ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารพญาวานร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนุ่มตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะป่าคา
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสน่ห์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกุลณิษฐ์ฐาน์  กองโพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เรืองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
9
เด็กชายฉัตรเพชร  แว่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
10
เด็กชายชวนากร  สิงห์ปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
11
เด็กชายณอากร  เกตุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
12
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฐฐา  ดุลบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
14
เด็กชายณัฐพงษ์  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ชนะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงตรีทิพย์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
18
เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
19
เด็กชายธนเดช  สีพั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
20
เด็กชายธนบดี  สีพั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธนพร  หวังขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
22
เด็กชายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
23
เด็กชายธัญพิศิษฐ์  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหาะเหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
25
เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนัฐธิดา  จุลแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปรียานุช  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
30
เด็กชายปารเมศ  โอณาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
31
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ก่ำสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงพรนภา  ปุ๋ยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงพัทธนันท์  สีมาคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
35
เด็กชายพีรพล  ศรีแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารพญาวานรชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายภาคภูมิ  หูมดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
37
เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
38
เด็กชายรัฐภูมิ  ตาลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
39
เด็กชายรัตนชัย  นวลตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาสีปา
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงลัดลิตา  อ่อนลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
43
เด็กชายวริศ  ศรีนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงศศิภา  ชารีพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
45
เด็กชายสรวิชย์  ฤทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
46
เด็กชายสรัล  เกษลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุทธิดา  หนูนุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไวฝาง
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารพญาวานร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
50
เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงกมลเนตร  อันทสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงกรกฎ  ฤทธิ์ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกฤตภาส  โยตะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกฤตเมธ  ไชยบุญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
56
เด็กชายกฤษกร  รัตนกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
57
เด็กชายกฤษกร  สอนสิงห์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกฤษณา  กงพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมนาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิมสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชาบรรทม
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกานต์ธีรา  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาบรรทม
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
66
เด็กชายกิตติชัย  ก่ำจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกิตติมา  แขกวันวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกิตติมา  พูลคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
69
เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉลิมอนันตชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
71
เด็กชายคุณาปกรณ์  วงค์โอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
72
เด็กชายจตุภัทร์  ประกายสิทธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
73
เด็กชายจักรพรรดิ์  เถาโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงจันจิรา  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัวขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
76
เด็กชายจิรภัทร  ปฏิขานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงจิรันยา  แก้วบัวสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงจิราพร  ศรีสร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงจิราพัชร  คอมแพงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงจุฑามณี  ชุมนุม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
82
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงเจนจิรา  ปังอุทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
84
เด็กชายเจริญทรัพย์  วงศ์จันทร์ชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารพญาวานร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
เด็กชายเจษฎา  แก้วลอดหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
86
เด็กชายฉัตรตะวัน  อินธิโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงชนิสรา  มะณีโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
89
เด็กชายชยางกูร  อัตสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงช่อผกา  สุทธิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
92
เด็กชายชัยชนะ  โนนเวียงแก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงชาริต้า  ซิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
94
เด็กชายชินกฤติ  นิวาสประกฤติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงชิราพร  บุญเฮ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงชื่นนภา  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงชุติมา  เบ็ญจลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงฐิติพร  แถมสมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงฑัณฑิกา  แก้วประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงฑิตฐิตา  มาตไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
103
เด็กชายณภัทร  กลั่นบุศย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
104
เด็กชายณภัทร  แก้วคนตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
105
เด็กชายณรงค์รัตน์  บาลนาคม
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณัขขา  ศรีถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
108
เด็กชายณัฐดนัย  แพงพา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงณัฐธิชา  ชินทรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงณัฐธิดา  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงณัฐธิดา  หมื่นขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณัฐธีรา  โพธิ์เดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณัฐนนท์  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงณัฐนรี  สาระสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณัฐบดี  วรสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
116
เด็กชายณัฐพัทธ์  สุวรรณกูฎ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงณัฐภัทร  พิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
118
เด็กชายณัฐภัทร  มะโนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
119
เด็กชายณัฐภาส  ธาตุทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารพญาวานร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองไสย
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
121
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธรรมรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณัฐริกา  มาตยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีสนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฐวราพรรณ  เครือศุภมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
125
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
126
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชนะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นหลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณิชารีย์  ต้นสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
130
เด็กชายดนุนันท์  โคตรอนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงดลญา  เกตุภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงดานิกา ลาเวล  นูเอส โทมาร์สิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
133
เด็กชายเตชินท์  แคว้นไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
134
เด็กชายทวีศักดิ์  เสน่หา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงทอฝัน  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงทัศนีย์  วงษ์มะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ทาทำนุก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเทพธิดา  อินทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
140
เด็กชายโทมัส ปีเตอร์  สแน็ป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
141
เด็กชายธกานต์  หลานเศรษฐา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธนกฤต  พักตะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
143
เด็กชายธนธรณ์  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายธนพล  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
145
เด็กชายธนภัทร  กุดพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
146
เด็กชายธนวิชญ์  ภูวธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงธนัชชา  จันมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงธนัชชา  อุดชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธนันธร  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธนากร  สัพโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงธนาภรณ์  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
152
เด็กชายธรรมนันท์  พิลาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายธฤตวัน  วิทยาภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงธัญญดา  เดชเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป. 5/3 อาคารพญาวานร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงธัญญาพร  นามสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงธันยธรณ์  แสนอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายธาดากร  ราชปึ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
160
เด็กชายธีรภัทร  แพงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
161
เด็กชายธีระศักดิ์  วรรณราช
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงธีริศรา  บัวสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
163
เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายนภดล  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
165
เด็กชายนภสกร  แสงโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
166
เด็กชายนภัสกร  แก้วพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงนันทิภรณ์  คอมแพงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงนันธิชา  งามชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนันธิดา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงน้ำฝน  ผากงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
171
เด็กชายนิธิกร  หนูเข็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายนิพิฐพนธ์  คมเฉียบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงเนตรธิดา  ประพาศพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
174
เด็กชายปฎิวัฒน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายปฏิพล  หอมขุนทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงปรเมท  หันจางสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงปริชญา  เปรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงปรียากร  ยืนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปลายฟ้า  สีหาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายปัญญากร  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายปาณา  วิจิตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปานิสา  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายปิติ  ศรีพรมษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงปุณยาวีย์  ศรีภูมี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงไปรยา  เวชภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงพนิดา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงพรกมล  นามแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.5/4 อาคารพญาวานร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงพรรณวดี  จาดคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายพสุธา  สุดาชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพัชรี  สัพโส
ป.6
โรงเรียนบ้านบะป่าคา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพัธรพร  พิมเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงพิญธิดา  ชาวโคกสี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพินธ์พิมล  แสงฉายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพิมชนก  มุนสาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล้าจันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงพิมพ์นวียา  วงศ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงพิมพิกา  สารคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดชโยธิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพิยนันท์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
202
เด็กชายพิษณุกร  ชินบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงเพชรรียา  แชมภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายภคพล  วงศ์อุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงภัทราวดี  สุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
207
เด็กชายภูธน  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
208
เด็กชายภูมิภัทร  บุษมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
209
เด็กชายภูมิศักดิ์  คำขนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
210
เด็กชายภูริพัฒน์  อุดชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงภูวธิดา  อินทรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงมนทิราพร  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงมลนภา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงมิรันตี  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงเมธาพร  สาริศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
216
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เอ็นมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
217
เด็กชายยศนนท์  ธุระธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายยิ่งคุณ  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงเยาวภา  คำบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
221
เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรัตนพร  สิทธิยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยแสนท้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงวณิดา  จันทร์อุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.5/5 อาคารพญาวานร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กชายวรรณกร  ศรียา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงวรัญญา  คำทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงวรางคณา  สายจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงวรารัตน์  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงวริศรา  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวริศรา  อุ้ยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวัลรับปริณ  ต้นภูบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวาสิตา  สุดาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวิภาวดี  จาดฮามรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวิรัญชนา  คำบัวโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวิลาศิณี  ศรีสถาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงวิลาสิณี  แก้วคำคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ่อนชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญนิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงศศิกาญจน์  พันธผล
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
243
เด็กชายศา่สตรา  อุปฌาใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายศิรา  ไชยเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงศิริกานดา  ภูตะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
246
เด็กชายศิวพล  ก่ำสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงศิวัชญา  รอดขันเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงศุลีพร  ต่างใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงสร้อยเพชร  วรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายสหธรรม  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสัจพร  ประมวลปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายสิปปกร  โคตรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงสิริกมล  นาสูงชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงสิริกรณ์  ไชยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
255
เด็กชายสิริกรวิชย์  ชมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสิรินญา  เขียวดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงสุจิรา  เสน่หา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงสุชาดา  สาระคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสุชาวดี  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3

ณ ห้อง ป.6/2 อาคารพญาวานร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงสุธาสินี  ตะโคดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสุพรรษา  สันติรักษ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสุพิชญา  อุทโท
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุพิชา  กำบัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จันทะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงเสาวภาพรรณ  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงแสงดาว  หัดประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มระงับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
270
เด็กชายหฤษฎ์  วงศ์คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายหัฏฐจิต  ไฝทาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายอนวัช  นิวาสประกฤติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงอนัญญา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายอนันตสิน  สบายวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
275
เด็กชายอนุชิต  แผ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอนุสรา  คำโคตรสูนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอภิชญา  ใต้ราชโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
278
เด็กชายอภินัทธ์  พ่อศรียา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอภิสรา  พัฒนศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
280
เด็กชายอภิสิทธิ์  เทือกท้าว
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
281
เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมอารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
282
เด็กชายอมรศักดิ์  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงอรษา  สุรำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอริสรา  นามวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงอริสา  ภาษี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
286
เด็กชายอัคคพล  พรมวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงอัญชนา  สายพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวก่าย
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอัมรินทร์  โขงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอาจารี  พลศักดิ์ขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
291
เด็กชายอานุภาพ  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จันทประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
293
เด็กชายเอกทัศน์  พาพิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงไอรดา  วรรณุทรวง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม