ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
4
เด็กชายกมล  อร่ามอรพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีธิราช
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลทิพย์  เปี่ยมพร้อม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
8
เด็กชายกรณ์กมลภพ  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
9
เด็กชายกรภัทร์  ซอมสุข
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
10
เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวัฒน์  ฉิมวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
12
เด็กชายกรวิชญ์  พาวินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิชญ์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤตชญา  สิทธิสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตภาส  เจริญสุขสบาย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณ์วัชญ์  ไพรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกวินธิดา  อัศวเจริญศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
19
เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
20
เด็กชายกษิรา  บุญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องภพ  นวลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
22
เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
23
เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญจนรัตน์  พบสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญพัชร์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  บานพับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพัธนัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ษาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญานี  ชีแพง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
30
เด็กชายกันต์ชัย  บุญเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
31
เด็กชายกันตพัชร  เมฆสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
33
เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
34
เด็กชายกันตภณ  อัครทวีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติกวิน  มาตราช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มีราชคำ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติพงศ์  พุทธสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติภูมิ  คงสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติภูมิ  ทวีโชคอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
44
เด็กชายกิตติษงษ์  พันธรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
45
เด็กชายกิติคุณ  สุขสม
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  แก้วกิ่ง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกีรติกานต์  กรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกุณญาพร  ชาวันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
50
เด็กชายโกสินทร์  หินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
51
เด็กชายไกรวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงขนิษฐา  คำมา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงขวัญจิรา  โมคลา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
54
เด็กหญิงขวัญชนก  กิณเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเขมนิจ  หาญมนตรี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเขมภัทร  เลาขาโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
57
เด็กชายคงเดช  สุระทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
58
เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
59
เด็กชายคมสันต์  อนันติ
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
60
เด็กชายคริษฐ์  อัคพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
61
เด็กชายคุณกร  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
62
เด็กชายคู่บุญ  นามโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจณิสตา  พิณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจรรยพร  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจรรยาพร  น้อยกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
66
เด็กชายจันทรัตน์  ดาษดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
67
เด็กชายจารุกิตติ์  แก้วบุตรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐการ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
69
เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจินดารัตน์  แพงคำฮัก
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรีศูนย์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
72
เด็กชายจิรเมธ  วงค์กระโซ่
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
73
เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจิราฐา  ศิริพงศ์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
75
เด็กชายจิราธิป  สุกรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไทยเหนือ
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
78
เด็กชายจุลภัทร  พรหมงอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
79
เด็กชายเจตนิพัทร์  คึ้มยะราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
80
เด็กชายเจษฎายุทธ  มีภูคำ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
81
เด็กชายเจสัน  ฮาว์เวิร์ด แพททิสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
82
เด็กชายฉัตรดนัย  นาคะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
83
เด็กชายฉัตรบดินทร์  สมชายผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
84
เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
85
เด็กชายเฉลิมชัย  ดุลย์แสง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักษาขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชญานิศ  หงษ์เกต
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชดานันท์  พรหมพันธุ์ใจ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
90
เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
91
เด็กชายชนเทพ  เริงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชากิจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
93
เด็กชายชนสรณ์  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
94
เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชนากานต์  น้อยทะรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
96
เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
97
เด็กชายชนาธิป  แรมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
99
เด็กชายชยพล  ชัดเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชลิดา  ลอยร่อน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชวัลญา  อนันต์เอื้อ
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
102
เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วคำแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
103
เด็กชายชวิน  ใจเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
104
เด็กหญิงช่อผกา  ใยวังหน้า
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชัยเจริญ  วังโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
107
เด็กชายชัยชนะ  วงนาเรือง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
108
เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมมีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
109
เด็กชายชานนท์  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชาร์ลี คิช่าร์  แม็คกลาท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
111
เด็กชายชิตชัย  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชิษณุชา  โกพลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชีวาพร  มังศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชุติกานต์  จันทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชุติมา  ขุนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
120
เด็กชายไชยวิชญ์  ไชยรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
121
เด็กหญิงซาราห์ วิคทูเรีย  รูธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
122
เด็กชายญาณธรณ์  ปรางเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
123
เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงญาณิศา  ทุพแหม่ง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
125
เด็กหญิงญาณิศา  ผายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงญาณิสา  สระพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงญาตาวี  พูนเม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
129
เด็กชายญานนท์  พูนเม็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงฐิตาพร  คำฤาเดช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
131
เด็กหญิงฐิตาสิริ  แก้วมิ่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
132
เด็กชายฐิติโชติ  ชัยโสม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
133
เด็กหญิงฐิติมา  นครังสุ
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
134
เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
135
เด็กชายณชนก  ไขประภาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
136
เด็กชายณฐกร  ชาตะพรหม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
137
เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณฐพร  อุ่นกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
139
เด็กชายณตินันต์  อนันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
140
เด็กชายณภัทร  ปาระคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณภัทร  พานธนิกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณภัสนันท์  วิรัชต์คำสุขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
143
เด็กชายณรงค์  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัชชา  บุระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัชวดี  ต้นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เพียสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  คำหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
148
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฏฐวิชญ์  สามารถ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐกรณ์  เด่นไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐกรณ์  มณีบู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรหมสาขาฯ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐกานต์  โพนไชยา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฐกิตติ์  กัลยาบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฐชนัญ  เมฆกกตาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
158
เด็กชายณัฐฏพล  ชาตะวราหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐฑิตา  เดชวิทยานุศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรีพล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัฐธิดา  นันท์ธนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุงิ้วงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
165
เด็กชายณัฐพงศ์  เตียกมลสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
166
เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
167
เด็กชายณัฐพล  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
168
เด็กชายณัฐพล  วงค์ประชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณัฐรดา  หม่อมไหล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
170
เด็กหญิงณัฐรินีย์  แซ่เซียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
171
เด็กชายณัฐวรรธ์  เด่นไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
173
เด็กชายณัฐวัชต์  ภูริเศรษฐศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
174
เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัยยุติ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
175
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัตตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพรวัน
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
178
เด็กหญิงณัฐสุดา  พลราชม
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณิชมน  อุทรัง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณิชากานต์  ยิ่งยวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
183
เด็กหญิงตรีดามาศ  อินทร์เกษา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
184
เด็กชายเตชภณ  ลาศรี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
185
เด็กชายเตชิต  จรโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
186
เด็กชายไตรภูมิ  หารธงไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
187
เด็กชายไตรรัตน์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
188
เด็กชายถิรเมธ  ทองนู
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
189
เด็กหญิงทองชมพู  จันทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงทอฝัน  เวทย์กิตติพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
191
เด็กชายทัพไท  เพ็ชราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
192
เด็กชายทินทินกร  ทอนฮามแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
193
เด็กหญิงทิพอักษร  ดงภูยาว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
194
เด็กชายเทพนคร  กงสะกาง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
195
เด็กชายเทวฤทธิ์  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
คณิตประถม
196
เด็กชายแทนคุณ  มุกดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
197
เด็กชายแทนคุณ  โฮมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
198
เด็กชายธนกฤต  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
199
เด็กชายธนฉัตร  ใบเหลือง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
200
เด็กชายธนโชติ  ปัยญายิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
201
เด็กชายธนโชติ  ราชชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
202
เด็กชายธนเดช  อัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
203
เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
204
เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
205
เด็กชายธนภณ  พิมพ์กลาง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
206
เด็กชายธนภัทร  จันทรังสี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
207
เด็กชายธนภัทร  น้อยนาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
208
เด็กชายธนภัทร  ปรนันท์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธนวรรณ  หาดทวายกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
212
เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
213
เด็กชายธนา  ศรีสกุลธนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
214
เด็กชายธนากร  เกตวงษา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
215
เด็กชายธนากร  พลธิราช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธนานันท์  ตุตะเวท
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
217
เด็กชายธนารัตน์  ระวังศร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
218
เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
219
เด็กชายธนิสร  เจียนรัมย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
220
เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนภูวา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
221
เด็กชายธรรมรัตน์  ชาติชำนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
222
เด็กชายธ๊ระพัฒน์  คึ้มยะราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
223
เด็กชายธราเทพ  เพชรคำ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
224
เด็กชายธราเทพ  อินานันท์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
225
เด็กชายธราวัฒน์  เพิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
226
เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
227
เด็กหญิงธัญชนก  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
228
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
230
เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
231
เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
233
เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนนิรันดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
234
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
235
เด็กหญิงธัญสมร  ศรีนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
236
เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
237
เด็กชายธาวิน  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
238
เด็กหญิงธิฌากรณ์  อุประ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
239
เด็กชายธีรดนย์  สิงห์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
240
เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
241
เด็กชายธีรพล  จรุงเกียรติสกล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
242
เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
243
เด็กชายธีรภัทร  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
244
เด็กชายธีรภัทร  อุปรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
245
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธีรวรรธน์  ผงสินธุ์สุ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
247
เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิมณี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
248
เด็กชายธีริศร์กริช  นันชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
249
เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
250
เด็กชายนนทกานต์  วิจิตรปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
251
เด็กชายนนทวัชร์  สุโข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
252
เด็กชายนนธ์ณภัทร์  แตปรเมศามัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
253
เด็กชายนพคุณ  วงษ์ประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงนภชนก  พิลาโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
255
เด็กชายนภัทร  ไพศาลธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
256
เด็กหญิงนภัส  ปาระคะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
257
เด็กหญิงนภัส  หมื่นจิต
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
258
เด็กชายนภัสกรณ์  โสมนาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
259
เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
260
เด็กหญิงนภัสสร  บุญราศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
262
เด็กชายนราธิป  กุลกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
263
เด็กหญิงนรินทร์พร  แสนบรรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
264
เด็กหญิงนริศรา  จันทรเสนา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
265
เด็กชายนรุตม์ชัย  วิชาทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
266
เด็กหญิงนฤมล  กุลตังธนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
267
เด็กหญิงนวพรรษ  เวกสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
268
เด็กหญิงนัฐมินทร์  ทองศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
269
เด็กชายนัทธวัฒน์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
270
เด็กชายนัธทวัฒน์  นิจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
271
เด็กหญิงนันทพร  ไชยเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
272
เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ยาทองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
273
เด็กชายนาธาน  พันลำภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
274
เด็กชายนิค  อิเซไมเออร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
275
เด็กชายนิธิภัทร  คติยะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนิรชา  ประพิมพา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
277
เด็กชายนิลภัทร  ศิริฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
278
เด็กหญิงเนตรนภา  โหดไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
279
เด็กหญิงเนติสุทธา  อุตวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
280
เด็กชายบดิศวร  อุดมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงบัณฑฺฺฺิตา  วรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
282
เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
283
เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
284
เด็กหญิงบุญฑิตา  พรหมสาขาฯ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
285
เด็กหญิงบุณยานุช  อินทะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
286
เด็กหญิงบุลภรณ์  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
287
เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
288
เด็กชายปกรณ์  ธัญจิรานุกูล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
289
เด็กหญิงปฎิญญา  ริทาสี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
290
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคำแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
291
เด็กชายปฏิภาณ  วรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
292
เด็กหญิงปณิชา  กีรติบุญญากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนชื่นชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
294
เด็กชายปธานิน  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
295
เด็กชายปภังกร  นามธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
296
เด็กหญิงปภาดา  แก้วคำแพง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
297
เด็กชายปรมิศวร์  กรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
298
เด็กชายปรเมศร์  กรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
299
เด็กชายปรเมศวร์  มุลี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
300
เด็กชายปรเรศ  สุคนธชาติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
301
เด็กหญิงประติมา  พักแพง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
302
เด็กชายประพัธกร  นามอนุ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
303
เด็กหญิงประภัสษร  คํากำจร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
304
เด็กหญิงประวีณมัย  จันทะลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
305
เด็กชายปรัชญา  วงศ์ลือชา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปรางค์ทรัพย์  คณาทรัพย์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
307
เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
308
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ไหลอุดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
309
เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
310
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีมะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อวนพล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปลายฝน  แก้วจันลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปลายฟ้า  ธรรมมะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
314
เด็กหญิงปลายฟ้า  พูลเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
315
เด็กชายปลายวสันต์  กันทะใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปวริศ  ภักดีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
317
เด็กชายปองพล  กรีพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
318
เด็กหญิงปัญจมาพร  ทักษาปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
319
เด็กหญิงปัญญาพร  กองมะณี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปัญฑิกา  อุ่มอาษา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
321
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ปิตะแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
324
เด็กหญิงปาณิสรา  ฺเหมืองห้า
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
325
เด็กหญิงปาริตา  หาญมนตรี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
326
เด็กหญิงปาลิดา  ปู่ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
327
เด็กหญิงปิ่นชนก  ขุนยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปิ่นมนัส  เสน่ห์ดี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปิยรัตน์  งันปัญญา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
330
เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
331
เด็กชายปิยะวัฒน์  กุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
332
เด็กชายปิยังกร  พอพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
333
เด็กหญิงปิยากร  ปิติอลงกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปุญญิศา  เรียมแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
335
เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
336
เด็กหญิงปุณญิสา  มาสิงบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
337
เด็กชายปุณณกานต์  เรียมเเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
338
เด็กหญิงปุณณภา  ถาอาดนา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
339
เด็กชายปุณยวัฒน์  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
340
เด็กหญิงปุณยวีร์  โรจนชีวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
341
เด็กหญิงปุณยาวีร์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
342
เด็กชายปุระชัย  พลราชม
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
343
เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
344
เด็กหญิงผกามาศ  โยตะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
345
เด็กชายผลิตโชค  วงศ์ษาพาน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
346
เด็กชายพงศธร  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
347
เด็กชายพงศพัศ  ถาวรพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
348
เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
349
เด็กชายพงศภัค  คำพะมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
คณิตประถม
350
เด็กชายพงศภัค  มุ่งเขื่องกลาง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
352
เด็กชายพชร  ธรรมโชติอาภา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
353
เด็กชายพชร  อุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
354
เด็กหญิงพชรกมล  พรหมเทศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
355
เด็กหญิงพชรพร  ศรีนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
356
เด็กหญิงพรนพิน  พักแพง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
357
เด็กหญิงพรปวีณ์  กองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
358
เด็กหญิงพรปวีณ์  มีภูคำ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพรพรรณ  เพียรพจน์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
360
เด็กชายพรพิสุทธิ์  ศิริบุญญานุพาส
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
361
เด็กหญิงพรศิริ  ทัศคร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
362
เด็กหญิงพรสินี  บุระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
363
เด็กหญิงพรสุดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
364
เด็กชายพลวัฒน์  นิทัศน์นราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีสุภา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
367
เด็กชายพลากร  นรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
368
เด็กชายพสธร  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
369
เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
372
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพัณณิตา  คงคชวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพัณนิตา  คำตลบ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงกุลสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
376
เด็กชายพันธดนย์  แก้วสนิท
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
377
เด็กชายพันธวัฒน์  สกนธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
378
เด็กชายพันธวิช  ฮังชัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
379
เด็กชายพัสกร  ผ่านสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
380
เด็กชายพิชชานันท์  สีนวลแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพิชชาพร  โคยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเพียชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพิชชาภา  สายธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพิชญธิดา  บ่อไทย
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
385
เด็กหญิงพิชญา  ไชยสมภา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพิชญาฎา  ศรียายาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
388
เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
389
เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดนารี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
390
เด็กชายพิชญุตม์  ธานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
391
เด็กชายพิทยาธร  คำผิว
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
392
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
393
เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
394
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
395
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
396
เด็กหญิงพิยรัตน์  นพรัตน์จิรกุล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
397
เด็กหญิงพิยะดา  นวลมณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
398
เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
399
เด็กหญิงพิสุทธิชา  กางทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
400
เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
401
เด็กชายพีรพัฒน์  วิดีสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
402
เด็กชายพีรภัทร  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
403
เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
404
เด็กชายพีร์วาทิน  นางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
405
เด็กชายพีระนนท์  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
406
เด็กชายพีระพล  ศิหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
407
เด็กหญิงพีระยากร  วรราช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
408
เด็กชายพุทธประทีปต์  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
409
เด็กชายพุทธา  ฐิตะฉัตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
410
เด็กหญิงเพชรดา  วิริยะอุดมผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
411
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขันติวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
412
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
413
เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
414
เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
415
เด็กชายภคนันท์  อุปพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
416
เด็กชายภควัตร  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
417
เด็กหญิงภณิตา  สิ่งห์สุดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
418
เด็กชายภธรภูมิ  อึ้งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
419
เด็กชายภนาย  เกษจุโลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
420
เด็กชายภวิศวร์  สอนสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
422
เด็กชายภัควัทน์  สมบัติธนาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
423
เด็กหญิงภัทธิดา  โคตรภักดี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
424
เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
425
เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงพรหมชาลี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
426
เด็กชายภัทรนนท์  ศรีนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
427
เด็กหญิงภัทรนันท์  เต็มสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
428
เด็กชายภัทรพล  เกตวงค์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
429
เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
430
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หาญมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
431
เด็กหญิงภัทราพร  งันลาโสม
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
432
เด็กหญิงภัทราพร  ล้อมหามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
433
เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
434
เด็กหญิงภาณิน  ฟองอ่อน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
435
เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
436
เด็กหญิงภารดี  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
437
เด็กชายภาวัฒ  วังศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
438
เด็กชายภาสกร  มุขคีรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
439
เด็กหญิงภิชญาภา  รมีพลธยางเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
440
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
441
เด็กหญิงภิรัญชญา  ทัศคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
442
เด็กหญิงภีมฎาภา  สินทวีสิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
443
เด็กชายภูธเนศ  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
444
เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
445
เด็กชายภูผา  คำสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
446
เด็กชายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
447
เด็กชายภูมิธนะ  สินทวีสิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
448
เด็กชายภูมิพัฒน์  วังภูผา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
449
เด็กชายภูมิวัฒน์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
450
เด็กชายภูริพัฒน์  นะราวงษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
451
เด็กชายภูวนาท  จิตตุนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
452
เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสาแสง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
453
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
454
เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
455
เด็กหญิงมันตา  พิบูลย์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
457
เด็กชายมิ่งสกุล  แมดมิ่งเหง้า
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
458
เด็กหญิงมิชากิ  โอกาว่า
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
459
เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
460
เด็กหญิงยลดา  แถมสมดี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
461
เด็กชายยศกร  จันทยุคันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
462
เด็กชายยุทธภพ  สนิททรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
463
เด็กหญิงเยาวเรศ  พลราชม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
464
เด็กหญิงรติญา  การุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
465
เด็กหญิงรมิดา  ทองบุญธาตู
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
466
เด็กหญิงรวีนิภา  บุญยก
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
467
เด็กหญิงระพิพรรณ  สุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
468
เด็กหญิงรักษิณา  พรมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
469
เด็กหญิงรัฐชดาพร  ปุ่งคำน้อย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
470
เด็กชายรัฐภูมิ  กัลยาบาล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
471
เด็กชายรัฐภูมิ  เชื้อมอญยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
472
เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
473
เด็กชายรัฐศาสตร์  กางทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
474
เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
475
เด็กหญิงริสา  อินธิแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
476
เด็กหญิงรุ่งรวิน  กมลสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
477
เด็กหญิงรุจีรัตน์  อุทรักษ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
478
เด็กหญิงรุริญา  ยิ่งเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
479
เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สกุลทอง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
480
เด็กหญิงลักษิกา  รุ้งกิตติกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
481
เด็กหญิงลินลดา  สุมังคะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
482
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่มอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
484
เด็กหญิงวนิชนันท์  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
485
เด็กหญิงวรกาญจน์  ชาภูคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
486
เด็กหญิงวรรณวิภา  แสงเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
487
เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
488
เด็กชายวรวุฒิ  สีแสนตอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
489
เด็กหญิงวรัญชลี  วงศ์แสนสี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
490
เด็กหญิงวรันรัตน์  วงศ์เครือศร
ป.6
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงวราริน  วิชาสูง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
492
เด็กหญิงวริดศรา  ปิยะโคตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
493
เด็กชายวรินทร  วรรณนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
494
เด็กหญิงวริศรา  เจริญธนกุล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
495
เด็กหญิงวริศรา  เพียรภายลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
496
เด็กชายวริศรา  วงษ์รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
497
เด็กหญิงวริศรา  สุดจันทร์ฮาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
498
เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
499
เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
500
เด็กหญิงวริษา  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
501
เด็กชายวศิน  ยาทองไชย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
502
เด็กชายวศิวกร  คชธานี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
503
เด็กชายวัชรพงศ์  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
504
เด็กชายวันชนะศึก  เกษวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
505
เด็กหญิงวัศยา  ชัยทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
506
เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
507
เด็กหญิงวิกานดา  บัวโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
508
เด็กชายวิชชากร  นักผูก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
509
เด็กชายวิชัยยุทธ์  ภูมิทอง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
510
เด็กหญิงวิรดา  ถนอมศรี
ป.4
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
คณิตประถม
511
เด็กหญิงวิรัมภา  ประจักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
512
เด็กหญิงวิลาสินี  ผงสินสุ
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
513
เด็กชายวิวัฒน์  อภัยโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
514
เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
515
เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์คำษา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
516
เด็กหญิงศรัณย์พร  ข้ามแปด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
517
เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
คณิตประถม
518
เด็กหญิงศรินรัตน์  วงศ์จรูญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
519
เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
520
เด็กหญิงศศิพัชร์  ใจเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
521
เด็กชายศักดิ์ดา  โนนใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
522
เด็กหญิงศิริณภา  มณีภาค
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
523
เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
524
เด็กชายศิวะพงศ์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
525
เด็กชายศิวัช  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายศุภกฤต  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
527
เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นดี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
528
เด็กชายศุภกิจ  ทองละไม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
529
เด็กชายศุภณัฏฐ์  พรมดีราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
530
เด็กชายศุภณัฐ  เจริญจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
531
เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
532
เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
533
เด็กหญิงศุภรานันท์  เพียรพิกุล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
534
เด็กชายศุภวัฒน์  จรัสสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
535
เด็กชายศุภวิชญ์  จุงอินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
536
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาบน้อยอุ่น
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
537
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
538
เด็กหญิงเศษฐสุดา  เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
539
เด็กชายสกล  ศรีอำนวย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
540
เด็กหญิงสกาวกานต์  วะไลใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
541
เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
542
เด็กชายสตางค์  โนยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
543
เด็กชายสมยศ  รัตนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
544
เด็กชายสมัชญ์พล  อาจทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
545
เด็กหญิงสรัญญา  จันทรศิริ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
546
เด็กหญิงสราวลี  พิเชฐภูรีร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
547
เด็กหญิงสวิตตา  เพียรพัง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
548
เด็กชายสหชาติ  โมราราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
549
เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
550
เด็กหญิงสาวิณี  บำรุงรส
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
551
เด็กชายสิรภัทร  พันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
552
เด็กชายสิรภัทร  เล็กอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
553
เด็กชายสิรวิชญ์  ชาติผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
554
เด็กชายสิริชัย  อุปครราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
555
เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
คณิตประถม
556
เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
557
เด็กหญิงสุจิรา  บุตตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
558
เด็กหญิงสุจิวรรณ  เนาว์ศรีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
559
เด็กหญิงสุชัญญา  ธรรมมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
560
เด็กหญิงสุชานันท์  ธรรมมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงสุชานันท์  สุรมุล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
562
เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
563
เด็กชายสุทิวัส  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
564
เด็กหญิงสุพิชญา  แงวอ่อง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
565
เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
566
เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
567
เด็กหญิงสุภัทรา  บุตตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
568
เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
569
เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อจารย์ชิน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
570
เด็กชายสุเมธี  วงศ์ษาพาน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
571
เด็กชายสุรศักดิ์  กำลังงาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
572
เด็กหญิงสุริสา  โทษาธรรม
ป.5
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
คณิตประถม
573
เด็กหญิงสุรีญาพร  เขตชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
574
เด็กหญิงสุรีรัตน์  อยู่พูล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
575
เด็กชายเสฏฐพงศ์  สละสินธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
576
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
577
เด็กชายโสภณวิชญ์  พิมพ์อักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
578
เด็กหญิงอนัญญา  พนมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
579
เด็กชายอนันตชัย  จุ่นเป้า
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
580
เด็กชายอนิวัฒน์  อาบสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
581
เด็กหญิงอนุธิดา  นาศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
582
เด็กชายอนุภัทร  แก้วจุฬาศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
583
เด็กหญิงอนุรดี  ไหมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
584
เด็กชายอเนชา  สมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
585
เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
586
เด็กหญิงอภิชญา  สักขาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
587
เด็กชายอภิชาติ  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
588
เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
589
เด็กหญิงอภิตยา  นนท์สะเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
590
เด็กชายอภิรักษ์  แพงพิมน์โล้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
591
เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
592
เด็กชายอภิวิชญ์  แฮนเกตุ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
593
เด็กหญิงอภิษฎา  เนื่องโคตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
594
เด็กหญิงอภิสรา  แสนวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
595
เด็กหญิงอมรรัตน์  ร่างกาย
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
597
เด็กหญิงอรณิชา  ชมภูราษฎร์
ป.5
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
คณิตประถม
598
เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
599
เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
600
เด็กหญิงอรปรียา  หาญมนตรี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
601
เด็กหญิงอรรัมภา  พลสิมมา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
602
เด็กหญิงอรอรินทร์  จันดา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
603
เด็กหญิงอรุโณทัย  จันทมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
604
เด็กหญิงอฤทธิ์ธิดา  เพียสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
605
เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
606
เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
607
เด็กชายอัครินทร์  พารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
608
เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
609
เด็กชายอัษฎายุธ  เมษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
610
เด็กชายอัษฎาวุธ  ปิ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
611
เด็กชายอัษณัย  โหมดซัง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
612
เด็กหญิงอิสริยา  จิตนภากาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
613
เด็กชายเอกรินทร์  ทองนิวัน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
614
เด็กหญิงเอมิกา  แพงมา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
615
เด็กหญิงไอญริณ  งามวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
616
เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กหญิงกชกร  ทองเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงกนกชนก  จั้นวันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงกนกมณ๊  จุ่งมิตร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิสูตรสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงกมลชนก  โฆษณสันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณรงค์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีโนนเมือง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงกมลรัตน์  เหมชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮวดตี๋
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
629
เด็กชายกรณ์ดนัย  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงกรรวี  ผาฤพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
633
เด็กชายกรวิชญ์  ยอดหงษ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
634
เด็กชายกรวิน  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
636
เด็กชายกฤตกร  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
637
เด็กชายกฤตพัฒน์  หาญมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
638
เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
639
เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงกฤตวรรณ  พืชสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
641
เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
642
เด็กชายกฤษ  ศีรษะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
643
เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
644
เด็กชายกฤษฎา  ดาวศิริโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
645
เด็กชายกฤษฎา  ลีนาลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
646
เด็กชายกฤษฎิ์ภูบดี  จิตรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
647
เด็กชายกฤษณะ  สงดำ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงกฤษณา  เจริญธนพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงกฤษณา  ตาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงกลมมาลย์  อ่อนจงไกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
651
เด็กชายกล้าณรงค์  คำภูแสน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
652
เด็กชายกวิน  งามเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงกวินธิดา  เพียงสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงกวิสรา  แก้ววงศ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงกษมา  วงค์วรรศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
657
เด็กชายก้องภพ  เหล่าชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอยผาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีทาไข
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัตตวนิช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กวยตะคุ
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงกัญธิดา  คัดทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
666
เด็กชายกันตภณ  ลีลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ภูยิหวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
668
เด็กชายกันต์  ใครนุนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษศิลป์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงกานดาวดี  หาระรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รถสพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
674
เด็กชายกานท์  กุดนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
676
เด็กชายกิตติกานต์  ไชยวรศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
677
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ฉัตรวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
678
เด็กชายกิตติธัช  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
679
เด็กชายกิตติธัช  อินสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
680
เด็กชายกิตตินันท์  จันทามี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
681
เด็กชายกิตติพัฒน์  ธงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
682
เด็กชายกิตติภณ  เลิศศรี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
683
เด็กชายกิติกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงกิติยา  เหมธุลิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงกุลญาดา  ยศรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
688
เด็กชายเกริกเกียรติ  อ่อนจงไกร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
689
เด็กชายเกริกไกรวิชญช์  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์อินทร์อยู่
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
691
เด็กชายเกษมศักดิ์  พิทักษ์ชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไขลายหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงเกสรา  ดวงกุลสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
694
เด็กชายเกียรติเพชร  โก๊ะเค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
695
เด็กชายไกรวิชญ์  ฤทธิ์เนติกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
696
เด็กชายขจรพล  ไตรทามา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
697
เด็กชายขจรยศ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงขวัญข้าว  ตั้งจิตจิรภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงขวัญชนก  นารอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีกุดหว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงขวัญชัยฤทัย  มณีแดง
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายขวัญนคร  ศรีสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงขวัญมนัส  ฉายจรุง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงข้าวขวัญ  ประเสริฐแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
707
เด็กชายคฑาวุธ  พรหมหากุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงคณพร  สุวรรณรงค์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
709
เด็กชายคณาธิป  ศรัทธาธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
710
เด็กชายคณิศร  ธงอาษา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
711
เด็กชายคีตกวี  จามน้อยพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงคีตกัลยา  โสถิสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
713
เด็กชายจตุรวิทย์  ทาศรีภู
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงจรรยพร  วัฒนาวารีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
715
เด็กชายจักรเพชร  โกษาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงจันจิรา  ฟองเนตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงจารุกัญญ์  ส่วนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงจารุพิชชาญ์  สุดหล้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
720
เด็กชายจารุรนต์  คำวันดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
722
เด็กหญิงจิณัฐชา  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก้อนแพง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงจิรชยา  เส็งมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงจิรตา  คัดทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
726
เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
727
เด็กชายจิรภาส  ไขไพวัน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
728
เด็กชายจิรเมธ  แก้วมะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
729
เด็กชายจิรวัฒน์  อุส่าห์รัมย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงจิรสุดา  ผาเพียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงจิรัชญา  ดีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุริวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
733
เด็กชายจิรายุ  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงจีรนันท์  ตงศิริ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตันกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
737
เด็กชายจุฑาวุธ  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  การะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงเจมีน่า  พรมจรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
740
เด็กชายเจษฎา  คำตลบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
741
เด็กชายเจษฎากร  จีรังกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายเจษน์สฤษฏิ์  มะโมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงเจ้าพระยา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
745
เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงฉัตรเพชร  รมย์รื่น
ป.6
โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงชญากาญจน์  คณิตธนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงชฎานันท์  โพธิรส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงชฎาพร  ต่ายเนาว์ดง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
751
เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
752
เด็กชายชนกวนันท์  ชินะโปดก
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
753
เด็กชายชนภิภัฏ  สิงห์รัง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงชนัญญา  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงชนัญภรณ์  อ่อนคำมา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กชายชนาธิป  งอยกุดจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงชนาธิป  นามแสงโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
760
เด็กชายชมน์ชนก  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
762
เด็กชายชยพล  ฤทธิ์ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงชลกร  จำปาแสง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
764
เด็กชายชลชาติ  วิดีสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงชลดา  บรรจง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงชลธิชา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงชลธิดา  วันนาพ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงชโลธร  ทิพวงค์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงช่อลดา  ไพเรืองโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
771
เด็กชายชัชชนะ  ชื่นบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงชัญญนุช  กิตติกุลโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
774
เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
775
เด็กชายชีวธันย์  พองคำ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงชุติกาจญ์  ศรีมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงซาบิน่า  มาฮานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
780
เด็กชายญาณพัฒน์  นามปากดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสาขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์วงค์จินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงญาณิศา  ส่งสี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
788
เด็กชายญาติพล  ศวีสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงญาธิตา  ทองไชย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
790
เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงญารินทร์  สมิงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
792
เด็กหญิงฐิตากานต์  แก้วอินธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแพง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โควบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โอฐละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
797
เด็กชายณฐกร  แก้วเกาะสะบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
798
เด็กชายณฐกร  ศรีนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
799
เด็กชายณฐกร  ศรีละวัลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
800
เด็กชายณฐกล  แก้วเกาะสะบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
801
เด็กชายณฐพล  ทับแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงณภัทร  เลิศศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
804
เด็กชายณภัทร  วังยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
805
เด็กชายณภัทร  ศูนย์ดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
806
เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
807
เด็กชายณวรา  ท้าวใคร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงณัชชา  อุณาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โลหะสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บุระเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงณัฏฐมนกานต์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใหมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนชัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
814
เด็กชายณัฐชนน  สกุลวิชญธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงณัฐชนน  สงวนนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงณัฐชยา  สกลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงณัฐชยา  สนทอง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
819
เด็กชายณัฐชัย  อุดมเดชาเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงณัฐญาดา  รัตนพลที
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นสงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เครือศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภัคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุสาพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
826
เด็กชายณัฐดนัย  นนท์คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
827
เด็กหญิงณัฐดา  ชั้นไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงพานิช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทะลุน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนะวรานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
837
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชะเอม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงณัฐริกา  ราชพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงณัฐวีร์  วิชัยผิน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
841
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงณัฐสิณี  แก้วก่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
843
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงณิชกมล  ชวนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงณิชา  บุญเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงณิชากร  ภัทรธนาภินันท์
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงณิชาพร  นารีแพงศรี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงณิศรา  ไชยศรีหา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
851
เด็กชายดนัยย์กรณ์  ใหญ่พงศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงดลยา  ลาดสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงดากานดา  เชื้อขันตี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
854
เด็กชายดาราวุฒิ  สารเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
855
เด็กชายดุลยพล  เวชอิฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
856
เด็กชายเดชณรงค์  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงต้นกล้า  ศรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงต้นข้าว  โสมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
859
เด็กชายต่อตระกูล  รุ่งกิตติกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
860
เด็กชายตันติกร  กองโพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
861
เด็กชายเตวิช  รักมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
862
เด็กชายถิรวัสส์  พวงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงถิรัชนันท์  บุตรเเสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงทรรศดาภรณ์  ต่อเติม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
865
เด็กชายทฤษฎีสยาม  พลสา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
866
เด็กชายทศภาค  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงทอฝัน  บุระเนตร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงทักษอร  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
869
เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
870
เด็กชายทัศน์พล  พลธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงทิตยา  เดชานุกูลวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงทินภัทร  พุ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
873
เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงทินสิริ  แก้วเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
875
เด็กชายทิวัตถ์  เดชานุกูลวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
876
เด็กชายทีฆภัทร  สสางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
877
เด็กชายแทนคุณ  เดชธิสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
878
เด็กชายธนกร  ตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
879
เด็กชายธนกร  ธรรมธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
880
เด็กชายธนกร  ศรีนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
881
เด็กชายธนชัย  โคตรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
882
เด็กชายธนโชติ  พิมมะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
883
เด็กชายธนดล  กิตติวราฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
884
เด็กชายธนดล  มีเย็น
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
885
เด็กชายธนดล  วงศ์กาฬสินธุิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
886
เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงธนธรณ์  จันทามี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
888
เด็กชายธนบดินทร์  โพธิ์ฝ้าย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
889
เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
890
เด็กชายธนพล  ทองลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
891
เด็กชายธนพัฒน์  นิตย์สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงธนภรณ์  ทำนุราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
893
เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
894
เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
895
เด็กชายธนภัทร  โมตา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
896
เด็กชายธนรัตน์  คุณบุราณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
897
เด็กชายธนวรรศ  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
898
เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงธนัชชา  คุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงธนัชพร  สุขจิตร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงธนัญญา  ไตรทามา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
903
เด็กชายธนากร  กอโคตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
904
เด็กชายธนากร  คำโสภา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
905
เด็กชายธนากร  โชติจำรัส
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
906
เด็กชายธนากร  ประสงค์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
907
เด็กชายธนากรณ์  บุตแสง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
908
เด็กชายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงพรมชาลี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงธนิดา  นวลตา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
911
เด็กชายธไนศวรรย์  ลือโสภา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
913
เด็กชายธวัฒน์ชัย  เมือยไพร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงธวัลรัตน์  หล่าชาญ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงธัญชนก  สีหาราช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงธัญชนก  สุตะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงธัญชนก  อินธิแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศลปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงธัญญษพร  กระวาลธง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงธัญญาพร  โนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เขียวงาม
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
923
เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
924
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงธัญรดา่  จันทะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงธัญสินี  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงธันยพร  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงธันวา  แก้วมะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
931
เด็กชายธาวิน  บัณฑิตถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
932
เด็กหญิงธิจิญ์ญา  ปัญญาไว
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุตะเวท
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงธิดารัตน์  สีกู่กา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงธิติศิริ  การกิจเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงธีรการต์  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
938
เด็กชายธีรภัทร  ราชพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธีรวัฒน์  สีละดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
940
เด็กชายธีระเดช  ปัญญาประชุม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงนงนภัส  คุณปัญญา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
942
เด็กชายนนทกร  เครือศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
943
เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
944
เด็กชายนนทภพ  จินจันดา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงนพชร  ทิมอรรรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงนภกานค์  เทเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
947
เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงนภสร  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
949
เด็กชายนภสินธิ์  เจริญรส
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
950
เด็กชายนภสินธุุ์  จารศรีเพ็้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงนภัทร  รัตนพลที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงนภัสนันท์  รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงนภัสสร  สุดโท
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงนภัสสร  หนูตอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
957
เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
958
เด็กชายนรเศรษฐ์  กิตติเมธาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
959
เด็กชายนรากร  รุ่งจินตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
960
เด็กชายนราทิพย์  เหมือนสีเลา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงนริศตรา  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงนริศรา  ตยางคนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงนริศรา  แสนนาวา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงนรีรัตน์  พิริยะชนะชัย
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
965
เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
966
เด็กชายนโรดม  ฮังกาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
967
เด็กชายนฤเบศ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงนวพร  ชาวชายโขง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
970
เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงนวรัตน์  สว่างพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
973
เด็กชายน้อมเกล้า  ลีทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงนัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงนัฐธิดา  ทวีโชติ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงนัทชา  ชาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงนัทธมน  นิธิจรัสรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงนันทกานต์  ผาวัง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวุฒิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงนันท์นลิน  กาสินพิลา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงนันทิกานต์  อุทัยสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงนันทิชา  สุพันธ์เมือง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
986
เด็กชายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงนิชลานันท์  เครือบุดดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงนิชานาถ  บุราณ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
989
เด็กชายนิธิภัทร  เหมืองห้า
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงนุชจิรา  พรมภา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงนุชนาฏ  ชำนาญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงเนตรณภา  เหมวา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
996
เด็กชายบรรพต  ศรีหารักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำทะเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายบุญส่ง  วันปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงบุณิกา  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1002
เด็กชายเบญจพล  แสงระวี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายปฏิญญา  นวลมณี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงปติญญา  ยงค์บรรทม
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายปทวีณ  สุจริตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงปทิตา  เมาะราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเงิน
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงปพิชญา  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายปภังกร  ดวงกุลษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายปภาวิน  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงปภิณพิทย์  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายปรเมษฐ์  พรหมโคตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายปรวีร์  ชาไชย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายประกาศิต  กลั้วจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายประดิภัทร  บุญต่าย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงประภัสสร  แสงโยธา
ป.5
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ปิตะคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงปราณชีวา  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงปราณปรียา  ต้นวาณิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงปริยาภัทร์  วภักดิ์เพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงปริศณา  กลางเสนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายปลายฝน  คล่องดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงปลิดา  จิตตฎ์จักร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงปวริศา  ยีมิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายปวฤทธิ์  บุตรหมัน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงปวีณ์ทิพย์  มุสิกะภวัต
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายปองภพ  นามโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1037
เด็กหญิงปัญจพร  วรรณทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงปัญจพร  วรรณไสย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงปัญญารัสมี  ทิพย์วารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงปัญณพักตร์  ชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงปัญทิตา  ปราณี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายปัณณวรรธ  ปัจสุริยะ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธ์ดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงปาจรีย์  พรมพินิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายปาณชัย  บุญการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายปาณัสม์  จันทะลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงปาณิสรา  โยธานัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงปานชนก  บุคำ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงปารมี  ลิ้มเจริิญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงปาริชาต  บุตรมหา
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงปาริตา  พรมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงปิยธิดา  ปาข้างฮุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายปิยภัทร์  ไชยชมภู
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงปิยะดา  ชีพอุดม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงปิยะพร  วงค์กิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงปิยะวดี  งอยภูธร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงปุญญิศา  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายปุณณวิทย์  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายปุณณา  ศรีระดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงปุณยนุช  สมภัคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายปุริม  สังวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงไปรยา  ศรีสาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงผกามาส  สมสายผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายไผทเทพ  จอมหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายพงศกร  ขนุน
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายพงศ์ธนภัทร์  เพริศแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1072
เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายพชรพล  แซ่เซียว
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายพชรพล  โถบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงพชรอร  นันทวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงพรธีรา  เอกอมร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงพรไพลิน  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายพรภวิษย์  ภูสาคร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงพรรณชนก  ใจกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงพรรณชนิดา  จันทร์มาลา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงพรรณวดี  เจียรสุมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงพรรวินท์  ทองนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงพรรษมนพรรณ  โหมดพลาย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมนาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายพลกฤต  นันตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายพลพิพัฒน์  พุทธานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงพลอยใส  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายพลากร  ลีลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายพศวีร์ยชญ์  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวันที
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงพัชรินทร์  มันยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงพัณนิดา  ตราษี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุข
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายพัทธ์  ตรีศกประพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายพัทรดนัย  ม่วงนาค
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงพิจิตรา  ชนะเกียรติไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงพิชชานันท์  เนตรครุฑ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงพิชชาพร  โนนตูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรีถาวรพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงพิชญาดา  ถิ่นตองโขบ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1107
เด็กหญิงพิชญาภัค  รุ่งกิตติกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนรัชต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายพิชญุ์ตม์  สุขคณา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายพิชญ์  ทองก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงพิชยา  ขาวประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงพิชานันท์  ลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงพิชามญช์  คำสวาท
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายพิทยุตม์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายพิพัฒน์  หัดวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไม้จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงเเก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิทธิจิตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงพิมมารดา  โรจนชีวานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงพิรดา  นึกกระฎานน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายพีรวิชญ์  แสนหูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายพีระพัฒน์  อ่อนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายพีระศักดิ์  ไหมทอง
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายพุฒิธร  อุนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายพุทธรักษา  ภูอวด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงเพ็ชรสินีพร  สอนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายเพิ่มพงษ์  ภูละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงแพรประภา  เจ้าทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายภคิน  ปัดชาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายภคิน  โวหารดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1142
เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงภทรวดี  โคตรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเสนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงภัคจิรา  ธงอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงภัทธิดา  โหนไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายภัทรดนัย  เพ็งนาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทะรัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงภัทรพร  กุย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายภัทรพล  เทพวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงภัทรภร  หาญธงชัย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงภัทรมน  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงภัทราพรรณ  เขียวสด
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายภาคิน  ผาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายภาณุ  คึมยะราช
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายภาณุวิชญ์  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายภานุพงศ์  วัดเเพนลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงภานุมาศ  คำพรหมมา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนลำ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงภาวรินทร์  สัญจรเลิศ
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงภาวิตา  แก้วไกรศร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงภิญญภา  ธราสิทธิดล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายภูตะวัน  ประทุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีวันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายภูมิพัฒน์  ยุทธษา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายภูมิภัทร  ชาไชย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายภูมิรพีภัทร  ภูมิประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายภูรินทร์  แดงเอียด
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายภูริวัฒน์  ราชรองชัย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1177
เด็กชายภูวดล  ครสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงมณทิชา  เหขุนทด
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงมณีวภรา  ทัดทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายมนัญชัย  เทอำรุง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงมนัสชนก  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาดี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงมัญชุพร  ทันอินทร์อาจ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงมัลลิกา  รวมภักดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงมาดาพร  เข็มบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงมาริษา  เหมือนสีเลา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงมาริษาศ์  พร