ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพร  ทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกชพร  ละอองสกุล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกชพรรณ  ยามาเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
9
เด็กชายกนกพล  แก้วใสสี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
10
เด็กชายกนกพล  จิตศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกนกรัตน์  เดชแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกมลชนก  เกษตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
15
เด็กชายกมลภพ  หะปุเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณปราการ
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
17
เด็กชายกรกฎ  ถวิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
18
เด็กชายกรกฎา  ยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
19
เด็กชายกรณ์  เศวตจินดา
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
22
เด็กชายกรวิชญ์  กาญจโน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
23
เด็กชายกรวิชญ์  พังไกล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
24
เด็กชายกรวิชญ์  เส้งโสด
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกรานต์ญลักษณ์  ตันตรัตนพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
26
เด็กชายกริษฐา  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤตธนกร  สมสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤตนันท์  ยกเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
30
เด็กชายกฤตภาส  มณเทียรทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤตเมต  วงษ์บำรุงเทวี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤตยชญ์  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
33
เด็กชายกฤติน  พาหุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
34
เด็กชายกฤษฎา  วีระธรรมโม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กชายกฤษฎิ์บดินทร์  หนูสอน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
36
เด็กชายกวินท์  สุวรรณบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกวิสรา  พุดแก้ว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกษมาภรณ์  ดิสระ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
39
เด็กชายก้องเกียรติ  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โชตินันทิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญญพัชร  เวชสารศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชาติ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุดมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
45
เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
46
เด็กชายกันต์ธีภพ  คงพรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
47
เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
48
เด็กชายกันตภณ  สุทธิโพธิ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกัลยกร  เศรษฐอรวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกัลยากร  รัตนมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  คชกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
55
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่นพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสงฆ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  อัครบวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
58
เด็กชายกิตติกรณ์  เวชภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
59
เด็กชายกิตติคุณ  มนิสสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
60
เด็กชายกิตติธัช  สงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
61
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
62
เด็กชายกิตติภณ  ศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
63
เด็กชายกิตติภพ  ทิพยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
64
เด็กชายกิตติภพ  หนูรักษ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
65
เด็กชายกิติพร  นวลปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
66
เด็กชายกิติภูมิ  ใหม่แก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
67
เด็กชายกีรกิต  เพชรสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงกีรติ  ต่วนยี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงกุลจุฬารัตน์  อุทัยเชฏฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงกุลธิดา  สุจินโณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
71
เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก้วประจันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงกุลิสรา  ไชยสาลี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงกุศลิน  หนูในน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
74
เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงเกรซ  วงศ์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเกสรา  คงรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
78
เด็กชายเกียรตินภัทร  อร่าม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
79
เด็กชายเกียรติภูมิ  อำไพ
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
80
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงโกลัญญา  กุลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
83
เด็กหญิงขวัญนภัส  พิณสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงขวัญมนัส  เส็มหมาน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงเขมจิรา  ขุนธนูศิลป์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงเขมิสรา  จูห้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
88
เด็กชายคณพศ  สนิทมัจโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
89
เด็กชายคณาธิป  จิตต์ละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
90
เด็กชายคณารักษ์  สุวรรณรัศมี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
91
เด็กชายคณาวุฒิ  ยิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
92
เด็กชายคณิศร  กรีโส
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
93
เด็กชายคณิศร  อำภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงคณิสรา  ศิลปวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
95
เด็กชายคมชาญ  เต็มปล้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
96
เด็กชายครรชิตพล  ริยา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
97
เด็กชายคุณานนท์  จิตภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
98
เด็กชายคุณานันต์  แก้วสด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
99
เด็กชายฆฤน  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจริงใจ  วรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
101
เด็กชายจรูญวิทย์  ชูพรหม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
102
เด็กชายจักรกฤษณ์  มะณีบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
103
เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีระนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญวิริยะภาพ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงจันทร์เจริญ  ใจสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
106
เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรมุณี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงจันทิมันตุ์  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
108
เด็กชายจารุเดช  สิริเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงจิดาภา  ปัทมปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรจำรัส
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงจิดาภา  วิวัชชะนะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงจิตราภา  จีนปาน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงจิตาพิชญ์  สุวรรณลอยล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงจิตาภา  หนูชะดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
115
เด็กชายจิรกร  รักขันธ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงจิรภา  ภูมิภาโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
117
เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
118
เด็กชายจิรวัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงจิรัชยา  สมจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงจิรานันท์  ชีวะพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงจิราภร  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงจิราภา  ลันสุชีพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงจิราวรรณ  คงทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
125
เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงจิลลาภัทร  มหันตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
129
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรออด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงเจนจิรา  ถีราวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
132
เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ เจนจิรา  โจนส์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
134
เด็กชายเจษนิพัฒพงค์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงเจียระไน  นันทโร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
136
เด็กชายแจน ฮาร์คิม  ดี คาสโตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
137
เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
138
เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงฉัตรอาภา  การะกรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงฉันทิสา  ยะถาวร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
141
เด็กหญิงชญาดา  หมัดอะหวัง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
142
เด็กหญิงชญานิศ  เลิศอนุวัฒน์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซั่ว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
145
เด็กชายชนกันต์  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์โต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
151
เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงชนากานต์  โรจนหัสดินทร์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
154
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
155
เด็กหญิงชนิดาภา  จองเดิม
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
157
เด็กชายชนินทร์  อี่ซโรจน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงชมพูนุท  รองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงชมภัค  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
162
เด็กชายชยกฤต  ไชยบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
163
เด็กชายชยพล  แก้วแสงเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
164
เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
165
เด็กชายชยพล  พินศิริกุล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
166
เด็กชายชยพล  เลิศสุธาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
167
เด็กชายชยุต  สังข์ช่วง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
168
เด็กชายชลภัทร  อรุโณทัย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
169
เด็กชายชลาชล  จันทมาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
170
เด็กหญิงชลิตา  กิติยามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงชลิตา  โชตินะกิจ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงชลิตา  เมฆย้อย
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
173
เด็กหญิงชลิตา  วงศ์เทศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
174
เด็กชายชวกร  ฟองละมุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
175
เด็กชายชวกร  ลักษณวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
176
เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงชัชญ์ชญานิน  บุญสรา้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
179
เด็กหญิงชัญญา  หิรัญพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงชัญญานุช  แก่นเพชร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงชัญญาพร  โทขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงชาลิสา  แท่นมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
184
เด็กหญิงชิดชนก  แก้วบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
185
เด็กชายชินภัทร  ชัยอ่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
186
เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงชุตินันท์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ห้องโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
189
เด็กชายชุมพรต  บุญศรีสม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
190
เด็กชายโชฒิกุล  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
192
เด็กหญิงโชติกา  โอภาพ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
193
เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
194
เด็กชายโชตินันท์  บุญอติชาต
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
195
เด็กชายซอดีกีน  อูมา
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงซาเนีย์  บินสะเหาะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงไซน่า  สุภะวีระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงไซร์ด้า  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงญัฐพัชร์  เอื้ออิสระวิมล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
200
เด็กชายญาณพัฒน์  สะตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายญาณพัฒน์  อนันตพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
202
เด็กชายญาณภพัฒน์  สะตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงญาณิศา  นุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงญาณิศา  เวชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงญาโณทัย  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงญาดา  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงญาธิสตา  ดอนหล้า
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
209
เด็กชายฐากร  พรมดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
210
เด็กหญิงฐิตารีย์  อนันต์พงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
211
เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
212
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมี้ยงหอม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณชพร  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
215
เด็กชายณฐกร  จิตภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
216
เด็กชายณฐกร  พริกบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
217
เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
218
เด็กชายณฐกร  อิสโร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
219
เด็กชายณฐนกร  รุ่งอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงณฐพร  มีใส
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงณณิชา  วสุลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
222
เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
223
เด็กชายณตะวัน  คงช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
224
เด็กชายณภัทร  คำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
226
เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
227
เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
228
เด็กชายณัชพล  ช่วยอินทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  เพชรกรณ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงณัฎฐ์สุดา  จันทรวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
231
เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
232
เด็กชายณัฏฐวิญญ์  สมพงศ์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
233
เด็กชายณัฐกรณ์  สาโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
235
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงณัฐชญา  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
237
เด็กชายณัฐชนน  ชัยประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
238
เด็กชายณัฐชนน  ชูน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
239
เด็กชายณัฐชนันท์  พงษ์ทองเมือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงณัฐชยา  ขวัญหลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงณัฐชยา  มณีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณัฐชานน  สุขนุกูล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
247
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
248
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมือนเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
249
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
250
เด็กชายณัฐนันท์  ทองนวน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
251
เด็กชายณัฐนันท์  รักษพรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
252
เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสุข
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
253
เด็กชายณัฐพล  แก้วเนียม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
254
เด็กชายณัฐพล  งาหอม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
255
เด็กชายณัฐพล  สายทะเล
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงณัฐพัชร  กาฬพรรณลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
257
เด็กชายณัฐพัชร  เตชะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงณัฐพัชร์  บัวปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
259
เด็กชายณัฐภัทร  อินทสโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงณัฐมน  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
261
เด็กหญิงณัฐรดี  ย่องเซ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
262
เด็กหญิงณัฐริณี  วงศ์กระพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
263
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วสลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
264
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
265
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สังมะณี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
266
เด็กหญิงณัทรวรินทร์  จันทร์ดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
267
เด็กชายณิชนนท์  กล้าคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
269
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปาลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงณิชาภัทร์  นิลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงณิชารีย์  ตองอ่อน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
272
เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
273
เด็กชายดรณ์  รักขา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
274
เด็กชายดาเนียล  พันธุ์โณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
275
เด็กชายตฤณ  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
276
เด็กชายตอริก  คงคาลิหมีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
277
เด็กชายติณณภพ  ทองไพจิตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
278
เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
279
เด็กชายติณณภพ  วิรุณสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
280
เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงติรณา  อำไพมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
282
เด็กชายเตชทัต  แก้วเพชร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
283
เด็กชายเตวิช  กิติศักดิ์รณกรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
284
เด็กชายไตรทศ  เพ็ชร์ล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
285
เด็กชายทรงพล  จิระนิล
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
286
เด็กชายทรงวุฒิ  รามสูต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
287
เด็กชายทวิวัฒน์  โต๊ะระหมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
288
เด็กหญิงทศพร  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
289
เด็กชายทศพล  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
290
เด็กชายทศมงคล  แก้วร่มวัน
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
291
เด็กชายทศวรรษ  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
292
เด็กชายทัดเทพ  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
293
เด็กหญิงทันติญา  ทวีปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
294
เด็กหญิงทัศดาวรรณ  ณ สงขลา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
295
เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่อึง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
296
เด็กชายทิมโรเบิร์ต  อันเนอร์ควิสท์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
297
เด็กชายธนกร  บุญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
298
เด็กชายธนกร  ล้วนเส้ง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
299
เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
300
เด็กชายธนบดี  ผิวทน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงธนพร  เพชรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
303
เด็กชายธนพัฒน์  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
304
เด็กหญิงธนภร  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงธนภรณ์  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงธนภรณ์  สิงหน
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
307
เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
308
เด็กชายธนภูมิ  ธนนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
309
เด็กชายธนมิตร  อภิวันท์ภักดี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
310
เด็กชายธนยศ  ละอองมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
311
เด็กชายธนวรรธน์  อมรปิติเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
312
เด็กชายธนวัฒน์  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
313
เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงธนัชนันท์  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
315
เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
316
เด็กหญิงธนัญชนก  แสงดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
317
เด็กหญิงธนัญญา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
318
เด็กชายธนัท  จินดาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
319
เด็กชายธนาภัทร  ประทุมวัลย์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
320
เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายธนุส  กี่อาริโย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงธมนวรรณ  เชื่อมาก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
323
เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
324
เด็กหญิงธมนันท์  ไชยโกวิท
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
325
เด็กหญิงธมลวรรณ  แท่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
326
เด็กหญิงธรชญาน์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
327
เด็กชายธรา  คนทารักษ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
328
เด็กชายธราศรัย  ใหม่ศิริ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
329
เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตตื
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
330
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สืบภา
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
331
เด็กหญิงธัญญ์วรัตม์  จันทร์สงค์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงธัญพร  เพ็ญสว่าง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
333
เด็กหญิงธัญพิชชา  กรีโส
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
334
เด็กหญิงธัญพิมล  กัวพานิช
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงธัญรดี  นิลโอภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
336
เด็กหญิงธัญรัตน์  ฆังคะมโน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
337
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วลอย
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรอด
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
339
เด็กหญิงธัญสุดา  รัตนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทองใบ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
341
เด็กหญิงธันยธรณ์  อินศรีไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
342
เด็กหญิงธันยพร  จันทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
343
เด็กหญิงธันยภรณ์  นะแส
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
344
เด็กหญิงธันยา  ธานะวัน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
345
เด็กชายธันวา  รัตนอุบล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
346
เด็กชายธันวา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
347
เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
348
เด็กหญิงธาริกา  วิเชียรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
349
เด็กหญิงธิดาทิตชากร  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
350
เด็กชายธิติเทพ  แซ่ซี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
351
เด็กหญิงธิษณามดี  ขุนชำนาญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
352
เด็กชายธีรเดช  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
353
เด็กชายธีรติ  จิรนิล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
354
เด็กชายธีร์ธวัช  จันทะโคตร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
355
เด็กชายธีร์ธวัช  จินดาสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
356
เด็กชายธีร์ธวัช  ชูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
357
เด็กชายธีรภัทร  เขียวอุ่น
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
358
เด็กชายธีรภัทร  ชุมภูทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
359
เด็กชายธีรวัต  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงนฏคร  เพชรเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายนนท์บดินทร์  ขาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
362
เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
363
เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
364
เด็กชายนภดล  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
365
เด็กชายนภันต์  ขจีจิตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
366
เด็กหญิงนภัสสราวดี  แก้วรัตนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
367
เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
368
เด็กชายนราวัฒน์  ด้วงกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
369
เด็กชายนราวิชญ์  เทพจันทร์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
370
เด็กชายนราวิชญ์  พุ่มนุ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
371
เด็กชายนราวิชญ์  เส็มหมาน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
372
เด็กชายนรินทร  มุ่งมาไพรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
373
เด็กหญิงนรินทิพย์  แซ่จู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
374
เด็กหญิงนริศรา  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
375
เด็กหญิงนริศรา  หวานใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
376
เด็กชายนฤภัทร์  สินธิยานนท์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงนลินี  คงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
378
เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
380
เด็กชายนวภูมิ  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
381
เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
383
เด็กชายนัควัต  กิตติยานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงนัจมีย์  ใจดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
385
เด็กหญิงนัฐฐนิชา  เฟื่องนคร
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
386
เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
387
เด็กชายนัทธพงศ์  สนิทพิยะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
388
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงนันท์นภัศ  ชมภูประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
390
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
391
เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
392
เด็กชายนันทพันธ์  ภูเมศร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
393
เด็กชายนันทเมธ  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
394
เด็กหญิงนันทรัตน์  อนุตรพงษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
395
เด็กหญิงนันทิชา  สหกโร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
396
เด็กชายนันทิวรรธน์  จันทร์เอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
398
เด็กชายนาธาน  หลีหัด
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
399
เด็กหญิงนาเนียร์  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
400
เด็กหญิงนิชา  มาชู
ป.5
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายนิติภูมิ  ซ้ายหนู
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
402
เด็กหญิงนุรอายน์  บูละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
403
เด็กชายเนติพงษ์  พงษ์พานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
404
เด็กหญิงบุญสิตา  สักกุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
405
เด็กหญิงเบญจมาพร  พุธจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
406
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เอียดดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
407
เด็กหญิงปณสิตา  คงไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
408
เด็กหญิงปทิตตา  ช่างเพ็ชร์ผล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
409
เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
410
เด็กหญิงปพิชญา  อนุราธา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
411
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
412
เด็กหญิงปภิญญา  หมัดอหมาด
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
413
เด็กหญิงประภานิช  สารบัณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
414
เด็กชายปรัชชดล  ผลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
415
เด็กชายปราชญา  สุวรรณพาหุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
416
เด็กชายปรานต์  กันภัย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
417
เด็กหญิงปริญญ์พร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
418
เด็กหญิงปริยากร  จุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
419
เด็กหญิงปริษา  ก้องวิริยะกูล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
420
เด็กหญิงปรียนันท์  อนันตพงศ์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
421
เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
422
เด็กชายปวริศ  บุญราศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
423
เด็กชายปวริศร  มยะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
424
เด็กหญิงปวริศา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
425
เด็กหญิงปวริศา  ดิสระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
426
เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
427
เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
428
เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
430
เด็กหญิงปวัณรัตน์  รัตนปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
431
เด็กชายปวีณ์กร  อุ่นปลอด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
432
เด็กชายปัญญวัฒน์  ลือขจร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
433
เด็กชายปัญญากร  ศรีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
434
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
435
เด็กชายปัณณธร  ประชาตรี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
436
เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองพรหม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
437
เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติกิจภิวาทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
438
เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
439
เด็กชายปัณณวิชญ์  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
440
เด็กชายปาณัทพงษ์  สุขมี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงปารวี  วันทยุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
442
เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
443
เด็กหญิงปิติชญา  สุขวนรัตน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
444
เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
445
เด็กชายปิยทัศน์  ยีหมัดเส็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
446
เด็กหญิงปิย์วรา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
447
เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประสพ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
448
เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรีงษี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
449
เด็กหญิงปุญชญา  สกุลโกสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
450
เด็กชายปุญญพัฒน์  พุ่มมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
451
เด็กชายปุญญฤทธิ์  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
452
เด็กหญิงปุญญิศา  สองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
453
เด็กหญิงปุณณดา  สงนุ้ย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
454
เด็กชายปุณณวิช  คุณพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
455
เด็กชายปุณณวิช  ชูวัน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
456
เด็กหญิงปุณยนุช  จุลทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
457
เด็กหญิงปุณยาพร  มีสันทัด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
458
เด็กหญิงเปมิกา  วิไลรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
459
เด็กหญิงเปรมวดี  สีคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
460
เด็กหญิงผกาวดี  ชูโชติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
461
เด็กชายผลิตโชค  ลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
462
เด็กชายพงศกร  เพิ่มศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
463
เด็กชายพงศ์ธนันทน์  วงศ์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
464
เด็กชายพงศธร  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
465
เด็กชายพงศ์นิธิศ  ภาณุปึณยานนท์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
466
เด็กชายพงศ์ปณต  สีแก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
467
เด็กชายพงศ์พล  จยะสกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
468
