ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  ทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชพร  ละอองสกุล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกชพรรณ  ยามาเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกนกพล  แก้วใสสี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกนกพล  จิตศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนกรัตน์  เดชแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลชนก  เกษตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกมลภพ  หะปุเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณปราการ
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกรกฎ  ถวิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกรกฎา  ยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกรณ์  เศวตจินดา
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกรวิชญ์  กาญจโน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรวิชญ์  พังไกล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรวิชญ์  เส้งโสด
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกรานต์ญลักษณ์  ตันตรัตนพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกริษฐา  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤตธนกร  สมสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤตนันท์  ยกเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤตภาส  มณเทียรทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤตเมต  วงษ์บำรุงเทวี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤตยชญ์  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤติน  พาหุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤษฎา  วีระธรรมโม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤษฎิ์บดินทร์  หนูสอน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกวินท์  สุวรรณบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกวิสรา  พุดแก้ว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกษมาภรณ์  ดิสระ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายก้องเกียรติ  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โชตินันทิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญญพัชร  เวชสารศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชาติ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุดมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกันต์ธีภพ  คงพรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกันตภณ  สุทธิโพธิ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัลยกร  เศรษฐอรวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัลยากร  รัตนมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  คชกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่นพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสงฆ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  อัครบวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตติกรณ์  เวชภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติคุณ  มนิสสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกิตติธัช  สงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกิตติภณ  ศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกิตติภพ  ทิพยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกิตติภพ  หนูรักษ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกิติพร  นวลปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกิติภูมิ  ใหม่แก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกีรกิต  เพชรสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกีรติ  ต่วนยี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกุลจุฬารัตน์  อุทัยเชฏฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกุลธิดา  สุจินโณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก้วประจันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกุลิสรา  ไชยสาลี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกุศลิน  หนูในน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเกรซ  วงศ์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเกสรา  คงรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเกียรตินภัทร  อร่าม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายเกียรติภูมิ  อำไพ
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงโกลัญญา  กุลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงขวัญนภัส  พิณสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงขวัญมนัส  เส็มหมาน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงเขมจิรา  ขุนธนูศิลป์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงเขมิสรา  จูห้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายคณพศ  สนิทมัจโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายคณาธิป  จิตต์ละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายคณารักษ์  สุวรรณรัศมี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายคณาวุฒิ  ยิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายคณิศร  กรีโส
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายคณิศร  อำภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงคณิสรา  ศิลปวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายคมชาญ  เต็มปล้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายครรชิตพล  ริยา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายคุณานนท์  จิตภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายคุณานันต์  แก้วสด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายฆฤน  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจริงใจ  วรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายจรูญวิทย์  ชูพรหม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจักรกฤษณ์  มะณีบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีระนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญวิริยะภาพ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจันทร์เจริญ  ใจสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรมุณี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจันทิมันตุ์  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายจารุเดช  สิริเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงจิดาภา  ปัทมปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรจำรัส
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจิดาภา  วิวัชชะนะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงจิตราภา  จีนปาน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงจิตาพิชญ์  สุวรรณลอยล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงจิตาภา  หนูชะดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายจิรกร  รักขันธ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจิรภา  ภูมิภาโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายจิรวัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงจิรัชยา  สมจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงจิรานันท์  ชีวะพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงจิราภร  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงจิราภา  ลันสุชีพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจิราวรรณ  คงทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจิลลาภัทร  มหันตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรออด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงเจนจิรา  ถีราวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ เจนจิรา  โจนส์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายเจษนิพัฒพงค์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงเจียระไน  นันทโร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายแจน ฮาร์คิม  ดี คาสโตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงฉัตรอาภา  การะกรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงฉันทิสา  ยะถาวร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงชญาดา  หมัดอะหวัง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชญานิศ  เลิศอนุวัฒน์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซั่ว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายชนกันต์  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์โต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชนากานต์  โรจนหัสดินทร์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชนิดาภา  จองเดิม
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายชนินทร์  อี่ซโรจน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชมพูนุท  รองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชมภัค  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชยกฤต  ไชยบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายชยพล  แก้วแสงเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายชยพล  พินศิริกุล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชยพล  เลิศสุธาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายชยุต  สังข์ช่วง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายชลภัทร  อรุโณทัย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายชลาชล  จันทมาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงชลิตา  กิติยามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงชลิตา  โชตินะกิจ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงชลิตา  เมฆย้อย
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงชลิตา  วงศ์เทศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชวกร  ฟองละมุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชวกร  ลักษณวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงชัชญ์ชญานิน  บุญสรา้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชัญญา  หิรัญพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชัญญานุช  แก่นเพชร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงชัญญาพร  โทขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชาลิสา  แท่นมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงชิดชนก  แก้วบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายชินภัทร  ชัยอ่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงชุตินันท์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ห้องโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายชุมพรต  บุญศรีสม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายโชฒิกุล  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงโชติกา  โอภาพ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายโชตินันท์  บุญอติชาต
