ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกร  คำปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกลักษณ์  คำสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลเนตร  ทองยัง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองวุฒิโรจน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกริษฐา  ขันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤติกา  เสาะแสวง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤติญดา  จันทร์ทาทอง
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษฏา  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษธร  สิทธิศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกวินธิชา  ศักดิ์วณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญจน์กนก  เผ่าภูรี
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
21
เด็กชายกันต์เตชัส  บุญสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกันติชา  แก้วคำกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกานต์ทิตา  ขึ้นผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกานต์ระวี  แจ่มปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลธิดา  กาลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกวลิน  สารพะยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขนบพร  นีละมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
34
เด็กชายคณาธิป  สลักคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
35
เด็กชายคณิศร  ชนธนัสม์พงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคัชชัย  ทุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
37
เด็กชายจักรพงศ์  สีดาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
38
เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
39
เด็กชายจารุเดช  จูนลไชยญกรณ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิตภินันท์  รุจิระชัยนันต์
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิรนันท์  อิ่มอ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
43
เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิรัชญา  หงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิราทิพย์  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิราพร  วันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
48
เด็กชายจีรวัฒน์  บุญโสภณ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายจีราวิชช์  ทัพพ์อภิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฉัตรกมล  ไชยโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
51
เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
52
เด็กชายชญานนท์  สมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชญานิน  นันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนากานต์  บูชาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
56
เด็กชายชนิกานต์  เทียมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
57
เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กชายชยุต  สายสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชลธิชา  บุญหวาน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชลรดา  ราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
61
เด็กชายชวิน  ปาละนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
62
เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชัญญานุช  สกุลรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
64
เด็กชายชัยพร  เมธเมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
65
เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายชินวุฒิ  สุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชุติกมนต์  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชุติรดา  โพธิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงญดา  หมวกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญบำเรอ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กชายฐฐฺิพงษ์  แซ่อุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
73
เด็กชายฐปนพร  สลักคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
74
เด็กชายฐากูร  คมไสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
75
เด็กชายฐิติ  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิติพร  กุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
78
เด็กชายณพัฒน์  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
80
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สัญญาถนอมรัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แสงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์  ระยับศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  รักษาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐชนน  อินทะชาติ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐพงษ์  อุรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐภัทร  โกสุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงดาว  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
98
เด็กชายเดวิด  ฮาร์ดิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
100
เด็กชายตินภพ  ทีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
101
เด็กชายทนุธรรม  ศรเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
103
เด็กชายทิณภัทร  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงทิพย์นราพร  งามวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
105
เด็กชายทีปกร  สุดสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
107
เด็กชายธนกร  สุวรรณเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายธนพิสิฐ  พรมกอง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายธนภูมิ  พิลากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
110
เด็กชายธนวรรธน์  ลาสิงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธนัชพร  ภูติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธนัญญา  เสริฐวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายธนานนท์  มาหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายธนิน  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธนิษฐา  ภาษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
116
เด็กชายธนิสร  สายสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
117
เด็กชายธเนศวร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธมลวรรณ  ถิตย์รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
120
เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธัญชนก  ตรีเหรา
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฉายารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กชายธันย์ชนก  ลิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
127
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
128
เด็กชายธิวานนท์  ทะวะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
129
เด็กชายธีรดนย์  โสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
130
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนงนภัทร์  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
132
เด็กชายนนทพัทร์  อินทรสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
133
เด็กชายนนทวงศ์  ธาราไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนภสร  สิทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนภัสกร  รื่นสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนภัสสรณ์  แซตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนัฐฑริกา  คงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
138
เด็กชายนิติธร  พวงคต
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงบุณยวีร์  กุนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
143
เด็กชายบุริศร์  เนาว์ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงเบญจวรรณ  กัลยา
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปณิดา  อินทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
146
เด็กชายปรเมศร์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงปริยาภัทร  จอมหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปรีชญากรณ์  สาธรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปลายปวีร์  บุปผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายปวีร์  อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายปองพล  ยาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปัณฑิตาภรณ์  คันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปาลิตา  เติมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ตั้งมั่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
158
เด็กชายปิยวัฒน์  สุดสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
159
เด็กชายปิยังกูร  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายพงศพัศ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
162
เด็กชายพชรมน  กรสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
163
เด็กชายพรนรงค์  สบายใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
164
เด็กชายพรรยชญ์  สาระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
165
เด็กชายพลภัทร  จันทร์ธัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
166
เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพัชราภรณ์  รุจิรารังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพัณณิตา  ชอบมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพัทธนันท์  กุลเกษ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพิชชานันท์  ทาเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพิชญธิดา  โทแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพิชญาพร  ปราบเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิชญาภา  อินทจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพิชราพร  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิรยากร  ทิพมาตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
179
เด็กชายพีรพงษ์  อ่อนขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
180
เด็กชายพีรวิชญ์  หนูพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงเพลินไพลิน  ทางาม
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงแพรวไหม  กาหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
184
เด็กชายภัคนันต์  งามแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงภัทธณดา  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์โพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภัทราวดี  ศิริโท
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
188
เด็กชายภากร  สิงห์คร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
189
เด็กชายภาณุพล  นามบุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
190
เด็กชายภาณุวิชญ์  ดิษเจริญ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายภานุมาศ  แสนสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
192
เด็กชายภาสกร  เอื้อธนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
193
เด็กชายภูริณัฐ  กองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
194
เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
195
เด็กชายภูริภัทร  ภูโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
196
เด็กชายภูวนาถ  พิมาทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงมณีรัตน์  คุณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษเกษ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงมรกต  เนาว์ศรีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
201
เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงมิเชล แฟรนซีส  โคลาเซอร์โด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
203
เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
204
เด็กชายยศพนธ์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
205
เด็กชายยศพัฒน์  ยิ่งอมรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
206
เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงรพีพรรณ  หนึ่งคำมี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงรมย์ชลี  ดีสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงรวงข้าว  จำปานาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงรอซียะห์  แก้วภัคดี
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายเรืองปริพัฒน์  ทองสลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
212
เด็กชายฤทธิกร  เหล่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงลภัสรดา  ถิ่นมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงลลนา  โกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวรรณวาสนา  เจนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวรัชญา  จูแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวรัชยา  ครองเมือง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายวรากร  กองไชยศรี
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กชายวันชัย  คำศรี
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายวันชัยวัฒน์  พิมพ์ทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
222
เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์เสน่ห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
223
เด็กชายวินสตั้น  ไชยทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์ตั้ง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
225
เด็กชายวีรวัฒน์  ศิลาภักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
226
เด็กชายวีรากร  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงศศิกานต์  สาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงศศิปรียา  บึงโบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงศศิวิมล  โหตระไวศยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศิริณทิพย์  จันทนพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศุภากานต์  แสนสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงศุภิสรา  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กชายสกุลวัฒน์  รัฐเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงสรรพพร  มนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสริตา  ทองสาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
238
เด็กชายสามพระยา  ลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายสิทธิชัย  ศิลาเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
240
เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
241
เด็กชายสิรภพ  ขาวละออ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
242
เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
243
เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่าพงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีระเริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
247
เด็กชายสุกฤษฏิ์  เปล่งปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
248
เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงสุจิรา  ท่วงที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุณิตา  ชาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
251
เด็กชายสุทธมน  ดุษฎีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
253
เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุภัชญา  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
255
เด็กชายสุรยุทธ  เกษเจริญคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
256
เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงหัทยา  รสชาติ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอชิรญา  เพชรสุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
260
เด็กชายอโณทัย  จันทรักษ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
261
เด็กชายอติภัทร  รัตนนท์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
262
เด็กชายอติราช  รองเมือง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
263
เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงอธิชนัน  มรรคพิมพ์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
265
เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
267
เด็กชายอนันตชิน  กระจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
268
เด็กชายอนุวัฒน์  องอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอพิณญา  คงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
270
เด็กชายอภิชาติ  ป้องพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
271
เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
272
เด็กชายอภิวิชญ์  เหล่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
273
เด็กชายอภิศักดิ์  อังคพนมไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
275
เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงอรัญศรา  สุนทรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
278
เด็กชายอโรทัย  จันทรักษ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงอัญชัน  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
284
เด็กชายอิทธิพล  บุตรมี
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงอินทิรา  จูนลไชยญกรณ์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงอุ่นทิพย์  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงกรรวีย์  สุทธิวัฒนานิติ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงกฤษณา  ดอกดวง
ม.2
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายชนวีร์  ประจันทร์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงญาณิกา  คมมน
ม.2
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายณภัทร์  ชื่นศรีวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐชา  ชิดประไทย
ม.2
