ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุญรัศมี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกมล  จินดารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิชญ์  กูมุดา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤตพร  ยุรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตัชญ์  ต่างใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษมิน  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกวีแก้ว  เทพนวล
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกษมา  สาหมัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกัณชัย  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัลยกร  อนันต์เศรษฐการ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตภากร  ติณณภพปรีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกุลพัชร  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกุศลินธรณ์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงเขมจิรา  วิศวะทรัพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายคฑาวุฒิ  เทศอาเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงคณาคุณ  หนูเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายคมชาญ  สุวัชรชัยติวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคริสต์มาส  จุฬาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจรัสพงค์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจักรธร  วุฒิเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจัสมิน  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจารุกิตติ์  เอียดยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายจิตติพัฒน์  ตุ้ยนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิตติมา  แก้ววงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรพัฒน์  เรืองมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรวงค์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่จิ๋ว
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์พรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชญานันท์  รุจจิวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชลธิชา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชัญญา  ทินกร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชัยเมธ  พรหมเป็นสุข
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชิดชนก  อาหวัง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชินโชติ  แซ่ฮ่อ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชุฐิตา  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงซัยนี  สมัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายซากีฟ  ขะรีด่าโอะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงซามีต้า  มูสอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงซูไฮลา  ดูรามัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงไซนับ  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายไซยิดบูรฮัน  อุสมาน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กาญจนะโกมล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐิติกานต์  มะหลีเฝน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณฐกร  จารนัย
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณภัทร  เขียวแสงนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณภัสศร  ชูสีนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัจยา  แซ่เลี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฐธิกานต์  มะสัน
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายณัฐนันท์  แก้วโชติรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชำนิธุรการ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐพล  ทองจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายณัฐภัทร  กุมาร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฐรดา  ทิพามา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณิชาภัทร  มิหัด
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณิิชกานต์  สานใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายดานิช  ตาเฮร์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายดาวูด  ดำหาย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายดิษยทัศน์  อันตรเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายตรีภูมิ  หอมอุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายต่อตระกูล  ศิริบุญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงตัสนีม  ใหม่เพชร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงถิรดา  รัตนทวีเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนพงษ์  ไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธนวัฒน์  รัศมีอาภาพร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธนาวุฒิ  วาทีกานท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธนิสร  จิระกร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธรรมนูญ  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธราเทพ  ธราภัทรกร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธัญชนก  สุสานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธัญญาวิสาข์  เพ็งทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุณีบังเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มณีพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธันชนน  วิศพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธันยธรณ์  สระโร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธาม  จุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนพัสวรรณ  วิจิตรมะลิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนภศร  สุขกลัด
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนภิสา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายนรวิชญ์  โรจนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนัซรีน  เตะจิ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงนันธิชา  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนาตาชา  เเซ่เเท่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนาตาช่า  เกตุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนาบีลาห์  หมะหมิน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนาราภัทร  วนัสบดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนารีมาน  อุณาตระการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายนาวาวี  ยาโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนูรอซีกีน  บาฮะคีรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนูรอาวาติฟ  อาดำ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงเนติกา  บุญกิจรุ่งไพศาล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงบานู  หมัดเด็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายบิซรุน  หมันหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายบุลญาณีย์  หัดเอียด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายปฏิมากร  จิหวาน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายปณิธาน  เพ็งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายปภาวิน  ปานะบุตร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายประติกร  เหมสนิท
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายปรัตถกร  สุภาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลรังษี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปาฏิหาริย์  เสนะพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปาณิศา  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปาลิสา  จีนชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปลื้มสงวน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปุญญิศา  ฉุ้นประดับ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปุณยวัจน์  โสยมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปุณยาพร  รุจจิวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงเปรมกมล  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพงศ์กฤต  มากพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยอดแก้วดี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายพัชรพล  ยอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพัชรี  สิงห์หาด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วโชติรุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพันธ์รักษ์  หอมอุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินดามณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ยืนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพีรณัฐ  พันธ์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงแพรวา  ห่อหุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายฟัครุดดีน  มูเกม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายฟัครุุรรอซีย์  มูเกม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายฟาเดล  มะลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงฟิรดาว  หลีเส็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายไฟซาน  ดะบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายภควัท  ขาวหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงภรัณยา  เจะเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนาเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงภัณฑิลา  ชัยเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงภิญญาพัขญ์  สินโน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายภูรินท์  อินทุภูติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภูริพัฒน์  วิสะมิตนันต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายมุดตารุดดีน  หวังกะจิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอีฟ  ยามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เด็นหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  อิหม่ำเหม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงยูนีต้า  มะลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทวีกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายรณกร  เหล็มโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงรดามณี  พักตรพันธานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงร็อลดา  เส็มหมาด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายรักกันต์  คงชีพ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรุสนานี  หมิแสะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงรุสนีตา  แท่นแสง
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายรุสลัน  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงโรสมีนี  ใบสะมะอูน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงลลิดา  โหดเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายลียง  หรูจินดา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงวณิชพร  จิตรบรรจง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงวรรณษา  มุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวรัมพร  สุกใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวศวดี  เอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวสุพล  นุ้ยดอน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวันดี  แก้วสุกแสง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวิภาธร  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวิศรุต  เจะหวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศวิตา  อุเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายศุภกฤษณ์  จันทรของชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศุภัชญา  แซ่เสี้ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายสงขลา  หม่าเหร็ม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสรวรรณ  เสะหมะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเมาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสิบสกุล  ศิริบุญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติโรจน์เกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสิลามนี  เจะโส๊ะเจะหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุปรียา  รอดพล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายสุภัทร  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสุภัสสรา  ภะวะเสนัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องที่7 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายอชิตะ  ทองจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอชิระ  จันทรขนิฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอฐิตา  โชติมณี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอนิส  อิตัน
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอภิชญา  อรัญดร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายอภินันท์  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายอภิสิทธิ์  จารุลักขณา
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอรตี  รามณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอรรณ์  ติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายอริญ  หัสบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายอัชรอฟ  สะมะลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายอันวา  มูซอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายอับดุลวาเฮต  หนิสอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายอาฟันดี้  อะหวัง
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายอามีน  มะเด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายอามีน  สะตือบา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายอารฟาน  หมะอะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงอารยา  หลีฮะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  เจะและ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายอิคลาศ  หวังยีเส็น
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายอิรฟาน  สิบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงอุไรฝ๊ะ  ราชชำรอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายเอกสิทธิ์  จันทร์ประสพโชค
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายฮะดี้  สะเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงฮัซวานี  พินิจทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงฮานีฟา  มะหะหมัดซอและ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่8 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันหนู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายกรรทรกร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกรรวี  เหล็มเหม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงกรฤต  ดิษระคะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายกฤตภัทร  อิมะไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายกฤษกร  แดงหนอแดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกวินตา  อันตรเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายกวินเทพ  จันธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกวิสรา  รอดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกันตภณ  เพชรประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงกัลญ์รวี  เถาว์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงกาญจนา  เส็นหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงกุลธิดา  รักษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงกุลธิดา  อ่องลั่น
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงเกษรา  แหละตำ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายเกียรติวัฒน์  รักษ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายขันติ  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงเขมิกา  ดงบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายคณสรณ์  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายคณิติณณ์  เกิดทิพย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายคณิศร  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายครองพล  เมฆะมานัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงคาห์ ลิ่ง  ลี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงคินดา  หมะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงคุนัญญา  บุญหนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงจตุพร  หนูใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงจรีรัตน์  นิชลานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายจักรภากร  จันทนาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงจันทัปปภา  จันประเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่9 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงจาฏุพัจนี  ประดับ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายจิร  บุรณนานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีจุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงจิรัชญา  หลีเฮะ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจิราภา  หนูขวัญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงจีน่า เจียเจ้น  เต้
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วพรหมดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงจุฑามาศ  ว่องชยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายเจนณรงค์  ยอดใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายโจนาธาน  ช่วยหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงฉัตรชนก  สุวรรณรักษา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงฉันทัสมาพร  หมู่สิกะเภรี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงชญาภา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายชนาเมธ  สุขปักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายชลธาร  ศรีสาย
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงชลธิมา  เระเบ็นหมุด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงชลิตา  หมะสมาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงชวิศา  ชนะวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายชัชชัย  ช่วยนุกูล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายชัยภัทร  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงชาลิสา  สุกสว่าง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงชุติมณฑน์  มณีบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงโชติกา  เสรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงซอบารียะห์  บูเงาะแงะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงซัลมา  ดีเยาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงซาเนียร์  เล๊าะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่10 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กหญิงซาฟีร่า  ยาโกะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงซามีมี  มาศสมันต์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงซาร์รีต้า  ขมิโดย
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายซาวาวี  หมาดเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงซูไลยา  ส่าเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงญาณิศา  เทพนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงญาณิศา  แสงเกตุ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงญาดาภัสนันท์  จันทวาส
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงญารินดา  ขจัดโรคภัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายฏอฮา  หมีนยะลา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงฐิติมา  แก่นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงฐิติมา  เมืองทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายณคุณ  แก้วแพรก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณภัทร  กุลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายณภัทร  วิรุฬห์ผล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฐญา  รุจิระกรกุล
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วต่อนวน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคำขวัญ
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัฐพร  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัฐพล  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายณัฐพล  รองเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายณัฐพล  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณิชกมล  เจริญรัตนากร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณิชาภา  สุเจตวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่11 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กหญิงณิชารีย์  เหมือนนาค
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงดาริญะฮ์  ส่าหีม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงดาลีญา  ใยเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงดีญานา  สาเร๊ะแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงตปนียา  หลีเหลด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายตรีภูมิ  มาแฮ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงตัสณีมย์  หมะอะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงทักษพร  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงทินประภา  แดงจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงทิพยสุดา  เฉิดฉิ้ม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงเทวิกา  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธนกร  แก้วฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธนธรณ์  หมวดจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธนปพล  ยงเกียรติกานต์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายธนพร  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธนภัทร  บุญณะทอง
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายธนวัฒน์  ชุมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงธนัชกัญ  กองรักษาเวช
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธนาทิพย์  หะยี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธนิน  ไชยมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงธัญการณ์  มิหัด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงธัญชนก  หนูรักษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงธัญทิพ  แก้วคงอิน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงธัญรดา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธันวา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงธาวินันต์  คำมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธาวินี  จันทวีป
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงธิณัฐฐาน์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทยดิลก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายธิปก  ตั้งฐิติกิตติ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธิรดา  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงธิริศรา  วุฒพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่12 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายธีรภัทร  วงชนะกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธีรภัทร  หละตำ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนธภร  ศิริเมธานนท์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนธาทิพย์  ยอดประนัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนภัสสร  โชติมาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายนราชา  เหล็มหัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนรารัตน์  มุสิกะไชย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนฤดี  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนฤภร  อ้วนนิมิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนฤมล  แก้วโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนฤมล  ปราบนารายณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงนวภัทร  เดะหมีน
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนวินดา  จิตทนง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายนัควัต  อุระชื่น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายนัฐนนท์  หมันหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนัฐนิต  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงนัตยา  แก้วภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงนันท์ชนก  จารุลักขณา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนันท์นภัส  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงนันทิตา  เอียดเพชร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนัฟตาลี  ทุยเลาะ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนาซูฮา  หลีเหลด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนาดา  โต๊ะสา
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงนาดีญา  สนยาแหละ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนาเดีย  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงนาตาลี  หากมุสา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนาถสรา  เพ็งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ่อนด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนิชานันท์  แก้วยอดทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงนิรชา  วนสุวานิช
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงนิลภา  เมหิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น2 ห้องที่13 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงนิสรีน  มัสอูดสาเล็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงนิสา  จินดาสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงนูรซูฮาดา  อะอูน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงนูรอัยนี  ยามา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงนูรอัยนี  แสงกระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงนูรอัลญาอ์  โสะเด็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงนูรฮัยดา  ยี่หวัง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาดำ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนูรีซัน  เจอุมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายนูรุลนัซมีย์  ทองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสัตยานุกูล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงบาซีรีน  หวันเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงบุชรอ  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงบุญยนุช  จิตคำรพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปฏิภาณ  หมานเหม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงปณคร  ณุชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปนัดดา  ทองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปภาวดี  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงประพัชรา  รักเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงประสิตา  คงขํา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงปัญญดา  ไชยทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงปัฐวี  ตรีพลอักษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปัณฑิตา  แดงทองเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปาณิสรา  ขุนบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปาณิสรา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปาณิสรา  หนูอุไร
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปารภา  เกื้อก่อบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ไชยสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปิยะฉัตร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่14 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แซ่เล่า
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายปุณณสิน  ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงปุณิกา  ศรีลารวม
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โส๊ะบอ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายพงศ์นรินทร์  สันเลม
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายพงศ์เลิศ  พันธุศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพรไพลิน  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพรรณิษา  ปรีดาพาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพัฒนายุ  ทองชู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพัทธ์สิตา  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพิชชา  จิตนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชร์คง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  แก้วไฝ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่จือ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพิมพิสา  มณีเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพีรณัฐ  จินดามณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพีรณัฐ  ยอดชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพีรดา  ปถมกุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพีรพล  ยาอีด
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายพีรพัฒน์  ดําโอ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายพุฒืกร  สีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงเพราพิลาศ  จันหุณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงแพรพรรณราย  ชะนะทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงแพรวา  อะยามา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงฟาติน  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงฟาติน  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงฟาตีฮะ  หนิมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายฟารฮาน  แอเดช
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่15 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายฟาฮ์ฮามี  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายฟุรกอน  หลีกา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายภัคภณ  เลนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงภัทรกร  แก้วชูเชิด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงภัทรจาริน  จิตโสภิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงภัทรวดี  เหมือนสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายภานุพงษ์  หลวงชัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงภาระวี  นกพุ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายภูมิรพี  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายภูริณัฎฐ์  สังข์ศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงภูริดา  สระภู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภูริพัฒน์  หมัดสุเด็น
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภูริภัทร  ล่อสัน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยคีรี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงมนทิรา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงมนัญชยา  หลานเศรษฐา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันตรเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงมนํญชยา  อัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงมัชฌิมา  สุริยา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงมัญชูนันท์  จันทมณี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงมัดดาห์  โต๊ะอะ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายมัรญัน  เจะโส๊ะเจะหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงมุซิรา  พันธ์เหล๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่16 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงเมธาวี  ชุมเเดง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายยศพล  ตั่นหุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงยอดหทัย  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายยุทธการ  เหมหมัด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงรมิดา  วรกุลชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงรวิสรา  มาลีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงรวีวรรณ  ร่างสีคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงรสิตา  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายรังสรรค์  หลวงหนิ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงรังสิมา  จินดานิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงรัชนภัค  จารุพานิช
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายรัชพล  ศรีผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายรัฐศาสตร์  โสปเหย๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงฤดี  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงลภัสรดา  ราตรีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงลภัสรดา  ว่องคุณากร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายวทัญญู  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวรลักษณ์  ขวัญเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวราภรณ์  รักษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงวริสรา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงวิมลณัฐ  นพศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพลอย
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายวีรภัทร  สังขพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายวุฒิภัทร  คงฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงเวธิตา  โทวิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่17 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงเว่ย เว่ย  ลี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงศรัญร์ญ่า  หวันเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายศรายุทธ  แก้วสุกแสง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายศรีเกษม  โชติรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายศรํณย์กร  ทองศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงศิริขวัญ  วังเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงศิริพรรณ  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายศิวัตน์  วิศวสุขสงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงศุจินธรา  เพ็งรักษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายศุภกร  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงศุภกร  นิลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายศุภกร  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายศุภกิตติ์  ปุยริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายศุภวิชญ์  อร่ามเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงศุลีพร  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงสาริศา  เอียดนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายสิทธิชัย  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายสิทธินนท์  ราชแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสิรวืชญ์  ประยูรช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงสิริรัช  จันทรมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองเล่ง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสุจิณณา  ประยูรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงสุชาดา  เสตพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงสุชานันท์  รักบุญเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงสุชานันท์  เสนดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงสุชานาถ  เกตุเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงสุดารัตน์  หมัดหาดี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงสุทัศนีย์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงสุธาสินีย์  แสงดี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่18 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงสุรัยนา  ทอดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงสุวพิชชา  หลงละเลิง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงหัตถยารักษ์  ตาเห
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอณัญญา  ฉันทวิลาส
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายอดิเทพ  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอธิชา  นนทกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายอนาวิน  หมีนสัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอนีส  สาอิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายอภิชัจจ์  ฤทธิผล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอมลรดา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายอรรถนพ  หอมไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายอรรถพล  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงอรวรรณ  หมัดแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงอรวรรยา  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงอรอุมา  คงไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอรอุมา  นพสกุณา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายอริย์ธัช  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายอะซีล  หมาดหลี
ป.6
โรงเรียนวงศ์วิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายอะห์มัดราฟี่  กูนา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงอัจฉรา  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงอัซมี่  นกแอนหมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงอัญขนา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอัญญาณี  สีเด็น
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร8 ชั้น1 ห้องที่19 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กชายอันวาร์  หนิมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายอัฟดอล  นาคา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายอัมรินทร์  อินทเร่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายอัยการ  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายอัสลัน  ขะเดหรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงอาดีละห์  อาลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายอานัส  หมัดนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงอานิส  ยีตูวา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายอาราวี  หลีฮะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายอิบรอฮีม  หนิมา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายอิสกันฎาร์  เหล็มโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายอิสระ  หมัดสารา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายอียาด  จิมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงอุมาวดี  เพ็ชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะปง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายโอสธี  มีปิด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงฮาสานะ  บิลละเตะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงฮีดาญัตห์  หนิหมาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงฮุสนา  พันธุสะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงฮุสนา  หลงอาหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์