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายซอดีกีน  อูมา
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงซาเนีย์  บินสะเหาะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงไซน่า  สุภะวีระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงไซร์ด้า  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงญัฐพัชร์  เอื้ออิสระวิมล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายญาณพัฒน์  สะตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายญาณพัฒน์  อนันตพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายญาณภพัฒน์  สะตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงญาณิศา  นุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงญาณิศา  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงญาโณทัย  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงญาดา  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงญาธิสตา  ดอนหล้า
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายฐากร  พรมดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงฐิตารีย์  อนันต์พงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมี้ยงหอม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณชพร  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณฐกร  จิตภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณฐกร  พริกบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณฐกร  อิสโร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณฐนกร  รุ่งอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณฐพร  มีใส
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณณิชา  วสุลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณตะวัน  คงช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณภัทร  คำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายณัชพล  ช่วยอินทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  เพชรกรณ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฎฐ์สุดา  จันทรวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายณัฏฐวิญญ์  สมพงศ์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฐกรณ์  สาโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐชญา  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณัฐชนน  ชัยประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐชนน  ชูน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐชนันท์  พงษ์ทองเมือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐชยา  ขวัญหลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงณัฐชยา  มณีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐชานน  สุขนุกูล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมือนเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายณัฐนันท์  ทองนวน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐนันท์  รักษพรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสุข
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐพล  แก้วเนียม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐพล  งาหอม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายณัฐพล  สายทะเล
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐพัชร  กาฬพรรณลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณัฐพัชร  เตชะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐพัชร์  บัวปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัฐภัทร  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณัฐมน  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณัฐรดี  ย่องเซ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัฐริณี  วงศ์กระพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วสลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สังมะณี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัทรวรินทร์  จันทร์ดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายณิชนนท์  กล้าคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปาลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงณิชาภัทร์  นิลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงณิชารีย์  ตองอ่อน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายดรณ์  รักขา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายดาเนียล  พันธุ์โณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายตฤณ  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายตอริก  คงคาลิหมีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายติณณภพ  ทองไพจิตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายติณณภพ  วิรุณสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงติรณา  อำไพมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายเตชทัต  แก้วเพชร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายเตวิช  กิติศักดิ์รณกรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายไตรทศ  เพ็ชร์ล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายทรงพล  จิระนิล
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายทรงวุฒิ  รามสูต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายทวิวัฒน์  โต๊ะระหมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงทศพร  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายทศพล  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายทศมงคล  แก้วร่มวัน
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายทศวรรษ  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายทัดเทพ  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงทันติญา  ทวีปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงทัศดาวรรณ  ณ สงขลา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่อึง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายทิมโรเบิร์ต  อันเนอร์ควิสท์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธนกร  บุญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนกร  ล้วนเส้ง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนบดี  ผิวทน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธนพร  เพชรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนพัฒน์  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธนภร  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธนภรณ์  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธนภรณ์  สิงหน
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธนภูมิ  ธนนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธนมิตร  อภิวันท์ภักดี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนยศ  ละอองมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธนวรรธน์  อมรปิติเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธนวัฒน์  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงธนัชนันท์  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงธนัญชนก  แสงดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงธนัญญา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนัท  จินดาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนาภัทร  ประทุมวัลย์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายธนุส  กี่อาริโย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงธมนวรรณ  เชื่อมาก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธมนันท์  ไชยโกวิท
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงธมลวรรณ  แท่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงธรชญาน์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธรา  คนทารักษ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธราศรัย  ใหม่ศิริ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตตื
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สืบภา
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธัญญ์วรัตม์  จันทร์สงค์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธัญพร  เพ็ญสว่าง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงธัญพิชชา  กรีโส
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธัญพิมล  กัวพานิช
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธัญรดี  นิลโอภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธัญรัตน์  ฆังคะมโน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วลอย
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรอด
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงธัญสุดา  รัตนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทองใบ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงธันยธรณ์  อินศรีไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงธันยพร  จันทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงธันยภรณ์  นะแส
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธันยา  ธานะวัน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธันวา  รัตนอุบล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธันวา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงธาริกา  วิเชียรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธิดาทิตชากร  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธิติเทพ  แซ่ซี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงธิษณามดี  ขุนชำนาญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธีรเดช  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธีรติ  จิรนิล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธีร์ธวัช  จันทะโคตร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายธีร์ธวัช  จินดาสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายธีร์ธวัช  ชูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายธีรภัทร  เขียวอุ่น
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายธีรภัทร  ชุมภูทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธีรวัต  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนฏคร  เพชรเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายนนท์บดินทร์  ขาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายนภดล  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายนภันต์  ขจีจิตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนภัสสราวดี  แก้วรัตนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายนราวัฒน์  ด้วงกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายนราวิชญ์  เทพจันทร์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายนราวิชญ์  เส็มหมาน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายนรินทร  มุ่งมาไพรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนรินทิพย์  แซ่จู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนริศรา  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนริศรา  หวานใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายนฤภัทร์  สินธิยานนท์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนลินี  คงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายนวภูมิ  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายนัควัต  กิตติยานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนัจมีย์  ใจดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนัฐฐนิชา  เฟื่องนคร
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายนัทธพงศ์  สนิทพิยะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนันท์นภัศ  ชมภูประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายนันทพันธ์  ภูเมศร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายนันทเมธ  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนันทรัตน์  อนุตรพงษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงนันทิชา  สหกโร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายนันทิวรรธน์  จันทร์เอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายนาธาน  หลีหัด
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนาเนียร์  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงนิชา  มาชู
ป.5
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายนิติภูมิ  ซ้ายหนู
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนุรอายน์  บูละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายเนติพงษ์  พงษ์พานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงบุญสิตา  สักกุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงเบญจมาพร  พุธจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เอียดดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงปณสิตา  คงไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปทิตตา  ช่างเพ็ชร์ผล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปพิชญา  อนุราธา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปภิญญา  หมัดอหมาด
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงประภานิช  สารบัณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายปรัชชดล  ผลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายปราชญา  สุวรรณพาหุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายปรานต์  กันภัย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปริญญ์พร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปริยากร  จุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปริษา  ก้องวิริยะกูล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปรียนันท์  อนันตพงศ์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายปวริศ  บุญราศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายปวริศร  มยะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงปวริศา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปวริศา  ดิสระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปวัณรัตน์  รัตนปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายปวีณ์กร  อุ่นปลอด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายปัญญวัฒน์  ลือขจร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายปัญญากร  ศรีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปัณณธร  ประชาตรี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองพรหม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติกิจภิวาทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายปัณณวิชญ์  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปาณัทพงษ์  สุขมี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงปารวี  วันทยุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงปิติชญา  สุขวนรัตน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายปิยทัศน์  ยีหมัดเส็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปิย์วรา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประสพ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรีงษี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปุญชญา  สกุลโกสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายปุญญพัฒน์  พุ่มมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายปุญญฤทธิ์  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปุญญิศา  สองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงปุณณดา  สงนุ้ย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายปุณณวิช  คุณพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายปุณณวิช  ชูวัน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงปุณยนุช  จุลทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปุณยาพร  มีสันทัด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงเปมิกา  วิไลรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงเปรมวดี  สีคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงผกาวดี  ชูโชติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายผลิตโชค  ลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพงศกร  เพิ่มศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพงศ์ธนันทน์  วงศ์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพงศธร  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายพงศ์นิธิศ  ภาณุปึณยานนท์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายพงศ์ปณต  สีแก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายพงศ์พล  จยะสกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายพจนิชญ์  มณีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายพจนินท์  แคล้วอาวุธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายพชร  ดำชุม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายพชร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพชรกรณ์  เขาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพชรพล  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายพรชัย  สุระกำแหง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายพรตพร  เต็มสงสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพรธีรา  ไสยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายพรภวิษย์  ทารัฐสิน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายพรหมธาดา  คูนิาจ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูประพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพรหมมินทร์  ธนพัฒน์สกุลชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพฤกษ์  เภสัชเวชการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายพฤทธ์  ยันตรกิจ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายพลกฤต  จันทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพลพิพัฒน์  ยียมเจริญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพลอธิป  คำเนตร
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายพสธร  รักทรัพย์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  จิตภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพัชรภา  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพัชรียา  กาญจนะไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพัทธดนย์  ขุนเพชรวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพัทธดนย์  จินนุกูล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิ้วตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณละออง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพัทธวรรณ  สงสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพัสนนันท์  นันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพาขวัญ  สุวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพาพงศ์  ประสิทธิ์สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงพิชชา  เภสัชเวชการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงพิชชุดา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ณะมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพิชญาดา  ดิสวะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพิชญาดา  อัมโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพิชญาภัค  รักษ์พงค์
ป.5
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมหมวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพิชญาภา  สธนกร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพิชามัย  ไชยภักดี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิตะวัน  ชุมช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพิทวัส  ศรัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายพิพัฒน์  ปล้องพันธ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิมญาดา  สว่างชูลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มวิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระเดชสุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  นัยนารัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพิมพ์ธารา  พรหมสาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพิมพ์พีรดา  มะลี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพิมพิกา  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพิมพิดา  บิลกะเส็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงพิมพิสา  นวลหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงพิมลวรรณ  เพ็ชรพิมล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงพิมวิมล  ฉายะวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพีรดา  สะแหละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายพีรพัฒน์  อุทัยมณี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายพีรภาส  วิทยาสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายพีรยากร  แก่นกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายพีรวิชญ์  มิลำเอียง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายพีรวิชญ์  ย่องเซ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายพีระภัทธ  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายพุฒิพงศ์  ขวัญปลอด
