ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เพียสา
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกันยา  คะศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษณพงศ์  นามแสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ปรีดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปสัย
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
6
เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย่อมกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
คณิตประถม
9
เด็กชายชยกร  สานุศิษย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
10
เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ริยะสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐปรัตน์  ศรีวิไล
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณชนกพร  พงศ์นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัฏฐชัญญา  กลิ่นแก้วนพเก้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฐณิชา  จรกรรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
17
เด็กชายณัฐวัชร  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์เเสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
19
เด็กชายทวีรัชต์  เหาะเหิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
คณิตประถม
20
เด็กชายธนาปกรณ์  อัคนิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนพณัฐกฤษฏ์  ยี่สุ่นแซม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมภูเเสง
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงปริญญาดา  สิงห์ชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงปลายฟ้า  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงปวีณา  ตะนันท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
คณิตประถม
27
เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
28
เด็กชายพงศ์พัชระ  ปฎิพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพรชนก  พัฒนขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงพัชราวดี  ประสารศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพิชชากร  อภัยแสน
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพพิชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
33
เด็กชายภาณุวัฒน์  จีนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงภิญญาณัฏฐ์  เดชสุวรรณพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
35
เด็กชายภูผา  คลังมารินทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงมนทกานติ์  สุกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
37
เด็กชายเมธาวิน  สุขกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเมริษา  แก้วอาษา
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
คณิตประถม
39
เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงวรรณภา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงวรัญญา  อินทะเเสง
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
42
เด็กชายวีรากร  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงศภิสรา  ป้องกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
44
เด็กชายศิวกร  โพนสีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
คณิตประถม
45
เด็กชายสหรัฐ  บุราณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงสิรารมย์  สุวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงอชิรญา  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
49
เด็กหญิงอภิญญา  บุตรบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
50
เด็กหญิงกิ่งดาว  โพธิ์สีตา
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกิตติชัย  งอกงาม
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกุลจิรา  พรมวัง
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวแก้วฟ้า  เผ่าพงษ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวจันทิมา  เรืองจิตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวจารวี  จันทร์โคตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจิรนันท์  พันเสนา
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจิราพร  เงินกลาง
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจิราพัทร  บุตรจันทร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายฉีฮิน  สารมานิตย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวชุตินันท์  ภูมี
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงชุติมน  สายสุด
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
62
นายณฐนันต์  คำพล
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวณัฐนาฎ  บุญตาแสง
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมธัชกุล
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงทอฝัน  สารินทร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวทิตาพร  พรหมทัน
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
67
นายเทพทักษิณ  ผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
68
นายธนโชติ  สุวรรณชัยรบ
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวธนวรรณ  นุ่มสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงธนวรรณ  นุ่มสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวธนัชพร  หอกลาง
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
72
นายธเนศ  สรรพสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวธฤษวรรณ  ศรีวิลัย
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงธัญพร  ฤทธิธรรม
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฮึง
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงนรกมล  พวงประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงนวินดา  สานุศิษย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวเนติภูมิ  ภูมิอมร
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวปนัดดา  กังขอนนอก
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวปนัดดา  ศิลาขาว
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
81
นายปรัชญา  พิกุลทอง
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายปวริศ  ขาวดี
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายพบธรรม  ฟองชน
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวพรหมพร  โมธรรม
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
นางสาวพลอยชมพู  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
86
นายพิชญุตม์  มิกราช
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวพิมพ์ลลิน  วงค์กลาง
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายภควัต  ลีลาศน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวมณีรัตน์  ดาราษี
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวมาตังคกุล  ศรีโยธี
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงรัญชิดา  อินทรเกษม
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงลัญฉกร  แสงเงินดี
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
93
นางสาววนัชพร  ผาลิชัย
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงวริศรา  กรุณานำ
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงศรุตา  สีคะปัสสะ
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงศศิวรรณ  ใจกว้าง
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงศิริภา  สีภูมี
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์โพธฺ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเสริมชนก  วินิจสุมานนท์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
101
นายอธิวัฒน์  คำภูแสน
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวอนัญญา  มะเดื่อ
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงอัจฉริยา  นามมนตรี
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกชพร  กุลมินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกชพร  เทียมราช
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองพราว
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกมลวรรณ  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
108
เด็กชายกรกฎ  สุจัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกริณฑรัตน์  หนูเล็ก
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกรีติยาภา  ติไตรวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกัญจนพร  งาทิพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วคำแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกัลยกร  เปี่ยมวิริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกัลยา  เเทนรินท์
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกานต์ชนก  หงษ์ภู
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
118
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงขนิษฐา  นาใจคง
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ปรีดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
121
เด็กชายคเชนทร์  ทันสี
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงงามทิพย์  ฟองชน
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
123
เด็กชายจักรภัทร์  นาคเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงจารีรัตน์  เหมือนนาดอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงจิตตรียากรณ์  วงศิริวงกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
126
เด็กชายจิตติพัฒน์  พรพุุฒิบุญญา
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจิรชิตา  อินจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
128
เด็กชายจิรายุส  เเก้วมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงฉันฑ์ชญา  ทอนฮามแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงชญานินทร์  นามเเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงชญานินทร์  วะบังลับ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงชญานิศ  พ่่อคุณตรง
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงชนม์ชนก  ดรโชติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงชนิกานต์  เห็มภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชรินดา  อ่อนทา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงชลดา  หนองเป็ด
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประสาคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนธิราช
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงฐิติชญา  นามแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงณัชชาสินีย์  ฝ่ายรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณัชทิชา  ชาตะรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ภูชูธรรม
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณัฐนรี  กลีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิบเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
147
เด็กชายณัฐพล  สาระบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
148
เด็กชายณัฐพัฒน์  หมั่นกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณัฐรภา  ไชยสาคร
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
150
เด็กชายณัฐวรรธน์  พงศ์นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิตติเพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงณัฐสินี  ทองประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงณํฐธิดา  เอกรักษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงตะวันวาด  ศรีภิลา
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
155
เด็กชายทัศน์พล  ภูสีน้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
156
เด็กชายทีปกร  ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายธนพงศ์  ศรีมาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงธนพร  ดอนเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธนพร  สุนทรมหิทธิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
160
เด็กชายธนเสฏฐ์  วิเศษไนย
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายธาดา  ชาติชำนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงธิดาทรัพย์  บุญประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
166
เด็กชายนวมินทร์  เหมะธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงนัทริญา  สีมี
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
168
เด็กชายนิธิศชัย  ปรานกฤตรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงนิศารัตน์  สัตถาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงนิษฐา  ไชยสีทา
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงบุญญานันต์  นิสวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กหญิงบุญญาพร  ปิยวัชรเมธา
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงบุษราคุม  กวีพิชชาพัชร
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  เหล่าก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายปณวัตร  เนหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถาปันเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขะ
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงปวีณา  เทียมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
181
เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงปาณิตา  บุตรเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงปิ่นทอง  สมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
185
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
186
เด็กชายปุณณวิช  โคตรพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงผอบกาญจน์  พรหมพารักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงฝนทิพย์  จรลี
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายพงศกร  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
190
เด็กชายพงศ์พัฒน์  บุตรศรีนวน
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพรชนก  บาลตำบล
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพรทิพา  สุทธิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพระจันทร์  จิตธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงพัชรา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพิชญา  สุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพินทุอร  โพธิ์สาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงพิมพิกา  วรรณโส
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
198
เด็กชายพีรพงศ์  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
199
เด็กชายพีระพัฒน์  โพชิ์สาวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายพุฒิเมธ  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพุทธพร  ชาวหะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายภควัตร  ชนะเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงภัทรภร  พลพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงภัทราพร  คะศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
205
เด็กชายภานุพงศ์  ทองวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
206
เด็กชายภานุวัตร  วิชนา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
207
เด็กชายมฤดินทร์  คลังพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงรวิภาสรณ์  เจนถาวรกุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 2

ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กชายรัชพล  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
210
เด็กชายรัฐภูมิ  ราชไชย
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงลักขิกา  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงวรัชยา  เหมะธุลิน
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงวรางคณา  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงวรินยุพา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายวัชรินทร์  เเก้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงวิชะนุช  อุส่าห์
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงวิมลณัฐ  งามชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายศราวุฒิ  ทรัพย์พิพิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงศิรประภา  ผิวมะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงศิรภัสสร  หินสอ
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หวินตะคุ
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงสร้อยสลา  สุวรรณชัยรบ
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงสิริชนก  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมภิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงสุปรียา  พรหมพินิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสุพิตา  มณี
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุวรรณเขต
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงโสภิตตา  ขุมเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอรวี  หลักทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอริชญา  สาลากาล
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงอริญชยา  นนตระอุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
234
เด็กชายอัษฎาชัย  เวยสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงอารียา  เเสนศรีเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงเเพรวรุ้ง  เขียนสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงํธัญชนก  พุทธชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม