ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  สุไว
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  โชคผ่อง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  ศรุตยาพร
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกณิศา  สุทธิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกนก  สดใส
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกทิพย์  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกมลพันธ์  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกร  เขียนวารี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรชาติ  ฉลาด
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรธิภัช  จันทภาโส
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรปภา  แนมน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรมิษฐ์  ไชยอติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมรกฎ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกรวินท์  ทิพย์แก้ว
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกรุณา  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤชญา  อินทพันธ์
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตภาส  กูลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤตภาส  ชายพรม
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤตภาส  แท่นอ่อน
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤตภาส  ว่องเจริญไพสาน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤตภาส  สันติชัยศรี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤตเมธ  โคตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกฤติกานต์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤติธี  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤติน  บุญเรืองขาว
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกฤติมา  วงค์ประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤษกรณ์  ลือขจร
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤษฎิ์  บัวฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์  ตรังคานนท์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมเดช
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤษณะ  แก้วหลิน
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกฤษตฤณ  ตฤณตระการ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกฤษตฤณ  วัฒนวิจิตร
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกวิณตรา  ตันทโอภาส
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกวินธิดา  ศิริบุญ
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกวีพงศ์  ส่งศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกวีสรา  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกษมา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกษิดิ์เดช  วันทอง
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกษิดิ์เดช  หีมมะหมัด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงก่อกรณ์เอื้อ  พู่วณิชย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายก้องภพ  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายก้องภพ  วชิรแพทย์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกอบชัย  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัญกร  พิชญังกูร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกัญญณัช  เรืองกูล
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกัญญาภัค  พลายชุม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกัญญาภัค  สืบเซ่ง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทะภาโส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกัญณภัทร  ลิขิตศรีไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกัณตนนท์  วิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกัณทิชา  อารมณ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกันต์กมล  บินกาญจน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกันตพร  เศวตธราดล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกันตพัฒน์  วิจิตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกันตภณ  ธีระวิวัฒน์ชัย
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกันตภูมิ  จิระธำรง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผดุงภักดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายกันตินันท์  โอคง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกันต์  กิตติพล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกันต์  อัยยกานต์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายกิจจาธิป  ทองชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกิตติภพ  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกิตติยา  หนูนวล
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกิตติวัชร์  ดีไชยเศรษฐา
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกิตติศักดิ์  แก้วกลับ
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายกิตติศักดิ์  จานอินทร์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดศรี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายกิตติ์ศุกล  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกิติเมศร์  ศรีตั้งวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกิติรัตน์  สุวรรณรัศมี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกิฟละห์  ตาเห
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกิรณา  พัวสันติกุล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกิรณา  สุวรรณกาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกิสมา  หีมคง
ป.5
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายกีรติ  จาระวรรณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายกีรติ  รักนิ่ม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  อมรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกีฬภัทร  ขุนเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเก็จมณี  ศุภวิบูลย์ผล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเกริกเกียรติ  อินทรัศมี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมราช
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงโกลัญญา  จันทร์ทิม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายไกรวิน  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิวณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงเขมจิรา  เขมภูษิต
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเขมจิรา  เชี่ยห้วน
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงเขมจิรา  เอกทัตร
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายเขมราฐ  อักษรกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเขมสิริ  จำนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงเขมิกา  ลิ่มวงศ์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายคชภักดิ์  มานะการ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายคชา  กรัณยเดช
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายคณพศ  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายคณิศร  ประเสริฐสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายคณิศร  วุฒิวิศิษฏ์สกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงคเณชา  ผูกจิตต์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงคนธรส  ศรีรัตนโชติ
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงคนางค์นุช  ชุมทองโค
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายคามิน  อัตตาสิริ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายคีณพัฒน์  สะอาดวารี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงคีตกมล  คงนวล
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายคุณัชญ์  รัตนพิเชฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายคุณากร  ขุนนุ้ย
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายคุณากร  เสรีลิขิตกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายคุณาสิน  จันทร์เจียม
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายจริวัฒน์  เอียดทอง
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายจักรกริช  ชิตมณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายจักรพงศ์  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายจักรรัฐน์  มงคลพิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจังคนิภา  แก้วบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจันทต์ฉาย  พลูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงจันทรชฎา  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจันทราภรณ์  มากทอง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจัสมิน  เย็นสุข
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายจารุพงศ์  หิ้นนุกูล
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วมาก
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่อประทีป
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจิดาภา  คำตัน
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจินต์จุฑา  กระจ่างวงศ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงจิยรัตน์  มักคะโน
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจิรชยา  ประกอบชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงจิรฐา  จินดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจิรดา  บุญเรืองขาว
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายจิรเดช  เกตุดวง
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายจิรเดช  ชูประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายจิรทีปต์  พฤกษ์ภัทรพงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายจิรธร  จันทร์จะนะ
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายจิรพงศ์  ศิริเสถียร
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายจิรภัทร์  ทองเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นมะสังข์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายจิรวัฒน์  เด็นใสหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายจิรวัฒน์  แปลกสกุล
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพรหม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงจิรัชยา  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายจิรัฐน์  รัตนชล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงจิรารัตน์  ดำนุ้ย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายจุลดิศ  โรจนภิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายเจนวิทย์  ธนาธรวงศ์จรัส
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายเจษฎากร  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันวดี
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงฉัตรปริษา  ชวนะรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายฉันธณัฏฐ์  เพ็ชรจำรัส
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายชญาณ์ชนญ์  เจียมเวชวิทยาภร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงชญานันท์  สุวรรณสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณสะอาด
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชญานิศา  ลิ้มโยธิน
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ญาณวาโร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มุณีแนม
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชณัทรัฐ  เจริญมาก
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายชเดชดล  กุลไชยศรี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงชนกนันท์  อินเจริญ
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายชนกันติ์  ไชยจิตต์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชนมน  ชายแก้วนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายชนสรณ์  ฆังคะสะเร
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายชนสิทธิ์  เนตรแสงใส
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายชนะพล  ขุนเนียม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูสุข
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายชนัญญู  ชูติระกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุสโร
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงชนัดดา  พรหมอารักษ์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงชนากานต์  พูนเขาทอง
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายชนาธิป  สุขฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญญาภิสังขาร
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอมร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงชนิดา  แก้วเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงชนิตา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงชนินาถ  เพชรคง
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชนิสรา  ลัพกิตโร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงชมพูนุช  วาสนา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายชยณัฐ  เมฆสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชยธร  คล้ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายชยพล  ปุณญนันทกร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายชยพล  ศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายชยสิทย์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายชยากร  บุรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายชยางกูร  แก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายชยุตพงศ์  วิธธีระ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงชลกนก  กิตติโชควัฒนา
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชลชาติ  คำทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายชลชาติ  อินทโมนี
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชลันธ์ธร  เทพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชวิศา  ปัญญานุกิจ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชวิศา  เอี่ยมศิริวัฒน่า
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายชอบธรรม  มงคลเอื้ออารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชัชชฎาพร  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชัชธิชา  ละอองเทพ
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชัญญา  โชติรัตน์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายชัยดิฐ  ลิ่มกาญจนโชติ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายชัยนันท์  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายชัยภัทร  ดโนทัย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญซ้าย
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชิดชนก  โดบีมอ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายชินวุธ  สุขกิจ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายชิโนรส  หริรักษาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายชิษณุพงศ์  ตันสุพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายชิษณุพงศ์  นาเคน
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เย็ม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ่มโซ่
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิมลธนาบูลย์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชุติเทพ  สิรินทรโสภณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชุติเทพ  อ๋อง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายชุติพนธ์  จองทอง
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชุติมน  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชุติมา  เทพสาลี
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงโชติกา  ขิมมากทอง
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายซ็อฟฟาร  แดงแสง
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายซัลมาน  หีมมะหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงซีรีน  คงคาลิหมีน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงซีรีน  สมานพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงซีรีน  หมัดบาซา
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงซีรีน  หลำเบ็นสะ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงฌุติกานต์  สังขพันธุ์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงเฌนิศา  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงญนันทพร  แก้วนนท์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายญาฌาธิป  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายญาณธาม  อุไรรัตน์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายญาณวิชญ์  รัตนบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายญาณวุฒิ  กมลาสนางกูร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงญาณิดา  ไตรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงญาณิน  ไชยมิตร
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงญาณิศา  ชูทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงญาณิศา  ระวีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงญาณิศา  ศศิธรเวชกุล
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงญาณิศา  อาวรณ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงญาดาวดี  โคตะบิน
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงญาตาวี  สวยงาม
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายฏอฮาวีย์  พิพัฒน์คงคา
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายฐปณัฐ  จินดาผ่อง
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายฐปนยศ  พรหมณี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญสนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงฐานิกา  แก้วแสงเรือง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงฐิตรพร  โชคผ่อง
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงฐิตารีย์  แซ่ภู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายฐิติ  หงษ์กิตติยานนท์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิวัชชะนะ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงฐิติชญาน์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยัน
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงฐิติวรดา  กลับแป้น
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายฐิติวุฒิ  ทองจิบ
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชัยชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายณชพรรษ์  เสถียรวงศ์นุษา
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณชพล  ท่อนทอง
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณฐ  ชาติยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณฐกร  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายณฐกร  จารง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายณฐกร  พิชญ์ธาดาพร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายณฐดล  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายณฐนน  ตันนิลกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายณฐพร  แท่นประมูล
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณฐมน  วทนะปรีชา
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายณปภัช  ตั้งคุปตานนท์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายณพัชรกัณฑ์  พัชญ์ชัยพงศา
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณภัคมนต์  ดิสระ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายณภัทร  ซ้ายเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณภัทร  ลัดดาวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายณภัทร  สุวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัชชา  โกวิทวนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงณัชชา  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณัชชา  สมเครือ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัชชา  สินธนบดี
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุระดี
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายณัชพงศ์  นคราวงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายณัชพล  พานิช
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วปาน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายณัฎณธรณ์  วิสัยชนม์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายณัฏฐกร  สังข์ไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายณัฏฐกรณ์  หวังเงากลาง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ทองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สกูลแพทย์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ถิ่นทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หมื่นศรี
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายณัฏฐนันท์  ประมวลชัยกุล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายณัฏฐพัฒน์  มนัสวานิช
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณัฏฐพัณ  แซ่ฉิน
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงณัฏฐมนฑ์  พ่วงพี
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงณัฏฐา  โชติช่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  โง้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายณัฐกร  เพชรภักดี
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายณัฐกรณ์  คำสง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธชิต
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พานิชกรณ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายณัฐกันต์  อินทมาโน
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายณัฐกิตต์  เฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายณัฐกิตติ์  ไชยศรีฮาด
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณัฐชินี  หมัดอาด้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจยาคม
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฐณิชา  ท่อนทอง
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณัฐณิชา  บำรุงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญรัศมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฐทิชา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญมาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสิน
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐธิดา  โอวาทฬารพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณัฐนรี  นาคทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัฐนรี  บิลอะหลี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยประพัทธ์
ป.6
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณัฐปณิส  เกษมูล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายณัฐพงศ์  จินดาผ่อง
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญตามช่วย
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายณัฐพงศ์  อินทร์ชู
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฐพร  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายณัฐพล  พรหมปลอด
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายณัฐพล  หลำจะนะ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองหยู
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายณัฐภัทร  พิชญเวทย์วงศา
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายณัฐภัทร  หงส์สุนันท์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายณัฐภูมิ  นทีวีโชคชัยกุล
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายณัฐยศ  แก้วเมือง
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายณัฐวรรธน์  มูสิกะรักษ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปุสวิโร
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชัยโมห์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไหมทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัฐวุฒิ  เกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐสินี  ขุนเนียม
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัสชา  หีมหมัด
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณิชกานต์  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณิชกานต์  รุยปริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไชยานุวงศ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณิชนาฎ  แก้วคงบุญ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณิชมน  ปานะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณิชา  แก้วจักวัติ
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วโสตร์
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงณิชาภัทร  คันธินทระ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงณิชาภา  สังข์ศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณิชารีย์  โมสิกรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณิชาวีร์  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงณิชาวีร์  อุดมประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายดนุพัฒน์  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงดากานดา  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  หลีศิริ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงดีอาน่า  มัจฉาวานิช
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายเดชาวัต  เกษมทวีสุข
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงตติญา  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายตะลันต์  ลออวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายตะวัน  ฑุติยะกุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายตั้งปณิธาน  แก้วชนะ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายเตชธรรม  รักษาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายเตชินท์  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายเตรัตน์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงถมทอง  บุญศรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายถิรพุทธิ์  ปานดำรงค์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วรัฐถา
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงทญพรรณ  ศรีเลย
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายทยากร  เวชกุล
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายทยากฤต  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงทยิดา  ชอบทำกิจ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายทวีทรัพย์  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายทวีรัตน์  ชีวรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายทองเอก  เบญจรัตนฉัตร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงทักษพร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงทักษพร  เนียมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงทักษอร  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายทัตธน  จันทรลาภ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงทิตยา  โฆษะโก
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายทินภัทร  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายทีฆทัศน์  โฆสถิตติกุล
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายทีฆทัศน์  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายเทพณรงค์  ประสบแก้ว
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงเทพินทร์  โอฬารธเรศ
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงแทนขวัญ  ไตรภูมิ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายโทน  -
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธนกร  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายธนกร  บุญศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธนกฤต  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายธนกฤต  จรูญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายธนกฤต  โชคเจริญเลิศ
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายธนกฤต  พันธะระ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายธนกฤต  มัชฌิมาภิโร
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายธนกฤต  มีลาย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายธนกฤต  ยกศิริ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายธนกฤต  รักแคว้น
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายธนกฤต  วรรณมูลิก
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายธนกฤต  หลีบู
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายธนกฤต  อาษาสุจริต
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายธนกฤต  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายธนชล  สัมพันธชิต
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายธนชาต  กาญจนศิริ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายธนโชติ  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายธนดล  แก้วหาญ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายธนดล  สุวรรณอมรเลิศ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายธนธัน  เมฆตรง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงธนพร  โชติแก้ว
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงธนพร  ศรีช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงธนพร  สาลิกา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายธนพล  นวคุณากร
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายธนพันธ์  สุวรรณรักษา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายธนภัทร  อิ่มมณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธนภูมิ  ศรีไชย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายธนเมศฐ์  เลิศหิรัญสหกิจ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธนรัตน์  ชีวรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์พานิชย์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายธนวัฒน์  จุลนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายธนวัตร  แก้วภู่
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธนวิชญ์  เดิมพรม
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธนวิน  สุขเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธนวินท์  จิระนิล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธนัช  เพชรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธนัชกฤศ  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธนัชชา  สระศรีสวย
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงธนัชพร  ปะลาวัน
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงธนัญชญา  แก้วทักษิณ
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงธนัญชนก  ชนะสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธนัญญา  เพ่งพิโรจ
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงธนัตดา  ชนะศรี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายธนัตถ์  สุรเกียรติชัย
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธนัท  นันทดุสิต
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายธนากรณ์  มาลีกามัน
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายธนาวัฒน์  สงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายธนิก  สมถวิล
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงธนิดา  คภะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงธนินี  หงษ์กิตติยานนท์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายธนิสร  ศรัทธาธรรม
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายธเนศพล  หาดเนิน
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมา
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายธรรมสรณ์  จันทวุฒิ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธรรศคมน์  ตันติพิมลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายธรรศธรณ์  ภูมิมาศ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธรากรณ์  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธราดล  จิตซื่อ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายธัชชัย  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายธัชธรรม์  กษิดิ์เดชพงศ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน
ป.6
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วรัตน์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงธัญชนก  จันทมโณ
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงธัญญธร  โอวาท
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายธัญปกรณ์  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงธัญพิชชา  จันผลช่วง
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงธัญพิชชา  อินทจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงธัญรัตน์  หนูนิล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กุมมาร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  แซ่เฮง
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงธัญศิริ  เย็นสิริ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายธัลดล  อับดุล
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายธาดากร  หนุดทอง
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงธารทิพ  ตันติวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายธารา  เกียรติคีรี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงธารารินทร์  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายธาวิน  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงธิชาดา  หนิมุสา
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงธิดาวดี  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายธิติวัฒน์  บุณยพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงธิมาพร  อินทสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายธีทัต  ประชาเสรี
ป.5
โรงเรียนวรพัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายธีทัต  ละอองเทพ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายธีธัช  บุญยี่เซ่ง
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายธีภพ  คเชนวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงธีรดา  เกียรติคีรี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายธีรเทพ  อนันต์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายธีรธัชช์  เนตรสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายธีรพล  พละกุล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายธีรพัฒน์  หะรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายธีรภูมิ  กุลวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายธีรเมธ  ขวัญแคว้น
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายธีราทัต  ฟูพงศ์ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงธีริศรา  โลหะรัตน์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงนณัฐชา  ทศบัญญัติ
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายนนท์ปวิธ  โกเฮง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแป้น
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายนนทิภูมิ  สมดี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายนนธวัช  เบญจพรรัตน์กุล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายนพดล  คชเสนีย์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายนภทวีป  วิชัยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงนภสร  แซ่ตั่น
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงนภัส  หิรัญ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงนภัสนันท์  ณ ชาตรี
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงนภิสา  คำสุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายนรภัทร  ปานประสงค์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายนรภัทร  ภูวนารถ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงนรมน  กลับกลาย
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงนรมน  จันทรพักตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายนราวิชญ์  อริยะวงศ์สกุล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงนริศรา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงนริศรา  อ่อนขวัญเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงนรีรัตน์  หนูสุข
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายนวพรรษ  ศรีโยม
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายนวราช  ศรีราม
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายนัดธสรณ์  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายนัทธ์ธวัฒน์  สินสงวน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายนัทธวัฒน์  สุวรรณชวลิต
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจมิตร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลโกสีย์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงนันท์นลิน  สาครินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายนันทพัทธ์  พุทธชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงนันทรัตน์  อินจุ้ย
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงนัสริน  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงนาซินีน  หมัดยุโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงนารีกิส  โปติล่ะ
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายนาอิฟ  จบสมัย
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายนาอีม  กอตอ
ป.5
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงน้ำเพชร  สมพงศ์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนุชญา  ชุมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองเลิศ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงเนตรดาว  จูประจวบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายเนาฟัล  หมัดยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายบรรณสิทธิ์  ตันติวรานุกูล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายบวรลักษณ์  โปจีน
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายบัญญพนต์  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายบัณฑิตย์  ศิริพิทยา
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงบุญสิตา  สมวิวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายบุณยกร  เจี่ยศิริสกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงบุณยาพร  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายบุพกร  อำไพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงบุษยามาศ  จันสุข
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงเบญญาภา  อุทิศานนท์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายปกธรรม  ทองพูน
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายปกรณ์เกียติ  พรสินศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นวลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายปฐมภูมิ  ไชยรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายปณพ  จตุพรภิชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปณาลี  ชูทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มกตัญญู
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงปณิชา  กิตติภัฎธนาโชค
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงปณิญชญาณ์  แก้ามณี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายปณิธิ  ดีพร้อม
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายปณิธิ  ภาพีรนนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงปทิตตา  จงกุลมณี
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เช่า
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปพน  ยี่สุ่น
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปพนวีร์  พงวิจิตรจินดา
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายปพนศักดิ์  สุขเสรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปพิชญา  พรหมน้อย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายปภังกร  สุววัชรานนท์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปภาดา  เลี่ยมเพชร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายปรมัตถ์  สกุลชัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายประกายรัตน์  รูปโอ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงประไพพิม  แก้วบัวทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายปรัชวิญณ์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงปรายฝน  หวันแลหมัน
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายปริญ  ธงชัยคุณากร
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปริณตา  โมสิกะ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปริยากร  ศุภอักษร
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปริยาภัทร  บัวเพชร์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรจง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงปรียาภา  พนาวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายปวริศ  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายปวริศร์  จินดาดวง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปวริศา  กาญจนแก้ว
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปวริศา  ขันไชย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายปวรุตม์  มณีชาตรี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลิ่มวัฒนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปสุตา  วัฒนสกุลเอก
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายปัญกร  เศรษฐสุข
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 146 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายปัญญ์ธรรม  ทองพูน
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปัญญ์ปรางค์  ดุกล่อง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายปัญญพนต์  คำเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปัญญาวุฒิย์  วรวัฒน์นฤนาท
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปัณฑิตา  มาลีผล
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงห์ไพบูลย์พร
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายปัณณทัต  ฆังวารี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปัทวีกานต์  แสวงบุญ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงปันทิตา  เม่งช่วย
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงปาณิสรา  ชายเกตุ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปาณิสรา  โชติพนัง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปาณิสรา  ส่งศรี
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปานตะวัน  อรัญชัยยะ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปานไพลิน  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายปารเมศวร์  แสงแก้วสุข
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปาลิตา  ปานะบุตร
ป.6
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงปาลิตา  พรหมห้อง
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายปิตินันท์  บุญลือ
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายปิติพร  เกษจันทร์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงปิติรัตน์  จุ่งรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ภูริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปินฉัตร  เนินทอง
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปิ่นณิชา  สังข์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  ลาภประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงปิ่นมุข  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงปิยฉัตร  สมรรถคนี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงปิยณัฐ  แซ่จู
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงปิยธิดา  พนหมจินดา
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงปิยะธิดา  อุทัยรังษี
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายปิยะวิชญ์  ปิยะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายปุญญาพัฒน์  แนะแก้ว
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 147 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายปุณญพิพัฒน์  เดิมยิริง
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายปุณณวิช  สุดธาราภิรมณ์
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปุณยนุช  ติ้นหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตตปาโล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงปุณยวีร์  ธงไชย
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงปูณิกา  ชัยอดิศัย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงปุณิกา  พงษ์จีน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงเปมิกา  เจียระนัย
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงเปมิกา  ทองพูล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรักษา
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายเปรมปรมัตถ์  ทองเอก
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายเปรมมนัส  แซ่ลก
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายเปรมากร  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงผทัยชนก  ว่องทิพากร
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายพงศกร  มาดสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายพงศ์กฤษฎิ์  ธนินสุนทรภักดี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายพงศ์ธร  ทิพย์บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายพงศภัค  ทองปัญจะ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายพงศภัค  บุญนุ่น
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายพงศ์ภานุ  ตรีไวย
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพงษ์สุดา  แก้วลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายพชร  ศาสตรานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายพชรวินท์  พงศาปาน
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายพนธกร  ธรรมดี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพนิดา  กาญจนพิน
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพรชนก  คงรื่น
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพรนภา  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายพรพล  เพชรอภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพรรณปพร  ตรีประเสริฐสกุล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพรรณพชร  วิระธรรมโม
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพรรษชล  ปึงพิพัฒน์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพรหมคุณานนต์  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพริบพันดาว  ฉายเหล่าวานิช
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระราชรัตนดิลก 87 ปี ชั้น 4 ห้อง 148 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงพลอยขวัญ  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุญศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายพศิษฐ์  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายพสธร  เพชรตีบ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายพสธร  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายพสิษฐ์  ชัยพรหม
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายพสิษฐ์  ผดุงธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายพสิษฐ์  มากแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพัชชา  แซ่โหล่
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพัชรพร  สุทธิพงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายพัชรพล  ทองเล็ก
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายพัชรพล  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายพัชรพล  วงศ์สุริยะ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพัชราภา  ศุกยะเลิศ
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพัชริดา  ปล้องพันธ์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพัฒณิตา  นุ่นดำ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพัณณิตา  จำเริญนุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิลศรี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพัทรนันท์  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายพันธรัตน์  จันทรมณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายพันธสัณฑ์  โง้วเจริญไพศาลสิน
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายพันธุ์กวี  สุระคำแหง
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายพันธุ์ธัช  กัปปิยโวหาร
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงพิชชากร  เฮง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพิชชาภา  ปล้องไหม
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพิชชาภา  เพียรเจริญ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยชมพู
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงพิชญพร  จินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ศุกลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พยัคฆพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพิชญาดา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 328 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพิชญาภา  คงสาลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพิชญาภา  เรขาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพิชามญช์  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพินทุอร  จันทะสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพิมพ์ชนิตว์  ถึงอินทร์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุญดำ
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์  พิชญางกูร
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  บำเพ็งกาญน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงคาร์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพิมลรัตน์  สัตบรรย์
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงพิรญาณ์  โกกิละวาที
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพิรญาณ์  หนูฉ้ง
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายพิวัตถ์  ์แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  สุวรรณเกล้า
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิ์ช่วย
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายพีรณัฐ  ลำธารหิรัญกุล
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายพีรพล  กว้างขวาง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายพีระณัฐ  พัฒโน
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายพีระพงษ์  นวลนิล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายพีรัช  พืชมงคล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเทพ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพุทธรักษา  รุจิรไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ช่วยประสม
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงแพรธารา  มหาเกตุ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงแพรวา  ช่วยบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงแพรวา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงแพรวา  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงฟาติมา  บินดุเหล็ม
ป.5
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 327 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายฟาริส  อินต๊ะนิล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงฟารีดา  เก็มเบ็ญหมาด
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วห่อทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงฟ้าใส  สุทธิชนม์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงฟาฮาน่า  สพเจริญ
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายฟิกรี  บิลหมัดอะด้ำ
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงภคพร  ซิ้วจ้าย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายภคิน  นวตระการ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายภณสันต์  ่อ่อนอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายภวัต  แก้วมณีโชติ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงภัคณภัทร  ตันจะโข
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงภัคธิมา  โรจน์กิจจานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงภัคธีมา  วุ่นดี
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงภัควดี  ทะนวนรัมย์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงภัควรินทร์  ขีนทัพไทย
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภัทชา  หนูอุไร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงภัทรธิดา  คงยศ
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายภัทรนิษฐ์  บุณไกรวงษ์
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายภัทรพงศ์  บุญนวล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายภัทรพล  ปัญญาธีระสกุล
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงภัทรลาภา  ธรรมเดช
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยยัง
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงภัทรวดี  เทพกูล
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงภัสราลักษณ์  บุญก่อเกื้อ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงภัสส์ศา  หวันเก
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายภากร  ปราการนพคุณ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายภาคิน  อัตตาสิริ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายภานุเดช  สุทธิชัย
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายภาม  จงไพรัตน์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงภารดี  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงภาวินี  อินทะสุข
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงภิชญาภา  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตั้งจิรโชติ
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงภิยาพัชญ์  วงศ์ชนากูล
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงภิรดา  อังศุโชติกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายภูกิจ  ศักดิ์สิทธิกร
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายภูดิศกุล  ศรีมโน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายภูธฤทธิ์  ครุอำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายภูธี  แสงจันทร์ทะนุ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายภูเบศ  ไชยจารีย์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายภูเบศร์  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายภูมิ  จงไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายภูมิทัศน์  อรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายภูมินทร์  มรรคผล
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายภูมินริศร์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายภูมิพัฒน์  เดชภักดีกร
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายภูมิพัฒน์  นาคบุญช่วย
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุไรรัตน์
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายภูมิ์ภัทร์  จอง
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายภูมิรพี  อยู่พูนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายภูริช  มีแสง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงภูริชญา  ฤทธิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายภูริณัฐ  ทองเพชร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายภูริณัฐ  ปริสุทธิ์กุล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายภูรินทร์  นวลบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายภูริภัทร  หมัดโตะปาน
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายภูวเดช  อินทะสุข
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายภูวเมศ  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายภูวศิษฏ์  อรุณพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายภูวสิษฏ์  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงภูษณิศา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงมณฐกานต์  แพทอง
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงมณฑกานต์  พราหมยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายมณฑล  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ยศศิริ
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงมณินทร  พิทยาธรรม
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงมติมนต์  พรหมปลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายมนัสวี  บริเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงมลทิพย์  วัณบวร
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงมลิวรรณ  ประสิทธิศรี
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายมาวิน  วรรณพงค์
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงมุกตาภา  จูห้อง
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายมูฮำหมัดนัสรีย์  วงศ์วังสุดา
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายเมธวิน  แซ่โจ้ง
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายเมธัส  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายเมธัส  อินทรา
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงเมธาพร  พฤกษ์ธนากุล
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายเมธิชัย  พิมพ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายยศกร  เภามี
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายยูคิ  อิวาอิ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายรชต  สุระคำแหง
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายรณกร  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายรณกร  ดูดิง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายรณกฤต  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายรณภูมิ  ภู่ชุม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายรณิศ  นาวารัตน์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงรดาณัฐกุล  ช่างสาร
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงรดาศา  ธนศักดิ์ธนา
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายรติ  ลิม
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายรพี  พิชญ์ธาดาพร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงรภัสศา  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณสังข์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงรมิดา  อรชุน
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงรมิตา  วินัยศักดิ์เสรี
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายรวิพล  กระจ่างแผ้ว
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงรวิสรา  ภูธะรักษ์
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายระพีพัฒน์  ปะกิจ
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายรังสิมันตุ์  ทวัยทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายรัชชานนท์  เกษตรกาลาม์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายรัชชานนท์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายรัชชานนท์  ใบบาว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายรัชชานนท์  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงรัชฎากร  เต็มพร้อม
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายรัชต์กวี  ลิ่วเฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายรัชพล  จันทรอาภา
ป.6
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายรัชพล  นันทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายรัชพล  ปรีฎาพาก
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายรัตนสินทร์  จิตติวงศ์สมาน
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงรัตนาวดี  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงรัศยา  ไกรวิเชียร
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงรัสนา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายรามิล  อุไรรัตน์
ป.6
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงรินรดา  ลิ้มโยธิน
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงรุงฤดี  บิลพัสด์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงรุ้งลดา  เกาะยอ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ด้วงชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายรุชดี  เบ็ญนุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงเรืองจรัส  เอียดสกุล
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายโรมัน  คงเรือง
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายฤทธิ์ชัย  เซ่งเข็ม
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงลภัสกร  จันทร์ชู
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงละอองทิพย์  สุวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงลักษิกา  โยมเมือง
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงลันตา  จิตปาโล
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายลัพธวิทย์  ศิษฎิโกวิท
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงลี่เจียน  ตัน
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงลูน่า  เคียวทานิ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายวงศกร  ถาวรจิต
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กันชาติ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงต่าย
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงวนิดา  แก้วไกรกรอง
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายวรกร  กุลชาติประภา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายวรกันต์  ฉีดอิ่ม
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงวรณัณ  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายวรปรัชญ์  จิตติถาวร
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายวรพนธ์  พูลช่วย
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายวรพัทธ์  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายวรเมธ  แซ่บ้าง
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายวรเมธ  ยางทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงวรรณกร  อุดมล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงวรรณนภา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนไชยยันต์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงวรัชยา  เกตุวิเชียรไชย์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงวรัชยา  บุญสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายวรัญญู  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุดถนอม
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายวรินทร  ชูวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงวริมน  เลาหไชยกูล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงวริรา  เพชรบูรณื
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงวริสรา  เพชรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายวฤนท์ชัย  ธีร์รัชชัยกุล
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงวศิราญา  แก้วกล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายวสุ  วีระพงศ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงวสุรัตน์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายวัชสัณห์  มงคลพิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายวัฒนพงษ์  เสนปาน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายวัณณุวรรธน์  ทองอร่าม
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงวันวิสา  ทองฉิม
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายวัศวินท์  สำเภาจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงวาซินีย์  จันอิ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงวานาตี  หมัดอะหิน
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวานีต้า  หมัดอะหิน
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงวิชชุอร  ภูพานทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายวิชญ์วุฒิ  อิสระโชติ
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายวิทย์  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงวินตา  รัตนจันทร์
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงวิภาดา  นทีทวีโชคชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงวิรตี  รุ่งคุณากิจ
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายวิรวิชญ์  แก้วอิทริทร์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายวิรัล  อภิรักชิตบุญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงวิรัลพัชร์กุล  วัชระชุติมานนท์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายวิรุฬ  เขาแก้ว
ป.4
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พวงยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายวิศรุต  ขำพล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงวิศรุตา  ระดมสุข
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายวิอาม  มูเก็ม
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายวีรเทพ  สว่างจันทร์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายวีรธิป  อั้งเจริญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายวีรภัทร  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายวีรวัชน์  คงเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายวีรวิชญ์  วชิรอนันต์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงวีระดา  สานุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายวีระพัฒน์  ชื่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายวีรากร  บุญยอด
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายวุฒิกรณ์  เณสะอิ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายวุฒิชัย  สังข์จันทร์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายวุฒิชาติ  นวลนิล
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายศกร  มณีพรหม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงศตพร  เพชรมีค่า
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงศรัญญ่า  สุทิโช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงศรัญปรียา  ศรีสินรุ่งเรือง
ป.6
นานาชาติเซาท์เทิร์น หาดใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายศรัณย์พงศ์  วนวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายศรุต  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายศวัต  รูปเตี้ย
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงศศิกานต์  พงศ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายศักดิ์นที  เจริญวงค์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายศักรินทร์  จันทนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงศิชยา  ชิตมณี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายศิรชัช  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงศิรดา  สมิทธิ์เยาวกุล
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงศิรดานันท์  เอกวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงศิรภัสสร  เทียบรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายศิรวุฒิ  สุขมิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงศิริกัลยา  สุวรรโณ
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายศิริชัช  ศรีตะนัย
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงศิริญาพร  ดีสกูล
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายศิริมงคลคิม  วรรณศรีธนกุล
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรักศิลป์
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายศิริวัฒน์  วัฒนะสงค์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายศิลากรฐ์  ขุนเพชร
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายศิวกร  พงศ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายศิวกร  สังสะนา
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายศิวพัฒ  จำเริญนุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายศิววงศ์  ผดุ้งกูล
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงศุกร์กัญญา  อุไรรัตน์
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายศุภกร  บุญกอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  พิทักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายศุภกิจ  กรอบเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายศุภกิตติ์  นายขิ้ม
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายศุภกิตติ์  แพ่งกุล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายศุภณัฐ  ชนะวรรโณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายศุภณัฐ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายศุภณัฐฏ์  พฤกษ์ภัทรพงศ์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายศุภพล  เหมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายศุภฤกษ์  สมดี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงศุภฤดี  พีรสุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายศุภวิชญ์  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงศุภัชญา  อุทรส
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงศุภิศรา  ชูหะรัญ
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงสกุลทิพย์  ไกรเลิศอัครพร
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายสเตฟาน  เจะอุมา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายสเตฟาน  ชาติรัญ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายสมยศ  พ้นภัย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายสรกล  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายสรธัญ  สุขบรรจง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายสรยุทธ์  ก้งเส้ง
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายสรวิชญ์  พะสริ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายสรวิศ  ลิ้นเนี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายสรัล  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงสโรชา  กูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงสโรชา  จันทคาร
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เพชรพิมล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายสหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายสัณหณัฐ  จารุเพ็ง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายสายฟ้า  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายสิทธิชัย  หอยมณี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มณีรักษ์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงสิมิลัน  วงศ์ตั้นหิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายสิรภพ  บุญมณฑิรา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายสิรภพ  ปานรุ่ง
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายสิรภัทร  นวลนุ่น
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงสิรภัทร  อุทัยรังษี
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายสิรวิชญ์  นวลบุญ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์ประไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงสิริกร  เชื้อปราณีประนอม
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล
ป.5
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายสิริพงศ์  ทองเลียบ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายสิริราชย์  เพ็ญมาศ
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงสิริริญญ์  รอดผล
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวัย
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองสงฆ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายสุชานนท์  สังคง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงสุชานุช  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายสุทิวัตถ์  มีสัจจานนท์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงสุทิสา  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงสุธาสินี  หีมสุหรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงสุธิดา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายสุธินันท์  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงสุนิษฐา  วิสูตร
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงสุปรียา  ยอดนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำมณี
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงสุพิชญา  พงษ์เผ่าไทย
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงสุภนิดา  ท่าศร
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูมาลี
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพย์มณี
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหลวง
ป.5
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงสุมิลตรา  ศรีระสันต์
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีขวัญ
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายสุรเชษฐ์  ช่วยเนียม
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายสุรบดี  กำเนิดทอง
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายสุรวุธ  สกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงสุรีรัตน์  จำปาสี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายสุวภัทร  สำรวจเบญจกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงสุวรา  ไทรบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายสุวิจักขณ์  อุไรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงสุวิชชา  วริทธิสาร
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายสุอัยดี  ชุมรักษา
ป.4
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงหยาดทิพย์  พิสุทธิพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายหัฎฐะกร  บารมีปกป้อง
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายหาญกล้า  เหล็กกล้า
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงอชิรดา  เนียมคง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายอชิระ  นุ่มพิบูรณ์มาน
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายอชิระ  พินัยกุล
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายอณาวิล  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายอดิเทพ  แก้วสัตยา
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายอดิศร  ใจมา
ป.5
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงอติกานต์  ขวัญทองเย็น
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายอติกานต์  หนูสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายอติโรจน์  ตั้งกิจวรกุล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายอธิป  ฐิตะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายอธิวัฒน์  ชั้นธนินธีรโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายอนณพร  ลอยฟ้า
ป.4
โรงเรียนทวีรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงอนันตญา  แก้วแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายอนาวิล  สุขสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนสมัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงอนุตตมา  แซ่ตู๋
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงอภิชญา  แดงเหมือน
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงอภิชญา  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงอภิชญา  บุรีศรี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงอภิชยา  เกิดกมลคุปต์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 337 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายอภิชาติ  สุภาพบุรุษ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงอภิญญา  เพชรประวัติ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายอภินันธร  ตันติวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายอภิภู  สารภาพ
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงอภิมุกข์  น้อยสำลี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายอภิรักษ์  อัลดลเลาะอาหลี
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายอภิวิชญ์  จันทจิต
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายอภิวิชญ์  เต็มพร้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายอภิวิชญ์  ส่งศรี
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงอมลวรรณ  กิรดาพิพัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงอรจิรา  ศิริพานิช
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงอรชพร  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงอรปภา  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงอรไพลิน  มากจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายอรรถกฤต  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายอรรถพล  นันทะผ่อง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงอรสินี  คำจุลลา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงอริชยา  สุวรรณบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายอริย์ธัช  สาสุธรรม
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงอลิษา  ชะตาแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายอะฟันดี้  อดลสมาน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงอักรีมี  เหมมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงอักษราภัค  ระสิตานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายอัครชัย  โต๊ะบ่าเหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายอัครพล  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายอัครภาคย์  ก้องศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายอัครวัฒน์  หลีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายอังกูร  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงอัจฉรียา  สอาดโอษฐ์
ป.4
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงอัจริยา  ห่อทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงอัญชิษฐา  นวลพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงอัญชิสาห์  อร่ามรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารพระเทพวีราภรณ์ ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายอัฐ  วนศิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงอันธิกา  ศรีปลอด
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายอันวา  หมัดอาด้ำ
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายอัฟนาน  คูณะรังษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายอัฟฟาน  อาลี
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายอัมมาร์  ตังละแม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายอัมรินทร์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงอัยนิด้าย์  หลำเบ็นสะ
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายอัลณาธาณ  ฤทธิพลเดช
ป.4
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายอัลฮาล  มะโรหบุตร
ป.4
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายอาชวิน  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายอาณัฐ  เหล็มนุ้ย
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายอานีส  นวลแย้ม
ป.5
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีวัย
ป.4
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงอาภาพัชร์  ชีวากุลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงอาภาพิชญ์  พรหมหิตาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายอามีน  หวังเจริญ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ
ป.5
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงอารียาร์  ตาผา
ป.6
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงอิงฟ้า  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนบ้านควนเนียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายเอกกร  กาญจนแก้ว
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายเอกสิทธิ์  แซ่ทู่
ป.6
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงเอมอร  โกศัยกานนท์
ป.6
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงแอนนา  วรรณวรรค
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงแอนนี่  วรรณวรรค
ป.6
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ป.1/5 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1182
เด็กหญิง ณ กานต์ธีรา  พลเดช
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงกชกร  บุญนคร
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
นายกฏปิยราช  ชนะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายกณิศ  ทวีกายุจันทร์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงกรรริการ์  ยังชู
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายกรวีร์  นิชรานนท์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงกรองแก้ว  สันติกุล
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายกฤชพล  จิตเที่ยง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายกฤตพล  ชูเจริญ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายกฤตพล  ทองนพคุณ
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายกฤติน  วิริยะรังสฤษฏ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วลอย
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายกฤษณภูมิ  เหล็มสะ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายกฤษภพ  จันวนา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงกวินธิดา  บัวัคีรี
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงกวิสรา  รุจิประภากร
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายก้องภพ  ก่อกิตติพงศ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายก้องภพ  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายกอบเงิน  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายก่อพงศ์  แก้วชู
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงกัญญณัช  ศรุตยาพร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายกันตพล  เพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายกันตพิชญ์  อั้งสุพ่วง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายกันตภณ  ยอดรัตน์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
นายกันตินันท์  ศิริพศ
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ป.1/6 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1217
เด็กหญิงกัสโสม  เตบสัน
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายกาณจนพงศ์  เพ็ชรสีเงิน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายกานพงษ์  ภักดีพิน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายก้าวกล้า  พงษหา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายกิตติ์โภคิน  โฆษิตกุลพร
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายกิตติศักดิ์  กุกแก้ว
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงกิรณา  สถิตย์วรกุล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
นางสาวกีรกานต์  รักมาก
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายกุลธนัชย์  เกษมุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
นายกุลธร  วัฒนธรรมเมธี
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงเกวริน  บุญกูล
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงแก้มชาด  สิงหะ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงเขมพิชา  เตมีรัตนรักษ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงคณัสนันท์  จงกลมณีย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายคณิน  น้ำผุด
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายคิรินทร  บุญที่สุด
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายคุณัชญ์  ศุขมณี
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
นายจรัณยวัฒน์  สุริยศราญสุข
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงจริงฤทัย  เฉลียวเกรียงไกร
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายจักรกฤษณ์  นิลเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายจักรพันธ์  พฤกษ์ชญานันท์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายจักรภัทร  จำรัสบุญสม
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายจักรภัทร  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายจารุกิตติ์  ผลวัฒนานุวงศ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายจารุวิทย์  พันธุ์ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายจิง ซิน  ซิน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายจิตรภณ  ชูสุริแสง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงจิตสุภา  นะแส
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายจิรกิตติ์  เอกกะยอ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ป.2/1 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1252
เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์โสภา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายจิรภัทร  วัฒนายากร
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายจิรภัทร  หงนิพนธ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงจิรัชญา  ธีระวัฒนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญโสดาวร
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายจิรัฎฐ์  เสาวธารพงศ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  รัตนนันท์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายจิรายุ  บริรักษ์สกุลชัย
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายจิรายุ  ยิ่งพูนสิน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายจิรายุ  หงส์อมตะ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายจิรายุทธ  สังข์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงจีรณา  สายวารี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
นายจุติพล  ชูงาน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายเจตดิลก  แซ่อึ้ง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมรักษ์
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตระกูลศรีมงคล
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
นางสาวชญาฎา  ช่อประทีป
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายชญานนท์  ไชยานุกิจ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายชญานนท์  นราวิจิตร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงชญานิศ  ตีวารี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
นางสาวชญามณฑน์  สงคราม
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายชณัฐปกรณ์  สิรินทรโสภณ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงชนกกมล  แก้วชนะ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
นายชนกณฐพงศ์  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายชนกันต์  ปานดำรง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายชนภัทร  แซ่จอง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายชนวีย์  ชำนาญเวชกิจ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายชนวีร์  ปานนิล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายชนวีร์  เวทย์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายชนะ  แซ่เอียบ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ป.2/2 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1287
เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ซิน
ม.2
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงชนาภา  ตุ้งแก้ว
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายชนิตว์นันท์  ถึงอินทร์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายชยธร  พฤกษ์รัตนนภา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายชยพล  โชติวานิช
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายชยพล  แว่นนุ้ย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายชยุต  แสงสงวน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายชลชาติ  รัตนศรีทอง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายชลัฐ  สินธนาชัย
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กชายชลันทร  นวนสินธุ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงชลิตา  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กหญิงชลิตา  จุลสัตย์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กชายชวกร  โกกิละวาที
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กชายชวัลวิทย์  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กชายชวิศ  ฤทธิ์ลิขิต
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กหญิงชัชฎา  หงส์อมตะ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กชายชัยวัฒน์  อุดมรัตนสิริ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1306
เด็กชายชัสวีย์  และตี
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1307
เด็ก