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายพุฒิเมธ  เพ็ชรมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายพุฒิวิชญ์  พุฒิวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพุทธรักษา  กาลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายเพชรปิยะ  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงเพ็ญนภา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงแพรพิไล  แก่นกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงแพรวริญช์  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงแพรวา  เจี้ยนเซ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายภัทรกร  ตำภู
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายภัทรกร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายภัทรธร  รักษาพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายภัทรพล  เกษรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงภัทรษยา  พานิชย์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงภัทราพร  จันทพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงภัทราวดี  จันคง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงภัทราวดี  พันธ์มโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายภาคภูมิ  มาลัยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายภาณุศักดิ์  สิตะรุโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงภาธิดา  ชุมนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายภานุกร  อภิชาโต
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายภานุพงศ์  พุทสุข
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายภานุพงศ์  อ้วนกันยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายภีมเดช  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายภูตะวัน  ปานทองมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายภูมินันท์  เพ็ชรรัตน์มุณี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายภูมิรพี  มีเผาะ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงภูริชญา  อินทะนะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายภูริภัทร  ปานบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายภูริภัทร  เปรุนาวิน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายภูริภัทร  สุดจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายภูวดล  แก้วรัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายภูวเดช  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายภูวนาถ  ชูบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายภูวิศ  โมรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายภูอาดี้  เหมสนิท
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงมญช์พิชา  คงกะโชติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงมนสิชา  หม่อมปลัด
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงมนัสนันท์  กองสุข
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายมนัสวี  จันทองพูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงมัทวัน  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายเมธัส  แย้มกลาง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายยศกร  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายยศกร  ศิริยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายยศกร  อนันตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายยศวินท์  อำพะวัน
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วประดิษฐุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายยุคนธร  แก่นเพชร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายยุทธศิลป  เพ็ชรัตน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปานกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงยุพารัตน์  คล้ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายรชภักดิ์  ประสานสงค์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายรชานนท์  เบ็ญหาวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงรติมา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงรมิดา  กาญจนเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงรวิษรา  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงรสกร  ดำชุม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงรสิกา  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงรอบีอ๊ะฮ์  สแลแม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายร้อยแสน  เก้าลิ่ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายรัชชานนท์  สนิทพิยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายรัชตะ  ประสิทธิ์นุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายรัฐนนท์  รักษ์สาคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายรัตนวัฒน์  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายชินกฤต  รัตนโอภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงรัติกานต์  เสมหีม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  หมูกาว
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงรินรดา  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงรุจิรดา  กระจ่างพัฒน์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายรุจิวินทร์  โภชนา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงลดามณี  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายลภัส  เพชรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงลลิตวดี  เพ็ชร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงลักษมี  นาคเวช
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงลักษิกา  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงลัคนทิน  จิตศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  พละศึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายวงศกร  แสนมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภู่สิโรรังษี
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายวรกร  บุญดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายวรกันต์  วิทยปรัชญานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายวรชาติ  ล่องเซ่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายวรณฐศร  บุญเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายวรพล  หนูกล่ำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายวรภพ  สุจริตธุระการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายวรเมธ  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายวรรณธนพร  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงวรรณภา  เกลี้ยงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีนวลขาว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายวรศักดิ์  บินรัตแก้ว
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงวรัญญา  นิโสย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงวรัฏฐา  อินขาว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงวรัทยา  ปรงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายวรันธร  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงวรางคณา  เรือทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงวรินกาญจน์  พลาศิลป์มงคล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงวริยา  หวังนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงวริศรา  คงบุญ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงวริษฐา  ช้างแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงวลัยพรรณ  คงทรง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายวสิษฐ์พล  วิจิตรเวชการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายวสุ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายวสุธา  สังฆเวช
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายวัชรินทร์  จันทรโชโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายวันชนะชัย  แซ่เฮ่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายวัศพล  บุญรัตนัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงวาสนา  สดพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายวิชญะ  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงวิชญาพร  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จิตตกุลเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายวิบูลย์  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงวิภาวินี  ได้รูป
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงวิมลชรัสณ์  พรหมจินดา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงวิรดา  คำวอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงวิรัลพัชร  โหมดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงวิรากานต์  ถาวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงวิไลรัตน์  หวังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงวิศรุตา  สังขพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงวีรนุช  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายวีรภัทร  อริยะตัจฉุโก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายวีรภาพ  สายหลำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายวีระพงศ์  ฤทธิยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายวีระพงษ์  ระวัง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงวีริสา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายวุฒิภัทร  ธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายวุฒิภัทร  โพธิ์รี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายวุฒิภัทร  สายสลำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงเวทิดา  พิมอักษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายศตวรรษ  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายศรณ์จุฑา  สุภะวีระ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงศรัชดา  กำเหนิดผล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงศรีชนก  มานะชำนิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงศลิษา  รักระเบียบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงศศิกานต์  กำเหนิดผล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงศศิญาลักษณ์  บุญเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงศศิลดา  ลายจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายศักดิ์ชัย  เครือถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายศักรนันทน์  ลือสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงศินีนาถ  มารักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงศิรดา  โชคชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงศิรดา  สันสารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายศิรัตน์  เหมือนมิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงศิริญา  อีดยี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายศิริธมัช  หมุดโต๊ะแหละ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงศิริรัตน์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายศิริวัฒน์  เสถียรฤทัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงศิลป์อักษร  สุริยะพิชิตกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายศิวกร  ช่วยรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายศิวกร  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายศิวดล  ศรีรัง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายศิวัฒม์  ใหม่ศิริ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศุกลกานต์  สายกี่เส้ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายศุภกร  ช่างสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายศุภกร  วุฒิโย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายศุภกฤต  คงประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายศุภกฤต  ศรีศุภโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายศุภกิตติ์  ใหม่ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายศุภโชค  แหละตี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงศุภดามัน  แก้วบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงศุภรดา  ทวีมาตย์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงศุภรัศมิ์  มณเฑียรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีอัมพร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงหนู
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงศุภิศรา  ทวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  เจริญพินิจภักดี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายเศรษฐสุข  ชูประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงโศภิตา  เอียดวารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสมัชญา  แก้วชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายสรณธร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายสรยุทธ  วุฒิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายสรรเพชญ  วงษ์บำรุงเทวี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายสรรเพชร  นิธิกุล
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายสรรเพชร  สุขอนันต์
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายสรวิช  จันไทย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายสรวิศ  มหันตมรรค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงสร้อยมุก  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสรารัตน์  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสราลัญ  ทัศนลีลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสวรส  คำแหง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายสหรัฐ  ปาณะทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายสัชณุกร  อักษรมัน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายสัณภัทร  ไชยชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายสัณหวัช  จันทร์ฉิ้น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสาวิตรี  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายสิงหนาท  กลิ่นนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงสิตาภา  ภัทรนิตย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายสิรภพ  เพชรสลับศรี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายสิรภพ  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายสิรภพ  หนูคำสวน
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงสิรภัทร  โอมอภิญญาณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายสิรวิชญ์  โพธิ์ถาวร
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงสิราวรรณ  เอกพิทักษ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงสิราวรรรณ  ศัลศาลา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงสิริกร  รัตน์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ธนะรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงสิรินธร  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสิรีธร  สหะกะโร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายสืบศักดิ์  พลพยอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายสืบศิลป์  ทองฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงสุกฤตา  หวังแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงสุกัญญา  อินทสระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงสุชัญญา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสุทธินันท์  ชะนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสุธาสินี  เบ้าสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงสุธิดา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายสุธินันท์  สุขมี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายสุธีร์  สุภามาลา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรสังข์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายสุปรีชาพล  ศิลา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงสุพรรษา  อักษรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงสุพัชรตา  แซ่โหลก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสุพิชชา  อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสุพิชญา  คงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสุพิชญา  ลายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายสุภกร  สิทธิแก้วไกร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสุภชา  คงเย็น
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสุภาวิตา  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงสุเมธาวินี  แสงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุขะปุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวลักษณ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จรูญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงโสภณัฐ  ราชพงศ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กหญิงหงสรถ  ธรรมประภาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงหทัยกานต์  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายหฤษณ์  กล่ำมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายหัฏฐกร  ชฎารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายหิรัญรักษ์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงเหมือนพิมพ์  เสนาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงอกนิษฐ์  อุทัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายอธิวัฒน์  เพ็ญญะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอนพัทย์  เหมรัญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอนิต้ากุมารี  ยาดาฟ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงอนุธิดา  เหรียญมงคล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอภิชญา  ใบเด้น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอภิญญา  โชติช่วง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายอภิวิชญ์  ประกอบชาติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงอภิษฎา  สงแสง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายอภิสิทธิ์  ละอองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายอมรพล  นาคมรกฏ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอมรา  ทายุโก
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอรพิชญ์  น้ำขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายอรรถนนท์  คงลำธาร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายอรรถพล  อินทศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงอรวรรยา  จิตตานุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงอริศรา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงอริสรา  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงอริสลักษณ์  ม่าอูน
ป.5
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอโรชา  แก้วประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงออมสิน  ราชผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอังคณา  ยินดี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  จิรนิล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงอัญรินทร์  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงอันน์อากร  จริยานุรักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายอัลดา  หวังนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงอัลลณีย์  เหย็บหมัด
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายอัศม์เดช  ชุมเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงอาธิตญามล  ลือขจร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายอานัสชานนท์  จองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงอารยา  ปฐมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงอารายา  แสงประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงอารีซ่า  หมัดโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายอาลาวี  ละแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พันธ์คง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงอิสริยา  สีลาทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  จิตศิริ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงอุษา  อยู่ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายเอกภพ  เขียวชุม
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายเอกวิชญ์  กิจธิคุณ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงเอมิกา  ประสานสงฆ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์สถิตยกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายโอบาม่า  สาสุธรรม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กชายกตัญญู  จำปางาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
นางสาวกนกวรรณ  เกิดสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชิดเชื้อบูรณะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายกมลดนัย  จุเนี่ยว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายกมลภพ  ด้วงมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายกรณ์ดนัย  แก้วมโน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงกรณิการ์  นวลแป้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายกรวิช  ศรีสุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงกรองกาญจน์  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงกรองกาญจน์  พยุงพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายกฤษกร  ซุ่นสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายกฤษดา  เพ็ชรมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายกษมา  ธีรธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายก้องภพ  อินทราช
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายก้อซี  สอติรัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วิจิตรจินดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
นางสาวกัณฑัธนาศิล  ภู่เมธากุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายกันตพงษ์  โพดวา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงกันตพร  เสนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณขำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายกันตภพ  พลภักดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
นางสาวกัลยรัตน์  ณ พัทลุง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงกาญจนาภร  ฤทธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงกานต์ชนิต  กำเนิดแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงกานติมา  สาริการินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายการุณ  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายกิจจา  เนียมสี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายกิตติธัช  ชีวะพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
นายกิตตินันท์  ขวัญดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพมณฑา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายกิติพัฒน์  ลอยทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
นางสาวกิติยา  แสนเสนาะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงกุลณัฐ  จือดำรงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายเกียรติกล้า  ช่วยทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมดำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายคเชนทร์  เพชรประดับ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายคฑาวัฒน์  ชนะพาล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณละออง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายคูเทพ  ขำชูสงฆ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงจรรยารัตน์  ศิริทัศน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายจรัส  รัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายจักพรรดิ์  โกชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายจักรกฤษ  แหละโต๊ะสอ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
นายจักรกฤษณ์  ประดับ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
นายจักรพงศ์  เนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายจักรพงษ์  ร่างสีคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
นายจักรพรรณ์  หนูเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายจักรพันธ์  สั่งสมบุญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงจันจิรา  บูระพิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
นายจิรธร  สาม่าน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายจิรสิน  นราจร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงจิระประภา  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายจิรัฎฐ์  นุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
นางสาวจิราภร  คุ้มสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงจิราภัฎ  อัศดรกาญน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงจิรายุ  จิตจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงจิรายุ  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายจิรายุทธ  สุวรรณโณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงจิราวรรณ  อินสโร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรหมกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
นางสาวฉัฐสินี  หิรัญสาลี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายฉัตรชัย  หมื่นภู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงชฎาพร  พรหมณ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายชนเดช  ทองกอบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายชนะศึก  อดุลย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญขวัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงชนากานต์  มะยะกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายชนากานต์  สีนิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายชนาธิป  มาระเสนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงชนิษฐา  โวหาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายชยพล  อังษานาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
นางสาวชลดา  มนตรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงชลธิชา  สิงสาโร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายชลันธร  กลิ่นบรรจง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายชวกรณ์  ประสิทธิ์นุ้ย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายชาญวิทย์  ติ้วสุย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายชาญวิทย์  แหละตี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงชามีมย์  หมาดร่าหีม
ม.2
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายชุติพนธ์  เจริญสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงชุติมา  แดงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงชุติมา  รัตนโอภาส
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงชุติมาศ  แดงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
นายโชคชัย  ราชเเก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายโชติชนิต  สวัสดีทวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
นายโซล่า  ไพบูลย์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงญาดา  โสดาหวัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
นางสาวญานิสา  ชัยปัญหา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายฐณภัทร์  ไกรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายฐาปกรณ์  ควรจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายฐิติศักดิ์  อุดมศิลป์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายณพดล  ผุสสระ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายณภัส  หลุมเพ็ด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงณัชชา  เจริญดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายณัชพล  เสล็มเบิก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงณัฎฐา  พาณิชย์ดำรงกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
นายณัฏฐกิตติ์  อินทรมุณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  มุตตะหารัช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายณัฐกร  เซ่งฉิ่ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ญจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายณัฐดนัย  ทวยทา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายณัฐนันท์  เพ็ชรศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณละออง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายณัฐพร  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือกลางรงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันอิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
นายณัฐวุฒิ  ไชยมณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายณัฐวุฒิ  ณ สิหโค
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
นายณัฐวุฒิ  พุทธสุภะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณสุโข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จันทร์ดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
นางสาวณัฐสิมา  ศาลาจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงณิชกมล  โอพั่ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
นายดนุพล  นิลอนันต์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายดรุณ  สายสะโร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายดลเล๊าะ  โต๊ะหมาด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายเดชพนต์  ทองเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
นายเด่นภูมิ  สุขพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายตนุภัทร์  แซ่เอี๋ยว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
นายตองหนึ่ง  เส้งเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายเตชิษฐ์  งามไตรไร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
นายถาวร  ตะระเวลา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
นายทนุธรรม  ตุกเตียน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
นายทศวรรษ  พันเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงทิพวรรณ  ตุดนายหนู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์ฉาดฉาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายทิวัตถ์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายทิวากร  ปานเขียว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายเทวมินทร์  อินยานวน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
นายธนกฤต  จันทร์คง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายธนกฤต  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายธนชัย  ประวัติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายธนดล  นิลปักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายธนนต์  เลิศชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายธนภูมิ  แสนมงคล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงธนวันต์  โยสา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงธนัฐชา  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
นายธนากร  หวัดเพชร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายธนาคิม  มณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายธเนศ  นวลละออง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายธรรมวิทย์  นุ้ยมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายธราเทพ  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายธวัชชัย  หนูชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กชายธารเทพ  เหมสนิท
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงธิดารักษ์  ศรีนาเคนทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยางทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายธีรชาติ  แช่มอ่วม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายธีรธร  ปานกำเนิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายธีรภัทร  นพรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายธีรภัทร  สุจินต์โณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายธีระพงศ์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายธีระศักดิ์  ณ สงคราม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงนงนุช  คงพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายนนทพัทธ์  อินควรชุม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
นางสาวนนทิยา  พันธ์จ้อย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายนบนที  แซ่อั้ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายนพกร  นิ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายนพณัฐ  อภิสิทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงนพดล  จินดามุณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
นางสาวนพมาศ  โตประโคน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงนภา  พรหมดำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายนรพนธ์  สินชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายนราวิชญ์  แสงมณีประดับ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
นางสาวนริศรา  หวันยาหวา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายนฤสรณ์  ไชยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายนวพล  บัวมณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงนัจญมา  หลั่งน้ำสังข์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายนันทกร  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายนันทกานต์  ศรีภัทรชรินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายนันทวรรธน์  เรืองสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายนันทวัฒน์  โสภาค
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
นางสาวนันทิยา  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงนาเดีย  มณีแสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
นางสาวนาเดียย๊ะ  ยิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงนาราชา  ชนะมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงนิชญาดา  จันทร์เกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงนิชนิกา  สวยงาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงนิติยา  อภัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายนิธิพัฒน์  สุวรรณะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายนิพนธ์  ทองเรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กชายนิรันดร์  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงนิลจิรา  สะลีหมีน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงเนตรวรี  สืบชนะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายเนติพงศ์  แสงหิรัญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายบัณฑิตฐ์  นวลศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายบุญฤทธิ์  ขะตะเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายบุญฤทธิ์  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายบุณยศักดิ์  งามศิริโรจน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
นางสาวเบญจรัตน์  บุฯชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงเบญจาพร  สีตะพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายปฎิภาณ  ทองเอียด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายปฏิกร  สุวรรณะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงปณิฏฐา  ถีราวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงปนัดดา  ผายะวัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงปนัดดา  ฮ่วนเส้ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
นายปรณต  ธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายประพฤทธ์  บุระชัด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายประภาส  ธิรัญติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงปรารีย์  ศรีไสย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงปริชาติ  รัตนหาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายปริเยศ  พันธ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงปรียาดา  พรหมดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายปวรุตม์  เอียดจงดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
นายปัญญาวิทย์  ทองสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรมีค่า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายปาราเมศ  กังโถ้ย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
นางสาวปิยวรรณ  เริ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายปิยวัฒน์  บุญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
นายปิยวัฒน์  เพ็ชรประยูร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายปิยะ  ดังก้อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายปุณณพัฒณ์  พิมุตติพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายปุณยวัจน์  ไชยบุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ลัดดาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงเปรมจิต  ทองสม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายพงศกร  อุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายพงศ์ชรัตน์  มนะจิต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1095
เด็กชายพงศ์ปณต  ถนอมนวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  สุวลักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
นางสาวพรกนก  จำปีคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
นางสาวพลอยพรรณ  บอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายพลากร  ชาบำเหน็จ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
นายพวพล  ทองปิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
นายพศิน  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงพัชราภา  แลกาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
นางสาวพันภัสศา  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายพันวรา  สายสงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
นายพาณเพชร  ขุนไชย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงพิชชญา  มียิ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงพิชญริดา  แก้วประดับเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองไหม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
นางสาวพิณทิพย์  สุวรรณพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายพิตตินันท์  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายพิทยุตม์  ทองเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์  พิมมะสอน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงพิมพ์รดา  สมบัติยานุชิต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิริยะสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายพีณพัฒน์  คงประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายพีรณัฐ  รัตนสำเนียง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงพีรดา  ไชยโยดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายพีรพล  เรืองเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายพีรภาส  นวลประสงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายพีรยุทธ  หนูมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์ขาว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
นางสาวเพ็ญตรี  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
นางสาวเพลินตา  ชัยโคตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงฟ้าใส  นามสง่า
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายภคพล  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายภคพล  หนูแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงภณิดา  พวงงาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงภณิดา  รัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงภัคระพี  รักร่วม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงภัททิยา  เขื่อนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงภัทรกุล  ช่วยทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1135
เด็กชายภัทรดนัย  อิ่มทั่ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายภัทรพงศ์  เขาไข่เเก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงภัทราวรรณ  สำราญสม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
นางสาวภัสรา  หอมพานิช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายภาคภูมิ  พูนเนียม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงภาพิมล  พรหมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงภาวินี  จันทร์เพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายภาสกร  ภาระเปลื้อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงภาสีนี  อินจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายภูชิต  ทวีรศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายภูณัช  ทองทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายภูพิพัฒร์  ตรียุทธ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองมา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณหงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายภูริภัทร์  ดุกหลิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายภูรี  ขุททกพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายภูวนัตถ์  อิสระ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายภูวนาถ  เหมศิริ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายภูวนาท  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายภูวิศ  แก้วเพชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
นางสาวมนฤทัย  ใจชอบงาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