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธนโชติ  มาหา
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธนาธิป  ช่างเจรจา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย
ม.2
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายนฤดม  รัตนวัน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายนิติธรรม  แม้นชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงเบญจมินทร์  ดอกดวง
ม.3
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายประพลสันต์  ลำอ่อน
ม.2
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปิยปราณ  วงษ์เเสวง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายพงศ์ธัช  พลพวก
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพรรภษา  ชาภักดี
ม.3
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพิยดา  วงษ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงภัคจิรา  จิตรพรม
ม.3
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายภานุพงศ์  ศรีอักษร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายวิชชากร  ชัยปัญญา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงวิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชติ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายสหชัย  ฐิติสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงสิริยา  ศรีจันแดง
ม.3
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายอนุกูล  สุขเสริม
ม.3
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวรรณบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมตน
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกรองกาญจน์  จันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกฤติญา  ใจงาม
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายกฤติน  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกฤษฎา  บุษดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายกฤษฎา  แสงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกฤษติญา  เพียงพันธ์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายกษิดิศ  มั่นทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายก้องภพ  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายก่อ  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกัญชาญ  ม่วงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทารมย์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผิวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกัญญาณี  สาลี
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกัญญาภัทร  คัญไทร
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายกันตกวี  จิบจันทร์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายกัมปนาท  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คูณคำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกัลยา  ชโลธรวรกิจ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกาญจนา  พานจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองหงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายกิตติคุณ  พิมาทัย
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กชายกิตติชัย  จันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกิตติทัต  เฉียงเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
356
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วอทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กชายกิตตินันท์  กาวัน
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงกิตตินันท์  คำภาชีพ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กชายกิตติพงศ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกุลจิรา  อินธิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกุลนัดดา  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงเกษรินทร์  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายเกียรติภูมิ  สายโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
366
เด็กชายไกรสร  โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดำริมุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายขัตติย  โสดก
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงเขมนิจ  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายคชธร  พิริยะรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงคณาพร  บุดดาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงคณิตา  ปัญญะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
374
เด็กชายคุณาธิป  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  โมระอรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงจรัชญา  มรรคพิมพ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรใส
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงจันทกานต์  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงจิตรานุช  สิมมาวัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจินดามณี  ภาราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายจิรโชค  อักโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายจิรพัฒน์  คณะพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
385
เด็กชายจิรพันธ์  อิ่มอ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายจิรวัฒน์  ืกายะชาติ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายจิรศักดิ์  สำรส
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายจิรสิน  กันทอง
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
390
เด็กชายจิรันธนิน  สุขสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กหญิงจิราภัค  พละศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปลื้องกลาง
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายเจษฎากร  กันภักดี
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายฉัตรชัย  คำมุงคุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชฏารัตน์  อินทะชาติ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้ววันนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายชนาภัทร  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชนินทร์  ฤทธิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายชยางกูร  สนิทวิชนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชยุดา  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชลวษา  เมืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชลาสินธิ์  จันทร์พรม
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายชัยธวัช  จั่วจันทึก
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชัยนันท์  ชิดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
415
เด็กชายชัยพิพัฒน์  แก่แสง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชาคริต  ไชยพิมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงชาลินี  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงโชติชญานิศ  นาคาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงญาณกา  ชนิดพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงญาตาวี  เทียนสว่าง
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงฐิติชญารัตน์  ดอกผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายฐิติโชติ  ทองคำวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พวงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กชายฐิติวัฒน์  หมิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายฐิติวัสส์  แซ่ซือ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายณฐกร  จารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงณพรรษวรรณ  ภูขันซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงณภาวรรณ  สาบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงณัชชารีย์  คูณมี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ตะสนธิ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัฐกมล  สิงห์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณัฐฐิญา  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณัฐนิชา  พลคำมาก
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กชายณัฐปคัลถ์  ตาบุดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายณัฐพล  กุนไส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กชายณัฐวรรธน์  พิมพ์พวง
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายณัฐวรา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัฐวรา  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายณัฐวัศ  ใจมิตร
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายณัฐวัศ  สุริยงค์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงดลลญา  พลนำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายเด็กชายจิรโชค  อัคโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายเตชินท์  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กชายถิรเดช  อัมภรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายถิรวุฒิ  ศรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงทิฐินันท์  โพธิ์กระสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายธนกฤต  ศิริชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธนดล  อนุพันธ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กชายธนพงค์  เฉลิมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธนพล  ซาวทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธนพัฒน์  จูแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายธนพัฒน์  ตรีรัตน์วิชชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายธนภูมินทร์  ชุมโท่โล่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายธนวัฒน์  ไกยะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายธนัช  วิรุณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงธนัชชา  ลิลัน
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงธนัชญา  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงธนัชพร  ทามณี
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธนัทภัทร  คาจะโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายธรรมนุญ  เสนศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงธัญชิตา  มวลพรม
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงธัญพิมล  หงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เติมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงธัญรดา  หล้าบุดดา
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงธัญสิริ  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงธันยาภา  อารีย์
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงธิดามณี  อุดม
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายธีรพล  อุณชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
484
เด็กชายธีรภัทร  ศักดิ์ภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงธีราพร  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายนนทกร  สีลากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายนภัทร  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงนภัทร  เนียมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงนภัสร  พรรษาวนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงนภัสสร  สาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายนราธิป  พวงพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงนริสสรา  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายนวพล  อินวันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กหญิงนัชชนันท์  สิงหชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
498
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงนันทิยา  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงนันธิตา  วิบูลสิริพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงนาถนพิณ  อารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงนิชาภา  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายนิติพัฒน์  คำเมือง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงนิรมล  สนิทวิชนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงนิรัชชา  พงศาพิเชฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงนิศาชล  ศักดิ์วณิช
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงนุสเราะห์  บุญสร้อย
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงบงกช  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์แสง
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงบัณฑิตา  บู่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายบุญชัย  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงบุญญานุช  หลวงเดช
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงบุญนัดดา  ดาวใสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงบุษกร  ชุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ตรีเหรา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงเบญญาภา  ฝั่งสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายปกรณ์  ปฎิเวทย์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงปณิตา  สมเทพ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงปทุมวรรณ  กัญญาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงปภาดา  ทุมสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงประภัสสร  ศรีหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงประวีณา  หมายเขา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงปริตชา  ป้องประดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงปลายฝน  เนืองศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงปวรรัตน์  ขันธวงศ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงปวีณ์นุช  พิมาทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงปสุดา  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
532
เด็กชายปัญจพล  พลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงปัฐยาวัต  ทรงกลด
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงปัติมากรณ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงปัทมา  ทวีกุล
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายปาณัสม์  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงปานไพลิน  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายปารมี  เชื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงปาลินี  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงปิยวดี  ศรีอุทุมพร
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายปิยวัฒน์  งอมสงัด
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายปิยะ  พรมมา
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
546
เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายปิยังกูร  ก่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายพงศ์ดนัย  รามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายพงศ์ปณต  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
550
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
551
เด็กชายพชร  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายพชรกนัย  โภคชาติ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายพชรพล  กันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายพชรพล  นามมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงพรชนก  ขันทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงพรธิตา  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงพรรณนารา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพริมรดา  ธนาคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
561
เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายพสิษฐ์  เวฬุวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพัชญธิดา  สักขีนาดี
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงพัฐสุดา  สุทธิวัฒนานิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายพัทธดลย์  สุนทรพินิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
567
เด็กหญิงพันทวี  พิมาทัย
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายพิจักษณ์  ฉัตรอริยวิชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพิชชาภา  บุตรราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงพิชชาภา  พานจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพิชญา  พจน์พาณิชพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงพิชญา  พรมเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพิชยา  วงค์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเดื่อ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงพิชามญช์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพิณพฤกษา  เลิศภัทรพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพินีต์วัลย์  ติยะโคตร
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพิมพิศา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพิริยา  ตั้งเกียรติกำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงเพชรชมพู  รักชาติสกุลไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ช้างเขียว
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมจวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายเฟรดดี้  คอลเวร์ท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงภคนันท์  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพียรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กชายภัทรพงษ์  อินใส
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์อิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงภัทรวดี  เหลืองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงภัทรศยา  เกตุตากแดด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงภัทรศยา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงภัทราพร  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กหญิงภัสราภรณ์  กายแก้ว