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
469
เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
470
เด็กชายพจนิชญ์  มณีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
471
เด็กชายพจนินท์  แคล้วอาวุธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
472
เด็กชายพชร  ดำชุม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
473
เด็กชายพชร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
474
เด็กชายพชรกรณ์  เขาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
475
เด็กชายพชรพล  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
476
เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
477
เด็กชายพรชัย  สุระกำแหง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
478
เด็กชายพรตพร  เต็มสงสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
479
เด็กหญิงพรธีรา  ไสยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
480
เด็กชายพรภวิษย์  ทารัฐสิน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
482
เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
483
เด็กชายพรหมธาดา  คูนิาจ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
484
เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูประพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
485
เด็กชายพรหมมินทร์  ธนพัฒน์สกุลชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
486
เด็กชายพฤกษ์  เภสัชเวชการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
487
เด็กชายพฤทธ์  ยันตรกิจ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
488
เด็กชายพลกฤต  จันทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
489
เด็กชายพลพิพัฒน์  ยียมเจริญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
490
เด็กชายพลอธิป  คำเนตร
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
491
เด็กชายพสธร  รักทรัพย์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
492
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  จิตภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
493
เด็กหญิงพัชรภา  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
494
เด็กหญิงพัชรียา  กาญจนะไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
495
เด็กชายพัทธดนย์  ขุนเพชรวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
496
เด็กชายพัทธดนย์  จินนุกูล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
497
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิ้วตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
498
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณละออง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
499
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
500
เด็กหญิงพัทธวรรณ  สงสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
501
เด็กหญิงพัสนนันท์  นันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
502
เด็กหญิงพาขวัญ  สุวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
503
เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
504
เด็กชายพาพงศ์  ประสิทธิ์สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
505
เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
506
เด็กหญิงพิชชา  เภสัชเวชการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
507
เด็กหญิงพิชชุดา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
508
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ณะมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
510
เด็กหญิงพิชญาดา  ดิสวะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
511
เด็กหญิงพิชญาดา  อัมโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
512
เด็กหญิงพิชญาภัค  รักษ์พงค์
ป.5
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
513
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมหมวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
514
เด็กหญิงพิชญาภา  สธนกร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
515
เด็กหญิงพิชามัย  ไชยภักดี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
516
เด็กหญิงพิตะวัน  ชุมช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
517
เด็กชายพิทวัส  ศรัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
518
เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
519
เด็กชายพิพัฒน์  ปล้องพันธ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
520
เด็กหญิงพิมญาดา  สว่างชูลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มวิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
522
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระเดชสุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
523
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  นัยนารัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
524
เด็กหญิงพิมพ์ธารา  พรหมสาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
525
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
526
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
527
เด็กหญิงพิมพ์พีรดา  มะลี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
528
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
529
เด็กหญิงพิมพิกา  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
530
เด็กหญิงพิมพิดา  บิลกะเส็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
531
เด็กหญิงพิมพิสา  นวลหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
532
เด็กหญิงพิมลวรรณ  เพ็ชรพิมล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
533
เด็กหญิงพิมวิมล  ฉายะวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
534
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
535
เด็กหญิงพีรดา  สะแหละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
536
เด็กชายพีรพัฒน์  อุทัยมณี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
537
เด็กชายพีรภาส  วิทยาสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
538
เด็กชายพีรยากร  แก่นกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
539
เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
540
เด็กชายพีรวิชญ์  มิลำเอียง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
541
เด็กชายพีรวิชญ์  ย่องเซ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
542
เด็กชายพีระภัทธ  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
543
เด็กชายพุฒิพงศ์  ขวัญปลอด
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
544
เด็กชายพุฒิเมธ  เพ็ชรมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
545
เด็กชายพุฒิวิชญ์  พุฒิวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
546
เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
547
เด็กหญิงพุทธรักษา  กาลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
548
เด็กชายเพชรปิยะ  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
549
เด็กหญิงเพ็ญนภา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
550
เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
551
เด็กหญิงแพรพิไล  แก่นกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
552
เด็กหญิงแพรวริญช์  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
553
เด็กหญิงแพรวา  เจี้ยนเซ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
554
เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
555
เด็กชายภัทรกร  ตำภู
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
556
เด็กชายภัทรกร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
557
เด็กชายภัทรธร  รักษาพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
558
เด็กชายภัทรพล  เกษรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
559
เด็กหญิงภัทรษยา  พานิชย์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
560
เด็กหญิงภัทราพร  จันทพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงภัทราวดี  จันคง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
562
เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
563
เด็กหญิงภัทราวดี  พันธ์มโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
564
เด็กชายภาคภูมิ  มาลัยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
565
เด็กชายภาณุศักดิ์  สิตะรุโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
566
เด็กหญิงภาธิดา  ชุมนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
567
เด็กชายภานุกร  อภิชาโต
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
568
เด็กชายภานุพงศ์  พุทสุข
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
569
เด็กชายภานุพงศ์  อ้วนกันยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
570
เด็กหญิงภาวิดา  พินศิริกุล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
571
เด็กชายภีมเดช  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
572
เด็กชายภูตะวัน  ปานทองมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
573
เด็กชายภูมินันท์  เพ็ชรรัตน์มุณี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
574
เด็กชายภูมิรพี  มีเผาะ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
575
เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
576
เด็กหญิงภูริชญา  อินทะนะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
577
เด็กชายภูริภัทร  ปานบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
578
เด็กชายภูริภัทร  เปรุนาวิน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
579
เด็กชายภูริภัทร  สุดจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
580
เด็กชายภูวดล  แก้วรัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
581
เด็กชายภูวเดช  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
582
เด็กชายภูวนาถ  ชูบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
583
เด็กชายภูวิศ  โมรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
584
เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
585
เด็กชายภูอาดี้  เหมสนิท
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
586
เด็กหญิงมญช์พิชา  คงกะโชติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
587
เด็กหญิงมนสิชา  หม่อมปลัด
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
588
เด็กหญิงมนัสนันท์  กองสุข
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
589
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
590
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
591
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
592
เด็กชายมนัสวี  จันทองพูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
593
เด็กหญิงมัทวัน  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
594
เด็กชายเมธัส  แย้มกลาง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
595
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
596
เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
597
เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
598
เด็กชายยศกร  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
599
เด็กชายยศกร  ศิริยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
600
เด็กชายยศกร  อนันตพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายยศวินท์  อำพะวัน
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
602
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วประดิษฐุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
603
เด็กชายยุคนธร  แก่นเพชร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
604
เด็กชายยุทธศิลป  เพ็ชรัตน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
605
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปานกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
606
เด็กหญิงยุพารัตน์  คล้ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
607
เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
608
เด็กชายรชภักดิ์  ประสานสงค์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
609
เด็กชายรชานนท์  เบ็ญหาวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
610
เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
611
เด็กหญิงรติมา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
612
เด็กหญิงรมิดา  กาญจนเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
613
เด็กหญิงรวิษรา  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
614
เด็กหญิงรสกร  ดำชุม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
615
เด็กหญิงรสิกา  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
616
เด็กหญิงรอบีอ๊ะฮ์  สแลแม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
617
เด็กชายร้อยแสน  เก้าลิ่ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
618
เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
619
เด็กชายรัชชานนท์  สนิทพิยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
620
เด็กชายรัชตะ  ประสิทธิ์นุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
621
เด็กชายรัฐนนท์  รักษ์สาคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
622
เด็กชายรัตนวัฒน์  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
623
เด็กชายชินกฤต  รัตนโอภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
624
เด็กหญิงรัติกานต์  เสมหีม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
625
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  หมูกาว
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
626
เด็กหญิงรินรดา  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
627
เด็กหญิงรุจิรดา  กระจ่างพัฒน์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
628
เด็กชายรุจิวินทร์  โภชนา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
629
เด็กหญิงลดามณี  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
630
เด็กชายลภัส  เพชรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
631
เด็กหญิงลลิตวดี  เพ็ชร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
632
เด็กหญิงลักษมี  นาคเวช
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
633
เด็กหญิงลักษิกา  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
634
เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
635
เด็กหญิงลัคนทิน  จิตศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
636
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  พละศึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
637
เด็กชายวงศกร  แสนมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
638
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภู่สิโรรังษี
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
639
เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
640
เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กชายวรกร  บุญดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
642
เด็กชายวรกันต์  วิทยปรัชญานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
643
เด็กชายวรชาติ  ล่องเซ่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
644
เด็กชายวรณฐศร  บุญเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
645
เด็กชายวรพล  หนูกล่ำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
646
เด็กชายวรภพ  สุจริตธุระการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
647
เด็กชายวรเมธ  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
648
เด็กชายวรรณธนพร  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
649
เด็กหญิงวรรณภา  เกลี้ยงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
650
เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีนวลขาว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
651
เด็กชายวรศักดิ์  บินรัตแก้ว
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
652
เด็กหญิงวรัญญา  นิโสย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
653
เด็กหญิงวรัฏฐา  อินขาว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
654
เด็กหญิงวรัทยา  ปรงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
655
เด็กชายวรันธร  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
656
เด็กหญิงวรางคณา  เรือทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
657
เด็กหญิงวรินกาญจน์  พลาศิลป์มงคล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
658
เด็กหญิงวริยา  หวังนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
659
เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
660
เด็กหญิงวริศรา  คงบุญ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
661
เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
662
เด็กหญิงวริษฐา  ช้างแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
663
เด็กหญิงวลัยพรรณ  คงทรง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
664
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
665
เด็กชายวสิษฐ์พล  วิจิตรเวชการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
666
เด็กชายวสุ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
667
เด็กชายวสุธา  สังฆเวช
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
668
เด็กชายวัชรินทร์  จันทรโชโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
669
เด็กชายวันชนะชัย  แซ่เฮ่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
670
เด็กชายวัศพล  บุญรัตนัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
671
เด็กหญิงวาสนา  สดพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
672
เด็กชายวิชญะ  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
673
เด็กหญิงวิชญาพร  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
674
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จิตตกุลเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
675
เด็กชายวิบูลย์  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
676
เด็กหญิงวิภาวินี  ได้รูป
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
677
เด็กหญิงวิมลชรัสณ์  พรหมจินดา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
678
เด็กหญิงวิรดา  คำวอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
679
เด็กหญิงวิรัลพัชร  โหมดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
680
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงวิรากานต์  ถาวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
682
เด็กหญิงวิไลรัตน์  หวังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
683
เด็กหญิงวิศรุตา  สังขพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
684
เด็กหญิงวีรนุช  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
685
เด็กชายวีรภัทร  อริยะตัจฉุโก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
686
เด็กชายวีรภาพ  สายหลำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
687
เด็กชายวีระพงศ์  ฤทธิยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
688
เด็กชายวีระพงษ์  ระวัง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
689
เด็กหญิงวีริสา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
690
เด็กชายวุฒิภัทร  ธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
691
เด็กชายวุฒิภัทร  โพธิ์รี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
692
เด็กชายวุฒิภัทร  สายสลำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
693
เด็กหญิงเวทิดา  พิมอักษร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
694
เด็กชายศตวรรษ  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
695
เด็กชายศรณ์จุฑา  สุภะวีระ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
696
เด็กหญิงศรัชดา  กำเหนิดผล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
697
เด็กหญิงศรีชนก  มานะชำนิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
698
เด็กหญิงศลิษา  รักระเบียบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
699
เด็กหญิงศศิกานต์  กำเหนิดผล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
700
เด็กหญิงศศิญาลักษณ์  บุญเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
701
เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
702
เด็กหญิงศศิลดา  ลายจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
703
เด็กชายศักดิ์ชัย  เครือถาวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
704
เด็กชายศักรนันทน์  ลือสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
705
เด็กหญิงศินีนาถ  มารักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
706
เด็กหญิงศิรดา  โชคชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
707
เด็กหญิงศิรดา  สันสารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
708
เด็กชายศิรัตน์  เหมือนมิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
709
เด็กหญิงศิริญา  อีดยี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
710
เด็กชายศิริธมัช  หมุดโต๊ะแหละ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
711
เด็กหญิงศิริรัตน์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
712
เด็กชายศิริวัฒน์  เสถียรฤทัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
713
เด็กหญิงศิลป์อักษร  สุริยะพิชิตกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
714
เด็กชายศิวกร  ช่วยรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
715
เด็กชายศิวกร  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
716
เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
717
เด็กชายศิวดล  ศรีรัง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
718
เด็กชายศิวัฒม์  ใหม่ศิริ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
719
เด็กหญิงศุกลกานต์  สายกี่เส้ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
720
เด็กชายศุภกร  ช่างสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายศุภกร  วุฒิโย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
722
เด็กชายศุภกฤต  คงประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
723
เด็กชายศุภกฤต  ศรีศุภโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
724
เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
725
เด็กชายศุภกิตติ์  ใหม่ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
726
เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
727
เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
728
เด็กชายศุภโชค  แหละตี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
729
เด็กหญิงศุภดามัน  แก้วบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
730
เด็กหญิงศุภรดา  ทวีมาตย์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
731
เด็กหญิงศุภรัศมิ์  มณเฑียรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
732
เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
733
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีอัมพร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
734
เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
735
เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
736
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงหนู
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
737
เด็กหญิงศุภิศรา  ทวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
738