นางสาวมัทนียา  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงมาริษา  ทองพิบูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงมาริสา  จองเดิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงมาเรียม  นิรัญกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงมุกงาม  เเห่งเสรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงมุขมณี  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงมุฑิตา  สีคราม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายยศภัทร  พินทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายยศภัทร  อถิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงรพีพรรณ  ทองหวั่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายรพีภัทร  วงศ์น้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงรวิสรา  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงรวิสรา  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายรัชพล  ยกเชื้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1175
เด็กชายรัชพล  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายรัชพล  เอกจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
นายรัฐธรรมนูญ  ภุมรินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายรัฐพงศ์  ขิกขำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วนวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่เฮ่า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
นายราเชด  โต๊ะหมัด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายรามิล  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
นายราเวิน ไดสัน  อาร์เนสัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ผลชะนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงรุจีรัตน์  เมฆทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
นายเรืองกิจ  สุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายฤทธิเดช  เภาแป้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงลภัสรา  บุญราศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงลีน่า  สันหวัง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายฦานุเดช  อุบลมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายวงศธร  ชูพรหม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงวชิรญา  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
นายวชิรวิทย์  กิ้มเส้ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายวชิระ  นวลอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายวรเชษฐ์  อนุวรรค
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายวรเดช  เดชพัชรกำแพง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงวรนิษฐา  คชสิงห์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงวรนิษฐา  คำมาตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงวรพรรณ  ศรีสุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงวรรณนิสา  ไฝบุญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายวรรธนัย  ธรรมทิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายวรวิทย์  ธรรมโชติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายวรากร  แคล้วอาวุธ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายวรายุทธ  เจริญค้าวัฒนา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายวรารัฐ  ปรางค์นาคี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
นายวรินทร  อ่อนชะนิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงวรินรำไพ  ดำดง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงวริษา  ทองใหญ่
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายวศิน  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายวัชริศ  ปรีชากรรรม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
นางสาววันวิสา  ปัญญโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงวัศยา  สุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายวายุ  โชติรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายวิชญะ  วิไลโรจน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1215
นายวิชญะ  ส้มแป้น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
นางสาววิลาวัลย์  สระโร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์จะนะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
นางสาววิลาสินี  สาครินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายวิศรุต  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายวิษณุศักดิ์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงวิสาทัศน์  กาญจนโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงวิสุดา  พลศักดิ์ขวา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายวีภากร  สุราตะโก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายวีรภัทร  สิสวัด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
นายวีรภัทร  อ่อนชะนิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงวีรวรรณ  แก้วมณีย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองละออง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายวีระชัย  ชูศรีหรัญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายวีริศ  จันอิ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายวุฒิภูมิ  พรหมวัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายเวชพิสิฐ  วิวัชชะนะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงศดานันท์  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงศรัญญ่า  หมวดอ่อนแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายศรัญญู  ใจดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายศรัณย์  พงษ์ไพรวัลย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
นางสาวศราวดี  เขียดสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายศักรินทร์  คัทโธ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
นายศักรินทร์  สกุลพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายศิรวิทย์  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงศิริขวัญ  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงศิริประภา  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายศิวกร  หมั่นหา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายศุภกิตต์  คงเหล่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายศุภกิตติ์  หนูเกิด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายศุภเนศ  ทองโอ่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายศุภพล  ศรีสงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
นายศุภวิชญ์  ลิ่มวัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายศุภวุฒิ  ชื่นใจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
นายสรรเพชร  นิยมเดชา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
นางสาวสวรรยา  เเก้วประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายสหชัย  แก้วนวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1255
เด็กชายสหชาติ  จันทรวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงสัญจิต  ใจดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงสายธาร  พรหมโชติชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายสาโรจน์  มนตะลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงสาวิตรี  หัสนะชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายสิทธิพงศ์  จิตรณรงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตำภู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายสิรภัทร  ธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงสิรภัทร  สุขสำราญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายสิรวิชญ์  ตันนุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายสิรวุฒิ  หสุลารนัช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงสิริกานต์  เเก้วโสภาค
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงสุชญา  ไชยชาญยุทธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
นายสุทธิพงศ์  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
นายสุทธิพงษ์  สุกเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายสุทิณัน  บุญยัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
นางสาวสุธารัตน์  พรหมดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายสุธาริน  ไพศาลรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงสุนิสา  กาญจนวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงสุนิสา  ทรงอาวุธ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงสุภลักษณ์  ชนะสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงสุภักจิรา  ธนนิมิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
นางสาวสุภางค์  คงชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายสุรการ  เเก้วคีรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองอยู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายสุรธัช  จงกลมณีย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
นายสุรพงศ์  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายสุรัตน์  หิรัญฉาย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายสุโรจน์  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
นายเสฎฐนันท์  ศรีรุจี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายหาญ  สังข์ขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงเหมวรรณ  เนียมคง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงอธิชา  วาสนพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายอธิป  สาครินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
นางสาวอนันญา  ใบกาเด็ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายอนุชิต  ขำชูสงฆ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1295
เด็กชายอนุสรณ์  ช่อดอก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์ดำเนิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กชายอภิเชษฐ์  สังทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงอภิญญา  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กชายอภิพล  ณ รังษี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
นายอภิรักษ์  พันธุ์นวล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กชายอภิรักษ์  สายอ๋อง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กชายอภิรักษ์  เสือแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กชายอภิวัฒน์  ค้าสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วผดุง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวงาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1306
เด็กชายอรรณพ  คงช่วย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น