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายภานุวัชร  คาจะโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงภานุวัฒน์  มีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงภิลาศลักษณ์  วิลัย
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายมงคล  ชูเชิด
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายมงคลกรณ์  วรรณจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงมณฑิตา  อินโสภา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงมณีรัตน์  มิ่งแนน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงมติมนต์  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงมนัสวี  บู่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงมัณฑณา  ศรไชยญาติ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงมีสุข  บุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงเมธาวิณี  เคนดี
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชินชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงเมษณียา  คำเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายยุทธภูมิ  ปิ่นเกษ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายรณกร  แหวนหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงรวิสรา  โพธิ์ไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายรัชชานนท์  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงรัชนิดา  นวลงาม
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายรัชพล  จันทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงรัตนาวดี  จ้ำหนองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายราเชนทร์  บุญศรัทธา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
632
เด็กชายรุ่งเรือง  สมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายรุ่งอนันต์  จันทร์ทัย
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายรุจธร  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงรุจิรา  จรูญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงลภัสราดา  อ่อนทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กหญิงลลิดา  หอมบุญ
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงลลิตตา  สิทธิผกาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงลลิตา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงวชิรญาญ์  กลับสว่าง
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แข็งขัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงวนิดา  เกิดกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงวนิดา  หินทอง
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงวรรณรดา  ชมภู
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงวรรณวริน  ทองหุ้ม
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ
ป.4
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงวริศรา  จินจันทร์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
651
เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงวัชราพร  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงวาเศรษฐี  แท่นอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงวิชญาพร  ไสยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงวิชยา  สาริกา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กชายวิชาชัย  ไชยนารา
ป.5
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญมางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายวิริยะ  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงวิริยา  โพธิ์ยา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงวิลาศินี  บุญชาติ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมพ์เพพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายวีรยุทธ  รังษี
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายวีรวัฒน์  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
665
เด็กชายวีรวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
666
เด็กชายวีระภัทร  ยอดพูน
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงศรัญญาพรรณ  สุชาติ
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงศศินิภา  บุญประชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
672
เด็กหญิงศศิพิมพ์  มาษาโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงศศิภา  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
676
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทาพักษ์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กชายศาสตราวุฒิ  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงศิรประภา  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงศิริขวัญ  วงศ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัดหงิม
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายศิลาดล  เนตรพยัคฆ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงศุภกานต์  พื้นพรม
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายศุภวิชญ์  วันศรี
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงศุภิสรา  พะวา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายสรวิช  สาริกา
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
692
เด็กชายสิรภัทร  สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงสิริจรรยา  คำแสงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายสิริโชติ  คำพุ
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงสิริยากร  สอนพูด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงสุชาดา  สังสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงสุชานาถ  เกษจันทร์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงสุณิสา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงสุทธิกานต์  อุทัยศรี
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงสุทธิดา  สุดสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์ตา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุปสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์ศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงสุธีกานต์  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงสุภัสสร  เพียรการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
707
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายสุรศักดิ์  สัมนา
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
709
เด็กชายสุรศักดิ์  หวลคะนึง
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงสุวรรณศิริ  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงเสาวภา  จันทสนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเบา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงโสภิดา  หนองหงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงโสภิษนภา  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กชายอชรายุ  นนทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายอติวัณณ์  โนนสังข์
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงอทิต  จอมหงส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองออน
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายอนาวิล  รินวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายอนุภัทร  พิมาทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กชายอนุวัฒน์  ส่องศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงอภิชญา  ทวามั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายอภิชิตชัย  แก่แสง
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายอภิวัฒน์  คชพันธ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงอรณิชา  ถนอม
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงอรนันท์  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงอักษราภัค  อาจสำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายอัศราวุฒิ  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงอาทิตยา  จันทนันท์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายอาทิตย์  สมพงศ์
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กชายอานนท์  จันทนันท์
ป.6
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงอาภาภัทร  เมืองนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงอารีรัตน์  พูลสุข
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงอินทิรา  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงอินทุกร  วิรักษา
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายอุดมศักดิ์  พิมาทัย
ป.4
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
739
เด็กชายเอกพงษ์  คงประพันธ์
ป.5
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายเอกลักษณ์  ยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงเอวิตรา  ธุระจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม