ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุญรัศมี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
3
เด็กชายกมล  จินดารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  กูมุดา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤตพร  ยุรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตัชญ์  ต่างใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษมิน  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
9
เด็กชายกวีแก้ว  เทพนวล
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกษมา  สาหมัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกัณชัย  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
12
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัลยกร  อนันต์เศรษฐการ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตภากร  ติณณภพปรีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
16
เด็กชายกุลพัชร  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุศลินธรณ์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเขมจิรา  วิศวะทรัพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
21
เด็กชายคฑาวุฒิ  เทศอาเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงคณาคุณ  หนูเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
23
เด็กชายคมชาญ  สุวัชรชัยติวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
24
เด็กชายคริสต์มาส  จุฬาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
25
เด็กชายจรัสพงค์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
26
เด็กชายจักรธร  วุฒิเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจัสมิน  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
28
เด็กชายจารุกิตติ์  เอียดยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
29
เด็กชายจิตติพัฒน์  ตุ้ยนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิตติมา  แก้ววงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรพัฒน์  เรืองมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรวงค์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
34
เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่จิ๋ว
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์พรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชญานันท์  รุจจิวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลธิชา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชัญญา  ทินกร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
42
เด็กชายชัยเมธ  พรหมเป็นสุข
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชิดชนก  อาหวัง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายชินโชติ  แซ่ฮ่อ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชุฐิตา  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงซัยนี  สมัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
48
เด็กชายซากีฟ  ขะรีด่าโอะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงซามีต้า  มูสอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงซูไฮลา  ดูรามัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงไซนับ  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายไซยิดบูรฮัน  อุสมาน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กาญจนะโกมล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐิติกานต์  มะหลีเฝน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
56
เด็กชายณฐกร  จารนัย
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณภัทร  เขียวแสงนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
58
เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณภัสศร  ชูสีนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัจยา  แซ่เลี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐธิกานต์  มะสัน
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐนันท์  แก้วโชติรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชำนิธุรการ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐพล  ทองจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐภัทร  กุมาร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐรดา  ทิพามา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณิชาภัทร  มิหัด
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณิิชกานต์  สานใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
73
เด็กชายดานิช  ตาเฮร์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายดาวูด  ดำหาย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กชายดิษยทัศน์  อันตรเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
76
เด็กชายตรีภูมิ  หอมอุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
77
เด็กชายต่อตระกูล  ศิริบุญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงตัสนีม  ใหม่เพชร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงถิรดา  รัตนทวีเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
81
เด็กชายธนพงษ์  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
82
เด็กชายธนวัฒน์  รัศมีอาภาพร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
84
เด็กชายธนาวุฒิ  วาทีกานท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธนิสร  จิระกร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
87
เด็กชายธรรมนูญ  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
88
เด็กชายธราเทพ  ธราภัทรกร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธัญชนก  สุสานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธัญญาวิสาข์  เพ็งทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
91
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุณีบังเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มณีพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
93
เด็กชายธันชนน  วิศพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธันยธรณ์  สระโร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
95
เด็กชายธาม  จุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
96
เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนพัสวรรณ  วิจิตรมะลิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนภศร  สุขกลัด
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนภิสา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
100
เด็กชายนรวิชญ์  โรจนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนัซรีน  เตะจิ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนันธิชา  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนาตาชา  เเซ่เเท่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนาตาช่า  เกตุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนาบีลาห์  หมะหมิน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนาราภัทร  วนัสบดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนารีมาน  อุณาตระการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
110
เด็กชายนาวาวี  ยาโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนูรอซีกีน  บาฮะคีรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  อาดำ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงเนติกา  บุญกิจรุ่งไพศาล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงบานู  หมัดเด็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
117
เด็กชายบิซรุน  หมันหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายบุลญาณีย์  หัดเอียด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายปฏิมากร  จิหวาน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
120
เด็กชายปณิธาน  เพ็งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
122
เด็กชายปภาวิน  ปานะบุตร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
123
เด็กชายประติกร  เหมสนิท
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายปรัตถกร  สุภาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
125
เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลรังษี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
126
เด็กชายปาฏิหาริย์  เสนะพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปาณิศา  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปาลิสา  จีนชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
129
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปลื้มสงวน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
130
เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปุญญิศา  ฉุ้นประดับ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
132
เด็กชายปุณยวัจน์  โสยมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปุณยาพร  รุจจิวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเปรมกมล  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
135
เด็กชายพงศ์กฤต  มากพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
136
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยอดแก้วดี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
138
เด็กชายพัชรพล  ยอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพัชรี  สิงห์หาด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วโชติรุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
142
เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
143
เด็กชายพันธ์รักษ์  หอมอุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินดามณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ยืนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
147
เด็กชายพีรณัฐ  พันธ์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงแพรวา  ห่อหุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
149
เด็กชายฟัครุดดีน  มูเกม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายฟัครุุรรอซีย์  มูเกม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายฟาเดล  มะลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงฟิรดาว  หลีเส็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายไฟซาน  ดะบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
155
เด็กชายภควัท  ขาวหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงภรัณยา  เจะเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนาเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงภัณฑิลา  ชัยเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงภิญญาพัขญ์  สินโน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
161
เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
162
เด็กชายภูรินท์  อินทุภูติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
163
เด็กชายภูริพัฒน์  วิสะมิตนันต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
164
เด็กชายมุดตารุดดีน  หวังกะจิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอีฟ  ยามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
166
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เด็นหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  อิหม่ำเหม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงยูนีต้า  มะลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทวีกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
171
เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
172
เด็กชายรณกร  เหล็มโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงรดามณี  พักตรพันธานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงร็อลดา  เส็มหมาด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายรักกันต์  คงชีพ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรุสนานี  หมิแสะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงรุสนีตา  แท่นแสง
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
178
เด็กชายรุสลัน  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงโรสมีนี  ใบสะมะอูน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงลลิดา  โหดเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายลียง  หรูจินดา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงวณิชพร  จิตรบรรจง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
186
เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
187
เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงวรรณษา  มุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวรัมพร  สุกใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวศวดี  เอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
191
เด็กชายวสุพล  นุ้ยดอน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวันดี  แก้วสุกแสง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวิภาธร  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
194
เด็กชายวิศรุต  เจะหวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงศวิตา  อุเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายศุภกฤษณ์  จันทรของชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงศุภัชญา  แซ่เสี้ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
199
เด็กชายสงขลา  หม่าเหร็ม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสรวรรณ  เสะหมะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเมาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายสิบสกุล  ศิริบุญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติโรจน์เกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
205
เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสิลามนี  เจะโส๊ะเจะหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
207
เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุปรียา  รอดพล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
209
เด็กชายสุภัทร  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุภัสสรา  ภะวะเสนัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่7 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
212
เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
213
เด็กชายอชิตะ  ทองจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
214
เด็กชายอชิระ  จันทรขนิฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอฐิตา  โชติมณี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอนิส  อิตัน
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอภิชญา  อรัญดร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
218
เด็กชายอภินันท์  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
219
เด็กชายอภิสิทธิ์  จารุลักขณา
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอรตี  รามณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอรรณ์  ติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
223
เด็กชายอริญ  หัสบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
224
เด็กชายอัชรอฟ  สะมะลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
226
เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
227
เด็กชายอันวา  มูซอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
228
เด็กชายอับดุลวาเฮต  หนิสอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กชายอาฟันดี้  อะหวัง
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
231
เด็กชายอามีน  มะเด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
232
เด็กชายอามีน  สะตือบา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
233
เด็กชายอารฟาน  หมะอะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอารยา  หลีฮะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  เจะและ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
236
เด็กชายอิคลาศ  หวังยีเส็น
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
237
เด็กชายอิรฟาน  สิบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอุไรฝ๊ะ  ราชชำรอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายเอกสิทธิ์  จันทร์ประสพโชค
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
240
เด็กชายฮะดี้  สะเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงฮัซวานี  พินิจทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงฮานีฟา  มะหะหมัดซอและ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่8 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันหนู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกรรทรกร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกรรวี  เหล็มเหม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกรฤต  ดิษระคะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกฤตภัทร  อิมะไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกฤษกร  แดงหนอแดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกวินตา  อันตรเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
252
เด็กชายกวินเทพ  จันธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกวิสรา  รอดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกันตภณ  เพชรประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกัลญ์รวี  เถาว์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกาญจนา  เส็นหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกุลธิดา  รักษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกุลธิดา  อ่องลั่น
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเกษรา  แหละตำ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
264
เด็กชายเกียรติวัฒน์  รักษ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายขันติ  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงเขมิกา  ดงบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
267
เด็กชายคณสรณ์  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
268
เด็กชายคณิติณณ์  เกิดทิพย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายคณิศร  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
270
เด็กชายครองพล  เมฆะมานัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงคาห์ ลิ่ง  ลี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงคินดา  หมะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงคุนัญญา  บุญหนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงจตุพร  หนูใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจรีรัตน์  นิชลานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
276
เด็กชายจักรภากร  จันทนาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจันทัปปภา  จันประเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่9 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจาฏุพัจนี  ประดับ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
281
เด็กชายจิร  บุรณนานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีจุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจิรัชญา  หลีเฮะ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจิราภา  หนูขวัญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจีน่า เจียเจ้น  เต้
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วพรหมดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงจุฑามาศ  ว่องชยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
289
เด็กชายเจนณรงค์  ยอดใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
290
เด็กชายโจนาธาน  ช่วยหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงฉัตรชนก  สุวรรณรักษา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงฉันทัสมาพร  หมู่สิกะเภรี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชญาภา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายชนาเมธ  สุขปักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
300
เด็กชายชลธาร  ศรีสาย
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชลธิมา  เระเบ็นหมุด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชลิตา  หมะสมาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชวิศา  ชนะวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายชัชชัย  ช่วยนุกูล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
305
เด็กชายชัยภัทร  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงชาลิสา  สุกสว่าง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชุติมณฑน์  มณีบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงโชติกา  เสรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงซอบารียะห์  บูเงาะแงะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงซัลมา  ดีเยาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงซาเนียร์  เล๊าะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่10 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กหญิงซาฟีร่า  ยาโกะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงซามีมี  มาศสมันต์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงซาร์รีต้า  ขมิโดย
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
316
เด็กชายซาวาวี  หมาดเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
318
เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงซูไลยา  ส่าเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงญาณิศา  เทพนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงญาณิศา  แสงเกตุ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงญาดาภัสนันท์  จันทวาส
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงญารินดา  ขจัดโรคภัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายฏอฮา  หมีนยะลา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงฐิติมา  แก่นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงฐิติมา  เมืองทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
331
เด็กชายณคุณ  แก้วแพรก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณภัทร  กุลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
333
เด็กชายณภัทร  วิรุฬห์ผล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณัฐญา  รุจิระกรกุล
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วต่อนวน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคำขวัญ
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฐพร  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณัฐพล  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัฐพล  รองเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
342
เด็กชายณัฐพล  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณิชกมล  เจริญรัตนากร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณิชาภา  สุเจตวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่11 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กหญิงณิชารีย์  เหมือนนาค
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงดาริญะฮ์  ส่าหีม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงดาลีญา  ใยเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงดีญานา  สาเร๊ะแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงตปนียา  หลีเหลด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายตรีภูมิ  มาแฮ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงตัสณีมย์  หมะอะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงทักษพร  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงทินประภา  แดงจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงทิพยสุดา  เฉิดฉิ้ม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงเทวิกา  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธนกร  แก้วฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายธนธรณ์  หมวดจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
362
เด็กชายธนปพล  ยงเกียรติกานต์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายธนพร  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
364
เด็กชายธนภัทร  บุญณะทอง
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธนวัฒน์  ชุมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงธนัชกัญ  กองรักษาเวช
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธนาทิพย์  หะยี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธนิน  ไชยมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงธัญการณ์  มิหัด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงธัญชนก  หนูรักษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงธัญทิพ  แก้วคงอิน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงธัญรดา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธันวา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงธาวินันต์  คำมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงธาวินี  จันทวีป
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงธิณัฐฐาน์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทยดิลก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธิปก  ตั้งฐิติกิตติ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธิรดา  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงธิริศรา  วุฒพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่12 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
384
เด็กชายธีรภัทร  วงชนะกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธีรภัทร  หละตำ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนธภร  ศิริเมธานนท์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงนธาทิพย์  ยอดประนัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงนภัสสร  โชติมาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายนราชา  เหล็มหัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงนรารัตน์  มุสิกะไชย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงนฤดี  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงนฤภร  อ้วนนิมิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงนฤมล  แก้วโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงนฤมล  ปราบนารายณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงนวภัทร  เดะหมีน
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงนวินดา  จิตทนง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายนัควัต  อุระชื่น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายนัฐนนท์  หมันหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงนัฐนิต  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงนัตยา  แก้วภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงนันท์ชนก  จารุลักขณา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงนันท์นภัส  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงนันทิตา  เอียดเพชร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงนัฟตาลี  ทุยเลาะ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงนาซูฮา  หลีเหลด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงนาดา  โต๊ะสา
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงนาดีญา  สนยาแหละ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงนาเดีย  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงนาตาลี  หากมุสา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงนาถสรา  เพ็งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
412
เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ่อนด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงนิชานันท์  แก้วยอดทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนิรชา  วนสุวานิช
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงนิลภา  เมหิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่13 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงนิสรีน  มัสอูดสาเล็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนิสา  จินดาสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนูรซูฮาดา  อะอูน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนูรอัยนี  ยามา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนูรอัยนี  แสงกระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนูรอัลญาอ์  โสะเด็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนูรฮัยดา  ยี่หวัง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาดำ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนูรีซัน  เจอุมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายนูรุลนัซมีย์  ทองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสัตยานุกูล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงบาซีรีน  หวันเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงบุชรอ  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงบุญยนุช  จิตคำรพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
435
เด็กชายปฏิภาณ  หมานเหม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงปณคร  ณุชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปนัดดา  ทองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปภาวดี  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงประพัชรา  รักเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงประสิตา  คงขํา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปัญญดา  ไชยทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปัฐวี  ตรีพลอักษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปัณฑิตา  แดงทองเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปาณิสรา  ขุนบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงปาณิสรา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงปาณิสรา  หนูอุไร
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงปารภา  เกื้อก่อบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ไชยสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปิยะฉัตร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่14 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แซ่เล่า
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายปุณณสิน  ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปุณิกา  ศรีลารวม
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โส๊ะบอ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายพงศ์นรินทร์  สันเลม
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายพงศ์เลิศ  พันธุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพรไพลิน  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพรรณิษา  ปรีดาพาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
463
เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
464
เด็กชายพัฒนายุ  ทองชู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงพัทธ์สิตา  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงพิชชา  จิตนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชร์คง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  แก้วไฝ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่จือ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพิมพิสา  มณีเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
473
เด็กชายพีรณัฐ  จินดามณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายพีรณัฐ  ยอดชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงพีรดา  ปถมกุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายพีรพล  ยาอีด
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายพีรพัฒน์  ดําโอ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
478
เด็กชายพุฒืกร  สีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงเพราพิลาศ  จันหุณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงแพรพรรณราย  ชะนะทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงแพรวา  อะยามา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงฟาติน  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงฟาติน  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงฟาตีฮะ  หนิมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายฟารฮาน  แอเดช
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่15 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายฟาฮ์ฮามี  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายฟุรกอน  หลีกา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายภัคภณ  เลนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงภัทรกร  แก้วชูเชิด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงภัทรจาริน  จิตโสภิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงภัทรวดี  เหมือนสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
501
เด็กชายภานุพงษ์  หลวงชัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงภาระวี  นกพุ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
503
เด็กชายภูมิรพี  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายภูริณัฎฐ์  สังข์ศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงภูริดา  สระภู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภูริพัฒน์  หมัดสุเด็น
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
507
เด็กชายภูริภัทร  ล่อสัน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยคีรี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงมนทิรา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงมนัญชยา  หลานเศรษฐา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันตรเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงมนํญชยา  อัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงมัชฌิมา  สุริยา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงมัญชูนันท์  จันทมณี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงมัดดาห์  โต๊ะอะ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
518
เด็กชายมัรญัน  เจะโส๊ะเจะหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงมุซิรา  พันธ์เหล๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่16 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงเมธาวี  ชุมเเดง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
525
เด็กชายยศพล  ตั่นหุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงยอดหทัย  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
527
เด็กชายยุทธการ  เหมหมัด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงรมิดา  วรกุลชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงรวิสรา  มาลีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงรวีวรรณ  ร่างสีคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงรสิตา  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายรังสรรค์  หลวงหนิ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงรังสิมา  จินดานิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงรัชนภัค  จารุพานิช
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายรัชพล  ศรีผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
540
เด็กชายรัฐศาสตร์  โสปเหย๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงฤดี  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงลภัสรดา  ราตรีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงลภัสรดา  ว่องคุณากร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
547
เด็กชายวทัญญู  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวรลักษณ์  ขวัญเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงวราภรณ์  รักษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวริสรา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงวิมลณัฐ  นพศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
554
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพลอย
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายวีรภัทร  สังขพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายวุฒิภัทร  คงฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงเวธิตา  โทวิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่17 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงเว่ย เว่ย  ลี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงศรัญร์ญ่า  หวันเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายศรายุทธ  แก้วสุกแสง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายศรีเกษม  โชติรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
563
เด็กชายศรํณย์กร  ทองศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงศิริขวัญ  วังเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงศิริพรรณ  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายศิวัตน์  วิศวสุขสงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงศุจินธรา  เพ็งรักษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายศุภกร  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงศุภกร  นิลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
571
เด็กชายศุภกร  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
572
เด็กชายศุภกิตติ์  ปุยริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
573
เด็กชายศุภวิชญ์  อร่ามเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงศุลีพร  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
576
เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสาริศา  เอียดนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
578
เด็กชายสิทธิชัย  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายสิทธินนท์  ราชแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
580
เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายสิรวืชญ์  ประยูรช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงสิริรัช  จันทรมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองเล่ง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสุจิณณา  ประยูรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงสุชาดา  เสตพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงสุชานันท์  รักบุญเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงสุชานันท์  เสนดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงสุชานาถ  เกตุเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงสุดารัตน์  หมัดหาดี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงสุทัศนีย์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงสุธาสินีย์  แสงดี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่18 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสุรัยนา  ทอดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสุวพิชชา  หลงละเลิง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงหัตถยารักษ์  ตาเห
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอณัญญา  ฉันทวิลาส
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
600
เด็กชายอดิเทพ  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงอธิชา  นนทกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
602
เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายอนาวิน  หมีนสัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงอนีส  สาอิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายอภิชัจจ์  ฤทธิผล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงอมลรดา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
610
เด็กชายอรรถนพ  หอมไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
611
เด็กชายอรรถพล  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงอรวรรณ  หมัดแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอรวรรยา  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอรอุมา  คงไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอรอุมา  นพสกุณา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
617
เด็กชายอริย์ธัช  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
619
เด็กชายอะซีล  หมาดหลี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายอะห์มัดราฟี่  กูนา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอัจฉรา  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอัซมี่  นกแอนหมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอัญขนา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงอัญญาณี  สีเด็น
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่19 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กชายอันวาร์  หนิมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กชายอัฟดอล  นาคา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
632
เด็กชายอัมรินทร์  อินทเร่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
633
เด็กชายอัยการ  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
634
เด็กชายอัสลัน  ขะเดหรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอาดีละห์  อาลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายอานัส  หมัดนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงอานิส  ยีตูวา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายอาราวี  หลีฮะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
643
เด็กชายอิบรอฮีม  หนิมา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กชายอิสกันฎาร์  เหล็มโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายอิสระ  หมัดสารา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายอียาด  จิมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงอุมาวดี  เพ็ชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะปง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กชายโอสธี  มีปิด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงฮาสานะ  บิลละเตะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงฮีดาญัตห์  หนิหมาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงฮุสนา  พันธุสะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงฮุสนา  หลงอาหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม