนชัย  รัตนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธนพร  สอนคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนพัฒน์  หมูดเอียด
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนสร  สุระกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธนัญญา  ปะดุกา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธนันชัย  จำศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธนากร  เต็มดวง
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธมกร  สุขราษฎ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธราเทพ  พลอยเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงธฤดี  จันทร์ชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธัชกร  ฮกทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงชู
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงธัญญามาศ  หอยนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธัญรัตน์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันติพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธารา  ทิพย์รองพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธารา  อิสอีด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธีทัต  โบว์พัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธีรภัทร  เสมอภพ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธีรเมธ  เอียดสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธีรวัชร  เทพสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธุวานันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายนฐกร  จำเดิม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายนนทพัทธ์  หมานราโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายนนทวัฒิ  โต๊ะดิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายนพจรส  บุญคง
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนภสร  ชัยโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายนภัสดล  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนวรัตน์  ลำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนัควัต  พลลิพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนัจญมี  หาโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนัจญมุฮายาตี  ดุมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
นายนัจฟียา  ด่านเท่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนัซนีน  สูเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนัซมีย์  โอมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายนัฐนันท์  นาคสง่า
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนัทธวัฒน์  เรืองพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนันทวัณย์  บุญโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายนัศรุลลอฮ์  ลัสมาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนัสนีน  บุตรา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนัสนีน  เหมรา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนัสรีญา  ยังสมัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนาซินีน  ผลาสิงค์
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนานานาสลี่  นุ่งอาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนารีรัตน์  อุสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายนาวินทร์  มาลินี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายนาศิรุดดีน  ลัดเลีย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนิศามณี  บุญคง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนิสรีน  กะหละหมัด
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนิสรีน  สันจิตร
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนุรอัยนูน  สือนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายนูรดีน  หาสกุล
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนูรีซาน  โดงกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนูรีดา  ภักดีเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายนูรุตดีน  ยังหาด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนูศลาม  ลัสมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงโนรีย์  สังข์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายบราซิล  หวังกุหลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงบัณทิตา  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายบาซิลีน  หนูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงบีบีนูรีต้า  บาราสัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายบุญทวี  เขียวเด็ด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายบุญบารมี  บรรเจิดดารากุล
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายบุลิน  สันบู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงบุษบา  พาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสลำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปณิตา  เทพฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายปณิธิ  อังสุภานิช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปนัดดา  พรหมอักษร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปพิชญา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปภัสรา  เอียดนุช
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปภาวรินท์  บายศรี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายปภาวิชญ์  คงยะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายปรมัตถ์  มณีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายปรมินทร  แหมถิ่น
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายปรัชญา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายปรัชญา  เจ๊ะลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปริชญา  ชุมประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปริชมน  ทองอู๋
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปริยาภัทร  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปรียาพัฒน์  ลัสมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปวริศา  นาคจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปวริศา  มะโร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปัญญาพร  สุขทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปาณิศรา  อมรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปานไพลิน  เสือนาค
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปานระพี  มัจฉา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปารณีย์  ไชยสาลี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปุณณาสา  อาดัม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์สอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายเปรมณภัทร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงเปรมวิภา  ทองชะอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพงค์ปณต  เส้งทับ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพงศกร  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพงศกร  รักษาทิพย์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพงศ์นรินทร์  หนูรุ่น
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สิงห์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพงศ์ศิริ  นาคินทร์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายพงษ์ภัค  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพชร  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพรรณิกา  คงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพรรษชล  บุญนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพริมรตา  พีพะระพรรณ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายพฤศน  นัครี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เครือมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บารา
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพลากร  ทิพวารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพศิน  รัชกิจประการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพอเพียง  ไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพัชนิดา  ฮะอุรา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บาโง้ย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพิชญา  ศุกลสกุล
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายพิชญางกูร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายพิชญุตม์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพิเชษฐไชย  เถื่อนทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพิมชนก  แท่นเอียด
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพิมชมพู  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายพีรพัฒน์  เฉาเนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพีรภัทร  สูหา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายเพชรชนะ  สุริยาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเพ็ญลดา  กิ่งวิชิต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงฟัตนิน  ตาหมาด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายฟัยรุซ  สันนาหู
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงฟัยรุส  สูนสละ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายฟาซีล  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายฟาฏิว  กูดาอี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงฟาฏีนา  มาราสา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายฟายัรส์  อุสนุน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงฟาร์รานิตย์  อิดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายฟาริด  โส๊ะหน่าย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงฟารีนา  สะกุลา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงฟ้าใส  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายฟิรฮาน  หมาดมาสัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายฟิสิฎฐ์พล  พันที
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายฟุรกร  สาดีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายฟุรกอน  เศษระนำ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายไฟซอล  พงหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงภคนันท์  เยนา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงภคพร  ราชวัฎ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายภทรพณ  จันทรพงศ์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงภริศรา  เหมือนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายภัคนันท์  หวันยาหวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายภัทรกร  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งจำรัส
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงภัทราทิพย์  เฉลิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายภาคภูมิ  หลังยาหน่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายภาณุพงศ์  แสงแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายภานุเดช  ประสีระเตสัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงภิญญาวีร์  พานะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายภูตะวัน  หมัดพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายภูธเนศ  อาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายภูบดินทร์  ประทุมวัลย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายภูภิวัฒน์  พัทคง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายภูมิเนตร  โลหะผล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภูมิพัฒน์  แออุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายภูมิรพี  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงภูริชญา  โสบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายภูวเดช  เชนรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภูวิศ  มัจฉา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายมงคล  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงมัชชิมา  ยาลัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายมัชฌิม  นวนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงมัยซูล  สำเร
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงมาดีนะ  หมานเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงมาดีนะฮ์  เจ๊ะยาหลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงมาดีน่า  หัวแท้
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงมาตา  งะสมัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงมาริษา  ขุนเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายมาวี่  จูหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงมินตรา  มะหมีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายมิมบัรอาลี  สตอหลง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายมุสตาฟา  เร่สัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงมูนีเราะห์  พรหมาด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายมูฮัมมัดฮาซิก  สันง๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฎีล  หวาสกุล
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายมูฮำมัดฟารุค  อุมาจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงเมลิสษา  โต๊ะยีหล๊ะ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายเมวาที  สุวรรณสาลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายเมษ  รักสัตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงไมอาร์มี่  ไมมะหาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายยศวรรธ์  สัจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงยัสมีน  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายยุคลเดช  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงยูวีร่า  บือนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายรชต  ใจเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายรชต  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายรณกฤต  มุณีแนม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงรดา  หมัดหลี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายรพีภัทร  คงเกื้อ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายรพีภัทร  หมัดหลงจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายรอมฎอน  อุดดารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายระพีพัฒน์  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงรัชนี  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงรัชนีกร  รัตนเดชกำธร
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายรัฐนนท์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายรัตนพงษ์  การามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงรัตนวดี  เซ่งเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงรัยฮานา  ติงหวัง
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงรานีม  รอสูน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายรุชดี  ง๊ะสมัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงรุสนานี  หลีเยาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงโรซีต้า  ดลภาวิจิต
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงโรสนา  มาลินี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สารศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายวงศธร  แดงแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปองแท้
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวชิรวิทย์  ดำมี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายวนาวัฒน์  วงศ์วาสนา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายวรรณกร  หอมขาว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวรรณา  อุมาจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงวริศรา  นวนไหม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวริษฐา  สะดน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายวัชรพงศ์  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวัลญา  ปะดูกา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายวายูภักดิ์  โกวิทพิทยาการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงวาสนา  รอดมินทร์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายวิชชานนท์  หมีทอง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงวิชญาณี  หวังชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายวิชัย  หมันนาเกลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวิทวัส  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายวิทวัส  โมกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมูดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงวิลาสิณี  ห้องโสภา
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวีรภาพ  เบญจกุล
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายวุฒิชัย  พานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายวุฒิชัย  หมาดหวัง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงเวชนี  ละอองรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงศกุนตลา  สมศิริชาติ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงศตรัศมี  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงศรสวรรค์  หมันเหตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงศรัณญา  พรมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายศรันย์ภัทร  เลพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงศรินญา  อาหลัง
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงศรุตา  ชันสาบู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงศศิภัทร  คงนฤนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายศักรินทร์  เหมสลาหมาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงศิรดา  และหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงศิริกาญจน์  จิเหม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงศิริรัตน์  จั่วสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศิริวรรณญา  ฉาดหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายศุภกร  รามภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายศุภกร  สารพรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายศุภกฤต  ยีกาเซ็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายศุภกิจ  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายศุภณัฐ  แย้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายศุภฤกษ์  เอี้ยวซิโป
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงศุภัสรา  ทองละมุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงศุภิสรา  มริกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงษุรัยนา  นกเกษม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายสเตฟาน  ซอและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายสรวิชญ์  ลักษมีอาภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายสรวิชญ์  หนูเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสรัสนันท์  แซ่เหรียญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงสลิลลา  เกปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายสันติพงศ์  อัตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายสิทธิโชค  นาครอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายสิรภพ  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงสิรภัค  แก้วบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายสิรภัทร  กฤตสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงสิรินดา  โกบปุเลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสิรินภา  นัทธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสิริวิภา  หมาดปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสุกัญญา  สารพรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงสุกัลยา  อบทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสุขฤทัย  แซ่อ๋อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสุชาติ  ขุนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสุชานันท์  รักขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสุชาวดี  คำไหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายสุทธิพจน์  ขอมคง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายสุทธิภัทร  หนูคง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายสุทธิภัทร์  นัทธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงสุธิชา  ขำนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายสุธินันต์  ขวัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงสุนิชา  ตุกังหัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายสุนิธิ  จันทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสุภาวดี  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงสุภิดา  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสุรัชชานนท์  หมินเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงสุวิชดา  งามหนัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงสุไวดา  รอเกต
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายหัตถฤทธิ์  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายหัสดิน  มูซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายอคัรพล  เดวาหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอชิตะ  สารีฝีน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอดิเทพ  อาดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายอดิสรณ์  กาเฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายอธิพัทธิ์  ขุนศรีหวาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายอนพัช  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายอนันตชัย  ครองสวัสดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอนิสา  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอนิสา  ลือแมะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายอนุชา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายอนุพงศ์  รองยาง
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายอนุรุทธ์  เอกทัตร
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอภิชญา  อยู่มั่นธรรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายอภินัทธ์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายอภิพัฒน์  ไวยหงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอภิวิชญ์ญา  ชูนวล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายอภิวิชญ์  ชีนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายอภิวิชญ์  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอมาริณีย์  บิลังโหลด
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงอรจิรา  แก้วยศกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงอรฟรียา  จารุพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงอรสา  เพ็ชรแวว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงอรสา  สุขขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงอรอนงค์  คงยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงอริศา  ชนะหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงอริสา  กองบก
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอโรชา  อาดำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายออมสิน  คงจินดามุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายอัครพล  คงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงอัจจิตา  สาล่าห์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงอัจจิมา  จันทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงอัจญริน  หลีมานัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายอัซมาน  ยีบากา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงอัซวานีย์  หมาดเหยด
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จู้เท่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงอัญญาณี  หมัดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอัญยาณี  วีรชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงอันนา  นาคเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายอันวา  เดชะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายอับดลฟาตะท์  หลังลีงู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายอับดุลมูเศาวิร  ยีตูวา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายอับดุลรากีม  หลีว๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายอับดุลอาซีด  อาหน่าย
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายอับรอตร์  นุ้ยโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายอับรอร  หนูชูสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายอัฟดอล  โสภีชำนาญการ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายอัมรินทร์  หมัดตานี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายอัยยณัฐ  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอัยวรินทร์  เจ๊ะง๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายอัรนาธาน  สันโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงอัสนา  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงอัสมา  แดงงาม
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงอัสมา  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายอัสลาม  ชะยานัย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงอาซีญะฮ์  สลาม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงอาซีญา  หวันจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอาทิตย์การณ์  องสารา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายอานนท์  พูนสิน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายอานนท์  ราโอบ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายอานัฐ  สุขะปุญญะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายอานัส  พลด้วง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอานาวิน  อุสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอานิต้า  หลงกอหราบ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอานีต้า  อุศมา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายอานีส  อานับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงอามันดาร์  สังข์ยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอามาลีนา  อุสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอามีนา  มาลียัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายอาเมศร์  บินอีตำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอาริษา  เยียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอารีฟา  เจ๊ะบา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงอารียา  เนียมไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอินทัช  วารีคาม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอินทิรา  ปานกลาย
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอินธิรา  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอิรฟาน  ฮุสลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายอีชาอี  หลีหมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายอีราฮาน  สือแม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงไอยเรศ  อุทกสินธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงไอริสา  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงฮัซซูน่า  เกปัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงฮัซมีนีย์  หลงสลำ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงฮันนา  ประพฤติชอบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงฮันนานน์  หมัดหมัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายฮัสมาฮาน  สัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายฮัสมี  สันเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงฮัสวา  สตันน๊อต
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงฮานีน  ประพฤติชอบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงฮาบีบี  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงฮาฟินดี้  หมินเด็น
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงฮาวาลิน  เส็นทุ่ย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงฮุซมี  มณีโสะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ห้องแนะแนว โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
704
เด็กหญิงฆอดีเย๊าะ  ยากะจิ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงซาฮีด๊ะฮ์  เต๊ะปูยู
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงซูนีรา  บินสาและ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
นางสาวนดา  แปดเนียม
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นางสาวนะดา  มรรคาเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงนัจญมี  หลงอะหลี
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงนัจมี  ดาแลหมัน
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนาดา  ตุกังหัน
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงนารินดา  ทิ้งปากถ้ำ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงนุจมี  อิหมำหมาด
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนูรอาซีเก็นต์  มูเล็ม
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
นางสาวนูรียา  สลีมีน
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงเนตรดาว  โต๊ะหละ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงบุศริน  ปังหลีเส็น
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงปรินดา  ปังแลมานุม
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงฟิรดาวส์  ใจสมุทร
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
นางสาวมาริสา  เดิมคลัง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงไรยา  งะหลี
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงวรรณรญา  เสนสาย
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงวสิตา  หยังยีเส็น
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
นางสาวสุปราณี  เงินเจริญ
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
นางสาวสุวรรณี  ยาติกุล
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายหวันลาตีฟ  ปะดุกา
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายอนุวัฒน์  เหะหมัด
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงอริสรา  เทศนอก
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงอานิส  ปุนยัง
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงอารยา  นิล๊ะ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงอารยา  มาลินี
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 111 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงกชกร  ดำนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงกชกร  เรืองญา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงกชกร  เส้งตี้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกชชิญา  ภูมิวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงกชพรรณ  โต๊ะมง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกณิการ์  มุสิทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงกนกกาญจน์  การคิด
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวาหลำ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงกนกขวัญ  รอดชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงกนกรัตน์  ภาณุลาวัณย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงกนกวรรณ  พลายด้วง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงกนิษฐา  ทับเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายกมลภพ  เศรษฐสุข
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงกรณ์วลัญช์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงกรรณิการ์  หาดหาย
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงกรวรรณ  อุศมา
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายกฤตยชญ์  จินดาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายกฤตยชญ์  สุขตาม
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายกฤติพงศ์  บัวเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 124 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กชายกฤษฏา  ศรีประเสร็จ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงกวิสรา  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายกษิดิ์เดช  สิตะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายกอซิม  หมีนเหม
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายกอบฟ้า  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวผุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงกัญญานัฐ  กาดเส็น
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงกัญญาพัธร  โสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะซีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายกัญธวีร์  มาราสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงกัณญาณัฐ  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงกัณฐิกา  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ปักษาสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงกันฒ์กวี  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงกัลยกร  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงกัลยากร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงกัสนา  โตีะหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกาญจนา  กัลยาศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงกานติมา  มรรคาเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายกานต์  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 125 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กชายกายสิทธิ์  กาเลี่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายกิตติกวิน  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายกิตติธัช  ปรางจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายกิติชัย  วงศ์แสงสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงกิติมา  แก้วสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงกิติยา  ยาประจัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายกีรกฤษ  สตอหลง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงกีรติกา  นารีเปน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงกุลณัฐ  กำ่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงกุลณิดา  เกิดบัญดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงกุลธิดา  หลีอาหมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงเกศกนก  ชุมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุณีแนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายเกียรติคุณ  ปานเล่ห์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายไกรวิชญ์  เพ็งมาก
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายขจรศักดิ์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิมบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายขอบฟ้า  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายคณาธิป  แดงน้อย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายคณิสสร  ทุมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพัง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายคุณากร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 131 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายจักรพล  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายจักริน  ล่าหมีน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงจันติมา  กูดาอี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพเส้ง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงจันทกานต์  สันเกาะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ปราญจันทร์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงจัฟนีย์  ฮะฮา
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงจานิสตา  หมัดอุเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงจามิล  ปาละสันติ์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงจารวี  ยุจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงจิณณพัต  ชูสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สายน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงจิตติมา  ดวงพัตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายจิรธนัฐ  บัวดี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายจิรพงศ์  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายจิรภัทร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายจิรยุ  ตันประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายจิรันธนิน  เบญจไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงจิราธิป  รามจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงจิราพัชร  สีแก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายจิรายุ  อักษรคง
ป.5
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงจิวารีย์  หมาดลีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงจีราภรณ์  สินธนากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายจุลจักร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายเจตนิพัทธ์  มอฮัมหมาดยูโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 132 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กชายเจตนิพันธ์  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายฉัตรบรม  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายชญานิน  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายชนน  นาคเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงชนัญชิดา  โอภิธากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงชนิตา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงชนิสา  เริงนันทกร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงชมัยพร  ขุนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายชยุต  แซ่หวั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงชลฐิดา  เพชรด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงชลธิชา  พ่วงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงชวิศา  สังข์ช่วย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายช็อปเปอร์  ภู่สาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงชัชชญา  ถาวรฤทธิพากร
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงชัญญา  พลาอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงชัญญานุช  เจือบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 233 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กชายชาคริต  บินอิสมาแอล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายชาญจิโรจน์  มโนนุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายชาญณรงค์  สายหยุด
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายชานน  คล้ายสำลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายชานนท์  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงชาลิสา  เช่งบุญตั๋น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงชิชญา  รักสนิท
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จุลานุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายชูชนะ  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงโชติกานต์  นาคมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายไชยพศ  แสงสีดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงซันนี  ราเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุหมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายซัลมาน  หมันเส็น
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงซัลวา  กาดีโลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงซัลสบีลา  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงซากีร่า  พันกาแด
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  หมาดมานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงซีรีน  สันปาน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงซุลรอยนี  หวันสู
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงซูฮาน่า  อาหลี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงญภาวิณี  รัญวาครี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงญัฟนี  ติงหวัง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 234 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กหญิงญัสมิน  แซะอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงญาณกร  หวังดี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายญาณวัฒน์  ยอดขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงญุมาดา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายฐเดช  มั่นจิตดิษกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายฐปนนันท์  อานุภาพมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงฐานัชฌา  หลังนุ้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงฐิตา  ช่วยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงฐิตาภา  อย่างดี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมจิ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายฐิติพันธ์  ติระพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงฐิติมา  ยูดี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฐิติกุลรัศมี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงฑิตติมา  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายฑีฆายุ  จันทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายณฐปณต  อึงรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงณปภัสร์  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายณพณัฐ  ชะนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายณภัทร  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายณภัทร  จันตรีวา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงณภัทร  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายณภัทร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงณัจญลาอ์  สันง๊ะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงณัชชา  จันทลิกา
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงณัชชา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงณัชณิชา  อังสุภานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงณัชราภา  ภู่พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เขียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายณัฎวี  ชำนาญเพาะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 235 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ก่ออารี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายณัฏฐชัย  แจ่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงจินดามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงณัฐกมล  นวลแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายณัฐกิจ  คงหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณัฐจารีย์  หลีมูสา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายณัฐชนน  กลับใจได้
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายณัฐชนน  ติ้งถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายณัฐชนน  อวนข้อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายณัฐชพล  บรรจงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ้มหิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงณัฐฐา  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายณัฐฐานพัฒน์  คงอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแสง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑจ้อน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่นประมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอเหลบ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหนูดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิภาพ
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอสัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายณัฐดนัย  ขวัญเต่า
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แพ่งเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกิตติวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 236 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กชายณัฐพงษ์  มะลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายณัฐพล  แสงสายฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญด่อล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงณัฐมน  พึ่งนา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงณัฐรดี  ยะโกบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงณัฐริยา  เรืองดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงณัฐรุจา  หมันนาเกลือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยไฉน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงณิชา  จรัสวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงณิชาภัทร  เล่งเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงดวงกมล  ลุนพุฒ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงดานานีร  ละกานัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงดานิช  วาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงดาเนียร์  รอสูน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงดียาณา  มาลินี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายดุษฎีกร  แซ่เอียบ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงเดวินา  ลายู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงตัสนีม  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงตัสนีม  สันหลี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายตุลรัฐ  มูสิกวงศ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงถาวรีย์  ชุมตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงทรรศนีย์  หวังโชคผดุง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 241 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กชายทวีรัฐ  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงทิฆัมพร  สารินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายธชาทัช  จิตธนาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายธนกร  ขุนภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายธนกร  ดิษฐ์สร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายธนกร  สุวรรณเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายธนกร  แสงระวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายธนกฤต  จุดาสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายธนกฤต  โตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายธนกฤต  เพชรสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายธนกฤต  หนูสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายธนเดช  จันทร์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายธนพล  ผลารักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายธนภัทร  คชหึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายธนภัทร  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงธนวรรณ  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายธนวรรธ  ดำเดิม
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายธนวินท์  ตันติอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงธนัชชา  ทองหนูเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงธนัชพร  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงธนัญชนก  สระผลิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงธนัญชนก  สอดส่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายธนาคาร  ซ้ายเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายธนาคิม  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายธรากร  ก้องยศภัทร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายธราธิป  คงนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 242 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงธัญชนก  หลงจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็ชรณรงค์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิริวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พูนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงธัญมน  นาคะอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงธัญเรศ  ละมัยสอาด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองนุ่น
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงธันชนก  ฤทธิ์บัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงธันย์ชนก  ยุงยัง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายธันยวิชญ์  วิทยาโสภานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายธันวา  แก้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงธัยชนก  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายธาดากร  ดาเระหมีน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงธาราทิพย์  เรืองขนาบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายธาวิน  เดชนครินทร์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายธาวิน  มะอากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลวงศ์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงธิดารัตน์  เมฆลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายธิติวุฒิ  วั่นซ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงธีรกานต์  วังอภิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงธีร์จุฑา  บิลังโหลด
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายธีรฎา  จิตตวาที
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายธีรดนยฺ์  ช่วยเนื่อง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายธีรเทพ  สกุลเจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายธีร์ธวัช  โสระถาวร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายธีรภัทร  ตั้งเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 243 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กชายธีรภัทร  ยัสสระ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายธีรเมธ  จันทร์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายธีระพัฒน์  ผิวจันทร์สด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงนทมน  ข้องจิตร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายนธี  เงดฉูนุ้ย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายนนทภัทธ์  รอดเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายนพเก้า  พวงพลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายนพคุณ  มากขำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงนภสร  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงนภสร  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงนภัทรสร  ทองเส็บ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงนภัสกร  คงนฤนาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงนภัสกร  บุญชูดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายนรวิชญ์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายนราชัย  ทองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงนราภัทร  จันทร์เฉิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงนัจญมี  ยามาอาหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงนัจญมีย์  ชาชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงนัจญวา  ขุนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงนัจมี  ปอหรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงนัจลาอ์  เล่งเจะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงนัชชา  แก้วบุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงนัซนีน  เด็นจิ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงนัฎฐากร  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  จิตประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายนัทธพงศ์  ทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงนัทธมน  จรียานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 244 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายนัธทวัมน์  นาคบรรพต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายนันท์ทิวัส  เหมนะห์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงนัสรีน  สุนทรรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงนัสรียา  สังการี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายนาดิร  แดงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงนาเดีย  เทศอาเส็น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงนาตาชา  สาเล่
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงนาตาชา  อำมาลี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงนาตาลี  ซอและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงนามิด้า  มาราสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงนารีรัตน์  ดุสงัด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงนิลาวัลย์  คงเปีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงนิศารัตน์  หลงสะเตียะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงนิสริน  ลารีนู
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงนิสรีน  ภัทราภินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงนิสรีน  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงนิสรีน  หลีนิ่ง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงนิสรีน  หวันตาหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงนิอัยนา  เสมอภพ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 245 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1188
เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงนุซฮาตีย์  ยาโกบ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงนุรจริยา  ราโอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงนุรรินดา  ปะดุกา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงนุสบา  ขุนเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงนูรซัลวา  เฉี่ยหม่อง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงนูรดีนี่  ลิมมิตร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงนูรนัจญ์วาน  เจ๊ะเฮง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  อับดุลลาเตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงนูรรอสมา  เปรมใจ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงนูร์รัยมีย์  แกสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงนูร์อัยณี  นาวาเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงนูรไอนี  ตีมง
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงนูรฮันนาน  เง๊าะเห๊าะติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  บิสลิมิน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงนูรีซัน  มรรคาเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงนูรีญา  ล่องสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงนูรียา  บิสนุม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงนูรียา  อันวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายเนติธร  แหละหมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงเนปาลี  สุวรรณแว่นทอง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  อออิปก
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงโนร์มาเดียร์  อาดัม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายบรรณสรณ์  นิ่มรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็นอับดุลเลาะห์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงบัญฑิตา  พงค์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายบัลลังก์  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงบัวแก้ว  แวติตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายบาซิล  กรมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายบารมี  หนูสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงบิลกีส  บิลหีม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 332 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1223
เด็กหญิงบีบีอัยมี่  อับดุลกานัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงบุญธิชานาฏ  พรหมบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายบุณยกร  พงษ์นุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงบุศรินทร์  บัวดำ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงบุษยารัตน์  สลีมีน
ป.5
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงบุษรา  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงบุษราคัม  ทุ่งปรือ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงบุสริน  หลังยาหน่าย
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงเบญญาภา  สุภัคศิริกุล
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายปฎิพล  บารา
ป.4
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายปฏิวัติ  สาแล่หมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงปณิตตา  หงษ์มี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงปณิตา  จิตตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงปนัสยา  สุดเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายปภาวิน  วิริยะจีระพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายปรมินทร์  ใบปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายปรเมศวร์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงปวริศา  ตาเดอิน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงปวริศา  พูนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงปวิชญา  แซ่ใหล้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรศรี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงปวีณ์นุช  อุบล
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายปองรัก  รักขะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายปัญญวัชร์  สุขสะปาน
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายปัฐวิกรณ์  ศุภสารสาทร
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงปัณฑิตา  กฤติยาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังตง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายปัณณทัต  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงปัทมพร  เกลี้ยงคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 333 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1258
เด็กหญิงปาณนาถ  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงปาณิศา  ยัญญะจันทร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงปาณิสรา  สารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายปารวัฒิ  หลงจิ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทักขินันท์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงปาริชาติ  นุ่งอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงปาริศรา  มานะกล้า
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงปาลิตา  ยุนุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงปาลิน  เส็มสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงปิญชาน์  เส็มสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงปิยฉัตร  ลัสมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายปิยวัฒน์  เดชอรัญ
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์บุตร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายปิยังกูร  ฮับยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงปิยาอร  หนูโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงปุญญิศา  ชูเจริญ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายปุณญาพัฒน์  หมัดสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงปุณยาพร  จันทรมิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตุนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงเปรมยุดา  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีสิน
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงไปรมา  ยาประจัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงไปรยา  ชูสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงไปรยา  เล่งอี้
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงผริตา  พิรอด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายไผ่ตรง  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงพกาวรรณ  รัตนมุณี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ 334 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1293
เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายพงศธร  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กชายพงศ์พศิณ  วิจักขณาภรณ์