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  เจริญพินิจภักดี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
739
เด็กชายเศรษฐสุข  ชูประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
740
เด็กหญิงโศภิตา  เอียดวารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
741
เด็กหญิงสมัชญา  แก้วชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
742
เด็กชายสรณธร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
743
เด็กชายสรยุทธ  วุฒิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
744
เด็กชายสรรเพชญ  วงษ์บำรุงเทวี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
745
เด็กชายสรรเพชร  นิธิกุล
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
746
เด็กชายสรรเพชร  สุขอนันต์
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
747
เด็กชายสรวิช  จันไทย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
748
เด็กชายสรวิศ  มหันตมรรค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
749
เด็กหญิงสร้อยมุก  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
750
เด็กหญิงสรารัตน์  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
751
เด็กหญิงสราลัญ  ทัศนลีลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
752
เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
753
เด็กหญิงสวรส  คำแหง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
754
เด็กชายสหรัฐ  ปาณะทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
755
เด็กชายสัชณุกร  อักษรมัน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
756
เด็กชายสัณภัทร  ไชยชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
757
เด็กชายสัณหวัช  จันทร์ฉิ้น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
758
เด็กหญิงสาวิตรี  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
759
เด็กชายสิงหนาท  กลิ่นนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
760
เด็กหญิงสิตาภา  ภัทรนิตย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
762
เด็กชายสิรภพ  เพชรสลับศรี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
763
เด็กชายสิรภพ  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
764
เด็กชายสิรภพ  หนูคำสวน
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
765
เด็กหญิงสิรภัทร  โอมอภิญญาณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
766
เด็กชายสิรวิชญ์  ขุนฤทธิรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
767
เด็กชายสิรวิชญ์  โพธิ์ถาวร
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
768
เด็กหญิงสิราวรรณ  เอกพิทักษ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
769
เด็กหญิงสิราวรรรณ  ศัลศาลา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
770
เด็กหญิงสิริกร  รัตน์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
771
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ธนะรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
772
เด็กหญิงสิรินธร  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
773
เด็กหญิงสิรีธร  สหะกะโร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
774
เด็กชายสืบศักดิ์  พลพยอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
775
เด็กชายสืบศิลป์  ทองฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
776
เด็กหญิงสุกฤตา  หวังแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
777
เด็กหญิงสุกัญญา  อินทสระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
778
เด็กหญิงสุชัญญา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
779
เด็กชายสุทธินันท์  ชะนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
780
เด็กหญิงสุธาสินี  เบ้าสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
781
เด็กหญิงสุธิดา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
782
เด็กชายสุธินันท์  สุขมี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
783
เด็กชายสุธีร์  สุภามาลา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
784
เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรสังข์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
785
เด็กชายสุปรีชาพล  ศิลา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
786
เด็กหญิงสุพรรษา  อักษรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
787
เด็กหญิงสุพัชรตา  แซ่โหลก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
788
เด็กหญิงสุพิชชา  อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
789
เด็กหญิงสุพิชญา  คงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
790
เด็กหญิงสุพิชญา  ลายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
791
เด็กชายสุภกร  สิทธิแก้วไกร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
792
เด็กหญิงสุภชา  คงเย็น
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
793
เด็กหญิงสุภาวิตา  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
794
เด็กหญิงสุเมธาวินี  แสงประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
795
เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
796
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สุขะปุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
797
เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
798
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวลักษณ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
799
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จรูญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
800
เด็กหญิงโสภณัฐ  ราชพงศ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กหญิงหงสรถ  ธรรมประภาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
802
เด็กหญิงหทัยกานต์  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
803
เด็กชายหฤษณ์  กล่ำมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
804
เด็กชายหัฏฐกร  ชฎารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
805
เด็กชายหิรัญรักษ์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
806
เด็กหญิงเหมือนพิมพ์  เสนาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
807
เด็กหญิงอกนิษฐ์  อุทัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
808
เด็กชายอธิวัฒน์  เพ็ญญะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
809
เด็กชายอนพัทย์  เหมรัญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
810
เด็กหญิงอนิต้ากุมารี  ยาดาฟ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
811
เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
812
เด็กหญิงอนุธิดา  เหรียญมงคล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
813
เด็กหญิงอภิชญา  ใบเด้น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
814
เด็กหญิงอภิญญา  โชติช่วง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
815
เด็กชายอภิวิชญ์  ประกอบชาติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
816
เด็กหญิงอภิษฎา  สงแสง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
817
เด็กชายอภิสิทธิ์  ละอองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
818
เด็กชายอมรพล  นาคมรกฏ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
819
เด็กหญิงอมรา  ทายุโก
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
820
เด็กหญิงอรพิชญ์  น้ำขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
821
เด็กชายอรรถนนท์  คงลำธาร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
822
เด็กชายอรรถพล  อินทศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
823
เด็กหญิงอรวรรยา  จิตตานุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
824
เด็กหญิงอริศรา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
825
เด็กหญิงอริสรา  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
826
เด็กหญิงอริสลักษณ์  ม่าอูน
ป.5
โรงเรียนวัดทรายขาว
คณิตประถม
827
เด็กหญิงอโรชา  แก้วประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
828
เด็กหญิงออมสิน  ราชผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
829
เด็กหญิงอังคณา  ยินดี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
830
เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  จิรนิล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
831
เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
832
เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
833
เด็กหญิงอัญรินทร์  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
834
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
835
เด็กหญิงอันน์อากร  จริยานุรักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
836
เด็กชายอัลดา  หวังนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
837
เด็กหญิงอัลลณีย์  เหย็บหมัด
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
838
เด็กชายอัศม์เดช  ชุมเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
839
เด็กหญิงอาธิตญามล  ลือขจร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
840
เด็กชายอานัสชานนท์  จองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงอารยา  ปฐมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
842
เด็กหญิงอารายา  แสงประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
843
เด็กหญิงอารีซ่า  หมัดโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
844
เด็กชายอาลาวี  ละแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
845
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พันธ์คง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
846
เด็กหญิงอิสริยา  สีลาทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
847
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  จิตศิริ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
848
เด็กหญิงอุษา  อยู่ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
849
เด็กชายเอกภพ  เขียวชุม
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
850
เด็กชายเอกวิชญ์  กิจธิคุณ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
851
เด็กหญิงเอมิกา  ประสานสงฆ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
852
เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์สถิตยกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
853
เด็กชายโอบาม่า  สาสุธรรม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
854
เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กชายกตัญญู  จำปางาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
856
นางสาวกนกวรรณ  เกิดสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชิดเชื้อบูรณะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายกมลดนัย  จุเนี่ยว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายกมลภพ  ด้วงมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายกรณ์ดนัย  แก้วมโน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงกรณิการ์  นวลแป้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายกรวิช  ศรีสุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงกรองกาญจน์  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงกรองกาญจน์  พยุงพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายกฤษกร  ซุ่นสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายกฤษดา  เพ็ชรมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายกษมา  ธีรธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายก้องภพ  อินทราช
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายก้อซี  สอติรัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วิจิตรจินดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวกัณฑัธนาศิล  ภู่เมธากุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายกันตพงษ์  โพดวา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงกันตพร  เสนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณขำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายกันตภพ  พลภักดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
879
นางสาวกัลยรัตน์  ณ พัทลุง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงกาญจนาภร  ฤทธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงกานต์ชนิต  กำเนิดแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงกานติมา  สาริการินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายการุณ  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายกิจจา  เนียมสี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายกิตติธัช  ชีวะพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
887
นายกิตตินันท์  ขวัญดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพมณฑา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายกิติพัฒน์  ลอยทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวกิติยา  แสนเสนาะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงกุลณัฐ  จือดำรงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายเกียรติกล้า  ช่วยทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมดำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายคเชนทร์  เพชรประดับ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายคฑาวัฒน์  ชนะพาล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณละออง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายคูเทพ  ขำชูสงฆ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงจรรยารัตน์  ศิริทัศน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายจรัส  รัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายจักพรรดิ์  โกชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายจักรกฤษ  แหละโต๊ะสอ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
905
นายจักรกฤษณ์  ประดับ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
906
นายจักรพงศ์  เนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายจักรพงษ์  ร่างสีคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
908
นายจักรพรรณ์  หนูเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายจักรพันธ์  สั่งสมบุญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงจันจิรา  บูระพิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
913
นายจิรธร  สาม่าน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายจิรสิน  นราจร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงจิระประภา  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายจิรัฎฐ์  นุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
917
นางสาวจิราภร  คุ้มสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงจิราภัฎ  อัศดรกาญน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงจิรายุ  จิตจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงจิรายุ  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายจิรายุทธ  สุวรรณโณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงจิราวรรณ  อินสโร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรหมกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
924
นางสาวฉัฐสินี  หิรัญสาลี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายฉัตรชัย  หมื่นภู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงชฎาพร  พรหมณ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายชนเดช  ทองกอบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายชนะศึก  อดุลย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญขวัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงชนากานต์  มะยะกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายชนากานต์  สีนิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายชนาธิป  มาระเสนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงชนิษฐา  โวหาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายชยพล  อังษานาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
938
นางสาวชลดา  มนตรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงชลธิชา  สิงสาโร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายชลันธร  กลิ่นบรรจง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายชวกรณ์  ประสิทธิ์นุ้ย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายชาญวิทย์  ติ้วสุย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายชาญวิทย์  แหละตี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงชามีมย์  หมาดร่าหีม
ม.2
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายชุติพนธ์  เจริญสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงชุติมา  แดงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงชุติมา  รัตนโอภาส
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงชุติมาศ  แดงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
950
นายโชคชัย  ราชเเก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายโชติชนิต  สวัสดีทวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
952
นายโซล่า  ไพบูลย์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงญาดา  โสดาหวัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
954
นางสาวญานิสา  ชัยปัญหา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายฐณภัทร์  ไกรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายฐาปกรณ์  ควรจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายฐิติศักดิ์  อุดมศิลป์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายณพดล  ผุสสระ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายณภัส  หลุมเพ็ด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
960
นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงณัชชา  เจริญดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายณัชพล  เสล็มเบิก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงณัฎฐา  พาณิชย์ดำรงกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
964
นายณัฏฐกิตติ์  อินทรมุณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  มุตตะหารัช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายณัฐกร  เซ่งฉิ่ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ญจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
969
เด็กชายณัฐดนัย  ทวยทา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายณัฐนันท์  เพ็ชรศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณละออง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายณัฐพร  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือกลางรงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันอิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
977
นายณัฐวุฒิ  ไชยมณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายณัฐวุฒิ  ณ สิหโค
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
979
นายณัฐวุฒิ  พุทธสุภะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณสุโข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จันทร์ดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
982
นางสาวณัฐสิมา  ศาลาจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงณิชกมล  โอพั่ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
984
นายดนุพล  นิลอนันต์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายดรุณ  สายสะโร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายดลเล๊าะ  โต๊ะหมาด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายเดชพนต์  ทองเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
988
นายเด่นภูมิ  สุขพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายตนุภัทร์  แซ่เอี๋ยว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
990
นายตองหนึ่ง  เส้งเชื้อ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายเตชิษฐ์  งามไตรไร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
992
นายถาวร  ตะระเวลา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
993
นายทนุธรรม  ตุกเตียน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
994
นายทศวรรษ  พันเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงทิพวรรณ  ตุดนายหนู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์ฉาดฉาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายทิวัตถ์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายทิวากร  ปานเขียว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายเทวมินทร์  อินยานวน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1000
นายธนกฤต  จันทร์คง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายธนกฤต  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายธนชัย  ประวัติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายธนดล  นิลปักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายธนนต์  เลิศชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายธนภูมิ  แสนมงคล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงธนวันต์  โยสา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงธนัฐชา  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1009
นายธนากร  หวัดเพชร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายธนาคิม  มณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายธเนศ  นวลละออง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายธรรมวิทย์  นุ้ยมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายธราเทพ  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายธวัชชัย  หนูชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กชายธารเทพ  เหมสนิท
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงธิดารักษ์  ศรีนาเคนทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยางทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายธีรชาติ  แช่มอ่วม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายธีรธร  ปานกำเนิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายธีรภัทร  นพรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายธีรภัทร  สุจินต์โณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายธีระพงศ์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายธีระศักดิ์  ณ สงคราม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงนงนุช  คงพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายนนทพัทธ์  อินควรชุม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวนนทิยา  พันธ์จ้อย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายนบนที  แซ่อั้ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายนพกร  นิ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายนพณัฐ  อภิสิทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงนพดล  จินดามุณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1031
นางสาวนพมาศ  โตประโคน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงนภา  พรหมดำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายนรพนธ์  สินชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายนราวิชญ์  แสงมณีประดับ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1036
นางสาวนริศรา  หวันยาหวา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายนฤสรณ์  ไชยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายนวพล  บัวมณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงนัจญมา  หลั่งน้ำสังข์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายนันทกร  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายนันทกานต์  ศรีภัทรชรินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายนันทวรรธน์  เรืองสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายนันทวัฒน์  โสภาค
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1044
นางสาวนันทิยา  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงนาเดีย  มณีแสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1047
นางสาวนาเดียย๊ะ  ยิ้มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงนาราชา  ชนะมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงนิชญาดา  จันทร์เกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงนิชนิกา  สวยงาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงนิติยา  อภัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายนิธิพัฒน์  สุวรรณะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายนิพนธ์  ทองเรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กชายนิรันดร์  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงนิลจิรา  สะลีหมีน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงเนตรวรี  สืบชนะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายเนติพงศ์  แสงหิรัญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายบัณฑิตฐ์  นวลศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายบุญฤทธิ์  ขะตะเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายบุญฤทธิ์  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายบุณยศักดิ์  งามศิริโรจน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1064
นางสาวเบญจรัตน์  บุฯชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงเบญจาพร  สีตะพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายปฎิภาณ  ทองเอียด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายปฏิกร  สุวรรณะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงปณิฏฐา  ถีราวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงปนัดดา  ผายะวัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงปนัดดา  ฮ่วนเส้ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1073
นายปรณต  ธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายประพฤทธ์  บุระชัด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายประภาส  ธิรัญติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงปรารีย์  ศรีไสย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงปริชาติ  รัตนหาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายปริเยศ  พันธ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงปรียาดา  พรหมดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายปวรุตม์  เอียดจงดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1081
นายปัญญาวิทย์  ทองสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรมีค่า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายปาราเมศ  กังโถ้ย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1084
นางสาวปิยวรรณ  เริ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายปิยวัฒน์  บุญรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1086
นายปิยวัฒน์  เพ็ชรประยูร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายปิยะ  ดังก้อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายปุณณพัฒณ์  พิมุตติพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายปุณยวัจน์  ไชยบุญแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ลัดดาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงเปรมจิต  ทองสม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายพงศกร  อุปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายพงศ์ชรัตน์  มนะจิต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1095
เด็กชายพงศ์ปณต  ถนอมนวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  สุวลักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1097
นางสาวพรกนก  จำปีคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1098
นางสาวพลอยพรรณ  บอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายพลากร  ชาบำเหน็จ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1100
นายพวพล  ทองปิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1101
นายพศิน  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงพัชราภา  แลกาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1103
นางสาวพันภัสศา  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กชายพันวรา  สายสงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1105
นายพาณเพชร  ขุนไชย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงพิชชญา  มียิ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงพิชญริดา  แก้วประดับเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองไหม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1110
นางสาวพิณทิพย์  สุวรรณพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายพิตตินันท์  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายพิทยุตม์  ทองเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์  พิมมะสอน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงพิมพ์รดา  สมบัติยานุชิต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิริยะสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายพีณพัฒน์  คงประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายพีรณัฐ  รัตนสำเนียง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงพีรดา  ไชยโยดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายพีรพล  เรืองเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กชายพีรภาส  นวลประสงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายพีรยุทธ  หนูมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์ขาว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1125
นางสาวเพ็ญตรี  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1126
นางสาวเพลินตา  ชัยโคตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงฟ้าใส  นามสง่า
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายภคพล  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายภคพล  หนูแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงภณิดา  พวงงาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงภณิดา  รัตนโชติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงภัคระพี  รักร่วม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงภัททิยา  เขื่อนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงภัทรกุล  ช่วยทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1135
เด็กชายภัทรดนัย  อิ่มทั่ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายภัทรพงศ์  เขาไข่เเก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงภัทราวรรณ  สำราญสม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1141
นางสาวภัสรา  หอมพานิช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายภาคภูมิ  พูนเนียม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงภาพิมล  พรหมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงภาวินี  จันทร์เพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายภาสกร  ภาระเปลื้อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงภาสีนี  อินจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายภูชิต  ทวีรศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายภูณัช  ทองทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายภูพิพัฒร์  ตรียุทธ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองมา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณหงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายภูริภัทร์  ดุกหลิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายภูรี  ขุททกพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายภูวนัตถ์  อิสระ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายภูวนาถ  เหมศิริ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายภูวนาท  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายภูวิศ  แก้วเพชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1159
นางสาวมนฤทัย  ใจชอบงาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1160
นางสาวมัทนียา  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงมาริษา  ทองพิบูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงมาริสา  จองเดิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงมาเรียม  นิรัญกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงมุกงาม  เเห่งเสรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงมุขมณี  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงมุฑิตา  สีคราม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กชายยศภัทร  พินทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายยศภัทร  อถิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงรพีพรรณ  ทองหวั่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายรพีภัทร  วงศ์น้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงรวิสรา  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงรวิสรา  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กชายรัชพล  ยกเชื้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1175
เด็กชายรัชพล  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายรัชพล  เอกจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1177
นายรัฐธรรมนูญ  ภุมรินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กชายรัฐพงศ์  ขิกขำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วนวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1180
นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่เฮ่า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1181
นายราเชด  โต๊ะหมัด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายรามิล  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1183
นายราเวิน ไดสัน  อาร์เนสัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ผลชะนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงรุจีรัตน์  เมฆทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1186
นายเรืองกิจ  สุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กชายฤทธิเดช  เภาแป้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงลภัสรา  บุญราศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงลีน่า  สันหวัง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายฦานุเดช  อุบลมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กชายวงศธร  ชูพรหม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงวชิรญา  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1193
นายวชิรวิทย์  กิ้มเส้ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กชายวชิระ  นวลอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กชายวรเชษฐ์  อนุวรรค
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กชายวรเดช  เดชพัชรกำแพง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กหญิงวรนิษฐา  คชสิงห์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กหญิงวรนิษฐา  คำมาตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กหญิงวรพรรณ  ศรีสุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงวรรณนิสา  ไฝบุญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กชายวรรธนัย  ธรรมทิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1202
เด็กชายวรวิทย์  ธรรมโชติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
1203
เด็กชายวรากร  แคล้วอาวุธ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
1204